Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

РІШЕННЯ від 05.07.2012 № 2 "Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". 2012

Інформація актуальна на 18.01.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

05.07.2012  № 2

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 вересня 2012 р.

за № 1581/21893

Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

№ 19 від 20.03.2013

№ 42 від 30.12.2013

№ 89 від 11.09.2014

№ 151 від 22.12.2014

№ 153 від 23.12.2014

№ 75 від 16.04.2015

№ 123 від 25.06.2015

№ 212 від 30.11.2015

№ 370 від 18.03.2016

№ 1768 від 08.09.2016}

Відповідно до пункту 10 частини першої та пункту 1 частини п’ятої статті 12, а також на виконання пункту 13 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1.

Затвердити Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, що додається.

2.

Відділу з питань стратегії та трансформації Фонду разом з Юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Фонд здійснює ліквідацію банку у порядку, встановленому розділом V та главою 2 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого цим рішенням.

4. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб

05.07.2012  № 2

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 вересня 2012 р.

за № 1581/21893

ПОЛОЖЕННЯ

про виведення неплатоспроможного банку з ринку

І.

Загальні положення

1. Предмет та мета Положення

1.1. Це Положення розроблено на підставі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), «Про банки і банківську діяльність» та встановлює порядок прийняття рішень та вчинення дій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) щодо виведення з ринку банку, який визнаний неплатоспроможним рішенням Національного банку України (далі - НБУ).

1.2. Це Положення регулює відносини, що виникають у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку, а саме: підготовку, затвердження та реалізацію плану врегулювання, розробленого на основі найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку.

1.3. Дія цього Положення поширюється на всі банки, зареєстровані відповідно до законодавства України, у разі віднесення їх до категорії неплатоспроможних, крім публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (до прийняття відповідного закону щодо участі такого банку у Фонді) та санаційного банку, створеного до набрання чинності Законом.

1.4. Фондом не здійснюється виведення з ринку філій іноземних банків, акредитованих на території України НБУ.

1.5. Метою цього Положення є врегулювання процесу виведення окремого неплатоспроможного банку з ринку відповідно до Закону. У процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку Фонд виконує функції тимчасового адміністратора або ліквідатора неплатоспроможного банку.

2.

Визначення термінів

2.1. У цьому Положенні терміни використовуються у таких значеннях:

виведення неплатоспроможного банку з ринку - заходи, які здійснює Фонд стосовно банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, щодо виведення його з ринку одним із способів, визначених статтею 39 цього Закону;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

вкладник - фізична особа (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

ділова репутація - відомості, зібрані Фондом, про відповідність діяльності юридичної або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи та власників істотної участі у такій юридичній особі, вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а також відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

інвестор - особа, яка виявила намір і надала Фонду письмове зобов'язання про придбання акцій неплатоспроможного банку або перехідного банку у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

інформаційне приміщення - спеціально відведене приміщення на території неплатоспроможного банку, в якому знаходиться інформація правового та фінансового характеру, вивчення та аналіз якої має надати змогу кваліфікованому інвестору сформувати остаточну фінансову пропозицію щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений планом врегулювання;

істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

кваліфікований інвестор - потенційний інвестор, якого Фонд за результатами розгляду поданих ним документів визнає таким, що відповідає критеріям, встановленим до інвесторів для участі у виведенні конкретного неплатоспроможного банку з ринку в обраний Фондом найменш витратний для Фонду спосіб;

контролер - фізична або юридична особа, щодо якої не існує контролерів - фізичних осіб та яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

ліквідація банку - процедура припинення банку як юридичної особи відповідно до законодавства;».

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

найменш витратний для Фонду спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку - спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, у результаті реалізації якого сума грошових витрат Фонду, безпосередньо пов'язаних зі здійсненням виведення неплатоспроможного банку з ринку, за мінусом будь-яких прогнозованих сум грошового відшкодування у зв'язку із таким виведенням, очікується бути найменшою;

неплатоспроможний банк - банк, щодо якого НБУ прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних у порядку, передбаченому Законом України «Про банки і банківську діяльність»;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

{Абзац чотирнадцятий пункту 2.1 глави 2 розділу I виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

організація реалізації майна банку, що ліквідується, – заходи, що вживаються Фондом, щодо передпродажної підготовки, ремонту, добудови, реалізації девелоперських проектів, вилучення з непридатного для експлуатації майна окремих деталей, вузлів, агрегатів тощо для їх подальшої реалізації, оцінки, вибору способу, порядку формування лотів (у тому числі консолідація активів декількох банків) та умов відчуження майна шляхом прийняття відповідних рішень, реалізація яких покладається на уповноважену особу Фонду на ліквідацію банку;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

перехідний банк - банк, який створено у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку, єдиним акціонером якого є Фонд до дня продажу цього банку інвестору (об'єднанню інвесторів);

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014, № 212 від 30.11.2015}

план врегулювання - рішення Фонду, що визначає спосіб, економічне обґрунтування, строки та умови виведення неплатоспроможного банку з ринку;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

пов’язаними з банком особами є:

{Абзац пункту 2.1 глави 2 розділу І в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

контролери банку;

{Абзац пункту 2.1 глави 2 розділу І в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку;

{Абзац пункту 2.1 глави 2 розділу І в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку;

{Абзац пункту 2.1 глави 2 розділу І в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи;

{Абзац пункту 2.1 глави 2 розділу І в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах банку;

{Абзац пункту 2.1 глави 2 розділу І в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб;

{Абзац пункту 2.1 глави 2 розділу І в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

асоційовані особи фізичних осіб, зазначених в абзацах сімнадцятому - двадцять другому цього пункту;

{Абзац пункту 2.1 глави 2 розділу І в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в абзацах сімнадцятому - двадцять п’ятому цього пункту, є керівниками або власниками істотної участі;

{Абзац пункту 2.1 глави 2 розділу І в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених в абзацах сімнадцятому - двадцять п’ятому цього пункту, та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в абзацах сімнадцятому - двадцять п’ятому цього пункту, через трудові, цивільні та інші відносини;

{Абзац пункту 2.1 глави 2 розділу І в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

визначені Національним банком України при здійсненні банківського нагляду фізичні та юридичні особи, зазначені в абзацах сімнадцятому - двадцять п’ятому цього пункту, за наявності ознак, визначених у нормативно-правових актах Національного банку України, з урахуванням характеру взаємовідносин, операцій та наявності інших зв’язків із банком;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу І доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

потенційний інвестор - особа (інвестор, приймаючий банк), яка звернулася до Фонду на підставі публічного повідомлення, зробленого відповідно до цього Положення, щодо пошуку потенційних інвесторів з метою визначення плану врегулювання;

{Абзац пункту 2.1 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013, № 75 від 16.04.2015}

приймаючий банк - банк, який не належить до категорії проблемного або неплатоспроможного та який у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку приймає від неплатоспроможного банку активи та зобов'язання;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

проблемний банк - банк, щодо якого НБУ прийняв рішення про віднесення до категорії проблемних у порядку, передбаченому Законом України «Про банки і банківську діяльність» і нормативно-правовими актами НБУ;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

продаж банку - продаж усіх акцій перехідного банку або неплатоспроможного банку;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

реєстр учасників Фонду - реєстр, який ведеться Фондом та містить відомості про участь банку в системі обов’язкового гарантування вкладів фізичних осіб;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

розрахунковий документ - документ на переказ коштів, що використовується для ініціювання переказу з рахунка платника на рахунок отримувача;

система гарантування вкладів фізичних осіб - сукупність відносин, що регулюються Законом, суб’єктами яких є Фонд, Кабінет Міністрів України, НБУ, банки та вкладники;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

тимчасова адміністрація - процедура виведення банку з ринку, що запроваджується Фондом стосовно неплатоспроможного банку в порядку, встановленому Законом;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку - працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених Законом та/або делегованих Фондом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення ліквідації банку;

{Абзац пункту 2.1 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію - працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених Законом та/або делегованих Фондом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку;

{Абзац пункту 2.1 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

спеціалізована установа - юридична особа, створена Фондом з метою передачі їй активів та зобов'язань неплатоспроможного банку у випадках та порядку, визначених цим Законом.

{Абзац пункту 2.1 глави 2 розділу I в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац тридцять сьомий пункту 2.1 глави 2 розділу I  виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.2. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законодавстві України.

{Пункт 2.2 глави 2 розділу I в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

ІІ. Функції Фонду при реалізації способів виведення неплатоспроможного банку з ринку

1. Способи виведення неплатоспроможного банку з ринку

1.1. Виведення неплатоспроможного банку з ринку здійснюється Фондом одним з таких способів:

ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб;

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;

створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

продаж неплатоспроможного банку інвестору.

1.2. Ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб - спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, який передбачає відкликання банківської ліцензії, виплату (відшкодування) вкладникам належних їм вкладів у порядку, визначеному Законом та нормативно-правовими актами Фонду, з подальшим припиненням неплатоспроможного банку як юридичної особи (ліквідацією).

1.3. Ліквідація неплатоспроможного банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку - спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, який передбачає відкликання НБУ банківської ліцензії неплатоспроможного банку, передачу переможцю відкритого конкурсу всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку, з подальшим припиненням неплатоспроможного банку як юридичної особи (ліквідацією).

{Пункт 1.3 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

1.4. Відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією - спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, який передбачає передачу переможцю відкритого конкурсу всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку, з подальшим прийняттям рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку (припиненням неплатоспроможного банку як юридичної особи).

{Пункт 1.4 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

1.5. Створення та продаж інвестору перехідного банку - спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, який передбачає створення перехідного банку, передачу активів і зобов’язань неплатоспроможного банку перехідному банку, який в подальшому продається переможцю відкритого конкурсу, та ліквідацію неплатоспроможного банку.

{Пункт 1.5 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014, № 370 від 18.03.2016}

1.6. Продаж неплатоспроможного банку інвестору - спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, який передбачає перехід права власності на акції неплатоспроможного банку від власників такого банку переможцю відкритого конкурсу.

{Пункт 1.6 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013, № 370 від 18.03.2016}

2. Підготовка Фонду до здійснення тимчасової адміністрації

2.1. З дня віднесення НБУ банку до категорії проблемних Фонд починає здійснювати моніторинг проблемного банку.

{Пункт 2.2 глави 2 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

2.2. Моніторинг проводиться Фондом шляхом:

призначення працівників Фонду, до повноважень яких належить проведення моніторингу дотримання банком вимог порядку формування та ведення баз даних про вкладників, проведення банком банківських операцій, у тому числі збір інформації та копій документів, необхідних для підготовки проекту плану врегулювання, забезпечення проведення оцінки активів банку в порядку, встановленому Фондом (у тому числі заборгованості за кредитами перед банком, наявності та вартості забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами, заборгованості за цінними паперами, що є у власності банку, вимог банку до клієнта за списаною заборгованістю та наявності і вартості забезпечення виконання зобов’язань за такою заборгованістю тощо);

отримання інформації від клієнтів, вкладників та інших кредиторів банку з метою виконання покладених на Фонд функцій та повноважень;

отримання копій документів та баз даних.

Моніторинг проводиться у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду.

Фонд також має право:

отримувати звітність від проблемного банку відповідно до Закону та нормативно-правових актів Фонду;

брати участь в інспекційних перевірках проблемних банків (за окремим планом перевірки, складеним Фондом) за клопотанням Фонду та/або за пропозицією НБУ;

проводити позапланову перевірку з метою збору інформації з інших питань діяльності, ніж передбачені у частині першій статті 32 Закону, перелік яких затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

{Пункт 2.2 глави 2 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

2.3. Аналіз змін в основних показниках діяльності проблемного банку включає, зокрема, динаміку змін у депозитному портфелі (за складовими, строками, суб’єктами, процентними ставками тощо), кредитному портфелі (за складовими, строками, процентними ставками, рівнем прострочення), покращення/погіршення його фінансового стану, дотримання економічних нормативів, динаміку складових капіталу, достатність формування резервів за активними операціями.

2.4. Участь працівників Фонду в інспекційних перевірках, що здійснюються НБУ у проблемних банках, здійснюється відповідно до порядку, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду.

{Пункт 2.6 глави 2 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

2.5. У разі прийняття НБУ рішення про визнання діяльності банку такою, що відповідає законодавству, Фонд припиняє здійснення моніторингу такого банку.

3. Дії Фонду щодо здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку

3.1. Процедура здійснення тимчасової адміністрації банку застосовується Фондом щодо банку, який рішенням НБУ віднесено до категорії неплатоспроможних, з метою виведення такого банку з ринку.

3.2. Тимчасова адміністрація запроваджується на строк, що не перевищує один місяць. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктами 3–5 частини другої статті 39 Закону, тимчасова адміністрація може бути продовжена на строк до одного місяця. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктами 1, 2 частини другої статті 39 Закону, строк тимчасової адміністрації може бути продовжений на п’ять днів з припиненням не пізніше дня отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

У разі відповідності банку критеріям, встановленим пунктом 2.12 глави 2 розділу IV цього Положення, виконавча дирекція Фонду затверджує план врегулювання, в якому зазначено, що найменш витратним способом виведення банку з ринку є спосіб, передбачений пунктом 1 статті 39 Закону, та подає НБУ пропозицію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію такого банку. У такому разі тимчасова адміністрація припиняється у день отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

{Пункт 3.2 глави 3 розділу II в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014, № 370 від 18.03.2016}

3.3. Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

{Пункт 3.3 глави 3 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

3.4. Виконавча дирекція Фонду не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних призначає з числа працівників Фонду уповноважену особу Фонду (кілька уповноважених осіб Фонду) на тимчасову адміністрацію, якій Фонд делегує всі або частину своїх повноважень тимчасового адміністратора.

У разі делегування повноважень кільком уповноваженим особам Фонду на тимчасову адміністрацію Фонд зазначає обсяг повноважень кожної з них.

Здійснення повноважень органів управління банку може бути делеговано тільки одній уповноваженій особі Фонду на тимчасову адміністрацію.

{Пункт 3.4 глави 3 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

3.5. Рішення виконавчої дирекції Фонду про початок процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку має містити:

назву документа, місце та дату його видачі;

дату, номер, назву документа НБУ, яким прийнято рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних;

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, код неплатоспроможного банку, в якому розпочато здійснення тимчасової адміністрації;

прізвище, ім’я, по батькові, посаду працівника(ів) Фонду, якому(им) Фондом делеговано здійснення всіх або частини повноважень тимчасового адміністратора (із зазначенням повноважень кожного з них);

строк, на який запроваджено тимчасову адміністрацію.

{Пункт 3.5 глави 3 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

3.6. З дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку:

{Абзац перший пункту 3.6 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

призупиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради, правління (ради директорів) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту);

виконавчою дирекцією Фонду надається доручення уповноваженому структурному підрозділу Фонду організувати повідомлення банків, Державної служби фінансового моніторингу України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Міністерство фінансів України, Державну фіскальну службу України, Міністерство внутрішніх справ України, Державну виконавчу службу України, Генеральну прокуратуру України, Службу безпеки України, Пенсійний Фонд України, спеціалізовані небанківські іпотечні фінансові установи другого рівня, про здійснення Фондом тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію, якій делеговано здійснення повноважень органів управління банку (у разі делегування). Повідомлення направляються Фондом від імені Фонду.

{Абзац третій пункту 3.6 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013, № 42 від 30.12.2013, № 89 від 11.09.2014, № 212 від 30.11.2015}

3.7. Рішення виконавчої дирекції Фонду про початок процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації доводиться Фондом до головного офісу неплатоспроможного банку негайно шляхом направлення повідомлення по системі електронної пошти НБУ.

{Пункт 3.7 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013, № 212 від 30.11.2015}

3.8. Копія рішення виконавчої дирекції Фонду про початок процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації на тимчасову адміністрацію, завірена підписом директора-розпорядника Фонду та гербовою печаткою Фонду, передається Фондом або уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію, якій делеговано здійснення повноважень органів управління банку (у разі делегування) до неплатоспроможного банку, в якому запроваджено тимчасову адміністрацію, та реєструється у неплатоспроможному банку.

{Пункт 3.8 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

3.9. Фонд розміщує інформацію про запровадження у неплатоспроможному банку тимчасової адміністрації:

на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет (не пізніше наступного робочого дня після початку здійснення тимчасової адміністрації);

у газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» (не пізніше ніж через десять календарних днів після початку тимчасової адміністрації).

{Абзац третій пункту 3.9 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013, № 89 від 11.09.2014}

У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави Фонд розміщує інформацію про запровадження тимчасової адміністрації та спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, визначений рішенням Кабінету Міністрів України, не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

{Пункт 3.9 глави 3 розділу II доповнено новим абзацом четвертим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень, розміщує інформацію про здійснення у неплатоспроможному банку тимчасової адміністрації на сторінці такого банку в мережі Інтернет не пізніше його наступного робочого дня після початку виконання своїх повноважень.

{Абзац пункту 3.9 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013, № 212 від 30.11.2015}

{Пункт 3.10 глави 3 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

3.10. Тимчасова адміністрація припиняється після виконання плану врегулювання або в інших випадках за рішенням виконавчої дирекції Фонду.

4. Дії уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію

4.1. Тимчасову адміністрацію неплатоспроможного банку або ліквідацію банку здійснює Фонд як тимчасовий адміністратор або ліквідатор, у тому числі через призначену(і) виконавчою дирекцією Фонду уповноважену(і) особу(и) Фонду у разі делегування їй (їм) всіх або частини повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора.

{Абзац перший пункту 4.1 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

Уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію має бути працівник Фонду з повною дієздатністю, який є громадянином України, має високі професійні та моральні якості, бездоганну ділову репутацію, повну вищу освіту в галузі економіки, фінансів чи права (не нижче кваліфікаційного рівня «спеціаліст») та професійний досвід, необхідний для виконання заходів у межах здійснення тимчасової адміністрації.

{Абзац другий пункту 4.1 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

4.2. Уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію не може бути особа, яка:

є кредитором, пов’язаною особою або учасником банку, щодо якого здійснюється тимчасова адміністрація;

має судимість, не погашену і не зняту у встановленому законом порядку, або якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину;

{Абзац третій пункту 4.2 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

має прострочені зобов’язання перед будь-яким банком;

{Абзац четвертий пункту 4.2 глави 4 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212  від 30.11.2015}

має конфлікт інтересів з банком, щодо якого здійснюється тимчасова адміністрація.

4.3. Конфліктом інтересів є наявність у відповідного працівника Фонду або його/її дружини (чоловіка), батька, матері, дітей, рідних братів і сестер особистих або ділових інтересів у відповідному банку, зокрема щодо:

заборгованості перед банком, заборгованості банку;

володіння будь-якими майновими правами щодо майна банку;

відносин за попередні п’ять років з банком як його пов’язаною особою;

невиконання будь-яких зобов’язань по відношенню до будь-якого банку за останні п’ять років;

володіння майном, яке конкурує з майном банку;

перебування у трудових відносинах з банком за останні п’ять років;

інших інтересів, що можуть зашкодити неупередженому виконанню функцій у межах здійснення тимчасової адміністрації.

{Пункт 4.3 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

4.4. Виконавча дирекція Фонду зобов’язана переконатися у відсутності конфлікту інтересів з неплатоспроможним банком у працівника Фонду, який призначається уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію.

4.5. У разі виявлення обставин, що становлять конфлікт інтересів, після початку здійснення тимчасової адміністрації виконавча дирекція Фонду зобов’язана не пізніше наступного робочого дня:

відсторонити відповідного працівника Фонду від виконання обов’язків уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію;

призначити з числа працівників Фонду іншу уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію, у якої відсутній конфлікт інтересів.

4.6. Рішення виконавчої дирекції Фонду про відкликання повноважень однієї уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію і делегування повноважень іншій уповноваженій особі Фонду на тимчасову адміністрацію приймаються обов’язково, крім випадків виконання всіх повноважень тимчасового адміністратора безпосередньо Фондом, у разі:

{Абзац перший пункту 4.6 глави 4 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

виникнення/виявлення конфлікту інтересів, що став відомий Фонду, якщо такий конфлікт інтересів впливає на неупередженість уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію при виконанні своїх обов’язків;

смерті уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію;

пред’явлення уповноваженій особі Фонду на тимчасову адміністрацію обвинувачення у вчиненні злочину, набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї;

{Абзац четвертий пункту 4.6 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

{Абзац п'ятий пункту 4.6 глави 4 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

втрати уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію громадянства України;

припинення трудових відносин з Фондом.

4.7.  На період неможливості виконання своїх обов’язків уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію за станом здоров’я, а також на час перебування у відпустці або у відрядженні виконавча дирекція Фонду може делегувати ці повноваження іншій уповноваженій особі Фонду на тимчасову адміністрацію. Такій уповноваженій особі Фонду на тимчасову адміністрацію делегуються повноваження в порядку, встановленому для делегування повноважень уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію. Делеговані повноваження такій уповноваженій особі Фонду на тимчасову адміністрацію припиняються в день виходу на роботу уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію.

{Главу 4 розділу II доповнено новим пунктом 4.7 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

4.8. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію, якій делеговано Фондом повноваження рішенням виконавчої дирекції Фонду відповідно до пункту 4.7 цієї глави, приступає до виконання своїх обов’язків не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду.

{Абзац перший пункту 4.8 глави 4 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію, якій делеговано повноваження Фонду відповідно до:

{Абзац другий пункту 4.8 глави 4 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

1) абзацу третього пункту 4.6 цієї глави, приймає від працівників неплатоспроможного банку майно (активи і зобов'язання), документи банку за актом про приймання (підписаним нею);

2) абзаців другого, п’ятого, шостого пункту 4.6 цієї глави, приймає від уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію, повноваження якої припинено, майно (активи і зобов'язання), документи банку за актом про передавання-приймання (підписаним обома уповноваженими особами Фонду). У цьому разі проводиться ревізія банкнот, монет та інших цінностей. У будь-якому разі ревізія та передавання майна і документів мають бути закінчені не пізніше 30 днів з дня початку тимчасової адміністрації.

{Пункт 4.8 глави 4 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.9. Інформація про зміну уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію доводиться до відома заінтересованих осіб у порядку, встановленому абзацом третім пункту 3.6, пунктами 3.7 - 3.9 глави 3 цього розділу для інформування про призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію.

4.10. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію діє від імені Фонду та неплатоспроможного банку, щодо якого здійснюється тимчасова адміністрація, відповідно до Закону та цього Положення.

4.11. Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй частини або всіх повноважень Фонду) приступає до виконання своїх обов'язків з дня, зазначеного в рішенні виконавчої дирекції Фонду.

{Абзац перший пункту 4.11 глави 4 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

З початку виконання обов'язків уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію працівник(и), призначений(і) уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію, зобов'язаний(і) вчинити (в межах делегованих повноважень) всі необхідні дії з метою:

{Абзац другий пункту 4.11 глави 4 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

встановлення контролю над неплатоспроможним банком;

оцінки реального фінансового стану неплатоспроможного банку для підготовки плану врегулювання.

4.12. При виконанні своїх обов'язків уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію має право:

вчиняти будь-які дії та приймати рішення, що належали до повноважень органів управління і органів контролю банку;

укладати від імені банку будь-які договори (вчиняти правочини), необхідні для забезпечення операційної діяльності банку, здійснення ним банківських та інших господарських операцій, з урахуванням вимог, встановлених Законом;

продовжувати, обмежувати або припиняти здійснення банком будь-яких операцій;

повідомляти сторони за договорами, зазначеними у частині другій статті 38 Закону, про нікчемність цих договорів та вчиняти дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів;

заявляти від імені банку позови майнового та немайнового характеру до суду, у тому числі позови про винесення рішення, відповідно до якого боржник банку має надати інформацію про свої активи;

звертатися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення у разі виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій працівників банку або інших осіб стосовно банку;

залучати до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації за рахунок банку на підставі цивільно-правових договорів інших осіб (радників, аудиторів, юристів, оцінювачів та інших) у межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду. Такі договори можуть бути розірвані в односторонньому порядку у день повідомлення уповноваженою особою Фонду другої сторони про таке розірвання з наслідками, встановленими цивільним законодавством;

призначати проведення аудиторських перевірок та юридичних експертиз з питань діяльності банку за рахунок банку в межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;

приймати на роботу, звільняти з роботи чи переводити на іншу посаду будь-кого з керівників чи працівників банку, переглядати їх службові обов’язки, змінювати розмір оплати їх праці з додержанням вимог законодавства України про працю;

зупиняти розподіл капіталу банку чи виплату дивідендів у будь-якій формі;

розпоряджатися акціями (паями) банку від імені будь-якої особи, яка є учасником банку, без необхідності додаткового оформлення повноважень на продаж акцій (паїв) з дня затвердження плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору;

вчиняти дії, спрямовані на виконання плану врегулювання, відповідно до Закону, цього Положення та інших нормативно-правових актів Фонду.

{Пункт 4.12 глави 4 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

4.13. На виконання своїх повноважень уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію:

діє без довіреності від імені банку, має право підпису будь-яких договорів (правочинів), інших документів від імені такого банку;

видає накази та розпорядження, дає доручення, обов’язкові до виконання працівниками неплатоспроможного банку;

звітує за результатами здійснення тимчасової адміністрації банку перед виконавчою дирекцією Фонду.

4.14. Уповноважена особа Фонду діє від імені банку в межах повноважень Фонду.

Уповноважена особа Фонду має право:

призначати на посаду, звільняти з посади чи переводити на іншу посаду будь-кого з керівників чи працівників банку, переглядати їхні службові обов’язки, змінювати розмір оплати праці з додержанням вимог законодавства про працю;

здійснювати інші повноваження, встановлені Законом та делеговані їй Фондом.

{Главу 4 розділу II доповнено новим пунктом 4.14 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

4.15. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію протягом виконання своїх обов’язків не має права:

приймати прямо або опосередковано будь-які послуги, подарунки та інші цінності від осіб, заінтересованих у здійсненні будь-яких дій, пов’язаних з діяльністю банку, щодо якого здійснюється тимчасова адміністрація;

використовувати або дозволяти використовувати майно банку, щодо якого здійснюється тимчасова адміністрація, у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

давати обіцянки або приймати зобов’язання від імені Фонду без попереднього письмового дозволу;

користуватися будь-якими послугами банку, щодо якого здійснюється тимчасова адміністрація;

розголошувати банківську таємницю, інформацію, що становить комерційну таємницю, та іншу службову інформацію, якщо це не пов’язано із здійсненням тимчасової адміністрації.

4.16. Вжиття будь-якою особою дій, які перешкоджають доступу Фонду та уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію до банку та/або унеможливлюють здійснення тимчасової адміністрації, є підставою для звернення Фонду до НБУ з пропозицією про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

{Абзац другий пункту глави 4 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Пункт 4.16 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

4.17. Під час здійснення тимчасової адміністрації Фондом або уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію у разі делегування їй відповідних повноважень Фонду з числа обраних Фондом осіб для виконання робіт (надання послуг) неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються, можуть залучатися такі особи відповідно до нормативно-правових актів Фонду.

{Абзац пункту 4.17 глави 4 розділу II в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015, № 370 від 18.03.2016}

У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) приймає рішення про залучення міжнародно визнаної аудиторської фірми.

{Абзац пункту 4.17 глави 4 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

{Пункт глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

4.18. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов’язана забезпечити функціонування інформаційного приміщення, наявність у ньому правової та фінансової інформації щодо неплатоспроможного банку, надати доступ попередньо кваліфікованим особам, які допущені до участі у відкритому конкурсі до такого інформаційного приміщення (за відповідним договором щодо нерозголошення банківської таємниці, інформації, що становить комерційну таємницю, та іншої службової інформації).

{Абзац перший пункту 4.18 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Абзац другий пункту 4.18 глави 4 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Пункт глави 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

III. Дії Фонду щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку протягом тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку

1. Послідовність дій Фонду після запровадження тимчасової адміністрації в неплатоспроможному банку

{Заголовок глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

1.1.  Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) набуває всіх повноважень органів управління та органів контролю неплатоспроможного банку з дня запровадження тимчасової адміністрації до її припинення у такому банку.

Здійснення повноважень органів управління банку може бути делеговано тільки одній уповноваженій особі Фонду на тимчасову адміністрацію.

{Пункт 1.1 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

1.2. Протягом 15 днів, але не пізніше строків, встановлених Фондом або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень), керівники банку забезпечують передачу Фонду (уповноваженій особі Фонду) печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банку, а також протягом трьох днів - передачу бухгалтерської та іншої документації банку.

{Пункт 1.2 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

1.3. На період дії тимчасової адміністрації усі структурні підрозділи, органи та посадові особи банку підпорядковуються у своїй діяльності Фонду та уповноваженій особі Фонду на тимчасову адміністрацію в межах повноважень, встановлених Законом та делегованих Фондом, і діють у визначених Фондом/уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію межах та порядку.

{Пункт 1.3 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

1.4. Правочини, вчинені органами управління та керівниками банку після початку процедури виведення Фондом банку з ринку, є нікчемними.

{Пункт 1.4 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

1.5. Оплата праці уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію здійснюється Фондом у межах затвердженого штатного розпису.

1.6. За рахунок коштів Фонду підлягає страхуванню життя та здоров'я уповноваженої особи Фонду в її інтересах.

Життя та здоров'я уповноваженої особи Фонду страхуються від нещасних випадків.

{Пункт 1.6 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Пункт 1.6 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.7. Фонд та уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію протягом періоду виведення банку з ринку та/або ліквідації банку мають право користуватися технічними можливостями такого банку (технічними засобами, серверами, кол-центром, приміщеннями тощо) з метою мінімізації своїх витрат.

{Пункт 1.7 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

1.8. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію призначає відповідального за безпеку, у тому числі приміщень неплатоспроможного банку.

1.9. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов’язана ужити заходів щодо захисту службової інформації та технічного оснащення неплатоспроможного банку. У разі неможливості продовження діяльності неплатоспроможного банку в приміщеннях або використання технічного оснащення такого банку за призначенням уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію не пізніше наступного робочого дня повідомляє про це директора-розпорядника Фонду.

1.10. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію з метою скорочення адміністративно-господарських витрат може прийняти рішення про внесення змін до штатного розпису, скорочення чисельності персоналу неплатоспроможного банку, зміни умов оплати праці.

Приймаючи ці рішення, уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію керується законодавством про працю.

1.11. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію має право розірвати трудові договори з працівниками неплатоспроможного банку з дотриманням законодавства про працю та укласти нові трудові договори зі звільненими працівниками на нові строки та на нових умовах (за потреби) або іншими особами, залученими на підставі конкурсу.

Уповноважена особа Фонду може приймати на роботу працівників банку, необхідних для виконання конкретних завдань, якщо такі завдання не можуть бути виконані наявними працівниками банку або залученими радниками, аудиторами, юристами, оцінювачами тощо, у межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду.

{Пункт 1.11 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) за поданням Міністерства фінансів України призначає членів правління та ради неплатоспроможного банку, які приступають до виконання своїх обов’язків після завершення тимчасової адміністрації.

{Пункт 1.11 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

1.12. Зміни розміру оплати праці шляхом зменшення заробітної плати з метою скорочення адміністративно-господарських витрат здійснюються шляхом зменшення додаткової заробітної плати, заохочувальних та компенсаційних виплат тощо.

1.13. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію у разі порушення окремими працівниками виконавської та/або трудової дисципліни звільняє їх з роботи відповідно до законодавства України про працю (крім матеріально відповідальних осіб, які уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію не можуть бути звільнені до закінчення процедури передавання-приймання матеріальних цінностей і підписання ними акта про передавання-приймання цих цінностей).

1.14. Запровадження тимчасової адміністрації не є підставою для припинення, розірвання або невиконання договорів про надання послуг (виконання робіт), які забезпечують операційну діяльність банку, зокрема, договорів про оренду нерухомого майна, надання комунальних послуг, послуг зв’язку, охорони. У разі припинення, розірвання або порушення умов таких договорів з боку контрагентів банку Фонд має право вимагати відшкодування збитків у порядку, встановленому законодавством України.

1.15. Під час тимчасової адміністрації не здійснюються:

задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку;

примусове стягнення майна (у тому числі коштів) банку, накладення арешту та звернення стягнення на майно (у тому числі кошти) банку (виконавче провадження щодо банку зупиняється, у тому числі знімаються арешти, накладені на майно (у тому числі кошти) банку, а також скасовуються інші вжиті заходи примусового забезпечення виконання рішення щодо банку);

{Абзац третій пункту 1.15 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212  від 30.11.2015}

нарахування неустойки (штрафів, пені), інших фінансових (економічних) санкцій за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань перед кредиторами та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), а також зобов’язань перед кредиторами, у тому числі не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошових зобов’язань банку;

{Абзац четвертий пункту 1.15 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

зарахування зустрічних вимог, у тому числі зустрічних однорідних вимог, припинення зобов’язань за домовленістю (згодою) сторін (у тому числі шляхом договірного списання), поєднання боржника і кредитора в одній особі;

{Абзац п'ятий пункту 1.15 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

нарахування відсотків за зобов'язаннями банку перед вкладниками та кредиторами.

{Пункт 1.15 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

1.16. Обмеження, встановлені абзацом другим пункту 1.15 цієї глави, не поширюються на зобов’язання банку щодо:

виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників. Зазначені виплати здійснюються в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом, у національній валюті України. Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим НБУ до іноземних валют на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до цієї статті;

сплати регулярного збору до Фонду;

витрат, пов’язаних із забезпеченням його господарської діяльності відповідно до частини четвертої статті 36 Закону;

виплати заробітної плати, авторської винагороди, відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю працівників банку;

виплати аліментів, пенсій, стипендій, інших соціальних, державних виплат, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, ушкодженням здоров’я або смертю, тощо, що надійшли до банку з дня початку здійснення процедури виведення банку з ринку;

{Абзац шостий пункту 1.16 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах, що надійшли на спеціальний рахунок у банку, відкриття якого передбачено законодавством України для юридичної особи, починаючи з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку;

{Пункт 1.16 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом сьомим згідно Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

виконання операцій з виплати переказу коштів фізичних та юридичних осіб, що надійшли на їхні рахунки з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку;

{Абзац восьмий пункту 1.16 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212  від 30.11.2015}

здійснення купівлі-продажу валюти фізичними та юридичними особами для погашення ними зобов’язань за кредитними договорами, виконання вимог, встановлених законодавством, для обов’язкового продажу валюти.

{Абзац десятий пункту 1.16 глави 1 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

Зобов’язання банку, передбачені абзацами четвертим, дев’ятим цього пункту, виконуються банком у межах його фінансових можливостей у такому порядку:

{Абзац десятий пункту 1.16 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

здійснення купівлі-продажу валюти фізичними та юридичними особами для погашення ними зобов’язань за кредитними договорами, виконання вимог, встановлених законодавством, для обов’язкового продажу валюти;

{Абзац одинадцятий пункту 1.16 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

{Абзац дванадцятий пункту 1.16 глави 1 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

оплата комунальних послуг, енерго- та водопостачання, орендних платежів, послуг зв’язку, витрат на охорону та утримання майна банку та його приміщень, витрат на забезпечення проходження платежів;

{Абзац тринадцятий пункту 1.16 глави 1 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

інші витрати для забезпечення господарської діяльності неплатоспроможного банку.

Протягом тимчасової адміністрації неплатоспроможний банк має право надавати фінансові послуги з переказу коштів без відкриття рахунку в такому банку та інші фінансові послуги, а також здійснювати діяльність, передбачену частиною восьмою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», якщо надання таких послуг є економічно вигідним для банку та з дозволу виконавчої дирекції Фонду. З цією метою уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію подає на розгляд виконавчої дирекції Фонду відповідні прогнозні розрахунки надходжень від таких фінансових послуг та діяльності.

{Пункт 1.16 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.17. Протягом здійснення тимчасової адміністрації Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію в межах повноважень, делегованих Фондом, вживає заходів щодо стягнення простроченої заборгованості позичальників та інших боржників банку.

{Пункт 1.17 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

1.18. Фонд безпосередньо (або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію у разі делегування їй повноважень) зобов’язаний (зобов’язана):

{Абзац перший пункту 1.18 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212  від 30.11.2015}

забезпечити збереження активів та документації банку;

протягом дії тимчасової адміністрації забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними з таких підстав:

банк безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов’язання без встановлення обов’язку контрагента щодо вчинення відповідних майнових дій, відмовився від власних майнових вимог;

банк до дня визнання банку неплатоспроможним взяв на себе зобов’язання, внаслідок чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов’язань перед іншими кредиторами повністю чи частково стало неможливим;

банк здійснив відчуження чи передав у користування або придбав (отримав у користування) майно, оплатив результати робіт та/або послуги за цінами, нижчими або вищими від звичайних (якщо оплата на 20 відсотків і більше відрізняється від вартості товарів, послуг, іншого майна, отриманого банком), або зобов’язаний здійснити такі дії в майбутньому відповідно до умов договору;

банк оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів банку перевищувала вартість майна;

банк прийняв на себе зобов’язання (застава, порука, гарантія, притримання, факторинг тощо) щодо забезпечення виконання грошових вимог у порядку іншому, ніж здійснення кредитних операцій відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

банк уклав кредитні договори, умови яких передбачають надання клієнтам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку;

банк уклав правочини (у тому числі договори), умови яких передбачають платіж чи передачу іншого майна з метою надання окремим кредиторам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку;

банк уклав правочин (у тому числі договір) з пов’язаною особою банку, якщо такий правочин не відповідає вимогам законодавства України;

банк, віднесений до категорії проблемних, здійснив операції, уклав (переоформив) договори, що призвело до збільшення витрат, пов’язаних із виведенням банку з ринку, з порушенням норм законодавства.

{Пункт 1.18 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

{Пункт 1.18 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.19. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію має право запланувати у кошторисі витрат, пов’язаних зі здійсненням тимчасової адміністрації, витрати на залучення аудитора(ів) для проведення спільної перевірки правочинів (у тому числі договорів) на предмет виявлення таких, що є нікчемними, та інвентаризації банківських активів.

У разі необхідності залучення аудитора(ів) для неплатоспроможного банку та оплати їх послуг уповноважена особа Фонду після затвердження виконавчою дирекцією Фонду кошторису витрат, пов’язаних зі здійсненням тимчасової адміністрації, вносить на розгляд виконавчої дирекції Фонду відповідно до цього Положення зміни до такого кошторису після обрання Фондом аудитора(ів) у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду.

{Абзац другий пункту 1.19 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію залучає аудитора(ів), які визначені Фондом для такого банку, у межах кошторису витрат, пов'язаних зі здійсненням тимчасової адміністрації.

{Абзац третій пункту 1.19 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

За умови недостатності коштів у банку для оплати витрат, пов’язаних із залученням до роботи аудитора(ів), виконавча дирекція Фонду може прийняти рішення про надання цільової позики на оплату таких витрат банку за рахунок коштів Фонду.

У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) залучає міжнародно визнану аудиторську фірму для проведення у тримісячний строк оцінки фінансового стану банку, визначення капіталу банку та потреби у його додатковій капіталізації з урахуванням консервативних сценаріїв економічного розвитку, визначених НБУ.

{Пункт 1.19 глави 1 розділу ІІІ доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

{Главу 1 розділу ІІІ доповнено новим пунктом 1.19 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

1.20. Фонд безпосередньо (або уповноважена особа Фонду у разі делегування їй повноважень) зобов’язаний (зобов’язана) вжити заходів для витребування (повернення) майна (коштів) банку, переданого(их) за договорами, визначеними у пункті 1.18 цієї глави, а також має право вимагати відшкодування збитків, спричинених їх укладенням.

Фонд безпосередньо або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) направляє письмове повідомлення про нікчемність правочину (у тому числі договору) контрагенту за таким правочином (у тому числі договором) із посиланням на відповідну норму закону, у якій зазначені підстави нікчемності.

У разі отримання повідомлення Фонду або уповноваженої особи Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) про нікчемність правочину на підставах, визначених у пункті 1.18 цієї глави, кредитор зобов’язаний повернути банку майно (кошти), яке (які) він отримав від такого банку, а у разі неможливості повернути майно в натурі - відшкодувати його вартість у грошових одиницях за ринковими цінами, що існували на момент вчинення правочину.

{Пункт глави 1 розділу III в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014, № 212  від 30.11.2015}

1.21. Фонд (або уповноважена особа Фонду у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) зобов’язаний (зобов’язана) забезпечити проведення інвентаризації банківських активів і зобов’язань на дату початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку.

{Абзац перший пункту 1.21 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212  від 30.11.2015}

Під час інвентаризації перевіряються наявність і відповідність балансової вартості фактичній вартості таких активів та зобов’язань неплатоспроможного банку:

{Пункт глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

готівки у касі та матеріальних цінностей у сховищі банку;

{Пункт глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

заборгованості за кредитними договорами перед банком, у тому числі наявності забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами;

{Пункт глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

заборгованості за цінними паперами перед банком;

{Пункт глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

заборгованості за зобов’язаннями банку перед кредиторами;

{Пункт глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

вимог банку до клієнта за списаною безнадійною заборгованістю (у тому числі наявності забезпечення виконання зобов’язань за такою заборгованістю).

{Пункт глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Пункт глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

1.22. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію вживає заходів за результатами інвентаризації активів і зобов’язань неплатоспроможного банку щодо врегулювання виявлених розбіжностей відповідно до нормативно-правових актів НБУ з питань бухгалтерського обліку в банках.

У разі відсутності документів, які необхідні для проведення інвентаризації, уживаються заходи щодо їх відновлення.

Інвентаризація готівки в касі неплатоспроможного банку та заборгованості за зобов’язаннями перед кредиторами, у тому числі у його відокремлених підрозділах, проводиться без залучення аудитора(ів) (крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави).

{Пункт 1.22 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

Для проведення інвентаризації заборгованості за кредитами перед банком та за списаними кредитами (у тому числі наявності забезпечення виконання зобов’язань за такими кредитами), за цінними паперами може(уть) залучатися аудитор(и), визначений(і) виконавчою дирекцією Фонду для такого банку відповідно до нормативно-правових актів Фонду.

{Пункт 1.22 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

1.23. Вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, які не можуть бути визнані активами) основних засобів та необоротних активів списується до складання відкоригованого балансу відповідно до законодавства України.

{Пункт глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

1.24. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов'язана провести службове розслідування з метою встановлення осіб, які мають відшкодувати нестачі і втрати основних засобів та необоротних активів, виявлені під час інвентаризації активів та зобов’язань неплатоспроможного банку, та за наявності підстав має право звернутися до правоохоронних органів.

1.25. Заборгованість за активними операціями неплатоспроможного банку, що визнана уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію безнадійною, списується неплатоспроможним банком відповідно до вимог, установлених нормативно-правовими актами НБУ.

{Пункт глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

1.26. Під час виконання своїх повноважень Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію у разі делегування їй повноважень:

{Абзац перший пункту 1.26 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212  від 30.11.2015}

може залучати аудитора(ів) для проведення інвентаризації майна банку за умови прийняття такого рішення виконавчою дирекцією Фонду;

{Пункт 1.26 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

може залучати до оцінки активів неплатоспроможного банку суб'єктів оціночної діяльності;

{Абзац третій пункту 1.26 глави 1 розділу III в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015, № 370 від 18.03.2016}

приймає звіт про оцінку майна від суб'єктів оціночної діяльності;

за потреби, відповідно до законодавства України, може прийняти рішення про рецензування звіту про оцінку майна, або про проведення повторної оцінки активів, або про доопрацювання (актуалізацію) звіту й висновку про вартість оцінюваних активів на нову дату;

вживає заходів для встановлення фактичного розміру заборгованості:

перед неплатоспроможним банком щодо зобов'язань, строк яких настав або настане;

неплатоспроможного банку щодо зобов’язань перед кредиторами, у тому числі щодо вкладів, відшкодування за якими гарантується Фондом;

не пізніше п’ятого робочого дня, починаючи з дня свого призначення, має повернути клієнтам, з якими укладені договори про касово-розрахункове обслуговування, розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини неплатоспроможного банку;

{Абзац пункту глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

складає відкоригований баланс неплатоспроможного банку на:

дату прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про початок процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку;

{Абзац пункту глави 1 розділу III в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013, № 212 від 30.11.2015}

на наступний робочий день після завершення інвентаризації активів та зобов’язань неплатоспроможного банку. Активи та зобов’язання неплатоспроможного банку включаються до відкоригованого балансу з урахуванням результатів проведеної інвентаризації.

{Абзац пункту глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац дванадцятий пункту глави 1 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

1.27. Під час складання відкоригованого балансу відповідно до абзацу дев'ятого пункту 1.26 цієї глави основні засоби та нематеріальні активи обліковуються за балансовою вартістю.

Якщо неплатоспроможний банк здійснював операції з іноземною валютою, то відповідні активи та зобов’язання неплатоспроможного банку у відкоригованому балансі відображаються в гривневому еквіваленті.

{Абзац другий пункту глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

{Пункт 1.27 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

1.28. Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) складає та надає до Фонду відкоригований баланс, копію протоколу засідання інвентаризаційної комісії, перелік активів і зобов'язань неплатоспроможного банку, завірені підписами Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) та головного бухгалтера і відбитком печатки (за наявності) неплатоспроможного банку, які будуть частиною інформаційного пакета, який надається попередньо кваліфікованим особам.

{Пункт глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013, № 89 від 11.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

1.29. У разі наявності рішення суду про задоволення вимог кредиторів, які не враховувалися в балансі неплатоспроможного банку на день прийняття рішення віднесення його до категорії неплатоспроможних, ці зобов'язання також включаються до відкоригованого балансу.

1.30. Кошти, що надійшли протягом тимчасової адміністрації до неплатоспроможного банку, у разі неможливості встановити належного отримувача мають бути повернуті банку, що обслуговує платника, із зазначенням причини повернення, у порядку, встановленому законодавством.

У разі якщо до запровадження тимчасової адміністрації в банку особа зі свого рахунку, відкритого в банку, здійснила переказ коштів за комунальні послуги або будь-які інші платежі, однак кошти не надійшли одержувачу платежу і знаходяться на транзитних рахунках у банку, уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію повертає такі кошти на рахунок відправника, з якого були здійснені платежі. Якщо рахунок відкрито на ім’я фізичної особи, то ці кошти підпадають під гарантію за вкладом і виплачуються в межах суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами. У разі здійснення платежу зі свого рахунку юридичною особою або фізичною особою - суб’єктом підприємницької діяльності задоволення таких вимог здійснюється у сьому чергу, визначену частиною першою статті 52 Закону, у порядку здійснення ліквідаційної процедури. У разі здійснення переказу коштів без відкриття рахунку фізичною особою кошти повертаються у шосту чергу, визначену частиною першою статті 52 Закону, у порядку здійснення ліквідаційної процедури, а у разі передачі таких коштів приймаючому банку або продажу неплатоспроможного банку в цілому - кошти повертаються таким банком у порядку, передбаченому законодавством щодо здійснення банківських операцій.

{Пункт розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Главу 1 розділу III доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013; із змінами, внесеними згідно з  Рішенням Фонд гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Пункт 1.31 глави 1 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

1.31. З метою збереження активів банку, зокрема їх вартості, Фонд направляє електронні повідомлення (електронною поштою, у тому числі електронною поштою НБУ, або іншими засобами зв’язку):

попередньо кваліфікованим особам, включеним до переліку, який формується НБУ, із зазначенням електронного посилання на оголошення, оприлюднене на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет, - не пізніше наступного робочого дня після оприлюднення на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет відповідного оголошення;

{Абзац другий пункту 1.31 глави 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

банкам, не віднесеним до категорії проблемних або неплатоспроможних, про продаж у цілому відокремлених підрозділів неплатоспроможного банку за вартістю, не нижчою за оціночну або балансову вартість, що є вищою із них, у разі затвердження плану врегулювання щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку в один зі способів, передбачених пунктами 1 - 3 частини другої статті 39 Закону;

спеціалізованим організаціям та банкам, не віднесеним до категорії проблемних або неплатоспроможних, щодо продажу майна неплатоспроможного банку, обмеженого в обороті, або банківського обладнання (інкасаторські машини, банкомати тощо) у разі затвердження плану врегулювання щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку в один зі способів, передбачених пунктами 1 - 3 частини другої статті 39 Закону.

{Главу 1 розділу III доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

2. Розрахунок найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку

2.1. З метою визначення найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку:

Фонд:

здійснює оцінку можливості застосування кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку в конкретній ситуації з метою формування бачення щодо реальності обрання того чи іншого способу виведення неплатоспроможного банку з ринку;

здійснює розрахунок очікуваних витрат Фонду на вчинення кожного з можливих способів виведення неплатоспроможного банку з ринку;

не пізніше трьох робочих днів з дня початку процедури виведення банку з ринку приймає рішення про відповідність/невідповідність банку, який віднесено до категорії неплатоспроможних, критеріям, встановленим цим Положенням, за результатами аналізу звітності такого банку НБУ;

{Пункт 2.1 глави 2 розділу III доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію проводить такі дії:

складає станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку перелік рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню;

{Абзац сьомий пункту 2.1 глави 2 розділу ІІІ в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1768 від 08.09.2016}

складає обґрунтовуючі документи (розрахунки) розміру цільової позики відповідно до цього Положення.

2.2. Фонд розраховує очікувані витрати Фонду, пов’язані з виведенням неплатоспроможного банку з ринку, та найменш витратний для Фонду спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, крім випадків відповідності неплатоспроможного банку критеріям, встановленим цим Положенням, або виведення банку з ринку за участю держави.

{Пункт 2.2 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

3. Підготовка плану врегулювання та вибір способу виведення неплатоспроможного банку з ринку

3.1. Фонд приступає до розробки плану врегулювання у день запровадження тимчасової адміністрації.

3.2. Фонд визначає у плані врегулювання спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, який підлягає затвердженню виконавчою дирекцією Фонду.

Виконавча дирекція Фонду повинна затвердити спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, що базується на аналізі очікуваних витрат Фонду, пов'язаних з кожним зі способів, які потенційно можуть бути застосовані до даного неплатоспроможного банку, та з урахуванням конкурсних пропозицій, що подані учасниками відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку (у разі їх наявності) (крім випадків відповідності неплатоспроможного банку критеріям, визначеним цим Положенням, або виведення банку з ринку за участю держави).

3.3. Ґрунтуючись на інформації щодо фінансового стану неплатоспроможного банку, типів або категорій активів неплатоспроможного банку, що можуть бути запропоновані попередньо кваліфікованим інвесторам (перелік яких ведеться НБУ), їх ціни (за необхідності), Фонд визначає умови відкритого конкурсу щодо визначення переможця такого конкурсу.

3.4. З метою залучення попередньо кваліфікованих осіб, перелік яких ведеться НБУ, до виведення неплатоспроможного банку з ринку Фонд не пізніше трьох робочих днів після запровадження тимчасової адміністрації затверджує та розміщує на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет оголошення про початок відкритого конкурсу, а також розсилає зазначене оголошення всім особам, включеним НБУ до переліку попередньо кваліфікованих осіб (крім випадків відповідності неплатоспроможного банку критеріям, визначеним цим Положенням, або виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави).

3.5. Оголошення про початок відкритого конкурсу має містити:

список способів, що пропонуються для виведення неплатоспроможного банку з ринку, для виявлення заінтересованості попередньо кваліфікованих осіб;

посилання на сторінку неплатоспроможного банку у мережі Інтернет;

загальні дані про зобов'язання неплатоспроможного банку, що можуть бути відшкодовані Фондом, на дату запровадження тимчасової адміністрації;

іншу інформацію про неплатоспроможний банк, яка не є інформацією з обмеженим доступом;

відомості про порядок ознайомлення з інформацією щодо неплатоспроможного банку;

перелік документів, які необхідно подати до Фонду для допуску до участі у відкритому конкурсі;

умови відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, затверджені виконавчою дирекцією Фонду;

повідомлення про можливість самостійного вибору груп активів неплатоспроможного банку, які пропонується передати приймаючому або перехідному банку, або затверджені виконавчою дирекцією Фонду переліки таких груп активів.

Попередньо кваліфіковані особи, які виявили намір взяти участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, з метою допуску їх до участі у відкритому конкурсі подають документи для участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку з дня розміщення на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет оголошення щодо участі у такому конкурсі або після отримання такого оголошення на свою адресу. За п’ять робочих днів до завершення встановленого умовами відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку строку подання конкурсних пропозицій Фонд припиняє прийом документів від попередньо кваліфікованих осіб для допуску їх до участі у відкритому конкурсі. Документи, подані попередньо кваліфікованими особами із порушенням строків, Фондом не розглядаються.

Документи, що подаються попередньо кваліфікованими особами до Фонду відповідно до цього Положення, мають бути викладені українською мовою, прошиті, пронумеровані, завірені підписами та печатками таких осіб (за наявності) та не містити виправлень, неточностей. Документи, складені іноземною мовою, для подання до Фонду мають бути перекладені на українську мову (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально). Не перекладаються на українську мову документи, що складені іноземною мовою з одночасним наведенням їх тексту українською мовою (при цьому пріоритет має текст, викладений українською мовою).

Документи, що подаються до Фонду юридичною особою, включеною НБУ до переліку попередньо кваліфікованих осіб, підписуються керівником і засвідчуються відбитком печатки цієї юридичної особи (за наявності) або підписуються уповноваженою особою такої юридичної особи.

Документи, що подаються до Фонду фізичною особою, включеною НБУ до переліку попередньо кваліфікованих осіб, підписуються самою фізичною особою або її представником. Довіреність на право підпису представником документів подається в оригіналі або в копії, що засвідчена нотаріально.

Документи, зазначені в цьому Положенні, стосовно іноземних юридичних осіб і фізичних осіб – нерезидентів, включених НБУ до переліку попередньо кваліфікованих осіб, мають бути нотаріально засвідчені за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Документи, що стосуються іноземної юридичної особи, включеної НБУ до переліку попередньо кваліфікованих осіб, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, подаються до Фонду за підписом уповноваженої особи, повноваження якої підтверджуються нотаріально за місцем видачі.

Зазначені документи, складені іноземною мовою, мають супроводжуватися перекладом на українську мову (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально).

3.6. Попередньо кваліфіковані особи, які виявили намір взяти участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, подають до Фонду такі документи:

заяву про виявлення інтересу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку (у довільній формі);

картку попередньо кваліфікованої особи за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;

інформацію про учасників інвестора або приймаючого банку, а також пов’язаних з інвестором або приймаючим банком осіб.

3.7. На підставі отриманих документів та інформації від НБУ Фонд не пізніше трьох робочих днів розглядає можливість участі попередньо кваліфікованої особи у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку. До участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку допускаються попередньо кваліфіковані особи, які подали пакет документів, що відповідає вимогам цього Положення, та учасники яких не є особами, пов’язаними з неплатоспроможним банком.

Для уточнення інформації, зазначеної в документах, поданих попередньо кваліфікованими особами, Фонд має право направити запит електронною поштою та/або іншими засобами зв'язку щодо надання додаткових пояснень та документів. Попередньо кваліфіковані особи зобов'язані надати відповідь електронною поштою та/або іншими засобами зв'язку (у тому числі зі скан-копіями документів) у строки, встановлені у запиті. Пояснення, подані електронними повідомленнями та іншими засобами зв’язку, мають бути підтверджені документами, що відповідають вимогам цього Положення. Додаткові пояснення та документи надаються попередньо кваліфікованими особами не пізніше останнього дня подання документів для допуску до участі у відкритому конкурсі.

3.8. Відповідальний структурний підрозділ Фонду опрацьовує документи, подані попередньо кваліфікованими особами, які виявили інтерес щодо виведення конкретного неплатоспроможного банку з ринку, та не пізніше трьох робочих днів після отримання документів та всіх необхідних пояснень від таких осіб виносить на затвердження виконавчою дирекцією Фонду питання щодо допуску попередньо кваліфікованих осіб до участі у відкритому конкурсі.

Попередньо кваліфіковані особи, які подали до Фонду документи, форма, зміст або перелік яких не відповідають вимогам цього Положення, або учасники яких є особами, пов’язаними з неплатоспроможним банком, не можуть бути допущені до участі у відкритому конкурсі щодо визначення переможця такого конкурсу.

3.9. Фонд зобов'язаний повідомити кожну попередньо кваліфіковану особу про результати її допуску або недопуску до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом надсилання повідомлення електронною поштою на зазначену у картці попередньо кваліфікованої особи адресу не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.

3.10. Усі попередньо кваліфіковані особи, які були допущені до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, мають право рівного доступу до інформаційного приміщення та інформації на офіційній сторінці неплатоспроможного банку в мережі Інтернет протягом строку, установленого умовами відкритого конкурсу.

Доступ до інформаційного приміщення неплатоспроможного банку надається тільки попередньо кваліфікованим особам, що були допущені до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, за рішенням виконавчої дирекції Фонду.

3.11. Фонд приймає рішення про позбавлення допуску попередньо кваліфікованої особи до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у разі:

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих такою особою;

виключення такої особи НБУ з переліку попередньо кваліфікованих осіб;

подання заяви попередньо кваліфікованою особою, яку було допущено до участі в відкритому конкурсі, про припинення участі у такому відкритому конкурсі.

3.12. Фонд може поновити допуск попередньо кваліфікованої особи до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку при отриманні даних, які свідчать про усунення причин, що послугували підставою для прийняття рішення щодо позбавлення допуску до участі у відкритому конкурсі.

3.13. Рішення про допуск до відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, позбавлення доступу до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку приймає виконавча дирекція Фонду.

3.14. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави Фонд не здійснює пошук інвесторів та/або приймаючих банків, держава в особі Міністерства фінансів України або банку, в якому держава є власником частки понад 75 відсотків акцій (крім санаційного банку) (далі – державний банк), вважається належним інвестором та інвестором, що виконує вимоги Фонду, з дня прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, відкритий конкурс не проводиться.

3.15. Проект плану врегулювання, що визначає спосіб, економічне обґрунтування, строки та умови виведення неплатоспроможного банку з ринку, розробляється відповідним підрозділом Фонду та подається для затвердження виконавчій дирекції Фонду:

не пізніше тридцяти днів з дня запровадження тимчасової адміністрації у неплатоспроможному банку;

не пізніше трьох робочих днів після запровадження тимчасової адміністрації (у разі відповідності банку критеріям, встановленим пунктом 2.12 глави 2 розділу IV цього Положення);

у день отримання відповідного рішення Кабінету Міністрів України (у разі виведення банку з ринку за участю держави).

3.16. План врегулювання складається з п'яти розділів, які є його невід'ємною частиною:

аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності та фінансового стану неплатоспроможного банку на найближчу можливу дату, що передує даті подачі проекту плану врегулювання для затвердження виконавчою дирекцією Фонду;

порівняльний аналіз та обґрунтування витрат, пов'язаних зі здійсненням заходів щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку з точки зору обрання найменш витратного для Фонду способу виведення банку з ринку;

спосіб, порядок та строки врегулювання відносин з учасниками, вкладниками та іншими кредиторами банку;

умови відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку;

умови та строки ліквідації банку (крім способу виведення неплатоспроможного банку з ринку – продажу неплатоспроможного банку інвестору).

3.17. Фонд надає до НБУ у триденний строк після ухвалення відповідного рішення інформацію про затвердження виконавчою дирекцією Фонду плану врегулювання.

3.18. Фонд надсилає план врегулювання до НБУ не пізніше семи днів з дати його затвердження виконавчою дирекцією Фонду.

3.19. Фонд направляє НБУ пропозицію щодо прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку з урахуванням положень затвердженого плану врегулювання не пізніше граничного терміну завершення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку.

3.20. Виконавча дирекція Фонду має право вносити зміни до плану врегулювання, не змінюючи при цьому обраний спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку.

3.21. У разі неможливості виконання плану врегулювання (крім способу, визначеного пунктом першим частини другої статті 39 Закону), а також у разі виникнення додаткових обставин, про які не було відомо на дату затвердження плану врегулювання, Фонд може змінити обраний спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Рішення про зміну обраного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку одночасно передбачає припинення виконання раніше затвердженого плану врегулювання.

3.22. Фонд надсилає зміни до плану врегулювання (у тому числі і у зв'язку зі зміною обраного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку) до НБУ не пізніше семи днів з дати їх затвердження.

{Глава 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

IV. Виведення неплатоспроможного банку з ринку найменш витратним для Фонду способом

1. Оцінка активів неплатоспроможного банку

1.1. При підготовці до проведення відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку Фонд може проводити оцінку активів неплатоспроможного банку та вартості 100 відсотків акцій банку за методикою, затвердженою рішенням виконавчої дирекції Фонду (крім виведення неплатоспроможного банку за участю держави), або шляхом залучення суб’єкта оціночної діяльності.

Перелік активів, для яких проведення незалежної оцінки є обов'язковим, визначається нормативно-правовими актами Фонду.

1.2. При підготовці до проведення відкритого конкурсу щодо продажу перехідного банку, створеного відповідно до пункту 2 частини шістнадцятої статті 42 Закону, Фонд визначає початкову ціну продажу перехідного банку за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду, або відповідно до ціни 100 відсотків акцій такого банку, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки залученим Фондом або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування відповідних повноважень) суб’єктом оціночної діяльності.

Початкова ціна продажу перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону, визначається умовами відкритого конкурсу та є рівною статутному капіталу, визначеному відповідно до пункту 1 частини сімнадцятої статті 42 Закону, збільшеному на суму інших витрат, понесених Фондом на його створення.

Початкова ціна продажу 100 відсотків акцій неплатоспроможного банку встановлюється виконавчою дирекцією Фонду на підставі пропозиції відповідного структурного підрозділу Фонду, розрахованої відповідно до затвердженої Фондом методики або визначеної суб’єктом оціночної діяльності.

Початкова ціна продажу банку – це мінімальна ціна за 100 відсотків акцій такого банку, нижче якої конкурсні пропозиції не допускаються до участі у відкритому конкурсі. Початкова ціна продажу 100 відсотків акцій банку є невід’ємною частиною умов відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду може бути передбачена обов'язковість проведення незалежної оцінки ціни 100 відсотків акцій неплатоспроможного або перехідного банку суб'єктами оціночної діяльності.

1.3. Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) у разі проведення незалежної оцінки активів неплатоспроможного банку або вартості 100 відсотків акцій неплатоспроможного (перехідного) банку за рахунок коштів такого банку залучає суб'єкта(ів) оціночної діяльності, визначеного(их) Фондом для такого банку у порядку, встановленому нормативно-правовим актом Фонду.

1.4. Норми цієї глави не поширюються на випадки виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави.

{Глава 1 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

2. Порядок проведення відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку

2.1. Фонд проводить конкурс щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку серед попередньо кваліфікованих НБУ осіб – інвесторів та приймаючих банків, які включені до переліку попередньо кваліфікованих осіб, подали Фонду відповідний пакет документів для допуску до участі у відкритому конкурсі та були допущені до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку.

2.2. Виконавча дирекція Фонду встановлює розмір гарантійного внеску для участі у відкритому конкурсі попередньо кваліфікованих осіб. Розмір гарантійного внеску встановлюється для кожного способу виведення неплатоспроможного банку з ринку з урахуванням розміру зобов’язань неплатоспроможного банку, які гарантуються Фондом, визначеного на дату запровадження тимчасової адміністрації.

У разі виявлення попередньо кваліфікованою особою наміру у виведенні неплатоспроможного банку з ринку більш ніж одним способом остання сплачує гарантійний внесок у розмірі, що є найбільшим з обраних нею способів.

2.3. Фонд організовує проведення відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного банку з ринку поетапно шляхом проведення таких дій:

затвердження виконавчою дирекцією Фонду та оприлюднення умов відкритого конкурсу, а також запрошення попередньо кваліфікованих осіб до участі у відкритому конкурсі;

створення спеціальної сторінки Фонду та/або неплатоспроможного банку у мережі Інтернет за умови прийняття рішення про її створення;

приймання документів від попередньо кваліфікованих осіб, допуск таких осіб до участі у відкритому конкурсі, організація допуску до інформації щодо неплатоспроможного банку в інформаційному приміщенні та на спеціалізованій сторінці Фонду та/або неплатоспроможного банку в мережі Інтернет (у разі прийняття рішення про її створення);

приймання конкурсних пропозицій від допущених до участі у відкритому конкурсі осіб та сплати ними гарантійних внесків для участі у відкритому конкурсі;

аналізу отриманих конкурсних пропозицій, розрахунку та порівняння витрат Фонду за всіма способами з урахуванням конкурсних пропозицій, поданих учасниками відкритого конкурсу, а також за способом, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 39 Закону (у разі наявності передумов для створення перехідного банку відповідно до цього Положення, пункту 2 частини шістнадцятої статті 42 Закону, а також можливості дотримання особливостей його створення, визначених частиною вісімнадцятою статті 42 Закону), відповідним підрозділом Фонду;

повідомлення НБУ про учасників відкритого конкурсу, умови конкурсу, очікувані витрати інвесторів відповідно до наданих ними конкурсних пропозицій (у тому числі про запропоновану ціну придбання банку та розрахунковий рівень витрат на приведення показників діяльності банку у відповідність до вимог банківського законодавства);

розгляду повідомлення НБУ про підтвердження наявності в учасників відкритого конкурсу власних коштів у сумі, що перевищує очікувані витрати інвестора, бездоганності ділової репутації та відсутності пов’язаності з неплатоспроможним або перехідним банком (для інвесторів, які подали конкурсну пропозицію, що передбачає набуття ними істотної участі у неплатоспроможному або перехідному банку) та/або висновків щодо фінансового стану приймаючих банків і їх спроможності виконати зобов’язання перед вкладниками і кредиторами (для банків, які подали конкурсну пропозицію, що передбачає відчуження на їх користь всіх або частини активів та зобов’язань неплатоспроможного банку);

розгляду конкурсних пропозицій учасників відкритого конкурсу, щодо яких отримано позитивні висновки НБУ, виконавчою дирекцією Фонду та визначення виконавчою дирекцією Фонду переможця відкритого конкурсу з урахуванням наявних конкурсних пропозицій, отриманих Фондом в рамках конкурсу, що проводиться згідно з главою 5 цього розділу (переможцем відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку в один із способів, визначених пунктами 4, 5 частини другої статті 39 Закону, може бути об'єднання інвесторів);

інформування учасників конкурсу про результати відкритого конкурсу.

Подання однієї конкурсної пропозиції щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку не є підставою для визнання конкурсу таким, що не відбувся.

У разі отримання лише однієї конкурсної пропозиції, яка відповідно до розрахунку не відповідає найменшим витратам Фонду або умовам конкурсу, від учасника конкурсу, щодо якого отримано позитивний висновок НБУ, Фонд має право запропонувати такому учаснику внести відповідні зміни до поданої конкурсної пропозиції та встановити строки для подачі виправленої конкурсної пропозиції. Учасник відкритого конкурсу, який отримав пропозицію Фонду щодо внесення змін до поданої конкурсної пропозиції, має право внести зміни до своєї конкурсної пропозиції і подати виправлену конкурсну пропозицію у встановлені Фондом строки.

Якщо жодна з попередньо кваліфікованих осіб, щодо якої було прийнято рішення про допуск до участі у відкритому конкурсі, не подала конкурсної пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу та цьому Положенню, та/або не сплатила гарантійного внеску, виконавча дирекція Фонду приймає рішення про те, що відкритий конкурс щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку не відбувся, найменш витратним способом виведення неплатоспроможного банку з ринку є ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб, та затверджує план врегулювання, що передбачає цей спосіб.

У разі затвердження плану врегулювання шляхом ліквідації банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб Фонд звертається до НБУ з пропозицією про ліквідацію неплатоспроможного банку з урахуванням строків здійснення тимчасової адміністрації.

2.4. У строк, визначений в умовах відкритого конкурсу, Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) забезпечує рівний доступ попередньо кваліфікованим особам, допущеним до участі у відкритому конкурсі з метою виведення неплатоспроможного банку з ринку, до інформаційного приміщення та спеціалізованої сторінки Фонду та/або неплатоспроможного банку в мережі Інтернет (у разі наявності) з метою ознайомлення із наданою інформацією та підготовки ними конкурсних пропозицій.

Фонд або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) забезпечує допущеним попередньо кваліфікованим особам та відповідним підрозділам Фонду рівний доступ до спеціалізованої сторінки неплатоспроможного банку в мережі Інтернет (за наявності). Така сторінка має бути захищена від несанкціонованого доступу.

Наявна у банку інформація щодо активів та пасивів неплатоспроможного банку розміщується на спеціалізованій сторінці неплатоспроможного банку в мережі Інтернет (за наявності) Фондом або уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) відповідно до форм, затверджених виконавчою дирекцією Фонду. Інформація на спеціалізованій сторінці неплатоспроможного банку в мережі Інтернет розміщується без можливості ідентифікації клієнтів та контрагентів банку.

Інформація, якою володіє банк і яка не розміщена на спеціалізованій сторінці Фонду та/або неплатоспроможного банку в мережі Інтернет (за наявності), у тому числі документи та ідентифікаційні дані клієнтів та контрагентів, надаються для ознайомлення в інформаційному приміщенні банку.

2.5. Попередньо кваліфіковані особи, які за рішенням виконавчої дирекції Фонду були допущені до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у строки, визначені в умовах відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, подають до Фонду:

конкурсні пропозиції (додаток 2), що використовуються для розрахунку найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку;

план заходів із приведення діяльності неплатоспроможного або перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України (якщо конкурсна пропозиція передбачає виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктом 4 або 5 частини другої статті 39 Закону);

зобов’язання щодо приведення діяльності неплатоспроможного або перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України відповідно до поданого плану заходів (якщо конкурсна пропозиція передбачає виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктом 4 або 5 частини другої статті 39 Закону) у разі визнання учасника відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку переможцем відкритого конкурсу;

зобов’язання щодо купівлі 100 відсотків акцій неплатоспроможного або перехідного банку (якщо конкурсна пропозиція передбачає виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктом 4 або 5 частини другої статті 39 Закону) у разі визнання учасника відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку переможцем відкритого конкурсу;

зобов’язання із прийняття активів та зобов’язань неплатоспроможного банку відповідно до поданої конкурсної пропозиції (якщо конкурсна пропозиція передбачає виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктом 3 частини другої статті 39 Закону) у разі визнання учасника відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку переможцем відкритого конкурсу;

заявка на отримання фінансової підтримки із зазначенням розміру, способу та умов надання її Фондом (якщо конкурсна пропозиція передбачає виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, передбачений пунктами 2, 3 або 4 частини другої статті 39 Закону) у разі визнання учасника відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку переможцем конкурсу;

інші документи, передбачені умовами конкурсу.

Попередньо кваліфікована особа, що за рішенням виконавчої дирекції була допущена до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, може подавати конкурсні пропозиції виключно на ті способи, на які вона були попередньо кваліфікована НБУ. Конкурсні пропозиції, подані на способи, на які особа не була попередньо кваліфікована НБУ, Фондом не розглядаються.

Попередньо кваліфікована особа, що за рішенням виконавчої дирекції була допущена до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, подає окремі конкурсні пропозиції (та копії інших документів, передбачених цим пунктом) на кожний зі способів, визначених Фондом в оголошенні про початок відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, в якому вона виявила намір взяти участь.

Конкурсні пропозиції та інші документи, що подаються попередньо кваліфікованими особами, що за рішенням виконавчої дирекції були допущені до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, мають відповідати вимогам до документів, визначеним пунктом 3.5 глави 3 розділу III цього Положення.

2.6. У відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку стосовно вибору переможця відкритого конкурсу беруть участь попередньо кваліфіковані особи, що за рішенням виконавчої дирекції були допущені до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, які подали свої конкурсні пропозиції, що відповідають вимогам цього Положення, умовам конкурсу, перерахували на рахунок Фонду в НБУ гарантійний внесок у розмірі, визначеному виконавчою дирекцією Фонду, та отримали підтвердження НБУ щодо наявності власних коштів, бездоганності ділової репутації та відсутності пов’язаності з неплатоспроможним чи перехідним банком або позитивний висновок НБУ про фінансовий стан приймаючого банку.

У призначенні платежу платіжного документа про сплату гарантійного внеску допущений інвестор має зазначити таке: "Гарантійний внесок до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для участі у відкритому конкурсі з виведення банку (найменування банку) з ринку".

2.7. Фонд повертає учаснику відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, якого визнано переможцем відкритого конкурсу, гарантійний внесок або його залишок після виконання ним умов відповідного договору (договору переведення боргу та договору про відступлення права вимоги, договору купівлі-продажу акцій, договору купівлі-продажу акцій перехідного банку).

Фонд повертає учасникам відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, не визнаним переможцями відкритого конкурсу, гарантійні внески протягом трьох робочих днів з дня визначення Фондом переможця відкритого конкурсу.

Фонд також повертає учаснику відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку гарантійний внесок у разі неотримання Фондом позитивного висновку НБУ щодо фінансового стану приймаючого банку та його спроможності виконати зобов'язання перед вкладниками і кредиторами або неотримання таким учасником погодження НБУ набуття істотної участі в банку протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного повідомлення від НБУ.

У разі неукладення учасником відкритого конкурсу, якого визнано переможцем, з його вини у строки, визначені умовами відкритого конкурсу, договору переведення боргу та/або договору про відступлення права вимоги, договору купівлі-продажу акцій, договору купівлі-продажу акцій перехідного банку або невиконання ним умов укладеного договору гарантійний внесок не повертається такому учаснику відкритого конкурсу, і він втрачає статус переможця відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Фонд за рішенням виконавчої дирекції Фонду повертає гарантійний внесок переможцю відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, який відмовився від укладання відповідних договорів через суттєві зміни вартості активів та/або зобов'язань неплатоспроможного банку, які відбулися після подання конкурсної пропозиції та сплати гарантійного внеску, або через інші фактори, що впливають на можливість переможця відкритого конкурсу виконати заявлені зобов'язання з виведення неплатоспроможного банку з ринку. При цьому такий учасник втрачає статус переможця відкритого конкурсу.

Перерахування коштів здійснюється на рахунок попередньо кваліфікованої особи на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду та розпорядження директора-розпорядника Фонду про перерахунок коштів.

2.8. При визначенні найкращої конкурсної пропозиції виконавча дирекція Фонду виходить з принципу найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку з урахуванням особливостей, встановлених Законом та цим Положенням.

2.9. Попередньо кваліфіковані особи, що за рішенням виконавчої дирекції були допущені до участі у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку, які подали конкурсні пропозиції, отримали позитивний висновок НБУ, але не були оголошені переможцями відкритого конкурсу, у разі втрати переможцем відкритого конкурсу статусу переможця відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку за рішенням виконавчої дирекції Фонду можуть бути оголошені переможцями без проведення повторного відкритого конкурсу та у разі, якщо конкурсною пропозицією запропоновано найвищу ціну та сплачено повторно гарантійний внесок у розмірі, визначеному умовами конкурсу, у встановлений Фондом строк.

2.10. Фонд не пізніше наступного дня після прийняття рішення про оголошення переможця відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку повідомляє усіх учасників відкритого конкурсу про прийняте рішення щодо кожного з них письмово або на електронну адресу, зазначену в картці попередньо кваліфікованої особи.

Не пізніше п'яти робочих днів після укладення з переможцем відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку договору Фонд розміщує на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет інформацію про переможця відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку.

2.11. У разі зміни виконавчою дирекцією Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктом 3 частини другої статті 39 Закону, на спосіб, передбачений пунктом 2 частини другої статті 39 Закону, для реалізації зміненого способу відкритий конкурс не проводиться.

2.12. Фонд приймає рішення про затвердження плану врегулювання, в якому зазначено, що найменш витратним способом виведення банку з ринку є спосіб, передбачений пунктом 1 частини другої статті 39 Закону, протягом трьох робочих днів з дня початку процедури виведення банку з ринку у разі відповідності банку одночасно всім критеріям у сукупності, що свідчать про неможливість проведення відкритого конкурсу або запровадження плану врегулювання, що передбачає способи згідно з пунктами 2–5 частини другої статті 39 Закону:

розмір зобов’язань банку перед пов’язаними особами перевищує 90 відсотків загальної суми зобов’язань банку;

не менше 90 відсотків активів банку розміщені на тимчасово окупованій території та/або у зоні проведення антитерористичної операції;

неможливо встановити контроль Фонду над банком та його активами відповідно до Закону протягом трьох робочих днів після запровадження тимчасової адміністрації через судові рішення або інші обставини, які не залежать від Фонду;

неможливо визначити місцезнаходження сервера банку або відомо, що він знаходиться на тимчасово окупованій території та/або у зоні проведення антитерористичної операції.

{Глава 2 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

3. Виконання плану врегулювання

3.1. Забезпечення реалізації плану врегулювання покладається на Фонд або уповноважену особу Фонду у разі делегування їй відповідних повноважень, що здійснює:

{Абзац перший пункту 3.1 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному банку, а також директора перехідного банку, створеного відповідно до абзацу другого частини шістнадцятої статті 42 Закону, у випадку обрання способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом створення відповідного виду перехідного банку;

{Абзац другий пункту 3.1 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному банку, а також органи управління (загальні збори і правління) та контролю (ревізійна комісія та внутрішній аудит) перехідного банку, створеного відповідно до абзацу третього частини шістнадцятої статті 42 Закону, у випадку обрання способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом створення відповідного виду перехідного банку;

{Пункт 3.1 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 153 від 23.12.2014}

ліквідацію неплатоспроможного банку у випадку обрання способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом ліквідації банку;

тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному банку у випадку обрання інших способів виведення неплатоспроможного банку з ринку.

3.2. Ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб:

3.2.1. Наступного дня після затвердження плану врегулювання, яким передбачено ліквідацію банку із відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб, Фонд вносить до НБУ пропозицію про прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

3.2.2. Фонд розпочинає процедуру ліквідації банку не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Фонд є ліквідатором банку та може делегувати всі або частину своїх повноважень уповноваженій(им) особі(ам) Фонду на ліквідацію.

Уповноважена особа Фонду на здійснення ліквідації банку має відповідати вимогам, встановленим для уповноваженої особи на тимчасову адміністрацію.

На період неможливості виконання своїх обов'язків уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку за станом здоров'я, а також на час перебування у відпустці виконавча дирекція Фонду може делегувати повноваження Фонду іншій уповноваженій особі Фонду на ліквідацію. Повноваження Фонду делегуються уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку в порядку, установленому цим Положенням для делегування повноважень уповноваженій особі Фонду на тимчасову адміністрацію.

{Підпункт 3.2.2 пункту 3.2 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

3.2.3. Виплата відшкодування з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб протягом ліквідації здійснюється у порядку, визначеному Законом та нормативно-правовим актом Фонду щодо порядку здійснення Фондом відшкодування вкладів вкладникам банків у межах гарантованої суми.

3.2.4. Порядок ліквідації неплатоспроможного банку встановлюється Цивільним та Господарським кодексами України з особливостями, установленими Законом України «Про банки і банківську діяльність», Законом та цим Положенням.

3.3. Ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації частини або всіх його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку:

3.3.1. Наступного дня після затвердження виконавчою дирекцією Фонду плану врегулювання, яким передбачено ліквідацію неплатоспроможного банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку, Фонд вносить до НБУ пропозицію про прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію такого банку.

3.3.2. У день отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку Фонд призначає уповноважену особу Фонду на ліквідацію банку та розпочинає процедуру ліквідації неплатоспроможного банку у порядку, встановленому Законом та цим Положенням, у тому числі з особливостями, визначеними цим пунктом.

3.3.3. План врегулювання, що передбачає відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку, повинен бути виконаний в частині передачі активів і зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку не пізніше строку початку здійснення виплат гарантованих сум відшкодування вкладникам неплатоспроможного банку, визначеного Законом.

У разі неможливості виконати план врегулювання у зазначений в абзаці першому цього підпункту строк виконавча дирекція Фонду приймає рішення про зміну способу врегулювання неплатоспроможного банку на ліквідацію банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб шляхом внесення змін до плану врегулювання та починає здійснювати відшкодування вкладів вкладникам відповідно до Закону та нормативно-правового акта Фонду щодо порядку здійснення Фондом відшкодування вкладів вкладникам у межах гарантованої суми.

3.3.4. Активи та зобов’язання неплатоспроможного банку передаються у порядку, встановленому пунктом 3.4 цієї глави.

3.4. Відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією:

3.4.1. Фонд складає реєстр активів і зобов’язань, які підлягають відчуженню переможцю конкурсу - приймаючому банку.

3.4.2. Активи і зобов’язання неплатоспроможного банку передаються приймаючому банку за ціною, визначеною Фондом за результатами відкритого конкурсу серед кваліфікованих інвесторів, проведеного відповідно до глави 2 цього розділу.

У разі відсутності належного обсягу активів для відчуження у повному обсязі зобов’язань банку за вкладами фізичних осіб, гарантованих Фондом, Фонд може надати фінансову підтримку приймаючому банку в межах та порядку, передбачених статтею 43 Закону та цим Положення.

3.4.3. Зобов’язання неплатоспроможного банку передаються приймаючому банку за їх балансовою вартістю (з можливістю виплати премії з боку покупця).

Під час відчуження зобов’язань Фонд зобов’язаний забезпечити неупереджене ставлення до всіх кредиторів неплатоспроможного банку, дотримуючись черговості, передбаченої статтею 52 Закону, при цьому зобов’язання банку за вкладами фізичних осіб, гарантовані Фондом, мають найвищий пріоритет і не можуть бути відчужені частково.

У разі відчуження зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку зобов’язання в іноземній валюті передаються приймаючому банку в національній валюті в перерахунку за офіційним курсом НБУ на день початку запровадження процедури виведення Фондом банку з ринку.

{Підпункт 3.4.3 пункту 3.4 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015 -  зміна діє до прийняття Верховною Радою України у зв’язку зі стабілізацією фінансово-економічної ситуації в Україні рішення щодо втрати чинності Законом України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків», але не пізніше ніж до 01 січня 2017 року}

{Абзац четвертий підпункту 3.4.3 пункту 3.4 глави 3 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

3.4.4. Передача прав грошової вимоги банку здійснюється на підставі договору про відступлення прав вимоги за реєстром договорів про здійснення активних операцій та договорів забезпечення. Згода відповідних боржників на укладення такого договору не вимагається.

Договір про відступлення права вимоги у зобов'язанні, яке виникло на підставі правочину, що підлягає державній реєстрації, має бути зареєстрований в порядку, встановленому для реєстрації цього правочину.

Приймаючий банк набуває усіх прав та обов’язків кредитора щодо боржників, вимоги до яких передані відповідно до договору про відступлення прав вимоги, разом із правами за договорами забезпечення таких вимог. Унесення змін до вже укладених договорів з відповідними боржниками не вимагається.

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов’язана передати приймаючому банку документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

Відступлення права вимоги не допускається у випадках, передбачених законами.

{Підпункт 3.4.4 пункту 3.4 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.4.5. Зобов'язання неплатоспроможного банку передаються на підставі договору про переведення боргу за реєстром договорів щодо відповідних кредиторів (вкладників).

Договір про переведення боргу укладається без необхідності отримання згоди кредиторів (вкладників). У цьому разі унесення змін до вже укладених договорів з кредиторами (вкладниками) не вимагається. Приймаючий банк набуває усіх прав та обов’язків боржника перед відповідними кредиторами (вкладниками) неплатоспроможного банку в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав та обов’язків.

3.4.6. При відступленні права вимоги або переведенні боргу відповідно до підпунктів 3.4.4 - 3.4.5 цього пункту порука або застава, встановлена іншою особою, припиняється після заміни боржника, якщо поручитель або заставодавець не погодився забезпечувати виконання зобов'язання новим боржником.

Застава, встановлена первісним боржником, зберігається після заміни боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

3.4.7. Фонд має право вимагати від приймаючого банку відшкодування збитків за необґрунтовану відмову від виконання зобов’язання щодо прийняття на його користь активів і зобов’язань неплатоспроможного банку.

3.4.8. Договори про передачу активів і зобов'язань неплатоспроможного банку можуть бути складені у вигляді одного документа (змішаного договору) і не підлягають нотаріальному посвідченню, незалежно від того, чи укладалися договори, права і обов’язки за якими передаються.

3.4.9. Фонд (або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) повідомляє боржників і кредиторів про передачу активів і зобов'язань приймаючому банку протягом 7 календарних днів від дня виконання приймаючим банком умов відповідного(их) договору(ів) шляхом розміщення узагальненої інформації на офіційному веб-сайті Фонду та веб-сайті неплатоспроможного банку, а приймаючий банк - шляхом розміщення інформації на своєму веб-сайті.

{Абзац перший підпункту 3.4.9 пункту 3.4 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

Кожний боржник та/або кредитор може отримати інформацію щодо себе у приміщеннях неплатоспроможного банку та приймаючого банку після проведення ідентифікації.

Іпотекодавці повідомляються у порядку, встановленому Законом України «Про іпотеку».

{Підпункт 3.4.9 пункту 3.4 глави 3 розділу IV в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014, № 75 від 16.04.2015}

3.4.10. Положення цього пункту поширюється на перехідний банк як приймаючий банк, створений відповідно до абзацу третього частини шістнадцятої статті 42 Закону.

{Підпункт 3.4.10 пункту 3.4 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.4.11. Порядок ліквідації неплатоспроможного банку після відчуження активів і зобов’язань приймаючому банку здійснюється в порядку, визначеному Законом та цим Положенням.

У разі передачі всіх або частини активів та зобов’язань приймаючому банку виконавча дирекція Фонду має право прийняти рішення про передачу залишків активів, що потенційно можуть бути реалізовані, та зобов’язань спеціалізованій установі. Решта активів списується уповноваженою особою Фонду або передається іншим організаціям у порядку здійснення благодійної діяльності.

{Підпункт 3.4.11 пункту 3.4 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

У такому разі тимчасова адміністрація припиняється, а процедура ліквідації неплатоспроможного банку триває не більше трьох місяців.

{Підпункт 3.4.11 пункту 3.4 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Протягом ліквідації банку уповноважена особа Фонду вживає заходів виключно для збереження документів та припинення банку як юридичної особи.

{Підпункт 3.4.11 пункту 3.4 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Проведення інвентаризації та інших дій від уповноваженої особи не вимагається.

{Підпункт 3.4.11 пункту 3.4 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Положення цього підпункту також поширюються на способи виведення банку з ринку, передбачені пунктами 2 - 4 частини другої статті 39 Закону.

{Підпункт 3.4.11 пункту 3.4 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

3.5. Створення та продаж перехідного банку інвестору з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку:

3.5.1. Перехідний банк створюється Фондом у формі публічного акціонерного товариства.

3.5.2. Створення перехідного банку здійснюється відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», «Про акціонерні товариства», з особливостями, передбаченими Законом.

{Абзац перший підпункту 3.5.2 пункту 3.5 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац другий підпункту 3.5.2 пункту 3.5 глави 3 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Керівники перехідного банку, утвореного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону, розпочинають виконання своїх посадових обов’язків без письмової згоди на це НБУ. Погодження НБУ призначення та/або визначення професійної придатності та/або ділової репутації кандидатів на посади керівників такого перехідного банку, керівника служби внутрішнього аудиту, працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, не вимагається.

{Підпункт 3.5.2 пункту 3.5 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

Для утворення перехідного банку отримання Фондом погодження НБУ набуття істотної участі та дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію не вимагається.

{Підпункт 3.5.2 пункту 3.5 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

3.5.3. Перехідний банк у порядку правонаступництва набуває усіх прав за переданими йому активами (включаючи права за договорами забезпечення), а також набуває обов’язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов'язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів.

3.5.4. Утворення перехідного банку здійснюється з метою:

1) реалізації способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 39 Закону, на строк не більше ніж на три місяці;

{Абзац другий підпункту 3.5.4 пункту 3.5 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

2) утворення перехідного банку як приймаючого банку з метою реалізації способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктами 2 та 3 частини другої статті 39 Закону, на строк не більше ніж на один рік з можливістю продовження строку до одного року.

{Підпункт 3.5.4 пункту 3.5 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.5.5. Перехідному банку передаються всі активи і зобов’язання неплатоспроможного банку або визначена відповідно до плану врегулювання їх частина. Активи неплатоспроможного банку передаються перехідному банку за вартістю, визначеною конкурсною пропозицією переможця конкурсу, але не нижчою за оціночну вартість, визначену Фондом (за методикою оцінки активів неплатоспроможного банку Фонду) та/або суб’єктом оціночної діяльності (крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави). При цьому зобов’язання неплатоспроможного банку за вкладами фізичних осіб, гарантовані Фондом, не можуть бути передані перехідному банку частково.

{Підпункт 3.5.5 пункту 3.5 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

3.5.6. Кваліфікованому інвестору забезпечується доступ до інформаційного приміщення та участь у конкурсі з продажу перехідного банку у порядку, передбаченому цим Положенням.

3.5.7. Переможцем відкритого конкурсу є інвестор, пропозиція якого відповідає найменш витратному способу виведення неплатоспроможного банку з ринку та який у разі потреби взяв на себе зобов’язання здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку, крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 Закону. Переможцем відкритого конкурсу можуть бути кілька інвесторів (об’єднання інвесторів), які подали спільну фінансову пропозицію, за таких умов:

всі учасники об’єднання інвесторів отримали погодження НБУ набуття істотної участі в банку (за потреби) та допущені Фондом до участі у відкритому конкурсі відповідно до Закону;

конкурсна пропозиція містить точну інформацію про частки кожного з інвесторів у статутному капіталі перехідного банку, а також відповідну суму докапіталізації перехідного банку кожним з учасників об’єднання інвесторів;

конкурсна пропозиція містить безумовне зобов’язання щодо придбання акцій перехідного банку кожним учасником об’єднання інвесторів;

конкурсна пропозиція містить безумовне зобов’язання щодо додаткового придбання акцій перехідного банку учасниками об’єднання інвесторів у відповідній пропорції за умови непридбання акцій одним або кількома інвесторами.

Ціна продажу перехідного банку визначається за результатами відкритого конкурсу, проведеного відповідно до нормативно-правових актів Фонду, крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 Закону. Результати відкритого конкурсу мають відповідати принципу виведення неплатоспроможного банку з ринку найменш витратним способом. Початкова ціна продажу банку визначається Фондом за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду. Рішенням виконавчої дирекції Фонду може бути передбачена обов’язковість проведення незалежної оцінки ціни перехідного банку суб’єктами оціночної діяльності (оцінювачами).

{Підпункт 3.5.7 пункту 3.5 глави 3 розділу IV в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014, № 212 від 30.11.2015}

3.5.8. Фонд здійснює продаж перехідного банку на підставі договору купівлі-продажу акцій перехідного банку.

Від імені Фонду договір купівлі-продажу акцій перехідного банку підписує директор-розпорядник Фонду або уповноважена ним на підписання договору купівлі-продажу акцій особа.

{Підпункт 3.5.8 пункту 3.5 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.5.9. Кошти від продажу акцій перехідного банку спрямовуються на поповнення коштів Фонду.

{Підпункт 3.5.9 пункту 3.5 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.5.10. Особливості створення та діяльності перехідного банку, створеного відповідно до абзацу другого частини шістнадцятої статті 42 Закону:

1) переможцем відкритого конкурсу є інвестор (об’єднання інвесторів), конкурсна пропозиція якого відповідає принципу виведення неплатоспроможного банку з ринку у найменш витратний для Фонду спосіб та який взяв на себе зобов’язання здійснити заходи з приведення діяльності перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності або здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку. Якщо кілька конкурсних пропозицій одночасно містять однакову ціну, що є максимальною, найкращою пропозицією вважається та, яка передбачає передачу перехідному банку максимального обсягу зобов'язань неплатоспроможного банку у сукупності з найкоротшим строком повної капіталізації перехідного банку. Ці норми не поширюються на випадки виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачені статтею 41-1 Закону;

{Підпункт 1 підпункту 3.5.10 пункту 3.5 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

2) його утворення здійснюється Фондом після отримання від інвестора:

письмового зобов’язання інвестора (об’єднання інвесторів) щодо придбання перехідного банку та зарахування інвестором (об’єднанням інвесторів) гарантійного внеску на рахунок Фонду, відкритий в НБУ, у розмірі, визначеному Фондом (крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 Закону). НБУ застосовує режим блокування таких коштів на зазначеному рахунку до укладення Фондом з інвестором (об’єднанням інвесторів) договору купівлі-продажу всіх акцій перехідного банку. Після укладення зазначеного договору Фонд повертає гарантійний внесок або його залишок (Фонд може зараховувати гарантійний внесок у рахунок виконання договору купівлі-продажу акцій перехідного банку);

{Абзац другий підпункту 2 підпункту 3.5.10 пункту 3.5 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

копії погодження НБУ набуття істотної участі в перехідному банку (за потреби та якщо це вимагається Законом);

{Абзац третій підпункту 2 підпункту 3.5.10 пункту 3.5 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

плану заходів (крім випадків виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, передбачених статтею 41-1 Закону) з приведення діяльності перехідного банку у відповідність з вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності. План має містити заходи та базуватися на цифрах (показниках), які дають змогу привести діяльність перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності та які мають бути реалізовані в повному обсязі у встановлені Законом та договором купівлі-продажу акцій перехідного банку строки, а також відповідати вимогам, встановленим НБУ;

{Абзац четвертий підпункту 2 підпункту 3.5.10 пункту 3.5 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

3) статутний капітал перехідного банку утворюється у розмірі, що відповідає мінімальним вимогам до статутного капіталу акціонерного товариства;

4) на нього не поширюються вимоги, встановлені НБУ щодо обов’язкових економічних нормативів, лімітів валютної позиції, нормативів обов’язкового резервування коштів на кореспондентському рахунку банку в НБУ, формування резервів на покриття збитків від активів;

5) перехідний банк звільняється від сплати початкового внеску та регулярних внесків до Фонду. Після продажу перехідного банку інвестору цей банк сплачує регулярні внески до Фонду на загальних підставах;

6) після завершення процедури створення, видачі банківської ліцензії та передачі йому активів та зобов’язань Фонд укладає з інвестором договір купівлі-продажу всіх акцій перехідного банку. Цей договір є підставою для реєстрації права власності інвестора на акції перехідного банку та здійснення інших облікових операцій з акціями банку в депозитарній системі.

До дати укладання договору купівлі-продажу акцій перехідного банку Фонд забезпечує передачу від неплатоспроможного банку до перехідного банку тих активів і зобов’язань, які були визначені конкурсною пропозицією, яка перемогла за результатами конкурсу.

Умовами договору купівлі-продажу акцій перехідного банку є:

зобов’язання інвестора у визначені договором терміни (але у будь-якому випадку в строк, що не перевищує трьох місяців) здійснити заходи з приведення діяльності перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності або здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку;

{Абзац четвертий підпункту 6 підпункту 3.5.10 пункту 3.5 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

умова щодо розірвання договору Фондом в односторонньому порядку у разі невиконання інвестором взятих зобов’язань;

наявність штрафних санкцій за неналежне виконання інвестором - переможцем конкурсу умов договору (як у частині оплати акцій та/або вчинення дій з набуття права власності на акції, здійснення заходів з приведення діяльності перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України або здійснення приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку) та відшкодування збитків Фонду.

Інвестор не пізніше наступного робочого дня після отримання акцій у власність та їх оплати письмово повідомляє про це Фонд.

Після реєстрації права власності на акції перехідного банку в депозитарній системі Фонд припиняє керівництво в такому банку.

Фонд не пізніше наступного робочого дня після отримання письмового повідомлення про реєстрацію права власності інвестора на акції перехідного банку з метою контролю за процесом виконання інвестором договору купівлі-продажу акцій перехідного банку призначає з числа своїх працівників куратора такого банку.

Куратор Фонду виконує функції та має повноваження, визначені частиною сімнадцятою статті 42 Закону. Про всі випадки призупинення, припинення чи обмеження операцій, що здійснюються перехідним банком, куратор Фонду повідомляє Фонд.

Протягом виконання куратором Фонду його функцій перехідний банк діє відповідно до плану врегулювання, у питаннях, не врегульованих законодавством, керується рішеннями виконавчої дирекції Фонду, а також на нього поширюються обмеження, визначені у частинах п’ятій та шостій статті 36 Закону.

Якщо протягом трьох місяців перехідний банк не продано інвестору (не здійснено переходу права власності на акції перехідного банку), Фонд має право передати активи та зобов’язання такого банку іншому перехідному банку або не пізніше дня, наступного за днем закінчення такого строку, вносить НБУ пропозицію про ліквідацію такого банку.

У разі неприведення інвестором діяльності перехідного банку у відповідність із вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності або нездійснення приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку в терміни, встановлені договором купівлі-продажу акцій перехідного банку, куратор Фонду зобов’язаний негайно повідомити про це Фонд. Після отримання такого повідомлення уповноважена особа Фонду вживає заходів для розірвання договору купівлі-продажу акцій перехідного банку, збереження активів такого банку.

У разі прийняття рішення про передачу активів та зобов’язань перехідного банку іншому перехідному банку активи та зобов’язання передаються в цілому у порядку, визначеному Законом та цим Положенням для приймаючого банку, та без необхідності отримання висновку НБУ щодо фінансового стану перехідного банку як приймаючого банку, а також без надання фінансової підтримки з боку Фонду.

Після здійснення інвестором відповідно до умов договору заходів з приведення перехідного банку у відповідність із вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності куратор Фонду повідомляє НБУ про необхідність проведення інспекційної перевірки банку. Банк надає НБУ необхідну інформацію та документи для проведення інспекційної перевірки і підготовки обґрунтованих висновків.

НБУ проводить інспекційну перевірку перехідного банку та подає звіт про її результати не пізніше 15 робочих днів з дня отримання НБУ повідомлення Фонду про необхідність її проведення.

Фонд приймає рішення про припинення повноважень куратора Фонду у перехідному банку наступного дня після отримання результатів інспекційної перевірки НБУ, яка підтвердила приведення діяльності перехідного банку у відповідність із вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності, та повідомляє про прийняте рішення НБУ.

У разі якщо результати інспекційної перевірки НБУ не підтвердили приведення діяльності перехідного банку у відповідність із вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності, Фонд вносить НБУ пропозицію про ліквідацію такого банку. НБУ приймає рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку не пізніше ніж через три дні з дня отримання подання Фонду, підготовленого відповідно до вимог НБУ.

Після прийняття НБУ такого рішення уповноважена особа Фонду (куратор Фонду) за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду має право передати активи та зобов’язання іншому перехідному банку у строк до початку виплат відшкодування коштів вкладникам. Передача активів та зобов’язань здійснюється без необхідності отримання висновку НБУ щодо фінансового стану перехідного банку як приймаючого банку та без надання фінансової підтримки з боку Фонду.

{Підпункт 3.5.10 пункту 3.5 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.5.11. Особливості створення та діяльності перехідного банку, створеного відповідно до абзацу третього частини шістнадцятої статті 42 Закону:

1) статутний капітал перехідного банку утворюється у розмірі, що відповідає мінімальним вимогам до статутного капіталу банків;

2) банківський нагляд за таким банком здійснює НБУ у порядку, встановленому нормативно-правовими актами НБУ;

3) до перехідного банку передається частина або всі активи та зобов’язання неплатоспроможного банку без надання фінансової підтримки з боку Фонду;

4) сума переданих перехідному банку активів та зобов’язань неплатоспроможного банку є тотожними, а зобов’язання неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, не можуть бути передані частково;

5) перехідному банку не передаються кредити неплатоспроможного банку, надані ним своїм пов’язаним особам;

6) перехідний банк звільняється від сплати початкового та регулярного зборів до Фонду. З дня втрати статусу перехідного банку такий банк сплачує збори до Фонду на загальних підставах.

{Підпункт 3.5.11 пункту 3.5 глави 3 розділу IV доповнено підпунктом 6 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

Передумовами утворення такого перехідного банку може бути наявність хоча б однієї з таких підстав за умови дотримання визначених Законом та цим підпунктом особливостей:

банк належить за розподілом Національного банку України до I або II групи за розміром активів на поточний рік;

зобов’язання неплатоспроможного банку складають 2 і більше відсотків від зобов’язань банків по банківській системі;

виведення з ринку системно важливого банку на останню звітну дату;

одночасне виведення двох і більше неплатоспроможних банків з ринку з наявністю кваліфікованого інвестора, що бажає взяти участь у виведенні таких банків з ринку та підписав відповідні зобов’язання.

До перехідного банку додатково можуть передаватися частина або всі активи та зобов’язання системно важливих банків, а за окремим рішенням виконавчої дирекції - інших банків, що не належать до категорії системно важливих, на підставі їх планів врегулювання у порядку та за умов, визначених цим підпунктом.

Перехідний банк, створений відповідно до абзацу третього частини шістнадцятої статті 42 Закону, здійснює банківську діяльність відповідно до нормативно-правових актів НБУ, інших органів державної влади, рішень Фонду як акціонера такого банку та органів управління. Фонд має право як акціонер банку, зокрема, обмежити види банківських або інших фінансових послуг, які має право надавати перехідний банк, суму операції, здійснення якої потребує обов’язкового погодження виконавчою дирекцією Фонду.

Фонд як акціонер перехідного банку має забезпечити дотримання перехідним банком економічних нормативів, встановлених НБУ. У разі їх порушення Фонд зобов’язаний у строки, встановлені НБУ, вжити заходів для докапіталізації перехідного банку.

Перехідний банк зобов’язаний подавати до Фонду звітність за формою та у строки, що встановлені НБУ.

Фонд зобов'язаний здійснити продаж перехідного банку протягом року з дня його створення. За наявності обґрунтованих підстав цей строк може бути продовжений виконавчою дирекцію Фонду до одного року.

Якщо протягом зазначених у цьому підпункті строків не виявлено наміру інвестора купити перехідний банк, Фонд має право передати активи та зобов’язання такого банку іншому приймаючому банку або не пізніше дня, наступного за днем закінчення встановленого строку, вносить НБУ пропозицію про ліквідацію такого банку.

Голова правління перехідного банку за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду має право передати частину або всі активи та зобов’язання іншому приймаючому банку у строк до початку виплат відшкодування коштів вкладникам з урахуванням особливостей, встановлених частиною другою статті 52 цього Закону.

{Абзац вісімнадцятий підпункту 3.5.11 пункту 3.5 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 153 від 23.12.2014}

Активи та зобов’язання перехідного банку передаються приймаючому банку на умовах відкритого конкурсу, проведеного головою правління перехідного банку.

{Абзац дев'ятнадцятий підпункту 3.5.11 пункту 3.5 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 153 від 23.12.2014}

Конкурс проводиться головою правління перехідного банку у порядку, встановленому Законом та цим Положенням для реалізації способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом відчуження частини або всіх активів та зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку.

{Абзац двадцятий підпункту 3.5.11 пункту 3.5 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 153 від 23.12.2014}

Для надання фінансових пропозицій перехідний банк забезпечує доступ кваліфікованих інвесторів - приймаючих банків до документації перехідного банку щодо його активів та зобов’язань за умови підписання з кваліфікованим інвестором договору щодо нерозголошення банківської таємниці.

До укладення договору про відступлення права вимоги, договору про переведення боргу, договору про передачу інших активів (змішаного договору), укладеного між приймаючим банком та перехідним банком, кваліфікований інвестор має отримати позитивний висновок НБУ щодо його фінансового стану та спроможності виконати зобов’язання перед вкладниками і кредиторами, який подається перехідному банку.

При поданні на погодження виконавчої дирекції Фонду пропозиції про передачу всіх або частини активів та зобов’язань перехідного банку приймаючому банку голова правління перехідного банку подає до Фонду:

{Абзац двадцять третій підпункту 3.5.11 пункту 3.5 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 153 від 23.12.2014}

копії пропозицій, що були надані кваліфікованими інвесторами - приймаючими банками;

результати проведеного відкритого конкурсу;

позитивний висновок НБУ щодо фінансового стану приймаючого банку та спроможності виконати зобов’язання перед вкладниками і кредиторами.

НБУ приймає рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку не пізніше ніж через три дні з дня отримання подання Фонду, підготовленого відповідно до вимог НБУ.

Ліквідація перехідного банку здійснюється у порядку, встановленому Законом та цим Положенням.

{Підпункт 3.5.11 пункту 3.5 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Підпункт 3.5.12 пункту 3.5 глави 3 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Підпункт 3.5.13 пункту 3.5 глави 3 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Підпункт 3.5.14 пункту 3.5 глави 3 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Підпункт 3.5.15 пункту 3.5 глави 3 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Підпункт 3.5.16 пункту 3.5 глави 3 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.6. Продаж неплатоспроможного банку:

3.6.1. Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) відповідно до закону набуває права розпорядження акціями (паями) банку від імені будь-якої особи, яка є учасником банку, без необхідності додаткового оформлення повноважень на продаж акцій (паїв).

{Підпункт 3.6.1 пункту 3.6 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

3.6.2. Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) у п'ятиденний строк з дня затвердження плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору, приймає рішення про зменшення статутного капіталу неплатоспроможного банку, визначення нової номінальної вартості акцій банку та/або про деномінацію акцій неплатоспроможного банку в разі, якщо розмір регулятивного капіталу неплатоспроможного банку є меншим статутного капіталу цього банку відповідно до цього Положення.

У разі від’ємного розміру регулятивного капіталу статутний капітал банку вважається таким, що дорівнює 1 гривні.

{Підпункт 3.6.2 пункту 3.6 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013, № 212 від 30.11.2015}

3.6.3. Переможцем конкурсу щодо придбання неплатоспроможного банку є інвестор, який запропонував найвищу ціну та капіталізацію банку у найкоротший період таким чином, щоб банк дотримався всіх економічних нормативів, встановлених НБУ, а також взяв на себе зобов'язання здійснити заходи щодо приведення діяльності неплатоспроможного банку у відповідність до вимог банківського законодавства.

Переможцем відкритого конкурсу можуть бути кілька інвесторів (об’єднання інвесторів), які подали спільну фінансову пропозицію.

{Підпункт 3.6.3 пункту 3.6 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

У разі виведення неплатоспроможного банку за участю держави відкритий конкурс не проводиться.

{Підпункт 3.6.3 пункту 3.6 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

3.6.4. За результатами конкурсу уповноважена особа Фонду укладає з переможцем конкурсу договір купівлі-продажу акцій (паїв) неплатоспроможного банку.

{Абзац перший підпункту 3.6.4 пункту 3.6 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

Умовами договору купівлі-продажу акцій має бути передбачено:

обов’язок інвестора у визначені терміни здійснити заходи щодо приведення діяльності неплатоспроможного банку у відповідність до вимог банківського законодавства;

умова щодо розірвання договору в разі невиконання інвестором обов'язку щодо здійснення капіталізації неплатоспроможного банку та/або вжиття інших заходів для відновлення платоспроможності і стабілізації діяльності банку;

штрафні санкції за неналежне виконання інвестором умов договору;

умови щодо неповернення Фондом гарантійного внеску інвестору у разі невиконання інвестором умов цього договору.

{Підпункт 3.6.4 пункту 3.6 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом шостим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Договір купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку повинен бути укладений впродовж трьох місяців від дня початку тимчасової адміністрації банку та не пізніше шести місяців для системно важливих банків. Ці строки можуть бути одноразово продовжені на строк до одного місяця у разі продовження виконавчою дирекцією Фонду строку, на який запроваджено тимчасову адміністрацію.

{Абзац сьомий підпункту 3.6.4 пункту 3.6 глави 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац сьомий підпункту 3.6.4 пункту 3.6 глави 3 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013}

Строки, визначені в абзаці сьомому цього підпункту, не поширюються на порядок виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави.

ідпункт 3.6.4 пункту 3.6 глави 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

3.6.5. Кошти від продажу акцій неплатоспроможного банку спрямовуються на поповнення коштів Фонду.

3.6.6. Інвестор зобов’язаний привести діяльність банку у відповідність з вимогами законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності протягом одного місяця з дня укладення договору купівлі-продажу.

{Пункт 3.6 глави 3 розділу IV доповнено новим підпунктом 3.6.6  згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.6.7. Наступного дня після реєстрації прав власності на акції неплатоспроможного банку в депозитарній системі Фонд припиняє тимчасову адміністрацію в такому банку.

Фонд з метою контролю за процесом виконання інвестором умов договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку призначає з числа своїх працівників куратора такого банку.

Куратор Фонду виконує функції та має повноваження, визначені частиною десятою статті 41 Закону, у строк, що не перевищує один місяць з дня його призначення. Про всі випадки зупинення (призупинення), припинення чи обмеження операцій, що здійснюються неплатоспроможним банком, куратор Фонду повідомляє Фонд.

Протягом виконання куратором Фонду його функцій неплатоспроможний банк діє відповідно до плану врегулювання, а також на нього поширюються обмеження, визначені у частинах п’ятій та шостій статті 36 Закону.

{Пункт 3.6 глави 3 розділу IV доповнено новим підпунктом 3.6.7  згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.6.8. Після здійснення інвестором відповідно до умов договору заходів з приведення неплатоспроможного банку у відповідність з вимогами законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності Фонд повідомляє НБУ про необхідність проведення інспекційної перевірки банку. Фонд надає НБУ необхідну інформацію та документи для проведення інспекційної перевірки банку і підготовки обґрунтованих висновків.

НБУ проводить інспекційну перевірку неплатоспроможного банку та подає звіт про її результати не пізніше 15 робочих днів з дня отримання НБУ повідомлення Фонду про необхідність проведення інспекційної перевірки.

Фонд приймає рішення про припинення повноважень куратора Фонду у неплатоспроможному банку наступного дня після отримання результатів інспекційної перевірки НБУ, яка підтвердила приведення діяльності неплатоспроможного банку у відповідність з вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності, та повідомляє про прийняте рішення НБУ.

{Підпункт пункту 3.6 глави 3 розділу IV в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013, № 89 від 11.09.2014}

3.7. Особливості виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави.

Виведення з ринку неплатоспроможного банку за участю держави здійснюється протягом двох календарних днів з дня, наступного за днем початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Вимоги до плану врегулювання, визначені у пункті 3.19 глави 3 розділу III цього Положення, не поширюються на виведення банку з ринку за участю держави.

У разі отримання Фондом рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 3 частини другої статті 39 Закону, Фонд або уповноважена(і) особа(и) Фонду у разі делегування повноважень:

розпочинає інвентаризацію банківських активів та зобов’язань;

складає реєстр активів та зобов’язань, що підлягають відчуженню (оцінка майна (активів), що передаються перехідному банку, Фондом або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень не проводиться; майно (активи) передаються за балансовою вартістю);

вживає інших заходів для передачі всіх або частини активів та зобов’язань державному банку, який визначений у відповідному рішенні Кабінету Міністрів України, у тому числі укладає договори про відступлення права вимоги та про переведення боргу (змішаний договір).

Виконавча дирекція Фонду затверджує план врегулювання у спосіб, визначений у рішенні Кабінету Міністрів України, у день отримання такого рішення. Розрахунок найменш витратного способу не здійснюється. Спосіб, визначений у рішенні, вважається найменш витратним.

Державний банк - приймаючий банк вважається належним інвестором та інвестором, що виконує вимоги Фонду, у тому числі не потребує отримання позитивного висновку НБУ щодо його фінансового стану та спроможності виконати зобов’язання перед вкладниками і кредиторами.

Під час відчуження зобов’язань Фонд має забезпечити неупереджене ставлення до всіх кредиторів неплатоспроможного банку, дотримуючись черговості, передбаченої статтею 52 Закону, з урахуванням обсягу зобов’язань, зазначених у рішенні Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 3 частини другої статті 39 Закону.

Відчуження всіх або частини активів та зобов’язань неплатоспроможного банку державному банку - приймаючому банку має бути завершено не пізніше двох календарних днів з дня, наступного за днем початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Фонд наступного дня після завершення передачі активів і зобов’язань подає НБУ пропозицію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку.

Процедура ліквідації неплатоспроможного банку здійснюється у порядку, встановленому Законом та цим Положенням.

У разі отримання рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 4 частини другої статті 39 Закону, Фонд або уповноважена(і) особа(и) Фонду у разі делегування повноважень вживає заходів для:

утворення перехідного банку відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону, реєстрації випуску акцій, державної реєстрації юридичної особи і видачі банківської ліцензії;

формування реєстрів активів та зобов’язань неплатоспроможного банку, що передаються перехідному банку (майно (активи) неплатоспроможного банку передаються за балансовою вартістю), відповідно до інформації, отриманої від НБУ;

призначення членів правління та ради директорів перехідного банку, які приступають до виконання своїх обов’язків після закінчення тимчасової адміністрації, а саме приймає рішення про:

обрання нових голови та членів правління;

обрання нових членів ради банку із встановленням їх кількісного складу;

затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди;

затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ради банку;

початку інвентаризації банківських активів та зобов’язань.

У день отримання рішення Кабінету Міністрів України виконавча дирекція Фонду:

затверджує план врегулювання у спосіб, визначений у рішенні. Розрахунок найменш витратного способу не здійснюється. Спосіб, визначений у рішенні, вважається найменш витратним;

приймає рішення про залучення міжнародно визнаної аудиторської фірми для проведення у тримісячний строк оцінки фінансового стану перехідного банку, визначення капіталу банку та потреби у його додатковій капіталізації з урахуванням консервативних сценаріїв економічного розвитку, визначених НБУ. Оплата послуг такої міжнародно визнаної аудиторської фірми здійснюється за рахунок коштів перехідного банку.

Міністерство фінансів України або державний банк вважається належним інвестором та інвестором, що виконує вимоги Фонду, з дня прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, у тому числі не потребує отримання погодження НБУ набуття істотної участі в банку та дозволу Антимонопольного комітету України на здійснення узгоджених дій та/або концентрацію.

Під час відчуження зобов’язань Фонд має забезпечити неупереджене ставлення до всіх кредиторів неплатоспроможного банку, дотримуючись черговості, передбаченої статтею 52 Закону, з урахуванням обсягу зобов’язань, зазначених у рішенні Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 4 частини другої статті 39 Закону.

Майно (активи) неплатоспроможного банку, що передається (передаються) до перехідного банку, у разі, якщо його справедлива вартість, визначена за результатами оцінки міжнародно визнаної аудиторської фірми, є меншою, ніж його балансова вартість, може (можуть) бути повернуто (повернуті) до неплатоспроможного банку протягом двох місяців після завершення оцінки.

Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) та державний банк можуть укласти договір про компенсацію різниці цієї вартості за рахунок передачі іншого майна (активів) такого неплатоспроможного банку, що буде погоджено таким державним банком, або шляхом надання неплатоспроможним банком компенсації різниці у вартості іншими фінансовими інструментами чи майном.

У такому разі інше майно (актив) неплатоспроможного банку передається за ціною не нижче оціночної вартості, яка визначена суб’єктом оціночної діяльності, залученим Фондом/уповноваженою особою Фонду, або такою міжнародно визначеною аудиторською фірмою.

Відчуження всіх або частини активів та зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку, укладення договору купівлі-продажу акцій перехідного банку, а також реєстрація права власності на акції перехідного банку в депозитарній системі мають бути завершені не пізніше двох календарних днів з дня, наступного за днем початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку. Ціна 100 відсотків акцій перехідного банку у договорі визначається рівною статутному капіталу перехідного банку та іншим витратам Фонду на його створення.

У разі отримання рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону, Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) набуває права розпорядження необтяженими грошовими зобов'язаннями неплатоспроможного банку перед пов’язаними особами, а також необтяженими грошовими зобов’язаннями перед юридичними та фізичними особами, що не пов’язані з банком, крім коштів за поточними та депозитними рахунками таких осіб.

З дня прийняття рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону, акціонери банку не можуть розпоряджатися акціями такого банку.

У день отримання такого рішення Кабінету Міністрів України Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) вживає заходів для отримання печаток та документів неплатоспроможного банку. У разі неможливості отримання печаток Фонд/ уповноважена особа Фонду має право замовити виготовлення нових печаток неплатоспроможного банку. При цьому старі печатки вважаються анульованими з дня оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Фонду. У разі неможливості отримання документів неплатоспроможного банку Фонд/ уповноважена особа Фонду вживає заходів для отримання дублікатів документів.

У день отримання рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону, Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) вживає таких заходів:

не повідомляє акціонерів про скликання загальних зборів;

проводить загальні збори та від імені учасників неплатоспроможного банку приймає рішення про збільшення статутного капіталу та внесення відповідних змін до статуту банку. Розмір, на який має бути збільшений статутний капітал неплатоспроможного банку, має дорівнювати вартості необтяжених грошових зобов’язань неплатоспроможного банку перед пов’язаними особами, а також необтяжених грошових зобов’язань перед юридичними та фізичними особами, що не пов’язані з банком, крім коштів за поточними та депозитними рахунками таких осіб, які будуть обмінені на акції додаткової емісії банку;

подає рішення про розміщення акцій додаткової емісії та зміни до статуту до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

подає зміни до статуту на погодження НБУ та на реєстрацію державному реєстратору;

укладає від імені власників необтяжених грошових зобов’язань неплатоспроможного банку, крім коштів за поточними та депозитними рахунками таких осіб, договір про придбання акцій додаткової емісії неплатоспроможного банку. Придбання акцій здійснюється за рахунок зобов’язань банку перед такими особами. При цьому дозвіл НБУ на набуття істотної участі у банку та погодження Антимонопольного комітету України на здійснення узгоджених дій та/або концентрацію не вимагаються;

проводить загальні збори та від імені учасників неплатоспроможного банку приймає рішення про затвердження результатів розміщення акцій, про що повідомляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку відповідно до її нормативно-правових актів. При цьому повідомлення про скликання загальних зборів не здійснюється;

здійснює реєстрацію права власності на акції неплатоспроможного банку в депозитарній системі.

Протягом двох календарних днів з дня, наступного за днем початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку, Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень):

формує у повному обсязі резерви банку на покриття збитків за активними банківськими операціями, у тому числі з урахуванням ризиків неповернення кредитів пов’язаними особами, ґрунтуючись на висновках та інформації, що надійшла від НБУ. При цьому рішень відповідного кредитного комітету або інших органів неплатоспроможного банку не вимагається;

здійснює оцінку рівня капіталу неплатоспроможного банку;

укладає з Міністерством фінансів України або державним банком договір купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку. У разі якщо капітал неплатоспроможного банку є позитивним, акції неплатоспроможного банку придбаваються Міністерством фінансів України на умовах відстрочення платежу. У разі якщо капітал неплатоспроможного банку є від’ємним або нульовим, ціна 100 відсотків акцій банку визначається рівною одній гривні;

розпочинає інвентаризацію банківських активів та зобов’язань.

У день отримання рішення Кабінету Міністрів України, яке передбачає виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону, виконавча дирекція Фонду:

затверджує план врегулювання у спосіб, визначений у рішенні. Розрахунок найменш витратного способу не здійснюється. Спосіб, визначений у рішенні, вважається найменш витратним;

приймає рішення про залучення міжнародно визнаної аудиторської фірми для проведення у тримісячний строк оцінки фінансового стану перехідного банку, визначення капіталу банку та потреби у його додатковій капіталізації з урахуванням консервативних сценаріїв економічного розвитку, визначених НБУ. Оплата послуг такої міжнародно визнаної аудиторської фірми здійснюється за рахунок коштів неплатоспроможного банку.

Укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку, а також реєстрація права власності на акції неплатоспроможного банку в депозитарній системі мають бути завершені не пізніше двох календарних днів з дня, наступного за днем початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку.

У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону, Фонд як тимчасовий адміністратор, який набув всіх повноважень органів управління банку, або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом повноважень органів управління неплатоспроможного банку) протягом двох календарних днів припиняє повноваження діючих членів правління та ради банку відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та призначає за поданням Міністерства фінансів України нових членів правління та ради банку, а саме приймає рішення про:

припинення повноважень голови та членів правління та одночасне обрання нових голови та членів правління;

дострокове припинення повноважень членів ради банку та одночасне обрання нових членів із встановленням їх кількісного складу. З припиненням повноважень члена ради банку одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним;

затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди;

затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ради банку.

{Главу 3 розділу IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

3.8. Особливості діяльності куратора Фонду:

рішення щодо призначення куратора Фонду, строку його повноважень та припинення його повноважень приймає Фонд у межах строків, встановлених Законом;

куратор Фонду призначається з числа працівників Фонду, які мають вищу економічну та/або юридичну освіту.

Залучений працівник Фонду до виконання повноважень куратора Фонду призначається наказом Фонду зі збереженням за ним місця роботи, заробітної плати, премій та інших виплат, передбачених системою оплати праці у Фонді, на період його призначення.

Куратор Фонду здійснює контроль за діяльністю банку шляхом проведення аналізу діяльності банку безпосередньо у банку або шляхом дистанційного контролю.

Банк зобов’язаний забезпечити куратора, призначеного Фондом, окремим приміщенням, що обладнане необхідними технічними засобами, з доступом до відповідних програмно-технічних комплексів банку для перегляду в режимі поточного часу всіх операцій банку та його клієнтів.

Куратор Фонду має інформувати виконавчу дирекцію Фонду щодо результатів капіталізації та підтримки ліквідності, виникнення негативних тенденцій і виявлення проблем, які можуть нести загрозу втрати ліквідності й платоспроможності та інтересам кредиторів і вкладників, оперативно готувати обґрунтовані пропозиції щодо подальших наглядових дій за цим банком;

Куратор Фонду має право зупиняти (призупиняти), припиняти, обмежувати будь-які операції, що здійснюються банком, крім заборони використання в банку права голосу придбаних акцій. Про всі такі випадки куратор Фонду повідомляє Фонд.

Банк на вимогу куратора Фонду зобов’язаний надавати інформацію щодо його діяльності, у тому числі пояснення щодо проведення ним окремих операцій та доступу до баз даних. Інформація надається у формі доступу до баз даних та  відповідних документів та їх копій (у тому числі виготовлених методом сканування або створення фотокопій) чи інших носіїв відповідної інформації, що можуть свідчити про факти порушення банком банківського законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НБУ, та має бути засвідчена банком належним чином (засвідчується підписом керівника та відбитком печатки (за наявності) банку. Документ, що складається з двох і більше аркушів, прошнуровується та пронумеровується).

{Абзац дев'ятий пункту 3.8 глави 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

{Главу 3 розділу IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

4. Порядок прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, визначення нової номінальної вартості акцій неплатоспроможного банку та/або їх деномінації при виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону

{Заголовок глави 4 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

4.1. Зменшення статутного капіталу неплатоспроможного банку відбувається залежно від співвідношення фактичного розміру регулятивного капіталу неплатоспроможного банку та його статутного капіталу:

якщо фактичний розмір регулятивного капіталу є меншим за номінальну вартість однієї простої акції неплатоспроможного банку (у тому числі має від'ємне значення), зменшення статутного капіталу відбувається способом зменшення номінальної вартості акцій;

в інших випадках зменшення статутного капіталу неплатоспроможного банку відбувається способом зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом їх викупу неплатоспроможним банком та анулювання. Такий викуп здійснюється за рахунок коштів неплатоспроможного банку.

4.2. Уповноважена особа Фонду у разі, якщо реєстрація попередніх випусків акцій неплатоспроможного банку, звітів про результати розміщення акцій не завершена, а також якщо свідоцтво про реєстрацію випусків акцій неплатоспроможного банку не видане на дату початку здійснення Фондом тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку, вживає необхідних заходів щодо завершення або припинення відповідних дій.

5. Порядок підготовки та проведення конкурсу на визначення приймаючого банку з метою відчуження йому зобов’язань неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, з виплатою премії приймаючим банком

5.1. Фонд проводить конкурс на визначення приймаючого банку з метою відчуження йому зобов’язань неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, з виплатою премії приймаючим банком (далі – конкурс щодо визначення приймаючого банку) у такі строки:

одночасно із конкурсом щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку (у разі його проведення);

не пізніше дати, що передує даті початку виплати відшкодування коштів вкладникам неплатоспроможного банку, відповідно до статті 28 Закону.

Фонд організовує проведення конкурсу на визначення приймаючого банку поетапно шляхом таких дій:

прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду щодо проведення такого конкурсу та затвердження його умов;

оприлюднення умов такого конкурсу та повідомлення про пошук банків до участі у ньому;

прийом документів від банків, що виявили намір взяти участь у конкурсі на визначення приймаючого банку, та повідомлення НБУ про учасників такого конкурсу, його умови, розмір зобов’язань, який може бути передано приймаючому банку;

отримання повідомлення від НБУ із висновками щодо фінансового стану приймаючих банків та їх спроможності виконати зобов’язання перед вкладниками;

аналіз конкурсних пропозицій з точки зору їх відповідності найменшим витратам Фонду з урахуванням наявних конкурсних пропозицій в рамках конкурсу, що проводиться відповідно до глави 3 цього розділу;

визначення й оголошення виконавчою дирекцією Фонду переможця конкурсу на визначення приймаючого банку у разі прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про те, що найменш витратним для Фонду способом виведення неплатоспроможного банку з ринку є спосіб, визначений пунктом 1 частини другої статті 39 цього Закону;

інформування учасників конкурсу на визначення приймаючого банку про його результати.

З метою пошуку приймаючого банку, якому можуть бути передані зобов’язання неплатоспроможного банку, гарантовані Фондом, Фонд у строки не пізніше наступного робочого дня після затвердження плану врегулювання з найменш витратним способом виведення неплатоспроможного банку з ринку, визначеним пунктом 1 частини другої статті 39 Закону, розміщує на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет оголошення про початок конкурсу на визначення приймаючого банку, а також розсилає зазначене оголошення електронною поштою НБУ всім банкам України, не віднесеним до категорії проблемних, неплатоспроможних, учасники яких не є пов’язаними особами з банком (учасниками банку), зобов’язання якого передаються, а також перехідному банку, створеному відповідно до пункту 2 частини шістнадцятої статті 42 Закону (у разі його створення).

Оголошення про початок конкурсу на визначення приймаючого банку має містити:

загальні дані про зобов'язання неплатоспроможного банку перед вкладниками за вкладами, що гарантуються Фондом, станом на дату, що передує даті розміщення оголошення;

дані щодо необхідної мережі відокремлених підрозділів для обслуговування вкладників, яким планується передати зобов’язання банку, та їх об’єм за кожною адміністративно-територіальною одиницею;

перелік документів, які необхідно подати до Фонду для участі у конкурсі на визначення приймаючого банку;

умови конкурсу на визначення приймаючого банку.

Умови конкурсу на визначення приймаючого банку затверджуються виконавчою дирекцією Фонду. Строки проведення конкурсу на визначення приймаючого банку встановлюються з урахуванням строків початку виплати гарантованих відшкодувань коштів вкладникам, визначених Законом, та строків проведення відкритого конкурсу, що проводиться відповідно до глави 3 цього розділу.

Умови конкурсу мають містити мінімальний розмір премії, визначений Фондом.

Банки, які виявили намір взяти участь у конкурсі на визначення приймаючого банку, подають до Фонду документи для участі у конкурсі на визначення приймаючого банку з дня розміщення на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет оголошення про початок відкритого конкурсу або після отримання на свою адресу такого запрошення електронною поштою НБУ. За три робочих дні до завершення встановленого умовами конкурсу на визначення приймаючого банку строку його проведення Фонд припиняє прийом документів від зацікавлених банків. Документи, подані банками, що виявили намір взяти участь у конкурсі на визначення приймаючого банку, із порушенням строків або подані не в повному обсязі, встановленому цією главою, Фондом не розглядаються.

Для участі у конкурсі на визначення приймаючого банку банки, що виявили намір взяти участь у такому конкурсі, подають до Фонду такі документи:

заяву про виявлення наміру до прийняття всіх зобов’язань неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, у довільній формі;

фінансову пропозицію щодо премії, яку планує виплатити приймаючий банк Фонду;

зобов’язання щодо прийняття на його користь зобов'язань неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, у разі визнання такого банку переможцем конкурсу на визначення приймаючого банку.

Для уточнення інформації, зазначеної в документах, поданих банком, що виявив намір взяти участь у конкурсі на визначення приймаючого банку, Фонд має право направити запит електронною поштою та/або іншими засобами зв'язку щодо надання додаткових пояснень та документів. Зацікавлений банк зобов'язаний надати відповідь електронною поштою та/або іншими засобами зв'язку (у тому числі зі скан-копіями документів) у строки, встановлені у запиті. Пояснення, подані електронними повідомленнями та іншими засобами зв’язку, мають бути підтверджені документами. Додаткові пояснення та документи надаються банком, що виявив намір взяти участь у конкурсі на визначення приймаючого банку, не пізніше останнього дня подання документів для допуску до участі у такому конкурсі.

На підставі отриманих документів та інформації від НБУ і банку, що виявив намір взяти участь у конкурсі на визначення приймаючого банку, Фонд не пізніше трьох робочих днів, але не пізніше дати, що передує даті початку виплати відшкодування коштів вкладникам неплатоспроможного банку відповідно до статті 28 Закону, визначає переможця конкурсу на визначення приймаючого банку.

5.2. Гарантійний внесок для участі в конкурсі на визначення приймаючого банку не сплачується. Плата за участь у такому конкурсі не стягується.

При визначенні переможця конкурсу виконавча дирекція Фонду виходить із принципу найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку з особливостями, встановленими Законом та цим Положенням.

У разі якщо у конкурсі на визначення приймаючого банку взяв участь лише один банк, такий банк визнається переможцем такого конкурсу у випадку, коли така передача зобов’язань неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, з виплатою премії приймаючим банком є найменш витратним для Фонду способом виведення неплатоспроможного банку з ринку та подана конкурсна пропозиція відповідає умовам конкурсу.

У разі якщо Фондом конкурс на визначення приймаючого банку визнано таким, що не відбувся, новий конкурс не оголошується.

Фонд не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про оголошення переможця конкурсу на визначення приймаючого банку повідомляє усі банки – учасники такого конкурсу про прийняте рішення щодо кожного з них письмово (у тому числі електронною поштою НБУ) (за наявності).

5.3. Зобов'язання неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, передаються приймаючому банку за їх балансовою вартістю.

Розмір фінансової підтримки приймаючому банку, що надається Фондом, зменшується на розмір премії з боку приймаючого банку, що був визнаний переможцем конкурсу на визначення приймаючого банку.

Зобов'язання передаються на підставі договору про переведення боргу за реєстром договорів з відповідними вкладниками. Договір про переведення боргу укладається без необхідності отримання згоди вкладників. Приймаючий банк набуває усіх прав та обов’язків боржника перед відповідними вкладниками неплатоспроможного банку.

Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) повідомляє боржників і кредиторів про передачу активів і зобов'язань приймаючому банку протягом 7 календарних днів від дня виконання приймаючим банком умов відповідного(их) договору(ів) шляхом розміщення узагальненої інформації на офіційному веб-сайті Фонду та веб-сайті неплатоспроможного банку, а приймаючий банк – шляхом розміщення інформації на своєму веб-сайті.

Кожний вкладник, зобов’язання щодо якого передані приймаючому банку, може отримати інформацію щодо себе у приміщеннях неплатоспроможного банку та приймаючого банку після проведення ідентифікації.

{Розділ IV доповнено новою главою 5 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

V. Дії Фонду з виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом його ліквідації

1. Ініціювання процесу ліквідації банку

1.1. Фонд вносить НБУ пропозицію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку:

відповідно до плану врегулювання;

у разі закінчення строку тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або невиконання плану врегулювання;

в інших випадках, передбачених Законом.

1.2. Виконавча дирекція Фонду може делегувати всі або частину своїх повноважень як ліквідатора уповноваженій(им) особі(ам) Фонду на ліквідацію банку та розпочинає процедуру ліквідації неплатоспроможного банку не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, крім випадку, коли ліквідація здійснюється за ініціативою власників банку.

У разі делегування повноважень кільком уповноваженим особам Фонду Фонд чітко визначає межі повноважень кожної з таких осіб. Здійснення повноважень органів управління банку може бути делеговано тільки одній уповноваженій особі Фонду.

{Пункт 1.2 глави 1 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

1.3. Копія рішення про початок процедури ліквідації банку, завірена підписом директора-розпорядника Фонду та відбитком гербової печатки Фонду, передається до неплатоспроможного банку, який підлягає ліквідації, та реєструється банком відповідно до законодавства України.

{Пункт 1.3 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

1.4. Ліквідація банку має бути завершена не пізніше двох років з дня початку процедури ліквідації банку. Фонд має право прийняти рішення про продовження ліквідації банку на строк до двох років з можливістю повторного продовження на строк до одного року. У разі необхідності продовження строку ліквідації банку уповноважений структурний підрозділ Фонду або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) подає на розгляд виконавчої дирекції Фонду обґрунтоване клопотання щодо продовження строків ліквідації банку не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати закінчення процедури ліквідації такого банку.

{Пункт 1.4 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Пункт 1.5 глави 1 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

{Пункт 1.6 глави 1 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

1.5. До уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку застосовуються вимоги, критерії конфлікту інтересів, порядок та підстави зміни, визначені цим Положення щодо уповноваженої особи Фонду, призначеної для здійснення тимчасової адміністрації.

1.6. Оголошення про початок процедури ліквідації здійснює Фонд та уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку.

{Пункт 1.6 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

1.7. Фонд розміщує інформацію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку:

на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

у газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» не пізніше ніж через сім днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

{Абзац третій пункту глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.8. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку у разі делегування їй повноважень розміщує оголошення, що містить відомості про ліквідацію неплатоспроможного банку, не пізніше наступного робочого дня за днем, наступним після прийняття Фондом рішення про початок процедури ліквідації банку, в усіх приміщеннях банку, в яких здійснюється обслуговування клієнтів, а також на веб-сайті неплатоспроможного банку (за наявності).

{Пункт 1.8 глави 1 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

1.9. Відомості про ліквідацію банку повинні містити:

{Абзац перший пункту 1.9 глави 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

найменування та інші реквізити банку, що ліквідується;

дату та номер рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

дату та номер рішення виконавчої дирекції Фонду про призначення уповноваженої особи Фонду;

{Абзац п’ятий пункту 1.9 глави 1 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

інформацію про місце та строк приймання вимог кредиторів.

1.10. Протягом 30 днів з дня опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку кредитори мають право заявити Фонду про свої вимоги до такого банку. У разі призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку, якій делеговано Фондом повноваження щодо складання реєстру акцептованих вимог кредиторів, кредитори заявляють про свої вимоги до банку такій уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку. Вимоги вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами, що підлягають відшкодуванню, не заявляються.

{Пункт 1.10 глави 1 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

{Пункт 1.11 глави 1 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1768 від 08.09.2016}

2. Наслідки початку процедури ліквідації банку

{Заголовок глави 2 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

2.1. Фонд або уповноважена(і) особа(и) Фонду на ліквідацію банку, що діє (діють) від імені Фонду у разі делегування їй (їм) повноважень, виконує(ють) функції з ліквідації неплатоспроможного банку відповідно до Закону та цього Положення.

{Пункт 2.1 глави 2 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

2.2. Фонд або уповноважена(і) особа(и) Фонду на ліквідацію банку приступає (приступають) до виконання своїх обов'язків у день прийняття Фондом рішення про початок процедури ліквідації банку.

{Пункт 2.2 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

2.3. З дня початку процедури ліквідації банку:

{Абзац перший пункту 2.3 глави 2 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

припиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів)) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Якщо в банку, що ліквідується, здійснювалася тимчасова адміністрація, з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку здійснення Фондом тимчасової адміністрації банку припиняється. Керівники банку звільняються з роботи у зв’язку з ліквідацією банку. Під керівниками банку для цілей цього Положення розуміються голова та члени правління (ради директорів), крім головного бухгалтера та/або заступника;

{Абзац другий пункту 2.3 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

банківська діяльність банку завершується закінченням технологічного циклу конкретних операцій у разі, якщо це сприятиме збереженню або збільшенню ліквідаційної маси;

строк виконання всіх грошових зобов'язань банку та зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) вважається таким, що настав;

{Абзац п’ятий пункту 2.3 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

нарахування відсотків, комісійних, штрафів, інших очікуваних доходів за активними операціями банку може припинятися у терміни, визначені договорами з клієнтами банку, у разі, якщо це сприятиме збереженню або збільшенню ліквідаційної маси;

{Пункт 2.3 глави 2 розділу V доповнено новим абзацом шостим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

відомості про фінансове становище банку перестають бути конфіденційними чи становити банківську таємницю;

втрачають чинність публічні обтяження чи обмеження на розпорядження (у тому числі арешти) будь-яким майном (коштами) неплатоспроможного банку. Накладення нових обтяжень чи обмежень на майно банку не допускається;

укладення правочинів, пов'язаних із відчуженням майна банку чи передачею його майна третім особам, допускається у порядку, передбаченому статтею 51 Закону;

забороняється здійснювати зарахування зустрічних вимог, у тому числі однорідних вимог, припинення зобов’язань за домовленістю (згодою) сторін (у тому числі шляхом договірного списання), прощення боргу, поєднання боржника і кредитора в одній особі внаслідок укладення будь-яких правочинів з іншими особами, крім банку, на вимогу однієї із сторін.

{Пункт 2.3 глави 2 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

Ці обмеження не поширюються на зобов’язання банку щодо зарахування зустрічних однорідних вимог, крім обмежень, прямо передбачених законом, у разі, якщо боржник банку одночасно є кредитором цього банку і грошові кошти спрямовуються на погашення зобов’язань за кредитом цього боржника перед цим банком за кредитними договорами та/або за емітованими цим боржником борговими цінними паперами, виключно з урахуванням того, що:

{Пункт 2.3 глави 2 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

за кредитним договором не було здійснено заміни застави, а саме не відбувалося зміни будь-якого з предметів застави на предмет застави, яким виступають майнові права на отримання коштів боржника, які розміщені на відповідних рахунках у неплатоспроможному банку, протягом одного року, що передує даті початку процедури виведення Фондом банку з ринку;

{Пункт 2.3 глави 2 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

кошти перебували на поточних та/або депозитних рахунках такого боржника на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та договірне списання з цих рахунків передбачено умовами договорів, укладених між боржником і банком.

{Пункт 2.3 глави 2 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

Погашення зобов’язань за кредитом боржника перед банком за кредитними договорами та/або за емітованими цим боржником борговими цінними паперами (зобов’язання перед банком в іноземній валюті) за рахунок залишків за поточними та/або депозитними рахунками у такому банку (у разі затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів) здійснюється шляхом перерахування (конвертування) суми кредиторських вимог в національній валюті в іноземну валюту за курсом, встановленим на дату проведення операції.

{Пункт 2.3 глави 2 розділу V доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

Зазначені операції у будь-якому разі заборонені за договорами, укладеними з пов’язаними з банком особами.

{Пункт 2.3 глави 2 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

Закінченням технологічного циклу вважається дата зарахування суми переказу на рахунок отримувача або її видачі йому в готівковій формі.

{Пункт 2.3 глави 2 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію не має права здійснювати будь-які операції з активами та зобов’язаннями неплатоспроможного банку (зокрема здійснювати зарахування зустрічних вимог (у тому числі однорідних), договірне списання, перерахування коштів на інші рахунки, у тому числі в межах одного банку (крім перерахування коштів клієнтів, вимоги яких акцептовані Фондом, для їх обліку на балансовому рахунку вимог кредиторів)), крім визначених Законом.

{Пункт 2.3 глави 2 розділу V доповнено новим абзацом з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

2.4. Під час здійснення ліквідації у банку не виникає жодних додаткових зобов’язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)), крім витрат, безпосередньо пов’язаних із здійсненням ліквідаційної процедури.

До витрат, безпосередньо пов’язаних із здійсненням ліквідаційної процедури, належать витрати щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Вимоги за зобов’язаннями банку зі сплати податків і зборів, що виникли під час проведення ліквідації, можуть пред’являтися тільки в межах ліквідаційної процедури та погашаються у сьому чергу відповідно до статті 52 цього Закону.

{Абзац третій пункту 2.4 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Пункт 2.4 глави 2 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.5. Протягом 15 днів, але не пізніше строків, встановлених Фондом (або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй відповідних повноважень), керівники банку (або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (якщо в банку здійснювалася тимчасова адміністрація) забезпечують передачу бухгалтерської та іншої документації банку, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банку Фонду (уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку у разі делегування їй відповідних повноважень).

{Пункт 2.5 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

2.6. Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій(им) особі(ам) Фонду на ліквідацію банку з дня початку процедури ліквідації банку здійснює такі повноваження:

виконує повноваження органів управління банку;

приймає в управління майно (у тому числі кошти) банку, вживає заходів щодо забезпечення його збереження, формує ліквідаційну масу та виконує функції з управління та продає майно банку;

видає накази та розпорядження, дає доручення, обов'язкові до виконання працівниками банку;

здійснює грошові операції (отримання коштів у рахунок погашення заборгованості боржниками неплатоспроможного банку, приймання оплати за продане майно, оплата послуг осіб, залучених Фондом або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень), та операції з готівкою (виплата вихідної допомоги звільненим працівникам неплатоспроможного банку, витрати на відрядження тощо) з метою забезпечення процедури ліквідації банку;

{Абзац п'ятий пункту 2.6 глави 2 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Абзац шостий пункту 2.6 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1768 від 08.09.2016}

складає реєстр акцептованих вимог кредиторів (вносить зміни до нього) та здійснює заходи щодо задоволення вимог кредиторів;

вживає у встановленому законодавством порядку заходів щодо повернення дебіторської заборгованості банку, заборгованості позичальників перед таким банком (у тому числі визнання договорів нікчемними) та пошуку, виявлення, повернення (витребування) майна, що перебуває у третіх осіб;

звільняє чи переводить на іншу посаду будь-кого з керівників чи працівників банку, переглядає їх службові обов'язки, змінює розмір оплати їх праці з додержанням вимог законодавства України про працю;

передає у встановленому порядку на зберігання документи банку, які підлягають обов'язковому зберіганню;

заявляє від імені банку позови майнового та немайнового характеру до суду, у тому числі позови про винесення рішення, відповідно до якого боржник банку має надати інформацію про свої активи;

звертається до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення в разі виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій працівників банку або інших осіб стосовно банку;

залучає до роботи в процесі здійснення процедури ліквідації за рахунок банку на підставі цивільно-правових договорів інших осіб (радників, аудиторів, юристів, оцінювачів та інших) у межах кошторису витрат неплатоспроможного банку на здійснення ліквідації, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду (такі договори можуть бути розірвані в односторонньому порядку у день повідомлення Фондом або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) другої сторони про таке розірвання з наслідками, встановленими цивільним законодавством);

призначає проведення аудиторських перевірок та юридичних експертиз з питань діяльності банку за рахунок банку у межах кошторису витрат на здійснення ліквідації, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;

вчиняє дії, спрямовані на виконання плану врегулювання, відповідно до Закону та нормативно-правових актів Фонду;

здійснює відчуження активів та/або зобов'язань неплатоспроможного банку у разі, якщо це було передбачено планом врегулювання, або у випадках, передбачених Законом;

здійснює валютні операції без ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій з дотриманням вимог законодавства України про систему валютного регулювання і валютного контролю з метою здійснення процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку.

{Пункт 2.6 глави 2 розділу V доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1768 від 08.09.2016}

ункт 2.6 глави 2 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

2.7. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) може здійснювати інші повноваження, передбачені Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду, які є необхідними для завершення процедури ліквідації банку.

ункт 2.7 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

2.8. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй Фондом повноважень ліквідатора)  зобов'язана:

{Абзац перший пункту 2.8 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

{Абзац другий пункту 2.8 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

повідомити про відкликання банківської ліцензії, призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та початок процедури ліквідації:

банки, з якими укладено договори про кореспондентські відносини;

Державну службу фінансового моніторингу України;

Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку;

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

контролюючий орган протягом десяти днів від дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та подати до кожного з територіальних підрозділів контролюючого органу, у яких перебувають на обліку банк, його відокремлені підрозділи, документи, передбачені підпунктом 11.1.3 пункту 11.1 розділу ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300;

{Пункт 2.8 глави 2 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 19 від 20.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

органи банківського нагляду держав, у яких банк має відокремлені підрозділи або кореспондентські відносини з іноземними банками;

компетентний орган (посадову особу), який наклав арешт або інші обмеження щодо майна (активів) неплатоспроможного банку, а також відповідні органи державної влади, які забезпечують ведення Державного реєстру обтяжень майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно тощо;

надавати на запит Державної служби фінансового моніторингу України додаткову інформацію, пов'язану з фінансовими операціями, що стали об'єктом фінансового моніторингу;

повертати ініціаторам переказу коштів їх кошти, що надійшли на накопичувальний рахунок або кореспондентський рахунок банку протягом процедури його ліквідації, у разі їх помилкового переказу або в разі, якщо їх перерахування пов’язано з виплатами пенсії, зарплатами державних службовців, поверненням платежів від державних органів (установ, організацій) або соціальними виплатами (лікарняні, декретні тощо);

{Пункт 2.8 глави 2 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

скласти початковий ліквідаційний баланс банку (з урахуванням завершення технологічного циклу окремих операцій), що ліквідується, та скорегувати його з урахуванням результатів інвентаризації активів та зобов'язань;

{Абзац дванадцятий пункту 2.8 глави 2 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370  від 18.03.2016}

закрити своїм рішенням поточні та вкладні (депозитні) рахунки клієнтів, на яких немає коштів;

скласти перелік (реєстр) вимог кредиторів після їх розгляду та проміжний ліквідаційний баланс станом на звітну дату, наступну за датою затвердження такого переліку (реєстру);

{Абзац чотирнадцятий пункту 2.8 глави 2 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

скласти ліквідаційний баланс і остаточний звіт уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку після вжиття заходів щодо задоволення вимог кредиторів.

2.9. Фонд (або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) зобов’язаний (зобов’язана):

вжити заходів для забезпечення збереження майна (активів) та документації банку, а саме:

повідомити керівника управління (відділу) Державної служби охорони при МВС України або суб'єкта господарювання, з яким укладено договір щодо охорони банку, про початок здійснення Фондом процедури ліквідації банку та делегування уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку повноважень органів управління банку (у разі делегування), а також передати копію рішення виконавчої дирекції Фонду про початок процедури ліквідації банку;

надіслати повідомлення банкам-кореспондентам (резидентам і нерезидентам) про початок процедури ліквідації;

позбавити (у разі потреби) повноважень осіб, які забезпечують ведення окремих напрямів роботи банку;

організувати блокування всіх засобів зв'язку з банками-кореспондентами з метою запобігання незаконному переказу коштів;

ужити інших заходів, потрібних для забезпечення схоронності майна (активів) і документації банку.

{Пункт 2.9 глави 2 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

{Пункт 2.10 глави 2 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.10. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) зобов’язана у 60-денний строк з дня її призначення надіслати повідомлення всім клієнтам, які користуються послугами відповідального зберігання, про необхідність вилучити свої цінності протягом одного місяця з дня отримання повідомлення. Матеріальні цінності, що перебували на відповідальному зберіганні у банку і не були вилучені власниками в зазначений у повідомленні строк, вважаються фондами, на які не можуть претендувати кредитори банку. Такі цінності переходять у розпорядження Фонду для повернення законним власникам.

{Пункт 2.10 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015}

2.11. Для забезпечення передавання цінностей Фонду уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку надає:

заяву про передавання цінностей;

акт про приймання-передавання цінностей;

договори про відповідальне зберігання неплатоспроможним банком цінностей, на підставі яких цінності зберігалися в такому банку;

документи, які підтверджують виконані процедури щодо повідомлення власників цінностей.

2.12. Фонд або уповноважена особа на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) зобов'язана організувати здійснення заходів щодо знищення інформації на накопичувальних та жорстких магнітних дисках, комп'ютерній техніці, що використовувалася банком, перед реалізацією, передачею або утилізацією цієї техніки.

{Пункт 2.12 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

2.13. Фонд або уповноважена особа на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) не має права використовувати або дозволяти використовувати майно (активи) банку у власних інтересах або в інтересах пов’язаних осіб, крім випадків, встановлених Законом.

{Пункт 2.13 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015, № 370 від 18.03.2016}

2.14. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та приймає рішення одноосібно в межах своїх повноважень, крім випадків, встановлених Законом у межах повноважень, делегованих Фондом.

{Пункт 2.14 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

2.15. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку діє без довіреності від імені банку, що ліквідується, має право підпису будь-яких договорів (правочинів), інших документів від імені банку.

2.16. Рішення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку, оформлені наказами або розпорядженнями, а також іншими розпорядчими документами, визначеними порядком ведення діловодства у банку, є обов’язковими для виконання працівниками такого банку.

2.17. Фонд та/або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень, крім повноважень, покладених на неї безпосередньо Законом) вживає таких заходів:

{Абзац перший пункту 2.17 глави 2 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

повертає уповноваженому структурному підрозділу центрального апарату НБУ, який здійснює ліцензування банків, банківську ліцензію, та Фонду - свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протягом трьох робочих днів з дати свого призначення;

здійснює відкриття накопичувального рахунку та вчиняє інші дії згідно з цим Положенням;

складає та виконує кошторис витрат банку, пов’язаних зі здійсненням його ліквідації, згідно з цим Положенням;

здійснює заходи щодо підготовки задоволення вимог кредиторів згідно з цим Положенням, зокрема:

складання початкового ліквідаційного балансу (з урахуванням завершення технологічного циклу окремих операцій) на початку процедури ліквідації банку;

{Абзац шостий пункту глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013, № 370 від 18.03.2016}

коригування початкового ліквідаційного балансу за наслідками інвентаризації станом на звітну дату, наступну за датою затвердження інвентаризації;

{Пункт 2.17 глави 2 розділу V доповнено новим абзацом сьомим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

здійснення оцінки майна банку (в тому числі активів, що обліковуються на позабалансових рахунках) та формування ліквідаційної маси;

{Абзац восьмий пункту 2.17 глави 2 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

складання реєстру акцептованих вимог кредиторів згідно з цим Положенням;

коригування початкового ліквідаційного балансу за наслідками інвентаризації станом на звітну дату, наступну за датою затвердження інвентаризації;

{Абзац пункту глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

складення остаточного ліквідаційного балансу;

вчиняє дії, необхідні для припинення банку як юридичної особи, зокрема:

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення щодо припинення банку як юридичної особи шляхом ліквідації;

зняття банку з обліку в контролюючому органі, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування;

{Абзац пункту 2.17 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

знищення печаток та штампів банку;

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про припинення неплатоспроможного банку як юридичної особи;

забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання усіх, у тому числі фінансово-господарських документів, а також до завершення ліквідації неплатоспроможного банку зобов’язана забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до НБУ;

{Абзац пункту глави 2 розділу V в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013, № 89 від 11.09.2014}

2.18. Оплата праці уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку здійснюється Фондом у межах затвердженого штатного розпису.

2.19. За рахунок коштів Фонду підлягає страхуванню життя та здоров’я уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку в її інтересах.

{Пункт 2.19 глави 2 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.20. Під час здійснення ліквідації уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку з числа обраних Фондом радників, аудиторів, юристів та інших можуть залучатися радники, аудитори, юристи та інші особи у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Фонду.

{Абзац перший пункту 2.20 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

Після укладання уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку договору про надання радниками, аудиторами, юристами та іншими особами послуг ця уповноважена особа Фонду у строк не пізніше двох робочих днів зобов’язана повідомити Фонд про факт укладення такого договору.

{Главу 2 розділу V доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

2.21. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов’язана обліковувати на окремому аналітичному рахунку кошти (крім коштів у якості відшкодування витрат Фонду на утримання та продаж заставленого майна банку, розрахованих відповідно до нормативно-правових актів Фонду), що надійшли від:

{Абзац перший пункту 2.21 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

реалізації майна (майнових прав), переданого в іпотеку (заставу);

{Абзац другий пункту 2.21 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

погашення заборгованості за кредитами банку, майнові права за якими передано в заставу;

{Абзац третій пункту 2.21 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

погашення цінних паперів, переданих в заставу;

{Абзац четвертий пункту 2.21 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

погашення заборгованості за іншими забезпеченими зобов’язаннями банку.

{Пункт 2.21 глави 2 розділу V доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

Такі кошти перераховуються уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку в рахунок погашення зобов’язань банку за кредитами після затвердження виконавчою дирекцією Фонду результатів інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси.

{Абзац шостий пункту 2.21 глави 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Главу 2 розділу V доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3. Процес ліквідації та управління ним

3.1. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку подає до НБУ нотаріально засвідчену картку зі зразками підписів уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та головного бухгалтера банку (або особи, яка виконує його обов'язки) і відбитком печатки (за наявності) цього банку для відкриття накопичувального рахунку банку.

{Пункт 3.1 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

3.2. З метою забезпечення процедури ліквідації Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) ініціює відкриття накопичувального рахунку неплатоспроможного банку у національній валюті та іноземній валюті, а також у банківських металах (за необхідності) в НБУ.

{Пункт 3.2 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

3.3. Після відкриття накопичувального рахунку за розпорядженням уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку залишок коштів із кореспондентського рахунку банку перераховується на накопичувальний рахунок і вживаються заходи щодо закриття кореспондентського рахунку такого банку та виключення його з учасників системи електронних платежів (СЕП) у порядку, визначеному нормативно-правовим актом НБУ, що визначає порядок міжбанківського переказу грошей в Україні в національній валюті, а також повертаються кредиторам розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини банку, що враховувалися на відповідному позабалансовому рахунку (якщо такий облік вівся в територіальному управлінні НБУ за договором з таким банком).

Уповноважена особа Фонду вживає заходів для підключення банку, що ліквідується, до електронної пошти НБУ.

{Пункт 3.3 глави 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

3.4. На накопичувальний рахунок банку зараховуються кошти такого банку і надходження на його користь. З цього рахунку проводяться розрахунки з кредиторами й оплата витрат на здійснення процедури ліквідації.

{Пункт 3.5 глави 3 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

3.5. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) здійснює витрати на ліквідацію неплатоспроможного банку за рахунок коштів банку в межах кошторису витрат банку на здійснення ліквідації (далі - кошторис), затвердженого виконавчою дирекцією Фонду.

{Пункт 3.5 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

3.6. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) забезпечує правильність складання проекту кошторису і виконання затвердженого виконавчою дирекцією Фонду кошторису.

{Пункт 3.6 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

3.7. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) зобов'язана:

уключати до кошторису окремими статтями всі витрати, необхідні для забезпечення процедури ліквідації банку;

{Абзац другий пункту 3.7 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

складати кошторис щокварталу з розподілом за місяцями і подавати до 15 числа місяця, що передує наступному кварталу, до Фонду для затвердження виконавчою дирекцією. На початку ліквідації банку кошторис уключає період із дня, в якому Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)  приступила до виконання своїх обов'язків, до кінця поточного кварталу і подається до Фонду не пізніше 3 робочих днів після призначення Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень). Не використана у звітному кварталі сума коштів за кошторисом не переноситься на наступний квартал.

{Абзац третій пункту 3.7 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

{Пункт 3.7 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

3.8. У разі необхідності Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) має право запропонувати внесення змін до кошторису. Зміни до кошторису вносяться не пізніше дати закінчення кварталу, на який затверджено кошторис, за наявності обґрунтованого клопотання Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень).

{Пункт 3.8 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

3.9. У разі необхідності уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку може запропонувати внесення змін до кошторису до закінчення відповідного кварталу.

3.10. Зміни до кошторису затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.

3.11. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) має право здійснювати з накопичувального рахунку витрати, пов'язані з розміщенням оголошення в засобах масової інформації про відкриття процедури ліквідації неплатоспроможного банку та нотаріальним засвідченням картки зі зразками підписів, до складання кошторису та затвердження його виконавчою дирекцією Фонду.

{Пункт 3.11 глави 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

4. Заходи із задоволення вимог кредиторів

4.1. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) з дня початку процедури ліквідації банку приступає до інвентаризації активів і зобов’язань банку та оцінки майна (активів) неплатоспроможного банку з метою формування його ліквідаційної маси, а також складає реєстр акцептованих вимог кредиторів.

{Пункт 4.1 глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

4.2. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) складає початковий ліквідаційний баланс банку на дату початку процедури ліквідації банку.

{Пункт 4.2 глави 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

4.3. Якщо банк здійснював операції з іноземною валютою, то відповідні активи такого банку в початковому ліквідаційному балансі відображаються в гривневому еквіваленті на дату складання такого балансу, пасиви - у розрізі кодів валют та в гривневому еквіваленті на дату прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

{Пункт 4.3 глави 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.4. Початковий ліквідаційний баланс неплатоспроможного банку підлягає коригуванню на перше число місяця, що настає після завершення інвентаризації активів та зобов’язань.

{Пункт 4.4 глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

4.5. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) вживає заходів для встановлення фактичного розміру заборгованості перед банком щодо зобов'язань, строк яких настав або настане в поточному місяці, шляхом отримання в письмовій формі від дебітора (боржника) підтвердження заборгованості за основним боргом та нарахованими процентами (штрафами, пенею, комісійними) у порядку досудового врегулювання господарських спорів відповідно до законодавства.

{Пункт 4.5 глави 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

4.6. Інвентаризація активів і зобов'язань банку проводиться на дату початку процедури ліквідації банку.

{Пункт 4.6 глави 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

4.7. Фонд або уповноважена особа на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) здійснює інвентаризацію майна банку відповідно до вимог законодавства України.

{Пункт 4.7 глави 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

4.8. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) зобов'язаний (зобов'язана) забезпечити проведення інвентаризації банківських активів і зобов'язань на дату початку процедури ліквідації банку з метою перевірки наявності і відповідності балансової вартості фактичній наявності всіх активів та зобов’язань банку.

Під час інвентаризації перевіряються наявність і відповідність балансової вартості фактичній вартості всіх активів та зобов'язань банку, включаючи ті, що обліковуються на позабалансових рахунках:

готівки у касі та матеріальних цінностей у сховищі банку;

заборгованості за кредитними договорами перед банком, у тому числі наявності забезпечення виконання зобов'язань за кредитами;

заборгованості за залишками на кореспондентських рахунках у банках;

заборгованості за цінними паперами перед банком;

вимог банку до клієнта за списаною безнадійною заборгованістю (у тому числі наявності забезпечення виконання зобов'язань за такою заборгованістю);

фінансових інвестицій, корпоративних прав;

основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей та малоцінних швидкозношуваних предметів;

дебіторської заборгованості банку;

інших активів банку;

заборгованості за зобов'язаннями банку перед кредиторами;

поточних рахунків юридичних та фізичних осіб, кореспондентських рахунків банків;

кредиторської заборгованості банку;

витрат і платежів майбутніх періодів;

інших пасивів банку;

тощо.

Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) під час проведення інвентаризації визначає достатність та повноту сформованих резервів, перевіряє класифікацію кредитного портфеля, портфеля цінних паперів, дебіторської заборгованості, нарахованих доходів тощо. Під час інвентаризації активів і зобов'язань перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання. Інвентаризацією охоплюються всі види зобов'язань та всі активи банку.

{Пункт 4.8 глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

4.9. За результатами інвентаризації Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) уживає заходів щодо врегулювання виявлених розбіжностей з відображенням операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

{Пункт 4.9 глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

4.10. У разі відсутності документів, які необхідні для проведення інвентаризації, уживаються заходи щодо їх відновлення.

{Пункт 4.10 глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

4.11. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) зобов'язані за результатами проведеної інвентаризації скоригувати початковий ліквідаційний баланс та подати його на погодження виконавчій дирекції Фонду у строк не пізніше 5 робочих днів після настання дати, на яку він складений.

{Пункт 4.11 глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

4.12. До скоригованого початкового балансу Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) додає:

акт про приймання майна і документів банку від керівників;

копію наказу про призначення інвентаризаційної комісії;

копії протоколів засідань інвентаризаційної комісії, затверджених Фондом або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію (у разі делегування їй відповідних повноважень);

копії інвентаризаційних описів майна;

перелік активів банку, визначений за результатами інвентаризації, підписаний Фондом або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень), на паперових носіях та в електронному вигляді.

{Пункт 4.12 глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

4.13. Скоригований початковий баланс, перелік майна (активів) банку та копії інвентаризаційних описів майна (активів) засвідчуються підписами Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) та головного бухгалтера (або особи, яка виконує його обов'язки) і відбитком печатки такого банку.

{Пункт 4.13 глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

4.14. Інвентаризація майна банку та формування ліквідаційної маси мають бути завершені в шестимісячний строк з дня прийняття рішення про ліквідацію банку та відкликання банківської ліцензії. Результати інвентаризації та формування ліквідаційної маси відображаються в акті, який підлягає затвердженню виконавчою дирекцією.

У разі виявлення майна, що не було включене до ліквідаційної маси або оприбутковане на баланс банку за результатами претензійно-позовної роботи, з метою забезпечення достовірності переліку майна банку, що входить до його ліквідаційної маси, Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень) може вносити зміни до ліквідаційної маси, але не частіше одного разу на квартал. Такі зміни затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.

{Пункт 4.14 глави 4 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 212 від 30.11.2015; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Пункт 4.14 глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.15. До ліквідаційної маси банку включаються будь-яке нерухоме та рухоме майно, кошти, майнові права та інші активи банку. До ліквідаційної маси банку не включається майно у випадках, прямо передбачених законом, а також ліцензія, гудвіл.

{Абзац перший пункту 4.15 глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Абзац другий пункту 4.15 глави 4 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

Кошти, що залишилися після задоволення забезпечених вимог та покриття витрат, пов’язаних з утриманням, збереженням та продажем (здійсненням правочинів за участі банку) предмета забезпечення, підлягають включенню до складу ліквідаційної маси.

{Пункт 4.15 глави 4 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

За наявності у складі майна банку майна, виключеного з обороту, уповноважена особа Фонду зобов’язана передати його відповідним особам в установленому порядку.

{Пункт 4.15 глави 4 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень), виявивши частку, яка належить банку в спільному майні, з метою задоволення вимог кредиторів у встановленому порядку порушує питання про виділення цієї частки.

{Пункт 4.15 глави 4 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

Майно, щодо якого банк є користувачем або зберігачем, повертається його власнику відповідно до закону або договору.

{Пункт 4.15 глави 4 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Пункт 4.15 глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

4.16. Майно банку, що включається до ліквідаційної маси, підлягає оцінці Фондом у порядку, встановленому Фондом. Перелік майна банку, що підлягає оцінці суб’єктами оціночної діяльності, встановлюється Фондом. Для проведення оцінки майна уповноважена особа Фонду на здійснення ліквідації банку має право залучати суб’єктів оціночної діяльності з оплатою їх послуг за рахунок ліквідаційної маси банку.

{Пункт 4.16 глави 4 розділу V в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013, № 89 від 11.09.2014}

4.17. Залучення суб'єктів оціночної діяльності здійснюється уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Фонду.

{Пункт 4.17 глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015, № 370 від 18.03.2016}

4.18. Іпотечні активи, що перебувають в управлінні банку або є забезпеченням виконання зобов’язань за іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю, емітентом яких є банк, а також кошти на рахунку фонду фінансування будівництва або майно фонду операцій з нерухомістю, у тому числі кошти на його рахунку, що перебувають в управлінні банку, не включаються до ліквідаційної маси банку. Розпорядження цими активами здійснюється відповідно до Законів України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» та «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

Активи банку, включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, не включаються до ліквідаційної маси банку. Відчуження цих активів, у тому числі примусове, здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про іпотечні облігації».

Іпотечні активи, що перебувають в управлінні неплатоспроможного банку, повертаються їх установнику (вигодонабувачу) разом з доходами від управління такими активами за вирахуванням комісійних неплатоспроможного банку.

У разі якщо іпотечні активи є забезпеченням виконання зобов’язань за іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю, емітентом яких є неплатоспроможний банк, уповноважена особа Фонду на ліквідацію вживає заходів для передання прав на іпотечні активи та зобов’язання за такими сертифікатами до іншого управителя або за його відсутності - до керуючого іпотекою відповідно до договору доручення. У разі ліквідації неплатоспроможного банку, який одночасно був емітентом іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю та керуючим іпотекою, обов’язки такого банку переходять до іншого банку, визначеного уповноваженою особою Фонду на ліквідацію.

З метою виконання зобов’язань неплатоспроможним банком за емітованими ним іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю уповноважена особа Фонду на ліквідацію може звернути стягнення на предмет іпотеки, що є забезпеченням виконання зобов’язань за консолідованим іпотечним боргом та іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю. У цьому разі власники іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю мають переважне перед іншими кредиторами право на задоволення своїх вимог за іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю за рахунок коштів, отриманих від реалізації предмета іпотеки.

У разі якщо при реалізації права на задоволення вимог за рахунок іпотечних активів їх вартість буде меншою, ніж загальна вартість зобов’язань неплатоспроможного банку-емітента за іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю, задоволення вимог власників таких сертифікатів у частині, що перевищує вартість іпотечних активів за цими договорами, проводиться за рахунок майна неплатоспроможного банку у черговості, установленій частиною першою статті 52 Закону.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку вживає заходів для погашення іпотечних сертифікатів, скасування реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, зміни управителя, припинення управління іпотечними активами у порядку, встановленому законодавством.

У разі якщо активи неплатоспроможного банку включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій:

уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію на вимогу управителя передає іпотечне покриття йому або до визначеної управителем обслуговуючої установи на обслуговування;

уповноважена особа Фонду на ліквідацію спільно з управителем відчужує іпотечне покриття з метою розрахунку з власниками іпотечних облігацій.

У разі якщо на дату прийняття рішення про запровадження ліквідаційної процедури неплатоспроможного банку іпотечні облігації такого банку перебувають в обігу, уповноважена особа Фонду на ліквідацію вживає заходів для зупинення обігу іпотечних облігацій та задоволення прав власників іпотечних облігацій (погашення іпотечних облігацій). Для зупинення обігу звичайних іпотечних облігацій уповноважена особа Фонду на ліквідацію діє у порядку, встановленому у Положенні про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 серпня 2014 року № 1118, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2014 року за № 1143/25920.

Активи недержавного пенсійного фонду (крім депозитів), зберігачем яких є банк, не включаються до ліквідаційної маси такого банку. Повернення цих активів здійснюється відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

У разі якщо банк, що ліквідується, має зобов’язання перед недержавним пенсійним фондом як зберігач, повернення активів здійснюється за процедурою, визначеною договором про обслуговування недержавного пенсійного фонду зберігачем (заміна зберігача або дострокове розірвання договору про обслуговування недержавного пенсійного фонду зберігачем).

В інших випадках майно (кошти, цінні папери) недержавних пенсійних фондів, розміщене на рахунках неплатоспроможного банку, повертається таким банком у черговості, встановленій пунктом сьомим частини першої статті 52 Закону.

У разі якщо банк, що ліквідується, є управителем створених ним фондів фінансування будівництва та/або фондів операцій з нерухомістю, уповноважена особа Фонду на ліквідацію повинна вжити заходів для передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 490 «Про затвердження Порядку передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду».

При цьому у разі ліквідації банку - управителя фонду фінансування будівництва кошти на рахунку такого фонду фінансування будівництва спрямовуються виключно на задоволення вимог довірителів до банка - управителя фонду фінансування будівництва. Банк, що ліквідується, включає такі вимоги до сьомої черги вимог кредиторів у порядку, встановленому Законом та цим Положенням.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію визначає загальну суму зобов’язань банку як зберігача/управителя активами зазначених фінансових установ станом на день призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку.

{Пункт 4.18 глави 4 розділу V в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013, № 89 від 11.09.2014}

{Пункт 4.19 глави 4 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

4.19. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) з дня відкриття накопичувального рахунку має повернути кредиторам розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини неплатоспроможного банку.

{Абзац пункту 4.19 глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) протягом семи днів із дня розміщення інформації про початок процедури ліквідації в газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України" повідомляє кредиторів про початок процедури ліквідації та про строк, протягом якого вони мають право заявити про свої вимоги до неплатоспроможного банку, а також зазначає адресу для їх надсилання.

{Абзац пункту 4.19 глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

4.20. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) складає реєстр акцептованих вимог кредиторів за формою, визначеною в додатку 3 до цього Положення, на підставі балансу банку, до якого включає вимоги кредиторів у національній валюті в розмірах, які існували на дату прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

4.21. Вимога, заявлена в іноземній валюті, уключається до реєстру вимог у національній валюті в сумі, визначеній за офіційним курсом, установленим НБУ на дату прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Вимоги кредиторів зі сплати процентів (відсотків) за кредитами, депозитами, за незавершеними розрахунковими операціями тощо переносяться на відповідний рахунок кредитора.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.22. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) припиняє приймання вимог кредиторів після закінчення 30 днів з дня опублікування відомостей у газетах «Урядовий кур'єр» або «Голос України» відповідно до вимог частини другої статті 45 Закону.

{Абзац перший пункту 4.22 глави 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

Будь-які вимоги, що надійшли після закінчення цього строку, вважаються погашеними, крім вимог вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

4.23. Протягом 90 днів з дня опублікування відомостей у газетах «Урядовий кур'єр» або «Голос України» відповідно до вимог частини другої статті 45 Закону Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) здійснює такі заходи:

{Абзац перший пункту глави 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014, № 370 від 18.03.2016}

визначає суму заборгованості кожному кредитору та відносить вимоги до певної черги погашення;

відхиляє вимоги в разі, якщо вони непідтверджені фактичними даними, що є в розпорядженні Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень), та в разі потреби заявляє в установленому законодавством порядку заперечення за заявленими до банку вимогами кредиторів;

{Абзац третій пункту 4.23 глави 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

складає реєстр акцептованих вимог кредиторів відповідно до вимог, установлених цим Положенням та актами Фонду.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.24. Реєстр вимог подається до Фонду на пронумерованих, прошнурованих (прошитих) аркушах та засвідчується підписом Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) і відбитком печатки банку.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

4.25. Реєстр акцептованих вимог кредиторів підлягає затвердженню виконавчою дирекцією Фонду.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.26. До реєстру акцептованих вимог кредиторів, що подається на затвердження виконавчій дирекції Фонду, Фондом в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) додається копія оголошення про початок процедури ліквідації та про строк, протягом якого кредитори мали право заявити уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку про свої вимоги до банку, із зазначенням адреси для їх надсилання.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

4.27. Фонд або уповноважена особа на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) не має права здійснювати задоволення вимог кредиторів до затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів, за винятком погашення за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду вимог за правочинами, що забезпечують здійснення процедури ліквідації.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

4.28. Вимоги, не включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів, задоволенню в процедурі ліквідації не підлягають і вважаються погашеними.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.29. Протягом 20 днів з дня затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів Фонд сповіщає кредиторів про акцептування їх вимог шляхом розміщення повідомлення на офіційному сайті Фонду, сайті неплатоспроможного банку та у приміщенні такого банку в доступному для відвідувачів місці (уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй відповідних повноважень).

Така інформація розміщується в узагальненому вигляді. Кредитори банку мають право отримати дану інформацію щодо себе після усної ідентифікації у банку безкоштовно.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013, № 75 від 16.04.2015, № 370 від 18.03.2016}

4.30. У разі необхідності Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) вносить пропозиції щодо затвердження виконавчою дирекцією Фонду змін до реєстру акцептованих вимог на підставі:

{Абзац перший пункту 4.30 глави 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

рішення суду, яке набрало законної сили;

свідоцтва про право на спадщину за вимогами кредиторів, які визнані Фондом в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) та включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів;

{Абзац третій пункту 4.30 глави 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

документів, які відповідно до законодавства України підтверджують правонаступництво юридичної особи внаслідок реорганізації, за вимогами кредиторів, яких включено до реєстру акцептованих вимог кредиторів;

письмової відмови кредитора від вимог;

клопотання Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) про виправлення помилки, допущеної Фондом в особі відповідного структурного підрозділу Фонду чи попередньою уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку під час акцептування вимог кредиторів;

{Абзац шостий пункту 4.30 глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

клопотання Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) про збільшення/зменшення вимог кредитора, що виникли під час проведення ліквідації, які отримані від Фонду та інших державних органів на підставі заяви про задоволення додаткових вимог;

{Пункт 4.30 глави 4 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

клопотання Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) про зменшення вимог кредитора(ів) в результаті зарахування зустрічних однорідних вимог, передбачених статтею 46 Закону;

{Пункт 4.30 глави 4 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

договору уступки права вимоги боргу, засвідченого нотаріально. Такі зміни вносяться до реєстру акцептованих вимог кредиторів виключно в межах черги, до якої було включено вимогу, яку уступлено, та у сумі, що не перевищує суму (залишок суми) вимог, яку акцептовано за таким кредитором.

{Пункт 4.30 глави 4 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

Фонд за потреби має право вимагати від відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) додаткову інформацію щодо внесення змін до реєстру вимог.

{Абзац десятий пункту 4.30 глави 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.31. Будь-які спори щодо акцептування вимог кредиторів підлягають вирішенню у судовому порядку. Судове провадження щодо таких вимог не припиняє перебігу процедури ліквідації.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.32. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень)  складає проміжний ліквідаційний баланс за результатами акцептування вимог кредиторів банку, що ліквідується,на наступну звітну дату після затвердження переліку (реєстру) акцептованих вимог кредиторів виконавчою дирекцією Фонду.

{Абзац перший пункту 4.32 глави 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

Проміжний ліквідаційний баланс банку складається за формою оборотно-сальдового балансу на відповідну дату із зазначенням періоду, за який складено баланс.

Вхідні залишки проміжного ліквідаційного балансу складаються із даних банку на день початку процедури ліквідації банку. Вихідні залишки містять відомості про статутний капітал, фонди, склад майна (активів), зобов’язання банку за затвердженим реєстром акцептованих вимог кредиторів. У проміжному балансі відображаються всі зміни, зумовлені проведенням процедури ліквідації банку, а також зміни вартості активів та зобов’язань такого банку, які сталися за звітний період.

{Абзац третій пункту 4.32 глави 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.33. У разі наявності рішення суду про задоволення вимог кредиторів, які не враховувалися в балансі банку на день  початку процедури ліквідації банку/затвердження акцептованих вимог кредиторів, ці зобов'язання також включаються до проміжного ліквідаційного балансу.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

4.34. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) зобов'язана подати проміжний ліквідаційний баланс на погодження виконавчої дирекції Фонду у строк не пізніше 10 робочих днів після настання дати, на яку він складений.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

4.35. Проміжний ліквідаційний баланс та додатки до нього роздруковуються на паперових носіях, засвідчуються підписами Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень), головного бухгалтера (або особи, яка виконує його обов'язки) і відбитком печатки банку (за наявності) та у прошнурованому вигляді разом з описом документів і супровідним листом подаються до Фонду.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015, № 370 від 18.03.2016}

4.36. Рішення про погодження проміжного ліквідаційного балансу неплатоспроможного банку, затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів, затвердження змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів приймаються виконавчою дирекцією Фонду.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

4.37. Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженій особі Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) повертається один примірник затвердженого реєстру акцептованих вимог кредиторів, змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів, погодженого проміжного ліквідаційного балансу. Уповноважений структурний підрозділ Фонду (уповноважений працівник) візує кожен аркуш реєстру акцептованих вимог кредиторів або змін до нього.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

4.38. Фонд має право вимагати додаткові документи, які підтверджують дані проміжного ліквідаційного балансу. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) надає додаткові документи у строк не пізніше п'яти робочих днів з дати отримання запиту.

{Пункт глави 4 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Пункт 4.39 глави 4 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

{Пункт 4.40 глави 4 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

{Пункт 4.41 глави 4 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

5. Процедури щодо реалізації активів банку

5.1. Порядок організації передпродажної підготовки, реалізації майна банку, у тому числі консолідованого продажу майна банку (кількох банків), затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

Після затвердження виконавчою дирекцією Фонду результатів інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси Фонд розпочинає передпродажну підготовку та реалізацію майна банку за найвищою вартістю.

Порядок реалізації майна банку визначається Законом та окремими нормативно-правовими актами Фонду з питань продажу активів.

Фонд затверджує способи, порядок, склад та умови відчуження майна банку, включеного до ліквідаційної маси, у разі потреби організовує консолідований продаж майна кількох банків, що одночасно перебувають у процедурі ліквідації.

Фонд може утворювати колегіальні органи з питань консолідації та продажу активів різних банків.

У процесі продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, Фонд забезпечує дотримання принципу рівного та недискримінаційного доступу потенційних покупців до інформації щодо активів (майна), що реалізуються, в тому числі шляхом оприлюднення такої інформації відповідно до Закону та нормативно-правових актів Фонду з питань продажу активів.

5.2. Фонду заборонено відчужувати майно банку до затвердження виконавчою дирекцією Фонду способу, порядку, складу та умов відчуження майна такого банку, що включено до його ліквідаційної маси, крім випадків надання виконавчою дирекцією Фонду дозволу на реалізацію окремого майна з метою запобігання збиткам або ризикам його втрати чи пошкодженню, а також у випадках, передбачених Законом.

У разі якщо планом врегулювання неплатоспроможного банку передбачено виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом ліквідації неплатоспроможного банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку перехідному банку, норми абзацу першого цього пункту застосовуються з наступного дня, що настає за днем відчуження зазначених активів і зобов'язань.

5.3. З метою отримання доходу Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) має право укладати договори про передачу окремого майна (активів) неплатоспроможного банку в оренду до реалізації цього майна в установленому порядку.

5.4. Майно (активи) банку або кількох банків (пули активів) може бути реалізоване у такий спосіб:

на відкритих торгах (аукціоні);

шляхом продажу безпосередньо юридичній або фізичній особі.

Продаж майна (активів) банку у спосіб, передбачений цим пунктом, може проводитись в електронній формі (на електронних майданчиках).

Для проведення відкритих торгів на підставі договору може залучатися організатор торгів – юридична особа, яка відповідно до установчих документів має право проводити торги. Організатор торгів не повинен мати конфлікт інтересів з банком, майно якого продається. Порядок залучення організатора торгів визначається нормативно-правовими актами Фонду.

Фонд в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) забезпечує можливість ознайомлення з активами (майном) банку, що продається, всім потенційним покупцям, які виявили намір ознайомитись з такими активами (майном), у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду з питань продажу активів.

5.5. Виконавча дирекція приймає рішення про:

затвердження переліку майна банку, що не підлягає продажу;

об’єднання майна банку або кількох банків у пули та/або продаж окремих інвентарних об’єктів;

строки та заходи передпродажної підготовки майна;

затвердження умов відкритих торгів (у тому числі аукціонів, що проводяться за методами підвищення та/або зниження ціни і без обмеження мінімальної ціни продажу майна), зокрема розмірів гарантійного внеску, лота та кроку аукціону, порядку зниження ціни, встановлення або відмови від встановлення мінімальної ціни продажу;

обмеження загальної кількості відкритих торгів, на яких пропонуються до продажу одні й ті самі об’єкти або пули активів;

проведення відкритих торгів (аукціонів) уповноваженою особою Фонду або торговельним посередником, біржею тощо, у тому числі у разі продажу пулів активів, сформованих за рахунок майна кількох банків.

5.6. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) зобов'язана не пізніше 3 робочих днів після затвердження ліквідаційної маси розмістити інформацію щодо майна, що входить до складу його ліквідаційної маси, на сайті такого банку та передати її Фонду для розміщення на офіційному веб-сайті Фонду. Детальний перелік інформації встановлюється нормативно-правовими актами Фонду з питань продажу активів банку.

У строк не більше 3 робочих днів з дати отримання інформації, зазначеної в абзаці першому цього пункту, відповідний підрозділ Фонду забезпечує публікацію інформації щодо складу ліквідаційної маси банку на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) також подає до Фонду у строк, встановлений в абзаці першому цього пункту, скан-копію звіту (звітів) суб'єкта(ів) оціночної діяльності про оцінку вартості майна, включеного до ліквідаційної маси такого банку, крім випадків, коли згідно із законодавством така оцінка не проводиться.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) у разі змін у переліку активів (майна) банку зобов’язана у строк не пізніше 3 робочих днів з дати таких змін або продажу забезпечити розміщення оновленої інформації щодо переліку активів (майна) банку, що ліквідується, на його сайті та подати її до Фонду.

Інформація про вибраний спосіб та порядок продажу (умови, строки, порядок оплати, місце, початкова ціна тощо) майна банку або кількох банків оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду та веб-сайті банку, майно якого реалізується.

Фонд також зобов’язаний оприлюднювати інформацію про активи (майно), що реалізується, у друкованих засобах масової інформації, визначених виконавчою дирекцією Фонду.

Вимоги до змісту та строків оприлюднення інформації про продаж активів (майна) банків регламентуються нормативно-правовими актами Фонду.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) забезпечує здійснення рекламних заходів з метою доведення інформації про реалізацію майна такого банку до відома потенційних покупців, зокрема через мережу Інтернет, самостійно або за допомогою третіх осіб.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) оновлює інформацію щодо майна банку на сайті банку не пізніше 3 робочих днів після реалізації відповідного майна банку (із відображенням ціни продажу) та подає відповідну інформацію до Фонду для оновлення інформації на його офіційній сторінці в мережі Інтернет.

5.7. Майно банку, щодо обороту якого встановлено обмеження, продається на відкритих торгах. У таких торгах беруть участь особи, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права та мають відповідні ліцензії і дозволи.

5.8. Фонд організовує продаж цінних паперів (у тому числі похідних цінних паперів) через професійного учасника фондового ринку в порядку, визначеному законодавством, згідно з договором, укладеним між Фондом (уповноваженою особою Фонду на ліквідацію) і торгівцем цінними паперами.

5.9. Продаж акцій приватного акціонерного товариства або часток товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю, що належать банку, здійснюється з урахуванням законів України "Про акціонерні товариства" та "Про господарські товариства".

5.10. Фонд продає майно банку у вигляді цілісного майнового комплексу. У разі якщо продати майно банку у вигляді цілісного майнового комплексу не вдалося, Фонд продає майно банку частинами.

5.11. Реалізація майна банку шляхом відступлення прав вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов'язання здійснюється шляхом проведення відкритого конкурсу між фінансовими установами (банками та небанківськими фінансовими установами, які відповідно до своїх установчих документів та ліцензій мають право надавати кредити, крім кредитних спілок).

5.12. На відкритих торгах без обмеження мінімальної ціни продажу або безпосередньо юридичній чи фізичній особі здійснюється продаж:

основних засобів, оціночна вартість яких не перевищує 10 мінімальних заробітних плат на день продажу;

малоцінних та швидкозношуваних предметів, необоротних активів банку тощо, балансова вартість яких за відповідною групою становить менше 10 мінімальних заробітних плат на день продажу, без проведення незалежної оцінки.

Таке майно може реалізовуватися безпосередньо Фондом або на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі.

5.13. Майно (активи) банку, що залишилося на кінець процедури ліквідації банку, у разі незадоволення вимог усіх кредиторів банку реалізується шляхом проведення відкритих торгів (аукціону) без обмеження мінімальної ціни продажу.

5.14. У разі продажу пулів активів кількох банків доходи і витрати, пов’язані з продажем, розподіляються між банками пропорційно до вартості майна (активів) відповідних банків у пулі.

5.15. Безнадійна заборгованість, що залишилася на кінець процедури ліквідації банку (вимоги банку за кредитами, цінними паперами, що є у власності банку, дебіторськими зобов’язаннями), погашення якої за результатами аналізу документів Фондом становить менше 5 відсотків, списується з балансу банку.

Відсоток погашення вимог банку за кредитами розраховується, виходячи з обслуговування основного боргу за кредитом, нарахованими відсотками, наявністю ліквідного забезпечення, порушення проти боржника справи про банкрутство (запровадження процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку) тощо.

Відсоток погашення вимог банку за цінними паперами, що є у власності банку, розраховується, виходячи з інформації щодо котирувань таких цінних паперів, фінансового стану емітента, порушення проти емітента справи про банкрутство (запровадження процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку) тощо.

Відсоток погашення вимог за дебіторськими зобов’язаннями розраховується, виходячи з обслуговування боргу, порушення проти боржника справи про банкрутство, повернення коштів державного або місцевого бюджетів тощо.

5.16. Оплата послуг осіб, залучених для реалізації майна банку, визначається в межах кошторису такого банку відповідно до умов договору про надання послуг.

{Глава 5 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Главу 6 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Главу 7 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Главу 8 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Главу 8 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Главу 9 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Главу 10 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Главу 11 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

6. Черговість та порядок задоволення вимог до банку, оплата витрат та здійснення платежів

6.1. Кошти, одержані в результаті ліквідації та продажу майна (активів) банку, спрямовуються Фондом (уповноваженою особою Фонду на ліквідацію у разі делегування їй відповідних повноважень) на задоволення вимог кредиторів у такій черговості:

зобов’язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян;

грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов’язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених Законом, у тому числі покриття витрат Фонду, передбачених пунктом 7 частини другої статті 20 Закону, витрат, пов’язаних із консолідованим продажем активів Фондом;

вимоги вкладників – фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб – підприємців), які не є пов’язаними особами банку, у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом;

вимоги НБУ, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування;

вимоги фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб – підприємців), які не є пов’язаними особами банку, платежі яких або платежі на ім’я яких заблоковано;

вимоги інших вкладників, які не є пов’язаними особами банку, юридичних осіб – клієнтів банку, які не є пов’язаними особами банку;

інші вимоги, крім вимог за субординованим боргом;

вимоги кредиторів банку (фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, а також юридичних осіб), які є пов’язаними особами банку;

вимоги за субординованим боргом.

До грошових вимог щодо заробітної плати включається заборгованість за заробітною платою, податками і зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що виникли із зобов'язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

{Пункт 6.1 глави 6 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

6.2. Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від продажу майна (активів) банку після повного задоволення вимог попередньої черги.

{Пункт 6.2 глави 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

6.3. У разі якщо обсяг коштів, одержаних від продажу майна (активів), недостатній, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові однієї черги.

{Пункт 6.3 глави 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

6.4. У разі відмови кредитора від задоволення визнаної в установленому порядку вимоги уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку не враховує суму грошових вимог цього кредитора.

6.5. Залишок коштів на накопичувальному рахунку на момент прийняття рішення про погодження задоволення вимог кредиторів зменшується на суму щоквартальних виплат уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку відповідно до затвердженого кошторису неплатоспроможного банку на ліквідацію.

6.6. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку здійснює задоволення вимог кредиторів кожної черги за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду.

6.7. У рішенні виконавчої дирекції Фонду про погодження задоволення вимог кредиторів банку мають зазначатися:

назва черги кредиторів неплатоспроможного банку;

загальна сума виплат;

кількість кредиторів;

порядок та строк виконання розрахунків.

6.8. Оплата витрат, пов’язаних зі здійсненням ліквідації, здійснюється позачергово протягом усієї процедури ліквідації банку в межах кошторису витрат банку, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду.

До цих витрат, зокрема, належать:

витрати на опублікування оголошення про ліквідацію банку, відкликання банківської ліцензії, призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та інформації про реалізацію майна банку;

витрати, пов’язані з утриманням і збереженням майна банку;

витрати на проведення оцінки та продажу майна (активів) банку;

бзац п’ятий пункту 6.8 глави 6 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

витрати на проведення аудиту;

витрати на оплату послуг осіб, залучених Фондом (уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку у разі делегування їй відповідних повноважень) для забезпечення здійснення покладених на нього (неї) повноважень;

бзац сьомий пункту 6.8 глави 6 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

витрати на виплату вихідної допомоги звільненим працівникам банку;

{Абзац дев'ятий пункту 6.8 глави 6 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

витрати щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

{Пункт глави розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

витрати на сплату судового збору.

{Пункт 6.8 глави 6 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

6.9. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку наступного дня після отримання рішення виконавчої дирекції Фонду про погодження задоволення вимог кредиторів публікує в газетах «Урядовий кур'єр» або «Голос України» оголошення про початок виплат коштів, а також розміщує таке оголошення на сторінці банку в мережі Інтернет. Зазначена інформація розміщується також у доступному для вкладників місці у банку (у головному офісі та в кожному відокремленому підрозділі).

{Пункт глави розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

6.10. Оголошення про початок виплат коштів кредиторам банку не пізніше наступного робочого дня після прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про погодження задоволення вимог кредиторів оприлюднюється на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.

6.11. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) на ліквідацію банку здійснює виплату кредиторам коштів самостійно з накопичувального рахунку, крім сум відшкодування вкладів вкладникам, що гарантовані Фондом.

{Пункт 6.11 глави 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

6.12. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) на ліквідацію банку здійснює задоволення вимог кредиторів лише в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів, відкриті в інших банках.

{Пункт 6.12 глави 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

6.13. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) на ліквідацію банку не задовольняє вимог кредиторів банку, якщо:

вимоги не надійшли протягом установленого строку;

вимоги не визнані уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку та не оскаржені до суду;

вимоги не визнані уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку, невизнання яких оскаржено кредитором до суду, але судом прийнято рішення про незадоволення його вимоги;

не вистачає майна банку для задоволення вимог.

{Пункт 6.13 глави 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

6.14. Майно банку, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя. Заставодержатель має право звернути стягнення на заставлене майно у порядку, встановленому законодавством або договором застави, та отримати задоволення своїх вимог за рахунок заставленого майна за ціною, визначеною суб’єктом оціночної діяльності, який визначений Фондом або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень).

У разі продажу Фондом або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування відповідних повноважень) заставленого майна (активів) кошти, отримані від реалізації такого майна (активів), спрямовуються на погашення вимог заставодержателя у розмірі не більше основної суми заборгованості за забезпеченим таким майном (активами) зобов’язанням разом з нарахованими процентами після відшкодування Фонду витрат на утримання та продаж такого майна. Решта коштів включається до ліквідаційної маси банку.

У разі якщо обсяг коштів від продажу Фондом або уповноваженою особою Фонду на ліквідацію (у разі делегування відповідних повноважень) заставленого майна недостатній для задоволення вимог заставодержателя, незадоволені вимоги підлягають задоволенню в порядку черговості, встановленої Законом

{Пункт 6.14 глави 6 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

6.15. Фонд або уповноважена особа Фонду у разі недостатності майна банку звертається до пов’язаної з банком особи, дії або бездіяльність якої призвели до заподіяння кредиторам та/або банку шкоди, та/або пов’язаної з банком особи, яка внаслідок таких дій або бездіяльності прямо чи опосередковано отримала майнову вигоду, з вимогою про відшкодування шкоди, заподіяної банку.

У разі отримання відмови у задоволенні таких вимог або невиконання вимоги у строк, установлений Фондом або уповноваженою особою Фонду, Фонд звертається з такими вимогами до суду.

{Пункт 6.15 глави 6 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

6.16. Ліквідація неплатоспроможного банку не є підставою для закінчення судового розгляду на підставі поданого Фондом позову до пов’язаної з банком особи та не є підставою для звільнення від відповідальності пов’язаної з банком особи, дії або бездіяльність якої призвели до заподіяння кредиторам та/або банку шкоди, та/або пов’язаної з банком особи, яка внаслідок таких дій або бездіяльності прямо чи опосередковано отримала майнову вигоду.

{Пункт 6.16 глави 6 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

6.17. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається Фонду.

7. Передавання майна банку спеціалізованій установі, порядок її створення та функціонування

7.1. Спеціалізована установа створюється Фондом у формі товариства з обмеженою відповідальністю у такому порядку:

1) прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про створення спеціалізованої установи, затвердження її статуту, уповноваження особи на реєстрацію спеціалізованої установи у державного реєстратора, призначення керівника та головного бухгалтера спеціалізованої установи;

2) відкриття рахунку в банку для внесення коштів для формування статутного капіталу спеціалізованої установи;

3) реєстрація у державного реєстратора;

4) затвердження Положення щодо внутрішнього та зовнішнього аудиту, Положення щодо розкриття інформації перед кредиторами та Фондом, звітів про результати діяльності спеціалізованої установи, Стратегічного плану діяльності спеціалізованої установи, кошторису та напрямів інвестування спеціалізованої установи, а також вимог до корпоративного управління спеціалізованої установи.

7.2. Статутний капітал спеціалізованої установи утворюється в розмірі, що відповідає мінімальним вимогам до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю. Орган управління та головний бухгалтер спеціалізованої установи не повинні мати конфлікту інтересів з неплатоспроможним банком, активи та зобов’язання якого передаються спеціалізованій установі. У разі виявлення конфлікту інтересів Фонд змінює органи управління та/або головного бухгалтера спеціалізованої установи.

7.3. Виключним видом діяльності спеціалізованої установи є вжиття заходів для розрахунку з кредиторами неплатоспроможного банку за рахунок активів (майна) такого банку, переданого їй у порядку, встановленому Законом та цим Положенням.

7.4. Спеціалізована установа для забезпечення здійснення своєї діяльності:

відкриває окремий поточний рахунок для обслуговування власних потреб та окремі поточні і вкладні (депозитні) рахунки як управитель активами (майном), отриманими від кожного з неплатоспроможних банків;

відкриває окремі рахунки у цінних паперах для активів, переданих різними неплатоспроможними банками.

7.5. Кошторис спеціалізованої установи, у тому числі на здійснення господарської діяльності та оплати праці, погоджується виконавчою дирекцією Фонду на відповідний рік.

Штатний розпис та структура спеціалізованої установи затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.

Порядок та вартість реалізації майна неплатоспроможного банку, що були передані спеціалізованій установі, погоджуються виконавчою дирекцією Фонду як її учасником.

7.6. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку передає спеціалізованій установі майно, а також документи щодо подальшого задоволення вимог кредиторів за рахунок цього майна на умовах, визначених у договорі (у тому числі перелік вимог кредиторів, які були включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів та залишилися незадоволеними на час закінчення процедури ліквідації банку).

7.7. Спеціалізована установа вносить зміни до переданого реєстру акцептованих вимог кредиторів банку за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду.

7.8. Спеціалізована установа після завершення розрахунків з кредиторами банку за рахунок активів такого банку подає до Фонду звітність у порядку та строки, визначені Фондом.

7.9. Спеціалізована установа зобов’язана забезпечити ведення персоніфікованого обліку вимог кредиторів та активів (майна) неплатоспроможного банку відповідно до частини другої статті 52-2 Закону.

При реалізації майна неплатоспроможного банку спеціалізована установа може продавати активи (пули активів) декількох неплатоспроможних банків. Сума, виручена від реалізації таких активів, розподіляється пропорційно від вартості такого активу у пулі активів та обліковується на персоніфікованому рахунку активів (майна) неплатоспроможного банку.

7.10. З дня передачі спеціалізованій установі активів, щодо яких є ймовірність їх реалізації, та зобов'язань неплатоспроможного банку уповноважена особа Фонду:

1) списує залишки активів неплатоспроможного банку та/або передає їх іншим організаціям у порядку здійснення благодійної діяльності;

2) складає ліквідаційний баланс банку та звіт і подає їх на затвердження виконавчій дирекції Фонду;

3) вживає заходів для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення неплатоспроможного банку як юридичної особи.

7.11. Вимоги кредиторів неплатоспроможного банку, що були передані спеціалізованій установі, не задоволені за недостатністю активів (майна) такого банку, вважаються погашеними.

{Глава розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

8. Завершення процедури ліквідації, складання ліквідаційного балансу та порядок припинення діяльності уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку

8.1. За результатами проведення ліквідації банку Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) на ліквідацію банку складає:

ліквідаційний баланс;

звіт Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) (далі – остаточний звіт).

8.2. Уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) на ліквідацію банку зобов'язана подати Фонду ліквідаційний баланс на звітну дату (у разі виконання повноважень ліквідатора безпосередньо Фондом ліквідаційний баланс складає відповідний структурний підрозділ Фонду). Звітною датою ліквідаційного балансу є дата, яка настає за 20 робочих днів до закінчення строку ліквідації банку, установленого рішенням виконавчої дирекції Фонду, або дата, визначена Фондом/уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку, у межах строку ліквідації банку.

8.3. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) складає у національній валюті ліквідаційний баланс у формі оборотно-сальдового балансу за період з дати складання початкового балансу до дати закінчення строку ліквідації неплатоспроможного банку. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) складає ліквідаційний баланс після вжиття відповідно до законодавства України усіх можливих заходів щодо формування ліквідаційної маси та задоволення вимог кредиторів.

8.4. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) складає фінансову звітність на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням коригуючих проводок щодо подій, які коригують дані після дати балансу, за період від дати складання проміжного ліквідаційного балансу до дати складання ліквідаційного балансу з наростаючим підсумком з початку звітного періоду.

8.5. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) у ліквідаційному балансі відображає:

активи і власний капітал банку (за їх наявності);

активи, які залишилися непроданими, та зобов'язання банку, які залишилися невиконаними або не переданими спеціалізованій установі (за рішенням виконавчої дирекції Фонду у порядку, передбаченому цим Положенням);

невиконані зобов'язання банку перед НБУ і державою.

8.6. Заборгованість за активними операціями банку, що залишилася не погашеною його боржниками на час складання ліквідаційного балансу і яку Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) визнав відповідно до законодавства України безнадійною, списується в порядку, встановленому законодавством України.

8.7. Заборгованість боржника банку в разі визнання його банкрутом у встановленому законодавством України порядку та заборгованість інших боржників, яка відповідає вимогам пункту 14.1.11 статті 14 розділу I Податкового кодексу України, Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) під час складання ліквідаційного балансу має право віднести до безнадійної. Рішення про списання заборгованості таких боржників має прийматися з урахуванням оцінки вірогідності її повернення (періоду часу, протягом якого заборгованість відповідає вимогам податкового законодавства, аналізу вжитих заходів щодо її стягнення тощо).

8.8. Основні засоби або матеріальні цінності, які відповідно до законодавства України не можуть бути визнані активами, до часу складання ліквідаційного балансу мають бути списані з балансу.

8.9. Залишок коштів на накопичувальному рахунку банку, що відображається в ліквідаційному балансі, та залишок готівки в касі мають дорівнювати нулю.

8.10. Остаточний звіт складається Фондом в особі відповідного структурного підрозділу або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) відповідно до вимог Фонду щодо форми та змісту, зокрема має містити відомості про реалізацію майна банку та задоволення вимог кредиторів та/або про вичерпання заходів, спрямованих на задоволення вимог кредиторів.

8.11. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) в остаточному звіті відображає проведену роботу щодо продажу та повернення активів банку з метою задоволення вимог кредиторів, зокрема зазначає загальний обсяг ліквідаційної маси на початок процедури ліквідації за початковим балансом і фактично спрямованої на задоволення вимог кредиторів, загальну суму заборгованості такого банку перед кредиторами за реєстром акцептованих вимог кредиторів і суму незадоволених вимог кредиторів на кінець процедури ліквідації із зазначенням черги, а також повідомляє про те, що непродані активи відсутні, або про те, що активи передано спеціалізованій установі, і пропонує завершити ліквідацію банку.

8.12. Для затвердження виконавчою дирекцією Фонду ліквідаційного балансу і остаточного звіту Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) подає до Фонду такі документи:

відомість оборотів з наростаючим підсумком за балансовими та позабалансовими рахунками за весь період ліквідації банку;

інформацію про кошти, що надійшли та використані банком;

акти приймання-передавання документів банку до відповідних архівів;

перелік вимог кредиторів, які були включені до реєстру вимог і залишилися не задоволеними на час завершення процедури ліквідації банку (у разі передавання активів, які залишилися не проданими на час закінчення процедури ліквідації, спеціалізованій установі);

акт про передавання активів та вимог кредиторів банку спеціалізованій установі (у разі передавання активів, які залишилися не проданими на час закінчення процедури ліквідації, та незадоволених вимог кредиторів спеціалізованій установі).

8.13. Разом з ліквідаційним балансом надаються розшифровки за балансовими та позабалансовими рахунками з поясненнями, якщо за результатами ліквідації банку є залишки за активами та/або пасивами.

8.14. Ліквідаційний баланс, відомість оборотів з наростаючим підсумком з дати прийняття рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, перелік незадоволених вимог кредиторів засвідчуються підписами Фонду в особі відповідного структурного підрозділу або уповноваженої особи Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень), головного бухгалтера (або особи, яка виконує його обов'язки) і відбитком печатки банку (за наявності). Остаточний звіт засвідчується підписом Фонду в особі відповідного структурного підрозділу або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) і відбитком печатки банку (за наявності).

8.15. Ліквідаційний баланс, додатки до нього та остаточний звіт надаються Фонду на паперових носіях із пронумерованими та прошнурованими аркушами разом з описом документів та супровідним листом, а також в електронному вигляді на зовнішніх носіях інформації (CD, DVD, карти пам'яті, флеш-пам'ять тощо).

8.16. Фонд має право вимагати додаткові документи, які підтверджують дані ліквідаційного балансу. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) подає додаткові документи в строк, визначений виконавчою дирекцією Фонду.

8.17. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту і завершення процедури ліквідації.

8.18. Після прийняття вищезазначеного рішення Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) вживає передбачених законодавством заходів зі знищення печаток (за наявності) і штампів банку.

8.19. Після прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту і завершення процедури ліквідації Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) закриває накопичувальний рахунок банку та надає Фонду оригінал статуту такого банку і всі оригінали виписок та витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

8.20. Після затвердження ліквідаційного балансу та остаточного звіту Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) від імені банку вчиняє необхідні дії для:

зняття банку з обліку в органі державної фіскальної служби;

зняття банку з обліку в територіальному органі Пенсійного фонду України;

зняття банку з обліку у територіальному органі Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності;

зняття банку з обліку у територіальному органі Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

зняття банку з обліку у територіальному органі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

закриття всіх рахунків банку;

здавання для знищення печаток (за наявності) і штампів банку;

проведення державної реєстрації припинення банку.

8.21. Фонд в особі відповідного структурного підрозділу або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) передає документи банку, які підлягають зберіганню, до НБУ.

8.22. Акти приймання-передавання документів банку передаються уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень) до Фонду.

8.23. Рішення про виключення банку з Державного реєстру банків приймає НБУ.

8.24. Ліквідація банку вважається завершеною, а банк – ліквідованим з дати внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

8.25. У день внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань повноваження Фонду як ліквідатора щодо такого банку припиняються і Фонд надсилає НБУ звіт про завершення ліквідації банку.

{Глава 8 розділу V в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

VI. Контроль за виконанням плану врегулювання та звітність і облік Фонду

1. Фінансування витрат з виведення неплатоспроможного банку з ринку

1.1. Під час здійснення Фондом виведення неплатоспроможного банку з ринку (тимчасової адміністрації або ліквідації банку) фінансування витрат неплатоспроможного банку здійснюється відповідно до кошторису витрат, пов’язаних із здійсненням тимчасової адміністрації або ліквідації банку (далі - кошторис), форма якого наведена в додатку 4 до цього Положення.

Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування відповідних повноважень)" має право здійснювати витрати, пов'язані з розміщенням оголошення в засобах масової інформації згідно з вимогами Закону та нотаріальним засвідченням картки зі зразками підписів, до дати затвердження кошторису виконавчою дирекцією Фонду.

{Абзац другий пункту 1.1 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

1.2. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію (у разі делегування відповідних повноважень) складає та подає Фонду кошторис витрат банку, пов’язаних із здійсненням тимчасової адміністрації або ліквідації банку, на період тимчасової адміністрації та щокварталу на період ліквідації банку (з розподілом за місяцями) протягом 3 робочих днів після прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку та призначення відповідно уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію.

{Абзац перший пункту 1.2 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

Кошторис витрат банку, пов'язаних із здійсненням ліквідації банку на наступний квартал, складається щокварталу і подається до 15 числа місяця, що передує наступному кварталу, до Фонду для затвердження виконавчою дирекцією Фонду. На початку ліквідації банку кошторис включає період з дня початку процедури ліквідації до кінця поточного кварталу. Не використана у звітному кварталі сума коштів за кошторисом не переноситься на наступний квартал.

{Абзац другий пункту 1.2 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

Кошторис витрат складається в тисячах гривень.

{Пункт 1.2 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

1.3. Сума зазначених у кошторисі витрат розраховується на підставі витрат банку за діючими за останні три місяці договорами або прогнозних сум у разі витрат, які не здійснювалися банком до запровадження тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації банку.

Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування відповідних повноважень) в разі необхідності включає до розрахунку накопичені борги (несплачені рахунки за діючими договорами, які виникли внаслідок відсутності фінансування) за відповідними договорами, несплата яких призведе до унеможливлення продовження дії договору.

{Абзац другий пункту 1.3 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування відповідних повноважень) у разі необхідності доповнює перелік витрат на підставі обґрунтування, зокрема витратами, які відносяться до специфіки конкретного банку, супутніми витратами на отримання цільової позики, а також витратами на непередбачені цілі, які не можуть бути більшими ніж 10 % від суми всіх витрат, визначених кошторисом.

{Абзац третій пункту 1.3 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

1.4. Підготовку проекту кошторису здійснює Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування відповідних повноважень) на підставі наявного у неплатоспроможного банку фінансування.

{Абзац перший пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

В окремих випадках за умови недостатності коштів у банку для оплати його витрат Фонд може надати цільову позику такому банку відповідно до пунктів 2 та 7 частини другої статті 20 Закону для оплати витрат за такими напрямами:

{Абзац другий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

витрати, пов'язані із забезпеченням господарської діяльності банку в період тимчасової адміністрації (договори про надання послуг (виконання робіт), закупівля канцелярських товарів, витрати на оцінку та реалізацію майна банку, які забезпечують операційну діяльність банку, зокрема договори про оренду нерухомого майна, надання комунальних послуг, послуг зв'язку, охорони тощо), у межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;

{Абзац третій пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

витрати, пов’язані із залученням до роботи в процесі здійснення тимчасової адміністрації за рахунок банку будь-якого радника, аудитора, юриста, суб’єкта оціночної діяльності тощо, в межах кошторису витрат банку, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;

{Абзац четвертий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

витрати, пов’язані з проведенням аудиторських перевірок та юридичних експертиз з питань діяльності банку в процесі здійснення тимчасової адміністрації, в межах кошторису витрат банку, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;

{Абзац п’ятий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац шостий пункту 1.4 глави 1 розділу VI виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про надання цільової позики для оплати витрат банку за рахунок коштів Фонду.

{Абзац шостий пункту 1.4 глави 1 розділу VI в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац сьомий пункту 1.4 глави 1 розділу VI виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац пункту 1.4 глави 1 розділу VI виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац пункту 1.4 глави 1 розділу VI виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац пункту 1.4 глави 1 розділу VI виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац пункту 1.4 глави 1 розділу VI виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац пункту 1.4 глави 1 розділу VI виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац пункту 1.4 глави 1 розділу VI виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

{Абзац пункту 1.4 глави 1 розділу VI виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

У разі необхідності отримання цільової позики Фонду для оплати витрат банку, які визначені цим пунктом, за рахунок коштів Фонду відповідний структурний підрозділ Фонду або уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію (у разі делегування їй відповідних повноважень) відповідно до пункту 17 частини п’ятої статті 12 Закону подає на розгляд виконавчої дирекції Фонду звернення, що обов’язково містить:

{Абзац сьомий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014, № 370 від 18.03.2016}

заявку на отримання цільової позики Фонду для оплати витрат за рахунок коштів Фонду (із зазначенням суми необхідних коштів та розміру дефіциту коштів для забезпечення витраті строків проведення платежу(ів)) разом з обґрунтуванням;

{Абзац восьмий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

прогнозні суми надходжень та витрат банку за період дії тимчасової адміністрації (у вигляді грошового потоку).

{Абзац дев'ятий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

У разі прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про надання цільової позики Фонду для оплати витрат банку за рахунок коштів Фонду в межах кошторису витрат Фонду, затвердженого адміністративною радою Фонду, між уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрації та Фондом в особі директора-розпорядника протягом трьох робочих днів укладається договір цільової позики.

{Абзац десятий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014, № 370 від 18.03.2016}

Загальна сума цільової позики визначається на підставі кошторису витрат банку, за вирахуванням витрат на оплату праці та нарахування на фонд оплати праці працівників банку і непередбачених витрат банку.

{Абзац одинадцятий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Після укладання договору цільової позики для оплати витрат банку уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію подає на розгляд виконавчої дирекції:

{Абзац дванадцятий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014, № 370 від 18.03.2016}

заявку про отримання цільової позики (її частини) Фонду (із зазначенням суми необхідних коштів та розміру дефіциту коштів для забезпечення витраті строків проведення платежу(ів), обґрунтування необхідності здійснення витрат та відповідності їх віднесення до цілей, визначених Законом);

{Абзац тринадцятий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

платіжний календар банку зі щотижневою розбивкою на період дії тимчасової адміністрації;

{Абзац чотирнадцятий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014, № 370 від 18.03.2016}

виписки з рахунків банку на день подання заявки (кореспондентських рахунків або накопичувального рахунку, а також коштів у касі банку та у відокремлених підрозділах банку);

проект(и) договору(ів) або договір(договори), за яким(и) планується здійснення витрат банком;

прогнозні суми надходжень та витрат банку за період дії тимчасової адміністрації (у вигляді грошового потоку), розраховані на день подання заявки.

{Абзац сімнадцятий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

За умови недостатності коштів у банку для оплати витрат, зазначених у заявці, виконавча дирекція Фонду приймає рішення про надання цільової позики Фонду для оплати таких витрат банку в межах суми, визначеної договором.

{Абзац вісімнадцятий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Перерахунок Фондом коштів згідно з договором цільової позики відбувається за розпорядженням директора-розпорядника Фонду про перерахування коштів на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду згідно з поданою уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію банку заявкою.

{Абзац дев’ятнадцятий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Надання частин цільової позики Фонду для оплати витрат банку припиняється на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду за умови:

{Абзац двадцятий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

достатності коштів для оплати таких витрат банку, що підтверджують виписки з рахунків банку (кореспондентських рахунків, а також у касі банку або коштів у відокремлених підрозділах);

{Абзац двадцять перший пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

використання банком коштів Фонду не за цільовим призначенням.

У разі припинення надання частин цільової позики Фонду банку при встановленні факту використання ним коштів Фонду з порушенням цього Положення відновлення їх надання для оплати витрат банку здійснюється згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду за зверненням уповноваженої особи Фонду після повернення у повному обсязі коштів Фонду, використаних банком не за цільовим призначенням, на рахунок Фонду.

{Абзац двадцять третій пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Облік коштів Фонду здійснюється банком на окремому аналітичному рахунку.

{Абзац двадцять четвертий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Не використані банком кошти цільової позики Фонду повертаються ним на рахунок Фонду не пізніше останнього дня тимчасової адміністрації.

{Абзац двадцять п’ятий пункту 1.4 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.5. До кошторису, який подається на затвердження виконавчій дирекції Фонду, додаються:

обґрунтування, розрахунки за кожною статтею планових витрат, які підтверджують потребу їх включення до кошторису;

прогнозні суми надходжень та витрат банку (у вигляді грошового потоку) протягом дії тимчасової адміністрації або в разі ліквідації банку на квартал за кожні сім календарних днів, а також дані про наявність високоліквідних активів, пропозиції щодо джерел фінансування касових розривів кошторису банку на проведення витрат, потрібних для здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації.

{Абзац третій пункту 1.5 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

1.6. Виконавча дирекція Фонду за потреби має право вимагати від уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію (у разі делегування відповідних повноважень) банку додаткових пояснень і обґрунтувань щодо складання, внесення змін та виконання кошторису.

{Пункт 1.6 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

1.7. Кошторис витрат банку, пов’язаних із здійсненням тимчасової адміністрації або ліквідації банку, затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

1.8. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію (у разі делегування відповідних повноважень) банку:

{Абзац перший пункту 1.8 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

забезпечує правильність складання проекту кошторису, а також змін до нього;

відповідає за виконання кошторису в межах, затверджених виконавчою дирекцією Фонду;

зобов’язана використовувати кошти виключно на потреби та в межах, передбачених відповідним кошторисом.

1.9. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію (у разі делегування відповідних повноважень) банку має право внести на розгляд виконавчої дирекції Фонду пропозиції щодо змін до кошторису. Зміни до кошторису за наявності обґрунтованого клопотання такої уповноваженої особи Фонду розглядає виконавча дирекція Фонду та затверджує їх або відмовляє в їх затвердженні.

{Пункт 1.9 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

1.10. Витрати Фонду, пов'язані з виведенням неплатоспроможного банку з ринку (у тому числі: цільова позика, що надавалася Фондом неплатоспроможному банку, витрати Фонду згідно з кошторисом витрат Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію відшкодовуються Фонду у фактично понесених ним розмірах:

{Абзац перший пункту 1.10 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

не пізніше трьох днів після капіталізації неплатоспроможного банку новим власником відповідно до умов плану врегулювання та договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку;

{Абзац другий пункту 1.10 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 151 від 22.12.2014}

за рахунок ліквідаційної маси неплатоспроможного банку відповідно до статті 52 Закону.

1.11. Контроль за виконанням затвердженого кошторису покладається на відповідальну особу (працівника банку), Фондом або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування відповідних повноважень).

{Абзац перший пункту 1.11 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

Відповідальна особа щодня аналізує та перевіряє додержання витрат у межах затвердженого кошторису в розрізі статей та їх складових частин та щотижня і щомісяця подає звіт Фонду або уповноваженій особі Фонду (у разі делегування відповідних повноважень).

{Абзац другий пункту 1.11 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

Звіт про виконання кошторису витрат (додаток 5) за період дії тимчасової адміністрації або щокварталу протягом ліквідації неплатоспроможного банку разом з пояснювальною запискою до нього подається виконавчій дирекції Фонду на розгляд і затвердження не пізніше 15 днів після закінчення тимчасової адміністрації або звітного кварталу відповідно.

{Абзац третій пункту 1.11 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

У разі отримання банком цільової позики Фонду для оплати його витрат уповноважена особа Фонду (у разі делегування відповідних повноважень):

{Абзац четвертий пункту 1.11 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014, № 370 від 18.03.2016}

щотижня подає звіт про використання цільової позики Фонду (додаток 6) виконавчій дирекції Фонду до повного її погашення;

{Абзац п’ятий пункту 1.11 глави 1 розділу VI в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

подає документи (зокрема завірені копії договору, рахунку-фактури), що підтверджують цільове використання коштів, наданих Фондом, протягом двох робочих днів з дати проведення платежів.

1.12. У разі здійснення повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора безпосередньо Фондом всі процедури, визначені цією главою, покладаються на відповідний(і) структурний(ні) підрозділ(и) Фонду.

{Главу 1 розділу VI доповнено новим пунктом 1.12 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Глава 1 розділу VI в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

2. Інформування про діяльність уповноваженої особи Фонду

2.1. Уповноважена особа Фонду зобов'язана інформувати Фонд про режим роботи неплатоспроможного банку, а також дні та години прийому громадян (вкладників неплатоспроможного банку).

{Пункт 2.1 глави 2 розділу VI в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

2.2. Під час дії в банку тимчасової адміністрації на бланках, які містять найменування такого банку, а також на листах неплатоспроможного банку, які надсилаються електронною поштою, після найменування такого банку проставляється гриф «Тимчасова адміністрація», а під час процедури ліквідації банку – «Ліквідація».

{Пункт 2.2 глави 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

2.3. Уповноважена особа Фонду організовує та контролює роботу телефону «гарячої лінії» неплатоспроможного банку, на який можуть безперешкодно телефонувати вкладники.

2.4. У разі здійснення безпосередньо Фондом повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора всі процедури, визначені цією главою, покладаються на відповідний(і) структурний(і) підрозділ(и) Фонду.

{Главу 2 розділу VI доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

3. Звітування уповноваженої особи Фонду перед Фондом

3.1. Уповноважена особа Фонду подає виконавчій дирекції Фонду:

щомісяця - звітність про здійснення тимчасової адміністрації банку або про його ліквідацію;

щокварталу - звітність про виплати та надходження неплатоспроможного банку;

{Пункт 3.1 глави 3 розділу VI доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

звіт про виконання плану врегулювання.

3.2. Уповноважена особа Фонду подає виконавчій дирекції Фонду:

щомісячну звітність до 5-го числа місяця, що настає за звітним;

щоквартальну звітність до 5-го числа місяця, що настає за звітним кварталом;

{Пункт 3.2 глави 3 розділу VI доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

звіт про виконання плану врегулювання у день закінчення тимчасової адміністрації та/або ліквідації неплатоспроможного банку.

3.3. Якщо в період здійснення тимчасової адміністрації виконувався затверджений виконавчою дирекцією Фонду план врегулювання, звіт про здійснення тимчасової адміністрації включає інформацію про стан виконання плану врегулювання.

3.4. Звіт про здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації неплатоспроможного банку має, зокрема, містити:

інформацію про розрахунки з вкладниками;

висновок про стан виконання плану врегулювання;

перелік заходів, здійснених уповноваженою особою Фонду за період її діяльності, їх результати;

звіт про виконання кошторису витрат (додаток 5) за період дії тимчасової адміністрації або в разі ліквідації неплатоспроможного банку щоквартальні звіти протягом дії ліквідації разом з пояснювальними записками до них. У разі отримання банком фінансування витрат за рахунок коштів Фонду уповноважена особа Фонду обов’язково у звіті зазначає підстави надання фінансування, підтверджуючи документами про його цільове використання.

3.5. Звіт про виплати та надходження неплатоспроможного банку має, зокрема, містити:

інформацію про розрахунки з кредиторами;

{Абзац другий пункту 3.5 глави 3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1768 від 08.09.2016}

інформацію про надходження від погашення заборгованості за кредитами, від продажу майна банку тощо.

Звіт про виплати та надходження неплатоспроможного банку розміщується уповноваженою особою Фонду на сайті неплатоспроможного банку. Фонд не пізніше 3 робочих днів з дня отримання такого звіту від уповноваженої особи Фонду розміщує його на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет.

{Главу 3 розділу VI доповнено новим пунктом 3.5 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 75 від 16.04.2015}

3.6. Виконавча дирекція Фонду затверджує звіт уповноваженої особи Фонду про виконання плану врегулювання, про завершення ліквідаційної процедури.

{Абзац другий пункту 3.6 глави 3 розділу VI виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

3.7. У разі здійснення безпосередньо Фондом повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора всі процедури, визначені цією главою, покладаються на відповідний структурний підрозділ Фонду.

{Главу 3 розділу VI доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 370 від 18.03.2016}

{Глава 3 розділу VI в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013}

Начальник відділу

з питань стратегії

та трансформації Фонду

Н.О. Лапаєва


Додаток 1

до Положення про виведення

неплатоспроможного банку з ринку

(пункт 3.6 глави 3 розділу ІІІ)

КАРТКА ПОТЕНЦІЙНОГО ІНВЕСТОРА

1. Повне найменування (для юридичної особи).

Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)

2. Скорочене найменування юридичної особи (з установчих документів) (за наявності)

3. Код за ЄДРПОУ.

Серія, номер паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті (для резидентів) (для фізичної особи)

4. Країна реєстрації.

Громадянство

5. Організаційно-правова форма юридичної особи

6. Форма власності (для юридичних осіб)

7. Дата державної реєстрації (для юридичних осіб)

8. Місце здійснення діяльності (країна, регіон)

9. Місцезнаходження (для юридичної особи).

Місце проживання (для фізичної особи)

10. Телефон

11. Адреса електронної пошти

12. Офіційний веб-сайт

13. Реквізити чинної банківської ліцензії та дозволів (для банків)

14. Обставини, що впливають на можливу заінтересованість у здійсненні виведення неплатоспроможного банку з ринку

Обставини

Сума, валюта

Сума кредитів, виданих неплатоспроможним банком інвестору та його пов’язаним особам

Вартість цінних паперів інвестора та його пов’язаних осіб, що належать неплатоспроможному банку

Розмір кредиторської заборгованості інвестора перед неплатоспроможним банком

Розмір гарантій, авалів та акредитивів, наданих інвестором та його пов’язаними особами неплатоспроможному банку

Сума кредитів, отриманих від неплатоспроможного банку інвестором та його пов’язаними особами

Вартість цінних паперів неплатоспроможного банку, що належать інвестору та його пов’язаним особам

Розмір дебіторської заборгованості неплатоспроможного банку перед інвестором

Розмір гарантій, авалів та акредитивів, отриманих інвестором та його пов’язаними особами від неплатоспроможного банку

Інші обставини (розшифрувати):

15. Який(і) спосіб(оби) виведення неплатоспроможного банку з ринку пропонується(ються) інвестором

Способи, передбачені Законом

Так/ні

1. Ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку

2. Відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією

3. Створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку (вказати, чи планується здійснити заходи з приведення діяльності перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України або здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку):

4. Продаж неплатоспроможного банку інвестору (вказати, чи планується здійснити заходи з приведення діяльності неплатоспроможного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України або здійснити приєднання (злиття) неплатоспроможного банку до існуючого платоспроможного банку):

16. Основні умови реалізації запропонованого(их) способу(ів) виведення неплатоспроможного банку з ринку (сума операції, строки капіталізації тощо)

Спосіб

Умова

Сума

Строк

1

2

3

4

17. Види та сума активів неплатоспроможного банку, у яких заінтересований інвестор (кредитний портфель (споживчий, іпотечний тощо), цінні папери, відокремлені підрозділи, нерухомість тощо)

Вид активів

Сума

Коментарі

18. Джерела доходу інвестора для капіталізації неплатоспроможного банку або перехідного банку

Керівник

_________________________

(П. І. Б. керівника)

П. І. Б. (для фізичних осіб) __________________________

_____________________

(підпис)

М. П. (за наявності)

______________

(дата)

{Додаток 1 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}


Додаток 2

до Положення про виведення

неплатоспроможного банку

з ринку

ФОРМА

конкурсної пропозиції

1. Повне найменування (для юридичної особи). Прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи)

2. Код за ЄДРПОУ та номер запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації юридичної особи (для юридичної особи). Серія та номер паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для резидентів) (для фізичної особи)

3. Конкретні умови реалізації запропонованого способу виведення неплатоспроможного банку з ринку (сума операції, у тому числі сума і вид фінансової підтримки або сума премії з боку інвестора, строки капіталізації тощо) відповідно до затвердженого виконавчою дирекцією плану врегулювання

4. Джерела доходу інвестора для виконання затвердженого виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб плану врегулювання неплатоспроможного банку

5. Деталі та часові рамки виконання затвердженого виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб плану врегулювання неплатоспроможного банку

Керівник

__________________________________

                           (П.І.Б. керівника)

П.І.Б. (для фізичних осіб)

_________________________________

_________________________

                         (підпис)

М.П. (за наявності)

_________________

(дата)


Додаток 3

до Положення про виведення

неплатоспроможного банку

з ринку

ПЕРЕЛІК

(реєстр) вимог кредиторів

________________________________________________,

(повне найменування банку)

акцептованих уповноваженою особою Фонду

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові / найменування кредитора

Паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків*/код за ЄДРПОУ, місце проживання / місцезнаходження кредитора

Банківські реквізити (за їх наявності)

Сума вимог

Черговість задоволення вимог

Дата внесення вимог до реєстру вимог кредиторів

Підстави для внесення вимог до реєстру вимог кредиторів

за даними балансу на останній робочий день банку

заявлена

акцептована

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за чергою

 

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за реєстром вимог

 

 

 

Х

Х

Х

__________

* Крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для резидентів).

Уповноважена особа Фонду

_____________________

(повне найменування банку)

___________________

(підпис, ініціали, прізвище)

М.П.

__________________

(дата)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}


Додаток 4

до Положення про виведення

неплатоспроможного банку

з ринку

(пункт 1.1 глави 1 розділу VI)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб

від ________________ № _______

Директор-розпорядник Фонду

____________

(підпис, П. І. Б.)

КОШТОРИС

витрат__________________________________

(найменування банку)

на здійснення

________________________

(тимчасової адміністрації/ліквідації)

на ______________________

(період)

(тис. грн)

№ з/п

Стаття витрат

План, всього

У тому числі

місяць

місяць

місяць

1

Фонд заробітної плати

2

Нарахування на ФОП

3

Оренда

4

Експлуатаційні витрати

5

Послуги зв’язку

6

Послуги охорони

7

Інші витрати (у тому числі на канцелярські товари, господарські товари, обслуговування автомобілів, витратні матеріали, супроводження програмних продуктів, витрати на закриття відокремлених підрозділів тощо)

8

Витрати на податки та збори, обов’язкові платежі*

9

Комісійні витрати (у тому числі: витрати на забезпечення виплат вкладникам)

10

Витрати на опублікування оголошень

11

Витрати на оцінку та реалізацію майна

12

Витрати на проведення аудиту

13

Витрати на оплату послуг осіб, залучених для забезпечення здійснення покладених на уповноважену особу Фонду функцій

14

Непередбачені витрати

УСЬОГО

* Заповнюється при формуванні кошторису витрат на здійснення тимчасової адміністрації. При здійсненні процедури ліквідації заповнюється лише в частині судового збору.

Уповноважена особа Фонду

гарантування вкладів фізичних осіб

на тимчасову адміністрацію/ліквідацію

______________________________

             (найменування банку)

_______________

(підпис)

__________________

(П. І. Б.)

Відповідальна особа банку

_______________

(підпис)

_________________

(П. І. Б.)

{Положення доповнено новим Додатком 4 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014, № 75 від 16.04.2015, № 212 від 30.11.2015}


Додаток 5

до Положення про виведення

неплатоспроможного банку

з ринку

(пункт 1.11 глави 1 розділу VI)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб

від ______________ № _______

Директор-розпорядник Фонду

____________

(підпис, П. І. Б.)

ЗВІТ

про виконання кошторису витрат

__________________________________

(найменування банку)

на здійснення

________________________

(тимчасової адміністрації/ліквідації)

на_____________________

(період)

(тис. грн)

№ з/п

Стаття витрат

План, усього

Фактично, всього

Відхилення

Використання, %

1

Фонд заробітної плати

2

Нарахування на ФОП

3

Оренда

4

Експлуатаційні витрати

5

Послуги зв’язку

6

Послуги охорони

7

Інші витрати (у тому числі на канцелярські товари, господарські товари, обслуговування автомобілів, витратні матеріали, супроводження програмних продуктів, витрати на закриття відокремлених підрозділів тощо)

8

Витрати на податки та збори, обов’язкові платежі*

9

Комісійні витрати (у тому числі: витрати на забезпечення виплат вкладникам)

10

Витрати на опублікування оголошень

11

Витрати на оцінку та реалізацію майна

12

Витрати на проведення аудиту

13

Витрати на оплату послуг осіб, залучених для забезпечення здійснення покладених на уповноважену особу Фонду функцій

14

Непередбачені витрати

УСЬОГО

* Заповнюється при формуванні кошторису витрат на здійснення тимчасової адміністрації. При здійсненні процедури ліквідації заповнюється лише в частині судового збору.

Уповноважена особа Фонду

гарантування вкладів фізичних осіб

на тимчасову адміністрацію/ліквідацію

______________________________

             (найменування банку)

_______________

(підпис)

__________________

(П. І. Б.)

Відповідальна особа банку

_______________

(підпис)

_________________

(П. І. Б.)

{Положення доповнено новим Додатком 5 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014, № 75 від 16.04.2015, № 212 від 30.11.2015}


Додаток 6

до Положення про виведення

неплатоспроможного банку

з ринку

(пункт 1.11 глави 1 розділу VI)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб

від ______________ № _______

Директор-розпорядник Фонду

____________

(підпис, П. І. Б.)

ЗВІТ

про використання цільової позики Фонду

(щотижневий)

(тис. грн)

№ з/п

Стаття витрат

План, усього

Фактично

Відхилення

Використання, %

Примітка

усього

за рахунок цільової позики Фонду

УСЬОГО

Уповноважена особа Фонду

гарантування вкладів фізичних осіб

на тимчасову адміністрацію/ліквідацію

______________________________

             (найменування банку)

_______________

(підпис)

__________________

(П. І. Б.)

Відповідальна особа банку

_______________

(підпис)

_________________

(П. І. Б.)

{Положення доповнено новим Додатком 6 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014}

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: РІШЕННЯ від 05.07.2012 № 2 "Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

РІШЕННЯ від 05.07.2012 № 2 "Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку". 2012

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -