ПОСТАНОВА від 21 березня 2007 р. N 517 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу та здійснення контролю за реалізацією проектів технологічних парків". 2007

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 21 березня 2007 р.

N 517

Київ

Про затвердження Порядку проведення

моніторингу та здійснення контролю за

реалізацією проектів технологічних парків

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 118 ( 118-2011-п ) від 02.02.2011

N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011

N 882 ( 882-2013-п ) від 04.12.2013

N 781 ( 781-2015-п ) від 23.09.2015 }

{ Установити, що технологічні парки, їх учасники та спільні

підприємства подають звітність за 2010 рік відповідно до

Порядку, затвердженого цією Постановою, без урахування

змін, внесених до нього згідно з Постановою КМ N 118

( 118-2011-п ) від 02.02.2011 }

Відповідно до статті 12 Закону України "Про спеціальний режим

інноваційної діяльності технологічних парків" ( 991-14 ) Кабінет

Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок проведення моніторингу та здійснення

контролю за реалізацією проектів технологічних парків, що

додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 березня 2007 р. N 517

ПОРЯДОК

проведення моніторингу та здійснення контролю

за реалізацією проектів технологічних парків

{ У тексті Порядку слова "МОН" і "Мінекономіки" замінено

відповідно словами "Держінформнауки" і "Мінекономрозвитку"

згідно з Постановою КМ N 882 ( 882-2013-п ) від 04.12.2013 }

{ У тексті Порядку слова "Держінформнауки" і "Міндоходів"

замінено відповідно словами "МОН" і "ДФС" згідно з

Постановою КМ N 781 ( 781-2015-п ) від 23.09.2015 }

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення МОН моніторингу

та здійснення контролю за реалізацією проектів технологічних

парків (далі - проект), які спрямовані на дослідження

соціально-економічних результатів функціонування технологічних

парків шляхом проведення перевірок виконання зобов'язань щодо

реалізації проектів.

2. У цьому Порядку терміни застосовуються у значенні,

наведеному в Законі України "Про спеціальний режим інноваційної

діяльності технологічних парків" ( 991-14 ).

3. Для проведення моніторингу технологічний парк, його

учасник та спільне підприємство, що безпосередньо реалізують

проект (далі - виконавець проекту), подають звітність про

реалізацію проекту відповідно до цього Порядку.

4. Виконавець проекту подає щокварталу до 15 числа другого

місяця, що настає за звітним періодом, та щороку до 10 березня

наступного року технологічному парку або його керівному органу для

узагальнення:

1) копії податкових звітів за відповідний період за основним

видом діяльності та за проектом з відміткою територіального органу

ДФС про отримання; { Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 882 ( 882-2013-п ) від 04.12.2013 }

2) звіт про діяльність на основі бухгалтерських та податкових

звітів згідно з додатком 1 у трьох примірниках;

3) звіт про наукову та науково-технічну діяльність у трьох

примірниках, який містить відомості щодо:

наукових, науково-дослідних та дослідно-конструкторських

робіт (із зазначенням ступеня завершеності робіт та конкретних

результатів);

робіт з розвитку, модернізації та реконструкції

науково-технологічної, експериментальної та дослідно-промислової

бази;

інноваційної продукції, яка випускається згідно з проектом

(найменування, тип, марка, шифр, обсяг випуску - окремо дослідних

партій та промислового виробництва), разом з копіями сертифікатів

продукції;

технічної та технологічної документації, розробленої

відповідно до проекту;

опублікованих наукових і науково-технічних розробок, патентів

та договорів про передачу технологій;

4) звіт про впровадження нових прогресивних технологічних

процесів і видів продукції, придбання нових технологій, патентів

та ліцензій під час реалізації проекту згідно з додатком 2.

Технологічний парк або його керівний орган на підставі

поданих звітів складає узагальнений звіт про реалізацію проекту за

відповідний період згідно з додатком 3 у трьох примірниках.

5. Технологічний парк або його керівний орган подає

щокварталу до 30 числа другого місяця, що настає за звітним

періодом, та щороку до 20 березня наступного року в письмовій та

електронній формі МОН та Мінфіну:

копії податкових звітів за відповідний період виконавця

проекту та технологічного парку або його керівного органу за

основним видом діяльності та за проектом з відміткою

територіального органу ДФС про отримання; { Абзац другий пункту 5

із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882 ( 882-2013-п )

від 04.12.2013 }

звіт про діяльність виконавця проекту та узагальнений звіт

про реалізацію проекту;

звіт про діяльність технологічного парку згідно з додатком 4;

звіт про наукову та науково-технічну діяльність виконавця

проекту, який МОН подає щокварталу до 15 числа третього місяця, що

настає за звітним періодом, та щороку до 10 квітня наступного року

ДФС та Мінекономрозвитку; { Абзац п'ятий пункту 5 із змінами,

внесеними згідно з Постановою КМ N 882 ( 882-2013-п ) від

04.12.2013 }

звіт про впровадження нових прогресивних технологічних

процесів і нових видів продукції, придбання нових технологій,

патентів та ліцензій під час реалізації проекту та узагальнений

звіт про впровадження нових прогресивних технологічних процесів і

видів продукції, придбання нових технологій, патентів та ліцензій

під час реалізації проекту згідно з додатком 5.

Технологічний парк або його керівний орган подає

МОН щороку до 20 березня наступного періоду також звіт про наукову

та науково-технічну діяльність технологічного парку за

результатами аналізу звіту про наукову та науково-технічну

діяльність виконавця проекту.

Звіти підписуються керівником і головним бухгалтером

технологічного парку або його керівного органу та виконавця

проекту і скріплюються печаткою.

6. Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться

у звітах, несуть керівник і головний бухгалтер технологічного

парку або його керівного органу та виконавця проекту згідно із

законодавством.

7. Контроль за реалізацією проектів здійснює МОН шляхом

проведення планової чи позапланової виїзної перевірки

технологічного парку або його керівного органу та виконавця

проекту (далі - об'єкт перевірки).

До участі в перевірці за письмовим зверненням МОН можуть

залучатися спеціалісти міністерств, інших центральних органів

виконавчої влади, їх територіальних підрозділів, підприємств та

організацій.

МОН не пізніше ніж за 14 днів до початку перевірки надає

спеціалістам, які беруть участь в її проведенні, копії необхідних

документів.

8. Підставою для проведення планової виїзної перевірки є

річний план-графік, затверджений МОН за погодженням з Мінфіном,

Мінекономрозвитку та ДФС. { Абзац перший пункту 8 в редакції

Постанови КМ N 882 ( 882-2013-п ) від 04.12.2013; із змінами,

внесеними згідно з Постановою КМ N 781 ( 781-2015-п ) від

23.09.2015 }

МОН надсилає об'єкту перевірки не пізніше ніж за три тижні до

її початку повідомлення про планову виїзну перевірку із

зазначенням дати проведення.

Якщо виконавець проекту, який є об'єктом перевірки, на дату

проведення планової виїзної перевірки не розпочав реалізацію

проекту, він зобов'язаний протягом трьох днів після отримання

повідомлення про проведення перевірки надіслати МОН лист-пояснення

із зазначенням причин затримки, заходів, що вживалися для їх

усунення, та перспектив реалізації проекту.

9. Підставою для проведення позапланової виїзної перевірки є

наявність однієї з таких обставин:

рекомендація Комісії з організації діяльності технологічних

парків та інноваційних структур інших типів, утвореної відповідно

до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 961

( 961-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32,

ст. 1483);

неподання виконавцем проекту в установлений строк документів,

передбачених пунктами 4 і 5 цього Порядку;

неповнота або недостовірність відомостей у поданих

документах;

письмове звернення технологічного парку або його керівного

органу про скасування державної реєстрації проекту;

звернення Мінфіну, Мінекономрозвитку, ДФС, Держфінінспекції,

її територіальних органів, інших органів виконавчої влади,

контролюючих і правоохоронних органів у межах їх компетенції;

{ Абзац шостий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами

КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011, N 882 ( 882-2013-п ) від

04.12.2013 }

невиконання зобов'язань щодо реалізації проекту.

Рішення про проведення позапланової виїзної перевірки

оформляється наказом МОН, про що повідомляється об'єкт перевірки

не пізніше ніж за три дні до її початку.

10. У ході планової чи позапланової виїзної перевірки

з'ясовується:

наявність і правильність оформлення договорів про виконання

науково-технічних робіт, робіт, спрямованих на створення,

розвиток, модернізацію та реконструкцію науково-технологічної

експериментальної та дослідно-промислової бази, які фінансуються

за рахунок коштів, що перебувають на спеціальному рахунку об'єкта

перевірки;

відповідність витрат коштів, що перебувають на спеціальному

рахунку об'єкта перевірки, кошторисам договорів та вимогам статті

8 Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності

технологічних парків" ( 991-14 );

наявність технічної та патентної документації на інноваційну

продукцію і технологію її виготовлення;

відповідність продукції вимогам, передбаченим проектом;

правильність ведення звітності;

відповідність фактичних показників плановим;

науковий та науково-технічний рівень продукції.

11. За результатами планової чи позапланової виїзної

перевірки складається акт (далі - акт перевірки), підписується

керівником групи, що провела перевірку, і реєструється у журналі,

який ведеться за формою, затвердженою МОН.

12. Акт перевірки складається у трьох примірниках і візується

керівником групи, яка провела перевірку, на кожній сторінці із

зазначенням на останній загальної кількості сторінок.

Два примірники акта подаються об'єкту перевірки для

ознайомлення і підписання протягом п'яти робочих днів після її

закінчення:

особисто керівнику або головному бухгалтеру під розписку;

через канцелярію (загальний відділ) з відміткою на

примірниках акта про дату реєстрації в журналі вхідної

кореспонденції об'єкта перевірки та підписом працівника, який

провів реєстрацію;

рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням. При

цьому на примірнику акта, що залишається в МОН, зазначаються

реквізити поштового повідомлення, яке долучається до матеріалів

виїзної перевірки.

13. Керівник і головний бухгалтер об'єкта перевірки

зобов'язані ознайомитися з актом перевірки та підписати його. У

разі незгоди із змістом акта керівник і головний бухгалтер

підписують його із застереженням.

Один з підписаних примірників акта об'єкт перевірки

зобов'язаний надіслати МОН не пізніше ніж протягом п'яти робочих

днів після надходження. Якщо до МОН у визначений строк не надійшов

підписаний акт перевірки, члени робочої групи складають акт про

відмову в підписанні у трьох примірниках, один з яких надсилається

об'єкту перевірки.

14. На підставі зафіксованих в акті перевірки фактів

порушення вимог законодавства або недодержання затверджених умов

реалізації проекту МОН може за наявності передбачених

законодавством підстав скасувати державну реєстрацію проекту до

закінчення строку дії свідоцтва про його державну реєстрацію

згідно з Порядком розгляду, експертизи та державної реєстрації

проектів технологічних парків, затвердженим постановою Кабінету

Міністрів України від 17 грудня 1999 р. N 2311 ( 2311-99-п )

(Офіційний вісник України, 1999 р., N 51, ст. 2534; 2006 р., N 48,

ст. 3199).

15. Результати перевірки можуть бути оскаржені в

установленому законодавством порядку.

Додаток 1

до Порядку

ЗВІТ

про діяльність виконавця проекту технологічного парку

за ________________

(квартал, рік)

Технологічний парк _______________________________________________

(найменування технологічного парку)

Проект технологічного парку ______________________________________

(найменування проекту, серія, номер

__________________________________________________________________

свідоцтва про реєстрацію проекту, стадія освоєння - виробництво

__________________________________________________________________

розпочато/не розпочато/припинено, наявність субсидій

__________________________________________________________________

на кінець звітного періоду - використовуються

__________________________________________________________________

/не використовуються/ скасовані через порушення)

Виконавець проекту _______________________________________________

(найменування юридичної особи,

__________________________________________________________________

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

Адреса виконавця проекту _________________________________________

Розділ 1. Показники діяльності підприємства в цілому

(за даними податкового обліку)

------------------------------------------------------------------ | Показник | За | Наростаючим | Наростаючим | | |звітний| підсумком з |підсумком за весь| | |період | початку | час реалізації | | | | 20__ року | проекту | | | |(поточний рік)| | |-----------------------+-------+--------------+-----------------| |1. Загальний обсяг | | | | |реалізованої продукції | | | | |підприємства з ПДВ, | | | | |тис. гривень | | | | |-----------------------+-------+--------------+-----------------| |у тому числі: | | | | |-----------------------+-------+--------------+-----------------| |реалізовано на | | | | |внутрішньому ринку | | | | |-----------------------+-------+--------------+-----------------| |реалізовано на | | | | |зовнішньому ринку | | | | |-----------------------+-------+--------------+-----------------| |нараховано ПДВ | | | | |-----------------------+-------+--------------+-----------------| |2. Загальна сума | | | | |валових доходів, | | | | |тис. гривень | | | | |-----------------------+-------+--------------+-----------------| |3. Загальна сума | | | | |валових витрат, | | | | |тис. гривень | | | | |-----------------------+-------+--------------+-----------------| |4. Прибуток | | | | |підприємства, | | | | |тис. гривень | | | | |-----------------------+-------+--------------+-----------------| |5. Перераховано | | | | |податків, зборів, | | | | |обов'язкових платежів | | | | |до бюджетів та | | | | |державних цільових | | | | |фондів, | | | | |тис. гривень | | | | |-----------------------+-------+--------------+-----------------| |6. Кількість робочих | | Х | Х | |місць, усього | | | | |-----------------------+-------+--------------+-----------------| |з них створено нових | | | | ------------------------------------------------------------------

Розділ 2. Показники виконання проекту

технологічного парку

------------------------------------------------------------------ | | Показник | За звітний | Наростаючим | Наростаючим | | | | період | підсумком з | підсумком за | | | | | початку | весь час | | | | | 20__ року | реалізації | | | | |(поточний рік)| проекту | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1. |Сума | | | | | |інвестицій, що| | | | | |передбачена | | | | | |проектом, | | | | | |тис. гривень | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2. |Сума одержаних| | | | | |інвестицій, | | | | | |усього | | | | | |тис. гривень | | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------| | |у тому числі | | | | | |іноземних | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3. |Сума одержаних| | | | | |кредитів, | | | | | |тис. гривень | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4. |Сума коштів, | | | | | |одержаних з | | | | | |державного | | | | | |бюджету, | | | | | |тис. гривень | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5. |Фінансова | | | | | |підтримка, | | | | | |всього, | | | | | |тис. гривень | | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------| | |у тому числі: | | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------| | |повне або | | | | | |часткове | | | | | |безвідсоткове | | | | | |кредитування | | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------| | |повна або | | | | | |часткова | | | | | |компенсація | | | | | |відсотків, | | | | | |сплачуваних | | | | | |банкам та | | | | | |іншим | | | | | |фінансово- | | | | | |кредитним | | | | | |установам за | | | | | |кредитування | | | | | |проектів | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6. |Загальна сума | | | | | |витрат за | | | | | |проектом, | | | | | |тис. гривень | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7. |Витрати на | | | | | |НДДКР та | | | | | |виробництво | | | | | |дослідних | | | | | |зразків, | | | | | |тис. гривень | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | 8. |Обсяг | | | | | |реалізованої | | | | | |інноваційної | | | | | |продукції з | | | | | |ПДВ, | | | | | |тис. гривень | | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------| | |у тому числі: | | | | | |реалізовано на| | | | | |внутрішньому | | | | | |ринку без ПДВ | | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------| | |нараховано ПДВ| | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------| | |реалізовано на| | | | | |зовнішньому | | | | | |ринку | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| | 9. |Валові доходи | | | | | |від реалізації| | | | | |проекту, | | | | | |тис. гривень | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| |10. |Валові витрати| | | | | |за проектом, | | | | | |тис. гривень | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| |11. |Отримано | | | | | |прибуток від | | | | | |реалізації | | | | | |проекту, | | | | | |тис. гривень | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| |12. |Отримано | | | | | |цільові | | | | | |субсидії у | | | | | |вигляді | | | | | |ввізного мита,| | | | | |тис. гривень | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| |13. |Митна вартість| | | | | |імпортованих | | | | | |товарів, | | | | | |усього, | | | | | |тис. гривень | | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------| | |у тому числі | | | | | |митна вартість| | | | | |використаних | | | | | |імпортованих | | | | | |товарів | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| |14. |Зараховано на | | | | | |спеціальні | | | | | |рахунки | | | | | |ввізного мита,| | | | | |усього, | | | | | |тис. гривень | | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------| | |у тому числі: | | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------| | |на спеціальний| | | | | |рахунок | | | | | |технологічного| | | | | |парку | | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------| | |на спеціальний| | | | | |рахунок | | | | | |виконавця | | | | | |проекту | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| |15. |Використано | | | | | |коштів зі | | | | | |спеціального | | | | | |рахунка | | | | | |виконавця | | | | | |проекту, | | | | | |тис. гривень | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| |16. |Перераховано | | | | | |платежів до | | | | | |бюджетів та | | | | | |державних | | | | | |цільових | | | | | |фондів, | | | | | |усього, | | | | | |тис. гривень | | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------| | |у тому числі: | | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------| | |до бюджетів, | | | | | |усього | | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------| | |з них: | | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------| | |податок на | | | | | |прибуток | | | | | |підприємств | | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------| | |податок на | | | | | |додану | | | | | |вартість | | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------| | |податок з | | | | | |доходів | | | | | |фізичних осіб | | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------| | |плата за землю| | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------| | |інші | | | | | |(детально) | | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------| | |до державних | | | | | |цільових | | | | | |фондів, усього| | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------| | |з них: | | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------| | |Фонд | | | | | |страхування на| | | | | |випадок | | | | | |безробіття | | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------| | |Фонд | | | | | |страхування на| | | | | |випадок втрати| | | | | |працездатності| | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------| | |Фонд | | | | | |страхування | | | | | |від нещасних | | | | | |випадків на | | | | | |виробництві | | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------| | |Пенсійний фонд| | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| |17. |Заборгованість| | | | | |з платежів до | | | | | |бюджетів усіх | | | | | |рівнів, | | | | | |тис. гривень | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| |18. |Заборгованість| | | | | |з платежів до | | | | | |державних | | | | | |цільових | | | | | |фондів, | | | | | |тис. гривень | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| |19. |Заявлено до | | | | | |відшкодування | | | | | |ПДВ, | | | | | |тис. гривень | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| |20. |Фактично | | | | | |відшкодовано | | | | | |ПДВ, | | | | | |тис. гривень | | | | |----+--------------+--------------+--------------+--------------| |21. |Кількість | | Х | Х | | |робочих місць,| | | | | |усього | | | | | |--------------+--------------+--------------+--------------| | |з них створено| | | | | |нових | | | | ------------------------------------------------------------------

Керівник виконавця проекту ____________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер ____________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 118

( 118-2011-п ) від 02.02.2011 }

Додаток 2

до Порядку

ЗВІТ

про впровадження нових прогресивних

технологічних процесів і видів продукції,

придбання нових технологій, патентів та ліцензій

під час реалізації проекту технологічного парку

за ________________

(квартал, рік)

Технологічний парк _______________________________________________

(найменування технологічного парку)

Проект технологічного парку ______________________________________

(найменування проекту, серія, номер

__________________________________________________________________

свідоцтва про реєстрацію проекту)

Виконавець проекту _______________________________________________

(найменування юридичної особи,

__________________________________________________________________

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

Адреса виконавця проекту _________________________________________

------------------------------------------------------------------ | Вид діяльності |Кількість,|Найменування, тип, марка, | | | одиниць | шифр продукції, процесу, | | | | об'єкта | |--------------------------+----------+--------------------------| |Впроваджено інноваційної | | | |продукції | | | |(товарів, послуг), усього | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |у тому числі за рахунок | | | |державних цільових | | | |субсидій | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |Впроваджено нових | | | |технологічних процесів | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |у тому числі за рахунок | | | |державних цільових | | | |субсидій | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |Отримано прав на об'єкти | | | |інтелектуальної власності,| | | |усього | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |у тому числі: | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |на патенти на винаходи | | Х | |--------------------------+----------+--------------------------| |на патенти на промислові | | Х | |зразки | | | |і корисні моделі | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |на свідоцтва, знаки | | Х | |товарів і послуг (товарні | | | |знаки) | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |Подано заявок: | | Х | |--------------------------+----------+--------------------------| |на патенти | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |на свідоцтва | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |Продано ліцензій: | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |одиниць | | Х | |--------------------------+----------+--------------------------| |у вартісному виразі, | | Х | |тис. гривень | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |Кількість виставок | | | |(конференцій) | | | |семінарів/інших заходів, | | | |що проходили за участю | | | |виконавця проекту, | | | |включаючи участь, | | | |фінансування та | | | |організацію заходів | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |Кількість підготовлених і | | | |виданих книг/наукових | | | |статей з питань науково- | | | |технічної та інноваційної | | | |діяльності | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |Придбано обладнання для | | | |виконання проектів, усього| | | |--------------------------+----------+--------------------------| |у тому числі: | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |на внутрішньому ринку: | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |одиниць | | Х | |--------------------------+----------+--------------------------| |у вартісному виразі, | | Х | |тис. гривень | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |на зовнішньому ринку: | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |одиниць | | Х | |--------------------------+----------+--------------------------| |у вартісному виразі, | | Х | |тис. гривень | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |Придбано патентів: | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |одиниць | | Х | |--------------------------+----------+--------------------------| |у вартісному виразі, | | Х | |тис. гривень | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |Придбано ліцензій: | | | |--------------------------+----------+--------------------------| |одиниць | | Х | |--------------------------+----------+--------------------------| |у вартісному виразі, | | Х | |тис. гривень | | | ------------------------------------------------------------------

Керівник виконавця проекту ____________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер ____________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток 3

до Порядку

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ЗВІТ

про реалізацію проекту

технологічного парку ____________________________________

(найменування технологічного парку)

за ________________

(квартал, рік)

Проект технологічного парку ______________________________________

(найменування проекту, серія, номер

__________________________________________________________________

свідоцтва про реєстрацію проекту, стадія освоєння - виробництво

__________________________________________________________________

розпочато/не розпочато/припинено, наявність субсидій на кінець

__________________________________________________________________

звітного періоду - використовуються/не використовуються/

__________________________________________________________________

скасовані через порушення)

------------------------------------------------------------------ | | Показник | Плановий | Фактично | | | | показник | | | | |---------------+-----------------------------| | | |за весь | на | за |наростаючим|наростаючим| | | | час |поточ-|звіт-|підсумком з| підсумком | | | | реалі- | ний | ний | початку |за весь час| | | | зації | рік | пе- | 20__ року |реалізації | | | |проекту | |ріод | (поточний | проекту | | | | | | | рік) | | |---+--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| |1. |Кількість | | | | | | | |виконавців | | | | | | | |проекту, | | | | | | | |суб'єктів | | | | | | |---+--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| |2. |Сума | | | | | | | |інвестицій, що| | | | | | | |передбачена | | | | | | | |проектом, | | | | | | | |тис. гривень | | | | | | |---+--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| |3. |Сума одержаних| | | | | | | |інвестицій, | | | | | | | |усього, | | | | | | | |тис. гривень | | | | | | | |--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| | |у тому числі | | | | | | | |іноземних | | | | | | |---+--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| |4. |Сума одержаних| | | | | | | |кредитів, | | | | | | | |тис. гривень | | | | | | |---+--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| |5. |Сума коштів, | | | | | | | |одержаних з | | | | | | | |державного | | | | | | | |бюджету, | | | | | | | |тис. гривень | | | | | | |---+--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| |6. |Фінансова | | | | | | | |підтримка, | | | | | | | |усього, | | | | | | | |тис. гривень | | | | | | | |--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| | |у тому числі: | | | | | | | |--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| | |повне або | | | | | | | |часткове | | | | | | | |безвідсоткове | | | | | | | |кредитування | | | | | | | |--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| | |повна або | | | | | | | |часткова | | | | | | | |компенсація | | | | | | | |відсотків, | | | | | | | |сплачуваних | | | | | | | |банкам та | | | | | | | |іншим | | | | | | | |фінансово- | | | | | | | |кредитним | | | | | | | |установам за | | | | | | | |кредитування | | | | | | | |проектів | | | | | | |---+--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| |7. |Загальна сума | | | | | | | |витрат за | | | | | | | |проектом, | | | | | | | |тис. гривень | | | | | | |---+--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| |8. |Витрати на | | | | | | | |НДДКР та | | | | | | | |виробництво | | | | | | | |дослідних | | | | | | | |зразків, | | | | | | | |тис. гривень | | | | | | |---+--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| |9. |Обсяг | | | | | | | |реалізованої | | | | | | | |інноваційної | | | | | | | |продукції з | | | | | | | |ПДВ, усього, | | | | | | | |тис. гривень | | | | | | | |--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| | |у тому числі | | | | | | | |реалізовано на| | | | | | | |внутрішньому | | | | | | | |ринку без ПДВ | | | | | | | |--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| | |з них: | | | | | | | |--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| | |нараховано ПДВ| | | | | | | |--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| | |реалізовано на| | | | | | | |зовнішньому | | | | | | | |ринку | | | | | | |---+--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| |10.|Валові доходи | | | | | | | |від реалізації| | | | | | | |проекту, | | | | | | | |тис. гривень | | | | | | |---+--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| |11.|Валові витрати| | | | | | | |за проектом, | | | | | | | |тис. гривень | | | | | | |---+--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| |12.|Отримано | | | | | | | |прибуток від | | | | | | | |реалізації | | | | | | | |проекту, | | | | | | | |тис. гривень | | | | | | |---+--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| |13.|Отримано | | | | | | | |цільові | | | | | | | |субсидії у | | | | | | | |вигляді | | | | | | | |ввізного мита,| | | | | | | |тис. гривень | | | | | | |---+--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| |14.|Митна вартість| | | | | | | |імпортованих | | | | | | | |товарів, | | | | | | | |усього, | | | | | | | |тис. гривень | | | | | | | |--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| | |у тому числі | | | | | | | |митна вартість| | | | | | | |використаних | | | | | | | |імпортованих | | | | | | | |товарів | | | | | | |---+--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| |15.|Зараховано на | | | | | | | |спеціальні | | | | | | | |рахунки | | | | | | | |ввізного мита,| | | | | | | |усього, | | | | | | | |тис. гривень | | | | | | | |--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| | |у тому числі: | | | | | | | |--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| | |на спеціальний| | | | | | | |рахунок | | | | | | | |технологічного| | | | | | | |парку | | | | | | | |--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| | |на спеціальні | | | | | | | |рахунки | | | | | | | |виконавців | | | | | | | |проекту | | | | | | | |(окремо по | | | | | | | |кожному | | | | | | | |виконавцю) | | | | | | |---+--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| |16.|Використано | | | | | | | |коштів зі | | | | | | | |спеціального | | | | | | | |рахунка | | | | | | | |виконавця | | | | | | | |проекту, | | | | | | | |тис. гривень | | | | | | |---+--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| |17.|Перераховано | | | | | | | |платежів до | | | | | | | |бюджетів та | | | | | | | |державних | | | | | | | |цільових | | | | | | | |фондів, | | | | | | | |усього, | | | | | | | |тис. гривень | | | | | | | |--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| | |у тому числі: | | | | | | | |--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| | |до бюджетів, | | | | | | | |усього | | | | | | | |--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| | |з них: | | | | | | | |--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| | |податок на | | | | | | | |прибуток | | | | | | | |підприємств | | | | | | | |--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| | |податок на | | | | | | | |додану | | | | | | | |вартість | | | | | | | |--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| | |податок з | | | | | | | |доходів | | | | | | | |фізичних осіб | | | | | | | |--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| | |плата за землю| | | | | | | |--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| | |інші | | | | | | | |(детально) | | | | | | | |--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| | |до державних | | | | | | | |цільових | | | | | | | |фондів, усього| | | | | | | |--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| | |з них: | | | | | | | |--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| | |Фонд | | | | | | | |страхування на| | | | | | | |випадок | | | | | | | |безробіття | | | | | | | |--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| | |Фонд | | | | | | | |страхування на| | | | | | | |випадок втрати| | | | | | | |працездатності| | | | | | | |--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| | |Фонд | | | | | | | |страхування | | | | | | | |від нещасних | | | | | | | |випадків на | | | | | | | |виробництві | | | | | | | |--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| | |Пенсійний фонд| | | | | | |---+--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| |18.|Заборгованість| | | | | | | |з платежів до | | | | | | | |бюджетів усіх | | | | | | | |рівнів, | | | | | | | |тис. гривень | | | | | | |---+--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| |19.|Заборгованість| | | | | | | |з платежів до | | | | | | | |державних | | | | | | | |цільових | | | | | | | |фондів, | | | | | | | |тис. гривень | | | | | | |---+--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| |20.|Заявлено до | | | | | | | |відшкодування | | | | | | | |ПДВ, | | | | | | | |тис. гривень | | | | | | |---+--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| |21.|Фактично | | | | | | | |відшкодовано | | | | | | | |ПДВ, | | | | | | | |тис. гривень | | | | | | |---+--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| |22.|Кількість | | | | Х | Х | | |робочих місць,| | | | | | | |усього | | | | | | | |--------------+--------+------+-----+-----------+-----------| | |з них створено| | | | | | | |нових | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Керівник технологічного парку ___________ _______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер ____________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 118

( 118-2011-п ) від 02.02.2011 }

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 21 березня 2007 р. N 517 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу та здійснення контролю за реалізацією проектів технологічних парків". Кабінет Міністрів України. 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 21 березня 2007 р. N 517 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу та здійснення контролю за реалізацією проектів технологічних парків". 2007

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -