<<
>>

РІШЕННЯ від 09.01.2020 № 35 "Про внесення змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020

Документ актуальний на 19.03.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

09.01.2020  № 35

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2020 р.

за № 212/34495

Про внесення змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої та пункту 5 частини третьої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2012 року № 6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за № 1494/21806, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Банки, включені до переліку банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на день набрання чинності цим рішенням, зберігають статус банку-агента до виключення їх з числа банків-агентів відповідно до правил і процедур, визначених цим Положенням.

3. Відділу методології, стратегічного планування та євроінтеграції разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності через 30 календарних днів з дня його офіційного опублікування.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Рекрут С.

В.о.

директора-розпорядника

В. Новіков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової інформації України

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб

12 липня 2012 року № 6

(у редакції рішення

виконавчої дирекції Фонду

гарантування вкладів

фізичних осіб

від 09 січня 2020 року № 35)

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає вимоги, яким повинен відповідати банк для визначення його банком-агентом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), процедуру визначення банків-агентів Фонду, засади здійснення аналізу їхньої діяльності, а також підстави та наслідки виключення банку з числа банків-агентів Фонду.

2. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в таких значеннях:

1) Автоматизована система виплат Фонду - у значенні, визначеному в Положенні про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженому рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 14, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1548/21860 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016 року № 823);

2) банк-агент Фонду - банк, через який Фонд здійснює виплату гарантованої суми відшкодування за вкладами відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

3. Перехідний банк не може бути визначений банком-агентом Фонду.

4. Рішення про визначення банку банком-агентом Фонду та про виключення банку з числа банків-агентів Фонду приймає виконавча дирекція Фонду.

II. Вимоги, яким повинен відповідати банк для визначення його банком-агентом Фонду

1. Банк для визначення його банком-агентом Фонду повинен відповідати таким вимогам:

1) здійснювати банківську діяльність не менше ніж три роки з дня отримання банківської ліцензії;

2) мати можливість здійснювати виплату гарантованих сум відшкодування за вкладами за допомогою засобів Автоматизованої системи виплат Фонду.

Для підтвердження можливості здійснювати виплату гарантованих сум відшкодування за вкладами за допомогою засобів Автоматизованої системи виплат Фонду банк повинен успішно пройти тестування у порядку, зазначеному у розділі III цього Положення;

3) поданий банком до Національного банку України останній аудиторський звіт, складений за результатами щорічної аудиторської перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності банку суб’єктом аудиторської діяльності, який на момент складання аудиторського звіту був включений до розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», у частині суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, містить немодифіковану думку аудитора або модифіковану думку у вигляді думки із застереженням;

4) не мати простроченої фінансової заборгованості перед Фондом щодо сплати зборів, штрафів, пені;

5) володіти:

сучасними технологіями обслуговування грошових переказів за допомогою внутрішньобанківської платіжної системи термінових переказів коштів по Україні в національній валюті;

Автоматизованою системою виплат Фонду, яка забезпечує здійснення виплат гарантованих сум відшкодування;

6) забезпечити обмін з Фондом інформацією з виплати гарантованих сум відшкодування, передбаченою вимогами Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 14, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1548/21860 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016 року № 823);

7) виконувати (у разі наявності) програму капіталізації/план реструктуризації, програму фінансового оздоровлення, розроблені банком на виконання вимог Національного банку України;

8) здійснена Національним банком України оцінка рівня ризиків та якості управління ризиками банку свідчить, що у діяльності банку відсутні суттєві невідповідності щодо управління ризиками або існують певні невідповідності щодо управління ризиками, або є невідповідність щодо управління ризиками, які, у разі їх не усунення, можуть створити загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;

9) відсутність фактів застосування Україною, іноземними державами або міждержавними об’єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до банку чи власників істотної участі протягом останніх 12 місяців;

10) відсутність залежності банка від коштів одного кредитора (не більше 20 відсотків загальних зобов’язань банку, крім довгострокових);

11) протягом останніх трьох місяців банк не повинен:

бути віднесеним Національним банком України до категорії проблемних або неплатоспроможних;

бути об’єктом застосування Національним банком України заходів впливу в частині обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій із залучення вкладів (депозитів) від фізичних осіб;

мати станом на кінець звітного місяця на позабалансових рахунках за даними балансу документів клієнтів банку (фізичних та/або юридичних осіб), що не виконані банком у встановлений законодавством України строк;

12) скоринговий бал (рівень ризику, який відповідає кількості отриманих балів) банку - учасника Фонду, розрахований Фондом під час визначення ймовірності віднесення банку до категорії неплатоспроможних, є меншим рівня граничного значення, визначеного виконавчою дирекцією Фонду;

13) відповідати вимогам до фінансового стану банку, зазначеним у пункті 2 цього розділу.

2. Фінансовий стан банку для визначення його банком-агентом Фонду повинен відповідати щонайменше трьом з таких п’яти показників:

1) значення індексу гепу до одного місяця (ІГ) становить більше (-15 %).

Індекс гепу до одного місяця (ІГ) визначається як співвідношення різниці між величиною активів строком до 31 дня (кумулятивно) та зобов’язань строком до 31 дня (кумулятивно) до загальних активів за такою формулою:

ІГ = КГ / Аз × 100 %,

де

КГ

-

різниця між величиною активів та зобов’язань строком до 31 дня за даними файла з показниками статистичної звітності A7X «Дані про структуру активів та зобов’язань за строками», сформованого відповідно до вимог Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (далі - файл A7X). При розрахунку величини активів строком до 31 дня сума необтяжених облігацій внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України (не включаючи придбані за операціями репо з переходом права власності на такі цінні папери), включається без урахування строку до погашення за даними файла A7X. Під час розрахунку величини зобов’язань строком до 31 дня сума зобов’язань збільшується на суму зобов’язань, строк погашення яких згідно з договором минув, за даними файла A7X;

Аз

-

загальні активи банку, що розраховуються як сума активів за всіма строками погашення без урахування даних по активах, строк погашення яких згідно з договором минув, за даними файла A7X.

До розрахунку складових показника ІГ включаються активи та сформовані за ними резерви. Резерви враховуються до розрахунку пропорційно обсягу активів за строками до погашення за даними файла A7X;

2) значення коефіцієнта ефективності діяльності (КЕД) становить менше 80 %.

Коефіцієнт ефективності діяльності (КЕД) розраховується як співвідношення загальноадміністративних витрат до чистого операційного доходу за такою формулою:

КЕД = ЗА / ЧОД × 100 %,

де

ЗА

-

загальні адміністративні витрати;

ЧОД

-

чистий операційний дохід, що включає чистий процентний дохід, чистий комісійний дохід, чистий інший операційний дохід;

3) значення частки неробочих (недоходних) активів у сукупних активах (ЧНА) становить менше 30 %.

Частка неробочих (недоходних) активів у сукупних активах (ЧНА) розраховується як співвідношення неробочих активів до сукупних активів за такою формулою:

ЧНА = НА / А × 100 %,

де

НА

-

неробочі (недоходні) активи, що включають:

непрацюючі активи, а саме кошти, розміщені на кореспондентських рахунках у банках, кредити, цінні папери, клас боржників/контрагентів за якими визначений банком як 10 і 5 відповідно до вимог Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351;

рахунки дебіторської заборгованості;

рахунки для обліку майна, яке перейшло у власність банку як заставодержателя;

рахунки основних засобів (крім інвестиційної нерухомості);

А

-

сукупні активи банку;

4) значення співвідношення клієнтського кредитного портфеля до депозитного портфеля клієнтів (СКД) становить менше 80 %.

Співвідношення клієнтського кредитного портфеля до депозитного портфеля клієнтів (СКД) розраховується за такою формулою:

СКД = КП / ДП × 100 %,

де

КП

-

клієнтський кредитний портфель (у тому числі нараховані доходи) за мінусом резервів під кредитні операції клієнтів;

ДП

-

депозитний портфель клієнтів (у тому числі нараховані витрати);

5) значення чистої процентної маржі (ЧПМ) є позитивним.

Чиста процентна маржа (ЧПМ) розраховується як співвідношення чистого процентного доходу до чистих активів банку (значення приведені до річного).

ЧПМ = (ПД - ПВ) / ЧА × 100 %,

де

ПД

-

процентні доходи;

ПВ

-

процентні витрати;

ЧА

-

чисті активи, що визначаються як сукупні активи, зменшені на суму резервів під активні операції.

3. Дія вимог, зазначених у підпунктах 7, 8 і 10 пункту 1 цього розділу, не поширюється на банки, в яких держава володіє часткою понад 75 відсотків.

III. Проходження банком тестування можливості виплат гарантованих сум відшкодування за допомогою засобів Автоматизованої системи виплат Фонду

1. Підключення банку до програмного комплексу Автоматизованої системи виплат Фонду здійснюється в тестовому режимі.

2. Для проходження тестування можливості виплат гарантованих сум відшкодування за допомогою засобів Автоматизованої системи виплат Фонду банк (далі - тестування) подає до Фонду засобами електронної пошти Національного банку України лист-заявку про намір тестового підключення до процесингового центру Автоматизованої системи виплат Фонду за формою, наведеною у додатку 1.

До листа-заявки банк додає:

технологічну схему резервного копіювання інформації, що буде задіяна в процесі виплат гарантованих сум відшкодування;

регламент резервного копіювання ресурсів, що буде використовуватись для забезпечення технології виплат гарантованих сум відшкодування.

3. Фонд протягом п’яти робочих днів з дня отримання листа-заявки надає банку пакет технічних документів для можливості доопрацювання автоматизованої системи банку та проведення тестування.

Після доопрацювання автоматизованої системи банк здійснює підключення до програмного комплексу Автоматизованої системи виплат Фонду для проходження тестування.

4. Результати проведеного тестування оформлюються протоколом проходження загального тестування за формою, наведеною у додатку 2 (далі - Протокол проходження загального тестування), який у двох примірниках надається банком для підписання Фондом.

5. Проходження банком тестування вважається успішним, якщо банк:

1) коректно відобразив тестові виплати гарантованих сум відшкодування вкладнику, отримувачу, вкладнику за документом, що було змінено;

2) вірно сформував звіт про проведені виплати та файл відображення виплати, що фактично не відбулася.

6. У разі успішного проходження банком тестування Фонд підписує Протокол проходження загального тестування та у строк п’ять робочих днів після підписання повідомляє про це банк, надсилаючи йому один примірник підписаного Фондом Протоколу проходження загального тестування.

7. Підписаний Фондом Протокол проходження загального тестування є чинним для подання документів для визначення банку банком-агентом Фонду протягом 45 робочих днів з дня повідомлення про підписання.

8. Якщо тестування не було успішним або банк не подав до Фонду документи для визначення банком-агентом Фонду протягом строку чинності Протоколу проходження загального тестування, або банк отримав відмову у визначенні банком-агентом Фонду, банк має право повторно пройти тестування.

Кількість повторних тестувань не обмежується.

ІV. Процедура визначення банків-агентів Фонду

1. Для виконання організаційної роботи, пов’язаної з визначенням банків-агентів Фонду, директор - розпорядник Фонду утворює з числа працівників Фонду Комісію з визначення банків-агентів Фонду (далі - Комісія).

2. Банк, що успішно пройшов тестування та має Протокол проходження загального тестування, чинний станом на день подання зазначених у пункті 3 цього розділу документів, для визначення його банком-агентом Фонду звертається до Фонду із проханням про визначення банку банком-агентом Фонду.

3. Лист із проханням про визначення банку банком-агентом Фонду складається у довільній формі та підписується керівником банку або уповноваженою ним особою.

До листа про визначення банку банком-агентом Фонду повинен додаватися пакет документів, до складу якого входять:

детальний опис автоматизованої системи (частини системи, окремого модуля), що забезпечує здійснення виплат гарантованих сум відшкодування за вкладами;

детальна схема реалізації технології виплат гарантованих сум відшкодування за вкладами;

детальний опис ресурсної частини програмно-апаратного забезпечення, на якому функціонує система, що забезпечує здійснення виплат гарантованих сум відшкодування за вкладами (апаратна і системна складові);

відомості про кількість і місцезнаходження відокремлених підрозділів банку, через які пропонується здійснювати виплату гарантованих сум відшкодування за вкладами;

інформація про наявність сучасних технологій здійснення грошових переказів у вигляді внутрішньобанківської платіжної системи термінових переказів коштів по Україні в національній валюті;

копії затверджених банком внутрішніх положень, що регламентують роботу внутрішньобанківської платіжної системи термінових переказів коштів по Україні в національній валюті.

4. Фонд має право вимагати від банку уточнення інформації, наданої банком у документах, зазначених у пункті 3 цього розділу, подання додаткової інформації з окремих питань його діяльності, а банк зобов’язаний подати таку інформацію до Фонду у строки та формі, визначені відповідною вимогою Фонду.

5. Комісія розглядає документи, подані банком, протягом 30 робочих днів з дати реєстрації документів у Фонді.

6. Комісія визначає повноту поданих банком документів, їхню відповідність вимогам пункту 3 цього розділу та відповідність банку вимогам розділу II цього Положення.

7. Результати засідань Комісії оформлюються протоколами, які подаються на розгляд виконавчій дирекції Фонду для прийняття відповідних рішень.

8. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про визначення або про відмову у визначенні банку банком-агентом Фонду протягом десяти робочих днів з дня отримання відповідного протоколу засідання Комісії.

9. Фонд протягом трьох робочих днів після прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду письмово повідомляє банк про визначення або про відмову у визначенні його банком-агентом Фонду із зазначенням вмотивованих підстав відмови.

10. З банком, визначеним банком-агентом Фонду, укладається договір про співробітництво.

11. Банк, якому відмовлено у визначенні його банком-агентом Фонду, має право повторно взяти участь у процедурі визначення банків-агентів Фонду.

V. Аналіз діяльності банків-агентів Фонду

1. Фонд щомісяця здійснює аналіз діяльності банків-агентів Фонду на предмет їхньої відповідності вимогам, зазначеним у розділі II цього Положення, та виконання умов договорів про співробітництво, результати якого розглядаються виконавчою дирекцією Фонду.

2. За результатами щомісячного аналізу діяльності банки-агенти Фонду розподіляються на такі групи:

1) I група - банки-агенти Фонду, що мають одночасно такі ознаки:

банк відповідає вимогам розділу II цього Положення;

банк належно виконує умови договору про співробітництво;

щодо банку відсутня інформація від Національного банку України про неспроможність банку виконувати функції банку-агента Фонду;

2) II група - банки-агенти Фонду, що мають одночасно такі ознаки:

банк відповідає вимогам підпунктів 1-11 пункту 1 розділу II цього Положення;

скоринговий бал (рівень ризику, який відповідає кількості отриманих балів) банку, який є учасником Фонду, розрахований Фондом під час визначення ймовірності віднесення банку до категорії неплатоспроможних, є більшим або дорівнює рівню граничного значення, визначеного виконавчою дирекцією Фонду, та/або банк не відповідає вимогам підпункту 13 пункту 1 розділу II цього Положення менше трьох місяців поспіль, але за результатами аналізу фінансового стану банку не виявлено високих ризиків у його діяльності;

банк належно виконує умови договору про співробітництво ;

щодо банку відсутня інформація від Національного банку України про неспроможність банку виконувати функції банку-агента Фонду;

3) IIII група - банки-агенти Фонду, що мають одну або кілька з таких ознак:

банк не відповідає вимогам підпунктів 1-11 пункту 1 розділу II цього Положення;

скоринговий бал (рівень ризику, який відповідає кількості отриманих балів) банку, який є учасником Фонду, розрахований Фондом під час визначення ймовірності віднесення банку до категорії неплатоспроможних, є більшим або дорівнює рівню граничного значення, визначеного виконавчою дирекцією Фонду, та за результатами аналізу фінансового стану банку виявлено високі ризики у його діяльності;

банк не відповідає вимогам підпункту 13 пункту 1 цього Положення три або більше місяців поспіль;

банк неналежно виконує умови договору про співробітництво;

щодо банку є інформація від Національного банку України про неспроможність банку виконувати функції банку-агента Фонду.

3. Після визначення банка банком-агентом Фонду такий банк відноситься до І групи банків-агентів до моменту здійснення найближчого чергового щомісячного аналізу діяльності банків-агентів Фонду.

4. Відповідно до підпункту 5 частини четвертої статті 12 та частини другої статті 31 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд має право вимагати від банку-агента Фонду подання інформації з окремих питань його діяльності, а банк-агент Фонду зобов’язаний подати таку інформацію до Фонду у строки та формі, визначених відповідною вимогою Фонду.

VI. Виключення банку з числа банків-агентів Фонду

1. Виконавча дирекція приймає рішення про виключення банку з числа банків-агентів Фонду за наявності таких підстав:

1) звернення банку з проханням про виключення його з числа банків-агентів Фонду та розірвання договору про співробітництво;

2) виявлення у банку-агента Фонду ознак, зазначених у підпункті 3 пункту 2 розділу V цього Положення, як за результатами зазначеного у розділі V цього Положення щомісячного аналізу, так і незалежно від нього.

2. У разі прийняття рішення про виключення банку з числа банків-агентів Фонду банк повідомляється про таке рішення, а укладений з ним договір про співробітництво розривається.

3. Банк, виключений з числа банків-агентів Фонду, може взяти участь у процедурі визначення банків-агентів Фонду у разі його відповідності вимогам, зазначеним у розділі III цього Положення.

Директор департаменту

дистанційного та інспекційного

моніторингу діяльності банків

О. Дещеня

Додаток 1

до Положення про порядок

визначення банків-агентів

Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб

(пункт 2 розділу III)

ЛИСТ-ЗАЯВКА

про намір тестового підключення до процесингового центру Автоматизованої системи виплат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Додаток 2

до Положення про порядок

визначення банків-агентів

Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб

(пункт 4 розділу III)

ПРОТОКОЛ

проходження загального тестування


Документи та файли

Сигнальний документ — f493653n137.doc
Сигнальний документ — f493653n139.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.03.2020 — 2020 р., № 20, стор. 95, стаття 776, код акта 98309/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд гарант.вкладів фізич.осіб:

 1. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 151 "Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 148 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 02.03.2020 № 495 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 4. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 149 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 150 "Про внесення зміни у додаток до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 12.03.2020 № 575 "Про затвердження Змін до Правил пропускного та внутрішньооб’єктового режимів у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 02.04.2020 № 727 "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 696 "Про внесення змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 23.03.2020 № 652 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 23.04.2020 № 842 "Про внесення зміни до пункту 1.2 глави 1 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 23.07.2020 № 1399 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 12. РІШЕННЯ від 18.06.2020 № 1159 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 13. РІШЕННЯ від 09.07.2020 № 1312 "Про затвердження Змін до Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 14. РІШЕННЯ від 18.06.2020 № 1158 "Про затвердження Правил подання звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4 і 5". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 15. РІШЕННЯ від 30.11.2020 № 2031 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 16. РІШЕННЯ від 17.11.2020 № 1965 "Про внесення змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і Методики оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 17. РІШЕННЯ від 17.11.2020 № 1967 "Про затвердження Змін до Положення про порядок накладання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб адміністративних штрафів". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 18. РІШЕННЯ від 17.11.2020 № 1966 "Про затвердження Положення про порядок делегування директором-розпорядником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб виконання окремих своїх повноважень іншим працівникам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 19. РІШЕННЯ від 21.09.2020 № 1715 "Про затвердження Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії перехідному банку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 20. РІШЕННЯ від 03.11.2020 № 1912 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 серпня 2013 року № 26 «Про затвердження Положення про порядок створення, реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії перехідному банку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за № 1568/24100 (із змінами)". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -