Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 25.02.2021 № 192 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021

Документ актуальний на 16.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

25.02.2021  № 192

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 березня 2021 р.

за № 357/35979

Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 1 частини третьої статті 12, частини шостої статті 17 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2012 року № 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1547/21859 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 вересня 2013 року № 29), що додаються.

2. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення подати це рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

В.о. директора-розпорядника

А.Я.

Оленчик

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб

25 лютого 2021 року № 192

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 березня 2021 р.

за № 357/35979

ЗМІНИ

до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. У розділі I:

1) пункти 4 і 6 виключити.

У зв’язку з цим пункти 5 і 7 вважати відповідно пунктами 4 і 5;

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Дія цього Положення поширюється на банки - учасники Фонду.».

2. У розділі II:

1) пункти 4, 5 викласти в такій редакції:

«4. Ведення реєстру здійснюється Фондом в електронній формі.

5. Реєстр містить такі відомості:

1) реєстраційний номер учасника Фонду;

2) дату реєстрації банку у реєстрі;

3) повне найменування банку та скорочене найменування (за наявності);

4) номер та дату банківської ліцензії;

5) дату отримання банком банківської ліцензії;

6) номер та дату Свідоцтва;

7) номер бланка Свідоцтва;

8) дату отримання Свідоцтва та прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) уповноваженої особи учасника Фонду, яка його отримала;

9) дату повернення банком Свідоцтва та прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) уповноваженої особи учасника Фонду (у разі повернення нарочним), яка його повернула;

10) підставу для повернення Свідоцтва;

11) код банку - юридичної особи, включений до довідника банківських установ України [далі - код банку (МФО)];

12) код за ЄДРПОУ;

13) номер кореспондентського рахунку банку в Національному банку України;

14) адресу абонента системи електронної пошти Національного банку України, телефон, сторінку учасника Фонду в мережі Інтернет;

15) місцезнаходження банку;

16) прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) таких осіб:

голови наглядової ради учасника Фонду (далі - голова ради);

голови правління, керівника (директора) перехідного банку (далі - голова правління) або виконуючого обов’язки голови правління (крім покладання виконання обов’язків на час тимчасової відсутності);

членів правління;

головного бухгалтера або виконуючого обов’язки головного бухгалтера (крім покладання виконання обов’язків на час тимчасової відсутності);

17) інформацію про осіб, визначених підпунктом 16 цього пункту, а саме:

такі ідентифікаційні дані: паспортні дані / дані картки, що містить електронний безконтактний носій / посвідки на тимчасове/постійне проживання; дані щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності) / відомостей стосовно внесення запису про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття такого реєстраційного номера і повідомила про це контролюючий орган) в електронному безконтактному носії або дані паспорта, в якому проставлено слово «відмова» (за наявності);

інформацію щодо дати та номера розпорядчого документа банка, який підтверджує факт обрання, призначення, покладання виконання обов’язків (крім покладання виконання обов’язків на час тимчасової відсутності), припинення повноважень, виконання обов’язків або звільнення (крім випадків переобрання, перепризначення особи на посаду (до складу правління, ради), яку особа займає (до якого (якої) вона входить) на момент такого переобрання, перепризначення) та інформацію про дату вступу на посаду (після погодження Національним банком України);

18) інформацію щодо материнської компанії учасника Фонду та країни її реєстрації (якщо участь в ньому іноземного капіталу складає більше 50 відсотків), рейтингів цієї компанії (довгострокові кредитні рейтинги за міжнародною шкалою за зобов’язаннями в іноземній валюті, присвоєні рейтинговими агентствами, такими як: «Standard & Poor’s», «Fitch Ratings», «Moody’s Investors Service»). Інформація надається в разі наявності таких рейтингів;

19) примітки.»;

2) пункт 6 виключити.

3. Розділ III викласти в такій редакції:

«III. Порядок надання учасниками Фонду відомостей до Фонду

1. Фонд у разі набуття банком участі у Фонді вносить відомості про банк до реєстру з присвоєнням йому унікального номера - реєстраційного номера учасника Фонду та здійснює видачу Свідоцтва після:

1) отримання Фондом повідомлення Національного банку України про видачу банківської ліцензії;

2) отримання від банку відомостей, що повинні міститися в реєстрі.

2. Для внесення відомостей про банк до реєстру у разі набуття банком участі у Фонді та для отримання Свідоцтва банк зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дня отримання банківської ліцензії подати до Фонду відомості в паперовій та/або електронній формі (засобами електронного зв’язку Національного банку України) у вигляді:

1) заяви на отримання Свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення (далі - Заява);

2) копії / сканованої копії банківської ліцензії, виданої Національним банком України, засвідченої уповноваженим представником банку та відбитком печатки банку (за наявності);

3) таблиці в електронній формі в форматі Excel-файла щодо інформації про осіб, які зазначені в підпункті 16 пункту 5 розділу ІІ цього Положення, за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення;

4) копії / сканованої копії розпорядчого документа, засвідченого уповноваженим представником банку та відбитком печатки банку (за наявності), який підтверджує факт та дату обрання, призначення, покладання виконання обов’язків, інформації щодо письмової згоди Національного банку України на заступлення кандидата на посаду (за наявності), щодо осіб, зазначених в підпункті 16 пункту 5 розділу II цього Положення;

5) інформації щодо материнської компанії учасника Фонду та країни її реєстрації (якщо участь в ньому іноземного капіталу становить більше 50 відсотків), рейтингів цієї компанії (довгострокові кредитні рейтинги за міжнародною шкалою за зобов’язаннями в іноземній валюті, присвоєні рейтинговими агентствами, такими як: «Standard & Poor’s», «Fitch Ratings», «Moody’s Investors Service»). Інформація надається в разі наявності таких рейтингів, із посиланням на вебсайт відповідного агентства, на якому у вільному доступі можливий перегляд цієї інформації, або надається копія звіту відповідного агентства про присвоєння кредитного рейтингу материнській компанії, засвідчена уповноваженим представником банку, у вигляді електронної таблиці за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення.

3. У разі набуття банком участі у Фонді Фонд вносить інформацію про банк до реєстру та здійснює оформлення Свідоцтва згідно з додатком 3 до цього Положення, яке видається голові правління учасника Фонду або уповноваженій ним особі на підставі належним чином оформленої довіреності.

4. Учасник Фонду зобов’язаний повідомити Фонд про зміни у відомостях, що містяться у реєстрі, шляхом подання інформації про ці зміни у паперовій та/або електронній формі (засобами електронного зв’язку Національного банку України) разом з Повідомленням, оформленим за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення:

протягом десяти робочих днів з дати виникнення змін до відомостей, що містяться у реєстрі, крім змін у інформації щодо материнської компанії та/або її рейтингів, наведених у додатку 5 до цього Положення;

протягом 30 календарних днів з дати виникнення змін у інформації щодо материнської компанії та/або її рейтингів, наведених у додатку 5 до цього Положення.

5. Додатково до Повідомлення, зазначеного у пункті 4 цього розділу, учасник Фонду має подати до Фонду таку інформацію:

код доступу для перегляду змін до інформації, розміщеної на офіційному ресурсі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань,- у разі зміни місцезнаходження та/або найменування учасника Фонду;

копію / скановану копію банківської ліцензії, виданої Національним банком України, засвідченої уповноваженим представником банку та відбитком печатки банку (за наявності),- у разі заміни банківської ліцензії;

таблицю в електронній формі у форматі Excel-файла (за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення) та копії / скановані копії розпорядчих документів, засвідчених уповноваженим представником банку та відбитком печатки банку (за наявності), які підтверджують зміни (факт обрання, призначення, покладання виконання обов’язків (крім покладання виконання обов’язків на час тимчасової відсутності), припинення повноважень, виконання обов’язків або звільнення (крім випадків переобрання, перепризначення особи на посаду (до складу правління, ради), яку особа займає (до якого (якої) вона входить) на момент такого переобрання, перепризначення) та інформацію про дату вступу на посаду (після погодження Національним банком України),- у разі зміни відомостей, що містяться у реєстрі, щодо:

осіб, визначених підпунктом 16 пункту 5 розділу ІІ цього Положення, включених до реєстру учасників Фонду (у разі зміни інформації);

нових осіб, відомості про яких включаються до реєстру;

таблицю в електронній формі у форматі Excel-файла (за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення) - у разі зміни відомостей у ідентифікаційних даних осіб, визначених підпунктом 16 пункту 5 розділу ІІ цього Положення, включених до реєстру учасників Фонду;

таблицю в електронній формі у форматі Excel-файла (за формою, наведеною в додатку 5 до цього Положення) - у разі змін інформації щодо материнської компанії та/або її рейтингів, наведених у додатку 5 до цього Положення.

6. Датою виникнення змін щодо відомостей про обрання, призначення, покладання виконання обов’язків (крім покладання виконання обов’язків на час тимчасової відсутності), припинення повноважень, виконання обов’язків або звільнення (крім випадків переобрання, перепризначення особи на посаду (до складу правління, ради), яку особа займає (до якого (якої) вона входить) на момент такого переобрання, перепризначення) осіб, які зазначені в підпункті 16 пункту 5 розділу ІІ цього Положення, є дата, вказана у розпорядчому документі, який підтверджує інформацію про зміни, або дата вступу на посаду (після погодження Національним банком України).

Датою виникнення змін щодо відомостей про місцезнаходження та найменування учасника Фонду є дата державної реєстрації Статуту учасника Фонду у новій редакції.

Датою виникнення змін щодо відомостей про зміну банківської ліцензії є дата отримання учасником Фонду нової банківської ліцензії.

7. Фонд здійснює переоформлення Свідоцтва у разі заміни Національним банком України банківської ліцензії учаснику Фонду.

Переоформлене Свідоцтво видається учаснику Фонду після або одночасно з поверненням попереднього Свідоцтва.

8. При реорганізації учасник Фонду - банк, що реорганізовується, або учасник Фонду - банк-правонаступник подає до Фонду інформацію про проведену реорганізацію, дату затвердження передавального акту або розподільчого балансу та дату повернення до Національного банку України банківської ліцензії (у разі повернення) з наданням копій (або сканованих копій) підтверджуючих інформацію документів, засвідчених уповноваженим представником банку, що подає інформацію.

9. Рішення про виключення банку з числа учасників Фонду приймає виконавча дирекція Фонду на підставі отриманої від учасника Фонду або Національного банку України інформації про відкликання або повернення учасником Фонду банківської ліцензії.

Свідоцтво має бути повернуто до Фонду протягом десяти робочих днів з дня виключення учасника Фонду з числа учасників Фонду.

10. Датою подання відомостей учасником Фонду до Фонду є:

1) у разі подання відомостей безпосередньо до Фонду (у тому числі засобами електронного зв’язку Національного банку України) - дата фактичного надходження відомостей у Фонд;

2) у разі надходження відомостей поштою - дата за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв’язку, що обслуговує відправника, дата квитанції.

11. Відомості, що подаються до Фонду, мають містити достовірну та повну інформацію станом на дату їх подання.

12. Контроль за дотриманням учасником Фонду вимог цього Положення здійснюється Фондом:

дистанційно;

під час здійснення Фондом перевірок учасника Фонду.

Дистанційний контроль полягає в перевірці повноти та своєчасності надання відомостей учасниками до Фонду відповідно до вимог цього Положення.

13. Учасник Фонду зобов’язаний надати інформацію на запит Фонду щодо перевірки відомостей, що містяться в реєстрі, у строки та за формою, які визначені запитом.».

4. У додатках до Положення:

1) додатки 1, 2 викласти в новій редакції, що додається;

2) у відмітці додатка 3 слово та цифру «пункт 1» замінити словом та цифрою «пункт 3»;

3) додаток 4 викласти в новій редакції, що додається;

4) у відмітці додатка 5 слово та цифру «пункт 1» замінити словом та цифрою «пункт 2».

Начальник відділу методології

та стратегічного планування

Т. Овчаренко

Додаток 1

до Положення про порядок ведення

реєстру учасників Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

(пункт 2 розділу III)

ЗАЯВА

на отримання Свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб


Додаток 2

до Положення про порядок ведення

реєстру учасників Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

(пункт 2 розділу III)

ІНФОРМАЦІЯ

про осіб, відомості про яких включаються до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

№ з/п

Код посади

Назва посади

Код: діюча (1)/ недіюча (0)/ до погодження (3)

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), присвоєний контролюючим органом*

Серія (за наявності) та номер паспорта або іншого документа, що засвідчує особу

Ким виданий паспорт або інший документ, що засвідчує особу

Дата видачі паспорта або іншого документа, що засвідчує особу

Розпорядчий документ, який підтверджує факт обрання/призначення/

покладання виконання обов’язків

на посаду (дата, номер, назва документа)

Дата обрання/ призначення на посаду/

покладання виконання обов’язків

Дата вступу

на посаду

Розпорядчий документ, який підтверджує факт припинення повноважень/

виконання обов’язків та/або звільнення з посади (дата, номер, назва документа)

Дата звільнення

припинення повноважень/ виконання обов’язків

та/або звільнення з посади

__________

*У разі якщо особи через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, до реєстру вноситься інформація про відмітку у паспорті таких осіб щодо наявності у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для резидентів).

Дані заповнюються банком при зміні відомостей за такими категоріями осіб:

Коди посад:

Код посади-1

Назва посади-2

1

Голова правління учасника Фонду

2

Виконуючий обов’язки голови правління

3

Головний бухгалтер

4

Виконуючий обов’язки головного бухгалтера

5

Член правління учасника Фонду

8

Голова наглядової ради

14

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію

15

Інше (якщо в переліку не передбачена відповідна назва)

Файл Еxcel повинен мати таку структуру-3:

рядок 1: назва таблиці;

рядок 2, колонка A: реєстраційний номер учасника Фонду (3 цифри);

рядок 3, починаючи з колонки A: повне найменування банку;

рядок 4, колонка A: дата заповнення таблиці (формат ДД. ММ.РРРР);

З 5-го рядка - таблиця згідно з додатком 2 до цього Положення.

__________

-1 Якщо одна особа має декілька посад, дані в таблицю вносяться двома різними рядками за кожним кодом посади.

-2 В полі допускається зазначення повної назви посади члена правління або іншого керівника, при цьому вона має відповідати коду посади, зазначеному в довіднику кодів посад. Якщо за кодом посади змін не відбулося, подання повної зміни посади необов’язкове.

-3 Учасники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повинні чітко дотримуватися структури шаблону таблиці файла Еxcel, вказувати значення виключно у передбачених для цього комірках, не доповнювати додатковими стовпцями та рядками, крім рядків таблиці. Даний файл потрібно зберігати у форматі файла «Книга Excel 97-2003» (*.xls).

Комірки таблиці у колонках B («Код посади») та D («Код: діюча (1) / недіюча (0) / до погодження (3)») повинні містити тільки цифри.

Комірки таблиці у колонці K («Дата обрання/призначення на посаду / покладання виконання обов’язків») повинні містити дати у форматі ДД.ММ.РРРР. Комірки таблиці у колонках L («Дата вступу на посаду») та N («Дата припинення повноважень / виконання обов’язків та/або звільнення з посади») повинні містити дати у форматі ДД.ММ.РРРР або бути порожніми (якщо зазначена подія не відбулася на дату заповнення таблиці).

Ім’я файла Excel повинно складатися з 12 символів та мати такий формат:

Кbbbmrrn.XLS,

де

К, X, L, S

-

фіксовані символи, які визначають належність файла до інформації щодо керівників банку та тип файла;

bbb

-

реєстраційний номер учасника Фонду (3 цифри);

m

-

кодований місяць надання файла;

rr

-

останні дві цифри року надання файла;

n

-

номер посилки за поточний місяць.

Кодування номера місяця та номера посилки проводиться таким чином: номери від 1 до 9 відповідають цифрам 1-9, номери 10-35 відповідають літерам латинського алфавіту A-Z, а номер 36 відповідає цифрі 0 (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Номер

Код

Номер

Код

1

1

19

J

2

2

20

K

3

3

21

L

4

4

22

M

5

5

23

N

6

6

24

O

7

7

25

P

8

8

26

Q

9

9

27

R

10

A

28

S

11

B

29

T

12

C

30

U

13

D

31

V

14

E

32

W

15

F

33

X

16

G

34

Y

17

H

35

Z

18

I

36

0

Номер місяця знаходиться в межах від 1 до 12 - [1-9, A-C].

Номер посилки знаходиться в межах від 1 до 36 - [1-9, A-Z, 0].


Додаток 4

до Положення про порядок ведення

реєстру учасників Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

(пункт 4 розділу III)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміни відомостей, що містяться в реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб


Документи та файли

Сигнальний документ — f504770n133.doc
Сигнальний документ — f504770n135.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.04.2021 — 2021 р., № 25, стор. 343, стаття 1231, код акта 103721/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд гарант.вкладів фізич.осіб:

 1. РІШЕННЯ від 14.01.2021 № 34 "Про затвердження Порядку здійснення перевірки інформації про наявність/відсутність конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів у працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при виконанні ним повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора банку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 2. РІШЕННЯ від 09.03.2021 № 231 "Про внесення змін до пункту 2 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 01.02.2021 № 99 "Про затвердження Змін до Положення про особистий прийом громадян у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 18.03.2021 № 258 "Про внесення зміни до пункту 11 розділу VIII Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 18.01.2021 № 50 "Про затвердження Положення про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 151 "Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 148 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 02.03.2020 № 495 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 09.01.2020 № 35 "Про внесення змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 149 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 150 "Про внесення зміни у додаток до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 12. РІШЕННЯ від 12.03.2020 № 575 "Про затвердження Змін до Правил пропускного та внутрішньооб’єктового режимів у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 13. РІШЕННЯ від 02.04.2020 № 727 "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 14. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 696 "Про внесення змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 15. РІШЕННЯ від 23.03.2020 № 652 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 16. РІШЕННЯ від 23.04.2020 № 842 "Про внесення зміни до пункту 1.2 глави 1 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 17. РІШЕННЯ від 23.07.2020 № 1399 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 18. РІШЕННЯ від 18.06.2020 № 1159 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 19. РІШЕННЯ від 09.07.2020 № 1312 "Про затвердження Змін до Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 20. РІШЕННЯ від 18.06.2020 № 1158 "Про затвердження Правил подання звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4 і 5". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -