<<
>>

РІШЕННЯ від 18.04.2019 № 963 "Про утворення Комітету Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019

Документ актуальний на 26.06.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

18.04.2019  № 963

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 травня 2019 р.

за № 534/33505

Про утворення Комітету Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків

Відповідно до пункту 10 частини першої, пунктів 1-1 і 2 частини п’ятої статті 12, статей 37, 48, 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Утворити Комітет Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків.

2. Затвердити Положення про Комітет Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2017 року № 2837 «Про утворення Комітету Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації та продажу активів, делегування йому частини повноважень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 липня 2017 року за № 932/30800;

рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 29 березня 2018 року № 940 «Про затвердження Положення про Комітет Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з управління майном (активами) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20 червня 2018 року за № 736/32188 (зі змінами).

4.

Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

6. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Рекрут С.В.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої

дирекції Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

18 квітня 2019 року № 963

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 травня 2019 р.

за № 534/33505

ПОЛОЖЕННЯ

про Комітет Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків

1. Це Положення визначає основні завдання, повноваження, порядок формування складу та провадження діяльності Комітету Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків (далі - Комітет).

2. Комітет є постійно діючим колегіальним органом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), що здійснює діяльність у сфері управління майном (активами) неплатоспроможного банку, який виводиться з ринку Фондом, та/або банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі - банк), включаючи передпродажну підготовку такого (таких) майна (активів) для подальшого продажу та продажу майна (активів) такого банку.

3. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями виконавчої дирекції Фонду, а також цим Положенням.

4. Метою діяльності Комітету є забезпечення організації заходів щодо управління майном (активами) одного або кількох банків, забезпечення його/їх продажу за найвищою вартістю.

5. Основними завданнями Комітету є:

1) організація процесу управління майном (активами) банків;

2) визначення:

строків та заходів передпродажної підготовки майна (активів) банків;

способів, порядку та умов продажу майна (активів) банків;

3) попередній розгляд документів та проектів рішень, що подаються на розгляд виконавчої дирекції Фонду, у сфері управління майном (активами) банків, продажу такого (таких) майна (активів);

4) координація діяльності структурних підрозділів, працівників Фонду, у тому числі уповноважених осіб Фонду на тимчасову адміністрацію/ліквідацію (далі - уповноважені особи Фонду), у сфері управління майном (активами) банків, продажу такого (таких) майна (активів) та здійснення контролю за цією діяльністю;

5) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають у сфері продажу майна (активів) банків, підготовка пропозицій та рекомендацій щодо створення сприятливих умов для продажу майна (активів) банків, удосконалення механізмів управління майном (активами) банків.

6. Виконавча дирекція Фонду своїм рішенням делегує Комітету всі або частину своїх повноважень з питань, визначених пунктом 7 цього Положення, та встановлює їх обсяг.

Питання, розгляд яких не віднесено до делегованих Комітету повноважень, можуть бути вирішені шляхом прийняття рішень виконавчої дирекції Фонду відповідно до законодавства.

7. Комітет відповідно до своїх повноважень:

1) приймає рішення з таких питань управління майном (активами) банків:

визначення оптимального способу / стратегії задоволення вимог банку як кредитора за правами вимоги (майновими правами), що випливають з кредитних та інших договорів банку;

затвердження плану заходів претензійно-позовної роботи за окремим майном, стратегії врегулювання заборгованості (як Фондом чи банком безпосередньо, так і залученими на підставі договору особами) за окремим майном (у тому числі шляхом позасудового, досудового та судового задоволення вимог банків);

набуття у власність банку майна (активів) в рахунок погашення заборгованості (шляхом реєстрації права власності відповідно до статті 36 Закону України «Про іпотеку», пред’явлення позовів до суду про звернення стягнення на предмет іпотеки у відповідний спосіб, надання/ненадання згоди (заяви) органам державної виконавчої служби (державним виконавцям) та у передбачених законом випадках приватним виконавцям на залишення за банком нереалізованого (нереалізованих) майна (активів) тощо);

визначення оптимального способу задоволення вимог банку як кредитора шляхом вчинення/утримання від вчинення окремих дій, у тому числі з питань зміни способу такого задоволення, укладення мирової угоди в процесі ведення позовної роботи з майном;

визначення окремих процесуальних дій у рамках виконавчого провадження (утримання від пред’явлення виконавчого документа до виконання, погодження оцінки майна, проведеної в рамках виконавчого провадження, укладення мирової угоди у процедурі примусового виконання відповідного рішення / виконавчого документа);

визначення дій банку як кредитора в процедурах банкрутства боржників, у тому числі щодо стратегії подання кредиторських вимог, надання погодження ліквідатору оцінок вартості заставного майна та порядку його реалізації, інших питань, на які банк як кредитор надає згоду у процедурі банкрутства;

проведення / відмова в проведенні реструктуризації кредитної заборгованості боржника банку;

передання майна (активів) в оренду, крім майна, що передається в оренду/користування Фонду;

вчинення банком заходів щодо власного (власних) майна (активів) та предметів забезпечення за ним, спрямованих на захист, зберігання, переміщення, утилізацію та ліквідацію такого (таких) майна (активів);

затвердження переліку майна (активів), яке (які) тимчасово не підлягає (не підлягають) продажу;

визначення доцільності закупівлі банком додаткових послуг третіх осіб, для виконання робіт (надання послуг) банку;

2) відповідно до вимог законів та нормативно-правових актів Фонду з питань продажу майна (активів) банку, що ліквідується:

затверджує строки та заходи передпродажної підготовки індивідуально визначеного майна (активу), пулу активів (майна);

затверджує спосіб, порядок та умови продажу індивідуально визначеного майна (активу), пулу майна (активу), зміст інформації про вибраний спосіб, порядок та умови продажу такого майна (активу);

погоджує зміни до плану продажу індивідуально визначеного майна (активу), у тому числі за наявності ризику його знецінення або втрати;

3) здійснює попередній розгляд документів та проектів рішень, що подаються на розгляд виконавчої дирекції Фонду та/або директора - розпорядника Фонду, у тому числі з питань затвердження:

плану управління майном (активами) банку та звітів про його виконання;

ліквідаційного балансу банку та звіту уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку про завершення ліквідаційної процедури;

результатів інвентаризації майна (активів) банку та формування його ліквідаційної маси, змін до неї;

переліку банків, щодо яких планується завершити процедуру ліквідації, плану дій для завершення ліквідації таких банків;

плану заходів щодо завершення процедури ліквідації;

переліку активів (заборгованості) банку, що є безнадійними;

списання безнадійної заборгованості в порядку, встановленому законодавством;

продовження строку ліквідації банку;

4) проводить аналіз ефективності виконання договорів про надання послуг, укладених банками до дати віднесення банку до категорії неплатоспроможних або до дати відкликання банківської ліцензії, а також уповноваженими особами Фонду, для визначення можливості подальшої співпраці з особами, які надають послуги, на підставі укладених договорів або припинення співпраці та розірвання договорів у встановленому порядку;

5) аналізує стан продажу майна (активів) банків, управління майном банків і подає на розгляд виконавчої дирекції Фонду пропозиції та рекомендації щодо створення сприятливих умов для продажу та управління майном (активами) банків;

6) координує діяльність структурних підрозділів, працівників Фонду, у тому числі уповноважених осіб Фонду, у сфері продажу майна (активів) банків, з питань управління майном (активами) банків, врегульовує розбіжності в їхніх позиціях;

7) контролює виконання структурними підрозділами, працівниками Фонду, у тому числі уповноваженими особами Фонду, рішень Комітету, прийнятих відповідно до його повноважень.

8. Комітет має право:

1) отримувати від структурних підрозділів та працівників Фонду, у тому числі уповноважених осіб Фонду, інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників структурних підрозділів Фонду (за погодженням з їх керівниками) та банків (за погодженням з уповноваженими особами Фонду), а також незалежних експертів, консультантів;

3) утворювати (за потреби) робочі групи з працівників Фонду для виконання покладених на нього завдань.

9. Персональний склад Комітету з визначенням голови Комітету та його заступників затверджує виконавча дирекція Фонду.

У разі тимчасової відсутності одного з членів Комітету (відпустка, відрядження, період тимчасової непрацездатності) виконання його обов’язків (з правом голосу) покладається на його заступника (особу, уповноважену виконувати його обов’язки відповідно до посадових обов’язків).

10. Формою роботи Комітету є засідання, що проводяться за рішенням його голови.

Засідання Комітету веде голова, за його відсутності - один із заступників голови.

Роботу з підготовки засідань Комітету виконує його секретар, який не входить до складу Комітету.

Засідання Комітету вважається правоможним у разі присутності на ньому більше половини складу Комітету.

11. Рішення Комітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість його членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Член Комітету, який не підтримує прийнятого рішення, може у письмовій формі викласти окрему думку, що додається до рішення Комітету.

12. Рішення Комітету, прийняті у межах його повноважень, є обов’язковими для виконання структурними підрозділами, працівниками Фонду, у тому числі уповноваженими особами Фонду.

13. Засідання Комітету оформлюється протоколом, який веде секретар Комітету. Протокол засідання підписують всі присутні на засіданні члени Комітету та секретар Комітету.

14. Рішення Комітету не пізніше трьох робочих днів оформлюється на бланку Комітету, підписується всіма його членами, присутніми на засіданні Комітету, і надсилається секретарем всім членам Комітету та заінтересованим структурним підрозділам, працівникам Фонду та уповноваженим особам Фонду.

Начальник

відділу стратегії

та нормативно-методологічного

забезпечення

Н.О. Лапаєва


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.06.2019 — 2019 р., № 46, стор. 224, стаття 1596, код акта 94736/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд гарант.вкладів фізич.осіб:

 1. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 151 "Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 2. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 148 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 3. РІШЕННЯ від 02.03.2020 № 495 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 4. РІШЕННЯ від 09.01.2020 № 35 "Про внесення змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 149 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 150 "Про внесення зміни у додаток до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 12.03.2020 № 575 "Про затвердження Змін до Правил пропускного та внутрішньооб’єктового режимів у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 02.04.2020 № 727 "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 696 "Про внесення змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 23.03.2020 № 652 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 23.04.2020 № 842 "Про внесення зміни до пункту 1.2 глави 1 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 12. РІШЕННЯ від 17.01.2019 № 100 "Про затвердження Змін до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 13. РІШЕННЯ від 14.02.2019 № 360 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та організацію продажу цінних паперів, які належать банкам, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 14. до. Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 15. РІШЕННЯ від 11.02.2019 № 308 "Про затвердження Змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 16. РІШЕННЯ від 28.02.2019 № 482 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 17. РІШЕННЯ від 28.02.2019 № 481 "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 18. РІШЕННЯ від 03.06.2019 № 1419 "Про внесення змін до пункту 2 розділу II Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 19. РІШЕННЯ від 13.06.2019 № 1482 "Про внесення змін до розділу VIII Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
 20. РІШЕННЯ від 11.07.2019 № 1753 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -