<<
>>

РІШЕННЯ від 11.05.2021 № 465 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021

Документ актуальний на 29.06.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

11.05.2021  № 465

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 травня 2021 р.

за № 699/36321

Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 12, частини четвертої статті 17, статті 32 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 16, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за № 1495/21807, що додаються.

2. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення подати це рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

Директор-розпорядник

С. Рекрут

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра цифрової трансформації України

Л.

Рабчинська


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

11 травня 2021 року № 465

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 травня 2021 р.

за № 699/36321

ЗМІНИ

до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. У розділі I:

1) у пункті 1.5:

в абзаці четвертому слово «інспекційної» виключити;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«звіт про перевірку - документ єдиної форми про результати проведеної перевірки банку, що складається інспектором (якщо перевірка здійснювалась одним інспектором) або керівником інспекційної групи з урахуванням довідок про перевірку окремих питань плану перевірки;»;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

«строк перевірки - строк, протягом якого інспектором (якщо перевірка здійснюється одним інспектором), членами інспекційної групи здійснюється перевірка банку.»;

2) у пункті 1.10 цифри та слова «10 календарних днів» замінити цифрами та словами «15 календарних днів»;

3) в абзаці другому пункту 1.11 слово «інспекційної» виключити.

2. У розділі III:

1) у назві розділу слово «інспекційних» виключити;

2) у пункті 3.3:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3.3. До початку проведення планової/позапланової перевірки інспектор (якщо перевірка здійснюється одним інспектором) або члени інспекційної групи зобов’язані:»;

абзац шостий після слова «доступу» доповнити словами «інспектора або»;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«У ході підготовки до перевірки на підставі отриманого повідомлення від Фонду про проведення дистанційної перевірки, в процесі організації віддалених місць роботи інспекторів банк не пізніше чотирьох робочих днів до дати початку перевірки надсилає (у разі необхідності) засобами системи електронної пошти Національного банку України Фонду бланк зобов’язань, встановлених в банку, щодо виконання інспекторами вимог з дотримання інформаційної безпеки при дистанційному доступі до інформаційних ресурсів банку та збереження інформації.»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Якщо банк не надсилає до Фонду у встановлений строк бланк зобов’язань щодо виконання інспекторами вимог з дотримання інформаційної безпеки при дистанційному доступі до інформаційних ресурсів банку та збереження інформації, інспектори дотримуються вимог з інформаційної безпеки, що визначені політикою інформаційної безпеки Фонду.»;

3) пункт 3.4 викласти в такій редакції:

«3.4. Планова інспекційна перевірка банку здійснюється інспектором (якщо перевірка здійснюється одним інспектором) або інспекційною групою Фонду на підставі посвідчення на право проведення перевірки.

У посвідченні на право проведення планової інспекційної перевірки зазначаються найменування банку, строк перевірки, період перевірки, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) інспектора (якщо перевірка здійснюється одним інспектором) або склад інспекційної групи [прізвища, імена, по батькові (за наявності)] із зазначенням її керівника. До посвідчення додається план перевірки.»;

4) пункт 3.6 після слів «та зміни» доповнити словами «інспектора (якщо перевірка здійснюється одним інспектором) або»;

5) у пункті 3.7:

в абзаці першому слово «двох» замінити словом «трьох»;

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«підготовка до проведення дистанційної перевірки та організація віддалених місць роботи інспекторів;»;

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

6) пункт 3.8 викласти в такій редакції:

«3.8. Під час підготовки до дистанційної перевірки на етапі організації віддалених місць роботи інспекторів банк протягом двох робочих днів до дати початку дистанційної перевірки повинен забезпечити підключення інспекторів до віддалених місць роботи інспекторів.

Дистанційна планова/позапланова перевірка банку здійснюється на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду, відповідно до плану перевірки, до якого в ході здійснення перевірки в разі необхідності можуть бути внесені зміни.

Рішення виконавчої дирекції Фонду про дистанційну перевірку має містити найменування банку, строк перевірки, період перевірки, інформацію про інспектора (якщо перевірка здійснюється одним інспектором) або склад інспекційної групи [прізвища, імена, по батькові (за наявності)] із зазначенням її керівника, план перевірки, іншу необхідну інформацію.»;

7) в абзаці другому пункту 3.9 слова «інспекторів (інспекційної групи)» замінити словами «інспектора (якщо перевірка здійснюється одним інспектором) або керівника інспекційної групи»;

8) абзац п’ятий пункту 3.11 викласти в такій редакції:

«інспектора (якщо перевірка здійснюється одним інспектором) або керівника та членів інспекційної групи та контактний телефон;»;

9) абзац перший пункту 3.15 викласти в такій редакції:

«3.15. Розпорядження про проведення позапланової інспекційної перевірки має містити найменування банку, підставу, строк позапланової інспекційної перевірки, період позапланової інспекційної перевірки, перелік питань, що підлягають такій перевірці, та інформацію про інспектора (якщо перевірка здійснювалась одним інспектором) або склад інспекційної групи [прізвища, імена, по батькові (за наявності)] із зазначенням її керівника.»;

10) пункт 3.17 викласти в такій редакції:

«3.17. У разі прийняття Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інспектор (якщо перевірка здійснювалась одним інспектором) або інспекційна група призупиняє здійснення перевірки, про що повідомляється виконавча дирекція Фонду з метою прийняття рішення про подальше її проведення (зупинення тощо).»;

11) пункт 3.22 викласти в такій редакції:

«3.22. Довідка про перевірку складається інспектором у паперовій або електронній формі і використовується інспектором (якщо перевірка здійснюється одним інспектором) або керівником інспекційної групи для формування звіту про перевірку.»;

12) абзац третій пункту 3.23 викласти в такій редакції:

«Перший примірник довідки передається керівникові банку або особі, яка виконує його обов’язки, а у разі одночасної перевірки відокремленого підрозділу банку - також керівникові цього відокремленого підрозділу (далі - керівник об’єкта перевірки), про що робиться відповідна відмітка із зазначенням дати отримання довідки на другому примірнику довідки, який зберігається у інспектора (якщо перевірка здійснюється одним інспектором) або керівника інспекційної групи. Відмітка засвідчується підписом керівника об’єкта перевірки та відбитком печатки банку (за наявності).»;

13) пункт 3.24 після слів «підписаний ним примірник довідки» доповнити словами «інспектору (якщо перевірка здійснюється одним інспектором) або»;

14) друге речення пункту 3.26 після слів «У цьому разі» доповнити словами «інспектор (якщо перевірка здійснюється одним інспектором) або»;

15) у пункті 3.27:

у абзаці другому слово «двох» замінити словом «трьох»;

друге речення абзацу третього після слів «У такому разі» доповнити словами «інспектор (якщо перевірка здійснюється одним інспектором) або»;

16) у пункті 3.29 слова «банку/установи» замінити словом «банку»;

17) у пункті 3.30 слово «двох» замінити словом «трьох»;

18) пункт 3.32 викласти в такій редакції:

«3.32. Інспектор (якщо перевірка здійснювалась одним інспектором) або керівник інспекційної групи за результатами перевірки банку з урахуванням довідок про перевірку та іншої інформації складає звіт про перевірку.

Звіт про перевірку повинен містити достатній обсяг матеріалів та доказів, необхідних для обґрунтування результатів перевірки, або посилання на них (зокрема, на інформацію, що міститься у складених довідках про перевірку).»;

19) пункт 3.33 викласти в такій редакції:

«3.33. Звіт про перевірку складається у паперовій або електронній формі та містить загальний висновок про результати проведеної перевірки, рекомендації щодо усунення порушень (у разі необхідності), іншу необхідну інформацію.

Звіт про перевірку у паперовій формі складається у двох примірниках і підписується інспектором (якщо перевірка здійснювалась одним інспектором) або керівником інспекційної групи та подається на затвердження виконавчій дирекції Фонду.

Перший примірник звіту про перевірку у паперовій формі після його затвердження виконавчою дирекцією Фонду направляється або передається банку разом із супровідним листом, підписаним директором-розпорядником Фонду або його заступником.

Другий примірник звіту про перевірку у паперовій формі залишається у Фонді для зберігання згідно із встановленими вимогами.»;

20) доповнити розділ після пункту 3.33 новим пунктом 3.34 такого змісту:

«3.34. Звіт про перевірку в електронній формі складається в одному примірнику, підписується інспектором (якщо перевірка здійснювалась одним інспектором) або керівником інспекційної групи шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису та подається на затвердження виконавчій дирекції Фонду.

Звіт про перевірку в електронній формі після його затвердження виконавчою дирекцією Фонду надсилається із супровідним листом, підписаним директором-розпорядником Фонду або його заступником, засобами системи електронної пошти Національного банку України на адресу банку з дотриманням встановлених Фондом вимог щодо оформлення та пересилання документів з грифом обмеженого доступу.»;

У зв’язку з цим пункти 3.34, 3.35 вважати відповідно пунктами 3.35, 3.36.

3. У розділі IV:

1) у пункті 4.1:

у підпункті 1 слова «безпосередньо та виключно у приміщенні Фонду» замінити словами «інспектором, інспекторами Фонду віддалено»;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) місцем проведення перевірки є облаштоване необхідними технічними засобами робоче місце інспектора, інспекторів (далі - робоче місце інспекторів) Фонду;»;

2) у пункті 4.2:

друге речення абзацу першого після слів «робочі місця» доповнити словами «інспектора (якщо перевірка здійснюється одним інспектором),»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Вся необхідна інформація для інспектора (якщо перевірка здійснюється одним інспектором), інспекторів, у тому числі відповіді на їхні запити, надаються за допомогою налагодженого зв’язку між віддаленими місцями роботи інспекторів та робочим місцем інспекторів згідно з вимогами, зазначеними в абзаці першому цього пункту.»

4. У розділі V:

1) абзац другий пункту 5.1 після слова «розміщення» доповнити словами «інспектора (якщо перевірка здійснюється одним інспектором) або»;

2) пункт 5.3 викласти в такій редакції:

«5.3. Директор-розпорядник Фонду або визначена наказом Фонду посадова особа Фонду має право пересвідчитися за місцем розташування інспектора (якщо перевірка здійснюється одним інспектором) або інспекційної групи у забезпеченні банком інспектора (якщо перевірка здійснюється одним інспектором) або інспекційної групи відповідним приміщенням, а також виконанні інших зобов’язань банку, визначених частиною п’ятою статті 32 Закону.»;

3) у пункті 5.5:

абзац другий викласти в такій редакції:

«а) забезпечити на строк проведення інспекційної перевірки інспектору (якщо перевірка здійснюється одним інспектором), інспекторам, які здійснюють інспекційну перевірку цього банку, вільний доступ до приміщень, де відбувається залучення коштів від фізичних осіб, та до виділеного приміщення для розміщення інспектора (якщо перевірка здійснюється одним інспектором) або членів інспекційної групи у робочий час;»;

абзац третій після слова «перевірки» доповнити словами «інспектору (якщо перевірка здійснюється одним інспектором),»;

абзац четвертий після слова «дозволу» доповнити словами «інспектора (якщо перевірка здійснюється одним інспектором) або»;

абзаци шостий - одинадцятий викласти в такій редакції:

«в) організувати в день початку інспекційної перевірки зустріч і забезпечити оперативний зв’язок інспектора (якщо перевірка здійснюється одним інспектором), інспекторів з посадовими особами банку, визначеними інспектором (якщо перевірка здійснюється одним інспектором) або керівником інспекційної групи;

г) забезпечити інспектору (якщо перевірка здійснюється одним інспектором), інспекторам вільний доступ до документів та інформації про діяльність банку, необхідних для проведення інспекційної перевірки;

ґ) забезпечити формування та надання для перевірки працівникам Фонду баз даних про вкладників не пізніше 24 годин з часу отримання запиту від Фонду / інспектора / членів інспекційної групи або в установлений в такому запиті строк (термін);

д) забезпечити надання в установлені інспектором (якщо перевірка здійснюється одним інспектором), інспекторами терміни/строки інформації, необхідної для здійснення інспекційної перевірки, документів, що можуть свідчити про факти порушення банком Закону або нормативно-правових актів Фонду, пояснень (письмово і усно) щодо наданої інформації, документів, проведених операцій та з окремих питань діяльності банку;

е) на вимогу інспектора (якщо перевірка здійснюється одним інспектором), інспекторів забезпечити надання копій документів чи можливість робити ці копії самостійно, у тому числі методом сканування, друку або створення фотокопій, доступ до систем автоматизації банківських операцій;

є) засвідчувати підписом та відбитком печатки банку надані пояснення щодо отриманої інформації, документів, проведених операцій та з окремих питань діяльності банку, а також копії наданих банком чи зроблених інспектором (якщо перевірка здійснюється одним інспектором), інспекторами самостійно документів;»;

абзац тринадцятий після слова «зазначені» доповнити словами «інспектором (якщо перевірка здійснюється одним інспектором) або»;

3) пункт 5.6 після слова «на» доповнити словом «інспектора,»;

4) пункт 5.7 після слова «від» доповнити словом «інспектора,».

Начальник відділу методології

та стратегічного планування

Т. Овчаренко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.06.2021 — 2021 р., № 43, стор. 68, стаття 2646, код акта 105128/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд гарант.вкладів фізич.осіб:

 1. РІШЕННЯ від 14.01.2021 № 34 "Про затвердження Порядку здійснення перевірки інформації про наявність/відсутність конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів у працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при виконанні ним повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора банку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 2. РІШЕННЯ від 25.02.2021 № 192 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 09.03.2021 № 231 "Про внесення змін до пункту 2 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 01.02.2021 № 99 "Про затвердження Змін до Положення про особистий прийом громадян у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 18.03.2021 № 258 "Про внесення зміни до пункту 11 розділу VIII Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 18.01.2021 № 50 "Про затвердження Положення про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 7. РІШЕННЯ від 11.05.2021 № 465 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 8. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 495 "Про затвердження Змін до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 9. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 496 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 10. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 151 "Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 148 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 12. РІШЕННЯ від 02.03.2020 № 495 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 13. РІШЕННЯ від 09.01.2020 № 35 "Про внесення змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 14. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 149 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 15. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 150 "Про внесення зміни у додаток до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 16. РІШЕННЯ від 12.03.2020 № 575 "Про затвердження Змін до Правил пропускного та внутрішньооб’єктового режимів у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 17. РІШЕННЯ від 02.04.2020 № 727 "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 18. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 696 "Про внесення змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 19. РІШЕННЯ від 23.03.2020 № 652 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 20. РІШЕННЯ від 23.04.2020 № 842 "Про внесення зміни до пункту 1.2 глави 1 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -