ПОСТАНОВА від 5 червня 2019 р. № 482 "Про затвердження Порядку здійснення перерахунку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком за період її ненадання, надання невідповідної якості". 2019

Інформація актуальна на 12.06.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 червня 2019 р.

№ 482

Київ

Про затвердження Порядку здійснення перерахунку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком за період її ненадання, надання невідповідної якості

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 4 Закону України від 9 листопада 2017 р. № 2189-VIII “Про житлово-комунальні послуги” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок здійснення перерахунку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком за період її ненадання, надання невідповідної якості, що додається.

2. Установити, що вимоги Порядку проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 р.

№ 970 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 4, ст. 115), застосовуються під час дії договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, укладеного до 10 червня 2018 р., до укладення договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком згідно із Законом України від 9 листопада 2017 р. № 2189-VIII “Про житлово-комунальні послуги”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 червня 2019 р. № 482

ПОРЯДОК

здійснення перерахунку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком за період її ненадання, надання невідповідної якості

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення перерахунку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком (далі - послуга) за період її ненадання, надання невідповідної якості.

Дія цього Порядку поширюється на управителів багатоквартирних будинків (далі - управитель), співвласників багатоквартирних будинків, яким надається послуга згідно з договором про надання послуги з управління багатоквартирним будинком (далі - споживач).

2.

Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

надання послуги невідповідної якості - надання управителем послуги з порушенням вимог щодо її якості, передбачених договором про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, а також стандартами, нормативами, нормами, порядками і правилами, зокрема надання послуги з порушенням періодичності виконання (надання) робіт (послуг), визначених договором про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, та/або ненадання управителем окремих складових послуги;

ненадання послуги - ненадання управителем послуги (усіх її складових) згідно з умовами, передбаченими договором про надання послуги з управління багатоквартирним будинком;

перерахунок - зміна розміру нарахованої плати за послугу у разі надання її невідповідної якості шляхом зменшення розміру такої плати виходячи з фактично наданих у період перерахунку складових послуг;

період нарахування - період, за який управитель нараховує споживачам плату за послугу;

період перерахунку - період, за який послуга надавалася невідповідної якості та за який управитель здійснює перерахунок;

складові послуги - роботи (послуги), вартість яких включена до складу ціни на послугу згідно з договором про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про житлово-комунальні послуги”, “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”.

3. У разі надання послуги невідповідної якості управителем здійснюється перерахунок на умовах та у строки, визначені цим Порядком.

У разі ненадання послуги споживачам не нараховується плата за послугу.

4.

Перерахунок здійснюється:

за ініціативою управителя;

у разі прийняття управителем рішення про задоволення вимог, викладених в акті-претензії споживача, або у разі, коли претензія споживача вважається відповідно до законодавства визнаною управителем.

Перерахунок за ініціативою управителя здійснюється протягом місяця, що настає за місяцем, у якому мало місце надання послуги невідповідної якості.

У разі надходження від споживача акта-претензії визначеної форми, складеного за результатами перевірки якості послуги згідно з Порядком проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133), та прийняття управителем рішення про задоволення вимог, викладених в акті-претензії, або у разі, коли претензія споживача вважається визнаною управителем, перерахунок здійснюється протягом місяця, що настає за місяцем, у якому отримано управителем акт-претензію, або дати, коли претензія споживача вважається визнаною управителем.

Перерахунок здійснюється виходячи з фактично понесених у звітному періоді витрат на надання послуги щодо кожного будинку окремо з урахуванням обсягу фактично наданих складових послуги в межах ціни та періодичності виконання (надання) таких складових послуги з урахуванням плану здійснення заходів, складеного управителем відповідно до пункту 12 Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 712 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 72, ст. 2435).

5. Перерахунок відображається управителем у наступному за періодом перерахунку періоді нарахування.

Сума перерахунку зараховується споживачу в оплату майбутніх платежів, крім випадку припинення із споживачем дії договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.

6. У разі припинення дії договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком та здійснення управителем остаточних розрахунків із споживачем за надану послугу у таких розрахунках обов’язково враховується сума перерахунку, якщо такий перерахунок не було здійснено раніше управителем відповідно до вимог цього Порядку.

7. Управитель веде облік доходів, витрат, кількісних і якісних показників надання послуги щодо кожного багатоквартирного будинку та кожної складової послуги окремо.

8. Обсяг фактично наданої послуги та фактично понесених управителем витрат на надання такої послуги повинен бути підтверджений відповідною первинною документацією, що зберігається в управителя, зокрема наказами, табелем обліку робочого часу, розрахунковими листками нарахування заробітної плати робітникам, нарядами-завданнями, актами списання матеріалів, матеріальними звітами майстрів, актами виконаних робіт постачальних та підрядних організацій, документами, що підтверджують технічні показники будинку, тощо.

У разі коли управителем є фізична особа - підприємець, обсяг фактично наданої послуги та фактично понесених витрат підтверджується наявною у нього первинною документацією.

9. Облік витрат з технічного обслуговування ліфтів ведеться з урахуванням даних, зазначених у журналах реєстрації зупинок ліфтів. Перерахунок здійснюється у разі простою ліфта більше доби.

10. Перерахунок розміру плати за енергопостачання ліфтів здійснюється за показаннями приладів обліку електричної енергії, а у разі відсутності приладів обліку - на підставі актів постачальника електричної енергії за умови врахування у них факту простою ліфта більше доби.

11. У разі коли протягом строку дії договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком співвласниками багатоквартирного будинку прийнято рішення про укладення індивідуального договору про надання комунальної послуги, який передбачає утримання, обслуговування та поточний ремонт виконавцем комунальної послуги внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, та внесено зміни до такого договору і кошторису витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, управителем під час здійснення перерахунку враховується обсяг витрат на виконання робіт з утримання, обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем, який фактично ним понесений до моменту внесення зазначених змін до договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком та кошторису витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території.

12. Фактичні витрати щодо кожного окремого багатоквартирного будинку в розрізі складових послуги за період нарахування (період перерахунку) визначаються з урахуванням розподіленої суми загальновиробничих та адміністративних витрат управителя (суми витрат, визначеної для відповідного будинку).

13. Управитель оприлюднює склад фактично понесених витрат та обсяг запланованих і виконаних складових послуги, а також повідомляє споживачам про економію коштів і напрями їх використання (у разі виникнення такої економії) на власному веб-сайті та/або в інший спосіб, визначений договором про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.

Економія коштів, отримана управителем під час надання послуги, яка не призвела до погіршення якості надання послуги, зокрема до порушення періодичності виконання (надання) робіт (послуг) з утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, поточного ремонту спільного майна багатоквартирного будинку, та/або ненадання окремих складових послуги, не є підставою для перерахунку.

14. Перерахунок за актом-претензією, що надійшов від споживача, здійснюється управителем для усіх споживачів багатоквартирного будинку, яким послуга була надана невідповідної якості.

Невиконання (ненадання) складових послуги у зв’язку з ненастанням строку їх виконання (надання) за планом або графіком, складеним управителем, не є підставою для здійснення перерахунку за актом-претензією.

15. Інформація про здійснення перерахунку наводиться управителем у рахунку на оплату послуги із зазначенням при цьому даних про період, протягом якого послуга надавалась невідповідної якості, суму та період перерахунку. Також інформаційне повідомлення щодо здійснення перерахунку споживачам у відповідному багатоквартирному будинку розміщується на власному веб-сайті управителя.

Під час щорічного звітування управителем про виконання кошторису витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території до відома споживачів доводиться інформація про здійснення перерахунку за звітний період.

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 5 червня 2019 р. № 482 "Про затвердження Порядку здійснення перерахунку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком за період її ненадання, надання невідповідної якості". Кабінет Міністрів України. 2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 5 червня 2019 р. № 482 "Про затвердження Порядку здійснення перерахунку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком за період її ненадання, надання невідповідної якості". 2019

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -