Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

ПОСТАНОВА від 13 березня 2019 р. № 142-р "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про внесення змін до Угоди про фінансування програми "Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні"(ENI/2016/039-569)". 2018

Інформація актуальна на 25.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДОДАТКОВА УГОДА № 1

між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про внесення змін до Угоди про фінансування програми "Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні" (ENI/2016/039-569)

Дата підписання:

03.05.2018

19.11.2018

Дата набрання чинності для України:

19.11.2018

Уряд України (далі - Країна-партнер),

з однієї Сторони, та

Європейська Комісія (далі - Комісія), що діє від імені Європейського Союзу (далі - ЄС),

з іншої Сторони,

домовилися внести до Угоди про фінансування програми "Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні" такі зміни:

1.

Додаток I - Технічні та адміністративні положення

Оновлений Додаток I "Технічні та адміністративні положення" додається (в тому числі Додатки I та II до нього).

Всі інші терміни та умови Угоди про фінансування залишаються незмінними.

Ця Додаткова угода набуває чинності з дати її підписання останньою із Сторін.

Ця Додаткова угода укладена у двох примірниках українською та англійською мовами, при цьому один з примірників переданий Країні-партнеру, а інший - Комісії. Обидві мовні версії є однаково автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення цієї Додаткової угоди, текст англійською мовою має переважну силу.

ЗА УРЯД УКРАЇНИ

ЗА ЄВРОПЕЙСЬКУ КОМІСІЮ

(підпис)

(підпис)

Степан КУБІВ

Петер ВАГНЕР

Перший віце-прем’єр-міністр України -

Міністр економічного розвитку і торгівлі

Директор -

Керівник Групи підтримки України

Генеральний директорат

у справах сусідства та переговорів

з питань розширення ЄС

Дата 19/11/2018

Дата 03/05/2018

{Оновлений Додаток I "Технічні та адміністративні положення" не наводиться}

Додаток I до Технічних та адміністративних положень

Показники ефективності, що використовуються для виплат

1.1 Загальні умови

Загальними умовами для виплати всіх траншів є:

- Достатній прогрес у реалізації секторальної політики, а саме Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки (Стратегія РДУ), включаючи виконання заходів, передбачених у Плані заходів з її реалізації, а також збереження обґрунтованості та актуальності цих документів;

- Реалізація обґрунтованої макроекономічної політики, орієнтованої на досягнення стабільності;

- Достатній прогрес у реалізації переглянутої Стратегії розвитку системи управління державними фінансами;

- Достатній прогрес щодо доступу громадськості до своєчасної, повної та якісної бюджетної інформації.

Під час оцінки прогресу в реалізації Стратегії РДУ до уваги братимуться такі елементи:

- Ступінь виконання заходів, передбачених у Плані заходів.

- Неперервне дотримання вимог Закону України "Про державну службу", а також інших основних законодавчих і нормативно-правових актів, які мають бути розроблені або змінені під час реалізації Стратегії РДУ.

Здійснення заходів з реформування, передбачених Стратегією РДУ, має відповідати Принципам державного управління, розробленим OECD/SIGMA.

- Фінансова стабільність реалізації Стратегії РДУ в цілому та реформи оплати праці, передбаченої Законом України "Про державну службу" зокрема.

- Ефективне функціонування структур, що здійснюють координацію, моніторинг та звітування з питань реформування державного управління, а також Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Постійний діалог повинен відбуватися з питань реалізації реформи державного управління для виявлення основних питань, які вирішуватимуться в рамках кожного року реформування, з метою забезпечення успішної реалізації Стратегії РДУ та Плану заходів з її реалізації, сприяючи тим самим оцінці виконання загальних умов, викладених вище.

1.2 Спеціальні умови

Спеціальні умови головним чином стосуються досягнення конкретних цілей і завдань, окреслених в Стратегії РДУ і Плані заходів з її реалізації. Ці спеціальні умови становитимуть основу для оцінки результатів діяльності для виплати обумовлених траншів.

Докладний перелік показників ефективності для виплати обумовлених траншів, включаючи конкретні якісні вимоги до кожного показника, наведені у таблиці нижче.

Показники ефективності, що будуть використовуватися для виплати обумовлених траншів

Очікувані результати Програми

Показники ефективності

Конкретні якісні вимоги

Джерело перевірки

Номер обумовленого траншу, пов’язаного з показником

1.1 Посилено спроможність державних органів, відповідальних за реалізацію, координацію, моніторинг та звітування щодо реформування державного управління.

1.1.1 Органи з питань реалізації, координації, моніторингу та звітування щодо реформування державного управління на політичному рівні та на рівні державної служби створені та ефективно функціонують, включаючи структурний підрозділ з питань РДУ в Секретаріаті Кабінету Міністрів України та підрозділи інших відповідних державних органів, які впроваджують конкретні напрями РДУ, маючи відповідні повноваження, підзвітність і спроможність.

- достатня чисельність персоналу (мінімальна кількість - 10 працівників);

- компетенція і технічні навички працівників (державних службовців) структурного підрозділу з питань РДУ в Секретаріаті КМУ та підрозділів, що займаються напрямами РДУ в інших відповідних державних органах;

- наскільки структурний підрозділ з питань РДУ в Секретаріаті КМУ та підрозділи, які працюють за напрямами РДУ в інших відповідних державних органах, наділені достатніми повноваженнями, на підставі відповідних Положень, а також мають відповідну кадрову, фінансову і технічну спроможність для координації та впровадження Стратегії РДУ;

- річна плинність кадрів у підрозділі з питань РДУ в Секретаріаті КМУ та підрозділах, що працюють за напрямами РДУ в інших відповідних державних органах;

- відповідальність за кожну ціль і завдання реформи чітко визначена і є наявною на політичному та адміністративному рівнях управління;

- комплексний інституційний та кадровий план, спрямований на забезпечення спроможності підрозділів, які займаються питаннями РДУ, затверджено, його реалізацію розпочато;

- кількість засідань на рік Кабінету Міністрів України, Координаційної ради з питань РДУ і Спеціальних робочих груп на рівні вищого корпусу державної служби, на яких обговорювалися стратегічні документи/питання, пов’язані з РДУ;

- наявність і якість методологій та керівних інструкцій щодо моніторингу, оцінки та звітування щодо реалізації Стратегії РДУ;

- якість розроблення та функціональних можливостей інструментів IT, призначених підтримувати реалізацію Стратегії РДУ, а також моніторинг і звітування про хід реалізації;

- кількість виконаних рішень із загального числа рішень, прийнятих Координаційною радою з питань РДУ і Спеціальними робочими групами на рівні вищого корпусу державної служби протягом звітного року;

- характер, обсяг, надійність і періодичність оприлюднення моніторингових звітів про стан реалізації Стратегії РДУ.

Річний звіт щодо РДУ, інші звіти Уряду, відповідні акти Уряду, Протоколи засідань Координаційної ради з питань РДУ і Спеціальних робочих груп на рівні вищого корпусу державної служби Звіти про зовнішню оцінку

1

1.2 Доопрацьовано Стратегію РДУ України із застосуванням інклюзивного та аналітично обґрунтованого підходу після проведення оцінки вихідного стану відповідно до Принципів державного управління, розроблених OECD/SIGMA.

1.2.1 За результатами оцінки системи державного управління в Україні, проведеної OECD/SIGMA, оновлену Стратегію РДУ затверджено Урядом, оновлений План заходів з її реалізації з чіткими показниками вихідного рівня, цільовими показниками та індикаторами погоджено Координаційною радою з питань РДУ.

- позитивна оцінка експертами SIGMA прийнятих і переглянутих Стратегії РДУ і Плану заходів з її реалізації на предмет відповідності рекомендаціям, наданим після базового вимірювання;

- Наськільки Стратегія РДУ та План заходів з її реалізації оновлюються у відповідності до погоджених (Координаційною радою) рекомендацій за результатами функціональних обстежень під час перегляду Стратегії та Плану заходів.

Відповідні акти Уряду Звіт про оцінку SIGMA Протоколи засідань Координаційної ради з питань РДУ

2

2.1 Удосконалено процедурну та інституційну базу для урядової системи планування стратегічної політики і законодавства, а також системи розроблення політики і розвитку законодавства.

2.1.1 Оновлений Регламент Кабінету Міністрів України набув чинності.

Методології стратегічного планування, формування політики і розробки законодавства підготовлені згідно з принципами, визначеними в оновленому Регламенті.

- позитивна оцінка експертами SIGMA нової редакції Регламенту КМУ та відповідних методик і процедурних інструкцій;

- відповідність методик принципам і критеріям регуляторної якості та ефективності (включаючи оцінку впливу, внутрішні та зовнішні консультації, механізми вирішення конфліктів, механізми контролю якості, гендерний аналіз та стратегію досягнення гендерної рівності);

- обов’язковий характер методики;

- ступінь розроблення і прийняття змін

до відповідних законів і правил;

- наскільки провідний підрозділ з питань планування та координації стратегічної політики наділений відповідними повноваженнями, на підставі Положення, а також має відповідну кадрову, фінансову та технічну спроможність для ефективного виконання своєї місії та завдань.

Регламент КМУ та відповідні методики та процедурні інструкції

Відповідні законодавчі та урядові акти

Звіти Уряду

Звіти про зовнішню оцінку

2

2.1.2 Частка нових проектів законів і нормативно-правових актів, прийнятих Урядом, що відповідають вимогам до розроблення політики і законотворчості, встановлених у переглянутому Регламенті КМУ (як це визначено показником 2.1.1).

- відповідність оцінюватиметься за якісними критеріями для певної кількості відібраних проектів законів і нормативно-правових актів (включаючи галузеві політики), прийнятих Урядом у відповідному році, відповідно до вимог нового Регламенту КМУ, методик планування стратегічної політики та законодавства, а також формування політики та підготовки законопроектів.

Річний звіт про РДУ

Звіти Уряду про оцінку відповідності нових проектів законів і нормативно-правових актів новим методикам

Звіти про зовнішню оцінку

3, 4

2.2 Удосконалено обмін інформацією між державними органами у процесі формування політики та розроблення законодавства, а також реалізації політики шляхом розширення використання інтегрованої міжвідомчої системи електронного документообігу.

2.2.1 Частка документів, включаючи проекти законодавчих та нормативно-правових актів, поданих для міжвідомчих консультацій, якими центральні та місцеві органи виконавчої влади обмінялися через інтегровану систему електронного документообігу.

- якість і повнота державного регулювання щодо документообігу, у тому числі за допомогою електронних засобів;

- якість функціональних можливостей і ступінь використання єдиної уніфікованої системи електронного документообігу центральними і місцевими органами виконавчої влади;

- оцінка цього показника має включати аналіз характеру документів, обмін якими здійснюється (загальна кореспонденція, законодавчі та нормативні акти тощо)

Урядові акти,

Річний звіт щодо РДУ,

інші звіти Уряду,

Звіти про зовнішню оцінку

3, 4

3.1 Послідовне інституціональне впровадження Принципів державного управління, розроблених OECD/SIGMA, в систему державної служби України.

3.1.1 Ступінь реалізації нового Закону України "Про державну службу" відповідно до Принципів державного управління, розроблених OECD/SIGMA.

- оцінка проводитиметься за методологією OECD/SIGMA

Звіт про зовнішню оцінку, підготовлений OECP/SIGMA або організацією з аналогічною фаховою компетентністю

4

3.2 У питаннях набору, оплати праці та управління розвитком кар’єри державних службовців забезпечується застосування підходу врахування заслуг і дотримуються принципи гендерної рівності.

3.2.1 Кількість державних службовців, які визначені як посади фахівців з питань реформ відповідно до Закону України "Про державну службу", рішення Уряду "Про запровадження Концепції посад фахівців з питань реформ" та інших відповідних актів Уряду, що визначають впровадження Концепції (залучені державні органи, типи посад, посадові інструкції, рамки вимог до компетентності, спеціальні умови оплати праці, порядок відбору, графік набору, спеціальний режим оцінки результатів діяльності і т. д.).

Аналіз здійснюватиметься за такими елементами:

- загальне дотримання затвердженої концепції посад фахівців з питань реформ;

- зміни до законодавства з метою реалізації концепції посад фахівців з питань реформ;

- ступінь внесення змін до організаційної структури відповідних державних органів у відповідності до концепції посад фахівців з питань реформ;

- розроблені і впроваджені, в тому числі через посадові інструкції, належні рамки вимог до компетентності (вимоги високого рівня до посад фахівців з питань реформ, включаючи досвід і фахові знання, знання мов, навички міжособистісного спілкування, лідерство та управлінські навички, бачення і мотивація);

- розроблення та введення в дію відповідних посадових інструкцій для кожної посади фахівця з питань реформ в усіх відповідних державних органах;

- належність і відповідність процесу визначення посад фахівців з питань реформ (посади керівників і головних спеціалістів);

- нейтральність, об’єктивність та ефективність процедур відбору, ефективний набір на основі заслуг, дотримання принципів гендерної рівності під час набору і призначення на посади;

- наскільки зовнішні спостерігачі, включаючи представників міжнародних партнерів України, мають змогу брати участь і здійснювати нагляд за процесом конкурсного відбору на посади фахівців з питань реформ;

- професійна якість відібраних кандидатів, призначених на посади фахівців з питань реформ;

- сталість і конкурентоспроможність рівнів оплати праці (порівняно з іншими державними службовцями);

- базовий посадовий оклад на посадах фахівців з питань реформ та інших еквівалентних посадах;

- річна плинність кадрів серед державних службовців, які займають посади фахівців з питань реформ;

- якість та ефективність процесу оцінки результатів діяльності державних службовців, які займають посади фахівців з питань реформ.

Зміни до закону "Про державну службу" Відповідні урядові акти, Річний звіт щодо РДУ, інші звіти Уряду, Звіти про зовнішню оцінку

1, 2, 3

3.3 Покращено управління людськими ресурсами в системі державного управління.

3.3.1 Відсотковий показник зменшення загальної чисельності працівників у системі державного управління (міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, їхні територіальні органи та місцеві державні адміністрації) внаслідок підвищення ефективності та результативності державного управління згідно з цільовими показниками, визначеними в Стратегії РДУ.

- наскільки оптимізація чисельності працівників у системі державного управління впроваджується згідно з річними цільовими показниками, визначеними в Стратегії РДУ;

- наскільки оптимізації чисельності працівників у системі державного управління ґрунтується на аналізі місій та функцій державних органів, їх внутрішніх робочих процесів та організаційних структур;

- наскільки розроблено і впроваджено обов’язкову для застосування методологію визначення чисельності, що забезпечує прозорий та оперативний моніторинг чисельності персоналу (не лише державних службовців) і витрат на утримання персоналу (фонд оплати праці) у системі державного управління до введення в експлуатацію інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами, включаючи щомісячне оприлюднення даних в мережі Інтернет.

Річний звіт щодо РДУ,

інші звіти Уряду

Дані про працівників системи державного управління, розміщенні вмережі Інтернет

2, 3, 4

3.3.2 Концептуальний документ щодо інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами, включаючи опис всіх модулів, графік розробки та розгортання і технічні специфікації, розроблено та погоджено на відповідному рівні. Практична реалізація розпочата обраним підрядником.

- наскільки в концептуальному документі та технічних специфікаціях відображені основні функції управління людськими ресурсами, зокрема щодо проведення конкурсного відбору, ведення обліку проходження служби, оцінки результатів службової діяльності, внутрішньої мобільності, фінансової аналітики та обчислення та виплати заробітної плати (відомості про нарахування заробітної плати, сформовані в системі казначейства);

- якість технічного виконання й функціональних можливостей інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами;

- відповідність і практична реалістичність графіку розгортання інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами.

Річний звіт щодо РДУ,

інші звіти Уряду

Звіти про зовнішню оцінку

1

3.3.3 Практичне впровадження інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами започатковано на підставі договору, підписаного з обраним підрядником, та узгодженого Плану заходів з впровадження на 2019 рік

- ступінь відображення основних функцій управління персоналом у технічному завданні

- обґрунтованість і доцільність Плану заходів з впровадження інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами

Підписаний договір, план заходів з впровадження, Річний звіт щодо РДУ,

інші звіти Уряду, Звіти про зовнішню оцінку

2

3.3.4 Відсоток державних органів, які користуються інтегрованою інформаційною системою управління людськими ресурсами відповідно до затвердженого Урядом графіку розгортання системи по роках.

- ступінь реалізації заходів, передбачених у графіку розгортання інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами, що охоплює всі відповідні державні органи та установи до 2020 року;

- частка працівників в органах державного управління (не лише державних службовців), облік, управління та оплата праці яких здійснюється за допомогою інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами;

- ефективність ключових модулів управління людськими ресурсами, включаючи модуль щодо фонду заробітної плати.

Річний звіт щодо РДУ,

інші звіти Уряду

Звіти про зовнішню оцінку

3, 4

4.1 Раціоналізовано структуру державного управління (переглянуті місії, сфери й обсяги відповідальності, функції та завдання міністерств та інших державних органів).

4.1.1 Комплексна і реалістична рамкова політика щодо реорганізації системи державного управління, включаючи загальні принципи, методичні рекомендації, механізми координації та реалізації, відповідні заходи і графік реалізації, затверджена Урядом і впроваджена.

- цілісна, узгоджена і реалістична рамкова політика щодо реорганізації системи державного управління, що також включає план конкретних обстежень, схвалена Координаційною радою з питань реформування державного управління до здійснення будь-яких значущих обстежень і реструктуризації;

- відповідність здійснення функціональних обстежень і реструктуризації погодженій рамковій політиці та плану, включаючи кількість і терміни проведення обстежень;

- наскільки процес проведення обстежень і реструктуризації є всеохоплюючим (включає всі міністерства та органи державної влади, а також всі інші комерційні/некомерційні установи, що прямо або опосередковано виконують обов’язки, що випливають з функцій держави) та скоординованим;

- наскільки результати різних функціональних обстежень, виносяться на розгляд Координаційної ради, включаючи обговорення конкретних рекомендацій;

- наскільки План заходів з реалізації Стратегії РДУ регулярно оновлюється відповідно до узгоджених (Координаційною радою) рекомендацій за результатами функціональних обстежень;

- ступінь впровадження погоджених рекомендацій за результатами функціональних обстежень.

Відповідні акти Уряду Звіти про результати функціональних обстежень Протоколи засідань та рішення Координаційної ради

Річний звіт щодо РДУ,

інші звіти Уряду, Звіти про зовнішню оцінку

1, 2, 3, 4

4.1.2 Функції формування політики, а також функції стратегічного планування та європейської інтеграції в межах компетенції міністерств повністю переведені до директоратів. Функції підтримки закріплені за секретаріатами міністерств.

- ступінь відповідності організаційної структури міністерств цільовій моделі, визначеній Концепцією оптимізації системи центральних органів виконавчої влади;

- наскільки директорати з формування політики та директорати зі стратегічного планування та європейської інтеграції є функціональними, включаючи людські, фінансові та технічні можливості.

Як зазначено вище

2

4.1.3 Частка міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що впровадили рекомендації за результатами горизонтального і вертикального функціональних обстежень у рамках відповідних Планів інституційної реформи.

- темпи і ступінь виконання затверджених Планів інституційної реформи

- позитивна оцінка інституційної структури та організації державного управління відповідно до рекомендацій за результатами горизонтального і вертикального функціональних обстежень.

Як зазначено вище

3, 4

5.2 Посилено надання адміністративних послуг в електронній формі.

5.2.1 Кількість електронних послуг для громадян і суб’єктів господарювання, розроблених на рівнях III і IV (за методологією EGDI)/ООН), які є доступними на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

- наскільки комплексний план розвитку електронних послуг є в наявності та ефективно впроваджується на основі переліку послуг для громадян і суб’єктів господарювання;

- якісна оцінка методології щодо оприлюднення інформації про адміністративні послуги на порталі (структура, зручність, точність, організація та координація у підрозділах, які приймають рішення про надання послуг);

- якісна оцінка ефективності та зручності послуг (змістовність, економія часу/коштів, актуальність послуг, обґрунтування, зручність та відповідність технічних вимог для користувачів, рівень ефективного використання).

Відповідні акти Уряду,

Річний звіт щодо РДУ,

інші звіти Уряду, Звіти про зовнішню оцінку,

Звіти про дослідження рівня задоволення користувачів

2, 3, 4

5.2.2 Кількість державних реєстрів, які є частиною комплексної системи електронної взаємодії.

- якість комплексної системи електронної взаємодії, включаючи зв’язок між реєстрами.

Як зазначено вище

3, 4

5.3 Повна, логічна та узгоджена правова база для адміністративної процедури визначена і застосовується на практиці.

5.3.1 Закон про загальну адміністративну процедуру розроблений, отримав позитивну оцінку OECD/SIGMA та ухвалений Парламентом.

- наскільки запропонований законопроект обговорювався публічно та був погоджений усіма відповідними заінтересованими сторонами у процесі його розроблення;

- ґрунтовна оцінка закону на відповідність Принципам державного управління, розробленим OECD/SIGMA.

Відповідні акти Парламенту і Уряду Звіти Уряду

Звіти про зовнішню оцінку

2

5.3.2 Частка галузевих адміністративних процедур, приведених у відповідність до Закону про загальну адміністративну процедуру згідно з Планом дій Уряду щодо реалізації Закону про загальну адміністративну процедуру.

- наявність Плану дій Уряду щодо реалізації Закону про загальну адміністративну процедуру, який охоплює інституційні та кадрові питання і встановлює чіткий графік приведення у відповідність галузевих адміністративних процедур;

- позитивна оцінка відповідних галузевих правил адміністративної процедури на їх відповідність принципам, закладеним у Законі про загальну адміністративну процедуру.

Як зазначено вище

3, 4

5.3.3 Системи ліцензування та видачі дозволів повністю інтегровані та приведені у відповідність до Закону про загальну адміністративну процедуру згідно з Планом дій Уряду щодо реалізації Закону про загальну адміністративну процедуру.

- позитивна оцінка систем ліцензування та видачі дозволів на їх відповідність принципам, закладеним у Законі про загальну адміністративну процедуру.

Як зазначено вище

4

Додаток II до Технічних і адміністративних положень

Умови здійснення і графік виплат (у рамках бюджетної підтримки)

У цьому додатку розглядаються чотири основні аспекти відповідно до сектора / контексту сектора, а саме: (1) обов’язки; (2) орієнтовний графік виплат; (3) загальні умови для надання кожного траншу; (4) спеціальні умови для надання кожного траншу.

1. Обов’язки

Відповідно до та на підставі визначених нижче умовах щодо виплат, Міністерство фінансів України від імені Уряду України надсилає до Європейської Комісії офіційний запит на надання кожного щорічного траншу, орієнтовно в січні кожного фінансового року відповідно до графіка, наведеного в таблиці А нижче. Запит має містити: (i) повний аналіз та обґрунтування виплати коштів, що супроводжується відповідним звітом про реалізацію і необхідною підтверджувальною документацією; (ii) належним чином підписану Форму фінансової ідентифікації для здійснення відповідного платежу.

Виплата першого фіксованого траншу орієнтовно очікується в грудні 2016 за умови виконання викладених нижче умов і вчасного підписання Угоди про фінансування. За інших обставин перша виплата буде здійснена в першому кварталі 2017 року.

2. Орієнтовний графік платежів

Орієнтовний графік платежів наведено нижче:

Таблиця А - Зведений орієнтовний графік виплат (млн євро)

Фінансовий рік країни

2017

2018

2019

2020

2021

Всього

Вид траншу

Q1

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Млн євро

Фіксований транш

10

5

5

5

5

30

Обумовлений транш

15

15

15

15

60

ВСЬОГО

10

20

20

20

20

90

3. Загальні умови для виплати кожного траншу

Загальні умови, визначені нижче для кожного траншу, є застосовними до виплати всіх траншів. Усі запити на надання траншів повинні супроводжуватися відповідною інформацією та підтверджувальними документами, за доцільності та необхідності, про виконання та прогрес, досягнутий у розрізі кожної з чотирьох Загальних умов.

Таблиця Б - Загальні умови для надання траншів

Критерії прийнятності

Загальні умови

Джерело перевірки

Державна політика

Задовільний прогрес у реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки та Плану її реалізації, а також підтримання їх обґрунтованості та актуальності.

Під час оцінки прийнятності державної політики до уваги братимуться такі елементи:

- Ступінь виконання заходів, передбачених в Плані заходів.

- Неперервне дотримання Закону України "Про державну службу", а також інших основних законодавчих та нормативно-правових актів, які мають бути розроблені або змінені під час реалізації Стратегії РДУ. Здійснення заходів з реформування, передбачених Стратегією РДУ, має відповідати Принципам державного управління, розробленим OECD/SIGMA.

- Фінансова стабільність реалізації Стратегії РДУ в цілому та реформи оплати праці, передбаченої Законом України "Про державну службу" зокрема.

- Ефективне функціонування структур, що здійснюють координацію, моніторинг і звітування щодо реалізації реформи державного управління, а також Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Постійний діалог повинен відбуватися з питань реалізації реформи державного управління для виявлення основних питань, які вирішуватимуться в рамках кожного року реформування, з метою забезпечення успішної реалізації Стратегії РДУ та Плану заходів з її реалізації, сприяючи тим самим оцінці виконання загальних умов, викладених вище.

1. Стратегія РДУ і План її реалізації

2. Звіти щодо РДУ за рік і півріччя

3. Моніторингові звіти, підготовлені зовнішніми сторонами (неурядовими організаціями, міжнародними експертами тощо)

4. Звіти про зовнішню оцінку, в тому числі звіти експертів SIGMA (відповідно до програми діяльності SIGMA в Україні)

5. Регулярні огляди в рамках політичного діалогу між ЄС та Україною щодо реформування державного управління

Макроекономічна стабільність

Реалізація обгрунтованої макроекономічної політики, орієнтованої на забезпечення стабільності

1. Відповідні річні урядові звіти

2. Звіти про оцінку від МВФ, СБ, ЄС

3. Регулярні огляди в рамках політичного діалогу між ЄС та Україною про макроекономічну і фінансову ефективність

Управління державними фінансами (УДФ)

Задовільний прогрес у реалізації переглянутої Стратегії розвитку системи управління державними фінансами та Плану заходів з її реалізації

1. Річні звіти про стан реалізації Стратегії розвиту системи управління державними фінансами з метою удосконалення управління державними фінансами

2. Звіти, що стосуються УДФ, від МВФ, СБ, SIGMA, ЄС

3. Моніторингові звіти, підготовлені зовнішніми сторонами (неурядовими організаціями, міжнародними експертами тощо)

Прозорість і контроль бюджету

Достатній прогрес щодо доступу громадськості до своєчасної, повної та якісної бюджетної інформації.

1. Офіційні публікації Уряду і відповідні веб-сайти

2. Дослідження і звіти, пов’язані з відкритим бюджетом

3. Моніторингові звіти, підготовлені зовнішніми сторонами (неурядовими організаціями, міжнародними експертами тощо)

4. Спеціальні умови для надання траншів

Спеціальні умови застосовуються до оцінки і надання обумовлених траншів. Спеціальні умови щодо виплати обумовлених траншів визначаються в Таблицях С та Д, що подані нижче. Запити на надання траншів повинні супроводжуватися всією відповідною інформацією та підтверджувальними документами щодо виконання спеціальних умов і досягнення показників ефективності.

Таблиця С: Спеціальні умови для надання траншів

Обумовлені транші

Сума, євро

Орієнтовна дата запиту на виділення коштів (місяць/рік)

Орієнтовна дата виплати (місяць/рік)

Умови/критерії/заходи для виплати

Джерело підтвердження, включаючи терміни і доступність даних (за необхідності)

Перший

15000000

Q1/2018

Q1/2018

Виплачується на основі виконання загальних умов, спеціальних умов, наведених у Додатку I та таблиці Д, що подана нижче

Оцінка Представництвом ЄС в Україні на основі політичного діалогу між ЄС та Україною щодо РДУ, звітів про зовнішню оцінку, а також звітів від Уряду України

Другий

15000000

Q1/2019

Q1/2019

Виплачується на основі виконання загальних умов, спеціальних умов, наведених у Додатку I та таблиці Д, що подана нижче

Оцінка Представництвом ЄС в Україні на основі політичного діалогу між ЄС та Україною щодо РДУ, звітів про зовнішню оцінку, а також звітів від Уряду України

Третій

15000000

Q1/2020

Q1/2020

Виплачується на основі виконання загальних умов, спеціальних умов, наведених у Додатку I та таблиці Д, що подана нижче

Оцінка Представництвом ЄС в Україні на основі політичного діалогу між ЄС та Україною щодо РДУ, звітів про зовнішню оцінку, а також звітів від Уряду України

Четвертий

15000000

Q1/2021

Q1/2021

Виплачується на основі виконання загальних умов, спеціальних умов, наведених у Додатку I та таблиці Д, що подана нижче

Оцінка Представництвом ЄС в Україні на основі політичного.діалогу між ЄС та Україною щодо РДУ, звітів про зовнішню оцінку, а також звітів від Уряду України

Таблиця Д: Цільові показники та фінансова вага показників ефективності

Перший обумовлений транш

Показники ефективності згідно з Додатком I

Вихідний рівень (2016 р.)

Цільовий показник

Фінансова вага

1.1.1

Органи з питань реалізації, координації, моніторингу та звітування щодо реформування державного управління на політичному рівні та на рівні державної служби створені та ефективно функціонують, включаючи структурний підрозділ з питань РДУ в Секретаріаті Кабінету Міністрів України та підрозділи інших відповідних державних органів, які впроваджують конкретні напрями РДУ, маючи відповідні повноваження, підзвітність і спроможність.

Структури, відповідальні за координацію, звітність та реалізацію РДУ не створені

Ефективне функціонування структур, відповідальних за координацію, звітність та реалізацію РДУ (позитивна оцінка виконання відповідних вимог, наведених у Додатку I)

10

3.2.1

Кількість державних службовців на посадах категорій "А" і "Б", які визначені як посади фахівців з питань реформ відповідно до Закону України "Про державну службу" та відповідних актів Уряду, що визначають загальну концепцію і план-графік запровадження посад фахівців з питань реформ, (пріоритети реформування, розподіл посад у рамках кожного напряму реформування, типи посади, посадові інструкції, рамки вимог до компетентності, спеціальні умови оплати праці, порядок впровадження, графік набору, спеціальний режим оцінки результатів діяльності).

0

100 % посад фахівців з питань реформ, передбачених на 2017 рік, заповнені, як це визначено в концепції посад фахівців з питань реформ, яка наразі розробляється і узгоджується з ЄС; позитивна оцінка виконання відповідних якісних вимог, наведених у Додатку I

45

3.3.2

Концептуальний документ щодо інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами, включаючи опис всіх модулів, графік розробки та розгортання і технічні специфікації, розроблено та погоджено на відповідному рівні. Практична реалізація розпочата обраним підрядником.

Відсутній

Погоджено концептуальний документ і технічні специфікації для інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами. Розпочато реалізацію обраним підрядником.

30

4.1.1

Комплексна і реалістична рамкова політика щодо реорганізації системи державного управління, включаючи загальні принципи, методичні рекомендації, механізми координації та реалізації, відповідні заходи і графік реалізації, затверджена Урядом і впроваджена.

Рамкова політика відсутня

Прийняття і реалізація рамкової політики (позитивна оцінка виконання відповідних якісних вимог, наведених у Додатку I)

15

Всього

100

Другий обумовлений транш

Показники ефективності згідно з Додатком I

Вихідний рівень (очікується в кінці 2017 р.)

Цільовий показник

Фінансова вага

1.2.1

За результатами оцінки системи державного управління в Україні, проведеної OECD/SIGMA, оновлену Стратегію РДУ затверджено Урядом, оновлений План заходів з її реалізації з чіткими показниками вихідного рівня, цільовими показниками та індикаторами погоджено Координаційною радою з питань РДУ.

Стратегія РДУ і План її реалізації затверджені

Затвердження Урядом України переглянутої Стратегії Узгодження Координаційною радою з питань РДУ переглянутого Плану заходів з реалізації Стратегії РДУ

5

2.1.1

Оновлений Регламент Кабінету Міністрів України набув чинності. Методології стратегічного планування, формування політики і розробки законодавства підготовлені згідно з принципами, визначеними в оновленому Регламенті.

Застосовується чинна версія Регламенту

Методики відсутні

Прийняття переглянутого Регламенту, Розроблення проектів Методологій та їхнє ухвалення Координаційною радою з питань РДУ, позитивна оцінка Регламенту і методологій відповідно до вимог, наведених у Додатку I)

5

3.2.1

Кількість державних службовців, які визначені як посади фахівців з питань реформ відповідно до Закону України "Про державну службу", рішення Уряду "Про запровадження Концепції посад фахівців з питань реформ" та інших відповідних актів Уряду, що визначають впровадження Концепції (залучені державні органи, типи посад, посадові інструкції, рамки вимог до компетентності, спеціальні умови оплати праці, порядок відбору, графік набору, спеціальний режим оцінки результатів діяльності і т. д.).

100 % посад фахівців з питань реформ, передбачених на 2017 рік, заповнені

Концепція щодо посад фахівців з питань реформ затверджена

Щонайменше 80 % посад фахівців з питань реформ, передбачених на 2018 рік, заповнені; позитивна оцінка впровадження Концепції на виконання відповідних якісних вимог, наведених в Додатку I

10

3.3.1

Відсотковий показник зменшення загальної чисельності працівників у системі державного управління (міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, їхні територіальні підрозділи та місцеві державні адміністрації) внаслідок підвищення ефективності та результативності державного управління згідно з цільовими показниками, визначеними в Стратегії РДУ.

0 %

5 % позитивна оцінка виконання відповідних якісних вимог, наведених у Додатку I

15

3.3.3

Практичне впровадження інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами започатковано на підставі договору, підписаного з обраним підрядником, та узгодженого Плану заходів з впровадження на 2019 рік

0 %

Підписаний договір про впровадження. Розпочато практичне впровадження на основі погодженого Плану заходів з впровадження на 2019 рік.

5

4.1.1

Комплексна і реалістична рамкова політика щодо реорганізації системи державного управління, включаючи загальні принципи, методичні рекомендації, механізми координації та реалізації та відповідні заходи і графік реалізації, затверджена Урядом і впроваджена.

Рамкова політика ухвалена у грудні 2017 року

Ефективне впровадження рамкової політики та плану заходів з її реалізації (позитивна оцінка виконання якісних вимог, наведених у Додатку I)

5

4.1.2

Функції формування політики, а також функції стратегічного планування та європейської інтеграції в межах компетенції міністерств повністю переведені до директоратів. Функції підтримки закріплені за секретаріатами міністерств.

0

Повна реорганізація щонайменше 80 % пілотних міністерств згідно з цільовою моделлю, визначеною рамковою політикою з реорганізації державного управління.

Позитивна оцінка процесу впровадження згідно з якісними вимогами, наведеними у Додатку I

5

5.2.1

Кількість електронних послуг для громадян і суб’єктів господарювання, розроблених на рівнях III і IV (за методологією EGDI)/ООН), які є доступними на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

Рівень III: 30

Рівень IV: 20

40

25

Позитивна оцінка щодо виконання відповідної якісної вимоги, наведеної у Додатку I

20

5.3.1

Закон про загальну адміністративну процедуру розроблений, отримав позитивну оцінку OECD/SIGMA та ухвалений Парламентом.

Закон не прийнято

Закон про загальну адміністративну процедуру прийнято Парламентом

20

Всього

100

Третій обумовлений транш

Показники ефективності згідно з Додатком I

Вихідний рівень (очікується в кінці 2018 р.)

Цільовий показник

Фінансова вага

2.1.2

Частка нових проектів законів і нормативно-правових актів, прийнятих Урядом, що відповідають вимогам до розроблення політики і законотворчості, встановлених у переглянутому Регламенті КМУ (як це визначено показником 2.1.1).

30 %

50 %

позитивна оцінка виконання відповідної якісної вимоги, наведеної у Додатку I

5

2.2.1

Частка документів, включаючи проекти законодавчих та нормативно-правових актів, поданих для міжвідомчих консультацій, якими центральні та місцеві виконавчі органи державної влади обмінялися через інтегровану систему електронного документообігу.

60 %

75 %

позитивна оцінка щодо виконання відповідних якісних вимог, наведених у Додатку I

10

3.3.1

Відсотковий показник зменшення загальної чисельності працівників у системі державного управління (міністерства та інші органи центральної виконавчої влади, їхні територіальні підрозділи та місцеві державні адміністрації) внаслідок підвищення ефективності та результативності державного управління згідно з цільовими показниками, визначеними в Стратегії РДУ.

5 %

7,5 %

позитивна оцінка виконання відповідних якісних вимог, наведених у Додатку I

5

3.2.1

Кількість державних службовців, які визначені як посади фахівців з питань реформ відповідно до Закону України "Про державну службу", рішення Уряду "Про запровадження Концепції посад фахівців з питань реформ" та інших відповідних актів Уряду, що визначають впровадження Концепції (залучені державні органи, типи посад, посадові інструкції, рамки вимог до компетентності, спеціальні умови оплати праці, порядок відбору, графік набору, спеціальний режим оцінки результатів діяльності і т. д.).

100 % посад фахівців з питань реформ, передбачених на 2018 рік, заповнені

100 % державних службовців, які займають посади фахівців з питань реформ, станом на 01.01.2019 користуються спеціальними умовами оплати праці та пройшли відповідну оцінку результатів діяльності; позитивна оцінка виконання відповідної якісної вимоги, наведеної у Додатку I

10

3.3.4

Відсоток державних органів, які користуються інтегрованою інформаційною системою управління людськими ресурсами відповідно до затвердженого Урядом графіку розгортання системи по роках.

100 % державних органів і модулів відповідно до графіка розгортання системи на 2018 р.

100 % державних органів відповідно до річного графіка розгортання інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на 2019 рік

100 % модулів введено в експлуатацію відповідно до річного графіка розгортання інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на 2019 рік

20

4.1.1

Комплексна і реалістична рамкова політика щодо реорганізації системи державного управління, включаючи загальні принципи, методичні рекомендації, механізми координації та реалізації, відповідні заходи і графік реалізації, затверджена Урядом і впроваджена.

Рамкова політика створена

Ефективне впровадження рамкової політики та плану заходів з її впровадження (позитивна оцінка виконання якісних вимог, наведених у Додатку I)

5

4.1.3

Частка міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що впровадили рекомендації за результатами горизонтального і вертикального функціональних обстежень у рамках відповідних Планів інституційної реформи.

30 %

70 %

позитивна оцінка виконання відповідних якісних вимог, наведених у Додатку I

5

5.2.1

Кількість електронних послуг для громадян і суб’єктів господарювання, розроблених на рівнях III і IV (за методологією EGDI)/ООН), які є доступними на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

Рівень III: 40

Рівень IV: 25

60

30

позитивна оцінка виконання відповідної якісної вимоги, наведеної у Додатку I

15

5.2.2

Кількість державних реєстраторів, які є частиною комплексної системи електронної взаємодії

Показник відсутній

10

10

5.2.3

Частка галузевих адміністративних процедур, приведених у відповідність до Закону про загальну адміністративну процедуру згідно з Планом дій Уряду щодо реалізації Закону про загальну адміністративну процедуру.

0

20 %

А також позитивна виконання відповідних якісних вимог, наведених у Додатку I

15

Всього

100

Четвертий обумовлений транш

Показники ефективності згідно з Додатком I

Вихідний рівень (очікується в кінці 2019 р.)

Цільовий показник

Фінансова вага

2.1.2

Частка нових проектів законів і нормативно-правових актів, прийнятих Урядом, що відповідають вимогам до розроблення політики і законотворчості, встановлених у переглянутому Регламенті КМУ (як це визначено показником 2.1.1).

50 %

75 %

позитивна оцінка виконання відповідних якісних вимог, наведених у Додатку I

5

2.2.1

Частка документів, включаючи проекти законодавчих та нормативно-правових актів, поданих для міжвідомчих консультацій, якими центральні та місцеві виконавчі органи державної влади обмінялися через інтегровану систему електронного документообігу.

75 %

90 %

позитивна оцінка виконання відповідних якісних вимог, наведених у Додатку I

5

3.1.1

Ступінь реалізації нового Закону України "Про державну службу" відповідно до Принципів державного управління, розроблених OECD/SIGMA.

Дані відсутні

Позитивна оцінка від незалежної організації, що спеціалізується на питаннях реформи державного управління (OECP/SIGMA або аналогічної організації)

5

3.3.1

Відсотковий показник зменшення загальної чисельності працівників у системі державного управління (міністерства та інші органи центральної виконавчої влади, їхні територіальні підрозділи та місцеві державні адміністрації) внаслідок підвищення ефективності та результативності державного управління згідно з цільовими показниками, визначеними в Стратегії РДУ.

5 %

10 %

позитивна оцінка виконання відповідних якісних вимог, наведених у Додатку I

10

3.3.4

Відсоток державних органів, які користуються інтегрованою інформаційною системою управління людськими ресурсами відповідно до затвердженого Урядом графіку розгортання системи по роках.

100 % державних органів і модулів відповідно до графіка розгортання системи на 2019 р.

100 % державних органів відповідно до річного графіка розгортання інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на 2020 рік

100 % модулів введено в експлуатацію відповідно до річного графіка розгортання інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на 2020 рік

15

4.1.3

Частка міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що впровадили рекомендації за результатами горизонтального і вертикального функціональних обстежень у рамках відповідних Планів інституційної реформи

70 %

90 % позитивна оцінка виконання відповідних якісних вимог, наведених у Додатку I

5.2.1

Кількість електронних послуг для громадян і суб’єктів господарювання, розроблених на рівнях III і IV (за методологією EGDI)/ООН), які є доступними на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

Рівень III: 60

Рівень IV: 30

80

40

позитивна оцінка виконання відповідних якісних вимог, наведених у Додатку I

20

5.2.2

Кількість державних реєстрів, які є частиною комплексної системи електронної взаємодії.

10

15

15

5.3.2

Частка галузевих адміністративних процедур, приведених у відповідність до Закону про загальну адміністративну процедуру згідно з Планом дій Уряду щодо реалізації Закону про загальну адміністративну процедуру.

20 %

40 %,

позитивна оцінка виконання відповідних якісних вимог, наведених у Додатку I

10

5,3,2

Системи ліцензування та видачі дозволів повністю інтегровані та приведені у відповідність до Закону про загальну адміністративну процедуру згідно з Планом дій Уряду щодо реалізації Закону про загальну адміністративну процедуру.

Дані відсутні

100 % (повна відповідність до Закону про загальну адміністративну процедуру), позитивна оцінка виконання відповідних якісних вимог, наведених у Додатку I

10

Всього

100

5. Розрахунок обумовлених траншів

Розрахунок розміру обумовлених траншів передбачає встановлення балів в розрізі кожного показника ефективності згідно з Додатком I та Таблицею Д, множення цих балів на фінансову вагу відповідного показника та подальше підсумовування результатів множення з метою визначення розміру виплати обумовленого платежу у процентному співвідношенні.

Кожному показнику буде надано бал 0, 0,5 та 1 залежно від трьох можливих рівнів його відповідності з цільовими показниками, визначеними у Таблиці Д та якісними вимогами, переліченими у Додатку I:

відсутність або недостатній прогрес (відповідність), що обумовлюватиме прийняття Європейською комісією рішення про відсутність виплати в розрізі відповідного показника ефективності;

·суттєвий, але неповний прогрес (відповідність), що обумовлюватиме прийняття Європейською комісією рішення щодо виплати 50 % вартості показника;

цільове значення показника або повна відповідність досягнуті, що обумовлюватиме прийняте Європейською комісією рішення щодо виплати 100 % вартості показника.

Незалежні експерти можуть бути залучені для перевірки даних на вибірковій основі шляхом, за можливості, прямих перевірок або через перехресні перевірки разом з іншими, як правило, неурядовими, зацікавленими установами.

Остаточне рішення щодо рівня відповідності із загальними та спеціальними умовами залишається за Європейською Комісією.

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 13 березня 2019 р. № 142-р "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про внесення змін до Угоди про фінансування програми "Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні"(ENI/2016/039-569)". Кабінет Міністрів України. 2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 13 березня 2019 р. № 142-р "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про внесення змін до Угоди про фінансування програми "Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні"(ENI/2016/039-569)". 2018

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -