Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

ПОСТАНОВА від 2 березня 2011 р. № 305 "Про затвердження Порядку використання коштів, що спрямовуються на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів". 2011

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 березня 2011 р.

№ 305

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, що спрямовуються на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 1002 від 28.09.2011

№ 1193 від 23.11.2011

№ 403 від 23.05.2012

№ 949 від 17.10.2012

№ 274 від 01.04.2013}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, що спрямовуються на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд.

70


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 березня 2011 р. № 305

ПОРЯДОК

використання коштів, що спрямовуються на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів

{У тексті Порядку слова “Міністерство аграрної політики та продовольства” в усіх відмінках замінено словом “Мінагрополітики” згідно з Постановою КМ № 403 від 23.05.2012}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінагрополітики за програмою “Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі” (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 403 від 23.05.2012}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем програми є Мінагрополітики. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Мінагрополітики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій.

3.

Бюджетні кошти виділяються на конкурсній основі для часткового відшкодування до 50 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) будівництва нових тепличних комплексів з впровадженням сучасних енергозберігаючих технологій (далі - об'єкти) суб'єктам господарювання, які у поточному році завершили будівництво та ввели в експлуатацію нові тепличні комплекси для овочів, що вирощуються у закритому ґрунті, та розсади овочевих культур та грибів.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1002 від 28.09.2011}

4. Мінагрополітики для виплати відшкодування утворює комісію з питань розподілу бюджетних коштів (далі - комісія) та затверджує положення про неї.

5. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня з метою організації і проведення конкурсу з визначення суб'єктів господарювання, яким будуть відшкодовуватися кошти на будівництво об'єктів, утворюють конкурсні комісії та затверджують положення про них. До складу комісій обов'язково включаються представники Мінагрополітики Автономної Республіки Крим і Міністерства економічного розвитку та торгівлі Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку, головних управлінь економіки обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, відповідних фінансових органів, органів Державної фінансової інспекції і представників відповідних громадських організацій, зокрема регіональних осередків Асоціації фермерів та приватних землевласників України, обласних рад сільськогосподарських товаровиробників.

Конкурсні комісії визначають та затверджують умови і строки проведення конкурсів, оприлюднюють їх у друкованих засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах Ради міністрів Автономної Республіки Крим і обласних держадміністрацій.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Документи, подані не в повному обсязі, реєструються і повертаються суб'єктам господарювання у триденний строк із зазначенням причин повернення.

6.

Для участі в конкурсі суб'єкти господарювання подають конкурсній комісії до 25 листопада поточного року такі документи:

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1193 від 23.11.2011}

1) заявку (у двох примірниках), зразок якої затверджується Мінагрополітики;

{Підпункт 2 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 949 від 17.10.2012}

{Підпункт 3 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 274 від 01.04.2013}

4) довідки про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

5) довідки, видані банком, в якому відкрито рахунки суб'єктом господарювання, про відсутність (наявність) прострочених боргових зобов'язань за кредитами;

6) довідки, видані Мінагрополітики Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що суб'єктам господарювання не відшкодована вартість будівництва об'єктів за іншими бюджетними програмами;

7) звіти за формою фінансової звітності № 5 "Примітки до річної фінансової звітності", № 03-6 "Інвентарна карта обліку основних засобів", № 03-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів";

8) довідку з відповідного державного земельного кадастру про площу земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності, постійному користуванні чи оренді, та/або довідку органу, який зареєстрував договір оренди земельної частки (паю) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. № 119 "Про затвердження Порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю)" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 4, ст. 113);

9) копії:

документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта;

{Абзац другий підпункту 9 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 1193 від 23.11.2011}

проектної документації на будівництво об’єкта, затвердженої відповідно до вимог законодавства, та експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;

{Абзац третій підпункту 9 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 274 від 01.04.2013}

договору підряду (генерального підряду) на будівництво об'єкта з усіма додатковими угодами до нього;

документів щодо вартості виконаних робіт відповідно до договорів підряду, зокрема: актів приймання-передачі проектно-вишукувальної, науково-технічної продукції; довідок про вартість виконаних будівельних робіт; актів приймання виконаних будівельних робіт; накладних на придбання обладнання та матеріалів; розрахунків вартості інших витрат, передбачених кошторисом будівництва;

свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту (в разі реалізації такого проекту).

Фермерське господарство подає також довідку, видану Українським державним фондом підтримки фермерських господарств, про те, що йому не відшкодована вартість будівництва об'єкта.

Подані документи перевіряються та реєструються в журналі обліку, форму якого затверджує Мінагрополітики.

Суб'єкт господарювання подає письмове зобов'язання повернути до бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх нецільового використання.

За рахунок бюджетних коштів відшкодовується обґрунтована відповідно до державних стандартів, норм і правил вартість виконаних робіт з будівництва об'єктів.

7. Конкурсні комісії розглядають подані суб'єктом господарювання документи у порядку черговості їх реєстрації.

Рішення конкурсної комісії приймається на закритому засіданні у присутності не менш як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Під час прийняття рішення про включення суб'єктів господарювання, які претендують на відшкодування вартості будівництва об'єкта, до відповідного реєстру (далі - реєстр), комісія надає перевагу суб'єктам господарювання, які:

здійснили будівництво об'єктів з використанням сучасних енергозберігаючих технологій;

здійснили будівництво зимових скляних промислових розсадних комплексів;

здійснили будівництво об'єктів у рамках реалізації інноваційного проекту, що пройшов державну реєстрацію в установленому законодавством порядку;

займаються, крім вирощування овочів у закритому ґрунті, вирощуванням овочів у відкритому ґрунті, мають сучасні овочесховища та цехи консервної переробки;

експортують продукцію овочівництва та грибівництва, в тому числі сертифіковану за відповідними міжнародними стандартами;

{Абзац 8 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1002 від 28.09.2011}

створили додаткові робочі місця.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени конкурсної комісії. Член комісії, який не погоджується з її рішенням, підписує протокол із зазначенням окремої думки, яка є невід'ємною частиною протоколу.

8. Вартість будівництва об'єкта не відшкодовується суб'єкту господарювання, якого визнано банкрутом або щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство, розпочато процедуру ліквідації.

9. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають до 5 грудня поточного року Мінагрополітики реєстр.

10. Мінагрополітики протягом десяти днів після надходження реєстрів визначає пропорційно сумі таких витрат обсяги фінансування розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, затверджує їх відповідним наказом, та інформує про це протягом п'яти днів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 403 від 23.05.2012}

11. Інформація про спрямування бюджетних коштів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

12. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, здійснюється в установленому законодавством порядку.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 403 від 23.05.2012}

13. Після закінчення бюджетного періоду залишки бюджетних коштів, що обліковуються на рахунках розпорядників бюджетних коштів, повертаються не пізніше останнього робочого дня бюджетного періоду до державного бюджету.

Мінагрополітики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій подають у п'ятиденний строк після надходження бюджетних коштів Мінагрополітики звіт про кількість суб'єктів господарювання, яким перераховано бюджетні кошти, їх обсяг та напрями використання.

14. Мінагрополітики у місячний строк після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів.

15. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 2 березня 2011 р. № 305 "Про затвердження Порядку використання коштів, що спрямовуються на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів". Кабінет Міністрів України. 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 2 березня 2011 р. № 305 "Про затвердження Порядку використання коштів, що спрямовуються на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів". 2011

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -