<<
>>

РІШЕННЯ від 17.01.2022 № 27 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022

Документ актуальний на 09.05.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

17.01.2022  № 27

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 лютого 2022 р.

за № 138/37474

Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 1 частини п’ятої статті 12, частини другої статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893, що додаються.

2. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення подати це рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційному вебсайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

Директор-розпорядник

С. Рекрут


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб

17 січня 2022 року № 27

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 лютого 2022 р.

за № 138/37474

ЗМІНИ

до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

1.

У розділі V:

1) у пункті 3.7 глави 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

«включати до кошторису окремими статтями всі витрати, необхідні для забезпечення процедури ліквідації банку, у тому числі витрати Фонду, пов’язані із здійсненням тимчасової адміністрації та/або ліквідації неплатоспроможного банку, здійснені в межах кошторису витрат Фонду на виведення банку з ринку.»;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

«Витрати Фонду, пов’язані із здійсненням тимчасової адміністрації та/або ліквідації неплатоспроможного банку, включаються до кошторису на підставі вимоги Фонду про відшкодування витрат Фонду, пов’язаних із здійсненням тимчасової адміністрації та/або ліквідації неплатоспроможного банку, яка надсилається банку. Зобов’язання банку перед Фондом обліковуються на окремих аналітичних рахунках банку з деталізацією по видах витрат;».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

2) доповнити пункт 6.8 глави 6 новим абзацом такого змісту:

«витрати Фонду, пов’язані із здійсненням тимчасової адміністрації та/або ліквідації неплатоспроможного банку.».

2. У главі 1 розділу VI:

1) у пункті 1.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«1.1. Під час здійснення Фондом виведення неплатоспроможного банку з ринку в частині здійснення тимчасової адміністрації або ліквідаційної процедури банку фінансування витрат неплатоспроможного банку, у тому числі витрат Фонду, пов’язаних із здійсненням тимчасової адміністрації та/або ліквідації неплатоспроможного банку, здійснюється відповідно до кошторису витрат, пов’язаних із здійсненням тимчасової адміністрації або ліквідації банку (далі - кошторис), форма якого наведена в додатку 3 до цього Положення.»;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«Після затвердження ліквідаційного балансу неплатоспроможного банку фінансування витрат Фонду, пов’язаних з процедурою виведення неплатоспроможного банку з ринку, здійснюється у межах кошторису витрат Фонду, затвердженого адміністративною радою Фонду, з подальшим відшкодуванням за рахунок коштів, одержаних відповідно до частин дев’ятої, десятої статті 52 Закону.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) пункт 1.7 після слів «ліквідації банку,» доповнити словами «у тому числі витрат Фонду, пов’язаних із здійсненням тимчасової адміністрації та/або ліквідації неплатоспроможного банку,»;

3) пункт 1.8 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«забезпечує відшкодування банком витрат Фонду, пов’язаних із здійсненням тимчасової адміністрації та/або ліквідації неплатоспроможного банку, в межах затвердженого кошторису витрат банку;».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

4) у пункті 1.10:

в абзаці третьому слова і цифри «відповідно до статті 52 Закону.» замінити словами «- до затвердження його ліквідаційного балансу;»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«за рахунок коштів, одержаних відповідно до частин дев’ятої, десятої статті 52 Закону,- після затвердження ліквідаційного балансу неплатоспроможного банку.»;

5) доповнити пункт 1.11 двома новими абзацами такого змісту:

«Для банків, по яких не прийнято рішення виконавчої дирекції Фонду щодо завершення процедури ліквідації, Уповноважена особа щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним, надає до Фонду прогноз витрат неплатоспроможного банку на 12 місяців.

Прогнозна сума витрат неплатоспроможного банку на 12 місяців резервується таким банком для можливості забезпечення оплати витрат банку та витрат Фонду, пов’язаних із здійсненням тимчасової адміністрації та/або ліквідації неплатоспроможного банку.».

Начальник відділу методології

та стратегічного планування

Т. Овчаренко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 15.02.2022 — 2022 р., № 13, стор. 106, стаття 737, код акта 109924/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд гарант.вкладів фізич.осіб:

 1. РІШЕННЯ від 24.03.2022 № 201 "Про особливості виплати гарантованої суми відшкодування в період дії воєнного стану в Україні". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 2. РІШЕННЯ від 17.02.2022 № 122 "Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 та у додатки 1 і 8 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 3. РІШЕННЯ від 02.03.2022 № 147 "Про внесення зміни до рішення виконавчої дирекції Фонду від 03 лютого 2022 року № 87 «Про затвердження Положення про виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб засобами автоматизованої системи виплат судових рішень на користь вкладників щодо стягнення гарантованої суми відшкодування за вкладом, розміщеним у банку, вкладникам якого припинено або завершено виплати, та/або пов’язаних з таким стягненням інших сум та Змін до Інструкції про порядок фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами»". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 4. База даних "Законодавство України"має інформаційний характер і не є офіційним друкованим виданням. Вона використовується згідно із Положенням про веб-ресурси Верховної Ради України. Щодо розсилки: повідомляємо Вам, що поштову розсилку списків нових надходжень припинено! Замість розсилки Ви можете скористатись сервісом RSS або переглядати архів розділу "Найновіші надходження"на потрібну дату. "Увага! Перед тим, як користуватись базою даних, обов'язково прочитайте правила.". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 5. РІШЕННЯ від 03.02.2022 № 87 "Про затвердження Положення про виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб засобами автоматизованої системи виплат судових рішень на користь вкладників щодо стягнення гарантованої суми відшкодування за вкладом, розміщеним у банку, вкладникам якого припинено або завершено виплати, та/або пов’язаних з таким стягненням інших сум та Змін до Інструкції про порядок фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 6. РІШЕННЯ від 29.03.2022 № 205 "Про внесення змін до розділу III Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 7. РІШЕННЯ від 13.04.2022 № 243 "Про затвердження Змін до Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 8. РІШЕННЯ від 17.05.2022 № 349 "Про внесення змін до пункту 1 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 квітня 2022 року № 269". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 9. РІШЕННЯ від 17.05.2022 № 348 "Про внесення змін до пункту 1 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 квітня 2022 року № 268". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 10. РІШЕННЯ від 03.05.2022 № 291 "Про особливості реалізації в період дії воєнного стану в Україні пілотного проєкту щодо надання в оренду нерухомого майна банку, процедура ліквідації якого здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів)". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 11. РІШЕННЯ від 26.04.2022 № 267 "Про затвердження Змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 12. База даних "Законодавство України"має інформаційний характер і не є офіційним друкованим виданням. Вона використовується згідно із Положенням про веб-ресурси Верховної Ради України. Щодо розсилки: повідомляємо Вам, що поштову розсилку списків нових надходжень припинено! Замість розсилки Ви можете скористатись сервісом RSS або переглядати архів розділу "Найновіші надходження"на потрібну дату. "Увага! Перед тим, як користуватись базою даних, обов'язково прочитайте правила.". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 13. База даних "Законодавство України"має інформаційний характер і не є офіційним друкованим виданням. Вона використовується згідно із Положенням про веб-ресурси Верховної Ради України. Щодо розсилки: повідомляємо Вам, що поштову розсилку списків нових надходжень припинено! Замість розсилки Ви можете скористатись сервісом RSS або переглядати архів розділу "Найновіші надходження"на потрібну дату. "Увага! Перед тим, як користуватись базою даних, обов'язково прочитайте правила.". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 14. РІШЕННЯ від 07.06.2022 № 394 "Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 15. РІШЕННЯ від 26.05.2022 № 366 "Про внесення змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку та Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 16. РІШЕННЯ від 30.06.2022 № 444 "Про особливості розгляду адміністративно-господарських санкцій за порушення законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб у зв’язку з дією воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 17. РІШЕННЯ від 04.07.2022 № 459 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2022 рікк
 18. РІШЕННЯ від 14.01.2021 № 34 "Про затвердження Порядку здійснення перевірки інформації про наявність/відсутність конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів у працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при виконанні ним повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора банку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 19. РІШЕННЯ від 25.02.2021 № 192 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 20. РІШЕННЯ від 09.03.2021 № 231 "Про внесення змін до пункту 2 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -