Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 14.01.2021 № 34 "Про затвердження Порядку здійснення перевірки інформації про наявність/відсутність конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів у працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при виконанні ним повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора банку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021

Документ актуальний на 30.03.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

14.01.2021  № 34

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 лютого 2021 р.

за № 252/35874

Про затвердження Порядку здійснення перевірки інформації про наявність/відсутність конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів у працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при виконанні ним повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора банку

Відповідно до пункту 10 частини першої, частини шостої статті 12, частини третьої статті 35 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок здійснення перевірки інформації про наявність/відсутність конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів у працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при виконанні ним повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора банку, що додається.

2. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення подати це рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

В.о. директора-розпорядника

А. Оленчик


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

14.01.2021  № 34

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 лютого 2021 р.

за № 252/35874

ПОРЯДОК

здійснення перевірки інформації про наявність/ відсутність конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів у працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при виконанні ним повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора банку

І.

Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений з метою виявлення обставин, що становлять конфлікт інтересів працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), якому виконавча дирекція Фонду має намір делегувати або делегує всі або частину визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон) повноважень Фонду як тимчасового адміністратора або ліквідатора банку, щодо якого Національним банком України було прийнято рішення про віднесення його до категорії неплатоспроможних або про відкликання у нього банківської ліцензії та ліквідацію (далі - банк).

2. Цей Порядок визначає:

порядок здійснення перевірки Фондом інформації стосовно працівника Фонду про наявність/відсутність у нього конфлікту інтересів у разі призначення його уповноваженою особою на здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку;

запобігання конфлікту інтересів у уповноваженої особи Фонду (у разі делегування їй виконавчою дирекцією Фонду відповідних повноважень) на здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку;

обсяг інформації, яка подається для перевірки на наявність/відсутність конфлікту інтересів у особи та вимоги до її зберігання.

3. Перевірка працівників Фонду на наявність/відсутність конфлікту інтересів здійснюється самостійним структурним підрозділом Фонду, до функціональних обов’язків якого входить здійснення перевірки інформації про конфлікт інтересів:

до часу призначення працівника Фонду уповноваженою особою Фонду на здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації (у разі делегування їй виконавчою дирекцією Фонду відповідних повноважень);

у період виконання уповноваженою особою Фонду на здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації повноважень, делегованих їй виконавчою дирекцією Фонду.

II. Вимоги до уповноваженої особи Фонду

1. Працівник Фонду (за згодою), якому Фонд рішенням виконавчої дирекції Фонду має намір делегувати частину або всі свої повноваження як тимчасового адміністратора або ліквідатора банку (далі - уповноважена особа Фонду), має відповідати вимогам, визначеним частинами першою та другої статті 35 Закону, та мати ступінь вищої освіти в галузі економіки, фінансів чи права не нижче магістра.

2. З метою впевненості у відсутності конфлікту інтересів у працівника, якому можуть бути делеговані частина або всі повноваження Фонду як тимчасового адміністратора або ліквідатора банку, виконавча дирекція Фонду забезпечує проведення перевірки факту наявності/відсутності конфлікту інтересів у цього працівника, а також осіб, визначених частиною третьою статті 35 Закону (далі - близькі родичі). Перевірка здійснюється з урахуванням критеріїв визначення наявності конфлікту інтересів, встановлених частиною третьою статті 35 Закону.

3. Уповноважена особа Фонду в процесі виконання своїх повноважень щодо здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації має забезпечити дотримання вимог, визначених частиною п’ятою статті 35 Закону.

III. Порядок перевірки інформації про наявність/відсутність конфлікту інтересів

1. Фонд здійснює перевірку працівника, якому виконавча дирекція Фонду має намір делегувати повноваження уповноваженої особи на здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку до прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про таке делегування. Працівник Фонду зобов’язаний:

внести всі наявні відомості про себе та своїх близьких родичів (за згодою) до декларації про наявність/відсутність конфлікту інтересів за формою, наведеною у додатку до цього Порядку;

засвідчити своїм підписом факт ознайомлення з цим Порядком;

подати декларацію про наявність/відсутність конфлікту інтересів до самостійного структурного підрозділу Фонду, до функціональних обов’язків якого входить здійснення перевірки інформації про конфлікт інтересів.

2. Декларація про наявність/відсутність конфлікту інтересів у працівника, якому Фонд делегував повноваження уповноваженої особи, зберігається в самостійному структурному підрозділі Фонду, до функціональних обов’язків якого входить здійснення перевірки інформації про конфлікт інтересів.

3. Самостійний структурний підрозділ Фонду, до функціональних обов’язків якого входить здійснення перевірки інформації про конфлікт інтересів, здійснює перевірку інформації про наявність/відсутність конфлікту інтересів у працівника Фонду на підставі службової записки самостійного структурного підрозділу Фонду, до функцій якого належить забезпечення здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, шляхом звірки інформації, вказаної працівником у декларації про наявність/відсутність конфлікту інтересів, з інформацією, яка є в розпорядженні Фонду, з відкритих електронних баз даних, державних реєстрів та загальнодоступною інформацією в мережі Інтернет.

4. За результатами перевірки самостійний структурний підрозділ Фонду, до функціональних обов’язків якого входить здійснення перевірки інформації про конфлікт інтересів, складає висновок щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів у працівника Фонду, який надається виконавчій дирекції Фонду для подальшого прийняття рішення про делегування такій особі повноважень уповноваженої особи Фонду.

5. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про призначення уповноваженої особи на тимчасову адміністрацію або ліквідацію та делегування Фондом працівнику повноважень уповноваженої особи Фонду лише після отримання позитивного висновку щодо відсутності конфлікту інтересів в порядку, визначеному цим розділом.

IV. Забезпечення дотримання уповноваженою особою вимог Закону з питання конфлікту інтересів та запобігання конфлікту інтересів

1. Уповноважена особа Фонду, якій виконавчою дирекцією Фонду делеговані повноваження на здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації, зобов’язана забезпечити протягом часу виконання повноважень, делегованих їй виконавчою дирекцією Фонду, внесення змін (у разі наявності або у разі виявлення нових обставин) до декларації про наявність/відсутність конфлікту інтересів про себе або своїх близьких родичів (за згодою) з подальшим інформуванням про це самостійного структурного підрозділу Фонду, до функціональних обов’язків якого входить здійснення перевірки інформації про конфлікт інтересів.

2. Контроль за дотриманням працівниками Фонду, яким делегуються повноваження уповноважених осіб, вимог цього Порядку, зокрема, за процесом виявлення та запобігання конфлікту інтересів здійснюється самостійним структурним підрозділом Фонду, до функціональних обов’язків якого входить здійснення перевірки інформації про конфлікт інтересів.

3. У разі виявлення недостовірності інформації, поданої працівником Фонду для ідентифікації наявності/відсутності конфлікту інтересів, обставин, що становлять конфлікт інтересів, який впливає на неупередженість уповноваженої особи при виконанні своїх обов’язків, після початку здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку або у разі отримання інформації від уповноваженої особи Фонду в день її виявлення/отримання самостійний структурний підрозділ, до функціональних обов’язків якого входить здійснення перевірки інформації про конфлікт інтересів, інформує про це директора-розпорядника Фонду та ініціює засідання виконавчої дирекції Фонду з метою виконання вимог частини четвертої статті 35 Закону щодо відсторонення цієї уповноваженої особи Фонду від виконання обов’язків уповноваженої особи та делегування повноважень уповноваженої особи іншому працівнику з числа працівників Фонду.

4. У разі виникнення обставин, що становлять конфлікт інтересів відповідно до частини третьої статті 35 Закону, працівник Фонду, якому делеговані повноваження уповноваженої особи Фонду, зобов’язаний письмово повідомити керівника самостійного структурного підрозділу, в якому він працює, а також самостійний структурний підрозділ Фонду, до функціональних обов’язків якого входить здійснення перевірки інформації про конфлікт інтересів, про виникнення у нього конфлікту інтересів не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення/виявлення конфлікту інтересів.

5. Виконавча дирекція Фонду не пізніше наступного робочого дня після отримання директором-розпорядником Фонду повідомлення про наявність конфлікту інтересів, визначеного пунктом 4 цього розділу, приймає рішення про відсторонення відповідного працівника від виконання обов’язків уповноваженої особи Фонду.

Начальник відділу

методології та стратегічного

планування

Т. Овчаренко


Додаток

до Порядку здійснення перевірки

інформації про наявність/відсутність

конфлікту інтересів, запобігання конфлікту

інтересів у працівника

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

при виконанні ним повноважень

тимчасового адміністратора

або ліквідатора банку (пункт 1 розділу III)

ДЕКЛАРАЦІЯ

про наявність/відсутність конфлікту інтересів


Документи та файли

Сигнальний документ — f504033n73.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.03.2021 — 2021 р., № 19, стор. 516, стаття 845, код акта 103304/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд гарант.вкладів фізич.осіб:

 1. РІШЕННЯ від 25.02.2021 № 192 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 2. РІШЕННЯ від 09.03.2021 № 231 "Про внесення змін до пункту 2 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 151 "Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 4. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 148 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 02.03.2020 № 495 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 09.01.2020 № 35 "Про внесення змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 149 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 150 "Про внесення зміни у додаток до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 12.03.2020 № 575 "Про затвердження Змін до Правил пропускного та внутрішньооб’єктового режимів у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 02.04.2020 № 727 "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 696 "Про внесення змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 12. РІШЕННЯ від 23.03.2020 № 652 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 13. РІШЕННЯ від 23.04.2020 № 842 "Про внесення зміни до пункту 1.2 глави 1 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 14. РІШЕННЯ від 23.07.2020 № 1399 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 15. РІШЕННЯ від 18.06.2020 № 1159 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 16. РІШЕННЯ від 09.07.2020 № 1312 "Про затвердження Змін до Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 17. РІШЕННЯ від 18.06.2020 № 1158 "Про затвердження Правил подання звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4 і 5". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 18. РІШЕННЯ від 30.11.2020 № 2031 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 19. РІШЕННЯ від 17.11.2020 № 1965 "Про внесення змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і Методики оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 20. РІШЕННЯ від 17.11.2020 № 1967 "Про затвердження Змін до Положення про порядок накладання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб адміністративних штрафів". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -