Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ПОСТАНОВА "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"(втратила чинність). 2003

Інформація актуальна на 20.04.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 26 листопада 2003 р.

N 1845

Київ

Про затвердження Порядку здійснення державного

нагляду у сфері загальнообов'язкового державного

соціального страхування від нещасного випадку на

виробництві та професійного захворювання, які

спричинили втрату працездатності

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 234 ( 234-2006-п ) від 01.03.2006

N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011

N 874 ( 874-2015-п ) від 21.10.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок здійснення державного нагляду у сфері

загальнообов'язкового державного соціального страхування від

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які

спричинили втрату працездатності, що додається.

2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від

17 січня 2000 р. N 74 ( 74-2000-п ) "Про питання

загальнообов'язкового державного соціального страхування від

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які

спричинили втрату працездатності" (Офіційний вісник України,

2000 р., N 3, ст.

83) слова "а в частині цільового використання

коштів - на органи Міністерства фінансів" замінити словами

"Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та

гірничого нагляду та Головне контрольно-ревізійне управління". { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 234

( 234-2006-п ) від 01.03.2006 }

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету

Міністрів України від 6 червня 2000 р. N 925 ( 925-2000-п ) "Про

затвердження Положення про Державний департамент з нагляду за

охороною праці та включення голови зазначеного департаменту до

складу Бюро Національної ради з питань безпечної життєдіяльності

населення" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 23, ст. 965).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 листопада 2003 р. N 1845

ПОРЯДОК

здійснення державного нагляду у сфері

загальнообов'язкового державного соціального страхування

від нещасного випадку на виробництві та професійного

захворювання, які спричинили втрату працездатності

{ У тексті Порядку слово "Держнаглядохоронпраці" замінено

словом "Держпромгірнагляд" у відповідному відмінку згідно

з Постановою КМ N 234 ( 234-2006-п ) від 01.03.2006 }

{ У тексті Порядку слово "ГоловКРУ" замінено словом

"Держфінінспекція" у відповідному відмінку згідно з

Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

1.

Цей Порядок визначає процедуру здійснення державного

нагляду у сфері загальнообов'язкового державного соціального

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного

захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі -

страхування від нещасного випадку).

2. Державний нагляд у сфері соціального страхування від

нещасного випадку (далі - державний нагляд) здійснюють Мінпраці,

Держпромгірнагляд, Держфінінспекція (далі - органи державного

нагляду). Здійснення державного нагляду в Автономній Республіці

Крим та областях може бути покладено органами державного нагляду

на відповідні територіальні органи.

Державний нагляд здійснюється шляхом контролю за додержанням

страхувальниками та Фондом соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних захворювань (далі - Фонд)

законодавства про страхування від нещасного випадку.

Мінпраці є головним органом у системі органів державного

нагляду щодо забезпечення здійснення державного нагляду за

додержанням Фондом законодавства про страхування від нещасного

випадку.

3. Контроль за додержанням страхувальниками законодавства про

страхування від нещасного випадку здійснюється органами державного

нагляду відповідно до законодавства та їх компетенції.

Контроль за додержанням Фондом законодавства про страхування

від нещасного випадку здійснюється відповідно до цього Порядку

шляхом проведення планових і позапланових перевірок роботи

правління, виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів.

4. Планова перевірка проводиться не частіше ніж один раз на

рік за планом-графіком, який щороку затверджується Мінпраці за

погодженням з Держпромгірнаглядом та Держфінінспекцією.

Затверджений план-графік у десятиденний строк направляється

органам державного нагляду та Кабінету Міністрів.

Позапланова перевірка проводиться на вмотивовану письмову

вимогу органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад,

за рішенням наглядової ради або правління Фонду, а також за

зверненнями громадян про порушення Фондом вимог законодавства про

страхування від нещасного випадку або з метою перевірки виконання

подання щодо усунення такого порушення. { Абзац другий пункту 4 із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 874 ( 874-2015-п ) від

21.10.2015 }

Перевірка за зверненнями громадян проводиться відповідно до

законодавства про розгляд звернень громадян з урахуванням вимог

цього Порядку.

Перевірка може бути комплексною (проводиться одночасно всіма

органами державного нагляду щодо додержання Фондом законодавства

про страхування від нещасного випадку) чи цільовою (проводиться

одним органом державного нагляду відповідно до його компетенції).

5. Планова або позапланова перевірка проводиться за

розпорядженням керівника органу державного нагляду, в якому

зазначається орган Фонду, що перевіряється, дата проведення,

прізвища посадових осіб, які проводять перевірку, а також перелік

питань, що підлягають перевірці, відповідно до компетенції органу

державного нагляду.

6. Мінпраці перевіряє питання додержання встановленого

порядку щодо:

управління страхуванням від нещасних випадків;

здійснення страхування від нещасних випадків та проведення

реєстрації страхувальників;

розрахунку розміру, збирання та акумулювання страхових

внесків страхувальників, у тому числі щодо обґрунтованості

встановлення знижки до страхових внесків (за низький рівень

травматизму, професійної захворюваності та належний стан охорони

праці) чи надбавки (за високий рівень травматизму, професійної

захворюваності та неналежний стан охорони праці) страхувальників;

здійснення застрахованим та особам, які перебувають на їх

утриманні, страхових виплат і надання соціальних послуг;

виконання обов'язків, пов'язаних з координацією страхової

діяльності.

7. Держпромгірнагляд перевіряє питання додержання

встановленого порядку:

проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення

шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним

випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим

випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці;

фінансування Національної, галузевих і регіональних програм

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

8. Держфінінспекція перевіряє фінансову діяльність виконавчої

дирекції Фонду та її робочих органів, а саме:

перерахування, облік і цільове використання страхових коштів,

матеріальних цінностей, їх збереження, стан і достовірність

бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву

коштів Фонду;

використання і збереження державного та комунального майна, в

тому числі переданого в користування.

9. У разі проведення комплексної перевірки розпорядження про

її проведення видається Мінпраці за погодженням з

Держпромгірнаглядом та Держфінінспекцією.

Перелік питань для проведення комплексної перевірки не

складається.

10. Орган державного нагляду не пізніше ніж за 10 календарних

днів до початку проведення планової перевірки письмово повідомляє

про це Фонд.

11. Керівник виконавчої дирекції Фонду або її робочого органу

зобов'язаний створити необхідні умови для перевірки, а саме:

видати наказ (розпорядження) про призначення відповідальних

осіб з правом підпису довідок, актів та інших матеріалів, що

стосуються перевірки;

забезпечити безперешкодний допуск посадових осіб органів

державного нагляду до виробничих приміщень з урахуванням

установленого режиму роботи для виконання покладених на них

службових обов'язків;

надати службове приміщення, документацію, матеріали та

обладнання.

12. Посадова особа органу державного нагляду, яка проводить

перевірку, пред'являє керівникові органу Фонду розпорядження про

проведення перевірки, ознайомлює з переліком питань, дає завдання

відповідальним особам цього органу щодо підготовки необхідної

інформації та матеріалів.

13. Під час проведення перевірки посадові особи органів

державного нагляду відповідно до затвердженого переліку питань:

ознайомлюються з матеріалами попередніх перевірок (за період

не менше ніж за один рік) та відповідною інформацією, документами

і матеріалами;

контролюють врахування пропозицій аудиторів, виконання вимог

попередніх актів та подань щодо усунення порушень законодавства

про страхування від нещасного випадку, якщо вони мали місце, у

разі потреби вживають додаткових заходів до їх усунення;

одержують від посадових осіб виконавчої дирекції та її

робочих органів витяги або копії документів, ведення яких

передбачено законодавством, а також письмові довідки та пояснення

з питань, що перевіряються;

звертаються у разі потреби до інших органів державного

нагляду щодо проведення спільних перевірок у межах повноважень,

визначених законодавством;

взаємодіють з іншими центральними і місцевими органами

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,

правоохоронними, іншими контролюючими органами, а також у разі

потреби з громадськими організаціями.

14. У разі виявлення під час перевірки порушень законодавства

про страхування від нещасного випадку посадові особи органів

державного нагляду відповідно до компетенції:

надають посадовим особам виконавчої дирекції Фонду або її

робочого органу обов'язкові до виконання подання щодо усунення

порушень;

порушують перед правлінням, виконавчою дирекцією Фонду та її

робочим органом питання про притягнення до відповідальності та про

невідповідність займаній посаді осіб, які допустили ці порушення;

у разі потреби надсилають матеріали перевірки органам

прокуратури для вирішення питань щодо притягнення до кримінальної

відповідальності осіб, які допустили порушення;

подають Фонду пропозиції щодо скасування рішень правління,

виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, прийнятих з

порушенням законодавства, а також щодо відкликання членів

правління Фонду, які не виконують своїх обов'язків;

у разі потреби порушують питання про скликання позачергового

засідання правління Фонду;

вживають інших заходів до усунення порушень відповідно до

законодавства та компетенції.

15. За результатами складається акт перевірки у трьох

примірниках.

Відповідальність за викладені в акті результати перевірки

несуть посадові особи органів державного нагляду, які проводили

перевірку.

У разі виявлення порушення законодавства про страхування від

нещасного випадку в акті робиться посилання на статтю (пункт)

відповідного нормативно-правового акта, а також перелічуються

вжиті органами державного нагляду заходи щодо усунення цих

порушень.

Кожен з примірників акта підписується всіма учасниками

перевірки.

Керівник або відповідальна особа органу Фонду має право дати

свої пояснення та зауваження щодо змісту акта і порядку проведення

перевірки. Ці пояснення та зауваження додаються до акта і є його

невід'ємною частиною.

У разі відмови керівника або відповідальної особи органу

Фонду від підписання акта посадові особи, що провели перевірку,

роблять про це відповідний запис в акті. Акт перевірки в цьому

разі вважається дійсним.

Один примірник акта у п'ятиденний строк передається

керівникові або відповідальній особі органу Фонду, другий -

керівникові органу державного нагляду, третій - Мінпраці.

16. У разі прийняття правлінням, виконавчою дирекцією Фонду

або її робочими органами постанови, наказу чи розпорядження з

порушенням законодавства органи державного нагляду надсилають

Фонду подання, в якому викладається суть порушення з посиланням на

статтю (пункт) відповідного нормативно-правового акта та

встановлюється строк щодо його усунення. Копії зазначених подань

Держпромгірнагляд та Держфінінспекція надсилають Мінпраці.

Якщо в установлений строк виявлені порушення Фондом не

усунено, органи державного нагляду відповідно до компетенції

скасовують це рішення.

17. У разі виникнення потреби в проведенні позачергового

засідання правління Фонду органи державного нагляду надсилають

лист голові правління Фонду з детальним обґрунтуванням

необхідності проведення такого засідання.

Якщо ця вимога не виконується у місячний строк, органи

державного нагляду вправі скликати та провести засідання правління

Фонду.

18. Рішення органів державного нагляду, прийняті за

результатами перевірки, Фонд може оскаржити в установленому

законодавством порядку.

19. За результатами цільової перевірки (планової або

позапланової) орган Фонду у двотижневий строк після одержання акта

розробляє і затверджує план заходів щодо усунення виявлених

порушень та причин, які їх зумовили.

План заходів за результатами комплексної перевірки

затверджується за поданням виконавчої дирекції на черговому

засіданні правління Фонду.

План заходів у п'ятиденний строк після затвердження

надсилається до органу державного нагляду, який проводив

перевірку, та Мінпраці.

20. Орган Фонду в установлений строк письмово повідомляє

орган державного нагляду, який проводив перевірку, та Мінпраці про

виконання заходів щодо усунення виявлених порушень відповідно до

плану заходів.

21. Держпромгірнагляд та Держфінінспекція щокварталу

узагальнюють матеріали перевірок і до кінця місяця, що настає за

звітним періодом, подають Мінпраці, наглядовій раді та правлінню

Фонду інформацію про результати перевірок за минулий період для

розгляду та прийняття відповідних рішень.

22. Мінпраці щороку інформує Кабінет Міністрів України про

роботу органів державного нагляду, зокрема щодо проведених

перевірок, їх підсумків та вжиття заходів щодо усунення виявлених

порушень.

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"(втратила чинність). Кабінет Міністрів України. 2003

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"(втратила чинність). 2003

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -