Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

РІШЕННЯ від 12.07.2012 № 7 "Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". 2012

Інформація актуальна на 03.05.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

12.07.2012  № 7

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 вересня 2012 р.

за № 1547/21859

Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

№ 7 від 25.01.2013

№ 29 від 23.09.2013

№ 31 від 01.11.2013

№ 82 від 04.09.2014

№ 135 від 11.02.2016}

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 12, пункту 13 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1.

Затвердити Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додається).

2.

Визнати таким, що втратило чинність, рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 лютого 2002 року № 3 "Про затвердження Положення про порядок ведення Реєстру учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 березня 2002 року за № 242/6530.

3. Відділу економічного аналізу та поточного моніторингу разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Банкам, що внесені до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у тримісячний строк після набрання чинності цим рішенням інформацію, передбачену підпунктом 4.2 пункту 4 розділу ІІ Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого цим рішенням.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

6. Це Рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", але не раніше дня його офіційного опублікування.

Директор - розпорядник

О.І. Шарова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб

12.07.2012  № 7

(у редакції рішення виконавчої

дирекції Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

від 23.09.2013 № 29)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 вересня 2012 р.

за № 1547/21859

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

І.

Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до частини шостої статті 17 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон) і визначає порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

Метою цього Положення є забезпечення належного виконання функцій Фонду щодо ведення реєстру учасників Фонду (далі - реєстр) відповідно до Закону.

Інформація щодо персональних даних, що міститься у реєстрі, є конфіденційною і розголошенню не підлягає, крім випадків, передбачених законом.

2. Перелік учасників Фонду розміщується на офіційному сайті Фонду в мережі Інтернет.

3. Фонд зобов’язаний один раз на рік, станом на 01 січня, розміщувати на своєму офіційному веб-сайті перелік учасників Фонду не пізніше одного місяця після настання відповідного строку. Фонд зобов’язаний додатково розміщувати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про зміни в переліку учасників Фонду не пізніше 14 днів після внесення відповідних змін до реєстру учасників Фонду, а також перелік учасників Фонду.

{Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 82 від 04.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 135 від 11.02.2016}

4. Фонд двічі на рік (станом на 1 січня та 1 липня) протягом 10 днів після настання зазначених строків та протягом 14 календарних днів після внесення змін до реєстру учасників Фонду надає перелік учасників Фонду до Національного банку України.

{Розділ I доповнено новим пунктом 4 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 82 від 04.09.2014}

5.

Дія цього Положення поширюється на всі банки України, включаючи перехідні банки, крім публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (до прийняття відповідного закону щодо участі такого банку у Фонді) та санаційного банку, створеного до набрання чинності Законом.

{Пункт 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 82 від 04.09.2014}

6. Банк набуває статусу учасника Фонду в день отримання ним банківської ліцензії.

7. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

ведення реєстру - одержання, включення, накопичення відомостей про учасників Фонду;

відомості про участь банку в системі обов’язкового гарантування вкладів фізичних осіб - сукупність інформації, яка міститься в реєстрі (у тому числі документи, що формують досьє учасників Фонду) відповідно до вимог цього Положення;

досьє учасника Фонду (далі - досьє) - сукупність оригіналів та/або копій документів, які підтверджують відомості, що містяться в реєстрі щодо такого учасника Фонду;

несвоєчасне подання відомостей Фонду - подання учасником Фонду необхідних відомостей до Фонду пізніше терміну (строку), встановленого Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду, але до дати виявлення правопорушення Фондом з одночасною відсутністю в учасника Фонду підтвердних документів про вчасне подання Фонду таких відомостей;

перелік учасників Фонду - витяг з реєстру, який містить найменування учасників Фонду та реєстраційні номери учасників Фонду;

свідоцтво учасника Фонду (далі - Свідоцтво) - документ установленого зразка, який підтверджує участь банку у Фонді та факт унесення Фондом інформації про банк до реєстру;

учасник Фонду - банк, який має банківську ліцензію, на підставі якої має право здійснювати банківську діяльність шляхом надання банківських послуг, та перехідний банк, який створюється у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку, єдиним акціонером якого є Фонд до дня продажу цього банку інвестору.

{Абзац восьмий пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 82 від 04.09.2014}

Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в значеннях відповідно до їх визначень у Законі.

II. Вимоги до реєстру

1. Реєстр створюється і ведеться Фондом, який є його розпорядником та адміністратором.

2. Фонд забезпечує зберігання, захист, використання та поширення інформації про учасників Фонду.

3. При веденні реєстру формується досьє на кожного учасника Фонду.

4. Ведення реєстру здійснюється Фондом у паперовому вигляді (у пронумерованій, прошнурованій книзі, засвідченій підписом директора-розпорядника та відбитком гербової печатки Фонду), а також в електронному вигляді.

5. Реєстр у паперовому вигляді містить такі відомості:

1) порядковий номер запису;

2) реєстраційний номер учасника Фонду;

3) дату реєстрації банку у реєстрі;

4) повне найменування банку та скорочене найменування (за наявності);

5) місцезнаходження банку (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту (адміністративний міський район), район, область, поштовий індекс, країна);

6) електронну адресу, адресу абонента електронної пошти Національного банку України, телефон і факс, сторінку учасника Фонду в мережі Інтернет (за наявності);

7) прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) голови правління (ради директорів) або виконуючого обов’язки голови правління (ради директорів), директора чи виконуючого обов’язки директора учасника Фонду, уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію;

{Підпункт 7 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 82 від 04.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 135 від 11.02.2016}

8) прізвище, ім’я та по батькові головного бухгалтера учасника Фонду;

9) номер та дату банківської ліцензії;

10) дату видачі Національним банком України банківської ліцензії учаснику Фонду;

11) номер та дату Свідоцтва;

12) номер бланка Свідоцтва;

13) дату отримання Свідоцтва та підпис уповноваженої особи учасника Фонду;

14) дату повернення банком Свідоцтва та підпис уповноваженої особи банку;

15) підставу для повернення Свідоцтва;

16) примітки.

6. До реєстру в електронному вигляді, крім наведених у пункті 5 цього розділу, додатково вносяться такі відомості:

1) прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата та місце народження, місце проживання та паспортні дані (посвідки на тимчасове/постійне проживання), реєстраційний номер облікової картки платника податків, інформація щодо дати та номера розпорядчого документа, який підтверджує факт призначення/переведення/звільнення та дату фактичного початку виконання посадових обов’язків у повному обсязі, номери телефонів та електронна адреса таких категорій осіб:

членів спостережної (наглядової) ради учасника Фонду;

членів правління (ради директорів) учасника Фонду;

голови правління (ради директорів), або виконуючого обов’язки голови правління (ради директорів), або директора чи виконуючого обов’язки директора учасника Фонду, або уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію;

заступників голови правління чи заступників директора;

головного бухгалтера або виконуючого обов'язки головного бухгалтера учасника Фонду.

У разі якщо зазначені вище особи через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, до реєстру вноситься інформація про відмітку у паспорті таких осіб щодо наявності у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для резидентів);

2) код банку (МФО);

3) код за ЄДРПОУ;

4) номер кореспондентського рахунку банку в Національному банку України;

5) інформація щодо двадцяти найбільших учасників банку (за винятком перехідного банку);

6) адреса абонента електронної пошти Національного банку України;

7) інформація про куратора банку Національного банку України (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата призначення/заміни/уповноваження іншої особи на виконання функцій куратора банку/відміни, номер та дата рішення про запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку та призначення куратора банку/заміну/уповноваження іншої особи на виконання функцій куратора банку/відміну);

8) інформація щодо материнської компанії учасника Фонду, в якому частка іноземного капіталу складає більше 50 відсотків, країна компанії.

{Пункт 6 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 135 від 11.02.2016}

III. Порядок надання учасниками Фонду відомостей до Фонду

1. Включення учасника Фонду до реєстру учасників Фонду.

Фонд вносить відомості про банк до реєстру з присвоєнням йому унікального номера - реєстраційного номера учасника Фонду та здійснює видачу Свідоцтва після:

1) отримання Фондом повідомлення Національного банку України про видачу банківської ліцензії;

2) отримання від банку відомостей, що повинні міститися в реєстрі.

Для внесення відомостей про банк до реєстру та для отримання Свідоцтва банки протягом семи робочих днів з дня отримання банківської ліцензії зобов'язані подати до Фонду відомості у вигляді:

1) заяви на отримання свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення (далі - Заява);

2) завіреної в установленому законодавством порядку копії банківської ліцензії, виданої Національним банком України;

3) таблиці в електронному вигляді в форматі Excel-файла щодо інформації про осіб, відомості про яких включаються до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення;

4) копій документів, завірених підписом особи, уповноваженої банком, та відбитком печатки банку (за наявності), щодо голови правління (ради директорів) або виконуючого обов’язки голови правління (ради директорів), директора або виконуючого обов’язки директора учасника Фонду, а саме: розпорядчого документа, який підтверджує факт та дату призначення/переведення/звільнення, та письмової згоди Національного банку України на заступлення кандидатів на посади голови правління (ради директорів) та головного бухгалтера;

5) інформації щодо двадцяти найбільших учасників банку за формою, встановленою розділом 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674, для форми № 670 (квартальна);

6) інформації про материнську компанію учасника Фонду та її рейтинги із посиланням на веб-сторінку відповідного агентства, на якій у вільному доступі можливий перегляд цієї інформації, або копії звіту відповідного агентства про присвоєння кредитного рейтингу материнській компанії, засвідченої головою правління (ради директорів) такого учасника Фонду (якщо материнська компанія учасника Фонду, в якому участь іноземного капіталу більше 50 відсотків, має довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за зобов'язаннями в іноземній валюті, присвоєний одним або декількома рейтинговими агентствами, такими як: «Standard & Poor's», «Fitch Ratings» або «Moody's Investors Service»), у вигляді електронної таблиці за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення.

Перехідний банк звільняється від обов’язку подання Фонду інформації, зазначеної у підпунктах 5 та 8 пункту 6 розділу ІІ цього Положення.

Фонд уносить інформацію про банк до реєстру та здійснює оформлення Свідоцтва згідно з додатком 3 до цього Положення, яке видається голові правління банку (ради директорів), директору учаснику Фонду або уповноваженій ним особі на підставі належним чином оформленої довіреності.

{Пункт 1 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 135  від 11.02.2016}

2. Внесення змін до відомостей, що містяться у реєстрі учасників Фонду.

Учасник Фонду зобов’язаний протягом семи робочих днів з дати виникнення змін до відомостей, що містяться у реєстрі, повідомити про це Фонд шляхом надсилання Повідомлення в електронному вигляді засобами електронного зв’язку Національного банку України за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення, додати скановані копії документів, які підтверджують зазначені зміни (в разі зміни відомостей про керівників банку), та таблицю в електронному вигляді в форматі файла еxcel щодо інформації про осіб, відомості про яких включаються до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (подається за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення).

{Абзац другий пункту 2 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 82 від 04.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 135 від 11.02.2016}

У разі змін інформації щодо материнської компанії та її рейтингів, наведених у додатку 5 до цього Положення, учасник Фонду зобов’язаний надати до Фонду інформацію щодо таких змін, засвідчену головою правління (ради директорів) такого учасника Фонду, протягом семи робочих днів з дати виникнення змін у вигляді електронної таблиці за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення.

{Пункт 2 розділу III доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 135 від 11.02.2016}

У разі заміни Національним банком України банківської ліцензії учасник Фонду також надає Фонду засвідчену в нотаріальному порядку її копію.

У разі зміни банківських реквізитів (коду банку (МФО), номера кореспондентського рахунку банку в територіальному управлінні Національного банку України, адреси абонента електронної пошти Національного банку України) та/або зміни місцезнаходження учасника Фонду учасник Фонду зобов’язаний протягом семи робочих днів з дати виникнення змін до відомостей, що містяться у реєстрі, повідомити про це Фонд шляхом надсилання Повідомлення за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення.

{Абзац пункту 2 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 82 від 04.09.2014}

У разі зміни інформації щодо двадцяти найбільших учасників банку (форма № 670, встановлена розділом 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674) така інформація подається протягом семи робочих днів після строку, визначеного для подання зазначеної форми звітності до Національного банку України, із супровідним листом в електронному вигляді засобами електронного зв'язку Національного банку України. Перехідний банк звільняється від обов'язку надавати таку інформацію.

{Пункт 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 82 від 04.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 135 від 11.02.2016}

Датою виникнення змін щодо відомостей про призначення/переведення/звільнення голови правління (ради директорів) або виконуючого обов’язки голови правління (ради директорів), директора або виконуючого обов’язки директора учасника Фонду, уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації, заступників голови правління (ради директорів) або заступників директора, головного бухгалтера учасника Фонду або виконуючого обов'язки головного бухгалтера, членів правління (ради директорів) учасника Фонду, членів спостережної (наглядової) ради учасника Фонду є дата, вказана у розпорядчому документі, який підтверджує факт призначення/переведення/звільнення, або дата фактичного початку виконання посадових обов'язків у повному обсязі (якщо заступлення кандидатів на посади потребує погодження з Національним банком України).

{Абзац пункту 2 розділу III в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 82 від 04.09.2014, № 135 від 11.02.2016}

Датою виникнення змін щодо відомостей про призначення/заміну/уповноваження іншої особи на виконання функцій куратора банку/відміну куратора банку Національного банку України є дата отримання банком рішення про запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку та призначення куратора банку/заміну/уповноваження іншої особи на виконання функцій куратора банку/відміну.

{Пункт 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 82 від 04.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 135 від 11.02.2016}

Датою виникнення змін щодо відомостей про місцезнаходження та найменування учасника Фонду є дата державної реєстрації Статуту учасника Фонду у новій редакції.

{Пункт 2 розділу III доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 135 від 11.02.2016}

Датою подання відомостей учасником Фонду до Фонду є:

1) у разі надання відомостей  безпосередньо до Фонду - дата реєстрації у Фонді;

2) у разі надходження відомостей поштою - дата за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує відправника/дата квитанції.

{Абзац тринадцятий пункту 2 розділу III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 135 від 11.02.2016}

У разі заміни учаснику Фонду Національним банком України банківської ліцензії Фонд здійснює переоформлення Свідоцтва.

Нове Свідоцтво видається учаснику Фонду після або одночасно з поверненням попереднього Свідоцтва.

Відомості, що подаються до Фонду, мають містити достовірну та повну інформацію на дату їх подання.

При реорганізації учасників Фонду правонаступник набуває всіх прав і обов'язків реорганізованих учасників щодо участі у Фонді.

{Абзац шістнадцятий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 135 від 11.02.2016}

Правонаступник протягом семи робочих днів з дати затвердження балансу банку-правонаступника, письмово повідомляє Фонд про проведену реорганізацію з посиланням на відповідні документи, що підтверджують ці зміни, і повертає до Фонду Свідоцтво того учасника Фонду, який реорганізувався.

{Абзац сімнадцятий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 135 від 11.02.2016}

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію учасника Фонду такий учасник виключається з реєстру за рішенням виконавчої дирекції Фонду та протягом семи робочих днів повертає до Фонду Свідоцтво.

Фонд протягом трьох днів після прийняття рішення про виключення банку з числа учасників Фонду надає відповідне повідомлення Національному банку України.

{Пункт 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 82 від 04.09.2014}

Фонд здійснює контроль за дотриманням учасниками Фонду вимог цього Положення шляхом проведення інспекційних перевірок та дистанційно.

Інспекційна перевірка передбачає перевірку інспекторами(ом) учасника Фонду за його місцезнаходженням.

Дистанційний контроль полягає в перевірці повноти та своєчасності надання відомостей учасниками до Фонду відповідно до вимог цього Положення.

Учасник Фонду зобов‘язаний надати інформацію на запит Фонду щодо перевірки відомостей, що містяться в реєстрі, у строки та за формою, які визначені запитом.

{Положення в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 29 від 23.09.2013}

Заступник начальника

відділу економічного аналізу

та поточного моніторингу

О.Л. Дещеня


Додаток 1

до Положення про порядок ведення

реєстру учасників Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

(пункт 1 розділу ІІІ)

ЗАЯВА

на отримання свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

{Додаток 1 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 29 від 23.09.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 31 від 01.11.2013, № 82 від 04.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 135 від 11.02.2016}


Додаток 2

до Положення про порядок ведення

реєстру учасників

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

(пункт 1 розділу III)

ІНФОРМАЦІЯ

про осіб, відомості про яких включаються до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

№ з/п

Код посади

Назва посади

Код: діюча (1)/недіюча (0)/ до погодження (3)

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків, присвоєний контролюючим органом*

Номер та серія паспорта або іншого документа, що засвідчує особу

Ким виданий паспорт або інший документ, що засвідчує особу

Дата видачі паспорта або іншого документа, що засвідчує особу

Місце проживання особи

Розпорядчий документ, який підтверджує факт призначення/переведення на посаду (дата, номер, назва документа)

Дата призначення/переведення на посаду

Дата фактичного початку виконання посадових обов'язків

Розпорядчий документ, який підтверджує факт звільнення/ переведення з посади (дата, номер, назва документа)

Дата звільнення/переведення з посади

Дата народження особи

Місце народження особи

Номер телефону

Електронна адреса

__________

* У разі якщо особи через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, до реєстру вноситься інформація про відмітку у паспорті таких осіб щодо наявності у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для резидентів).

Дані заповнюються банком при змінах в даних за такими категоріями осіб:

Коди посад:

Код посади-1

Назва посади

1

Голова правління (ради директорів) учасника Фонду

2

Виконуючий обов'язки голови правління (ради директорів)

3

Головний бухгалтер

4

Виконуючий обов'язки головного бухгалтера

5

Член правління (ради директорів) учасника Фонду

6

Заступник голови правління (ради директорів)

8

Голова спостережної ради

9

Член спостережної ради

10

Заступник голови спостережної ради

11

Директор

12

Виконуючий обов'язки директора

13

Заступник директора

14

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію

15

Інше (якщо в переліку не передбачена відповідна назва)

__________

-1 У разі якщо одна особа має декілька посад, дані в таблицю вносяться двома різними рядками за кожним кодом посади.

-2 Учасники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повинні чітко дотримуватись структури шаблону таблиці файла Еxcel, вказувати значення виключно у передбачених для цього комірках, не доповнювати додатковими стовпцями та рядками, крім рядків таблиці. Даний файл потрібно зберігати у форматі файла "Книга Excel 97-2003" (*.xls).

Файл Еxcel повинен мати таку структуру-2:

рядок 1: назва таблиці;

рядок 2, колонка A: реєстраційний номер учасника Фонду, 3 цифри;

рядок 3, починаючи з колонки A: повне найменування банку;

рядок 4, колонка A: дата заповнення таблиці (формат ДД.ММ.РРРР);

З 5-го рядка - таблиця згідно з додатком 2 до цього Положення.

Комірки таблиці у колонках B («Код посади») та D («Код: діюча (1)/недіюча (0)/до погодження (3)») повинні містити тільки цифри.

Комірки таблиці у колонках L («Дата призначення/переведення на посаду») та P («Дата народження особи») повинні містити дати у форматі ДД.ММ.РРРР. Комірки таблиці у колонках M («Дата фактичного початку виконання посадових обов'язків») та O («Дата звільнення/переведення з посади») повинні містити дати у форматі ДД.ММ.РРРР або бути порожніми (якщо зазначена подія не відбулася на дату заповнення таблиці).

Ім'я файла Excel повинно складатися з 12 символів та мати такий формат:

Кbbbmrrn.XLS,

де К, X, L, S - фіксовані символи, які визначають належність файла до інформації щодо керівників банку та тип файла;

bbb - реєстраційний номер учасника Фонду (3 цифри);

m - кодований місяць надання файла;

rr - останні дві цифри року надання файла;

n - номер посилки за поточний місяць.

Кодування номера місяця та номера посилки проводиться таким чином: номери від 1 до 9 відповідають цифрам 1-9, номери 10-35 відповідають літерам латинського алфавіту A-Z, а номер 36 відповідає цифрі 0 (див. табл. 1).

Таблиця 1

Номер

Код

Номер

Код

1

1

19

J

2

2

20

K

3

3

21

L

4

4

22

M

5

5

23

N

6

6

24

O

7

7

25

P

8

8

26

Q

9

9

27

R

10

A

28

S

11

B

29

T

12

C

30

U

13

D

31

V

14

E

32

W

15

F

33

X

16

G

34

Y

17

H

35

Z

18

I

36

0

Номер місяця знаходиться в межах від 1 до 12 - [1 - 9, A - C].

Номер посилки знаходиться в межах від 1 до 36 - [1 - 9, A - Z, 0].

{Положення доповнено новим Додатком 2 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 82 від 04.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 135 від 11.02.2016}


Додаток 3

до Положення про порядок ведення

реєстру учасників Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

(пункт 1 розділу ІІІ)

СВІДОЦТВО

учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

{Положення доповнено Додатком згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 7 від 25.01.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 29 від 23.09.2013}

Додаток 4

до Положення про порядок ведення

реєстру учасників Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

(пункт 2 розділу ІІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміни відомостей, що містяться в реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

{Додаток в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 29 від 23.09.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 82 від 04.09.2014}


Додаток 5

до Положення про порядок ведення

реєстру учасників Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб

(пункт 1 розділу III)

ІНФОРМАЦІЯ

про материнську компанію учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та її рейтинги

№ за реєстром Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Найменування учасника Фонду

Найменування материнської компанії

Країна материнської компанії

% участі материнської компанії в банку

Довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за зобов'язаннями в іноземній валюті

«Standard & Poor's»

«Fitch Ratings»

«Moody's Investors Service»

рівень та прогноз

дата присвоєння/ підтвердження

посилання на джерело

рівень та прогноз

дата присвоєння/ підтвердження

посилання на джерело

рівень та прогноз

дата присвоєння/ підтвердження

посилання на джерело

{Положення доповнено новим Додатком 5 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 135 від 11.02.2016}

Документи та файли

Сигнальний документ — f385567n345.doc
Сигнальний документ — f385567n273.doc
Сигнальний документ — f385567n274.doc

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: РІШЕННЯ від 12.07.2012 № 7 "Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

РІШЕННЯ від 12.07.2012 № 7 "Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб". 2012

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -