Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РІШЕННЯ від 29.03.2018 № 940 "Про затвердження Положення про Комітет Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з управління майном (активами) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2018

Документ актуальний на 30.07.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

29.03.2018  № 940

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 червня 2018 р.

за № 736/32188

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 963 від 18.04.2019}

Про затвердження Положення про Комітет Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з управління майном (активами) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб

№ 2718 від 04.10.2018}

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 2 частини п’ятої статті 12, статей 37, 48, 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Комітет Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з управління майном (активами) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що додається.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4.

Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Рекрут С.В.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої

дирекції Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

29 березня 2018 року № 940

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 червня 2018 р.

за № 736/32188

ПОЛОЖЕННЯ

про Комітет Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з управління майном (активами) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

2. Це Положення визначає порядок утворення, основні завдання та повноваження Комітету Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з управління майном (активами) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Комітет).

3. Комітет є постійно діючим колегіальним органом Фонду у сфері управління майном (активами) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються Фондом (далі - банки).

4. Метою діяльності Комітету є підвищення/відновлення вартості майна (активів) банків, максимізація рівня їх монетизації шляхом забезпечення ефективного управління майном (активами) банків.

5. Комітет здійснює свою діяльність на підставі нормативно-правових актів Фонду, рішень виконавчої дирекції Фонду, у тому числі цього Положення.

6. Основними завданнями Комітету є:

1) організація процесу управління майном (активами) банків відповідно до повноважень, визначених виконавчою дирекцією Фонду;

2) попередній розгляд проектів документів, що подаються на розгляд виконавчій дирекції Фонду, з питань управління майном (активами) банку;

3) координація дій структурних підрозділів і посадових осіб Фонду, у тому числі уповноважених осіб Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію банків, у сфері управління майном (активами) банків;

4) визначення та вирішення в межах компетенції пріоритетних питань щодо роботи з майном (активами) банків;

5) удосконалення механізмів управління майном (активами) банків і в разі потреби надання відповідних пропозицій виконавчій дирекції Фонду;

6) сприяння вдосконаленню законодавчого забезпечення щодо процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків, надання виконавчій дирекції Фонду пропозицій щодо вдосконалення законодавства.

7. Виконавча дирекція Фонду визначає своїм рішенням повноваження та встановлює обсяги таких повноважень Комітету та/або уповноваженій особі Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію банку з питань, визначених пунктом 2 розділу ІІ цього Положення.

ІІ. Основні повноваження Комітету

1. Комітет відповідно до покладених на нього завдань здійснює попередній розгляд документів і проектів рішень, що подаються на розгляд виконавчій дирекції Фонду, та надає рекомендації з таких питань у сфері виведення неплатоспроможних банків з ринку або ліквідації банків:

1) затвердження ліквідаційного балансу банку та звіту уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку про завершення ліквідаційної процедури;

2) визначення результатів інвентаризації майна (активів) банку та формування його ліквідаційної маси, змін до неї;

3) списання безнадійної заборгованості в порядку, встановленому законодавством;

4) продовження строку ліквідації банку.

2. Комітет відповідно до покладених на нього завдань здійснює розгляд та приймає рішення або надає рекомендації на розгляд виконавчій дирекції Фонду (відповідно до встановлених згідно з пунктом 7 розділу І цього Положення обсягів повноважень) з таких питань у сфері управління активами (майном) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються:

1) визначення банків, завершення ліквідації яких планується протягом наступних 12 місяців (1 раз на квартал), та плану дій для завершення ліквідації таких банків;

2) затвердження плану управління майном (активами) банку, у тому числі переліків майна (активів) для передання його (їх) в оренду до реалізації у встановленому порядку та майна (активів), яке (які) тимчасово не підлягає(ють) продажу;

3) затвердження плану заходів претензійно-позовної роботи за окремим майном (активом), стратегії врегулювання заборгованості за окремим майном (активом) (у тому числі шляхом позасудового, досудового та судового задоволення вимог банків), крім стратегій (планів) надання юридичних послуг учасників конкурсів з обмеженим доступом на закупівлю юридичних послуг щодо представництва інтересів та захисту прав банків у судах України та представництва інтересів та захисту прав банків у судах іноземної юрисдикції та міжнародному арбітражі;

4) погодження проведення/відмови в проведенні реструктуризації кредитної заборгованості боржника банку, у тому числі відповідно до Закону України «Про фінансову реструктуризацію»;

5) набуття у власність банку майна (активів) у рахунок погашення заборгованості (шляхом реєстрації права власності відповідно до статті 36 Закону України «Про іпотеку», пред’явлення позовів до суду про звернення стягнення на предмет іпотеки у відповідний спосіб, надання/ненадання згоди (заяви) повноважним органам на залишення за банком нереалізованого майна (активів) тощо);

6) умови передання в оренду майна (активів), яке (які) належить(ать) банку, в порядку, встановленому законодавством;

7) вчинення банком заходів щодо власного майна (активів) та предметів забезпечення за майном (активами) банку, спрямованих на захист, зберігання, переміщення, утилізацію та ліквідацію такого майна;

8) визначення оптимального способу задоволення вимог банку як кредитора шляхом вчинення/ утримання від вчинення окремих дій, у тому числі з питань зміни способу такого задоволення, укладення мирової угоди в процесі ведення позовної роботи з майном (активом);

9) визначення окремих процесуальних дій у рамках виконавчого провадження (утримання від пред’явлення виконавчого документа до виконання, погодження оцінки майна (активу), проведеної в рамках виконавчого провадження, укладення мирової угоди у процедурі примусового виконання відповідного рішення / виконавчого документа);

10) визначення дій банку як кредитора в процедурах банкрутства боржників, у тому числі щодо стратегії подання кредиторських вимог, надання погодження ліквідатору оцінок вартості заставного майна та порядку його реалізації, інших питань, на які банк як кредитор надає згоду у процедурі банкрутства;

11) необхідність звернення до правоохоронних органів із заявами про вчинене кримінальне правопорушення під час проведення операцій з майном (активами) банку;

12) внесення змін до черговості продажу індивідуально визначеного майна (активів) банку, зокрема за наявності ризику знецінення або втрати майна (активу);

13) розгляд і затвердження звітів банків про виконання плану управління майном (активами), затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;

14) застосування пені, штрафів та інших санкцій до боржників за невиконання умов договорів відповідно до законодавства;

15) визначення доцільності закупівлі Фондом/банком додаткових послуг з оцінки майна (активів) та/або забезпечення за активними операціями банків.

Дія цього пункту не поширюється на активи (майно) банків, що передаються(ється) Фонду у користування, у тому числі оренду, відповідно до частини дев’ятої статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

{Пункт 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2718 від 04.10.2018}

3. Комітет подає пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства в частині управління майном (активами) банків.

4. Комітет забезпечує контроль за виконанням структурними підрозділами Фонду та/або уповноваженими особами Фонду рішень Комітету.

5. Особи, визначені відповідальними за виконання рішення Комітету, забезпечують надання секретареві Комітету звіту про його виконання протягом одного місяця з дня прийняття такого рішення, якщо інший строк не визначено рішенням Комітету.

ІІІ. Склад Комітету, порядок його формування, права, обов’язки та відповідальність його членів і секретаря

1. До складу Комітету входять голова Комітету, його заступник та члени Комітету.

2. Персональний та кількісний склад Комітету визначається наказом Фонду та формується з урахуванням основних завдань Комітету. Зміни до складу Комітету вносяться наказом Фонду.

3. Головуючим на засіданнях Комітету є голова Комітету.

4. У разі тимчасової відсутності голови Комітету його обов’язки та повноваження виконує заступник голови Комітету.

5. У разі відсутності одного з членів Комітету (відпустка, відрядження, період тимчасової непрацездатності) виконання його обов’язків (з правом голосу) покладається на особу, уповноважену виконувати його обов’язки відповідно до наказу Фонду.

6. Секретар Комітету організовує діяльність Комітету.

7. Секретарем Комітету є працівник структурного підрозділу Фонду, основною функцією якого є управління майном (активами) банків (далі - відповідальний підрозділ Фонду). Секретар Комітету призначається наказом Фонду одночасно із затвердженням персонального та кількісного складу Комітету на підставі пропозиції керівника відповідального підрозділу Фонду.

8. Секретар Комітету, а в разі його тимчасової відсутності інший працівник відповідального підрозділу Фонду, призначений наказом Фонду на час тимчасової відсутності секретаря Комітету, не є членом Комітету.

9. Голова Комітету, його заступник, члени Комітету зобов’язані:

1) особисто брати участь у засіданнях Комітету;

2) реалізовувати свої повноваження шляхом голосування у формі та у спосіб, передбачені цим Положенням;

3) дотримуватись вимог законодавства, у тому числі цього Положення;

4) бути неупередженими та об’єктивними, сумлінно виконувати свої обов’язки;

5) ознайомлюватися до засідання Комітету з матеріалами щодо питань, включених до порядку денного засідання Комітету;

6) не допускати розголошення конфіденційної інформації, банківської таємниці, персональних даних та інших відомостей, що стали їм відомі під час виконання ними своїх обов’язків згідно з цим Положенням, та не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

7) повідомити голову Комітету (у разі його відсутності - заступника голови Комітету) про наявність конфлікту інтересів під час розгляду питання, що виноситься на розгляд Комітету, або щодо інтересів осіб, дії/бездіяльність яких є предметом розгляду Комітету;

8) виконувати в межах, визначених цим Положенням, письмові та/або усні доручення голови Комітету (у разі його відсутності - заступника голови Комітету), рішення Комітету;

9) засвідчувати результати особистого голосування з питань, що розглядаються на засіданнях Комітету, шляхом підписання рішення Комітету з відповідного питання порядку денного засідання Комітету.

10. Голова Комітету зобов’язаний:

1) забезпечувати виконання завдань та здійснення повноважень, покладених на Комітет, організовувати його роботу відповідно до вимог цього Положення;

2) забезпечувати організацію підготовки, підписання та ініціювання доведення рішень Комітету до відома осіб, відповідальних за їх виконання, та структурних підрозділів Фонду, які ініціювали розгляд відповідних питань на засіданні Комітету;

3) проводити засідання Комітету відповідно до порядку денного;

4) координувати та контролювати роботу структурних підрозділів, уповноважених осіб Фонду щодо своєчасної та якісної підготовки матеріалів для розгляду на засіданні Комітету;

5) підписувати протоколи засідань та рішення Комітету.

11. Члени Комітету зобов’язані:

1) вносити пропозиції щодо проведення засідання Комітету та включення додаткових питань до порядку денного засідання Комітету (за наявності);

2) брати участь у перевірці інформації, що подається на розгляд Комітету;

3) висловлювати свою думку щодо питань порядку денного під час їх обговорення та голосування;

4) голосувати «за» або «проти» щодо питань порядку денного та викладати у письмовій формі свою думку в разі незгоди з рішенням Комітету.

12. Секретар Комітету зобов’язаний:

1) дотримуватись вимог законодавства, у тому числі цього Положення;

2) проводити роботу з підготовки до проведення засідань Комітету, формування порядку денного засідання Комітету;

3) інформувати членів Комітету про місце і час проведення засідання, надавати їм порядок денний та матеріали щодо питань, включених до порядку денного засідання Комітету;

4) отримувати від членів Комітету пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання Комітету та проектів рішень Комітету з порушених питань;

5) вимагати від ініціаторів розгляду питань Комітетом належного оформлення матеріалів для розгляду Комітетом;

6) інформувати голову Комітету (у разі його відсутності - заступника голови Комітету) про несвоєчасне подання секретареві Комітету та/або неналежне оформлення матеріалів для розгляду Комітетом;

7) запрошувати на засідання Комітету уповноважених осіб Фонду, представників банків та інших осіб, які не є його членами, якщо рішення про їх участь прийнято головою Комітету (у разі його відсутності - заступником голови Комітету);

8) вести протоколи засідань Комітету;

9) проводити підрахунок голосів під час прийняття рішень Комітетом та оголошувати результати підрахунку під час голосування з питань, які розглядаються Комітетом;

10) оформлювати протоколи засідань і рішення Комітету, а також організовувати роботу з їх реєстрації, збереження та доведення до відома осіб, відповідальних за їх виконання, та структурних підрозділів Фонду, які ініціювали розгляд відповідних питань на засіданні Комітету;

11) підписувати протоколи засідань Комітету;

12) забезпечувати контроль за виконанням рішень Комітету.

13. Голова Комітету (у разі його відсутності - заступник голови Комітету) та члени Комітету відповідають за виваженість, обґрунтованість і правомірність рішень, прийнятих Комітетом у межах повноважень, визначених цим Положенням та окремими рішеннями виконавчої дирекції щодо визначення (делегування) повноважень.

14. Усі учасники засідання Комітету (у тому числі запрошені особи) відповідають за нерозголошення (нерозкриття) інформації з обмеженим доступом, яка стала їм відома під час виконання обов’язків або участі у засіданнях Комітету.

15. Керівники структурних підрозділів Фонду, уповноважені особи Фонду та члени Комітету, які готують відповідні матеріали для розгляду на засіданні Комітету, відповідають за їх повноту, достовірність, об’єктивність, якість та своєчасність подання.

IV. Основні засади діяльності Комітету

1. Організаційною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться не рідше одного разу на тиждень за наявності питань, поданих для включення до порядку денного.

2. Засідання Комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини його кількісного складу.

3. Рішення Комітету приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету (шляхом голосування). За умови рівного розподілу голосів голос голови Комітету (у разі його відсутності - заступника голови Комітету) є вирішальним.

4. Голова Комітету (у разі його відсутності - заступник голови Комітету) та члени Комітету не можуть передавати право голосу іншим членам Комітету.

5. За наявності заперечень членів Комітету щодо прийнятих Комітетом рішень окрема думка члена Комітету та відповідні обґрунтування мають відображатися в протоколі засідання Комітету або додаватися до протоколу засідання Комітету.

6. У засіданнях Комітету з правом дорадчого голосу мають право брати участь:

1) керівники або працівники структурних підрозділів Фонду за дорученням їх керівників, до компетенції яких належать питання порядку денного засідання Комітету;

2) уповноважені особи Фонду, яким делеговані відповідні повноваження щодо банків, питання з управління майном (активами) яких розглядається на відповідному засіданні Комітету;

3) радники та експерти міжнародних фінансових організацій - за запрошенням голови Комітету (у разі його відсутності - заступника голови Комітету);

4) заставодержателі або їх представники у разі розгляду питань з управління відповідним заставленим майном (активами).

7. У разі виявлення протягом розгляду питання обставин, за яких рішення Комітету з питання, включеного до порядку денного, не може бути прийняте на цьому засіданні, розгляд такого питання за рішенням Комітету може бути відкладено з відображенням у протоколі засідання Комітету таких обставин. Обставинами, за наявності яких Комітет відкладає розгляд відповідних питань, є:

1) відсутність необхідних та достатніх матеріалів або інформації для прийняття рішення;

2) відсутність доповідача (особи, яка готувала проект рішення та матеріали до нього);

3) інші суттєві обставини, що за рішенням Комітету перешкоджають розгляду питання Комітетом на цьому засіданні.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 7 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2718 від 04.10.2018}

8. У разі відкладення розгляду питання у рішенні Комітету зазначаються заходи, яких потрібно вжити ініціатору розгляду питання або іншим структурним підрозділам / уповноваженим особам Фонду, строк їх вжиття або дата наступного розгляду цього питання.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 8 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2718 від 04.10.2018}

9. Строк виконання рішення Комітету становить 30 календарних днів від дня прийняття відповідного рішення, якщо інше не визначено у самому рішенні.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 9 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2718 від 04.10.2018}

10. Рішення Комітету може бути скасовано або визнано таким, що втратило чинність, Комітетом або виконавчою дирекцією Фонду.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 10 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2718 від 04.10.2018}

Директор департаменту

управління активами

О.С. Білай


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 20.07.2018 — 2018 р., № 55, стор. 281, стаття 1945, код акта 90820/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд гарант.вкладів фізич.осіб:

 1. РІШЕННЯ від 14.01.2021 № 34 "Про затвердження Порядку здійснення перевірки інформації про наявність/відсутність конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів у працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при виконанні ним повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора банку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 2. РІШЕННЯ від 25.02.2021 № 192 "Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 09.03.2021 № 231 "Про внесення змін до пункту 2 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року № 3117". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 151 "Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 5. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 148 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 6. РІШЕННЯ від 02.03.2020 № 495 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 7. РІШЕННЯ від 09.01.2020 № 35 "Про внесення змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 8. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 149 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 9. РІШЕННЯ від 23.01.2020 № 150 "Про внесення зміни у додаток до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 10. РІШЕННЯ від 12.03.2020 № 575 "Про затвердження Змін до Правил пропускного та внутрішньооб’єктового режимів у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 11. РІШЕННЯ від 02.04.2020 № 727 "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 12. РІШЕННЯ від 31.03.2020 № 696 "Про внесення змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 13. РІШЕННЯ від 23.03.2020 № 652 "Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 14. РІШЕННЯ від 23.04.2020 № 842 "Про внесення зміни до пункту 1.2 глави 1 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 15. РІШЕННЯ від 23.07.2020 № 1399 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 16. РІШЕННЯ від 18.06.2020 № 1159 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 17. РІШЕННЯ від 09.07.2020 № 1312 "Про затвердження Змін до Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 18. РІШЕННЯ від 18.06.2020 № 1158 "Про затвердження Правил подання звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4 і 5". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 19. РІШЕННЯ від 30.11.2020 № 2031 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
 20. РІШЕННЯ від 17.11.2020 № 1965 "Про внесення змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і Методики оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -