ПОСТАНОВА " { Позначку "Не для друку" знято Розпорядженням КМ N 490-р ( 490-2008-р ) від 19.03.2008 }". 1996

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 9 жовтня 1996 р.

N 1247

Київ

{ Позначку "Не для друку"

знято Розпорядженням КМ

N 490-р ( 490-2008-р )

від 19.03.2008 }

Питання Державної компанії з експорту та імпорту

продукції і послуг військового

та спеціального призначення

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 495 ( 495-97-п ) від 26.05.97

N 1782 ( 1782-99-п ) від 25.09.99

N 88 ( 88-2009-п ) від 11.02.2009 - дію Постанови

зупинено згідно з Указом Президента N 124/2009

( 124/2009 ) від 06.03.2009;пункт 6, що стосується

зупинення дії, Постанови визнано конституційним

згідно з Рішенням Конституційного Суду

N 2-рп/2010 ( v002p710-10 ) від 12.01.2010;

пункт 6, що стосується зупинення дії,

виключено на підставі Постанови КМ

N 128 ( 128-2010-п ) від 27.01.2010 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 820 ( 820-2010-п ) від 25.08.2010

N 62 ( 62-2011-п ) від 02.02.2011

N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1.

Затвердити Статут Державної компанії з експорту та імпорту

продукції і послуг військового та спеціального призначення (далі -

компанія "Укрспецекспорт"), що додається.

{ Дію пункту 2 зупинено в частині реалізації військового

майна на внутрішньому ринку згідно з Постановою КМ N 88

( 88-2009-п ) від 11.02.2009 - дію Постанови зупинено згідно з

Указом Президента N 124/2009 ( 124/2009 ) від 06.03.2009; пункт 6,

що стосується зупинення дії, визнано конституційним згідно з

Рішенням Конституційного Суду N 2-рп/2010 ( v002p710-10 ) від

12.01.2010; пункт 6, що стосується зупинення дії, виключено на

підставі Постанови КМ N 128 ( 128-2010-п ) від 27.01.2010 } 2. Уповноважити компанію "Укрспецекспорт" здійснювати експорт

та імпорт озброєння, боєприпасів, військової та спеціальної

техніки, матеріалів і технологій подвійного призначення, робіт і

послуг військового та спеціального призначення, інших товарів, що

підлягають експортному контролю, товарів, які містять відомості,

що становлять державну таємницю, а також реалізацію зазначеної

продукції, робіт і послуг на внутрішньому ринку.

Компанія "Укрспецекспорт" є уповноваженим державою

посередником у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері

експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального

призначення, а також товарів, які містять відомості, що становлять

державну таємницю. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою

КМ N 1782 ( 1782-99-п ) від 25.09.99 } { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 495

( 495-97-п ) від 26.05.97, N 1782 ( 1782-99-п ) від 25.09.99 }

3.

Реорганізувати спеціалізовану зовнішньоторгівельну фірму

"Прогрес", державну госпрозрахункову зовнішньоторгівельну та

інвестиційну фірму "Укрінмаш", Державне підприємство з

експорту-імпорту продукції та послуг військового призначення

"Укроборонсервіс", перетворивши їх в дочірні підприємства компанії

"Укрспецекспорт" із збереженням за ними статусу юридичних осіб.

Міністерству машинобудування, військово-промислового

комплексу і конверсії, Міністерству промисловості, Міністерству

зовнішніх економічних зв'язків торгівлі здійснити в місячний

термін передачу в установленому порядку майнових комплексів

зазначених підприємств станом на 1 жовтня 1996 р. компанії

"Укрспецекспорт".

4. Установити, що дочірні підприємства, утворені згідно із

пунктом 3 цієї постанови, діють на підставі статутів, які

затверджуються генеральним директором компанії "Укрспецекспорт".

Директори зазначених дочірніх підприємств та їх заступники

призначаються на посаду та звільняються з посади генеральним

директором компанії "Укрспецекспорт".

5. Генеральному директорові компанії "Укрспецекспорт"

затвердити статути дочірніх підприємств та забезпечити їх

перереєстрацію.

6. Міністерству фінансів під час уточнення показників

державного бюджету на 1996 рік ( 96/96-ВР ) та доопрацювання

проекту державного бюджету на 1997 рік передбачити передачу до

статутного фонду компанії "Укрспецекспорт" коштів у розмірі

2000000 гривень.

7. Фонду державного майна, Міністерству машинобудування,

військово-промислового комплексу і конверсії, Міністерству

оборони, Київській міській державній адміністрації подати в

місячний термін Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо

розміщення компанії "Укрспецекспорт".

8. Установити, що для забезпечення додержання режиму

секретності перевірка фінансово-господарської діяльності компанії

"Укрспецекспорт" та її дочірніх підприємств проводиться відповідно

до вимог Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 )

безпосередньо Державною фінансовою інспекцією та Державною

податковою службою. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1782

( 1782-99-п ) від 25.09.99, N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

9. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 5 постанови

Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. N 944

( 944-96-п ) "Про створення Державної компанії з експорту та

імпорту продукції і послуг військового та спеціального

призначення".

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Інд. 30

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 жовтня 1996 р. N 1247

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 25 вересня 1999 р. N 1782 ( 1782-99-п )

СТАТУТ

Державної компанії з експорту та імпорту продукції

і послуг військового та спеціального призначення

"Укрспецекспорт"

I. Загальні положення

1. Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг

військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" (далі -

Компанія) є державним підприємством, заснованим відповідно

до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р.

N 944 ( 944-96-п ).

Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів

України.

2. Компанія у своїй діяльності керується Конституцією

України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента

України, рішеннями Кабінету Міністрів України та іншими актами

законодавства України, нормами і правилами, що випливають з

міжнародних договорів України, а також цим Статутом.

3. Компанія функціонально підпорядкована Раді національної

безпеки і оборони України.

4. Назва Компанії:

повна:

українською мовою - Державна компанія з експорту та імпорту

продукції і послуг військового та спеціального призначення

"Укрспецекспорт";

російською мовою - Государственная компания по экспорту и

импорту продукции и услуг военного и специального назначения

"Укрспецэкспорт";

англійською мовою - the State Company for Export and Import

of Military and Special Products and Services "Ukrspecexport";

скорочена:

українською мовою - Державна компанія "Укрспецекспорт";

російською мовою - Государственная компания "Укрспецэкспорт";

англійською мовою - the State Company "Ukrspecexport". { Пункт 4 розділу I в редакції Постанови КМ N 820 ( 820-2010-п )

від 25.08.2010 }

5. Місцезнаходження Компанії: Україна, м. Київ,

вул. Дегтярівська, 36.

II. Мета, завдання, предмет діяльності та права Компанії

1. Компанія створена з метою участі у реалізації державної

політики у сфері експорту та імпорту продукції і послуг

військового та спеціального призначення, які підлягають

експортному контролю, а також товарів, які містять відомості, що

становлять державну таємницю, підвищення ефективності використання

і розвитку експортного потенціалу підприємств

військово-промислового комплексу та розширення міжнародного

співробітництва у військово-технічній сфері.

Компанія є уповноваженим державою посередником у здійсненні

зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту

продукції і послуг військового та спеціального призначення, а

також товарів, які містять відомості, що становлять державну

таємницю.

2. На Компанію покладаються такі завдання:

участь у реалізації державної політики в галузі експорту та

імпорту продукції і послуг військового та спеціального

призначення;

сприяння нарощуванню ефективності використання і розвитку

експортного, виробничого та науково-технічного потенціалу

українських підприємств;

поповнення дохідної частини державного бюджету за рахунок

надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,

військової, спеціальної техніки, майна Збройних Сил та інших

військових формувань;

освоєння міжнародних ринків озброєння, військової та

спеціальної техніки, проведення маркетингових досліджень, у тому

числі із залученням на договірній основі представників інших

підприємств і організацій;

організація і проведення переговорів з резидентами,

нерезидентами та укладення відповідних договорів (контрактів);

реалізація військового майна відповідно до укладених з

Міноборони, іншими центральними органами виконавчої влади, що

здійснюють управління військовими формуваннями, підприємствами,

організаціями, у тому числі й нерезидентами, договорів

купівлі-продажу, комісії, консигнації, сумісної діяльності, міни,

бартеру, поставки, товарного кредиту та інших цивільно-правових

угод;

забезпечення у разі потреби гарантії виконання

зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених відповідно

до норм міжнародного права, шляхом визначення в них умов

взаєморозрахунків, за якими передбачається перевищення строків

(90 днів) надходження частини валютних коштів в Україну.

3. Відповідно до покладених завдань предметом діяльності

Компанії є:

здійснення операцій з експорту, імпорту та реалізації на

внутрішньому ринку продукції, технологій і послуг військового та

спеціального призначення, в тому числі озброєння, боєприпасів,

військової та спеціальної техніки, комплектуючих виробів до неї,

вибухових речовин, інших товарів, які можуть використовуватися для

створення та виробництва озброєння, військової та спеціальної

техніки і підлягають експортному контролю, а також товарів, які

містять відомості, що становлять державну таємницю;

участь у формуванні і розміщенні та виконання державного

замовлення з експорту та імпорту озброєння, військової і

спеціальної техніки, іншої продукції і послуг військового та

спеціального призначення;

надання представницьких послуг українським та іноземним

підприємствам і організаціям у здійсненні зовнішньоекономічних

операцій, а також залучення нерезидентів для виконання

зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

участь у науково-дослідних та проектно-конструкторських

роботах з метою удосконалення існуючої, створення та виробництва

нової продукції військового та спеціального призначення;

сприяння розробленню та впровадженню у виробництво новітніх

досягнень науки і техніки, прогресивних технологічних процесів;

провадження інвестиційної діяльності за рахунок власних і

залучених коштів;

надання послуг суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності,

пов'язаних з технічним обслуговуванням та експлуатацією первинних

мереж і супутникових систем телефонного зв'язку;

здійснення операцій з цінними паперами;

надання послуг з ремонту і технічного обслуговування

озброєння та військової техніки;

надання інженерно-консультаційних послуг;

проведення технічної та цінової експертизи стосовно товарів

військового призначення;

надання послуг суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з

попереднього розгляду їх документів щодо можливості здійснення

ними міжнародних передач товарів, що підлягають експортному

контролю, та підготовки документів до подання на розгляд

Держекспортконтролю;

збирання та переробка вторинної сировини і відходів

виробництва продукції військового та спеціального призначення,

утилізація військової та спеціальної техніки, а також реалізація

одержаних внаслідок цього матеріалів і речовин;

здійснення торговельно-посередницьких операцій з

металобрухтом чорних і кольорових металів та їх сплавів, а також

металопродукцією широкої номенклатури;

здійснення торговельно-посередницьких операцій з

дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, у тому числі

реалізація виробів з їх використанням;

здійснення посередницьких операцій у зовнішньоекономічній

сфері з нафтою, газо-, нафтопродуктами, ядерним паливом, іншими

енергоносіями та товарами критичного імпорту, а саме

тепловидільними елементами, частинами ядерних реакторів тощо;

інвестиційна та посередницька діяльність, пов'язана з

передачею і постачанням електроенергії;

надання транспортно-експедиційних послуг;

реалізація автотранспортних засобів, у тому числі

конверсійних;

виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового

призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної

зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад

100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового

призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною

зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад

100 метрів на секунду; { Абзац двадцять перший пункту 3 розділу II

в редакції Постанови КМ N 62 ( 62-2011-п ) від 02.02.2011 }

провадження торговельної, в тому числі комісійної,

консигнаційної, торговельно-посередницької та

торговельно-закупівельної діяльності;

надання маркетингових, рекламних, консультаційних і

посередницьких послуг у зовнішній та внутрішній торгівлі;

проведення маркетингових досліджень самостійно, а також із

залученням на договірній основі представників інших підприємств і

організацій, у тому числі нерезидентів;

організація навчання українських та іноземних фахівців у

сфері реалізації продукції і послуг військового та спеціального

призначення;

видання рекламно-інформаційних бюлетенів та інших матеріалів;

підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів на замовлення

вітчизняних підприємств і організацій;

організація і проведення переговорів з резидентами,

нерезидентами та укладення відповідних договорів (контрактів);

організація та проведення конференцій, симпозіумів, виставок,

виставок-продажів, аукціонів (тендерів), у тому числі міжнародних;

надання послуг з організації ділових поїздок українських

підприємців за кордон і прийому в Україні представників іноземних

ділових кіл;

виробництво, прокат і реалізація кіно- та відеопродукції.

Відповідно до завдань, визначених цим Статутом, та за

рішеннями засновника Компанія здійснює й інші види діяльності, які

не суперечать законодавству.

Окремі види підприємницької діяльності, які відповідно до

законодавства України підлягають ліцензуванню, Компанія здійснює

за одержаними в установленому порядку спеціальними дозволами

(ліцензіями).

4. Компанія має право:

брати участь у підготовці проектів законодавчих та інших

нормативно-правових актів з питань військово-технічного

співробітництва України з іноземними державами;

вносити пропозиції щодо вирішення питань стосовно можливості

здійснення міжнародних передач товарів військового призначення;

брати участь у попередньому розгляді матеріалів щодо надання

суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право

здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення;

визначати залежно від ринкового попиту ціну продажу товарів

військового призначення та обсяг витрат, пов'язаних із здійсненням

продажу;

реалізовувати застаріле та таке, що не користується попитом,

майно Збройних Сил та інших військових формувань за ціною нижче

його залишкової вартості;

звертатися до Національного банку з клопотанням про

продовження терміну надходження валютних коштів за

зовнішньоекономічними договорами (контрактами), за якими їх

надходження передбачається у термін, що перевищує 90 днів;

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих

органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій

матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

III. Юридичний статус Компанії

1. Компанія є юридичною особою.

2. Компанія має самостійний баланс, розрахунковий, валютний

та інші рахунки в установах банків, а також печатку із своїм

найменуванням українською та англійською мовами та зображенням

малого Державного Герба України, фірмовий знак, штампи, бланки та

інші реквізити. { Пункт 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 62 ( 62-2011-п ) від 02.02.2011 }

3. Компанія може набувати майнових та особистих немайнових

прав, вступати у договірні відносини з іншими юридичними особами

та громадянами, виступати у суді, арбітражному та третейському

суді від свого імені.

4. Компанія діє на принципах повної господарської

самостійності та самоокупності, несе відповідальність за наслідки

своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань перед

партнерами і державою.

5. За своїми зобов'язаннями Компанія відповідає всім належним

їй майном.

Компанія не відповідає за зобов'язаннями держави та своїх

дочірніх підприємств.

Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Компанії.

6. Компанія згідно із законодавством може брати участь у

створенні та діяльності промислово-фінансових груп, а також

асоціацій, корпорацій та інших об'єднань підприємств.

IV. Господарська діяльність Компанії

1. Компанія самостійно планує свою виробничо-господарську

діяльність виходячи із споживчого попиту на її продукцію і

послуги. Основу планів становлять договори із замовниками (покупцями,

продавцями).

2. Компанія здійснює матеріально-технічне забезпечення

власної господарської діяльності через систему прямих угод, біржі

та посередницькі організації.

3. Компанія реалізує продукцію та надає послуги за цінами і

тарифами, які встановлюються нею самостійно згідно із

законодавством.

4. Для вирішення окремих питань господарської діяльності

Компанія у разі потреби може утворювати експертні комісії (групи)

та залучати на договірних засадах окремих фахівців, учених.

5. Під час провадження господарської діяльності Компанія

користується земельними, водними та іншими природними ресурсами

відповідно до вимог законодавства.

V. Зовнішньоекономічна діяльність Компанії

1. Зовнішньоекономічна діяльність Компанії ґрунтується на

принципах самоокупності та самофінансування і провадиться

відповідно до законодавства України.

2. Компанія здійснює операції з експорту, імпорту продукції і

послуг військового та спеціального призначення як безпосередньо,

так і через посередницькі підприємства та організації.

3. Операції з іноземною валютою Компанія здійснює згідно із

законодавством.

4. Компанія бере участь у військово-технічному

співробітництві з нерезидентами шляхом інформаційного обміну,

участі у підготовці міжнародних договорів України, укладення

зовнішньоекономічних договорів (контрактів), експорту та імпорту

товарів військового призначення, у тому числі надання

консультаційних, маркетингових, посередницьких, брокерських,

агентських, консигнаційних, юридичних послуг іноземним суб'єктам

господарської діяльності та одержання від них аналогічних послуг,

наукової, науково-технічної, науково-виробничої, навчальної та

іншої кооперації з іноземними суб'єктами господарської діяльності,

співробітництва з міжнародними організаціями у військово-технічній

сфері, організації і проведення виставок, конкурсів, торгів,

конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів щодо товарів

військового призначення, здійснення інших видів діяльності у цій

сфері, які не суперечать законодавству України та нормам

міжнародного права.

5. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань,

що випливають із зовнішньоекономічних договорів (контрактів),

Компанія відшкодовує збитки та виплачує нерезидентам неустойку за

рахунок власних валютних коштів відповідно до цих договорів.

VI. Майно та статутний фонд Компанії

1. Майно Компанії становлять основні фонди та оборотні кошти,

а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі.

Майно Компанії є власністю держави і закріплюється за

Компанією на праві повного господарського відання.

2. Компанії належать:

майно, в тому числі кошти, передані засновником;

доходи, одержані від власної господарської діяльності;

доходи від цінних паперів;

інше майно, що набуте на підставах, не заборонених законом.

3. Компанія на праві повного господарського відання володіє,

користується та розпоряджається належним їй майном на свій розсуд,

виконує щодо нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті

діяльності Компанії.

4. Матеріально-фінансовою основою діяльності Компанії є

статутний фонд, який утворюється за рахунок державного майна,

переданого засновником. Розмір статутного фонду Компанії становить

2000000 гривень.

5. Статутний фонд Компанії може бути збільшено або зменшено

за рішенням Кабінету Міністрів України.

VII. Прибуток Компанії та його використання.

Порядок покриття збитків

1. Узагальнюючим показником ефективності діяльності Компанії

є прибуток, що визначається як різниця між одержаними нею доходами

від господарської діяльності і здійсненими витратами.

Прибуток є головним джерелом зміцнення матеріально-технічної

бази Компанії, соціального розвитку її трудового колективу та

матеріального стимулювання працівників.

2. Прибуток Компанії, що залишається після здійснення

відрахувань до державного бюджету, інших обов'язкових платежів і

відрахувань до фондів, утворюваних відповідно до цього Статуту,

розподіляється в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів

України або уповноваженим ним органом.

3. Для покриття непередбачених витрат і відшкодування

можливих збитків від господарської діяльності Компанія створює

резервний (страховий) фонд у розмірі 25 відсотків статутного

фонду.

Резервний (страховий) фонд формується шляхом щорічних

відрахувань у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку Компанії.

У разі повного або часткового використання резервного (страхового)

фонду поповнення його здійснюється в порядку, передбаченому цим

пунктом.

4. За рішенням генерального директора Компанії за рахунок

прибутку утворюються також інші фонди: фонд розвитку виробництва,

фонд споживання тощо. Порядок їх утворення та використання

визначається генеральним директором Компанії відповідно до

законодавства.

5. Збитки від господарської діяльності Компанії покриваються

за рахунок коштів резервного (страхового) фонду, а в разі їх

нестачі - у порядку, що визначається генеральним директором

Компанії.

VIII. Дочірні підприємства, філії

та представництва Компанії

1. З метою забезпечення умов для більш ефективної реалізації

покладених на Компанію завдань нею в установленому порядку можуть

створюватися дочірні підприємства, філії та представництва.

2. Дочірні підприємства діють на підставі статутів,

затверджених генеральним директором Компанії.

3. Порядок взаємодії Компанії з відповідними дочірніми

підприємствами щодо здійснення експортно-імпортних операцій з

продукцією та послугами військового та спеціального призначення

визначається генеральним директором Компанії.

4. Філії та представництва Компанії діють на підставі

відповідних положень, затверджених генеральним директором

Компанії.

IX. Управління Компанією

1. Компанію очолює генеральний директор, який призначається

на посаду та звільняється з посади Президентом України за спільним

поданням Прем'єр-міністра України і Секретаря Ради національної

безпеки і оборони України.

Генеральний директор Компанії несе персональну

відповідальність за виконання покладених на неї завдань.

2. Генеральний директор Компанії:

звітує перед Президентом України, Радою національної безпеки

і оборони України, Кабінетом Міністрів України про діяльність

Компанії;

вирішує питання організації господарської та

зовнішньоекономічної діяльності, фінансування, обліку та звітності

Компанії;

визначає та затверджує штатний розпис (структуру),

чисельність працівників Компанії;

розподіляє обов'язки між заступниками генерального директора;

приймає за погодженням з Секретарем Ради національної безпеки

і оборони України рішення про створення дочірніх підприємств,

філій, представництв;

визначає порядок взаємодії Компанії (її структурних

підрозділів) з дочірніми підприємствами;

затверджує статути дочірніх підприємств, положення про філії,

представництва Компанії, в яких, зокрема, визначає повноваження їх

керівників;

здійснює контроль за забезпеченням охорони державної таємниці

у структурних підрозділах Компанії та її дочірніх підприємствах;

призначає на посаду та звільняє з посади директорів дочірніх

підприємств;

організовує та контролює діяльність дочірніх підприємств;

розглядає матеріали ревізій, перевірок, звіти дочірніх

підприємств, філій, представництв та інших підрозділів Компанії,

приймає щодо них відповідні рішення;

вирішує питання організації бухгалтерського обліку в

Компанії, несе відповідальність за неї та забезпечення фіксування

фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних

документах, збереження оброблених документів, регістрів і

звітності протягом трьох років, а також підписує фінансову

звітність відповідно до законодавства;

подає пропозиції Кабінетові Міністрів України про внесення

змін та доповнень до Статуту Компанії;

приймає рішення про притягнення до матеріальної

відповідальності посадових осіб Компанії та керівників філій,

представництв, а також дочірніх підприємств згідно з укладеними

контрактами;

відповідно до законодавства та цього Статуту розпоряджається

майном Компанії, в тому числі її коштами;

без довіреності представляє Компанію у відносинах з

державними органами, іншими юридичними особами, громадянами та

вчиняє від її імені юридичні дії;

видає від імені Компанії довіреності на вчинення відповідних

юридичних дій;

встановлює порядок підписання господарських договорів, у тому

числі зовнішньоекономічних, від імені Компанії;

вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації

кадрів, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників

Компанії, застосовує до них заходи заохочення та дисциплінарного

стягнення;

видає накази з питань діяльності Компанії;

вирішує інші питання діяльності Компанії відповідно до вимог

законодавства та цього Статуту.

3. Генеральний директор Компанії має заступників, які за його

поданням призначаються на посаду та звільняються з посади

Кабінетом Міністрів України. Кількість заступників генерального

директора Компанії визначає Кабінет Міністрів України.

X. Трудовий колектив Компанії

1. Трудовий колектив Компанії становлять усі громадяни, які

своєю працею беруть участь у її діяльності на основі трудового

договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють

трудові відносини працівника з Компанією.

Умови праці членів трудового колективу Компанії, порядок її

оплати, а також соціального страхування працівників визначаються

законодавством. Відносини між Компанією та трудовим колективом

регулюються колективним договором, який укладається відповідно до

законодавства.

2. Трудовий колектив Компанії:

розглядає і затверджує проект колективного договору;

розглядає і вирішує згідно із цим Статутом питання

самоврядування трудового колективу;

визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам

Компанії соціальних пільг;

бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні

продуктивної праці, заохочує винахідницьку та раціоналізаторську

діяльність, порушує клопотання про відзначення працівників

державними нагородами;

у встановленому порядку вирішує питання про вступ і вихід

Компанії з об'єднання підприємств;

погоджує пропозиції щодо передачі з державної у комунальну

власність майна, закріпленого за Компанією, об'єктів соціальної

інфраструктури, споруджених за рахунок коштів Компанії;

заслуховує звіти про виконання колективного договору;

вирішує інші питання згідно із законодавством.

3. Трудовий колектив Компанії реалізує свої повноваження

загальними зборами, які вважаються правоможними, якщо в їх роботі

бере участь не менш як 2/3 загальної кількості працюючих.

Загальні збори трудового колективу проводяться не рідше ніж

один раз на рік. їх рішення приймаються простою більшістю

присутніх шляхом відкритого голосування.

Виборним органом трудового колективу Компанії є рада

трудового колективу, яка представляє його інтереси у відносинах з

Компанією в межах повноважень, наданих загальними зборами

трудового колективу.

XI. Контроль за діяльністю Компанії

Контроль за окремими сторонами діяльності Компанії здійснюють

відповідні центральні органи виконавчої влади в межах своїх

повноважень та з дотриманням вимог Закону України "Про державну

таємницю" ( 3855-12 ).

XII. Облік та звітність Компанії

1. Компанія здійснює оперативний та бухгалтерський облік

результатів своєї господарської діяльності відповідно до

законодавства.

2. Компанія складає та подає фінансову, консолідовану

фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності у

порядку, обсягах та в терміни, встановлені законодавством.

Квартальна та річна фінансова звітність подається засновнику

на його вимогу.

XIII. Ліквідація і реорганізація Компанії

1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ,

виділення, перетворення) Компанії здійснюються за рішенням

Кабінету Міністрів України, погодженим з Радою національної

безпеки і оборони України, за рішенням суду або арбітражного суду

відповідно до законодавства.

2. Ліквідація Компанії здійснюється ліквідаційною комісією,

яка утворюється Кабінетом Міністрів України.

3. Ліквідація або реорганізація Компанії вважається

завершеною, а Компанія такою, що припинила свою діяльність, з

моменту виключення її з Єдиного державного реєстру підприємств та

організацій України.

{ Статут в редакції Постанови КМ N 1782 ( 1782-99-п ) від

25.09.99 }

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА " { Позначку "Не для друку" знято Розпорядженням КМ N 490-р ( 490-2008-р ) від 19.03.2008 }". Кабінет Міністрів України. 1996

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА " { Позначку "Не для друку" знято Розпорядженням КМ N 490-р ( 490-2008-р ) від 19.03.2008 }". 1996

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -