Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ПОСТАНОВА "ДОГОВІР між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". 2016

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДОГОВІР

між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю

{Договір затверджено Постановою КМ № 1017 від 09.12.2015}

Дата підписання:

09.09.2015

Дата затвердження Україною:

09.12.2015

Дата набрання чинності для України:

29.12.2015

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Польща (далі - Сторони),

керуючись положеннями Договору між Україною та Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво, підписаного 18 травня 1992 року у Варшаві,

посилаючись на Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Польща про співробітництво в галузі культури, науки і освіти, підписану 20 травня 1997 року у м.

Києві,

беручи до уваги Угоду між Міністерством освіти і науки України і Міністром національної освіти Республіки Польща про співпрацю в галузі освіти, підписану 19 січня 2015 року у Києві,

виконуючи положення, що містяться у підписаній у Києві 19 січня 2015 року Декларації про наміри між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про заснування Українсько-Польської Ради обміну молоддю,

з огляду на особливу роль молодого покоління у формуванні міжнародних взаємних стосунків,

прагнучи спонукати молодь та людей, які з нею працюють, до спільних дій, спрямованих на взаємне зближення, виявлення спільного коріння, подолання упереджень та стереотипів у спільній історії та у сучасних відносинах,

прагнучи створити організаційно-правові рамки для більш ефективної підтримки співпраці між молоддю,

прагнучи сприяти європейській інтеграції України,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони створюють Українсько-Польську Раду обміну молоддю (далі - Рада) під почесним патронатом прем'єр-міністрів Сторін.

Стаття 2

1.

Метою Ради є підтримка співробітництва української та польської молоді та розбудова дружніх взаємин між народами України та Республіки Польща.

2. Рада реалізує підтримку, про яку йдеться в пункті 1 цієї статті, в таких формах:

1) обміни українською та польською молоддю;

2) проекти, які готуються і здійснюються організаціями, що займаються обмінами та іншими ініціативами української і польської молоді в рамках цього Договору;

3) заходи, зустрічі та інші ініціативи за участі української та польської молоді;

4) інформаційні проекти, метою яких є заохочення до співпраці у сфері міжкультурного діалогу, пропагування толерантності, кращого розуміння і взаємного пізнання української та польської молоді;

5) проекти, метою яких є обмін і поширення практичного досвіду позитивного співробітництва між організаціями, що реалізують молодіжну політику і працюють з молоддю;

6) публікації, спрямовані на зближення народів України та Республіки Польща.

Стаття 3

1. Фінансування реалізації завдань, визначених в пункті 2 статті 2 цього Договору, їхнього адміністративного супроводу, навчальної та промоційної діяльності на користь реалізації цих завдань здійснюється:

1) з української сторони - за рахунок видатків Державного бюджету України, передбачених для Міністерства молоді та спорту України в рамках бюджетних коштів на відповідні цілі;

2) з польської сторони - з державного бюджету Республіки Польща, з частини бюджету, розпорядником якої є Міністр, уповноважений у питаннях освіти і виховання;

3) в обох країнах - з інших джерел, передбачених законодавством кожної із Сторін.

2.

Розмір коштів, які виділятимуться на виконання завдань і заходів, зазначених в пункті 2 статті 2 цього Договору та пункті 1 цієї статті, визначається щорічно шляхом погодження між органами, зазначеними у підпунктах 1 та 2 пункту 1 цієї статті. Погодження здійснюються шляхом обміну листами до 31 січня року, впродовж якого вони будуть діяти.

Стаття 4

1. Рада є органом, який керує реалізацією заходів, передбачених пунктом 1 статті 2 цього Договору.

2. Прем'єр-міністри Сторін делегують до складу Ради по чотири представника кожної із Сторін.

3. Строк повноважень членів Ради становить два роки.

4. Роботою Ради керують двоє Співголів, які призначаються прем'єр-міністрами Сторін зі складу членів Ради.

5. Кожний зі Співголів головує в Раді впродовж половини строку повноважень членів Ради.

6. У випадку відкликання або відмови члена Ради від посади прем‘єр-міністра відповідної Сторони призначає до складу Ради нового представника на період що залишився до закінчення терміну повноважень.

7. Особливі принципи, порядок виділення коштів на виконання завдань, визначених у пункті 2 статті 2 цього Договору, визначає Регламент, який ухвалюється Радою.

8. Засідання Ради відбуваються не рідше, ніж один раз на рік у країні, яка здійснює поточне головування у Раді. Організацію проведення зустрічі забезпечує, відповідно, орган, зазначений у підпунктах 1 та 2 пункту 1 статті 3 цього Договору.

Стаття 5

1.

Виконання завдань, про які йдеться в пункті 2 статті 2 цього Договору та заходів, про які йдеться в пункті 1 статті 3 цього Договору, здійснюють національні керуючі установи.

2. Національними керуючими установами Сторін є:

1) в Україні - Міністерство молоді та спорту України,

2) в Республіці Польща - Фундація з розвитку системи освіти з місцезнаходженням у Варшаві.

3. Нагляд за діяльністю Фундації з розвитку системи освіти у питаннях, пов'язаних з використанням коштів, про які йдеться в пункті 1 статті 3 цього Договору, здійснює орган, зазначений в підпункті 2 пункту 1 статті 3 цього Договору.

Стаття 6

1. Перший строк повноважень членів Ради починається з дати набрання цим Договором чинності і триває до 31 грудня 2017 року.

2. До 31 грудня 2016 року головування в Раді здійснює голова, визначений Прем'єр-міністром Уряду Республіки Польща.

Стаття 7

Принципи в'їзду та перебування у справах, пов'язаних з реалізацією положень цього Договору, визначаються відповідно до законодавства кожної Сторони.

Стаття 8

Обмін персональними даними у зв'язку з реалізацією положень цього Договору відбувається із дотриманням положень національного законодавства держав Сторін та за умови дотримання Сторонами таких засад:

1) Сторона, яка одержала персональні дані особи, може їх використовувати виключно з метою реалізації цього Договору і лише на умовах, визначених Стороною, що їх передала;

2) після вичерпання причин, що обумовили передачу персональних даних, такі дані необхідно невідкладно знищити і поінформувати про це Сторону, яка передала такі дані;

3) Сторони відповідають за достовірність переданих персональних даних. У випадку, якщо були передані помилкові дані або такі, передача яких є недопустимою, Сторона, яка передала такі дані, терміново повідомляє про це Сторону, яка їх отримала, і остання зобов'язана такі дані невідкладно виправити або знищити;

4) Сторона, яка отримала персональні дані, зобов'язана надійно забезпечити захист таких даних від несанкціонованого доступу до них, від можливості їх використання неуповноваженими особами, від зміни, втрати, пошкодження або знищення;

5) особа, чиї персональні дані були передані, має право:

a) отримувати від Сторони, в розпорядженні якої перебувають персональні дані, інформацію про суб'єкта, який передав її дані, про суб'єкта, який їх отримав, а також про мету використання даних;

b) доступу і корегування даних, що її стосуються.

Стаття 9

Спори, які стосуються інтерпретації або застосування положень цього Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами.

Стаття 10

Цей Договір може бути змінений за взаємною згодою Сторін шляхом укладення окремих протоколів, що становитимуть його невід'ємну частину.

Стаття 11

1. Цей Договір укладається на невизначений строк і набирає чинності з дати підписання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

2. Дія цього Договору може бути припинена кожною із Сторін шляхом письмового повідомлення про це іншої Сторони дипломатичними каналами. У таком уразі Договір припиняє свою дію через 12 місяців з дати отримання однією із Сторін повідомлення іншої Сторони про намір припинити дію цього Договору.

Учинено в м. Варшава 09 вересня 2015 року у двох примірниках, кожен українською та польською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

(підпис)

За

Кабінет Міністрів України

За

Уряд Республіки Польща

(підпис)

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА "ДОГОВІР між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Кабінет Міністрів України. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА "ДОГОВІР між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". 2016

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -