Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 495 "Про затвердження Змін до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021

Документ актуальний на 06.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

20.05.2021  № 495

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 червня 2021 р.

за № 758/36380

Про затвердження Змін до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 4 частини четвертої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 року за № 831/35114, що додаються (далі - Зміни).

2. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення подати це рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, крім підпункту 3 пункту 4 Змін, який набирає чинності через 45 календарних днів з дня, наступного за днем офіційного опублікування цього рішення.

4. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

В.о.

директора-розпорядника

О. Білай

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

О. Вискуб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб

20 травня 2021 року № 495

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 червня 2021 р.

за № 758/36380

ЗМІНИ

до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Пункт 2 розділу I після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«правила роботи з вебпорталом Фонду - електронні документи, що розміщені за посиланням https://report.fg.gov.ua/instructions;».

У зв’язку з цим абзаци третій-п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим-шостим;

2. У розділі II:

1) у підпункті 1 пункту 14 слово «надається» замінити словом «подається»;

2) пункт 16 викласти в такій редакції:

«16. Якщо кінцевий строк (термін) подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, строк (термін) подання звітності переноситься на перший за ним робочий день.

Якщо звітна дата звітності, яка подається щодекади,- 01, 11 або 21 число місяця - припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, кінцевий строк (термін) подання такої звітності переноситься на другий за ним робочий день, але звітна дата у декадних файлах звітності повинна бути 01, 11 або 21 число.»;

3. У розділі III:

1) доповнити назву розділу після слова «Підписання» словами «та відправка»;

2) доповнити розділ новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Відправка форм/файлів звітності до Фонду здійснюється відповідно до правил роботи з вебпорталом Фонду.»;

4. У додатках до Правил:

1) у додатку 1:

у позиції 7 розділу І графу «Строк (термін) подання» викласти в такій редакції:

«Не пізніше 16 години 00 хвилин другого робочого дня після звітної дати (банк починає подавати до Фонду не пізніше десятого робочого дня після дати отримання ним рішення про віднесення банку до категорії проблемних)»;

у позиціях 4 та 20 розділу II:

графу «Строк (термін) подання» викласти в такій редакції:

«У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120»;

у графі «Спосіб подання» слова «Надається безпосередньо банком через» замінити словами «Надається через Національний банк України та»;

2) абзац п’ятий підпункту 1 пункту 4 додатка 2 викласти в такій редакції:

«рекомендований формат назви файла звітності:»;

3) у додатку 8:

у розділі І:

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«для ваги в грамах - сота частка грама.»;

у пункті 2 слово «файла_RO» замінити словом «файла_RС»;

у пункті 5 розділу II:

абзац перший підпункту 1 після цифр «015» доповнити цифрами «, 016, 017»;

абзац перший підпункту 3 після цифр «211» доповнити цифрами «, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237»;

абзац перший підпункту 5 після цифр «412» доповнити цифрами «, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478»;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

«7) довідник складової коду показника «PPP» інформаційного рядка файла_RC визначено у таблиці 4.

Таблиця 4

Довідник

складової коду показника «PPP» інформаційного рядка файла_RC

№ з/п

Значення складової коду показника «PPP»

Найменування складової коду показника «PPP»

Зміст складової коду показника «PPP»

Формат значення коду показника у розрізі значень складової коду показника «PPP»

Код довідника Національного банку України

Поле довідника Національного банку України

Назва довідника Національного банку України

1

001

Залишок за рахунком аналiтичного облiку у валютi

Залишок за рахунком аналiтичного облiку у валютi

N(18)

2

002

Залишок за рахунком аналiтичного облiку у еквiвалентi

Залишок за рахунком аналітичного обліку у гривневому еквіваленті

N(18)

3

003

Дата вiдкриття аналiтичного рахунку

Дата вiдкриття аналiтичного рахунку

D(ddmmyyyy)

4

004

Дата останнього руху за аналiтичним рахунком

Дата останнього руху за аналiтичним рахунком

D(ddmmyyyy)

5

005

IDCA

IDCA - Унікальний ідентифікатор контрагента

C(18)

6

006

Найменування рахунку аналiтичного облiку

Найменування рахунку аналітичного обліку (скорочене)

C(80)

7

007

IDZ

IDZ - Унікальний ідентифікатор забезпечення виконання зобов’язань

C(18)

8

008

Частка вартостi забезпечення виконання зобов’язань на контракт (договiр, угоду)

Частка вартостi забезпечення виконання зобов’язань на контракт (договiр, угоду)

N(8)

9

009

Вартiсть забезпечення у вiдповiдностi з початковими умовами контракту (договору, угоди) забезпечення виконання зобов’язань

Вартiсть забезпечення у вiдповiдностi з початковими умовами контракту (договору, угоди) забезпечення виконання зобов’язань

N(18)

10

010

Ознака обмеження права користування коштами на пiдставi рiшень Суду

Ознака обмеження права користування коштами на пiдставi рiшень Суду

C(160)

11

011

Ознака обмеження права користування коштами, яке вжито (застосовано) Банком на виконання вимог чинного законодавства

Ознака обмеження права користування коштами - обмеження права використання коштів за рахунком, яке вжито (застосовано) Банком на виконання вимог чинного законодавства (ідентифікація, фінансовий моніторинг тощо)

C(160)

12

012

Код адмiнiстративно-територiальної одиницi України

Код адмiнiстративно-територiальної одиницi України

C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

KODTER

KO

Код адміністративно-територіальної одиниці України

13

013

Коментар

Коментар (у разі необхідності)

C(240)

14

014

Клас боржника/контрагента

Клас боржника/контрагента

C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

S080

S080

Клас боржника/контрагента

15

015

Код, що вiдповiдає фактору, на пiдставi якого скоригований клас контрагента/

пов’язаної з банком особи

Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до нормативно-правового акту Національного банку України, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов’язаної з банком особи

C(15)

F079

F079

Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до нормативно-правового акту Національного банку України, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов’язаної з банком особи.

16

016

Проба

Проба

C(5)

17

017

Вага в грамах

Вага в грамах

N(9)

18

201

Найменування контрагента (скорочене)

Найменування контрагента (скорочене)

C(80)

19

202

Код контрагента

Код контрагента

C(10)

20

203

Код виду пов’язаної особи

Код виду пов’язаної особи

C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K060

K060

Код виду пов’язаної особи

21

204

Код вiдношення афiлiйованої особи до банку

Код вiдношення афiлiйованої особи до банку

C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

F051

F051

Код вiдношення афiлiйованої особи до банку

22

205

Код резидентностi

Код резидентностi

C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K030

K030

Код резидентностi

23

206

Код країни

Код країни (відповідно до національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 «Коди назв країн світу», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471)

C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K040

K040

Код країни (відповідно до національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 «Коди назв країн світу», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471)

24

207

Код офшорної зони

Код ознаки країни за засобами платежу (офшорні зони)

C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K042

K042

Код ознаки країни за засобами платежу (офшорні зони)

25

208

Iнституцiйний сектор економiки

Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України)

C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K070

K070

Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України)

26

209

Вид економiчної дiяльностi

Вид економічної діяльності (відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»)

C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K110

K110

Вид економічної діяльності (відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»)

27

210

Код ознаки територiального розмiщення

Код ознаки територiального розмiщення

C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K031

K031

Код ознаки територiального розмiщення

28

211

Код типу публiчного дiяча

Код типу публiчного дiяча

C(15)

K019

K019

Код типу публiчного дiяча

29

212

Код ознаки iдентифiкацiйного/реєстрацiйного коду/номера

Код ознаки iдентифiкацiйного/реєстрацiйного коду/номера

C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K021

K021

Код ознаки iдентифiкацiйного/реєстрацiйного коду/номера

30

213

Юридична адреса контрагента (країна)

Юридична адреса контрагента (країна)

C(60)

31

214

Юридична адреса контрагента (область)

Юридична адреса контрагента (область)

C(60)

32

215

Юридична адреса контрагента (район)

Юридична адреса контрагента (район)

C(60)

33

216

Юридична адреса контрагента (населений пункт)

Юридична адреса контрагента (населений пункт)

C(60)

34

217

Юридична адреса контрагента (вулиця/проспект/бульвар/iн.)

Юридична адреса контрагента (вулиця/проспект/бульвар/iн.)

C(60)

35

218

Юридична адреса контрагента (номер будинку)

Юридична адреса контрагента (номер будинку)

C(60)

36

219

Юридична адреса контрагента (корпус/iн.)

Юридична адреса контрагента (корпус/iн.)

C(60)

37

220

Юридична адреса контрагента (номер квартири/офiсу)

Юридична адреса контрагента (номер квартири/офiсу)

C(60)

38

221

Ознака до юридичної адреси контрагента (зона ООС та АР Крим)

Ознака до юридичної адреси контрагента (зона ООС та АР Крим)

C(1)

39

222

Фактична адреса контрагента (країна)

Фактична адреса контрагента (країна)

C(60)

40

223

Фактична адреса контрагента (область)

Фактична адреса контрагента (область)

C(60)

41

224

Фактична адреса контрагента (район)

Фактична адреса контрагента (район)

C(60)

42

225

Фактична адреса контрагента (населений пункт)

Фактична адреса контрагента (населений пункт)

C(60)

43

226

Фактична адреса контрагента (вулиця/проспект/бульвар/iн.)

Фактична адреса контрагента (вулиця/проспект/бульвар/iн.)

C(60)

44

227

Фактична адреса контрагента (номер будинку)

Фактична адреса контрагента (номер будинку)

C(60)

45

228

Фактична адреса контрагента (корпус/iн.)

Фактична адреса контрагента (корпус/iн.)

C(60)

46

229

Фактична адреса контрагента (номер квартири/офiсу)

Фактична адреса контрагента (номер квартири/офiсу)

C(60)

47

230

Ознака до фактичної адреси контрагента (зона ООС та АР Крим)

Ознака до фактичної адреси контрагента (зона ООС та АР Крим)

C(1)

48

231

Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) контрагента (найменування/ ПІБ)

Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) контрагента (найменування/ ПІБ)

C(340)

49

232

Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) контрагента (ЄДРПОУ/ РНОКПП)

Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) контрагента (ЄДРПОУ/ РНОКПП)

C(60)

50

233

Найменування групи взаємопов’язаних контрагентiв

Найменування групи взаємопов’язаних контрагентiв

C(60)

51

234

Статус контрагента

Статус контрагента

C(1)

52

235

Статус кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) контрагента

Статус кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) контрагента

C(1)

53

236

Рейтинг боржника, згiдно з мiжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами

Довгостроковий кредитний рейтинг боржника, згiдно з мiжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами.

C(45)

K190

K190

Рейтинг надійності

54

237

Рейтинг країни мiсцезнаходження боржника нерезидента, згiдно з мiжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами

Довгостроковий кредитний рейтинг країни (суверенний) мiсцезнаходження боржника нерезидента, згiдно з мiжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами.

C(45)

K190

K190

Рейтинг надійності

55

401

Номер контракту (договору, угоди, правочину)

Номер контракту (договору, угоди, правочину)

C(50)

56

402

Дата укладання контракту (договору, угоди, правочину)

Дата укладання контракту (договору, угоди, правочину)

D(ddmmyyyy)

57

403

Дата виникнення зобов’язань за контрактом (договором, угодою, правочином)

Дата виникнення зобов’язань за контрактом (договором, угодою, правочином)

D(ddmmyyyy)

58

404

Дата виконання зобов’язань за контрактом (договором, угодою, правочином)

Дата виконання зобов’язань за контрактом (договором, угодою, правочином)

D(ddmmyyyy)

59

405

Процента ставка за контрактом (договором, угодою, правочином)

Процента ставка за контрактом (договором, угодою, правочином)

N(8)

60

406

Ефективна процентна ставка за контрактом (договором, угодою, правочином)

Ефективна процентна ставка за контрактом (договором, угодою, правочином)

N(8)

61

407

Планова дата виконання зобов’язань (платежу) за основним боргом за контрактом (договором, угодою, правочином)

Планова дата виконання зобов’язань (платежу) за основним боргом за контрактом (договором, угодою, правочином)

D(ddmmyyyy)

62

408

Кiлькiсть днiв прострочення виконання зобов’язань за контрактом (договором, угодою, правочином) (кiлькiсть днiв)

Кiлькiсть днiв прострочення виконання зобов’язань за контрактом (договором, угодою, правочином) (кiлькiсть днiв)

N(9)

63

409

Код виду забезпечення кредиту

Код виду забезпечення кредиту

C(45)

S031

S031

Код виду забезпечення кредиту

64

410

Опис об’єкта

Опис об’єкта

C(240)

65

411

Код активної операцiї щодо реструктуризацiї/рефiнансування

Код активної операцiї щодо реструктуризацiї/рефiнансування

C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

S210

S210

Код активної операцiї щодо реструктуризацiї/рефiнансування

66

412

Код виду фiнансового iнструмента

Код виду фiнансового iнструмента

C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

S130

S130

Код виду фiнансового iнструмента

67

413

Адреса мiсцезнаходження об’єкта (країна)

Адреса мiсцезнаходження об’єкта (країна)

C(60)

68

414

Адреса мiсцезнаходження об’єкта (область)

Адреса мiсцезнаходження об’єкта (область)

C(60)

69

415

Адреса мiсцезнаходження об’єкта (район)

Адреса мiсцезнаходження об’єкта (район)

C(60)

70

416

Адреса мiсцезнаходження об’єкта (населений пункт)

Адреса мiсцезнаходження об’єкта (населений пункт)

C(60)

71

417

Адреса мiсцезнаходження об’єкта (вулиця/проспект/бульвар/iн.)

Адреса мiсцезнаходження об’єкта (вулиця/проспект/бульвар/iн.)

C(60)

72

418

Адреса мiсцезнаходження об’єкта (номер будинку)

Адреса мiсцезнаходження об’єкта (номер будинку)

C(60)

73

419

Адреса мiсцезнаходження об’єкта (корпус/iн.)

Адреса мiсцезнаходження об’єкта (корпус/iн.)

C(60)

74

420

Адреса мiсцезнаходження об’єкта (номер квартири/офiсу)

Адреса мiсцезнаходження об’єкта (номер квартири/офiсу)

C(60)

75

421

Ознака до адреси об’єкта (зона ООС та АР Крим)

Ознака до адреси об’єкта (зона ООС та АР Крим)

C(1)

76

422

План-графiк виконання зобов’язання по договору (ПОТОЧНИЙ РIК)

План-графiк виконання зобов’язання по договору (ПОТОЧНИЙ РIК)

N(18)

77

423

План-графiк виконання зобов’язання по договору

(1-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО)

План-графiк виконання зобов’язання по договору

(1-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО)

N(18)

78

424

План-графiк виконання зобов’язання по договору

(2-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО)

План-графiк виконання зобов’язання по договору

(2-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО)

N(18)

79

425

План-графiк виконання зобов’язання по договору

(3-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО)

План-графiк виконання зобов’язання по договору

(3-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО)

N(18)

80

426

План-графiк виконання зобов’язання по договору

(4-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО)

План-графiк виконання зобов’язання по договору

(4-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО)

N(18)

81

427

План-графiк виконання зобов’язання по договору

(5-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО)

План-графiк виконання зобов’язання по договору

(5-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО)

N(18)

82

428

План-графiк виконання зобов’язання по договору

(6-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО)

План-графiк виконання зобов’язання по договору

(6-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО)

N(18)

83

429

План-графiк виконання зобов’язання по договору

(7-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО)

План-графiк виконання зобов’язання по договору

(7-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО)

N(18)

84

430

План-графiк виконання зобов’язання по договору

(8-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО)

План-графiк виконання зобов’язання по договору

(8-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО)

N(18)

85

431

План-графiк виконання зобов’язання по договору

(9-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО)

План-графiк виконання зобов’язання по договору

(9-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО)

N(18)

86

432

План-графiк виконання зобов’язання по договору

(10-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО + до кiнця строку, сукупно)

План-графiк виконання зобов’язання по договору

(10-ий РIК пiсля ПОТОЧНОГО + до кiнця строку, сукупно)

N(18)

87

433

Дата останнього погашення заборгованостi (основної заборгованостi або %)

Дата останнього погашення заборгованостi (основної заборгованостi або %)

D(ddmmyyyy)

88

434

Фактична сума видачi кредитних коштiв за останнi 12 мiсяцiв

Фактична сума видачi кредитних коштiв за останнi 12 мiсяцiв

N(18)

89

435

Фактична сума надходжень за основним боргом з моменту видачi

Фактична сума надходжень за основним боргом з моменту видачi

N(18)

90

436

Фактична сума надходжень за основним боргом за останнi 12 мiсяцiв

Фактична сума надходжень за основним боргом за останнi 12 мiсяцiв

N(18)

91

437

Фактична сума надходжень за процентами за останнi 12 мiсяцiв

Фактична сума надходжень за процентами за останнi 12 мiсяцiв

N(18)

92

438

Фактична сума надходжень за iншими платежами (комiсiями тощо) за останнi 12 мiсяцiв

Фактична сума надходжень за iншими платежами (комiсiями тощо) за останнi 12 мiсяцiв

N(18)

93

439

Дата виникнення прострочки

Дата виникнення прострочки

D(ddmmyyyy)

94

440

Перiодичнiсть платежiв за основним боргом згiдно договору

Перiодичнiсть платежiв за основним боргом згiдно договору

C(1)

95

441

Перiодичнiсть платежiв за процентами

Перiодичнiсть платежiв за процентами

C(1)

96

442

Перiодичнiсть платежiв за комiсiями

Перiодичнiсть платежiв за комiсiями

C(12)

97

443

Коефiцiєнт PD

Коефiцiєнт PD

N(6,5)

98

444

Повнота комплекту документiв у кредитнiй справi

Повнота комплекту документiв у кредитнiй справi

C(1)

99

445

Ознака змiни забезпечення протягом останнiх 12 мiсяцiв

Ознака змiни забезпечення протягом останнiх 12 мiсяцiв

C(1)

100

446

Ознака замiни позичальника протягом останнiх 12 мiсяцiв

Ознака замiни позичальника протягом останнiх 12 мiсяцiв

C(1)

101

447

Ознака заміни майнового або фiнансового поручителя протягом останнiх 12 мiсяцiв

Ознака замiни майнового або фiнансового поручителя протягом останнiх 12 мiсяцiв

C(1)

102

448

Кредитний ризик (CR)

Кредитний ризик (CR)

N(18)

103

449

Кiлькiсть реструктуризацiй з початку дiї договору

Кiлькiсть реструктуризацiй з початку дiї договору

N(9)

104

450

Дата останньої реструктуризацiї

Дата останньої реструктуризацiї

D(ddmmyyyy)

105

451

Дата останньої перевірки банком наявності забезпечення

Дата останньої перевірки банком наявності забезпечення

D(ddmmyyyy)

106

452

Відмітка про наявність забезпечення за результатами останньої перевірки

Відмітка про наявність забезпечення за результатами останньої перевірки

C(1)

107

453

Дата незалежної оцінки об’єкта

Дата незалежної оцінки об’єкта

D(ddmmyyyy)

108

454

Площа (загальна) об’єкта нерухомості

Площа (загальна) об’єкта нерухомості

C(120)

109

455

Площа об’єкта - земельної ділянки

Площа об’єкта - земельної ділянки

C(120)

110

456

Кадастровий номер об’єкта - земельної ділянки

Кадастровий номер об’єкта - земельної ділянки

C(1000)

111

457

Ознака, що банк є єдиним заставодержателем або заставодержателем першої черги

Ознака, що банк є єдиним заставодержателем або заставодержателем першої черги

C(1)

112

458

Ознака законодавчих заборон (мораторiї, обмеження тощо) на вiдчуження об’єкта

Ознака законодавчих заборон (мораторiї, обмеження тощо) на вiдчуження об’єкта

C(1)

113

459

Фiнансовий та майновий стан фiнансового/майнового поручителя (гаранта)

Фiнансовий та майновий стан фiнансового/майнового поручителя (гаранта)

C(1)

114

460

Ознака накладення арешту або заборон на вiдчуження (Судовi рiшення/ Виконавчi провадження)

Ознака накладення арешту або заборон на вiдчуження (Судовi рiшення/ Виконавчi провадження)

C(1)

115

461

Наявнiсть правовстановлюючих документiв об’єкта

Наявнiсть правовстановлюючих документiв об’єкта

C(1)

116

462

Стан об’єкта

Стан об’єкта

C(1)

117

463

Частка нерухомостi, що належить банку

Частка нерухомостi, що належить банку

N(8)

118

464

Вiдсоток будiвельної готовностi об’єкта

Вiдсоток будiвельної готовностi об’єкта

N(8)

119

465

Iмовiрнiсть завершення будiвництва об’єкта за оцiнкою банку

Iмовiрнiсть завершення будiвництва об’єкта за оцiнкою банку

N(8)

120

466

Вартiсть 1 кв. м. аналогiчного функцiонуючого об’єкту нерухомостi на вторинному ринку у регiонi

Вартiсть 1 кв. м. аналогiчного функцiонуючого об’єкту нерухомостi на вторинному ринку у регiонi

N(18)

121

467

Очiкувана дата введення в експлуатацiю об’єкта

Очiкувана дата введення в експлуатацiю об’єкта

С(10) (Дата в текстовому форматі dd.mm.yyyy)

122

468

Код за ЄДРПОУ/ РНОКПП орендаря

Код за ЄДРПОУ/ РНОКПП орендаря

C(10)

123

469

Юридичне оформлення авторських або сумiжних прав

Юридичне оформлення авторських або сумiжних прав

C(1)

124

470

Цiльове призначення об’єкта

Цiльове призначення об’єкта

C(240)

125

471

Марка транспортного засобу

Марка транспортного засобу

C(60)

126

472

Модель транспортного засобу

Модель транспортного засобу

C(60)

127

473

Дата реєстрацiї транспортного засобу

Дата реєстрацiї транспортного засобу

С(10) (Дата в текстовому форматі dd.mm.yyyy)

128

474

Рiк випуску транспортного засобу

Рiк випуску транспортного засобу

C(4)

129

475

Пробiг транспортного засобу

Пробiг транспортного засобу

N(9)

130

476

Державний номер транспортного засобу

Державний номер транспортного засобу

C(12)

131

477

VIN код (номер кузова) транспортного засобу

VIN код (номер кузова) транспортного засобу

C(20)

132

478

Тип фiнансових зобов’язань за кредитним договором

Тип фiнансових зобов’язань за кредитним договором

C(1)

;».

Начальник відділу

методології та стратегічного

планування

Т. Овчаренко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.06.2021 — 2021 р., № 46, стор. 298, стаття 2910, код акта 105415/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд гарант.вкладів фізич.осіб:

 1. РІШЕННЯ від 14.01.2021 № 34 "Про затвердження Порядку здійснення перевірки інформації про наявність/відсутність конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів у працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при виконанні ним повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора банку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 2. РІШЕННЯ від 25.02.2021 № 192 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 09.03.2021 № 231 "Про внесення змін до пункту 2 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 01.02.2021 № 99 "Про затвердження Змін до Положення про особистий прийом громадян у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 18.03.2021 № 258 "Про внесення зміни до пункту 11 розділу VIII Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 18.01.2021 № 50 "Про затвердження Положення про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 7. РІШЕННЯ від 11.05.2021 № 465 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 8. РІШЕННЯ від 11.05.2021 № 465 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 9. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 496 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 10. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 497 "Про затвердження Змін до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 11. РІШЕННЯ від 12.07.2021 № 717 "Про внесення зміни до пункту 4 розділу ІІ Інструкції про порядок виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, а також дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі їх виявлення". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 05.07.2021 № 692 "Про затвердження Положення про порядок і умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб кредиту перехідному банку відповідно до частини дванадцятої статті 41". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 17.06.2021 № 614 "Про затвердження Змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 14. РІШЕННЯ від 22.06.2021 № 625 "Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 15. РІШЕННЯ від 19.08.2021 № 859 "Про визначення порядку реалізації майна боржника під час здійснення виконавчого провадження, стягувачем у якому виступає банк, тимчасова адміністрація або ліквідація якого здійснюється відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 16. РІШЕННЯ від 26.08.2021 № 871 "Про внесення зміни до пункту 2 розділу IV Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 17. РІШЕННЯ від 26.08.2021 № 871 "Про внесення зміни до пункту 2 розділу IV Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 18. РІШЕННЯ від 19.08.2021 № 858 "Про внесення змін до пункту 2 Положення про перелік інформації, яка подається до Кредитного реєстру Національного банку України Фондом гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 19. РІШЕННЯ від 19.08.2021 № 858 "Про внесення змін до пункту 2 Положення про перелік інформації, яка подається до Кредитного реєстру Національного банку України Фондом гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 20. РІШЕННЯ від 16.09.2021 № 934 "Про затвердження Змін до Правил пропускного та внутрішньооб'єктового режимів у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -