Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

РІШЕННЯ від 17.06.2021 № 614 "Про затвердження Змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021

Документ актуальний на 17.09.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

17.06.2021  № 614

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 серпня 2021 р.

за № 1046/36668

Про затвердження Змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 14 частини п’ятої та частини шостої статті 12, частин третьої та сьомої статті 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з метою забезпечення реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, за найвищою вартістю у найкоротший строк виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117 «Про реалізацію активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лота, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2017 року за № 999/30867, що додаються.

2. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення подати це рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5.

Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

Директор-розпорядник

С. Рекрут

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

17 червня 2021 року № 614

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 серпня 2021 р.

за № 1046/36668

ЗМІНИ

до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117

1. У пункті 2:

1) доповнити абзац перший після слів «етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції» словами «[далі - відкриті торги (аукціон)]»;

2) у підпункті 1:

доповнити підпункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«індивідуально визначеним активом (майном) слід вважати одиницю активів (майна), наділену тільки їй властивими ознаками, що вирізняють її з-поміж інших однорідних одиниць активів (майна), індивідуалізуючи її;».

У зв’язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами третім - восьмим;

доповнити підпункт після абзацу п’ятого новими абзацами шостим і сьомим такого змісту:

«первинним продажем слід вважати виставлення певного активу (майна) на продаж у визначені цим рішенням порядку та спосіб вперше, оформлене рішенням Фонду щодо умов продажу. Актив (майно) може виставлятися на первинний продаж у складі лота, сформованого як з індивідуально визначеного активу (майна), так і з пулу активів (майна);

повторними відкритими торгами (аукціоном) слід вважати відкриті торги (аукціон), на яких виставляється на продаж певний актив (майно), який раніше виставлявся на продаж на перших відкритих торгах (аукціоні) в рамках первинного продажу, що не відбулися. Актив (майно) може виставлятися на продаж на повторних відкритих торгах (аукціоні) у складі лота, сформованого як з індивідуально визначеного активу (майна), так і з пулу активів (майна);».

У зв’язку з цим абзаци шостий-восьмий вважати відповідно абзацами восьмим-десятим;

3) в абзаці четвертому підпункту 2 доповнити абзац після слів «не менше 3 робочих днів - для лота, сформованого з» словами «індивідуально визначеного активу або», а слова «у складі пулу» виключити;

4) у підпункті 3:

в абзаці п’ятому доповнити абзац після слів «на перших відкритих торгах (аукціоні)» словами «у рамках первинного продажу», а слово «відповідних» замінити словами «включених до складу лота»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«початкова (стартова) ціна лота на повторних відкритих торгах (аукціоні) може бути встановлена на рівні не нижче суми мінімальних цін включених до складу лота активів (майна), що склалися на попередніх відкритих торгах (аукціонах) з їх продажу, що не відбулися;»;

5) у підпункті 4:

абзац другий викласти в такій редакції:

«коли відбулися зміни суттєвих характеристик активу (майна), які можуть вплинути на ціну продажу лота. В такому випадку на повторний продаж виставляється лот із визначенням його початкової (стартової) ціни за правилом, зазначеним в абзаці п’ятому підпункту 3 цього пункту;»;

друге речення абзацу третього викласти в такій редакції: «В такому випадку на повторний продаж виставляється лот з визначенням його початкової (стартової) ціни за правилом, зазначеним в абзаці п’ятому підпункту 3 цього пункту.».

2. Абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

«3. Продаж цінних паперів, які належать банкам, що ліквідуються, здійснюється в рамках реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціону) з урахуванням таких особливостей:».

Начальник відділу методології

та стратегічного планування

Т. Овчаренко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.08.2021 — 2021 р., № 65, стор. 298, стаття 4153, код акта 106605/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Фонд гарант.вкладів фізич.осіб:

 1. РІШЕННЯ від 14.01.2021 № 34 "Про затвердження Порядку здійснення перевірки інформації про наявність/відсутність конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів у працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при виконанні ним повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора банку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 2. РІШЕННЯ від 25.02.2021 № 192 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 09.03.2021 № 231 "Про внесення змін до пункту 2 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 01.02.2021 № 99 "Про затвердження Змін до Положення про особистий прийом громадян у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 18.03.2021 № 258 "Про внесення зміни до пункту 11 розділу VIII Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 18.01.2021 № 50 "Про затвердження Положення про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 7. РІШЕННЯ від 11.05.2021 № 465 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 8. РІШЕННЯ від 11.05.2021 № 465 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 9. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 495 "Про затвердження Змін до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 10. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 496 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 11. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 497 "Про затвердження Змін до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 12.07.2021 № 717 "Про внесення зміни до пункту 4 розділу ІІ Інструкції про порядок виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, а також дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі їх виявлення". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 05.07.2021 № 692 "Про затвердження Положення про порядок і умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб кредиту перехідному банку відповідно до частини дванадцятої статті 41". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 14. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 151 "Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 15. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 148 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 16. РІШЕННЯ від 02.03.2020 № 495 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 17. РІШЕННЯ від 09.01.2020 № 35 "Про внесення змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 18. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 149 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 19. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 150 "Про внесення зміни у додаток до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 20. РІШЕННЯ від 12.03.2020 № 575 "Про затвердження Змін до Правил пропускного та внутрішньооб’єктового режимів у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -