<<
>>

Стаття 4 Погашення

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

4.01. Звичайне погашення частковими платежами

a. Позичальник здійснює погашення кожного Траншу частковими платежами станом на Дати платежу, зазначені у відповідній Пропозиції вибірки відповідно до умов амортизаційної таблиці, що надсилається згідно з пунктом 2.03 статті 2.

b.

Амортизаційна таблиця складається на основі того, що:

i) погашення здійснюється рівними піврічними платежами основної суми, а також

ii) перша дата погашення кожного Траншу є Датою платежу, що припадає не пізніше першої Дати платежу відразу після 3-го (третього) однорічного строку Запланованої дати вибірки Траншу, а останньою датою погашення є Дата платежу, що припадає не раніше, ніж через 4 (чотири) роки, та не пізніше, ніж через 15 (п'ятнадцять) років після Запланованої дати вибірки.

4.02. Добровільне дострокове погашення

4.02A. Можливість дострокового погашення

Згідно з підпунктом 4.02B пункту 4.02 статті 4, підпунктом 4.02C пункту 4.02 статті 4 й пунктом 4.04 статті 4 Позичальник може здійснити дострокове погашення будь-якого Траншу цілком або частково разом з нарахованими відсотками та компенсацією, якщо така є, після надіслання Повідомлення про дострокове погашення разом з повідомленням, яке надсилається щонайменше на 1 (один) місяць раніше та в якому зазначаються Сума дострокового погашення й Дата дострокового погашення.

Згідно з підпунктом 4.02C пункту 4.02 статті 4 Повідомлення про дострокове погашення є обов'язковим і безвідкличним.

4.02B. Компенсація за дострокове погашення

Для дострокового погашення, здійснюваного станом на будь-яку Дату платежу, Позичальник сплачує Банкові станом на Дату дострокового погашення компенсацію, що дорівнює поточній вартості (станом на Дату дострокового погашення) відсотків, що були б нараховані на Суму дострокового погашення за період від Дати дострокового погашення до Дати погашення залежно від того, що є вищим:

a) ставка, яка дорівнює Спреду понад Відповідну міжбанківську ставку, що застосовувалася до відповідного Траншу зі Змінною ставкою згідно з пунктом 3.01 статті 3 від Дати дострокового погашення до Дати погашення, або

b) 0,30% (тридцять базисних пунктів) за рік.

Зазначена поточна вартість розраховується за ставкою дисконтування, що застосовується станом на кожну Дату платежу, у випадках, коли погашення відбулися б, якби не відбулося дострокового погашення, на основі кривої ринку свопів, що превалює на момент розрахунку компенсації, відповідно до стандартної ринкової практики, що використовується Банком.

4.02C.

Механізм дострокового погашення

Не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до Дати дострокового погашення, Банк повідомляє Позичальнику про Суму дострокового погашення, нараховані відсотки на цю суму, що повинні бути сплачені, та компенсацію, яка підлягає сплаті згідно з підпунктом 4.02B пункту 4.02 статті 4, або, залежно від ситуації, про те, що сплаті не підлягає жодної компенсації.

Не пізніше, ніж у Кінцевий термін Акцепту, Позичальник повідомляє Банкові або:

a) про те, що він підтверджує Повідомлення про дострокове погашення на умовах, зазначених Банком, або

b) про те, що він відкликає Повідомлення про дострокове погашення.

Якщо Позичальник надає підтвердження згідно із зазначеним вище пунктом "a", він здійснює дострокове погашення. Якщо Позичальник відкликає Повідомлення про дострокове погашення або не в змозі підтвердити його в належний час, він не може здійснювати дострокового погашення. За винятком викладеного вище, Повідомлення про дострокове погашення є обов'язковим та безвідкличним.

Позичальник супроводжує дострокове погашення сплатою нарахованих відсотків і компенсації, якщо така є, відповідно до Суми дострокового погашення.

4.03. Обов'язкове дострокове погашення

4.03A. Підстави для дострокового погашення

4.03A1. Зниження вартості Проекту

Якщо загальна вартість Проекту знизиться із суми, наведеної в пункті 4 декларативної частини до такого рівня, коли сума Кредиту перевищує 50% (п'ятдесят відсотків) такої вартості, Банк може пропорційно зниженню відразу шляхом надіслання повідомлення Позичальнику анулювати Кредит та (або) вимагати дострокового погашення Позики.

4.03A2. Pari passu з іншою строковою позикою

Якщо Позичальник за власним бажанням достроково здійснює цілковите або часткове погашення будь-якої іншої позики, яку спочатку було надано йому на строк, який перевищує 5 (п'ять) років (далі - Строкова позика) у спосіб, інший, ніж з надходжень від позики, термін якої є щонайменше таким самим, як термін достроково погашеної Строкової позики, що не закінчився, Банк шляхом надіслання повідомлення Позичальнику може анулювати Кредит і вимагати дострокового погашення Позики в такому співвідношенні, яким є співвідношення достроково погашеної суми Строкової позики до загальної непогашеної суми всіх Строкових позик.

Банк надсилає своє повідомлення Позичальнику в межах 30 (тридцяти) днів з дати отримання повідомлення згідно з рубрикою "ciii" пункту 8.02 статті 8.

Для цілей цієї статті термін "позика" охоплює будь-яку позику, боргове зобов'язання або іншу фінансову заборгованість чи будь-яке зобов'язання стосовно сплати або погашення грошових сум.

4.03A3.

Грантова угода, Проектна угода

Якщо Позичальник, Ініціатор та (або) Кінцевий бенефіціар не в змозі виконати будь-якого зі своїх зобов'язань за цією Угодою, Проектною угодою або Грантовою угодою чи будь-який факт, викладений у декларативній частині, істотно змінюється й не відновлюються в усіх істотних аспектах, і якщо ці зміни або завдають істотної шкоди інтересам Банку як кредитора Позичальника, або істотно несприятливо впливають на виконання чи функціонування Проекту, чи будь-яке таке зобов'язання не є або перестає бути юридично чинним та обов'язковим, Банк шляхом надіслання повідомлення Позичальнику, якщо це питання не вирішено в межах обґрунтованого періоду часу, може анулювати кредит або вимагати дострокового погашення наданих Траншів.

4.03A4. Невідповідні дальші вибірки Позики

Позичальник негайно здійснює дострокове погашення Банкові тієї частини Позики, дальшої вибірки якої не здійснено для виконання Проекту згідно із зобов'язаннями, викладеними та зазначеними в пункті 6.18 статті 6.

4.03B. Механізм дострокового погашення

Будь-яка сума, яка вимагається Банком відповідно до підпункту 4.03A пункту 4.03 статті 4, і будь-які відсотки або інші нараховані та несплачені суми, а також будь-яка компенсація, яка підлягає сплаті згідно з підпунктом 4.03C пункту 4.03 статті 4, сплачуються станом на дату, що визначена Банком та що припадає не раніше, ніж у межах 30 (тридцяти) днів з дати надіслання Банком повідомлення про таку вимогу, та яка застосовується згідно з пунктом 10.05 статті 10.

4.03C. Компенсація за дострокове погашення

У разі настання Події дострокового погашення з компенсацією компенсація, якщо така є, визначається згідно з підпунктом 4.02B пункту 4.02 статті 4.

Якщо, крім того, відповідно до будь-якого положення підпункту 4.03A пункту 4.03 статті 4 Позичальник здійснює дострокове погашення Траншу станом на дату, іншу, ніж відповідна Дата платежу, Позичальник компенсує Банкові таку суму, яка, за свідченням Банку, є необхідною для компенсації йому за отримання коштів у строк, інший, ніж станом на відповідну Дату платежу.

4.04. Застосування часткових дострокових погашень

Якщо Позичальник здійснює часткове дострокове погашення Траншу, Сума дострокового погашення застосовується pro rata кожному невиплаченому частковому платежу.

Достроково погашеної суми не може бути повторно позичено. Ця стаття 4 не обмежує статті 10.

<< | >>
Законодавчий акт: "ФІНАНСОВА УГОДА між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)". Європейський інвестиційний банк. 2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 4 Погашення