Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

РІШЕННЯ від 23.09.2021 № 983 "Про затвердження Змін до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021

Документ актуальний на 21.12.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

23.09.2021  № 983

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 листопада 2021 р.

за № 1431/37053

Про затвердження Змін до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 14 частини п’ятої статті 12, частини сьомої статті 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24 березня 2016 року № 388, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за № 606/28736 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 травня 2017 року № 1872), що додаються.

2. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення подати це рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

Директор-розпорядник

С.

Рекрут

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

23 вересня 2021 року № 983

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 листопада 2021 р.

за № 1431/37053

ЗМІНИ

до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються

1. В абзаці третьому пункту 1 розділу II:

у першому реченні слова «на користь банку» замінити словами «на користь організатора відкритих торгів (аукціону), яка не може бути відкликана гарантом»;

друге речення викласти в такій редакції: «Строк дії електронної банківської гарантії має перевищувати строк для укладення договору купівлі-продажу активу (майна), визначений відповідно до пункту 3 розділу VII цього Положення».

2. Друге речення абзацу четвертого пункту 7 розділу III виключити.

3. Друге речення абзацу четвертого пункту 1 розділу IV доповнити після слів «активу (майна)» словами «, лота або пулу активів (майна)».

4. У розділі VII:

1) у пункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2. Для участі у відкритих торгах (аукціоні) потенційний покупець зобов’язаний внести на рахунок організатора відкритих торгів (аукціону) гарантійний внесок у вигляді грошових коштів, розмір яких встановлюється Фондом, та/або надати електронну банківську гарантію, бенефіціаром за якою є організатор відкритих торгів (аукціону), яка не може бути відкликана гарантом та передбачає строк для оплати вимоги не більше трьох робочих днів.»;

абзаци п’ятий і шостий викласти в такій редакції:

«Якщо переможець відкритих торгів (аукціону) не виконав зобов’язання з повного розрахунку за відповідні активи (майно) та укладання відповідного(их) договору(ів) у встановлені Фондом строки, організатор відкритих торгів (аукціону) перераховує банку (банкам), активи (майно) якого (яких) виставлялися для продажу, кошти у розмірі гарантійного внеску такого переможця відкритих торгів (аукціону).

Гарантійні внески (крім електронної банківської гарантії) повертаються іншим учасникам відкритих торгів (аукціону), які не були визнані переможцями, крім учасників, які порушили встановлені Фондом умови відкритих торгів (аукціону) або надали недостовірну інформацію для участі у відкритих торгах (аукціоні).»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У разі встановлення, що учасник відкритих торгів (аукціону) порушив встановлені Фондом умови відкритих торгів (аукціону) або надав недостовірну інформацію для участі у відкритих торгах (аукціоні), організатор відкритих торгів (аукціону) перераховує банку (банкам), активи (майно) якого (яких) виставлялися для продажу, кошти у розмірі гарантійного внеску такого учасника відкритих торгів (аукціону).»;

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. У разі відмови переможця відкритих торгів (аукціону) від укладання договору купівлі-продажу активу (майна), розрахунків або придбання активів (майна) банку, що ліквідується, організатор відкритих торгів (аукціону) перераховує банку (банкам), активи (майно) якого (яких) виставлялися для продажу, кошти у розмірі гарантійного внеску такого переможця відкритих торгів (аукціону).

У разі встановлення, що переможець відкритих торгів (аукціону) з продажу прав вимоги або за договором забезпечення виконання зобов’язання є боржником та/або поручителем за такими договорами, уповноважена особа Фонду (якщо Фонд не здійснює повноваження ліквідатора безпосередньо) інформує про це Фонд, результати відкритих торгів (аукціону) скасовуються, а організатор відкритих торгів (аукціону) перераховує банку (банкам), активи (майно) якого (яких) виставлялися для продажу, кошти у розмірі гарантійного внеску такого учасника відкритих торгів (аукціону) (потенційного покупця).»;

3) доповнити пункт 5 після слів «у встановлені Фондом строки» словами «, а також учасників, які порушили встановлені Фондом умови відкритих торгів (аукціону) або надали недостовірну інформацію для участі у відкритих торгах (аукціоні)»;

4) у пункті 6:

друге речення абзацу дванадцятого після слова «Фонд» доповнити словами «або банк»;

доповнити пункт після абзацу шістнадцятого новими абзацами сімнадцятим, вісімнадцятим такого змісту:

«надання учасником відкритих торгів (аукціону) недостовірної інформації для участі у відкритих торгах (аукціоні);

у випадках, передбачених абзацом другим пункту 4 цього розділу та абзацами четвертим, сьомим, восьмим цього пункту;».

У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий, вісімнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим, двадцятим.

5. У додатку 4 до цього Положення:

1) у пункті 1:

в абзаці першому підпункту 1 слова та цифру «до 3 млн грн» замінити словами та цифрами «менше 500 тисяч гривень»;

у підпункті 3 слова та цифру «балансова вартість яких менше 3 млн грн,» виключити;

у підпункті 4 слова та цифру «балансова заборгованість за якими дорівнює або перевищує 3 млн грн» замінити словами та цифрами «балансова вартість яких дорівнює або перевищує 500 тисяч гривень»;

2) в абзаці другому підпункту 2 пункту 2 цифру та слова «3 млн грн» замінити цифрами та словами «500 тисяч гривень»;

3) у підпункті 2 пункту 3 слова та цифру «із балансовою вартістю до 3 млн грн» виключити;

4) перше речення пункту 5 виключити.

6. У тексті цього Положення та додатків 2, 3, 13 до нього слово «цілісний» в усіх відмінках замінити словом «єдиний» у відповідному відмінку.

Начальник відділу методології

та стратегічного планування

Т. Овчаренко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.11.2021 — 2021 р., № 88, стор. 844, стаття 5741, код акта 108166/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Фонд гарант.вкладів фізич.осіб:

 1. РІШЕННЯ від 14.01.2021 № 34 "Про затвердження Порядку здійснення перевірки інформації про наявність/відсутність конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів у працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при виконанні ним повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора банку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 2. РІШЕННЯ від 25.02.2021 № 192 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 09.03.2021 № 231 "Про внесення змін до пункту 2 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 01.02.2021 № 99 "Про затвердження Змін до Положення про особистий прийом громадян у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 18.03.2021 № 258 "Про внесення зміни до пункту 11 розділу VIII Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 18.01.2021 № 50 "Про затвердження Положення про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 7. РІШЕННЯ від 11.05.2021 № 465 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 8. РІШЕННЯ від 11.05.2021 № 465 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 9. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 495 "Про затвердження Змін до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 10. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 496 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 11. РІШЕННЯ від 20.05.2021 № 497 "Про затвердження Змін до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 12.07.2021 № 717 "Про внесення зміни до пункту 4 розділу ІІ Інструкції про порядок виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, а також дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі їх виявлення". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 05.07.2021 № 692 "Про затвердження Положення про порядок і умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб кредиту перехідному банку відповідно до частини дванадцятої статті 41". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 14. РІШЕННЯ від 17.06.2021 № 614 "Про затвердження Змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 15. РІШЕННЯ від 22.06.2021 № 625 "Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 16. РІШЕННЯ від 19.08.2021 № 859 "Про визначення порядку реалізації майна боржника під час здійснення виконавчого провадження, стягувачем у якому виступає банк, тимчасова адміністрація або ліквідація якого здійснюється відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 17. РІШЕННЯ від 26.08.2021 № 871 "Про внесення зміни до пункту 2 розділу IV Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 18. РІШЕННЯ від 26.08.2021 № 871 "Про внесення зміни до пункту 2 розділу IV Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 19. РІШЕННЯ від 19.08.2021 № 858 "Про внесення змін до пункту 2 Положення про перелік інформації, яка подається до Кредитного реєстру Національного банку України Фондом гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 20. РІШЕННЯ від 19.08.2021 № 858 "Про внесення змін до пункту 2 Положення про перелік інформації, яка подається до Кредитного реєстру Національного банку України Фондом гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -