<<
>>

РІШЕННЯ від 10.10.2019 № 2605 "Про внесення Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019

Документ актуальний на 20.01.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

10.10.2019  № 2605

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 грудня 2019 р.

за № 1260/34231

Про внесення Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників

Відповідно до пункту 13 частини другої статті 4, пункту 10 частини першої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016 року № 825, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 червня 2016 року за № 874/29004, виклавши її у новій редакції, що додається.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Банкам-учасникам та банкам - агентам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб привести свою діяльність у відповідність до цього рішення протягом одного місяця з дня набрання чинності цим рішенням.

5. Відділу зв'язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Оленчика А.Я.

В.о.

директора-розпорядника

А. Оленчик

Т.в.о. Голови

Державного агентства

з питань електронного

урядування України

В. Бакал


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб

26 травня 2016 року № 825

(у редакції рішення виконавчої

дирекції Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

від 10 жовтня 2019 року № 2605)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 грудня 2019 р.

за № 1260/34231

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) заходів щодо захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників з метою підтримки фінансової стабільності України, стимулювання залучення коштів та зміцнення довіри населення до банківської системи України, зокрема права та обов'язки вкладників, банків - учасників Фонду, у тому числі банків-агентів, у частині функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб.

2. У цій Інструкції терміни вжито в таких значеннях:

банк - банки - учасники Фонду та банки, визначені Фондом як банки-агенти Фонду;

банк, що знаходиться в управлінні Фонду, - банк, щодо якого прийнято рішення про визнання його неплатоспроможним, або банк, щодо якого прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

довідка - довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб (додаток);

договір - договір банківського рахунку, договір банківського вкладу (депозиту), договір банківського вкладу (депозиту) з видачею іменного ощадного (депозитного) сертифіката;

захист прав та інтересів вкладників - функція Фонду, визначена у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон), яка наділяє його повноваженнями здійснювати заходи щодо захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників;

нав'язування послуг - вимога банку-агента Фонду до вкладника придбати послугу та/або укласти договір як умову отримання гарантованої суми відшкодування за вкладом;

уповноважена особа банку - фізична особа, яка має право на вчинення відповідних дій від імені банку на підставі закону, статуту, довіреності або іншого документа щодо надання таких повноважень відповідно до законодавства.

Термін "електронний підпис" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про електронні довірчі послуги".

Інші терміни вжито у значеннях, наведених Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та інших нормативно-правових актах.

3. Фонд здійснює контроль за дотриманням банками вимог щодо розкриття інформації про систему гарантування вкладів фізичних осіб з дотриманням таких принципів:

1) наявність і доступність - інформація має бути доступною для ознайомлення вкладників;

2) актуальність - інформація має бути актуальною та оновлюватися банком з необхідною періодичністю;

3) достатність - рівень деталізації інформації має відповідати вимогам законодавства України, зокрема Закону та цієї Інструкції;

4) достовірність і повнота - зміст інформації та договорів, що укладаються банком з вкладниками, мають відповідати вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Фонду та Національного банку України, цієї Інструкції.

II. Заходи Фонду щодо захисту прав та інтересів вкладників

1. Фонд здійснює захист прав та інтересів вкладників у межах компетенції, визначеної Законом, у порядку, встановленому цією Інструкцією, іншими нормативно-правовими актами Фонду, договорами між Фондом та банками-агентами Фонду.

2. Захист прав та інтересів вкладників Фонд здійснює шляхом вжиття таких заходів:

1) встановлення вимог:

щодо забезпечення прозорого та повного розкриття банками інформації для вкладників про умови надання банківських послуг із залученням вкладів;

щодо обов'язкового ознайомлення вкладника з інформацією про систему гарантування вкладів фізичних осіб як до укладення договорів, так і в період їхньої дії;

щодо змісту договорів банківського вкладу (депозиту), договорів банківського рахунку з питань, що стосуються функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб;

2) встановлення контролю за дотриманням банками вимог до порядку розкриття інформації для вкладників про умови надання банківських послуг із залучення вкладів;

3) розгляд звернень вкладників щодо порушення їхніх прав та законних інтересів банками або банками, що знаходяться в управлінні Фондом, та сприяння вирішенню спірних питань, надання їм роз'яснень законодавства з питань системи гарантування вкладів фізичних осіб і захисту прав вкладників;

4) проведення інформаційної, роз'яснювальної та консультаційної роботи, фінансової просвіти населення щодо системи гарантування вкладів фізичних осіб і захисту прав вкладників;

5) безперервне інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб за допомогою інформаційних засобів і каналів комунікацій;

6) виявлення обставин, які можуть призвести до втрати права вкладника на отримання коштів у межах гарантованої суми відшкодування, та інформування про такі обставини Національного банку України;

7) участь у вдосконаленні захисту прав вкладників;

8) повідомлення відповідно до законодавства органу, що здійснює державне регулювання ринку фінансових послуг, про виявлення договорів, укладених банком від імені третіх осіб, для яких банк виконує функції повіреного, агента, іншого представника або посередника із залучення коштів фізичних осіб на користь таких осіб (у тому числі небанківські фінансові установи), до змісту яких не включено інформацію про непоширення на такі кошти гарантій, передбачених Законом.

III. Права та обов'язки вкладника

1. Вкладник має право:

1) отримувати від банку:

актуальну інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб як до укладання договору, так і під час його дії відповідно до Закону та підпунктів 8-11 пункту 2 розділу IV цієї Інструкції;

інформацію про умови залучення банком вкладів (депозитів) та відкриття поточних рахунків, тарифи, типові договори. Якщо договір укладається у формі договору приєднання, іншого публічного договору, вкладник має право отримати витяг з цього договору/правил/умов, зокрема щодо порядку обслуговування банківського рахунку вкладника, засвідчений уповноваженою особою банку;

розрахунок своїх прогнозованих доходів та витрат, пов'язаних із розміщенням строкового вкладу, на дату укладання договору;

2) звернутися до визначеного Фондом банку-агента щодо отримання відшкодування коштів за вкладом у банку, що знаходиться в управлінні Фонду, та отримати гарантовану суму відшкодування коштів за своїм вкладом у розмірах і порядку, встановлених Законом, нормативно-правовими актами Фонду;

3) відмовитися від послуг, нав'язуваних йому банком-агентом, який здійснює виплату гарантованої суми відшкодування коштів за вкладом у банку, що знаходиться в управлінні Фонду;

4) звернутися до Фонду із заявою про виплату гарантованої суми відшкодування коштів за своїм вкладом у розмірі, порядку, за умов та підстав, визначених Законом, нормативно-правовими актами Фонду, у разі невключення його до реєстру відшкодувань вкладникам для здійснення виплат;

5) заявляти у порядку, встановленому Законом, нормативно-правовими актами Фонду, до Фонду або уповноваженої особи Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) свої кредиторські вимоги до банку, щодо якого розпочато процедуру ліквідації;

6) звертатися до Фонду зі скаргою про порушення своїх прав та законних інтересів щодо функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб.

2. Вкладник зобов'язаний:

1) дотримуватися умов укладених з банком договорів;

2) надавати інформацію банку та банку, що знаходиться в управлінні Фонду (у тому числі документи, необхідні для ідентифікації, верифікації клієнта відповідно до частин третьої, четвертої статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність", уточнення інформації про клієнта, необхідність подання яких визначено законами України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Фонду);

3) до укладення договору в банку ознайомитись зі змістом довідки та підтвердити її одержання шляхом проставлення підпису, якщо він не має рахунків у цьому банку.

Якщо вкладник укладає договір за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній формі, він повинен підтвердити факт одержання довідки та ознайомлення з нею шляхом проставлення електронного підпису або надсилання банку повідомлення, або проставлення відповідної відмітки у системі інтернет-банкінгу.

IV. Права та обов'язки банку

1. Банк має право:

1) відмовитися від надання послуги або проведення фінансової операції у разі відмови вкладника від ознайомлення зі змістом довідки та підтвердження її одержання та/або ненадання вкладником необхідної інформації, у тому числі документів, передбачених законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України та договором;

2) бути банком-агентом Фонду у разі визначення його таким Фондом у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду.

2. Банк зобов'язаний:

1) надавати вкладнику на його вимогу актуальну інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб як до укладання договору, так і під час дії договору відповідно до Закону та підпунктів 8-11 пункту 2 розділу IV цієї Інструкції;

2) надавати вкладнику довідку:

до укладення договору, якщо фізична особа не має рахунків у цьому банку.

Примірник довідки з особистим підписом вкладника має зберігатися у банку в справі з юридичного оформлення рахунку. Якщо банк надав довідку за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній формі, у нього має бути повідомлення вкладника про її одержання та/або в системах банку має зберігатися підтвердження такого ознайомлення з можливістю друку відповідного звіту;

після укладення договору - не рідше ніж один раз на рік у спосіб, що визначать сторони у договорі;

3) включати до змісту договорів, зокрема:

інформацію про те, що особа, з якою укладається договір, ознайомлена з довідкою, що засвідчується окремим підписом цієї особи у договорі;

визначення вкладу відповідно до Закону;

4) у разі залучення коштів за вкладом у банківських металах або за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника, або у разі залучення коштів на користь третіх осіб на умовах виконання банком функцій повіреного, агента, іншого представника або посередника із залучення коштів фізичних осіб (у тому числі небанківські фінансові установи) включати до змісту договорів інформацію про непоширення на такі кошти гарантій, передбачених Законом;

5) надавати на вимогу вкладника витяг з договору/правил/умов щодо порядку обслуговування рахунку, засвідчений уповноваженою особою банку, якщо договір укладається у формі договору приєднання, іншого публічного договору;

6) надавати вкладнику належний йому примірник договору, в тому числі у разі укладання договору за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем;

7) надавати на вимогу вкладника під час укладення договору строкового вкладу прогнозований розрахунок його доходів та витрат, пов'язаних з розміщенням строкового вкладу на дату укладення договору, в тому числі:

суму процентів, що будуть нараховані за весь строк розміщення вкладу, зазначений у договорі (для строкових договорів);

суму податків і зборів, які будуть утримані з вкладника, за весь строк розміщення вкладу (для строкових договорів), зазначений у договорі, із визначенням інформації, що банк виконує функції податкового агента;

суму комісійних винагород та інших витрат клієнта;

8) забезпечити розміщення в усіх приміщеннях банку, де залучають вклади фізичних осіб (на інформаційних стендах та/або в операційному залі, та/або в місцях, де здійснюються операції щодо залучення коштів вкладників), такої інформації та документів:

копії свідоцтва учасника Фонду;

реквізитів Фонду (місцезнаходження, номер телефону "гарячої лінії", адреса офіційного вебсайту Фонду);

зразка довідки;

суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами;

9) забезпечити розміщення на вебсайті банку такої інформації та документів:

умов договору приєднання, іншого публічного договору (щодо укладення договорів);

цін банківських послуг, процентів і тарифів банку (щодо укладення договорів);

акційних пропозицій (програм лояльності) для вкладників / потенційних вкладників, умов їх застосування та термін їхньої дії;

примірні договори для кожного виду банківського рахунку та банківського вкладу (депозиту);

10) забезпечити створення окремого розділу на вебсайті банку з інформацією про функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, посилання на який має бути розміщено на головній сторінці вебсайту банку, та забезпечити розміщення в зазначеному розділі такої інформації та документів:

скан-копії свідоцтва учасника Фонду;

реквізитів Фонду (місцезнаходження, номер телефону "гарячої лінії", адреса офіційного вебсайту Фонду);

зразка довідки;

суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами;

актуальної редакції Закону або посилання на офіційний сайт органу законодавчої влади, де розміщено Закон;

посилання на розділ "Для вкладників" офіційного вебсайту Фонду, на якому розміщено інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб;

перелік умов, за яких Фонд не відшкодовує кошти, згідно зі статтею 26 Закону або посилання на офіційний вебсайт Фонду (підрозділ "Кошти, які Фонд не відшкодовує" розділу "Для вкладників").

У разі розкриття інформації про систему гарантування вкладів фізичних осіб банк має забезпечити:

актуальність і достовірність інформації;

відкритий і цілодобовий доступ до інформації про систему гарантування вкладів фізичних осіб для її отримання, ознайомлення чи іншого використання без обмежень;

розміщення інформації українською мовою про систему гарантування вкладів фізичних осіб / про залучення вкладів фізичних осіб. При цьому банк має право одночасно розмістити таку інформацію, викладену іншою мовою, ніж українська.

Якщо інформація, зазначена в цьому підпункті, оформлюється у вигляді окремих файлів, вони повинні мати один з таких форматів, що забезпечують можливість їх збереження на технічних засобах користувачів, допускати після збереження можливість пошуку та копіювання довільного фрагмента тексту засобами для перегляду:

документ, що містить текст, таблиці та зображення (Microsoft Word (doc, docx, rtf), Microsoft Excel (xls, xlsx), Adobe Acrobat з розпізнаним текстом (pdf));

документ, що містить графічні зображення (Adobe Acrobat (pdf), TIFF, JPEG (tif, jpg), роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi);

11) забезпечити інформування про граничний розмір відшкодування коштів за вкладами, номер і дату видачі свідоцтва учасника Фонду в разі посилання у своїй рекламі на участь у Фонді;

12) визначити відповідальну особу банку за співпрацю з Фондом з питань функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб і захисту прав та інтересів вкладників;

13) вживати інших заходів щодо інформування вкладників та захисту реалізації їхніх прав, передбачених Законом та нормативно-правовими актами Фонду.

3. Банк, визначений Фондом як банк-агент, зобов'язаний здійснювати свою діяльність у порядку та відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами Фонду. Зокрема (крім обов'язків, визначених цим розділом):

здійснювати виплату відшкодування коштів вкладникам банків, що знаходяться в управлінні Фонду, відповідно до нормативно-правових актів Фонду;

не здійснювати нав'язування послуг або створення перешкод для вкладника, який звернувся до нього за отриманням гарантованої суми відшкодування за вкладом.

V. Контроль за дотриманням банками вимог законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб з метою забезпечення захисту прав та інтересів вкладників

1. Контроль Фонду за дотриманням банками вимог законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб спрямований на виявлення, виправлення та запобігання порушенням прав та інтересів вкладників.

2. Фонд здійснює контроль шляхом проведення періодичного/постійного моніторингу інформації:

1) розміщеної банком на своєму вебсайті;

2) отриманої за результатами проведених відповідно до законодавства Фондом перевірок;

3) отриманої від вкладників, органів, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, інших державних органів;

4) отриманої від банку на вимогу Фонду;

5) отриманої Фондом з інших джерел.

3. Фонд здійснює контроль відповідно до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 16, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за № 1495/21807, за:

1) дотриманням банками встановлених вимог до змісту договорів, укладених із вкладниками, з питань щодо функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб;

2) виконанням банками вимог щодо розкриття інформації про систему гарантування вкладів;

3) дотриманням банками вимог до порядку розкриття інформації для вкладників про умови надання банківських послуг із залучення вкладів;

4) дотриманням банками-агентами прав вкладників під час виплати відшкодування коштів за вкладами;

5) наявними банківськими продуктами щодо залучення коштів з метою виявлення умов, які можуть призвести до втрати права вкладника на отримання гарантованої суми відшкодування.

4. У разі виявлення обставин, які можуть призвести до порушень, Фонд у порядку, визначеному Законом, забезпечує інформування відповідного органу, що здійснює державне регулювання ринку фінансових послуг, про такі обставини.

5. З метою здійснення контролю Фонд має право вимагати від банку надання інформації (у тому числі документів з окремих питань діяльності банку), зокрема:

1) щодо умов надання банківських послуг із залучення вкладів;

2) щодо виконання банком функцій повіреного, агента, іншого представника або посередника із залучення коштів фізичних осіб на користь третіх осіб (у тому числі небанківських фінансових установ);

3) щодо умов співробітництва банку з будь-якими посередниками щодо залучення клієнтів для надання їм банківських послуг;

4) копії рішень колегіальних органів банку або уповноважених осіб банку з питань щодо системи гарантування вкладів фізичних осіб, зокрема про введення нових банківських продуктів, встановлення ціни банківських продуктів, співпрацю з третіми особами щодо залучення коштів вкладників;

5) щодо договорів та підстав їх укладення, укладених банком з вкладниками, на умовах, що не є поточними ринковими умовами, зокрема про вклади, розміщені особами, які на індивідуальній та відмінній від більшості інших клієнтів банку основі отримують від банку підвищені проценти за вкладами та про інформування банком таких осіб про невідшкодування Фондом коштів за такими вкладами;

6) письмові пояснення про виявлені порушення прав та інтересів вкладників / скарги вкладників щодо функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб.

6. Банк зобов'язаний подати інформацію (у тому числі документи, визначені пунктом 5 цього розділу) до Фонду в строки та у формі, визначені відповідною вимогою Фонду.

7. Фонд має право здійснити перевірку банку щодо контролю за виконанням ним зобов'язань у зв'язку з участю в системі гарантування вкладів фізичних осіб, у тому числі дотримання вимог щодо інформування вкладників про участь банку у Фонді та дотримання інших вимог Закону, нормативно-правових актів Фонду.

8. За порушення вимог цієї Інструкції до банку застосовуються адміністративно-господарські санкції, визначені статтею 33 Закону.

Заступник начальника

відділу з питань європейської

інтеграції відділу стратегії

та нормативно-методологічного

забезпечення

І. Коноваленко

Додаток

до Інструкції про порядок здійснення

Фондом гарантування вкладів фізичних

осіб захисту прав та охоронюваних

законом інтересів вкладників

(пункт 2 розділу I)

ДОВІДКА

про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Вклади у

_________________________

                 (найменування банку)

гарантовано

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд)

Обмеження гарантії

Кожному вкладнику відшкодовуються кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками) станом на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", кожному вкладнику гарантується відшкодування коштів за вкладами (включно з відсотками) на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Гранична сума розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та становить

_____________________________________ гривень.

                                            (словами)

Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" не відшкодовуються кошти:

1) передані банку в довірче управління;

2) за вкладом у розмірі менше ніж 10 гривень;

3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника;

4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом року до дня прийняття такого рішення);

5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - один рік до дня прийняття такого рішення);

6) розміщені на вклад власником істотної участі у банку;

7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;

8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань;

9) за вкладами у філіях іноземних банків;

10) за вкладами у банківських металах;

11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду

Якщо у вкладника більше одного вкладу в банку

Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками) станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"

Період відшкодування у разі віднесення банку до категорії неплатоспроможних

Виплата відшкодування коштів розпочинається в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше ніж 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше ніж 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами за договорами, строк дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, та за договорами банківського рахунку.

Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування кошти за договорами банківського рахунку до отримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).

Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунку здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною)

Валюта відшкодування

Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку

Контактна інформація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17,

номер телефону гарячої лінії

0-800-308-108,

(044) 333-36-55

Докладніша інформація

http://www.fg.gov.ua

Підтвердження одержання вкладником

_______________________________

                    (підпис вкладника)

Додаткова інформація

Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката (включно з нарахованими відсотками на такі кошти).

Вкладником є фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката.

Вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року.

Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.01.2020 — 2020 р., № 1

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд гарант.вкладів фізич.осіб:

 1. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 151 "Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 148 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 02.03.2020 № 495 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 4. РІШЕННЯ від 09.01.2020 № 35 "Про внесення змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 149 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 150 "Про внесення зміни у додаток до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 12.03.2020 № 575 "Про затвердження Змін до Правил пропускного та внутрішньооб’єктового режимів у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 02.04.2020 № 727 "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 696 "Про внесення змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 23.03.2020 № 652 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 23.04.2020 № 842 "Про внесення зміни до пункту 1.2 глави 1 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 12. РІШЕННЯ від 17.01.2019 № 100 "Про затвердження Змін до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 13. РІШЕННЯ від 14.02.2019 № 360 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та організацію продажу цінних паперів, які належать банкам, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 14. до. Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 15. РІШЕННЯ від 11.02.2019 № 308 "Про затвердження Змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 16. РІШЕННЯ від 28.02.2019 № 482 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 17. РІШЕННЯ від 28.02.2019 № 481 "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 18. РІШЕННЯ від 18.04.2019 № 963 "Про утворення Комітету Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 19. РІШЕННЯ від 03.06.2019 № 1419 "Про внесення змін до пункту 2 розділу II Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 20. РІШЕННЯ від 13.06.2019 № 1482 "Про внесення змін до розділу VIII Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -