<<
>>

Стаття 6 Зобов'язання та заяви

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Зобов'язання в цій статті 6 залишаються чинними з дати цієї Угоди доти, доки залишається невиплаченою будь-яка сума за цією Угодою або залишається чинним Кредит.

A. Зобов'язання за Проектом

6.01.

Використання Позики й наявність інших коштів; pari passu з вибіркою коштів Гранта

Позичальник використовує кошти Кредиту виключно для виконання Проекту. Позичальник надає кошти вибраного Траншу й Гранта Кінцевому бенефіціару під наглядом ГУП і здійснює свої права в такий спосіб, щоб захищати інтереси Банку та Позичальника, дотримуватися положень цієї Угоди й Грантової Угоди та забезпечувати виконання Проекту.

Якщо Банк не надасть попередньої згоди на інше, Позичальник надає кошти Кредиту Кінцевому бенефіціару pari passu з вибіркою Гранта й вибіркою власних коштів Позичальника, зазначених у пункті 4 декларативної частини, до повного використання коштів Гранта й власних коштів Позичальника.

Позичальник забезпечує наявність у нього інших коштів, які перераховано в пункті 4 декларативної частини, та витрачання цих коштів настільки, наскільки це є необхідним для фінансування Проекту.

6.02. Виконання Проекту

Позичальник розпоряджається, щоб Ініціатор та Кінцевий бенефіціар виконували Проект з належною сумлінністю й ефективністю відповідно до Технічного опису, який може бути час від часу змінено за згодою Банку, та завершили його до настання кінцевої дати, зазначеної в ньому.

Цією Угодою Позичальник зобов'язується доти, доки Позика є непогашеною: i) забезпечити повний контроль Ініціатора та Кінцевого бенефіціара над усіма активами, що складають частину Проекту, і в разі необхідності вжити всіх необхідних заходів для підтримання спроможності Кінцевого бенефіціара вести господарську діяльність в повному обсязі після проведення консультацій з Банком і на запит Банку; ii) забезпечити виконання Ініціатором та Кінцевим бенефіціаром їхніх зобов'язань за Грантовою угодою та Проектною угодою до завершення Проекту; iii) в іншому випадку виконувати свої відповідні зобов'язання за Грантовою угодою, а також iv) не вчиняти жодних дій, які могли б завадити чи перешкодити такому здійсненню, виконанню та функціонуванню Проекту й розпорядитися, щоб таких дій не вчиняли Ініціатор та Кінцевий бенефіціар.

6.03.

Порядок закупівлі

Позичальник зобов'язується придбати обладнання, забезпечити послуги та роботи для Проекту шляхом проведення відкритого міжнародного тендеру, що використовується міжнародними фінансовими інституціями, inter alia Світовим банком, або на основі іншої прийнятної процедури закупівлі за умови, що такий тендер чи закупівля завжди відповідають, згідно з вимогами Банку, його політиці, яку описано в чинній редакції Довідника із закупівель станом на дату цієї Угоди.

6.04. Продовження зобов'язань за Проектом

Доти, доки будь-яка сума за цією Угодою є несплаченою, Позичальник розпоряджається, щоб Ініціатор та Кінцевий бенефіціар дотримувалися таких умов:

a) обслуговування: обслуговувати, ремонтувати й оновлювати всю власність, що є частиною Проекту, як це вимагається для підтримання її в належному робочому стані;

b) активи Проекту: якщо Банк не надав попередньої письмової згоди на інше, зберігати за собою право власності на всі або значною мірою всі активи в складі Проекту або, якщо це є доцільним, заміняти й поновлювати такі активи, а також підтримувати Проект переважно в безперервному робочому режимі згідно з його початковою метою; при цьому Банк може відмовити в наданні згоди лише у випадках, коли запропонована дія може зашкодити інтересам Банку як кредитора Позичальника або унеможливити фінансування Проекту Банком відповідно до його Статуту чи статті 267 Римського договору;

c) страхування: застраховувати чи вживати адекватних заходів, які є прийнятними для Банку, для страхування всіх робіт, об'єктів і майна, які є частиною Проекту згідно з відповідною галузевою практикою для подібних робіт, що становлять суспільний інтерес;

d) права та дозволи: забезпечувати чинність усіх прав проїзду чи користування, а також усіх дозволів, необхідних для виконання й функціонування Проекту;

e) середовище: виконувати Проект й управляти ним відповідно до Законодавства з охорони навколишнього середовища;

f) законодавство ЄС: виконувати Проект й управляти ним згідно з відповідними стандартами законодавства ЄС настільки, наскільки воно імплементоване в законодавство України або визначене Банком до дати цієї Угоди;

g) розподіл коштів: забезпечити достатні кошти, якщо це є необхідним, для своєчасного виконання Проекту й відповідно до вимог Банку забезпечити механізм фінансування щорічної операційної діяльності й обслуговування Проекту;

h) перевірені рахунки: забезпечити таке:

x) упровадження та ведення для Проекту, відповідно до вимог Банку, фінансових та бухгалтерських записів і документів, що відповідають прийнятим міжнародним стандартам фінансової звітності (далі - МСФЗ), а також

y) призначення за аудиторів незалежну фірму, прийнятну для Банку;

i) візити: забезпечувати надання дозволу призначеним Банком особам, яких можуть супроводжувати представники Європейського суду аудиторів, Європейської Комісії, Європейського офісу боротьби з шахрайством або іншого компетентного органу чи інституції ЄС, відвідувати об'єкти, установки та виробничі об'єкти в складі Проекту для проведення таких перевірок, які вони бажають провести, чи забезпечити їх або забезпечити їхнє забезпечення всією необхідною допомогою для цих цілей.

6.05.

Зобов'язання стосовно чесності

Позичальник гарантує й бере на себе зобов'язання, що він не вчинив, та настільки, наскільки йому відомо на поточний момент, жодна особа не вчинила жодних із зазначених нижче дій, та що він не вчинить, і жодна особа за його згодою або з його відома не вчинить жодних таких дій, а саме:

i) пропозиції, вручення, отримання або вимагання будь-якої неправомірної переваги для впливу на дії особи, що займає державну посаду чи виконує державні функції, або є керівником чи працівником державного органу або державного підприємства, або директором чи посадовою особою публічної міжнародної організації у зв'язку з будь-яким процесом закупівель або під час виконання будь-якої угоди у зв'язку з тими елементами Проекту, які наведено в Технічному описі, або

ii) будь-якої дії, що впливає або має на меті неналежним чином впливати на процес закупівель або виконання Проекту, що завдає шкоди Позичальнику чи Ініціатору, у тому числі змови між учасниками тендерів.

Із цією метою інформація, відома будь-якій посадовій особі, зазначеній у пункті 12.01 статті 12, та кожній старшій посадовій особі Ініціатора та ГУП, уважається інформацією, яка відома Позичальнику. Позичальник зобов'язується інформувати Банк та проводити розслідування в разі, якщо він дізнається про будь-який факт або інформацію, яка свідчить про вчинення будь-якого подібного діяння, і вживати необхідних заходів для виправлення ситуації.

Позичальник запровадить, підтримуватиме й здійснюватиме внутрішні процедури та контроль згідно із застосовним національним законодавством та найліпшою практикою для гарантування того, що не буде здійснено жодної трансакції з будь-якою особою чи інституцією або на користь будь-якої особи чи інституції, яка знаходиться в уточнених списках осіб, на які розповсюджуються санкції, оприлюднених Радою Безпеки ООН або її комітетами згідно з Резолюціями Ради Безпеки 1267 (1999), 1373 (2001) (www.un.org/terrorism) та (або) Радою ЄС згідно з її Загальними позиціями 2001/931/CFSP та 2002/402/CFSP та іншими відповідними чи наступними резолюціями та (або) виконавчими актами, пов'язаними зі справами стосовно відмивання грошей чи фінансування тероризму.

6.06.

Група управління Проектом

Для координування, моніторингу й оцінювання всіх аспектів виконання Проекту, а також управління такими аспектами, у тому числі для закупівлі товарів, робіт і послуг для Проекту Позичальник розпоряджається, щоб Кінцевий бенефіціар, якщо з Банком не домовлено про інше, забезпечив створення Групи управління Проектом або іншої організаційної групи з еквівалентними функціями (далі - ГУП); ГУП повинна бути забезпеченою відповідними ресурсами та укомплектованою персоналом з належною кваліфікацією на весь термін виконання Проекту відповідно до кола повноважень, що є прийнятним для Банку. Позичальник розпоряджається, щоб Ініціатор та Кінцевий бенефіціар забезпечили постійну підтримку зв'язку ГУП з Банком.

6.07. Надання окремих документів

Для дальшої вибірки коштів Позики та Гранта Позичальник зобов'язується забезпечити надання Ініціатором та (або) Кінцевим бенефіціаром йому, Банкові та ГУП таких документів, за формою й суттю прийнятних для Банку:

i) для окремих компонентів Проекту, для яких компетентний орган вимагає проведення оцінки впливу на навколишнє середовище (далі - ОВНС), - нетехнічного короткого викладу, дослідження впливу на навколишнє середовище, підтвердження проведення громадських консультацій та примірника відповідної частини дозволу на останню розробку, які підтверджують охоплення ОВНС, його заходів зі зменшення впливу та громадських консультацій;

ii) для окремих компонентів Проекту, для яких компетентний орган не вимагає проведення ОВНС, - примірника відповідного рішення компетентного органу й підтвердження публічного оприлюднення цього рішення;

iii) для окремих компонентів Проекту, які мають або можуть мати значний вплив на природні зони, що охороняються, - відповідного висновку в прийнятній для Банку формі з описом впливів та заходів з їхнього пом'якшення, що надається українським органом, який відповідає за охорону природи;

iv) для окремих компонентів Проекту, які вважаються такими, що не мають значного впливу та природні зони, що охороняються, - відповідного висновку в прийнятній для Банку формі, що надається українським органом, який відповідає за охорону природи;

v) підтвердження допустимих витрат, фактично понесених Ініціатором (Кінцевим бенефіціаром), які щонайменше дорівнюють сумі запитуваних частин вибірок коштів (за умови, що для цих цілей витрати вважатимуться понесеними, якщо вони підлягають чи будуть підлягати оплаті в межах 60 днів з дати надісланого Позичальнику запиту про вибірку).

6.08. Зміна директора "Миколаївводоканалу"; голова ГУП

Позичальник зобов'язується забезпечити, щоб: i) Ініціатор поінформував Банк до внесення будь-якої пропозиції стосовно зміни директора "Миколаївводоканалу", а також щоб ii) Кінцевий бенефіціар отримав незаперечення Банку для призначення на посаду голови ГУП.

6.09. Коригування тарифів

Позичальник зобов'язується докладати своїх найліпших зусиль для забезпечення щорічного коригування Ініціатором тарифів до додавання тарифної складової, яка стосується дострокового погашення позики, принаймні відповідно до рівня інфляції.

6.10. План дій

Позичальник зобов'язується забезпечити, щоб Кінцевий бенефіціар у межах одного року з моменту першої вибірки запропонував прийнятний для Банку план дій стосовно: i) зниження несанкціонованого використання води після водомірів, установлених в багатоквартирних будинках, а також ii) підвищення рівня сплати рахунків у багатоквартирних будинках.

B. Загальні зобов'язання

6.11. Реалізація активів

a. Позичальник забезпечує, щоб ні Ініціатор, ні Кінцевий бенефіціар без попередньої письмової згоди Банку не реалізовували чи в рамках одноразової трансакції, чи в рамках низки пов'язаних або непов'язаних між собою трансакцій, добровільно чи недобровільно, усієї чи будь-якої частини своєї діяльності, підприємства чи активів.

b. Зазначений вище пункт "a" не застосовується до реалізації активів, інших, ніж активи, що є частиною Проекту, а також усіх акцій дочірніх компаній, які володіють активами, що є частиною Проекту, за справедливою ринковою ціною та на рівних умовах, але при цьому протягом строку дії Позики сукупна балансова вартість активів, реалізованих Ініціатором або Кінцевим бенефіціаром, не повинна перевищувати 10000000 євро.

Для цілей цієї статті терміни "реалізовувати" та "реалізація" охоплюють будь-яку дію, що становить продаж, передачу, надання в оренду або іншу форму реалізації.

6.12. Зміни в господарський діяльності

Позичальник забезпечує, щоб в загальному характері господарської діяльності Кінцевого бенефіціару не відбувалося жодних суттєвих змін порівняно з діяльністю, що велася станом на дату цієї Угоди.

6.13. Злиття

Позичальник повинен забезпечити, що Кінцевий бенефіціар не здійснюватиме жодного об'єднання, поділу, злиття або корпоративної реорганізації без отримання попереднього дозволу Банку.

6.14. Приватизація

Позичальник не повинен укладати будь-якої угоди чи домовленості, а також забезпечує, щоб ні Ініціатор, ні Кінцевий бенефіціар не укладали жодної угоди чи домовленості: i) стосовно приватизації Кінцевого бенефіціара або зміни прав власності Ініціатора стосовно Кінцевого бенефіціара в будь-яку приватну форму або ii) згідно з якими Кінцевий бенефіціар може перестати знаходитись у повній власності й під контролем Ініціатора, або iii) стосовно змін у структурі капіталу Кінцевого бенефіціара, в будь-якому із цих випадків без попередніх консультацій з Банком та без попередньої письмової згоди Банку.

6.15. Дотримання законодавства

Позичальник повинен в усіх аспектах дотримуватись усіх законів, під дію яких підпадає він або Проект, у випадках, коли недотримання їх призводить або з обґрунтованою ймовірністю може призвести до Істотних несприятливих змін.

6.16. Загальні заяви та гарантії

Позичальник заявляє та гарантує Банкові:

a) що він має повноваження виконувати, передавати й здійснювати свої обов'язки за цією Угодою й що вжито всіх необхідних заходів для вповноваження виконання, передачі та здійснення ним цих обов'язків;

b) що ця Угода становить його зобов'язання, що мають юридичну силу, є обов'язковими для виконання та можуть бути примусово виконані;

c) що виконання, передача та здійснення його зобов'язань за цією Угодою та під час дотримання положень цієї Угоди не суперечать і не суперечитимуть:

i) будь-якому застосовному закону, статуту, нормі або положенню чи будь-якому рішенню суду, постанові або дозволу, дія яких поширюється на нього,

ii) будь-якій обов'язковій для виконання угоді або іншому документу, що може з обґрунтованою ймовірністю призвести до істотного несприятливого впливу на його спроможність здійснювати свої зобов'язання за цією Угодою;

d) що не відбулося жодних Істотних несприятливих змін з дати підписання цієї Угоди;

e) що не відбулося й не триває без виправлення чи без відмовлення жодної події чи обставини, яка становить випадок невиконання зобов'язань згідно з пунктом 10.01 статті 10;

f) що не відбувається й настільки, наскільки йому відомо, не повинно відбуватися й не планується жодним судом, арбітражним органом чи установою розгляду жодного судового процесу, арбітражу, адміністративних проваджень чи розслідування, що вже призвело або в разі негативного результату може призвести до Істотної несприятливої зміни, і стосовно нього не існує жодного невиконаного судового рішення чи ухвали;

g) що Ініціатор та Кінцевий бенефіціар у необхідному обсязі та відповідно до застосовних правових норм надали всі необхідні дозволи, погодження, ліцензії та схвалення урядових, або державних, органів чи установ у зв'язку із цією Угодою та Проектом, і всі ці дозволи, погодження, ліцензії та схвалення є цілком чинними й можуть бути прийняті за докази;

h) що його зобов'язання стосовно здійснення платежів за цією Угодою за правом оплати є не нижчими, ніж всі інші поточні та майбутні незабезпечені та несубординовані зобов'язання за будь-якими з його боргових інструментів;

i) що прийнятні для Банку й зазначені у викладеному нижче пункті 12.3 статті 12 підтвердження того, що x) Рамкова угода є чинною, обов'язковою для виконання та може бути примусово виконаною й того, що Проект підпадає під дію Рамкової угоди, а також того, що y) положення законодавства України, що забороняють дострокове погашення позик, отриманих українськими позичальниками із-за кордону, не поширюються на Банк, є завжди чинними та обов'язковими для виконання.

Заяви та гарантії, викладені вище, залишаються чинними після підписання цієї Угоди та вважаються такими, що повторюються станом на кожну Заплановану дату вибірки та кожну Дату платежу.

6.17. Дотримання Проектної угоди та Грантової Угоди

Позичальник розпоряджається, щоб Ініціатор та Кінцевий бенефіціар завжди дотримувалися положень Проектної угоди та Грантової угоди.

6.18. Дальша вибірка Позики

Позичальник зобов'язується й погоджується:

a) тримати на Рахунку для отримання окремо й розрізнено кошти, отримані від Банку як кошти Позики, і кошти, отримані від Банку як кошти Гранта відповідно до Грантової угоди;

b) здійснювати вибірку коштів з Рахунка для отримання виключно для цілей цього Проекту, а також

c) що Позичальник не може виплатити Кінцевому бенефіціару з Рахунка для отримання жодних коштів як кошти Позики, якщо не виконано викладених у додатку D умов, що передують такій дальшій вибірці, і якщо Позичальник не надіслав Банкові принаймні за 15 (п'ятнадцять) днів до дати запропонованої вибірки безумовної довідки про виконання таких умов. У разі, коли Позичальник надає довідку, що стосується задоволення таких попередніх умов, така вибірка може здійснюватися лише за попередньої письмової згоди Банку після проведення консультацій між Банком, Позичальником та ГУП.

<< | >>
Законодавчий акт: "ФІНАНСОВА УГОДА між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)". Європейський інвестиційний банк. 2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Стаття 6 Зобов'язання та заяви