>>

ПОСТАНОВА від 30 березня 2016 р. № 281 "Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України". 2016

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 березня 2016 р.

№ 281

Київ

Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Міністерство закордонних справ України, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 74


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 30 березня 2016 р.

№ 281

ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство закордонних справ України

1. Міністерство закордонних справ України (МЗС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

МЗС є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин.

2. МЗС у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями МЗС є:

1) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері зовнішніх зносин;

2) забезпечення:

провадження зовнішньополітичної діяльності держави;

проведення зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на розвиток політичних, економічних, гуманітарних, правових, наукових та інших зв’язків з іноземними державами, міжнародними організаціями, та проведення аналізу відповідних тенденцій;

дипломатичними засобами захисту та зміцнення незалежності, державного суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та непорушності державного кордону, національних інтересів;

розвитку зв’язків із закордонними українцями та їх громадськими об’єднаннями, координація заходів, що здійснюються органами виконавчої влади з метою розвитку таких зв’язків;

3) участь у забезпеченні в межах повноважень, передбачених законом, реалізації державної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції національної економіки до світової економічної системи;

4) сприяння входженню України до світового інформаційного простору, піднесенню її міжнародного авторитету, формуванню позитивного іміджу держави як надійного і передбачуваного партнера;

5) участь у формуванні та реалізації державної політики, спрямованої на інтеграцію України до європейського політичного, економічного, правового простору з метою набуття членства в ЄС, продовження конструктивного партнерства з НАТО;

6) участь у забезпеченні розвитку міжнародного права;

7) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері розвитку дипломатичної служби України.

4.

МЗС відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

3) готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

4) забезпечує підтримання дипломатичних зносин України з іноземними державами, представництво України у міжнародних організаціях, органах та спеціальних місіях;

5) вносить пропозиції щодо визнання Україною іноземних держав, встановлення з ними дипломатичних зносин;

6) виступає із заявами, коментарями і роз’ясненнями щодо питань зовнішньої політики України з міжнародних питань;

7) забезпечує інформування Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших державних органів про найбільш важливі та резонансні події у світі, вносить пропозиції щодо реагування на події, що безпосередньо стосуються національних інтересів, надає їм інформацію, необхідну для реалізації ефективної зовнішньої та внутрішньої політики;

8) вносить пропозиції щодо ініціатив міжнародного характеру, здійснення заходів, спрямованих на підвищення ефективності співпраці України з іноземними державами і міжнародними організаціями;

9) здійснює функції Національного органу з виконання Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення;

10) готує пропозиції щодо покращення інвестиційного клімату, створення позитивного інвестиційного іміджу держави, сприяє залученню іноземних інвестицій в Україну;

11) проводить аналіз тенденцій політичного та соціально-економічного розвитку іноземних держав, їх можливого впливу на національні інтереси;

12) проводить аналіз економічних процесів, які відбуваються в державах - основних партнерах України, та їх впливу на розвиток двостороннього торговельного та інвестиційного співробітництва, забезпечує проведення моніторингу світових економічних процесів, основних тенденцій на світовому ринку, а також міжнародної практики регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

13) надає допомогу центральним органам виконавчої влади у проведенні за кордоном торговельно-промислових, науково-технічних виставок, ярмарків тощо;

14) сприяє в одержанні міжнародної технічної допомоги;

15) бере в межах повноважень, передбачених законом, участь у координації діяльності української частини двосторонніх комісій, комітетів, координаційних рад та інших міжурядових органів з питань економічного співробітництва;

16) поширює за кордоном інформацію про Україну, її місце і роль у світі для зміцнення позитивного міжнародного іміджу держави, забезпечує закордонні дипломатичні установи України відповідною інформаційною продукцією;

17) забезпечує реалізацію в межах повноважень, передбачених законом, державної політики у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва;

18) забезпечує діяльність Комісії з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору та здійснює координацію роботи з розроблення проекту Річної національної програми співробітництва Україна - НАТО;

19) виконує функції Головного центру реєстрації документів НАТО та Центральної реєстратури документів з обмеженим доступом Європейського Союзу;

20) реалізує в межах повноважень, передбачених законом, державну політику з питань забезпечення розвитку зв’язків із закордонними українцями, координує заходи, що здійснюються органами виконавчої влади у зазначеній сфері;

21) приймає заяви про отримання статусу закордонного українця та видає посвідчення закордонного українця;

22) здійснює захист прав та інтересів України під час вирішення міжнародних спорів за участю України та інших суб’єктів міжнародного права;

23) вносить Президентові України або Кабінетові Міністрів України, зокрема разом з іншими центральними органами виконавчої влади, пропозиції щодо укладення, припинення чи зупинення дії міжнародних договорів України, а також погоджує подання зазначеними органами таких пропозицій;

24) веде реєстр міжнародних договорів України, зберігає оригінали текстів міжнародних договорів України, документів міжнародних організацій, їх завірені копії та офіційні переклади, а також інші матеріали з питань зовнішньої політики;

25) здійснює загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України, у тому числі іншими сторонами, забезпеченням реалізації прав, що випливають з таких договорів для України, вносить Президентові України або Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо вжиття необхідних заходів з метою забезпечення виконання міжнародних договорів України;

26) здійснює контроль за автентичністю текстів проектів міжнародних договорів України українською та іноземними мовами;

27) здійснює обмін ратифікаційними грамотами і передачу грамот про ратифікацію міжнародних договорів України на зберігання депозитаріям;

28) оформляє повноваження на укладення міжнародних договорів України і участь у роботі міжнародних організацій;

29) забезпечує опублікування міжнародних договорів України українською мовою;

30) здійснює офіційний переклад багатосторонніх міжнародних договорів України українською мовою;

31) здійснює функції депозитарію багатосторонніх міжнародних договорів, якщо відповідно до умов договорів такі функції покладені на Україну;

32) здійснює подання на реєстрацію міжнародних договорів України до Секретаріату ООН;

33) розробляє і подає в установленому порядку Президентові України, Верховній Раді України та Кабінетові Міністрів України пропозиції та рекомендації щодо стратегії і тактики відносин та співробітництва України з іноземними державами і міжнародними організаціями;

34) бере участь у приведенні законодавства у відповідність з міжнародними зобов’язаннями України та міжнародно-правовими нормами, погоджує проекти законів, інших нормативно-правових актів з питань зовнішньополітичної діяльності, міжнародних відносин, які надходять на погодження від інших органів;

35) аналізує стан виконання вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин;

36) бере участь у розробленні загальнодержавних програм з питань, що належать до його компетенції;

37) забезпечує виконання фінансових зобов’язань України відповідно до законодавства, яким визначено порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, та здійснює нагляд за виконанням таких фінансових зобов’язань іншими центральними органами виконавчої влади;

38) затверджує кошториси органів дипломатичної служби України та здійснює контроль за використанням ними бюджетних коштів;

39) здійснює керівництво органами дипломатичної служби України;

40) вносить на розгляд Президента України пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації закордонних дипломатичних установ України, а також на розгляд Кабінету Міністрів України - пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації представництв МЗС на території України;

41) забезпечує реалізацію єдиної кадрової політики, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів дипломатичної служби;

42) бере в межах повноважень, передбачених законом, участь у здійсненні заходів з організації підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин;

43) організовує проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави в органах дипломатичної служби;

44) організовує та забезпечує проведення внутрішнього аудиту роботи органів дипломатичної служби;

45) організовує доставку дипломатичної пошти;

46) забезпечує здійснення заходів із цивільної оборони, евакуацію громадян України, документів і майна закордонних дипломатичних установ України з держав, які перебувають у стані збройного конфлікту або в яких виникла надзвичайна ситуація;

47) проводить роботу з виявлення, взяття на облік, повернення, придбання або копіювання документів з питань міжнародної діяльності України, що перебувають за кордоном;

48) організовує користування архівними документами з питань міжнародної діяльності України;

49) забезпечує охорону державної таємниці в системі органів дипломатичної служби під час здійснення зовнішніх зносин;

50) здійснює соціальний діалог і взаємодію з всеукраїнськими профспілками та організаціями роботодавців з питань формування та реалізації державної соціально-економічної політики;

51) забезпечує здійснення функції дипломатичного протоколу у сфері зовнішніх зносин з іноземними державами та міжнародними організаціями;

52) здійснює протокольне та організаційне забезпечення візитів в Україну високих посадових осіб іноземних держав;

53) здійснює відповідно до законодавства заходи для забезпечення перебування в Україні офіційних делегацій;

54) забезпечує взаємодію з дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні, а також дипломатичним корпусом, акредитованим в Україні;

55) надає консультаційну та організаційно-методичну допомогу з питань Державного Протоколу та Церемоніалу України органам виконавчої влади, закордонним дипломатичним установам України;

56) надає допомогу у виконанні службових обов’язків членам державних, урядових та інших делегацій України, народним депутатам України, працівникам міністерств, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також керівникам державних підприємств та наукових установ, які перебувають за кордоном;

57) затверджує відповідно до міжнародних договорів України положення про акредитацію працівників дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав в Україні, міжнародних організацій та їх представництв, місій, а також членів їх родин та здійснює таку акредитацію;

58) здійснює нагляд за наданням дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав, їх персоналу і членам сімей персоналу привілеїв та імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України, а також привілеїв та імунітетів закордонним дипломатичним установам України, їх персоналу і членам сімей персоналу з урахуванням принципу взаємності;

59) реєструє національні паспорти та видає службові картки посадовим особам міжнародних організацій, що прибувають в Україну у службових справах, працівникам представництв таких організацій в Україні, а також працівникам представництв іноземних держав;

60) реєструє національні паспорти та видає службові картки працівникам органів зовнішніх зносин іноземних держав, що прибувають в Україну у службових справах та мають дипломатичний або службовий паспорт, і членам їх сімей;

61) координує заходи, що здійснюються органами виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин;

62) координує взаємодію органів державної влади в частині здійснення ними зовнішніх зносин та виконання міжнародних зобов’язань України;

63) координує діяльність відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій у сфері зовнішніх зносин;

64) погоджує в установленому порядку проекти директив, вказівок і технічних завдань офіційним делегаціям та представникам України для участі у міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях, сесіях органів міжнародних організацій, засіданнях міжурядових комісій та інших органів;

65) надає методичну, консультативну та інформаційну допомогу міністерствам, іншим органам виконавчої влади у здійсненні ними міжнародних зв’язків;

66) забезпечує проведення консульської роботи на території України та за кордоном;

67) вживає заходів до забезпечення прав юридичних осіб та громадян України за кордоном у разі їх порушення;

68) вживає заходів для забезпечення громадянам України можливості користуватися у повному обсязі правами, наданими їм законодавством держави перебування та міжнародним правом;

69) вживає через закордонні дипломатичні установи України заходів до поновлення порушених прав юридичних осіб та громадян України;

70) веде консульський облік громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, розробляє та затверджує відповідні правила;

71) веде облік дітей - громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном, здійснює нагляд за дотриманням їх прав;

72) забезпечує реалізацію конституційних прав громадян України, які перебувають за її межами, брати участь у всеукраїнському референдумі, виборах Президента України і народних депутатів України;

73) сприяє проведенню за кордоном всеукраїнського референдуму, виборів Президента України і народних депутатів України відповідно до законодавства України та держав перебування;

74) затверджує зразки документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України;

75) забезпечує оформлення і видачу дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі з безконтактним носієм інформації;

76) розробляє порядок оформлення, видачі, повернення, зберігання і знищення дипломатичних та службових паспортів України;

77) бере участь у формуванні та реалізації державної політики з візових і міграційних питань;

78) розробляє правила оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію;

79) затверджує інструкцію про порядок державної реєстрації актів цивільного стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України за кордоном;

80) вживає згідно з компетенцією заходи до забезпечення виконання консульських функцій стосовно морських та повітряних суден України відповідно до законодавства України та міжнародного права;

81) опрацьовує згідно з компетенцією звернення про надання органами державної влади України дозволів на виконання іноземними державними повітряними суднами, які здійснюють перевезення офіційних делегацій, небезпечних вантажів і товарів військового призначення, нерегулярних польотів через повітряний простір України або повітряний простір під відповідальністю України без посадки і з посадкою в аеропортах України; дозволів на заходження іноземних військових кораблів та підводних транспортних засобів у внутрішні води, на рейди та в порти України; дозволів на ввезення в Україну вогнепальної зброї представниками служб безпеки та охоронцями глав іноземних держав і членів офіційних делегацій таких держав;

82) забезпечує отримання дозволів іноземних держав на використання повітряного простору таких держав та посадку на їх території українських повітряних суден, а також на захід українських кораблів у територіальні води та порти іноземних держав;

83) розробляє правила проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, проставляє апостиль на офіційних документах;

84) опрацьовує питання утворення нових та припинення діяльності діючих почесних консульських установ України за кордоном;

85) розробляє Положення про нештатних (почесних) консулів України;

86) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю МЗС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

87) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління МЗС;

88) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. МЗС з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в органах дипломатичної служби, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МЗС;

2) здійснює добір кадрів до органів дипломатичної служби, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери управління МЗС, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів дипломатичної служби;

3) організовує планово-фінансову роботу в органах дипломатичної служби, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням в органах дипломатичної служби;

5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

6) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.

6.

МЗС для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції МЗС;

2) одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані;

3) давати офіційні роз’яснення щодо зовнішньополітичного курсу України;

4) вносити пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин, у тому числі участі органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій та їх органів.

7. МЗС здійснює свої повноваження безпосередньо та через систему органів дипломатичної служби.

8. МЗС у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.

9. МЗС у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази МЗС, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Нормативно-правові акти МЗС підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази МЗС, видані у межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

10. МЗС очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Президента України та звільняється з посади за поданням Президента України чи Прем’єр-міністра України за згодою Президента України Верховною Радою України.

11. Міністр:

1) очолює МЗС, здійснює керівництво його діяльністю;

2) визначає пріоритети роботи МЗС та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Міністерства, звіти про їх виконання;

3) представляє МЗС у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

4) погоджує проекти актів Кабінету Міністрів України, проекти законів та актів Президента України, що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України та Президента України;

5) організовує та контролює в межах повноважень, передбачених законом, виконання в апараті МЗС, представництвами МЗС на території України, закордонними дипломатичними установами України Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України;

6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, розробником яких є МЗС;

7) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є МЗС, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції МЗС, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

8) вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади своїх заступників;

9) затверджує структуру апарату МЗС та закордонних дипломатичних установ України;

10) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця заступнику Міністра - керівнику апарату;

11) визначає обов’язки першого заступника, заступників Міністра та заступника Міністра - керівника апарату, розподіл повноважень Міністра між першим заступником та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;

12) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату МЗС, призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників та заступників керівників, працівників патронатної служби Міністра;

13) входить до складу Ради національної безпеки і оборони України;

14) вносить Президентові України пропозиції щодо призначення та звільнення глав дипломатичних установ України в інших державах і при міжнародних організаціях, глав державних делегацій, а також щодо присвоєння вищих дипломатичних рангів України;

15) призначає на посаду та звільняє з посади працівників дипломатичної служби, крім тих, що призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України та заступником Міністра - керівником апарату;

16) призначає керівників консульських установ України;

17) погоджує у передбачених законодавством випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

18) присвоює дипломатичні ранги працівникам, які займають посади в органах дипломатичної служби (крім дипломатичних рангів, які присвоюються Президентом України), та ранги державних службовців керівникам та заступникам керівників самостійних структурних підрозділів апарату МЗС та представництв МЗС на території України;

19) представляє без спеціальних повноважень Україну в зовнішніх зносинах, на двосторонніх і багатосторонніх переговорах, підписує міжнародні договори України;

20) виступає з офіційними заявами з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру;

21) дає обов’язкові до виконання працівниками апарату МЗС доручення;

22) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МЗС;

23) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в МЗС;

24) вносить подання щодо представлення в установленому порядку працівників органів дипломатичної служби до відзначення державними нагородами;

25) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників;

26) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

27) підписує накази МЗС;

28) здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Міністр має першого заступника, заступників та заступника Міністра - керівника апарату, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МЗС, обговорення найважливіших напрямів його діяльності, підготовки рекомендацій щодо виконання завдань Міністерства у МЗС може утворюватися колегія.

Рішення колегії реалізуються шляхом видання відповідного наказу МЗС.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у МЗС можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, а також положення про них затверджуються Міністром.

14. Гранична чисельність державних службовців та працівників МЗС затверджується Кабінетом Міністрів України.

Штатний розпис апарату та кошторис МЗС затверджуються заступником Міністра - керівником апарату за погодженням з Мінфіном.

Штатні розписи та кошториси інших органів дипломатичної служби України затверджуються заступником Міністра - керівником апарату.

15. МЗС є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 30 березня 2016 р. № 281 "Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України". Кабінет Міністрів України. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 30 березня 2016 р. № 281 "Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України". 2016

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -