>>

РІШЕННЯ від 13.04.2022 № 243 "Про затвердження Змін до Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022

Документ актуальний на 21.06.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

13.04.2022  № 243

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 квітня 2022 р.

за № 464/37800

Про затвердження Змін до Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12, статті 18 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року № 10, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 року за № 1370/21682, що додаються.

2. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення подати це рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційному вебсайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

Директор-розпорядник

С. Рекрут


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб

13 квітня 2022 року № 243

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 квітня 2022 р.

за № 464/37800

ЗМІНИ

до Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб

1.

У розділі I:

1) у пункті 1.2 слова «довіри громадськості до банківської системи України та забезпечення дотримання прав фізичних осіб на інформацію» замінити словами «довіри до банківської системи України та забезпечення дотримання прав на інформацію»;

2) доповнити розділ новим пунктом 1.5 такого змісту:

«1.5. Якщо повноваження Фонду як ліквідатора банку здійснюються Фондом безпосередньо, вебсайтом такого банку є відповідна вебсторінка банку на офіційному вебсайті Фонду.».

2. У розділі II:

1) абзац перший пункту 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Річний звіт Фонду, який містить звіт про діяльність Фонду за звітний рік та фінансову звітність, оприлюднюється на офіційному вебсайті Фонду не пізніше 01 липня року, наступного за звітним.»;

2) пункт 2.9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.10-2.22 вважати відповідно пунктами 2.9-2.21;

3) абзац шостий пункту 2.10 викласти в такій редакції:

«г) прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) уповноваженої особи Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень);»;

4) у пункті 2.11 слово та цифри «пункту 2.11» замінити словом та цифрами «пункту 2.10», а після слова «приміщеннях» доповнити словом «такого»;

5) доповнити розділ після пункту 2.11 новим пунктом 2.12 такого змісту:

«2.12. Фонд не пізніше сьомого дня з дня опублікування відповідно до частини другої статті 45 Закону відомостей про ліквідацію банку в газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» розміщує на своєму офіційному вебсайті таку інформацію:

номер і дату виходу газети, в якій оприлюднено відомості про ліквідацію банку;

про початок прийому заяв від кредиторів про їхні вимоги до банку;

строк, протягом якого кредитори мають право заявити про свої вимоги до банку;

адресу для надсилання кредиторами заяв про їхні вимоги до банку.».

У зв’язку з цим пункти 2.12-2.21 вважати відповідно пунктами 2.13-2.22;

6) абзац перший пункту 2.13 після слів «органів управління банку» доповнити словами «, про визначення та про продовження повноважень уповноваженої особи Фонду»;

7) пункт 2.14 викласти в такій редакції:

«2.14. На офіційному вебсайті Фонду, на вебсайті банку, в якому здійснюється тимчасова адміністрація або ліквідація, та в усіх приміщеннях такого банку, в яких здійснюється обслуговування клієнтів, оприлюднюється така інформація:

режим роботи банку;

контактні номери телефонів банку;

адреса для листування та прийому громадян;

графік і порядок прийому громадян уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) та/або посадовою особою банку або Фонду (якщо повноваження Фонду як ліквідатора банку здійснюються Фондом безпосередньо).»;

8) доповнити розділ після пункту 2.14 новим пунктом 2.15 такого змісту:

«2.15. На офіційному вебсайті Фонду, на вебсайті банку, в якому здійснюється процедура ліквідації, оприлюднюється інформація про:

зміну реквізитів банку;

відкриття або зміну накопичувального рахунку банку в національній та/або іноземній валютах.».

У зв’язку з цим пункти 2.15-2.22 вважати відповідно пунктами 2.16-2.23;

9) в абзаці першому пункту 2.16 слова «ліквідації банку» замінити словами «управління майном (активами) банку та задоволення вимог кредиторів»;

10) пункти 2.17 і 2.18 викласти в такій редакції:

«2.17. Фонд не пізніше наступного робочого дня після затвердження ліквідаційного балансу банку та звіту про виконання ліквідаційної процедури розміщує на своєму вебсайті оголошення про:

припинення Фондом виплат гарантованої суми відшкодування вкладникам;

завершення ліквідаційної процедури банку та затвердження ліквідаційного балансу банку;

закриття накопичувального рахунку банку та припинення прийому платежів.

2.18. Повідомлення про затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів та визначений Фондом або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) порядок ознайомлення із затвердженим реєстром акцептованих вимог кредиторів оприлюднюються протягом двадцяти днів з дня прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів на офіційному вебсайті Фонду та вебсайті банку, що ліквідується, а також у приміщеннях такого банку в доступному для відвідувачів місці.»;

11) у пункті 2.19:

у першому реченні підпункту 5 слова «або колегіальним органом Фонду з питань консолідації та продажу активів» замінити словами «та/або колегіальним органом Фонду з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банку»;

доповнити пункт новим підпунктом 8 такого змісту:

«8) звіт про виплати та надходження банку, що ліквідується.»;

12) пункт 2.21 викласти в такій редакції:

«2.21. Інформація про початок та про збільшення розміру задоволення акцептованих вимог кредиторів банку певної черги оприлюднюється на офіційному вебсайті Фонду та на вебсайті такого банку не пізніше наступного робочого дня після прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про погодження початку або про збільшення розміру задоволення акцептованих вимог кредиторів.

У разі наявності майна (активів), що залишилося нереалізованим після задоволення вимог всіх кредиторів банку, що ліквідується, Фонд розміщує на своєму офіційному вебсайті повідомлення про завершення задоволення вимог кредиторів банку згідно з черговістю, встановленою статтею 52 Закону, наявність і перелік майна (активів), що залишилося нереалізованим, та право акціонерів на отримання такого майна (активів).»;

13) доповнити розділ після пункту 2.21 новим пунктом 2.22 такого змісту:

«2.22. Фонд оприлюднює на своєму офіційному вебсайті інформацію про припинення банку як юридичної особи не пізніше наступного робочого дня після внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.».

У зв’язку з цим пункти 2.22 і 2.23 вважати відповідно пунктами 2.23 і 2.24;

14) в абзаці першому пункту 2.23 слово «сайті» замінити словом «вебсайті».

3. У тексті Положення слова «на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет», «на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет», «на сторінці банку в мережі Інтернет» та «веб-сайті» замінити відповідно словами «на офіційному вебсайті Фонду», «на своєму офіційному вебсайті», «на вебсайті банку» та «вебсайті», а після слів «по батькові» доповнити словами «(за наявності)».

Начальник відділу методології

та стратегічного планування

Т. Овчаренко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.05.2022 — 2022 р., № 36, стор. 145, стаття 1962, код акта 111139/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Фонд гарант.вкладів фізич.осіб:

 1. РІШЕННЯ від 24.03.2022 № 201 "Про особливості виплати гарантованої суми відшкодування в період дії воєнного стану в Україні". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 2. РІШЕННЯ від 17.02.2022 № 122 "Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 та у додатки 1 і 8 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 3. РІШЕННЯ від 02.03.2022 № 147 "Про внесення зміни до рішення виконавчої дирекції Фонду від 03 лютого 2022 року № 87 «Про затвердження Положення про виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб засобами автоматизованої системи виплат судових рішень на користь вкладників щодо стягнення гарантованої суми відшкодування за вкладом, розміщеним у банку, вкладникам якого припинено або завершено виплати, та/або пов’язаних з таким стягненням інших сум та Змін до Інструкції про порядок фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами»". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 4. База даних "Законодавство України"має інформаційний характер і не є офіційним друкованим виданням. Вона використовується згідно із Положенням про веб-ресурси Верховної Ради України. Щодо розсилки: повідомляємо Вам, що поштову розсилку списків нових надходжень припинено! Замість розсилки Ви можете скористатись сервісом RSS або переглядати архів розділу "Найновіші надходження"на потрібну дату. "Увага! Перед тим, як користуватись базою даних, обов'язково прочитайте правила.". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 5. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 87 "Про затвердження Положення про виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб засобами автоматизованої системи виплат судових рішень на користь вкладників щодо стягнення гарантованої суми відшкодування за вкладом, розміщеним у банку, вкладникам якого припинено або завершено виплати, та/або пов’язаних з таким стягненням інших сум та Змін до Інструкції про порядок фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 6. РІШЕННЯ від 17.01.2022 № 27 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 7. РІШЕННЯ від 29.03.2022 № 205 "Про внесення змін до розділу III Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 8. РІШЕННЯ від 14.01.2021 № 34 "Про затвердження Порядку здійснення перевірки інформації про наявність/відсутність конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів у працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при виконанні ним повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора банку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 9. РІШЕННЯ від 25.02.2021 № 192 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 10. РІШЕННЯ від 09.03.2021 № 231 "Про внесення змін до пункту 2 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 11. РІШЕННЯ від 01.02.2021 № 99 "Про затвердження Змін до Положення про особистий прийом громадян у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 18.03.2021 № 258 "Про внесення зміни до пункту 11 розділу VIII Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 18.01.2021 № 50 "Про затвердження Положення про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 14. РІШЕННЯ від 11.05.2021 № 465 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 15. РІШЕННЯ від 11.05.2021 № 465 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 16. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 495 "Про затвердження Змін до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 17. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 496 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 18. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 497 "Про затвердження Змін до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 19. РІШЕННЯ від 12.07.2021 № 717 "Про внесення зміни до пункту 4 розділу ІІ Інструкції про порядок виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, а також дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі їх виявлення". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 20. РІШЕННЯ від 05.07.2021 № 692 "Про затвердження Положення про порядок і умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб кредиту перехідному банку відповідно до частини дванадцятої статті 41". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -