Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

ПОСТАНОВА від 1 березня 2010 р. N 193 "Про затвердження Технічного регламенту надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом". 2010

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 1 березня 2010 р.

N 193

Київ

Про затвердження Технічного регламенту

надання послуг з перевезення пасажирів

та вантажів залізничним транспортом

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 235 ( 235-2013-п ) від 08.04.2013 }

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти,

технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Технічний регламент надання послуг з

перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом і план

заходів з його застосування, що додаються.

2. Міністерству транспорту та зв'язку забезпечити

застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту

та здійснення контролю за дотриманням його вимог.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 березня 2010 р. N 193

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

надання послуг з перевезення пасажирів

та вантажів залізничним транспортом

{ Щодо набрання чинності Технічним регламентом та змін до нього

див.

розділ III Закону N 3164-IV ( 3164-15 ) від 01.12.2005 }

Загальна частина

1. Цей технічний регламент визначає вимоги до надання послуг

з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом,

процедуру проведення оцінки відповідності таким вимогам і

розроблений з урахуванням вимог:

Директиви 91/440/ЄС Ради ЄС від 29 липня 1991 р. про розвиток

залізничних доріг Співтовариства;

Директиви 95/18/ЄС Ради ЄС від 19 червня 1995 р. про

ліцензування підприємств залізничного транспорту;

Директиви 96/49/ЄС Ради ЄС від 23 липня 1996 р. про

наближення законів держав-членів про перевезення небезпечних

вантажів залізницею, із змінами;

Директиви 2000/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від

17 квітня 2000 р. щодо мінімальних екзаменаційних вимог до

консультантів у справах перевезення небезпечних товарів

автомобільним, залізничним або річковим транспортом;

Директиви 2001/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від

26 лютого 2001 р. про розподіл пропускної спроможності залізничної

інфраструктури, стягування зборів за користування залізничною

інфраструктурою та сертифікації на відповідність вимогам безпеки;

Директиви 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від

29 квітня 2004 р. про безпеку залізниць у Співтоваристві

(Директива про безпеку на підприємствах залізничного транспорту).

2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому

значенні:

1) виконавець послуг з перевезення пасажирів та вантажів

залізничним транспортом (далі - виконавець) - суб'єкт

господарювання (юридична або фізична особа), діяльність якого

спрямована на надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів

залізничним транспортом;

2) засоби залізничного транспорту - будівлі, споруди, колії,

транспортні засоби, обладнання, механізми та пристрої, які

використовуються під час надання послуг залізничного транспорту;

3) надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів

залізничним транспортом (далі - надання послуг) - це діяльність

суб'єктів господарювання, які беруть участь у наданні послуг

шляхом виконання окремих операцій, робіт, процесів, що пов'язані з

перевезенням пасажирів та/або вантажів;

4) послуга з перевезення пасажирів та вантажів залізничним

транспортом (далі - послуга) - продукт діяльності виконавця,

спрямований на задоволення потреб споживача;

5) призначені органи з оцінки відповідності надання послуг -

це органи з оцінки відповідності, які відповідають вимогам,

визначеним у цьому Технічному регламенті та постанові Кабінету

Міністрів України від 24 січня 2007 р.

N 59 ( 59-2007-п ) "Про

затвердження Порядку здійснення процедури призначення органів з

оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам

технічних регламентів" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 6,

ст. 223) (далі - призначені органи);

6) регламентні технічні умови - нормативні документи,

стандарти, технічні умови та технічна документація, які визначають

технічні, технологічні та інші вимоги, умови і порядок надання

послуг та прийняті центральним органом виконавчої влади з питань

стандартизації, центральним органом виконавчої влади в галузі

транспорту, органом управління залізничним транспортом загального

користування відповідно до компетенції;

7) сертифікат безпеки - документ, який засвідчує, що

виконавець забезпечує безпеку під час надання послуг;

8) споживач послуг (далі - споживач) - юридична або фізична

особа, якій надаються послуги з перевезення пасажирів та вантажів

залізничним транспортом.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах

України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ), "Про залізничний транспорт"

( 273/96-ВР ), "Про стандартизацію" ( 2408-14 ), "Про

підтвердження відповідності" ( 2406-14 ), "Про стандарти, технічні

регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ), "Про

акредитацію органів з оцінки відповідності" ( 2407-14 ), "Про

захист прав споживачів" ( 1023-12 ), нормативно-правових актах,

директивах, міжнародних, регіональних і національних стандартах,

якими запроваджується механізм надання послуг.

3. Перелік послуг визначається галузевим класифікатором

транспортних послуг, який розробляє та затверджує центральний

орган виконавчої влади в галузі транспорту.

4. Послуги вважаються такими, що відповідають призначенню,

якщо вони відповідають вимогам, визначеним у цьому Технічному

регламенті, пройшли відповідну процедуру оцінки відповідності та

мають національний знак відповідності, який наноситься на

документ, що підтверджує, що послуга буде надана та/або надана.

5. Центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту

розробляє та затверджує перелік послуг, які дозволяється надавати

за наявності сертифіката відповідності, та перелік послуг, які

дозволяється надавати за наявності декларації про відповідність,

складеної виконавцем за формою згідно з додатком.

Основні вимоги до надання послуг

6. Вимоги до надання послуг складаються з кваліфікаційних,

організаційних, технологічних, технічних та інших вимог.

7. Виконавець повинен:

мати кваліфікований персонал, який відповідає встановленим

законодавством вимогам, зокрема за безпеку та якість надання

послуг;

дотримуватися технологічних вимог, зміст яких визначено в

регламентних технічних умовах, які встановлюють послідовність,

обсяг і строк надання послуги, процес експлуатації, ремонту та

обслуговування засобів залізничного транспорту;

утримувати засоби залізничного транспорту у стані, що

відповідає санітарним та іншим установленим нормам та правилам.

Регламентні технічні умови надання послуг

8. Порядок розроблення, погодження та затвердження

регламентних технічних умов надання послуг затверджується

центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації,

центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та

органом управління залізничним транспортом загального користування

відповідно до їх компетенції.

9. У регламентних технічних умовах обов'язково визначаються

вимоги до безпеки та якості надання послуг.

Підтвердження можливості виконавця надавати

послуги з установленим рівнем безпеки

10. Виконавець повинен мати сертифікат на надання послуги з

установленим рівнем безпеки, виданий згідно з правилами оцінки

відповідності надання послуг, що визначаються центральним органом

виконавчої влади в галузі транспорту.

11. Центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту

публікує інформацію про зареєстровані сертифікати безпеки у своєму

офіційному виданні.

Процедури оцінки відповідності

12. Підтвердження відповідності надання послуг вимогам цього

Технічного регламенту здійснюється шляхом декларування виконавцем

відповідності надання послуг із складенням декларації згідно з

додатком або шляхом сертифікації призначеним органом і видачею

сертифіката відповідності із застосуванням процедур оцінки

відповідності та з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів

України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 ( 1585-2003-п ) "Про

затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та

вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які

застосовуються в технічних регламентах" (Офіційний вісник України,

2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1, ст. 31).

13. Для проведення оцінки відповідності надання послуг

застосовуються модулі Aa, D та G.

14. Усі застосовані процедури оцінки відповідності надання

послуг повинні бути задокументовані виконавцем.

15. Призначений орган повинен мати досвід діяльності у сфері

виконання робіт з оцінки відповідності надання послуг не менш як

п'ять років, а аудитори повинні мати вищу освіту в галузі

залізничного транспорту.

16. Після проведення оцінки відповідності надання послуги,

яка має позитивний результат, виконавець наносить національний

знак відповідності згідно з правилами застосування національного

знака відповідності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів

України від 29 листопада 2001 р. N 1599 ( 1599-2001-п ) (Офіційний

вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).

17. Виконавець несе відповідальність згідно із законодавством

за достовірність інформації, зазначеної в декларації про

відповідність.

18. Декларація про відповідність та документація, зазначена в

пункті 14 цього Технічного регламенту, повинні зберігатися

виконавцем протягом 10 років після надання послуги і подаватися

для перевірки в установленому законодавством порядку.

Додаток

до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ

про відповідність

__________________________________________________________________

(повне найменування виконавця або його

уповноваженої особи,

__________________________________________________________________

їх адреса, код згідно з ЄДРПОУ)

в особі _________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові

уповноваженої особи)

підтверджує, що послуга з перевезення пасажирів та вантажів

залізничним транспортом _________________________________________,

(повна назва послуги)

яка надається відповідно до _____________________________________,

(назва та позначення документації)

відповідає вимогам Технічного регламенту надання послуг з

перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом згідно з __________________________________________________________________

(назва та позначення нормативних документів,

__________________________________________________________________

добровільне застосування яких є підтвердженням

_________________________________________________________________,

відповідності вимогам Технічного регламенту)

а процедура оцінки відповідності проведена згідно із зазначеним

Технічним регламентом.

Сертифікат відповідності ____________________________________

(номер сертифіката, дата його реєстрації,

__________________________________________________________________

строк дії, найменування та місцезнаходження призначеного

органу з оцінки відповідності)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виконавця

послуги, його уповноваженої особи.

Керівник ________________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

М.П.

{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 235

( 235-2013-п ) від 08.04.2013 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 березня 2010 р. N 193

ПЛАН

заходів із застосування Технічного регламенту

надання послуг з перевезення пасажирів

та вантажів залізничним транспортом

------------------------------------------------------------------ | Найменування заходу | Відповідальні | Строк | | | за виконання |виконання,| | | | роки | |----------------------------------+------------------+----------| |1. Утворення консультаційно- |Мінтрансзв'язку | 2010 | |методичного центру з питань | | | |застосування Технічного регламенту| | | |надання послуг з перевезення | | | |пасажирів та вантажів залізничним | | | |транспортом (далі - Технічний | | | |регламент) | | | |----------------------------------+------------------+----------| |2. Складення та опублікування |Держспоживстандарт| щороку | |переліку регламентних технічних |Мінтрансзв'язку | | |умов, добровільне застосування | | | |яких доводить відповідність | | | |надання послуг з перевезення | | | |пасажирів та вантажів залізничним | | | |транспортом вимогам Технічного | | | |регламенту | | | |----------------------------------+------------------+----------| |3. Приведення нормативно-правових |Мінтрансзв'язку | - " - | |актів Мінтрансзв'язку та інших |центральні органи | | |центральних органів виконавчої |виконавчої влади | | |влади у відповідність з | | | |положеннями Технічного регламенту | | | |----------------------------------+------------------+----------| |4. Включення до плану державної |Держспоживстандарт| - " - | |стандартизації та розроблення |Мінтрансзв'язку | | |національних стандартів, | | | |гармонізованих з міжнародними | | | |----------------------------------+------------------+----------| |5. Розроблення та впровадження |Держспоживстандарт| 2010 | |галузевого класифікатора |Мінтрансзв'язку | | |транспортних послуг | | | |----------------------------------+------------------+----------| |6. Здійснення заходів щодо |Мінтрансзв'язку |2010-2012 | |підготовки вітчизняних |центральні органи | | |підприємств, установ, організацій |виконавчої влади | | |до надання послуг з перевезення | | | |пасажирів та вантажів відповідно | | | |до вимог Технічного регламенту | | | |----------------------------------+------------------+----------| |7. Сприяння добровільному |Мінтрансзв'язку |2010-2012 | |застосуванню підприємствами, |центральні органи | | |установами та організаціями |виконавчої влади | | |Технічного регламенту | | | |----------------------------------+------------------+----------| |8. Призначення органів з оцінки |Держспоживстандарт|2011-2012 | |відповідності для проведення |Мінтрансзв'язку | | |оцінки відповідності надання | | | |послуг з перевезення пасажирів | | | |та вантажів вимогам Технічного | | | |регламенту | | | |----------------------------------+------------------+----------| |9. Обов'язкове застосування |підприємства, |починаючи | |підприємствами Технічного |установи та | з 2012 | |регламенту |організації | | ------------------------------------------------------------------

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 1 березня 2010 р. N 193 "Про затвердження Технічного регламенту надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом". Кабінет Міністрів України. 2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 1 березня 2010 р. N 193 "Про затвердження Технічного регламенту надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом". 2010

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -