Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

РІШЕННЯ від 30.03.2017 № 1302 "Про створення комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються". 2017

Інформація актуальна на 16.05.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

30.03.2017  № 1302

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 квітня 2017 р.

за № 544/30412

Про створення комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються

З метою вдосконалення процесу реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків та керуючись пунктом 10 частини першої, пунктами 1-1 та 2 частини п’ятої, частиною шостою статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", а також реалізації вимог частини дев’ятої статті 38 та статті 51 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та забезпечення прав та охоронюваних законом інтересів потенційних покупців активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1.

Затвердити Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, що додається.

2. Департаменту консолідованого продажу активів в 10-денний строк з дня набрання чинності цим рішенням підготувати проект наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про створення та затвердження складу комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються.

3. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб

30.03.2017 № 1302

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 квітня 2017 р.

за № 544/30412

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон), нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

2. Це Положення визначає організаційні та процедурні засади діяльності комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються (далі - Комісія), а також права та обов’язки її членів.

3. Комісія є постійно діючим колегіальним органом при Фонді, яка створюється та ліквідується за рішенням виконавчої дирекції Фонду.

4. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Фонд.

ІІ. Основні завдання Комісії

1. Основними завданнями Комісії є:

1) розгляд скарг стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, які надійшли до Фонду, та прийняття рішень за результатами розгляду таких скарг;

2) розробка рекомендацій з метою вдосконалення процесу організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) та направлення їх виконавчій дирекції Фонду, структурним підрозділам Фонду, адміністратору електронної торгової системи (далі - адміністратор);

3) вжиття заходів з метою запобігання та усунення порушень регламенту роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможних банків (далі - Регламент ЕТС).

2.

Комісія виконує інші завдання, покладені на неї Регламентом ЕТС та/або нормативно-правовими актами Фонду.

ІІІ. Склад Комісії, права та обов'язки її членів

1. Комісія складається з голови Комісії, заступника голови Комісії, секретаря Комісії та інших членів Комісії.

2. Персональний та кількісний склад Комісії затверджується наказом Фонду та формується з урахуванням основних завдань Комісії. Зміни до кількісного та персонального складу Комісії вносяться наказом Фонду.

3. Члени Комісії мають право:

1) брати участь у засіданнях Комісії;

2) ознайомлюватися із скаргами, поданими на розгляд Комісії;

3) брати участь у перевірці інформації, що наведена у скаргах;

4) вивчати інформацію та документи, що стосуються предмета скарг.

4. Комісія має такі повноваження:

1) направляти листи, підписані головою Комісії, структурним підрозділам Фонду, адміністратору, потенційним покупцям, банкам, що виводяться з ринку або ліквідуються, організаторам відкритих торгів (аукціонів) (операторам електронних майданчиків) тощо;

2) звертатись в установленому законодавством порядку для отримання консультацій та експертних висновків до державних органів, експертів та спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями, через відповідних координаторів у Фонді (за наявності). Висновки та консультації таких органів, експертів та спеціалістів, оформлені у письмовій формі, долучаються до інформаційних матеріалів щодо розгляду питань порядку денного засідань Комісії;

3) направляти за результатами прийнятих на засіданнях Комісії рішень пропозиції, оформлені у вигляді витягів з протоколів, структурним підрозділам Фонду, виконавчій дирекції Фонду, а також адміністратору відповідним супровідним документом;

4) за результатами розгляду скарг або за поданням адміністратора приймати рішення про припинення доступу оператора електронного майданчика до електронної торгової системи з підстав, визначених Регламентом ЕТС, із подальшим направленням такого рішення адміністратору для виконання. Це рішення направляється відповідальному структурному підрозділу Фонду, що відповідає за організацію кваліфікаційного відбору осіб, які можуть виконувати роботи (надавати послуги) неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідовуються, та ведення переліку осіб, відібраних Фондом за напрямами діяльності, для забезпечення його розгляду виконавчою дирекцією Фонду;

5) ініціювати висвітлення в засобах масової інформації загального змісту скарг та допущених порушень під час проведення відкритих торгів (аукціонів) із дотриманням вимог законодавства щодо захисту банківської таємниці, конфіденційної інформації та персональних даних;

6) розглядати внесені на розгляд Комісії членами Комісії та/або керівниками структурних підрозділів Фонду пропозиції щодо вдосконалення процесу організації продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються. Такі пропозиції надаються секретарю Комісії у письмовій формі та повинні бути розглянуті Комісією у строк, що не перевищує 30 календарних днів. У разі схвалення Комісією внесеної пропозиції така пропозиція без оприлюднення на сайті Фонду направляється відповідним структурним підрозділам Фонду для розгляду і вжиття відповідних заходів та/або виноситься на розгляд виконавчої дирекції Фонду.

5. Члени Комісії зобов'язані:

1) особисто брати участь у засіданнях Комісії;

2) реалізовувати свої повноваження шляхом голосування у формі та у спосіб, передбачені цим Положенням;

3) дотримуватись вимог цього Положення та законодавства України;

4) бути неупередженими та об’єктивними, сумлінно виконувати свої обов’язки;

5) не допускати розголошення конфіденційної інформації, банківської таємниці, персональних даних та інших відомостей, що стали їм відомі під час виконання ними своїх обов’язків згідно з цим Положенням, та не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

6) повідомити голову Комісії про наявність конфлікту інтересів із скаржниками або особами, дії/бездіяльність яких є предметом розгляду Комісії;

7) виконувати в межах, визначених цим Положенням, письмові та/або усні доручення голови Комісії;

8) засвідчувати результати особистого голосування з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, шляхом підписання протоколу.

IV. Порядок роботи Комісії

1. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у строки, визначені цим Положенням, та за потреби.

2. Дата та місце проведення засідання Комісії визначаються головою Комісії (у разі його відсутності - заступником голови Комісії).

3. Члени Комісії скликаються на засідання Комісії секретарем Комісії за дорученням голови Комісії (у разі його відсутності - за дорученням заступника голови Комісії).

4. Засідання Комісії є правомочним у разі участі в ньому не менше двох третин від загальної кількості її складу.

5. Голова Комісії (у разі його відсутності - заступник голови Комісії) здійснює такі повноваження:

1) доручає секретарю Комісії формувати порядок денний засідання Комісії та виносить питання на голосування;

2) забезпечує організацію підготовки, підписання та ініціювання оприлюднення витягів протоколів засідань Комісії;

3) за потреби запрошує на засідання Комісії третіх осіб з метою всебічного розгляду питань порядку денного.

6. Рішення приймаються Комісією виключно на її засіданнях.

7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, приймаються шляхом відкритого голосування на підставі наявних матеріалів, інформації, у тому числі розміщеної в електронній торговій системі, висновків (за наявності) структурних підрозділів Фонду, залучених експертів тощо.

У разі недостатності матеріалів, інформації для прийняття остаточного рішення Комісія може прийняти рішення про запит додаткових матеріалів, інформації та перенесення розгляду питання на наступне засідання Комісії з автоматичним включенням його до порядку денного. Строки розгляду питання не мають перевищувати строків, визначених цим Положенням.

8. Голова Комісії на початку засідання Комісії за власною ініціативою та/або за ініціативою будь-якого із членів Комісії виносить на розгляд Комісії питання про можливість участі у голосуванні з відповідних питань порядку денного членів Комісії (у тому числі голови Комісії або секретаря Комісії), стосовно яких є інформація/повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів із відповідним скаржником або особою, дії або бездіяльність якої розглядаються на засіданні Комісії. У разі прийняття більшістю присутніх на засіданні членів Комісії рішення про наявність у відповідного члена Комісії конфлікту інтересів із відповідним скаржником або особою, дії або бездіяльність якої розглядатимуться на засіданні Комісії, голос такого члена Комісії не враховується при підрахунку голосів за результатами голосування з питань, що стосуються осіб, з якими у такого члена Комісії наявний конфлікт інтересів.

У разі якщо член Комісії має конфлікт інтересів стосовно всіх скаржників або осіб, дії або бездіяльність яких розглядаються на відповідному засіданні Комісії, такий член Комісії не бере участі в її засіданні.

9. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписується усіма членами Комісії, присутніми на засіданні Комісії.

V. Особливості розгляду Комісією скарг

1. Скарга подається учасником відкритих торгів (аукціону), який вважає, що його права порушено, в електронну торгову систему, на адресу електронної пошти: skarga_torgi@fg.gov.ua або на поштову адресу за місцезнаходженням Фонду із одночасним надсиланням копії такої скарги скаржником на адресу банку/оператора електронного майданчика, дії чи бездіяльність яких оскаржуються.

2. Скарга обов’язково повинна бути оформлена за формою, наведеною в додатку до цього Положення.

3. Датою отримання скарги Комісією вважається дата її реєстрації Фондом.

4. Скарга має бути винесена на розгляд Комісії не пізніше 3 робочих днів з дати її реєстрації Фондом.

5. Скарга залишається без розгляду Комісією, про що зазначається у відповіді скаржнику, у разі якщо:

1) один і той самий скаржник повторно подає скаргу щодо того самого порушення, в тій самій процедурі відкритих торгів (аукціону) в електронній торговій системі, по одному й тому ж лоту і з тих самих підстав, які вже були предметом розгляду Комісією і щодо яких Комісією було прийнято відповідне рішення, якщо у повторній скарзі відсутні факти та обставини, які не були предметом розгляду на засіданні Комісії;

2) скарга не оформлена за формою, наведеною в додатку до цього Положення, що не дає можливості розглянути скаргу по суті.

6. У разі відкликання скарги скаржником Комісія приймає рішення про припинення розгляду скарги.

7. У разі прийняття скарги до розгляду Комісією рішення за результатами розгляду такої скарги Комісією повинно бути прийнято не пізніше 10 робочих днів з дати її реєстрації Фондом, якщо інший строк не встановлений законодавством України.

8. Скарги, які не відповідають вимогам цього Положення, але стосуються відкритих торгів (аукціонів) в електронній торговій системі, розглядаються Комісією в строки, встановлені законодавством України.

9. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма членами, які присутні на засіданні Комісії, та має містити таку інформацію:

1) найменування органу оскарження (Комісія);

2) короткий зміст скарги;

3) мотивувальну частину рішення;

4) результативну частину рішення.

10. За результатами розгляду скарги Комісія може прийняти одне з таких рішень про:

1) наявність підстав для задоволення скарги (таке рішення може містити вимоги щодо усунення виявлених порушень, пропозиції структурним підрозділам Фонду, виконавчій дирекції Фонду, адміністратору тощо);

2) відсутність підстав для задоволення скарги;

3) залишення скарги без розгляду Комісією відповідно до пункту 5 цього розділу.

11. Витяг з протоколу Комісії оприлюднюється на веб-сайті Фонду секретарем Комісії не пізніше наступного робочого дня після його прийняття з дотриманням вимог законодавства щодо захисту банківської таємниці, конфіденційної інформації та персональних даних та надсилається супровідним листом скаржнику на вказану ним адресу.

12. Скарги, що стосуються відкритих торгів (аукціонів) в електронній торговій системі, за результатами яких договори купівлі-продажу/відступлення права вимоги підписані і завантажені до електронної торгової системи, Комісією не розглядаються.

Т.в.о. директора

департаменту консолідованого

продажу активів

Т.Я. Єлейко


Додаток

до Положення про комісію

з розгляду скарг та підготовки

пропозицій стосовно організації

і проведення відкритих торгів (аукціонів)

з продажу активів (майна) банків,

що виводяться з ринку або ліквідуються

(пункт 2 розділу V)

ФОРМА

подання скарги

№ з/п

Найменування

Зміст

1

Реквізити скаржника

П.І.Б./найменування;

номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта*/код за ЄДРПОУ;

місце проживання/місцезнаходження;

контактний номер телефону (за наявності);

адреса електронної пошти (за наявності)

2

Реквізити оператора та/або банку, дії/бездіяльність якого оскаржуються

найменування;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

контактний номер телефону (за наявності);

адреса електронної пошти (за наявності)

3

Предмет оскарження**

відсутня інформація про проведення електронних торгів та/або лот на сайті оператора електронного майданчика;

на сайті оператора електронного майданчика розміщена недостовірна інформація про предмет проведення електронних торгів та/або лот;

порушення оператором електронного майданчика Регламенту ЕТС з посиланням на відповідний пункт, який, на думку скаржника, порушено;

оператор електронного майданчика не допускає до участі у торгах;

користувач не має можливості подати заявку/цінову пропозицію на участь у електронних торгах через електронний майданчик оператора;

внесення несанкціонованих змін до договорів, що підлягають публікації в електронній торговій системі;

порушення банком Регламенту ЕТС з посиланням на відповідний пункт, який, на думку скаржника, порушено;

інше

4

Інформація про торги/лот, що є предметом оскарження

номер аукціону в електронній торговій системі/номер лота в електронній торговій системі;

дата проведення електронних відкритих торгів (аукціону);

статус відкритих торгів (аукціону);

назва лота;

початкова ціна/початкова ціна реалізації лота;

фактична ціна продажу лота (якщо відкриті торги (аукціон) відбулися)

5

Зміст скарги

6

Додаткові матеріали (файли) щодо предмета скарги (за потреби)

7

Дата подання скарги

8

Підпис та відтиск печатки (за наявності) скаржника

__________

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відповідну відмітку в паспорті.

**Обрати необхідне.

|
Законодавчий акт: РІШЕННЯ від 30.03.2017 № 1302 "Про створення комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються". Фонд гарант.вкладів фізич.осіб. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

РІШЕННЯ від 30.03.2017 № 1302 "Про створення комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються". 2017

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -