ПОСТАНОВА від 17 жовтня 2012 р. № 1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру". 2012

Інформація актуальна на 25.01.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 жовтня 2012 р.

№ 1051

Київ

Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 726 від 02.10.2013

№ 661 від 26.11.2014

№ 379 від 27.05.2015

№ 457 від 24.06.2015

№ 782 від 30.09.2015

№ 1115 від 23.12.2015

№ 205 від 21.03.2016

№ 581 від 31.08.2016}

Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про Державний земельний кадастр" Кабінет Міністрів України постановляє:

1.

Затвердити Порядок ведення Державного земельного кадастру (далі - Порядок), що додається.

2. Установити, що:

1) у разі, коли до набрання чинності цією постановою:

документація із землеустрою і технічна документація з оцінки земель, яка є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, розроблена, але не затверджена рішенням органу державної влади або органу місцевого самоврядування, внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється відповідно до Порядку;

кадастрові номери земельним ділянкам на підставі відповідних заяв замовників документації із землеустрою або уповноважених ними осіб не визначені, такі кадастрові номери присвоюються земельним ділянкам відповідно до Порядку;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 726 від 02.10.2013}

зареєстровано в установленому законодавством порядку заяви фізичних або юридичних осіб про надання послуг, пов'язаних з веденням державного реєстру земель, але такі послуги не надані, вони надаються відповідно до Порядку. При цьому, якщо плату за надання послуг внесено в повному обсязі, додаткова плата за надання послуг не справляється;

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 726 від 02.10.2013}

{Підпункт 2 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 205 від 21.03.2016}

3) на день набрання чинності цією постановою картографічною основою Державного земельного кадастру є ортофотоплани, створені в рамках виконання Угоди про позику (Проект "Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 17 жовтня 2003 р., ратифікованої Законом України від 15 червня 2004 р.

№ 1776-IV, та інші картографічні матеріали, виготовлені на замовлення центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або отримані ним від центрального органу виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, державного підприємства "Державний картографо-геодезичний фонд України" та інших суб'єктів інформаційної взаємодії;

4) до створення індексних кадастрових карт (планів) відповідно до Порядку для присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам і ведення кадастрової карти (плану) використовуються індексні кадастрові карти (плани), створені в рамках виконання Угоди, зазначеної в підпункті 3 цього пункту, а у разі їх відсутності - інші (створені територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів) індексні кадастрові карти (плани), в яких на момент набрання чинності цією постановою перші вісім цифр номерів кадастрових зон відповідають кодам об'єктів першого - третього рівня класифікації згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97, а дев'ятою та десятою цифрами є нулі.

3. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Міністерству аграрної політики та продовольства разом з Державним агентством земельних ресурсів у шестимісячний строк забезпечити прийняття необхідних нормативно-правових актів та привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

5. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про Державний земельний кадастр", крім пункту 4, який набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд.

70


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 жовтня 2012 р. № 1051

ПОРЯДОК

ведення Державного земельного кадастру

{У тексті Порядку:

слово “Мінагрополітики” замінено словом “Мінрегіон” у відповідному відмінку;

слово “Держземагентство” в усіх відмінках замінено словом “Держгеокадастр” у відповідному відмінку;

слова “Держземагентство та його”, “Держземагентство або його” в усіх відмінках замінено відповідно словами “Держгеокадастр та його”, “Держгеокадастр або його” у відповідному відмінку

згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}

{У тексті Порядку слова “з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру” замінено словами “з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)” згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру та вимоги щодо ведення Державного земельного кадастру.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Земельному кодексі України, Законах України "Про Державний земельний кадастр", "Про землеустрій", "Про оцінку земель", "Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", інших законах та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актах.

3. Державний земельний кадастр ведеться на електронних та паперових носіях.

Документи в паперовій формі, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру, витяги з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру, довідки, що містять узагальнену інформацію про землі (території), викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану), кадастрові плани земельних ділянок та інші документи створюються шляхом роздрукування їх електронної (цифрової) форми за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

У разі виявлення розбіжностей між відомостями на електронних та паперових носіях пріоритет мають відомості на паперових носіях.

4. Ведення Державного земельного кадастру здійснює Держгеокадастр та його територіальні органи.

Держателем Державного земельного кадастру є Держгеокадастр.

Функції адміністратора Державного земельного кадастру виконує визначене Держгеокадастром за погодженням з Мінрегіоном державне підприємство, яке належить до сфери управління Держгеокадастру.

5. До складу Держгеокадастру та його територіальних органів входять державні кадастрові реєстратори, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру і надання таких відомостей в межах повноважень, визначених Законом України "Про Державний земельний кадастр" та цим Порядком.

Державний кадастровий реєстратор має доступ до всіх відомостей Державного земельного кадастру, самостійно приймає рішення про внесення відомостей до нього, надання таких відомостей, а також відмову у внесенні або наданні відомостей.

Державний кадастровий реєстратор має посвідчення Державного кадастрового реєстратора і власну печатку, форми та опис яких визначаються Мінрегіоном.

Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян чи їх об'єднань у діяльність Державного кадастрового реєстратора, пов'язану із здійсненням державної реєстрації земельних ділянок, забороняється.

Під втручанням у діяльність Державного кадастрового реєстратора розуміється прямо не передбачена законодавством дія будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян чи їх об'єднань, яка стосується здійснення Державним кадастровим реєстратором повноважень, визначених Законом України "Про Державний земельний кадастр" та цим Порядком.

5-1. Адміністратори центрів надання адміністративних послуг у порядку, встановленому Законом України “Про адміністративні послуги”, та уповноважені посадові особи виконавчих органів органів місцевого самоврядування, які успішно пройшли стажування відповідно до Порядку проведення стажування у сфері земельних відносин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2016 р. № 205, надають відомості з Державного земельного кадастру згідно з повноваженнями, визначеними Законом України “Про Державний земельний кадастр” та цим Порядком, у межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

{Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

6. До повноважень Державного кадастрового реєстратора Держгеокадастру належать:

1) внесення до Державного земельного кадастру:

геодезичної, картографічної основи та відомостей про них (змін до них), індексних кадастрових карт (планів) відповідних адміністративно-територіальних одиниць (змін до них), індексної кадастрової карти кадастрової зони за межами адміністративно-територіальних одиниць (змін до неї) та відомостей про кадастрове зонування земель в межах території України (змін до них);

відомостей (змін до них) про землі в межах державного кордону, територій Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, про інші об'єкти Державного земельного кадастру, розташовані за межами адміністративно-територіальних одиниць, а також надання відмови у їх внесенні;

2) здійснення реєстрації:

заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру;

3) проведення перевірки відповідності поданих документів вимогам законодавства;

4) узагальнення відомостей про землі в межах державного кордону, територій Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

5) надання відомостей з Державного земельного кадастру щодо об'єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту, та відмови у їх наданні;

6) виправлення помилок у Державному земельному кадастрі, допущених у відомостях щодо об'єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;

7) оприлюднення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держгеокадастру:

відомостей щодо об'єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;

дати та номера реєстрації заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, їх стислого змісту та інформації про результати розгляду;

8) надання та отримання інформації про об'єкти Державного земельного кадастру в порядку інформаційної взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами.

7. До повноважень Державного кадастрового реєстратора територіальних органів Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях належить:

1) внесення до Державного земельного кадастру або надання відмови у внесенні відомостей (змін до них) про:

землі в межах районів, міст, селищ, сіл (в тому числі опис меж);

обмеження у використанні земель;

землі та земельні ділянки (їх частини), розташовані в межах області;

2) здійснення реєстрації:

заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру;

заяв в електронній формі про отримання з Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку;

повідомлень про виявлення помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру;

заяв про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру;

заяв про внесення до Державного земельного кадастру виправлених відомостей;

3) проведення перевірки відповідності поданих документів вимогам законодавства;

4) узагальнення відомостей про землі в межах районів, міст, селищ, сіл за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

5) надання відомостей з Державного земельного кадастру щодо об’єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту, та відмови в їх наданні, надання витягів з Державного земельного кадастру про будь-яку земельну ділянку в межах державного кордону;

6) виправлення помилок у Державному земельному кадастрі, допущених у відомостях щодо об’єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;

7) оприлюднення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держгеокадастру:

відомостей щодо об’єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;

дати та номера реєстрації заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, їх стислого змісту та інформації про результати розгляду;

8) проведення стажування адміністраторів центрів надання адміністративних послуг та уповноважених посадових осіб виконавчих органів органів місцевого самоврядування та надання їм довідки про результати стажування;

9) здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні, скасування такої реєстрації;

10) формування поземельних книг на земельні ділянки, внесення записів до них, забезпечення зберігання поземельних книг;

11) присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 581 від 31.08.2016}

8. До повноважень Державного кадастрового реєстратора територіальних органів Держгеокадастру в мм. Києві та Севастополі належать:

1) внесення до Державного земельного кадастру або надання відмови у внесенні відомостей (змін до них) про:

землі та земельні ділянки (їх частини), розташовані в межах районів у мм. Києві та Севастополі, а також міст, селищ, сіл, розташованих у їх межах;

обмеження у використанні земель;

2) здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні, скасування такої реєстрації;

3) формування поземельних книг на земельні ділянки, внесення записів до них, забезпечення їх зберігання;

4) присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам;

5) здійснення реєстрації:

заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру;

повідомлень про виявлення помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру;

заяв про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру;

заяв про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру;

заяв в електронній формі про отримання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

{Підпункт 5 пункту 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

6) проведення перевірки відповідності поданих документів вимогам законодавства;

7) узагальнення відомостей про землі в межах мм. Києва та Севастополя за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

8) надання відомостей з Державного земельного кадастру щодо об'єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту, та відмови у їх наданні, витягів з Державного земельного кадастру про будь-яку земельну ділянку в межах державного кордону;

9) виправлення помилок у Державному земельному кадастрі, допущених у відомостях щодо об'єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;

10) оприлюднення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держгеокадастру:

відомостей щодо об'єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;

дати та номера реєстрації заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, їх стислого змісту та інформації про результати розгляду;

11) проведення стажування адміністраторів центрів надання адміністративних послуг та уповноважених посадових осіб виконавчих органів органів місцевого самоврядування та надання їм довідки про результати стажування.

{Пункт 8 доповнено підпунктом 11 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

{Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 581 від 31.08.2016}

9-1. До повноважень адміністраторів центрів надання адміністративних послуг та уповноважених посадових осіб виконавчих органів органів місцевого самоврядування належать:

1) здійснення реєстрації:

заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру;

заяв в електронній формі про отримання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

2) проведення перевірки відповідності поданих документів вимогам законодавства;

3) надання відомостей з Державного земельного кадастру про землі та земельні ділянки (їх частини), розташовані в межах району, міста республіканського (Автономної Республіки Крим) чи обласного значення, та відмови у їх наданні, витягів з Державного земельного кадастру про будь-яку земельну ділянку в межах державного кордону;

4) оприлюднення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держгеокадастру дати та номера реєстрації заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру, їх стислого змісту та інформації про результати розгляду.

{Порядок доповнено пунктом 9-1 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

Відомості Державного земельного кадастру

Види відомостей Державного земельного кадастру та вимоги до них

10. Відомостями Державного земельного кадастру є всі відомості, які підлягають внесенню до нього згідно з цим Порядком та у порядку інформаційної взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами, а також відомості, одержані внаслідок їх оброблення, систематизації та узагальнення.

11. Відомості Державного земельного кадастру поділяються на відомості про:

1) геодезичну та картографічну основу Державного земельного кадастру;

2) кадастрове зонування земель у межах території України;

3) об'єкти Державного земельного кадастру.

12. Відомості Державного земельного кадастру є офіційними і вважаються об'єктивними та достовірними, якщо інше не доведено судом.

13. Відомості Державного земельного кадастру підлягають відображенню у документах Державного земельного кадастру.

14. Відомості про об'єкти Державного земельного кадастру вносяться до нього відповідно до пунктів 66-137 цього Порядку.

Відомості про значення площі об’єкта Державного земельного кадастру вносяться до нього з точністю до чотирьох значущих цифр після коми.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}

15. Документація із землеустрою та оцінки земель, яка є підставою для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, подається Державному кадастровому реєстраторові, що здійснює внесення таких відомостей у паперовій формі та у формі електронного документа.

Вимоги до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа визначені у додатку 1.

Відомості про геодезичну та картографічну основу Державного земельного кадастру та кадастрове зонування земель у межах території України

16. До Державного земельного кадастру вносяться геодезична та картографічна основа Державного земельного кадастру та відомості про неї, зазначені у пунктах 89 і 90 цього Порядку.

17. Геодезичною основою Державного земельного кадастру є координати пунктів державної геодезичної мережі в єдиній державній системі координат.

Для трансформації (перетворення) до єдиної державної системи координат архівних відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру, створених в інших системах координат, до Державного земельного кадастру можуть бути внесені додаткові відомості про координати пунктів державної геодезичної мережі у відповідних системах координат.

18. Картографічною основою Державного земельного кадастру є карти (плани), що складаються у формі і масштабі відповідно до державних стандартів, норм та правил, технічних регламентів, виготовлені на замовлення Держгеокадастру або отримані ним від суб'єктів інформаційної взаємодії та придатні для ведення Державного земельного кадастру.

19. Відомості про геодезичну та картографічну основу підлягають обов'язковій передачі Держгеокадастру за його письмовим зверненням центральними органами виконавчої влади, до повноважень яких належить реалізація державної політики з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, державним підприємством "Державний картографо-геодезичний фонд України" та іншими суб'єктами інформаційної взаємодії.

20. Відомості про кадастрове зонування земель у межах території України включають:

1) номери кадастрових зон і кварталів;

2) опис меж кадастрових зон і кварталів (координати точок повороту меж кадастрових зон і кварталів у єдиній державній системі координат);

3) площу кадастрових зон і кварталів;

4) підстави для встановлення меж кадастрових зон і кварталів (електронні копії документів, на підставі яких встановлено такі межі (відповідні накази Держгеокадастру та його територіальних органів, документація із землеустрою щодо встановлення меж державного кордону, адміністративно-територіальних одиниць та рішення уповноважених органів про її затвердження).

Відомості про об'єкти Державного земельного кадастру та їх кадастрова ідентифікація

21. До Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про державний кордон:

1) графічне зображення державного кордону:

послідовно з'єднані лініями поворотні точки державного кордону;

координати поворотних точок державного кордону;

текстовий опис державного кордону;

довжина державного кордону (в цілому та окремих ділянок);

2) повні назви суміжних іноземних держав згідно з Державним реєстром географічних назв;

3) опис меж прикордонної смуги:

графічне зображення меж прикордонної смуги з координатами її поворотних точок, текстовим описом та довжиною (в цілому та окремих ділянок);

площа прикордонної смуги (в цілому та окремих ділянок);

облікові номери ділянок прикордонної смуги згідно з додатком 2 та пунктом 28 цього Порядку;

інформація про документи, на підставі яких встановлено межі прикордонної смуги (в цілому та/або окремих ділянок), зокрема назва, дата та номер рішення про встановлення меж прикордонної смуги, найменування органу, що його прийняв;

електронні копії документів, на підставі яких встановлено межі прикордонної смуги;

4) інформація про документи, на підставі яких встановлено державний кордон (в цілому та/або окремих ділянок):

назва, дата та номер рішення про затвердження документації із встановлення державного кордону, найменування органу, що його прийняв;

електронні копії документів, на підставі яких встановлено державний кордон;

5) дані щодо демаркації державного кордону:

кількість засобів демаркації державного кордону (в цілому та окремих ділянок);

дата встановлення кожного засобу демаркації державного кордону;

координати засобів демаркації державного кордону;

інформація про документи, на підставі яких проведено демаркацію державного кордону (в цілому та/або окремих ділянок), зокрема назва, дата та номер рішення про демаркацію державного кордону, найменування органу, що його прийняв;

електронні копії документів, на підставі яких проведено демаркацію державного кордону.

22. До Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про землі у межах державного кордону, як відомості про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць (Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, районів у містах) та за їх межами (у частині, що характеризують такі землі з урахуванням їх місцезнаходження):

1) назва адміністративно-територіальної одиниці згідно з Державним реєстром географічних назв;

2) опис меж адміністративно-територіальної одиниці:

графічне зображення меж адміністративно-територіальної одиниці з координатами їх поворотних точок, текстовим описом та довжиною (в цілому та окремих ділянок);

кількість та координати межових знаків, якими в натурі (на місцевості) закріплено межі адміністративно-територіальної одиниці (в цілому та окремих ділянок);

3) площа земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці;

4) повні назви суміжних адміністративно-територіальних одиниць згідно з Державним реєстром географічних назв;

5) інформація про документи, на підставі яких встановлено (змінено) межі адміністративно-територіальних одиниць:

назва, дата та номер рішення про затвердження документації із встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць, найменування органу, що його прийняв;

електронні копії документів, на підставі яких встановлено (змінено) межі адміністративно-територіальних одиниць;

6) відомості про категорії земель у межах адміністративно-територіальної одиниці:

назва, код (номер) категорії земель (в цілому і за окремими контурами) згідно з додатками 2 і 3 та пунктом 28 цього Порядку;

межі земель кожної категорії за окремими контурами з координатами їх поворотних точок та довжиною;

площа земель кожної категорії (в цілому і за окремими контурами);

інформація про документи, на підставі яких встановлено категорію земель (назва, дата та номер рішення про затвердження документації із землеустрою, за якою здійснено віднесення земель до відповідної категорії, найменування органу, що його прийняв), електронні копії таких документів;

7) відомості про угіддя адміністративно-територіальної одиниці:

назва, код (номер) угіддя (в цілому і за окремими контурами) згідно з додатками 2 і 4 та пунктом 28 цього Порядку;

контури угідь з координатами їх поворотних точок та довжиною;

площа кожного угіддя (в цілому і за окремими контурами);

інформація про документи, на підставі яких визначено угіддя (назва, дата та номер рішення про затвердження відповідної документації із землеустрою, найменування органу, що його прийняв), електронні копії таких документів;

інформація про якісні характеристики угідь (в цілому і за окремими контурами), а саме: відмітки висот у Балтійській системі висот, горизонталі рельєфу, ареали крутизни схилів, об'єкти рельєфу (яри, кручі, скелі, урвища, зсуви тощо), висоту перерізу рельєфу, кути крутизни схилів; належність до ареалів певних ґрунтів, їх агровиробничих груп (підгруп) згідно з додатком 5; вміст гумусу; результати агрохімічних обстежень; наявність негативних ознак (засоленість, заболоченість, еродованість, зсуви, обвали, карстоутворення, підтоплення, скелетність, забрудненість радіоактивними, хімічними чи біологічними речовинами, деградованість, малопродуктивність тощо), а також про документи, на підставі яких визначено якісні характеристики угідь (назва, дата та номер рішення про затвердження відповідної документації, найменування органу, що його прийняв (у разі, коли така документація затверджується), електронні копії таких документів;

8) відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці:

розподіл земель за економіко-планувальними зонами та оціночними одиницями (районами), а саме: код оціночної економіко-планувальної зони згідно з додатком 2, номер економіко-планувальної зони та оціночної одиниці (району); межі економіко-планувальних зон та оціночних одиниць (районів) з координатами їх поворотних точок; площа економіко-планувальних зон та оціночних одиниць (районів); значення зональних коефіцієнтів;

значення нормативної грошової оцінки земель у межах адміністративно-територіальної одиниці (середньої вартості одного кв. метра земель населеного пункту, одиниці площі земель за межами населеного пункту);

{Абзац третій підпункту 8 пункту 22 в редакції Постанови КМ № 726 від 02.10.2013}

інформація про локальні фактори і зони їх дії (назви локальних факторів; межі зон дії локальних факторів (за видами) з координатами їх поворотних точок; значення коефіцієнта локального фактора в межах зони його дії);

інформація про ареали агровиробничих груп ґрунтів відповідно до підпункту 7 цього пункту;

інформація про бонітування ґрунтів відповідно до підпункту 9 цього пункту;

інформація про документи, на підставі яких встановлено нормативну грошову оцінку земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці (назва, дата та номер рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, найменування органу, що його прийняв, дата проведення нормативної грошової оцінки земель та введення в дію зазначеного рішення), електронні копії таких документів.

Перелік відомостей про економічну оцінку земель, які вносяться до Державного земельного кадастру, визначається Мінрегіоном;

9) відомості про бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці:

розподіл ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці за балами бонітету, а саме: межі ґрунтів з однаковими балами бонітету з координатами їх поворотних точок, площа ґрунтів з однаковими балами бонітету, значення бала бонітету за кожним ареалом ґрунтів;

середній бал бонітету ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці;

інформація про документи, на підставі яких проведено бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці (назва, дата та номер рішення про затвердження технічної документації з бонітування ґрунтів, найменування органу, що його прийняв, дата проведення бонітування ґрунтів), електронні копії таких документів.

23. До Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про обмеження у використанні земель:

1) назва та код (номер) обмеження (в цілому і за окремими контурами) згідно з додатками 2 і 6 та пунктом 28 цього Порядку;

2) контури обмеження з координатами їх поворотних точок та довжиною;

3) площа обмеження (в цілому і за окремими контурами);

4) перелік заборонених видів діяльності та обов'язків щодо вчинення певних дій з посиланням на нормативно-правові акти, згідно з якими встановлено обмеження, строк дії обмеження;

5) опис режимоутворюючого об'єкта (за його наявності):

найменування;

контури меж режимоутворюючого об'єкта з координатами поворотних точок та довжиною;

площа (в цілому і за окремими контурами);

характеристики, що обумовлюють встановлення обмеження;

6) інформація про документи, на підставі яких встановлено обмеження (назва, дата та номер рішення про затвердження документації із землеустрою, за якою встановлено обмеження, найменування органу, що його прийняв, дата, з якої діє обмеження), електронні копії таких документів.

24. До Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про земельні ділянки:

1) кадастровий номер згідно з пунктом 30 цього Порядку;

2) місцезнаходження (адреса);

3) опис меж із зазначенням суміжних земельних ділянок, їх власників, користувачів суміжних земельних ділянок державної чи комунальної власності;

4) площа;

5) міри ліній по периметру;

6) координати поворотних точок меж;

7) дані про прив'язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі із зазначенням пунктів прив'язки;

8) дані про якісний стан земель та бонітування ґрунтів згідно з підпунктами 7 і 9 пункту 22 цього Порядку;

9) відомості про інші об'єкти Державного земельного кадастру, до яких територіально (повністю або частково) входить земельна ділянка, згідно з пунктами 21-23 цього Порядку;

10) цільове призначення (категорія земель, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель):

категорія земель згідно з підпунктом 6 пункту 22 цього Порядку;

цільове призначення згідно з документацією із землеустрою;

вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель згідно із частиною п'ятою статті 20 Земельного кодексу України;

11) склад угідь згідно з підпунктом 7 пункту 22 цього Порядку із зазначенням контурів будівель і споруд, їх найменування;

12) відомості про обмеження у використанні земельної ділянки згідно з пунктом 23 цього Порядку;

13) відомості про частину земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди:

координати поворотних точок меж;

міри ліній по периметру;

площа;

вид земельного сервітуту згідно із статтею 99 Земельного кодексу України та його зміст;

інформація про документи, на підставі яких встановлено сервітут чи право суборенди (назва, дата та номер рішення про затвердження технічної документації із землеустрою згідно із статтею 55-1 Закону України "Про землеустрій", найменування органу (особи), що його прийняв), електронні копії таких документів;

відомості про зареєстровані права сервітуту та суборенди відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

14) нормативна грошова оцінка:

значення нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яке розраховується за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру на підставі відомостей про земельну ділянку, зазначених у цьому пункті, та відомостей про нормативну грошову оцінку земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці згідно з підпунктом 8 пункту 22 цього Порядку;

дата проведення нормативної грошової оцінки земель;

15) інформація про документацію із землеустрою та оцінки земель щодо земельної ділянки та інші документи, на підставі яких встановлено відомості про земельну ділянку:

назва та дата розроблення документації із землеустрою, відомості про її розробників;

назва, дата та номер рішення про затвердження документації із землеустрою, найменування органу, що його прийняв, електронні копії відповідних документів;

інформація про документи, на підставі яких встановлено нормативну грошову оцінку земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці, до складу якої входить земельна ділянка, згідно з підпунктом 8 пункту 22 цього Порядку;

16) інформація про власників, користувачів земельної ділянки відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

25. На картографічній основі Державного земельного кадастру з використанням відомостей Державного земельного кадастру про його об'єкти суб'єктами інформаційної взаємодії в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 31 Закону України "Про Державний земельний кадастр", можуть створюватися інші відомості (в тому числі відомості про об'єкти Державного земельного кадастру), внесення яких до Державного земельного кадастру відповідно до цього Порядку не є обов'язковим та передбачено законодавством.

26. Система кадастрової ідентифікації об'єктів Державного земельного кадастру є єдиною на всій території України.

Ідентифікатором земель у межах державного кордону, земель у межах територій адміністративно-територіальних одиниць, обмежень у використанні земель у Державному земельному кадастрі є їх обліковий номер.

Ідентифікатором земельної ділянки у Державному земельному кадастрі є її кадастровий номер.

Кадастровий номер земельної ділянки не відображає її приналежність до будь-якої адміністративно-територіальної одиниці в межах державного кордону.

27. Обліковим номером об'єкта Державного земельного кадастру (крім земельної ділянки) є індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється об'єкту Державного земельного кадастру (крім земельної ділянки) під час внесення відомостей про нього до Державного земельного кадастру і зберігається за ним протягом усього часу існування.

Обліковий номер об'єкта Державного земельного кадастру присвоюється з використанням програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Інформація про облікові номери об'єктів Державного земельного кадастру зберігається у Державному земельному кадастрі постійно.

28. Обліковий номер об'єкта Державного земельного кадастру (крім земельної ділянки) складається з таких структурних елементів:

КГО : ВОК : ПНО,

де КГО - тризначне число, яке є кодом групи об'єктів Державного земельного кадастру (крім земельних ділянок) згідно з додатком 2;

ВОК - шестизначне число, яке є позначенням виду об'єкта Державного земельного кадастру (крім земельної ділянки) певної групи згідно з додатками 1, 3-6;

{Абзац третій пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}

ПНО - десятизначне число, яке є порядковим номером об’єкта Державного земельного кадастру (крім земельних ділянок) (максимальна кількість об’єктів Державного земельного кадастру (крім земельної ділянки) з однаковим кодом та позначенням виду становить 9999999999), а для відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць порядковий номер об’єкта Державного земельного кадастру відповідає коду Державного класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97.

{Абзац четвертий пункту 28 в редакції Постанови КМ № 1115 від 23.12.2015}

Структурні елементи облікового номера об'єкта Державного земельного кадастру (крім земельної ділянки) відокремлюються один від одного двокрапкою.

29. Кадастровим номером земельної ділянки є індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування.

Кадастровий номер земельної ділянки присвоюється за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці незалежно від форми власності. У разі переходу права власності на земельну ділянку від однієї особи до іншої, виникнення інших, крім права власності, речових прав на земельну ділянку, зміни речових прав на земельну ділянку, інших відомостей про неї кадастровий номер не змінюється.

У разі поділу чи об'єднання земельній ділянці присвоюється новий кадастровий номер.

30. Кадастровий номер земельної ділянки складається з таких структурних елементів:

НКЗ : НКК : НЗД,

де НКЗ - номер кадастрової зони, який визначається згідно з пунктом 34 цього Порядку;

НКК - номер кадастрового кварталу, який визначається згідно з пунктом 34 цього Порядку;

НЗД - чотиризначний номер земельної ділянки в межах кадастрового кварталу (максимальна кількість земельних ділянок у межах кадастрового кварталу становить 9999).

Структурні елементи кадастрового номера земельної ділянки відокремлюються один від одного двокрапкою.

Структурні елементи кадастрового номера земельної ділянки визначаються на підставі:

індексної кадастрової карти (плану);

даних, що містяться у Державному земельному кадастрі;

відомостей про координати поворотних точок меж земельної ділянки, зазначених у документації із землеустрою та відповідному електронному документі.

Документи, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру

Види документів, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру

31. Документами Державного земельного кадастру, які створюються під час його ведення, є:

1) індексні кадастрові карти (плани) України, Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, селищ, сіл;

2) індексні кадастрові карти (плани) кадастрової зони і кварталу;

3) кадастрові карти (плани) Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, селищ, сіл, інші тематичні карти (плани), перелік яких встановлюється цим Порядком;

4) поземельні книги.

32. Документи Державного земельного кадастру є його складовими частинами, які створюються, відображаються та змінюються за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Індексні кадастрові карти (плани). Кадастрове зонування

33. Індексними кадастровими картами (планами), що створюються під час ведення Державного земельного кадастру, є:

1) індексна кадастрова карта України;

2) індексна кадастрова карта Автономної Республіки Крим, області;

3) індексна кадастрова карта району;

4) індексний кадастровий план міста, селища, села;

5) індексний кадастровий план кадастрової зони в межах адміністративно-територіальних одиниць;

6) індексний кадастровий план кадастрового кварталу в межах адміністративно-територіальних одиниць;

7) індексна кадастрова карта кадастрової зони за межами адміністративно-територіальних одиниць;

8) індексна кадастрова карта кадастрового кварталу за межами адміністративно-територіальних одиниць.

Індексна кадастрова карта (план) кадастрового кварталу є невід'ємною складовою частиною індексної кадастрової карти (плану) відповідної кадастрової зони і створюється у її складі.

Індексний кадастровий план кадастрової зони в межах адміністративно-територіальних одиниць є невід'ємною складовою частиною індексної кадастрової карти (плану) відповідної адміністративно-територіальної одиниці і створюється у її складі.

34. Система нумерації кадастрових зон і кварталів є єдиною на всій території України.

Номер кадастрового кварталу складається з таких структурних елементів:

НКЗ : НКК,

де НКЗ - дванадцятизначний номер кадастрової зони (максимальна кількість кадастрових зон становить 999999999999), в якому останні дві цифри відокремлюються від перших десяти двокрапкою;

НКК - тризначний номер кадастрового кварталу в межах кадастрової зони (максимальна кількість кадастрових кварталів у межах кадастрової зони становить 999).

Для нумерації кадастрової зони за межами адміністративно-територіальних одиниць використовується значення 9000000000 : 00.

Структурні елементи номера кадастрової зони і кварталу відокремлюються один від одного двокрапкою.

35. Кадастрове зонування полягає у встановленні меж кадастрових зон і кварталів шляхом створення індексних кадастрових карт (планів) з урахуванням таких принципів:

суцільність покриття території України;

єдність методологічних підходів до здійснення кадастрового зонування в межах території України;

унікальність номерів кадастрових зон і кварталів;

незалежність кадастрового зонування від адміністративно-територіального поділу України.

36. Індексні кадастрові карти (плани) Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, селищ, сіл створюються в межах державного кордону та адміністративно-територіальних одиниць (з точністю, яка визначається Держгеокадастром) відповідно територіальними органами Держгеокадастру в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру шляхом:

1) визначення на картографічній основі Державного земельного кадастру меж кадастрових зон і кварталів з урахуванням меж державного кордону, адміністративно-територіальних одиниць, географічних об'єктів (річок, струмків, каналів, лісосмуг, вулиць, шляхів, інженерних споруд, огорож, фасадів будівель, лінійних споруд тощо), земельних ділянок, інших об'єктів Державного земельного кадастру;

2) присвоєння унікальних номерів кадастровим зонам і кварталам відповідно до пункту 34 цього Порядку.

37. Створені відповідно до пункту 36 цього Порядку індексні кадастрові карти (плани) в електронній та паперовій формі затверджуються наказом відповідного територіального органу Держгеокадастру, підписуються його керівником, засвідчуються печаткою такого органу та надсилаються на розгляд Держгеокадастру, яке протягом місяця з дня їх отримання:

1) перевіряє відповідність:

меж кадастрових зон і кварталів межам державного кордону, адміністративно-територіальних одиниць, географічних об'єктів (річок, струмків, каналів, лісосмуг, вулиць, шляхів, інженерних споруд, огорож, фасадів будівель, лінійних споруд тощо), земельних ділянок, інших об'єктів Державного земельного кадастру, а також межам суміжних кадастрових зон і кварталів;

номерів кадастрових зон і кварталів вимогам до їх унікальності та структури, зазначеним у пункті 34 цього Порядку;

2) видає наказ про внесення до Державного земельного кадастру відомостей про кадастрове зонування або повертає подані на розгляд індексні кадастрові карти (плани) для їх доопрацювання із зазначенням виявлених невідповідностей, строку їх усунення та повторного подання на розгляд Держгеокадастру;

3) у разі видання наказу про внесення до Державного земельного кадастру відомостей про кадастрове зонування:

забезпечує внесення до Державного земельного кадастру індексних кадастрових карт (планів) та відомостей про кадастрове зонування відповідно до пунктів 89 і 90 цього Порядку;

зберігає оригінали індексних кадастрових карт (планів) в електронній та паперовій формі.

38. Індексна кадастрова карта кадастрової зони за межами адміністративно-територіальних одиниць створюється Держгеокадастром відповідно до пункту 36 цього Порядку та вноситься до Державного земельного кадастру на підставі його наказу.

39. Індексна кадастрова карта України складається з внесених до Державного земельного кадастру індексних кадастрових карт (планів) адміністративно-територіальних одиниць та індексної кадастрової карти кадастрової зони за їх межами.

40. У разі виявлення в ході проведення робіт із землеустрою, ведення Державного земельного кадастру, оновлення його геодезичної та/або картографічної основи невідповідності внесених до Державного земельного кадастру меж кадастрових зон і кварталів межам державного кордону, адміністративно-територіальних одиниць (крім випадків, зазначених у пункті 41 цього Порядку), географічних об'єктів (річок, струмків, каналів, лісосмуг, вулиць, шляхів, інженерних споруд, огорож, фасадів будівель, лінійних споруд тощо), земельних ділянок, інших об'єктів Державного земельного кадастру межі відповідних кадастрових зон і кварталів можуть уточнюватися відповідно до пунктів 36-38 цього Порядку.

41. Зміна меж адміністративно-територіальних одиниць після внесення до Державного земельного кадастру індексних кадастрових карт (планів) та відомостей про кадастрове зонування не тягне за собою змін у кадастровому зонуванні відповідної території.

Повноваження державних кадастрових реєстраторів територіальних органів Держгеокадастру у районах, містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, в мм. Києві та Севастополі, установлені пунктами 8 і 9 цього Порядку, перерозподіляються відповідно до зміни меж адміністративно-територіальних одиниць без зміни у кадастровому зонуванні відповідної території.

{Пункт 41 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

Кадастрові та інші тематичні карти (плани)

42. Кадастровими картами (планами), що створюються під час ведення Державного земельного кадастру, є:

1) кадастрова карта Автономної Республіки Крим, області;

2) кадастрова карта району;

3) кадастровий план міста, селища, села;

4) кадастрова карта території України за межами адміністративно-територіальних одиниць.

Кадастрова карта території України складається з кадастрових карт (планів) адміністративно-територіальних одиниць та кадастрової карти території України за їх межами.

43. Кадастрова карта (план) ведеться в електронній (цифровій) формі за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру шляхом відображення на картографічній основі Державного земельного кадастру відомостей про кадастрове зонування земель та об'єкти Державного земельного кадастру.

44. Тематична карта (план) створюється шляхом відображення на обраній картографічній основі Державного земельного кадастру певного набору відомостей Державного земельного кадастру з метою їх кращої візуалізації та/або аналізу.

45. Під час ведення Державного земельного кадастру можуть створюватися такі тематичні карти (плани):

1) карти (плани) адміністративно-територіального поділу України;

2) карти (плани) адміністративно-територіального поділу окремих адміністративно-територіальних одиниць;

3) карти (плани) категорій земель;

4) карти (плани) цільового призначення земельних ділянок;

5) карти (плани) обмежень у використанні земель;

6) карти (плани) кількісних характеристик об'єктів Державного земельного кадастру;

7) карти (плани) якісних характеристик об'єктів Державного земельного кадастру;

8) карти (плани) рельєфу місцевості;

9) карти (плани) економічної оцінки земель;

10) карти (плани) нормативної грошової оцінки земель;

11) карти (плани) розподілу земель за угіддями;

12) карти (плани) розподілу земель між власниками, користувачами;

13) карти (плани), що відображають інформацію, отриману в порядку інформаційної взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами;

14) комплексні карти (плани), що містять обрані набори відомостей, зазначених у підпунктах 1-13 цього пункту.

46. З метою надання фізичним та юридичним особам актуальної картографічної інформації про об'єкти Державного земельного кадастру згідно з пунктами 162-199 цього Порядку виготовляється викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) за формою згідно з додатком 7.

47. Викопіювання виготовляється в масштабі, який забезпечує чітке відображення усіх елементів картографічної основи Державного земельного кадастру та відображених на ній відомостей Державного земельного кадастру (зокрема обліковий номер об’єкта Державного земельного кадастру; кадастровий номер земельної ділянки; номер кадастрового кварталу; номер кадастрової зони; найменування адміністративно-територіальної одиниці).

{Пункт 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

48. Вид картографічної основи та перелік відомостей Державного земельного кадастру, які відображаються на викопіюванні, визначаються фізичними та юридичними особами під час подання згідно з пунктами 162-199 цього Порядку заяви про отримання викопіювання.

Поземельні книги

49. Поземельна книга ведеться за формою згідно з додатком 8 під час державної реєстрації земельної ділянки, внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про зареєстровані земельні ділянки (в тому числі у разі їх поділу чи об'єднання, а також відновлення їх меж) відповідно до пунктів 107-137 цього Порядку.

50. Поземельна книга в електронній (цифровій) формі відкривається шляхом її формування за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру з використанням даних електронного документа.

Поземельна книга в електронній (цифровій) формі засвідчується електронним цифровим підписом Державного кадастрового реєстратора. Не завірені електронним цифровим підписом Державного кадастрового реєстратора записи у Поземельній книзі в електронній (цифровій) формі вважаються недійсними.

Дата відкриття Поземельної книги є датою державної реєстрації земельної ділянки.

Номером Поземельної книги є кадастровий номер земельної ділянки.

51. Внесення відомостей до Поземельної книги в електронній (цифровій) формі є внесенням відомостей до Державного земельного кадастру.

52. До Поземельної книги в електронній (цифровій) формі додаються електронні копії документів, що є підставою для внесення відомостей до неї.

53. Поземельна книга в паперовій формі відкривається шляхом роздрукування за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відповідної Поземельної книги в електронній (цифровій) формі.

Кожний аркуш Поземельної книги в паперовій формі засвідчується підписом Державного кадастрового реєстратора та скріплюється його печаткою. Не завірені підписом і не скріплені печаткою Державного кадастрового реєстратора записи у Поземельній книзі в паперовій формі вважаються недійсними.

54. До Поземельної книги в паперовій формі додаються всі документи, що є підставою для внесення відомостей до неї.

55. Державний кадастровий реєстратор забезпечує зберігання Поземельної книги в паперовій формі у порядку, визначеному Мінрегіоном.

56. Державний кадастровий реєстратор несе відповідальність за:

1) ведення Поземельної книги відповідно до вимог, зазначених у цьому Порядку;

2) відповідність відомостей, зазначених у Поземельній книзі, відомостям, зазначеним у документах, що є підставою для їх внесення;

3) тотожність відомостей, зазначених у паперовій та електронній (цифровій) формі Поземельної книги.

Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у документах, що є підставою для їх внесення до Поземельної книги, несуть особи, які видали (склали) такі документи.

57. Поземельна книга закривається у разі скасування державної реєстрації земельної ділянки у випадках, визначених пунктом 114 цього Порядку, та у разі виправлення помилки відповідно до пункту 156-2 цього Порядку.

{Пункт 57 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 726 від 02.10.2013, № 1115 від 23.12.2015}

58. У разі закриття Поземельної книги Державний кадастровий реєстратор:

1) за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру проставляє на титульному аркуші Поземельної книги в електронній (цифровій) формі електронну позначку про факт її закриття за власним електронним цифровим підписом;

2) проставляє на титульному аркуші Поземельної книги в паперовій формі позначку про факт її закриття за формою згідно з додатком 9.

59. У разі втрати Поземельної книги її відновлення здійснюється:

1) у паперовій формі - за даними відповідної Поземельної книги в електронній (цифровій) формі;

2) в електронній (цифровій) формі - за даними резервної копії Поземельної книги в електронній (цифровій) формі, створеної за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру, а у разі її відсутності - за даними відповідної Поземельної книги у паперовій формі або документації із землеустрою, на підставі якої внесено відомості до Державного земельного кадастру.

60. Запис у Поземельній книзі скасовується (поновлюється) Державним кадастровим реєстратором на підставі рішення суду.

61. Скасування (поновлення) запису в Поземельній книзі здійснюється шляхом внесення до Державного земельного кадастру відомостей про його скасування (поновлення) із зазначенням дати та підстави для скасування (поновлення), посади, прізвища та ініціалів Державного кадастрового реєстратора, який скасував (поновив) запис, та формування з використанням програмного забезпечення Державного земельного кадастру нових аркушів Поземельної книги, які засвідчуються:

в електронній (цифровій) формі - електронним цифровим підписом Державного кадастрового реєстратора;

у паперовій формі - підписом Державного кадастрового реєстратора та скріплюються його печаткою.

62. Державний кадастровий реєстратор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів особу, на яку зареєстрована земельна ділянка, про скасування (поновлення) запису за формою згідно з додатком 10.

63. Виправлення технічних помилок у Поземельній книзі або на окремих її аркушах здійснюється відповідно до пунктів 138-161 цього Порядку.

64. Невід'ємною складовою частиною Поземельної книги є кадастровий план земельної ділянки - картографічний документ, який створюється за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру за формою згідно з додатком 11 під час:

1) формування земельної ділянки;

2) надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

65. Кадастровий план земельної ділянки складається в електронній (цифровій) та паперовій формі у масштабі, який забезпечує обов'язкове чітке відображення відомостей, визначених статтею 34 Закону України "Про Державний земельний кадастр".

Основні вимоги щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про його об'єкти

66. До Державного земельного кадастру державними кадастровими реєстраторами вносяться відомості (зміни до них), зазначені у пунктах 21-25 цього Порядку, про об'єкти Державного земельного кадастру.

67. Внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру здійснюється виключно на підставі та відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" та цього Порядку.

Забороняється вимагати для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру надання документів та здійснення дій, прямо не передбачених Законом України "Про Державний земельний кадастр".

Документи, які є підставою для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, мають відповідати таким вимогам:

текст документів має бути написаний розбірливо;

документи не мають містити підчищення або дописки, закреслені слова чи інші не обумовлені в них виправлення, орфографічні та арифметичні помилки, бути заповнені олівцем, а також з пошкодженнями, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

документи мають відповідати вимогам Закону України "Про Державний земельний кадастр" та цього Порядку.

68. Відомості про об'єкти Державного земельного кадастру, що змінюються, вносяться до Державного земельного кадастру безперервно.

Відомості (зміни до них) вносяться одночасно до документів Державного земельного кадастру в текстовій та графічній формі.

69. Внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру здійснюється за заявою згідно з додатком 12 замовника документації із землеустрою та оцінки земель або її розробника від імені замовника, якщо це передбачено договором на виконання відповідних робіт (далі - заявник).

Заява разом з документацією із землеустрою або оцінки земель, електронним документом та іншими документами, зазначеними у пунктах 91-137 цього Порядку, подається заявником Державному кадастровому реєстраторові особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру здійснюється без подання заяви у випадках:

отримання відомостей (змін до них) у порядку інформаційної взаємодії з кадастрами та інформаційними системами;

отримання від органів державної влади та органів місцевого самоврядування рішень про затвердження документації із землеустрою та оцінки земель;

зазначених у пункті 119 цього Порядку.

70. Державний кадастровий реєстратор у момент надходження до нього заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру разом з документами, зазначеними у пункті 69 цього Порядку, перевіряє:

1) повноваження особи, що звернулася за внесенням відповідних відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

2) наявність повного пакета документів, необхідних для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

3) розташування об'єкта Державного земельного кадастру на території дії його повноважень;

4) придатність електронного документа для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

У разі звернення за внесенням відповідних відомостей (змін до них) неналежної особи (особи, яка не може бути заявником відповідно до цього Порядку), подання заявником не повного пакета документів та/або розташування об'єкта Державного земельного кадастру на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора Державний кадастровий реєстратор відмовляє такій особі, заявникові у прийнятті заяви безпосередньо у момент її подання або у день надходження рекомендованим листом зазначених документів за формою згідно з додатком 13 із зазначенням рекомендацій щодо усунення причин, що є підставою для такої відмови, зокрема найменування та місцезнаходження органу, до повноважень якого належить внесення відомостей (змін до них) про об'єкт Державного земельного кадастру.

У разі відповідності заяви разом з документами вимогам, зазначеним у цьому пункті, Державний кадастровий реєстратор приймає заяву до розгляду по суті та обліковує її відповідно до пункту 71 цього Порядку.

71. Заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру обліковуються шляхом їх реєстрації у Державному земельному кадастрі з присвоєнням їм реєстраційного номера, фіксацією дати їх реєстрації та створенням їх електронних копій за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості.

Дата реєстрації заяви у Державному земельному кадастрі є датою їх прийняття.

72. Під час прийняття заяв відповідно до пункту 70 цього Порядку до Державного земельного кадастру вносяться такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою:

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства) - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності); податковий номер (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті) або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті); реквізити документа, що посвідчує особу (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що його видав, тощо);

для юридичної особи (резидента та нерезидента) - найменування юридичної особи, податковий номер;

для територіальної громади - відомості про територіальну громаду міста, селища, села, району у місті, найменування та податковий номер органу місцевого самоврядування;

для органу державної влади - найменування та податковий номер органу державної влади;

4) кадастровий номер (за наявності) та місце розташування земельної ділянки або дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, щодо якого вносяться відомості згідно з відповідною заявою;

5) стислий зміст заяви;

{Підпункт 6 пункту 72 виключено на підставі Постанови КМ № 661 від 26.11.2014}

7) відомості про Державного кадастрового реєстратора, який прийняв заяву.

73. Державний кадастровий реєстратор у строк, що не перевищує 14 робочих днів з дня прийняття заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру:

1) розглядає її разом з документами, зазначеними у пункті 69 цього Порядку, та перевіряє:

відповідність документів вимогам, зазначеним у пункті 67 цього Порядку;

електронний документ відповідно до пункту 74 цього Порядку;

2) за результатами перевірки вносить відомості (зміни до них) до Державного земельного кадастру або приймає рішення про відмову у внесенні таких відомостей з підстав, зазначених у пунктах 91-137 цього Порядку, за формою згідно з додатком 14.

Державний кадастровий реєстратор не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові таке рішення.

У разі коли заявник особисто отримує рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, він пред'являє Державному кадастровому реєстраторові паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а у разі звернення уповноваженої заявником особи - також документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника. Документ, що підтверджує повноваження діяти від імені іноземної особи, повинен бути легалізований в установленому законодавством порядку.

74. Державний кадастровий реєстратор протягом строку, встановленого пунктом 73 цього Порядку, перевіряє електронний документ на відповідність:

1) даним Державного земельного кадастру (геодезичній та картографічній основам, даним кадастрових карт (планів);

2) вимогам до змісту, структури і технічних характеристик такого документа згідно з додатком 1;

3) даним документації із землеустрою та оцінки земель.

75. У разі відповідності поданих документів, зазначених у пункті 69 цього Порядку, вимогам, зазначеним у пункті 67 цього Порядку, та електронного документа вимогам, зазначеним у пункті 74 цього Порядку, Державний кадастровий реєстратор:

1) за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить електронний документ та відомості, які він містить, до Державного земельного кадастру;

2) робить на титульному аркуші документації із землеустрою та оцінки земель, матеріалах документації із землеустрою та оцінки земель, що містять графічне зображення об'єктів Державного земельного кадастру, аркушах відомостей про координати поворотних точок їх меж, частин, обмежень, угідь позначку про проведення перевірки електронного документа та внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру за формою згідно з додатком 15;

3) присвоює за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру земельній ділянці, що реєструється, кадастровий номер та у випадках, зазначених у пунктах 107-161 цього Порядку, відкриває Поземельну книгу (вносить відповідні записи до неї);

4) виготовляє у випадках, зазначених у пунктах 162-199 цього Порядку, витяг з Державного земельного кадастру для підтвердження внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру;

5) оприлюднює інформацію про внесення відомостей до Державного земельного кадастру згідно з пунктом 88 цього Порядку та відповідні відомості про об'єкти Державного земельного кадастру згідно з пунктами 162-199 цього Порядку;

6) повертає заявникові документацію із землеустрою та оцінки земель з проставленою позначкою про проведення перевірки електронного документа та внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Проставлення Державним кадастровим реєстратором зазначеної позначки є підставою для передачі відповідної документації на затвердження органу державної влади або органу місцевого самоврядування (у разі, коли згідно із законом така документація підлягає затвердженню даним органом).

76. Органи державної влади (крім Верховної Ради України) та органи місцевого самоврядування у строк не пізніше п'яти робочих днів після прийняття рішень про затвердження документації із землеустрою та оцінки земель, яка є підставою для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, подають або надсилають в електронній формі за цифровим підписом відповідної посадової особи Держгеокадастру або його територіальному органові відповідно до компетенції засвідчені копії таких рішень разом із супровідними листами для внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор протягом двох робочих днів з моменту отримання засвідчених копій рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування вносить до Державного земельного кадастру відповідні відомості.

77. У разі невідповідності електронного документа вимогам, зазначеним у пункті 74 цього Порядку, Державний кадастровий реєстратор:

1) складає за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру протокол проведення перевірки електронного документа за формою згідно з додатком 16;

2) повертає заявникові документацію із землеустрою та оцінки земель без позначки, зазначеної у пункті 75 цього Порядку, разом з електронним документом, протоколом його перевірки та іншими документами для виправлення зазначених у протоколі проведення перевірки електронного документа помилок та подання документів разом з цим протоколом для проведення повторної перевірки.

{Підпункт 2 пункту 77 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.11.2014}

78. У протоколі проведення перевірки електронного документа зазначаються:

1) дата та номер протоколу;

2) реєстраційний номер заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

3) вид та назва документації із землеустрою та оцінки земель;

4) відомості про замовника документації із землеустрою, зазначені у підпункті 3 пункту 72 цього Порядку;

5) кадастровий номер (за наявності) та місцезнаходження земельної ділянки або дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, щодо якого вносяться відомості (зміни до них) згідно з відповідною заявою;

6) відомості про розробника документації із землеустрою та оцінки земель;

7) відомості про невідповідність даних електронного документа вимогам, зазначеним у пункті 74 цього Порядку;

8) викопіювання з кадастрової карти (плану) відповідної адміністративно-територіальної одиниці з нанесенням на ньому контурів об'єктів перевірки;

9) прізвище та ініціали Державного кадастрового реєстратора, що провів перевірку електронного документа.

Протокол проведення перевірки підписується Державним кадастровим реєстратором та засвідчується його печаткою.

79. Розгляд доопрацьованого електронного документа, що містить відомості про результати робіт із землеустрою та оцінки земель, здійснюється у разі повторного звернення заявника відповідно до пунктів 66-78 цього Порядку.

80. Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру може бути відкликана заявником до прийняття Державним кадастровим реєстратором рішення щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру шляхом подання йому заяви про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру за формою згідно з додатком 17, до якої додається копія заяви, що відкликається.

81. Державний кадастровий реєстратор приймає заяву про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, реєструє її у Державному земельному кадастрі відповідно до пунктів 71 і 72 цього Порядку.

Під час прийняття заяви про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру до нього вносяться дані, передбачені пунктом 72 цього Порядку, а також відомості щодо підстави для відкликання заяви.

82. Державний кадастровий реєстратор розглядає заяву про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру не пізніше наступного робочого дня з моменту її прийняття.

83. За результатами розгляду заяви про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру Державний кадастровий реєстратор приймає рішення про залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її відкликанням згідно з додатком 18 або про відмову в її задоволенні згідно з додатком 19.

84. Державний кадастровий реєстратор приймає рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру в разі, коли:

1) із заявою про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа;

2) за результатами розгляду заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру Державним кадастровим реєстратором вже прийнято рішення про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або про відмову у внесенні таких відомостей;

3) заява про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру подана до Державного кадастрового реєстратора, який не має відповідних повноважень;

4) у Державному земельному кадастрі відсутні відомості про реєстрацію заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, за відкликанням якої звернувся заявник.

85. Державний кадастровий реєстратор не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття рішення про залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її відкликанням або про відмову в задоволенні заяви про відкликання видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові таке рішення.

У разі прийняття Державним кадастровим реєстратором рішення про залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її відкликанням він видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові також документи, зазначені у пункті 69 цього Порядку, подані для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру.

{Абзац другий пункту 85 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.11.2014}

У разі коли заявник особисто отримує рішення про залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її відкликанням або про відмову в задоволенні заяви про відкликання зазначеної заяви, заявник пред'являє Державному кадастровому реєстраторові паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а у разі звернення уповноваженої заявником особи - також документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника. Документ, що підтверджує повноваження діяти від імені іноземної особи, повинен бути легалізований в установленому законодавством порядку.

{Пункт 86 виключено на підставі Постанови КМ № 661 від 26.11.2014}

87. Заявникові безоплатно надається витяг з Державного земельного кадастру для підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей, в тому числі виправлення виявлених помилок відповідно до пункту 144 цього Порядку, про:

1) державну реєстрацію земельної ділянки;

2) обмеження у використанні земель;

3) межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;

4) межі державного кордону;

5) межі адміністративно-територіальних одиниць;

6) нормативну грошову оцінку земель, розташованих у межах територій адміністративно-територіальних одиниць;

7) економічну оцінку земель.

За бажанням заявника йому безоплатно надається витяг з Державного земельного кадастру, відповідна довідка, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру на заміну відповідного документа, в якому виявлено помилку.

Витяг з Державного земельного кадастру формується за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру одночасно з внесенням відповідних відомостей до Державного земельного кадастру відповідно до пункту 176 цього Порядку та надається заявникові відповідно до пункту 178 цього Порядку.

88. Про здійснення дій, передбачених пунктом 71, підпунктом 2 пункту 73, пунктами 77 і 83 цього Порядку, Державний кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру безпосередньо під час їх здійснення повідомляє заявникові шляхом оприлюднення відповідних фактів на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.

Зокрема, оприлюдненню на офіційному веб-сайті Держгеокадастру підлягають:

дата реєстрації заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та заяв про відкликання зазначених заяв;

вхідний (реєстраційний) номер заяв, зазначених в абзаці третьому цього пункту;

стислий зміст заяв, зазначених в абзаці третьому цього пункту;

інформація про результати розгляду заяв, зазначених в абзаці третьому цього пункту:

- внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

- відмова у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

- складення протоколу проведення перевірки електронного документа;

- залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її відкликанням;

- відмова в задоволенні заяви про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру.

88-1. Під час здійснення дій, передбачених підпунктом 3 пункту 195 цього Порядку, до Державного земельного кадастру із застосуванням програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі:

для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

для юридичної особи (резидента та нерезидента) - найменування, податковий номер;

для органів місцевого самоврядування - найменування, податковий номер;

для органів державної влади - найменування, податковий номер.

{Порядок доповнено пунктом 88-1 згідно з Постановою КМ № 782 від 30.09.2015}

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про геодезичну, картографічну основи Державного земельного кадастру, кадастрове зонування земель в межах території України

89. Відомості (зміни до них) про геодезичну, картографічну основи Державного земельного кадастру, кадастрове зонування земель в межах території України вносяться до Державного земельного кадастру на підставі наказу Держгеокадастру, в якому зазначаються:

1) щодо геодезичної основи Державного земельного кадастру:

дані про джерела інформації, відповідно до яких вносяться відомості (зміни до них) про геодезичну основу Державного земельного кадастру;

перелік пунктів державної геодезичної мережі, відомості про координати яких включаються до Державного земельного кадастру;

відомості про системи координат, в яких зазначаються координати пунктів державної геодезичної мережі (у разі, коли координати таких пунктів використовуються в інших системах координат, крім єдиної державної системи координат);

координати пунктів державної геодезичної мережі в єдиній державній системі координат та інших системах координат (у разі використання координат таких пунктів у даних системах координат для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру);

дата, з якої геодезична основа Державного земельного кадастру (зміни до неї) підлягає застосуванню;

2) щодо картографічної основи Державного земельного кадастру:

дані про джерела інформації, відповідно до яких вносяться відомості (зміни до них) про картографічну основу Державного земельного кадастру;

склад відомостей, що відображаються на картографічній основі Державного земельного кадастру;

дата створення картографічної основи Державного земельного кадастру;

відомості про особу, яка створила картографічну основу Державного земельного кадастру;

масштаб (точність) картографічної основи Державного земельного кадастру;

система координат картографічної основи Державного земельного кадастру;

дата, з якої картографічна основа Державного земельного кадастру (зміни до неї) підлягає застосуванню;

3) щодо кадастрового зонування земель в межах території України:

дата та номер наказів територіальних органів Держгеокадастру про затвердження індексних кадастрових карт (планів) відповідних адміністративно-територіальних одиниць (змін до них), крім випадків створення індексної кадастрової карти кадастрової зони за межами адміністративно-територіальних одиниць;

номери кадастрових зон і кварталів;

опис меж кадастрових зон і кварталів;

площа кадастрових зон і кварталів;

підстави для встановлення меж кадастрових зон і кварталів;

дата, з якої індексні кадастрові карти (плани) відповідних адміністративно-територіальних одиниць (зміни до них) підлягають застосуванню.

90. Державний кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить до Державного земельного кадастру його геодезичну, картографічну основи, індексні кадастрові карти (плани) відповідних адміністративно-територіальних одиниць (зміни до них), індексну кадастрову карту кадастрової зони за межами адміністративно-територіальних одиниць (зміни до неї) та відомості про них (зміни до них), зазначені у пункті 89 цього Порядку, та забезпечує їх відображення у Державному земельному кадастрі з дати, зазначеної у відповідному наказі Держгеокадастру, що є підставою для їх внесення.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах державного кордону

91. Для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про державний кордон Державному кадастровому реєстраторові подаються:

1) заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

2) рішення Верховної Ради України про затвердження документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону;

3) документація із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону, розроблена відповідно до актів (міжнародних договорів) щодо демаркації та делімітації державного кордону;

4) електронний документ.

{Підпункт 5 пункту 91 виключено на підставі Постанови КМ № 661 від 26.11.2014}

92. До Державного земельного кадастру вносяться відомості (зміни до них) про державний кордон, зазначені у пункті 21 цього Порядку.

93. Підставою для відмови у внесенні до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон та змін до них є:

1) подання документів, передбачених пунктом 91 цього Порядку, не в повному обсязі;

2) невідповідність поданих документів вимогам, передбаченим пунктом 70 цього Порядку.

94. Відомості про землі в межах державного кордону (зміни до них), які розташовані в межах адміністративно-територіальних одиниць, зазначені у пункті 22 цього Порядку, та відомості про землі в межах державного кордону (зміни до них), які розташовані за межами адміністративно-територіальних одиниць та не входять до їх складу (у частині, що характеризують такі землі з урахуванням їх місцезнаходження), вносяться до Державного земельного кадастру відповідно до пунктів 96-100 цього Порядку.

95. Державний кадастровий реєстратор протягом п'яти робочих днів з моменту внесення до Державного земельного кадастру відомостей, зазначених у пунктах 21 і 22 цього Порядку, за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру узагальнює такі відомості та вносить їх до Державного земельного кадастру.

Внесення відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць

96. Для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць Державному кадастровому реєстраторові подаються:

1) заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, крім випадків, зазначених у пункті 69 цього Порядку;

2) документація із землеустрою та оцінки земель, документи, які згідно з пунктом 97 цього Порядку є підставою для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;

3) електронний документ.

{Підпункт 4 пункту 96 виключено на підставі Постанови КМ № 661 від 26.11.2014}

97. До Державного земельного кадастру вносяться відомості (зміни до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, зазначені у пункті 22 цього Порядку, на підставі:

1) щодо повних назв адміністративно-територіальних одиниць та суміжних адміністративно-територіальних одиниць:

довідника "Україна. Адміністративно-територіальний устрій" до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій;

Державного реєстру географічних назв;

відповідного рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування;

2) щодо меж адміністративно-територіальної одиниці:

проектів землеустрою щодо встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць;

проектів формування території і встановлення меж селищних, сільських рад (якщо межі встановлені до набрання чинності Законом України "Про землеустрій");

3) щодо площі земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці:

проектів землеустрою щодо встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць;

проектів формування території і встановлення меж селищних, сільських рад (якщо межі встановлені до набрання чинності Законом України "Про землеустрій");

державної статистичної звітності - до 2015 року;

4) щодо інформації про акти, на підставі яких встановлені та змінені межі адміністративно-територіальних одиниць, - відповідного рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування;

5) щодо відомостей про категорії земель у межах адміністративно-територіальної одиниці:

матеріалів інвентаризації земель;

схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель у межах адміністративно-територіальних одиниць;

6) щодо угідь адміністративно-територіальної одиниці:

проектів землеустрою щодо забезпечення еколого-економічного обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь (щодо земель сільськогосподарського призначення);

проектів землеустрою щодо впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань (щодо земель інших категорій);

матеріалів інвентаризації земель;

7) щодо економічної оцінки земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці - технічної документації з такої оцінки;

8) щодо нормативної грошової оцінки земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці - технічної документації з такої оцінки;

9) відомості про бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці - технічної документації з бонітування ґрунтів;

10) щодо розподілу земель між власниками, користувачами:

державної статистичної звітності - до 2015 року;

даних державного реєстру земель;

даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

98. Підставою для відмови у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць є:

1) подання документів, передбачених пунктом 96 цього Порядку, не в повному обсязі;

2) невідповідність поданих документів вимогам, передбаченим пунктом 70 цього Порядку.

99. Відомості про землі в межах адміністративно-територіальної одиниці щодо обмежень у використанні земель та режимоутворюючих об'єктів вносяться до Державного земельного кадастру відповідно до пунктів 101-106 цього Порядку.

100. Державний кадастровий реєстратор протягом п'яти робочих днів з моменту внесення до Державного земельного кадастру відомостей, зазначених у пункті 22 цього Порядку, за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру узагальнює такі відомості та вносить їх до Державного земельного кадастру.

Внесення відомостей (змін до них) про обмеження у використанні земель

101. Для державної реєстрації обмеження у використанні земель (змін до нього) Державному кадастровому реєстраторові подаються:

1) заява про державну реєстрацію обмеження у використанні земель за формою згідно з додатком 20;

2) документація із землеустрою, інші документи, які згідно з пунктом 104 цього Порядку є підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження у використанні земель;

3) електронний документ.

{Підпункт 4 пункту 101 виключено на підставі Постанови КМ № 661 від 26.11.2014}

102. До Державного земельного кадастру вносяться відомості (зміни до них) про обмеження у використанні земель, зазначені у пункті 23 цього Порядку, на підставі:

1) схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;

2) проектів землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань;

3) проектів землеустрою щодо забезпечення еколого-економічного обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;

4) проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

5) технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

6) іншої документації із землеустрою відповідно до статті 25 Закону України "Про землеустрій";

7) договору;

8) рішення суду.

103. Відмова у здійсненні державної реєстрації обмеження у використанні земель (змін до нього) надається у разі, коли:

1) обмеження згідно із законом не підлягає державній реєстрації;

2) обмеження встановлюється на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;

3) із заявою про державну реєстрацію обмеження у використанні земель звернулася неналежна особа;

4) подані документи не відповідають вимогам, зазначеним у підпунктах 1 і 2 пункту 111 цього Порядку;

{Підпункт 4 пункту 103 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

5) заявлене обмеження вже зареєстроване.

104. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, здійснюється:

1) у процесі державної реєстрації земельних ділянок та внесення змін до відомостей про них відповідно до пунктів 107-134 цього Порядку;

2) на підставі заяви органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, за формою згідно з додатком 21, до якої додаються:

документація із землеустрою, яка згідно з пунктом 102 цього Порядку є підставою для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про такі обмеження;

електронний документ.

105. Підставою для відмови у внесенні до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, є:

1) подання документів, передбачених підпунктом 2 пункту 104 цього Порядку, не в повному обсязі;

2) невідповідність поданих документів вимогам, передбаченим пунктом 70 цього Порядку.

106. Державний кадастровий реєстратор протягом п'яти робочих днів з моменту внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них), зазначених у пункті 23 цього Порядку, за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру узагальнює такі відомості та вносить їх до Державного земельного кадастру.

Державна реєстрація земельної ділянки

107. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється під час її формування за результатами складення документації із землеустрою після її погодження у встановленому порядку та до прийняття рішення про її затвердження органом державної влади або органом місцевого самоврядування (у разі, коли згідно із законом така документація підлягає затвердженню таким органом) шляхом відкриття Поземельної книги на таку земельну ділянку відповідно до пунктів 49-54 цього Порядку.

108. Під час державної реєстрації земельної ділянки здійснюється:

1) державна реєстрація обмежень у використанні земельної ділянки, що існують на момент державної реєстрації земельної ділянки;

2) внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

109. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється за заявою:

1) особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки у разі її передачі у власність чи користування із земель державної чи комунальної власності, або уповноваженої нею особи;

2) власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності (у разі поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок) або уповноваженої ними особи;

3) органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (у разі формування земельних ділянок відповідно державної чи комунальної власності).

110. Для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстраторові, який здійснює таку реєстрацію, подаються:

1) заява про державну реєстрацію земельної ділянки за формою згідно з додатком 22;

2) оригінал погодженої відповідно до законодавства документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі, коли така документація підлягає обов'язковій державній експертизі землевпорядної документації);

3) електронний документ.

{Підпункт 4 пункту 110 виключено на підставі Постанови КМ № 661 від 26.11.2014}

111. Державний кадастровий реєстратор для здійснення державної реєстрації земельної ділянки протягом 14 календарних днів з дня реєстрації відповідної заяви перевіряє:

1) відповідність поданих документів вимогам, передбаченим пунктом 67 цього Порядку;

2) електронний документ відповідно до пункту 74 цього Порядку.

За результатами перевірки Державний кадастровий реєстратор виконує одну з таких дій:

здійснює державну реєстрацію земельної ділянки:

- за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру присвоює кадастровий номер земельній ділянці;

- відкриває Поземельну книгу та вносить відомості до неї (крім відомостей про затвердження документації із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також про власників, користувачів земельної ділянки);

- робить позначку про проведення перевірки електронного документа та внесення відомостей до Державного земельного кадастру відповідно до підпункту 2 пункту 75 цього Порядку;

- надає за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості, зазначені у підпункті 1 пункту 197 цього Порядку, відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування;

приймає рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки відповідно до пунктів 70, 73, 77-85 цього Порядку в разі:

- невідповідності поданих документів, зазначених у пункті 110 цього Порядку, вимогам, зазначеним у підпунктах 1 і 2 цього пункту;

{Абзац дев'ятий підпункту 2 пункту 111 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

- розташування в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини;

- розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;

- подання заявником документів, зазначених у пункті 110 цього Порядку, не в повному обсязі.

112. Після прийняття органом державної влади чи органом місцевого самоврядування рішення про затвердження документації із землеустрою, яка є підставою для державної реєстрації земельної ділянки, та надання Держгеокадастру або його територіальному органові відповідно до компетенції засвідченої копії такого рішення Державний кадастровий реєстратор протягом двох робочих днів з моменту її отримання вносить відповідні відомості до Поземельної книги в електронній (цифровій) та паперовій формі.

До Поземельної книги в паперовій формі додається засвідчена копія рішення, яке є підставою для внесення відомостей до неї.

113. Після отримання від органу державної реєстрації прав інформації в порядку інформаційного обміну Державний кадастровий реєстратор протягом двох робочих днів з моменту її отримання перевіряє відповідність відомостей Державного земельного кадастру відомостям про земельну ділянку, внесеним до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру та у разі:

невідповідності зазначених відомостей повідомляє про це суб’єкту, який здійснює повноваження у сфері державної реєстрації прав, за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

відповідності зазначених відомостей вносить інформацію про власників, користувачів земельної ділянки відповідно до даних про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно до Поземельної книги в електронній (цифровій) та паперовій формі.

{Пункт 113 в редакції Постанови КМ № 205 від 21.03.2016}

114. Державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором, який здійснює таку реєстрацію, у разі:

1) поділу чи об'єднання земельних ділянок - на підставі заяви про державну реєстрацію земельних ділянок, які утворилися в результаті такого поділу чи об'єднання;

2) коли протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на неї не зареєстроване з вини заявника, - на підставі даних про те, що протягом одного року Державному кадастровому реєстраторові органом державної реєстрації прав не надано відповідної інформації в порядку інформаційного обміну.

У разі скасування державної реєстрації з підстав, зазначених у підпункті 2 цього пункту, Державний кадастровий реєстратор у десятиденний строк повідомляє про це особу згідно з додатком 23, за заявою якої здійснено державну реєстрацію земельних ділянок.

Відомості про земельну ділянку у разі скасування її державної реєстрації:

{Пункт 114 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

набувають статусу архівних за рішенням Державного кадастрового реєстратора;

{Пункт 114 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

відображаються на кадастровій карті в архівному шарі даних геоінформаційної системи;

{Пункт 114 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

зберігаються в Державному земельному кадастрі постійно разом з відомостями про відповідного Державного кадастрового реєстратора, дату та час набуття статусу архівних такими відомостями.

{Пункт 114 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

115. Державна реєстрація земельних ділянок, переданих у власність (користування) без проведення їх державної реєстрації (в тому числі у разі, коли відомості про земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, не внесені до державного реєстру земель), здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів земельних ділянок державної чи комунальної власності) в порядку, визначеному для державної реєстрації земельної ділянки.

115-1. Кадастрові номери земельних ділянок, визначені відповідно до Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 749 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2263), але не присвоєні, вважаються присвоєними, а земельні ділянки - зареєстрованими у Державному земельному кадастрі з моменту письмового звернення замовника документації із землеустрою, на підставі якої було визначено кадастровий номер земельної ділянки, без подання електронного документа, якщо така документація затверджена в установленому законом порядку до 1 січня 2013 року.

Відомості про дану земельну ділянку в електронній формі вносяться до Державного земельного кадастру з одного з таких джерел:

{Пункт 115-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

обмінного файлу, на підставі якого визначено кадастровий номер земельної ділянки у період до 1 січня 2013 р., перетвореного в електронний документ;

{Пункт 115-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

відомостей Державного земельного кадастру із статусом архівних, набутим відповідно до пункту 138 цього Порядку.

{Пункт 115-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

При цьому кадастрові номери відповідних земельних ділянок не змінюються.

{Пункт 115-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

{Порядок доповнено пунктом 115-1 згідно з Постановою КМ № 726 від 02.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 26.11.2014}

115-2. У разі коли до 1 січня 2013 р. була розроблена технічна документація із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право на земельну ділянку, на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у власність, або надання в користування, у тому числі на умовах оренди, а відомості про таку земельну ділянку не внесені до державного реєстру земель, державна реєстрація такої земельної ділянки здійснюється на підставі зазначеної технічної документації із землеустрою згідно з пунктами 107-111 і 113 цього Порядку.

{Порядок доповнено пунктом 115-2 згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про зареєстровані земельні ділянки

116. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про зареєстровану земельну ділянку, зазначених у пункті 24 цього Порядку, здійснюється шляхом внесення таких відомостей до відповідної Поземельної книги.

У разі коли до Державного земельного кадастру вносяться відомості (зміни до них) про зареєстровану раніше земельну ділянку, на яку відповідно до цього Порядку Поземельна книга не відкривалася, такі відомості (зміни до них) вносяться до неї після її відкриття відповідно до пунктів 49-54 цього Порядку.

117. Відомості (зміни до них) про зареєстровані земельні ділянки вносяться до Державного земельного кадастру в разі внесення:

1) змін до відомостей про земельну ділянку, на яку відповідно до цього Порядку відкрито Поземельну книгу;

2) нових (додаткових) відомостей про земельну ділянку, на яку відповідно до цього Порядку відкрито Поземельну книгу;

3) змін до відомостей про земельну ділянку, на яку відповідно до цього Порядку Поземельна книга не відкривалася, та/або нових (додаткових) відомостей про земельну ділянку.

118. Внесення до Поземельної книги відомостей (змін до них) про зареєстровану земельну ділянку (крім випадків, зазначених у пункті 119 цього Порядку) здійснюється за заявою власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності відповідно до документації, що є підставою для внесення відповідних відомостей (змін до них) (крім випадків внесення відомостей про зміну виду використання).

119. До Поземельної книги без подання заяви вносяться відомості (зміни до них) про:

1) віднесення земельної ділянки до земель іншої адміністративно-територіальної одиниці;

2) зміну нормативної грошової оцінки земельної ділянки в результаті проведення нормативної грошової оцінки земель адміністративно-територіальних одиниць;

3) обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами;

4) власників, користувачів земельної ділянки відповідно до даних про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

5) затвердження документації із землеустрою та оцінки земель, на підставі якої внесено зміни до відомостей про земельну ділянку та/або нові (додаткові) відомості про земельну ділянку;

6) зареєстровані земельні ділянки, отримані в результаті інформаційної взаємодії між кадастрами та іншими інформаційними системами.

120. Внесення до Поземельної книги змін до відомостей про зареєстровану земельну ділянку здійснюється Державним кадастровим реєстратором шляхом:

1) проставлення на аркуші Поземельної книги в електронній (цифровій) формі, до відомостей якої вносяться зміни, відповідної електронної позначки за власним електронним цифровим підписом;

2) проставлення на аркуші Поземельної книги в паперовій формі, до відомостей якої вносяться зміни, позначки про внесення змін до відомостей за формою згідно з додатком 24;

3) виготовлення нового аркуша Поземельної книги в електронній (цифровій) та паперовій формі із зміненими відомостями та долучення такого аркуша до відповідної Поземельної книги для його зберігання разом з нею.

121. Для внесення до відомостей про земельну ділянку змін щодо цільового призначення земельної ділянки, складу угідь, нормативної грошової оцінки, а також до відомостей про межі земельної ділянки (у разі їх встановлення (відновлення) за фактичним використанням земельної ділянки) Державному кадастровому реєстраторові подаються:

1) заява за формою згідно з додатком 12;

2) оригінал документації із землеустрою або оцінки земель, яка є підставою для внесення таких змін (крім випадків зміни виду використання земельної ділянки в межах земель певної категорії);

3) електронний документ (крім випадків внесення відомостей про зміну виду використання).

{Підпункт 4 пункту 121 виключено на підставі Постанови КМ № 661 від 26.11.2014}

122. Підставою для відмови у внесенні до Поземельної книги змін до відомостей про земельну ділянку є:

1) розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;

2) звернення із заявою неналежної особи;

3) невідповідність поданих документів вимогам, зазначеним у підпунктах 1 і 2 пункту 111 цього Порядку;

{Підпункт 3 пункту 122 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

4) наявність заявлених відомостей у Поземельній книзі.

123. Для внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про зареєстровану земельну ділянку, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 119 цього Порядку, Державному кадастровому реєстраторові подаються:

1) документація, яка є підставою для внесення таких відомостей;

2) електронний документ.

124. Державний кадастровий реєстратор за результатами розгляду документів, поданих для внесення до Поземельної книги змін до відомостей про зареєстровану земельну ділянку, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 119 цього Порядку, вносить зміни до Поземельної книги в електронній (цифровій) формі, яка містить відомості про відповідну земельну ділянку.

До Поземельної книги в паперовій формі зміни до зазначених відомостей вносяться Державним кадастровим реєстратором у разі звернення власника або користувача земельної ділянки за внесенням певних відомостей (змін до них) до відповідної Поземельної книги та/або отриманням певних відомостей з Державного земельного кадастру про відповідну земельну ділянку.

125. Відомості про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, вносяться до Державного земельного кадастру до здійснення державної реєстрації цих прав.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про суборенду, сервітут, які поширюються на частини земельних ділянок, здійснюється за заявою правонабувача, сторін (сторони) правочину, за якими виникає право суборенди, сервітуту, або уповноважених ними осіб.

126. Для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, заявник подає:

1) заяву за формою згідно з додатком 25;

2) документи, на підставі яких виникає право суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється таке право;

3) документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту;

4) електронний документ.

{Підпункт 5 пункту 126 виключено на підставі Постанови КМ № 661 від 26.11.2014}

127. Відмова у внесенні до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, надається у разі, коли:

1) земельна ділянка розташована на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;

2) заявником подано документи не в повному обсязі;

3) подані документи не відповідають вимогам, зазначеним у підпунктах 1 і 2 пункту 111 цього Порядку;

{Підпункт 3 пункту 127 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

4) із заявою звернулася неналежна особа.

128. У разі коли протягом року з дня внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, право суборенди, сервітуту не зареєстроване (на підставі даних про те, що протягом року Державному кадастровому реєстраторові органом державної реєстрації прав не надано відповідної інформації в порядку інформаційного обміну), Державний кадастровий реєстратор:

1) за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру виключає з Поземельної книги в електронній (цифровій) формі запис про внесення відповідних відомостей, про що робить відповідну електронну позначку за власним електронним цифровим підписом на аркуші зазначеної Поземельної книги;

2) на аркуші Поземельної книги в паперовій формі, який містить відомості, що підлягають виключенню, робить позначку про таке виключення за формою згідно з додатком 26;

3) виготовляє новий (без зазначення в ньому виключених відомостей) аркуш Поземельної книги в паперовій формі, долучає його до відповідної Поземельної книги та зберігає разом з нею.

129. У разі виключення з Поземельної книги запису про внесення відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з підстави, зазначеної у пункті 128 цього Порядку, Державний кадастровий реєстратор у десятиденний строк повідомляє про це особу, за заявою якої здійснено таке внесення, за формою згідно з додатком 27.

130. Відомості (зміни до них) про нового власника, користувача земельної ділянки відповідно до даних про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вносяться до Поземельної книги Державним кадастровим реєстратором відповідно до пункту 113 цього Порядку.

131. Відомості (зміни до них) про обмеження у використанні земель вносяться до Поземельної книги Державним кадастровим реєстратором відповідно до пунктів 101-106 цього Порядку.

132. Відомості (зміни до них) про затвердження документації із землеустрою та оцінки земель, що є підставою для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, вносяться до Поземельної книги Державним кадастровим реєстратором відповідно до пункту 76 цього Порядку.

133. Відомості (зміни до них) про зареєстровану земельну ділянку, отримані в порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та іншими інформаційними системами, вносяться до Поземельної книги Державним кадастровим реєстратором відповідно до пункту 124 цього Порядку та Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами.

134. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру в разі внесення змін до відомостей про земельну ділянку, на яку відповідно до цього Порядку Поземельна книга не відкривалася, та/або нових (додаткових) відомостей про таку земельну ділянку до Поземельної книги (в тому числі у випадку, передбаченому пунктом 4 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Державний земельний кадастр", під час перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки з державного реєстру земель) здійснюється Державним кадастровим реєстратором відповідно до пункту 124 цього Порядку.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку в разі її поділу чи об'єднання з іншою земельною ділянкою, а також відновлення її меж

135. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку в разі її поділу чи об'єднання з іншою земельною ділянкою, а також відновлення її меж здійснюється шляхом внесення таких відомостей до відповідної Поземельної книги.

У разі коли відомості вносяться до Державного земельного кадастру про земельну ділянку (в разі її поділу чи об'єднання з іншою земельною ділянкою, а також відновлення її меж), на яку відповідно до цього Порядку Поземельна книга не відкривалася, такі відомості вносяться до відповідної Поземельної книги після її відкриття відповідно до пунктів 49-54 цього Порядку.

У разі внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку (в разі її поділу чи об’єднання з іншою земельною ділянкою), на яку відповідно до цього Порядку Поземельна книга була відкрита та закрита, або відомостей про земельну ділянку, що набули статусу архівних відповідно до пункту 138 цього Порядку, такі відомості вносяться до Поземельної книги відповідно до пунктів 49-54 цього Порядку на підставі відомостей Державного земельного кадастру про земельну ділянку із статусом архівних.

{Пункт 135 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

При цьому кадастрові номери земельних ділянок не змінюються.

{Пункт 135 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

136. Відомості до Державного земельного кадастру про земельну ділянку в разі її поділу чи об'єднання з іншою земельною ділянкою вносяться на підставі заяви про державну реєстрацію земельної ділянки, яка утворилася в результаті такого поділу чи об'єднання, шляхом здійснення Державним кадастровим реєстратором таких дій:

1) скасування державної реєстрації земельної ділянки шляхом закриття Поземельної книги відповідно до пункту 60 цього Порядку із скасуванням кадастрового номера земельної ділянки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

2) здійснення державної реєстрації земельної ділянки, яка утворилася в результаті поділу чи об'єднання, згідно з пунктами 107-111 і 113 цього Порядку;

3) внесення до Поземельної книги на земельну ділянку, сформовану в результаті поділу чи об'єднання земельних ділянок, запису про такий поділ чи об'єднання із зазначенням скасованого кадастрового номера земельної ділянки шляхом:

проставлення на титульному аркуші Поземельної книги в паперовій формі позначки про утворення земельної ділянки в результаті поділу чи об'єднання за формою згідно з додатком 28, в якій зазначаються скасований кадастровий номер земельної ділянки, підстава для поділу чи об'єднання земельної ділянки, дата такого поділу чи об'єднання, відомості про Державного кадастрового реєстратора, який зробив позначку;

проставлення на титульному аркуші Поземельної книги в електронній формі відповідної електронної позначки за власним електронним цифровим підписом Державного кадастрового реєстратора;

4) внесення до Поземельної книги на земельну ділянку, сформовану в результаті поділу чи об'єднання земельних ділянок, запису про обмеження у використанні земельної ділянки, яка поділена чи об'єднана з іншою (крім випадків, коли обмеження поширювалося лише на частину земельної ділянки, яка в результаті поділу земельної ділянки не увійшла до сформованої земельної ділянки).

136-1. Відомості до Державного земельного кадастру про земельну ділянку, раніше поділену на зареєстровані земельні ділянки, чи земельні ділянки, раніше об’єднані в одну земельну ділянку із зареєстрованих земельних ділянок, вносяться на підставі заяви про державну реєстрацію земельної ділянки шляхом здійснення Державним кадастровим реєстратором таких дій для кожної земельної ділянки:

1) скасування державної реєстрації земельної ділянки шляхом закриття Поземельної книги відповідно до пункту 60 цього Порядку із скасуванням кадастрового номера земельної ділянки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

2) здійснення державної реєстрації земельної ділянки, яка утворилася в результаті поділу чи об’єднання, згідно з пунктами 107-111 і 113 цього Порядку;

3) внесення до Поземельної книги на земельну ділянку, сформовану в результаті поділу чи об’єднання земельних ділянок, запису про такий поділ чи об’єднання із зазначенням скасованого кадастрового номера земельної ділянки шляхом:

проставлення на титульному аркуші Поземельної книги в паперовій формі позначки про утворення земельної ділянки в результаті поділу чи об’єднання за формою згідно з додатком 28, в якій зазначаються скасований кадастровий номер земельної ділянки, підстава для поділу чи об’єднання земельної ділянки, дата такого поділу чи об’єднання, відомості про Державного кадастрового реєстратора, який зробив позначку;

проставлення на титульному аркуші Поземельної книги в електронній формі відповідної електронної позначки за власним електронним цифровим підписом Державного кадастрового реєстратора;

4) внесення до Поземельної книги на земельну ділянку, сформовану в результаті поділу чи об’єднання земельних ділянок, запису про обмеження у використанні земельної ділянки, яка поділена чи об’єднана з іншою (крім випадків, коли обмеження поширювалося лише на частину земельної ділянки, яка в результаті поділу земельної ділянки не ввійшла до сформованої земельної ділянки).

{Порядок доповнено пунктом 136-1 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

137. У разі відновлення меж земельної ділянки за її фактичним використанням у зв'язку з неможливістю виявлення дійсних меж кадастрові номери відповідних земельних ділянок не скасовуються, а відповідні зміни до відомостей про межі земельних ділянок вносяться до поземельних книг відповідно до пунктів 116-118, 120-122 цього Порядку.

Виправлення помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру

138. Помилками у Державному земельному кадастрі є:

1) технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру;

2) технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру (в тому числі технічна помилка у документах, на підставі яких внесені відомості до Державного земельного кадастру);

3) помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель (в тому числі виявлена після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою);

4) помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії;

5) технічна помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель;

{Пункт 138 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}

6) помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки;

{Пункт 138 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}

7) помилка у застосуванні систем координат для земельних ділянок, які були зареєстровані до 1 січня 2013 р. та перенесені до Державного земельного кадастру.

{Пункт 138 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}

Відомості про земельну ділянку та інші об’єкти Державного земельного кадастру у разі виправлення помилки щодо реєстрації земельної ділянки або виправлення помилкового перенесення відомостей про земельну ділянку з Державного реєстру земель до Державного земельного кадастру та у разі скасування державної реєстрації земельної ділянки або виправлення помилки щодо інших об’єктів Державного земельного кадастру:

{Пункт 138 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

набувають статусу архівних за рішенням Державного кадастрового реєстратора;

{Пункт 138 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

відображаються на кадастровій карті в архівному шарі даних геоінформаційної системи;

{Пункт 138 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

зберігаються в Державному земельному кадастрі постійно разом з відомостями про відповідного Державного кадастрового реєстратора, дату та час набуття статусу архівних такими відомостями.

{Пункт 138 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

139. У разі виявлення фізичною або юридичною особою у витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної чи іншої помилки) заінтересована особа письмово повідомляє про це за формою згідно з додатком 29 територіальному органові Держгеокадастру у районі (місті) за місцезнаходженням земельної ділянки.

У повідомленні викладається суть виявлених помилок.

До повідомлення додаються документи, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей.

Повідомлення разом з доданими до нього документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

140. Повідомлення про виявлення технічних помилок обліковуються шляхом їх реєстрації у Державному земельному кадастрі з присвоєнням їм реєстраційного номера, фіксацією дати їх реєстрації та створенням їх електронних копій за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Повідомлення про виявлення технічних помилок реєструються в день їх надходження в порядку черговості.

Дата реєстрації повідомлень про виявлення технічних помилок у Державному земельному кадастрі вважається датою їх прийняття.

141. Під час прийняття повідомлень про виявлення технічних помилок до Державного земельного кадастру вносяться такі дані:

1) реєстраційний номер повідомлення;

2) дата реєстрації повідомлення;

3) відомості про особу, яка звернулася з повідомленням, зазначені у підпункті 3 пункту 72 цього Порядку;

4) відомості про документ, в якому виявлено технічну помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру), а саме: назва, реєстраційний номер та дата видачі;

5) суть виявлених помилок;

6) відомості про Державного кадастрового реєстратора, який прийняв повідомлення.

142. Розгляд повідомлення про виявлення технічної помилки та виконання за результатами його розгляду дій, передбачених пунктами 143-150 цього Порядку, здійснюються Державним кадастровим реєстратором у день надходження такого повідомлення.

143. Державний кадастровий реєстратор під час розгляду повідомлення про виявлення технічної помилки перевіряє відповідність відомостей Державного земельного кадастру інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей.

144. Якщо факт невідповідності відомостей Державного земельного кадастру інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, підтверджено, Державний кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру:

1) складає в електронній та паперовій формі протокол виправлення помилки за формою згідно з додатком 30;

2) безоплатно виправляє допущену помилку (крім випадків, коли технічна помилка допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру);

3) письмово повідомляє не пізніше наступного дня про виправлення помилки заінтересованим особам за формою згідно з додатком 31 (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок);

4) безоплатно видає заявникові за його бажанням витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру на заміну документа, в якому виявлено помилку.

145. У протоколі виправлення помилки зазначаються:

1) дата та номер протоколу;

2) реєстраційний номер повідомлення про виявлення технічних помилок (за наявності);

3) відомості про документ, в якому виявлено технічну помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру), а саме: назва, реєстраційний номер та дата видачі;

4) відомості про особу, яка звернулася з повідомленням про виявлення технічної помилки (за наявності), зазначені у підпункті 3 пункту 72 цього Порядку;

5) суть виявлених помилок;

6) відомості про Державного кадастрового реєстратора, який здійснив виправлення технічної помилки;

7) дані про об'єкт Державного земельного кадастру, у відомостях щодо якого виявлено технічну помилку.

Протокол виправлення помилки у паперовій формі підписується Державним кадастровим реєстратором та засвідчується його печаткою, а в електронній формі - власним електронним цифровим підписом.

146. Виправлення технічної помилки здійснюється Державним кадастровим реєстратором у Державному земельному кадастрі, витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру та всіх документах, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру (в електронній та паперовій формі) та містять відповідні відомості, шляхом повторного виготовлення (в електронній та паперовій формі) відповідних документів (їх аркушів).

147. На аркуші документа у паперовій формі, в якому виявлено технічну помилку, Державний кадастровий реєстратор робить позначку про наявність та виправлення помилки за формою згідно з додатком 32, в якій зазначаються:

1) дата та номер протоколу виправлення помилки;

2) дата та номер відповідного документа (за наявності), що містить виправлені відомості;

3) відомості про Державного кадастрового реєстратора, який зробив позначку.

На аркуші документа в електронній формі, в якому виявлено технічну помилку, Державний кадастровий реєстратор робить відповідну електронну позначку за власним електронним цифровим підписом.

148. Документ у паперовій формі, що містить виправлені відомості, разом з протоколом виправлення помилки та повідомленням про виявлення технічної помилки (за наявності) долучається до документа, в якому виявлено технічну помилку, і зберігається разом з ним.

149. Якщо за результатами розгляду повідомлення про виявлення технічної помилки Державним кадастровим реєстратором встановлено, що відомості Державного земельного кадастру відповідають інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, та не потребують виправлення у зв'язку з невиявленням відповідних технічних помилок у таких документах, Державний кадастровий реєстратор повідомляє заявникові про відмову у виправленні вказаних у його повідомленні помилок із зазначенням причини відмови згідно з додатком 33.

150. Якщо за результатами розгляду повідомлення про виявлення технічної помилки Державним кадастровим реєстратором встановлено, що відомості Державного земельного кадастру відповідають інформації, що міститься в документах, які є підставою для їх внесення, але потребують виправлення у зв'язку з виявленням технічних помилок у таких документах, Державний кадастровий реєстратор повідомляє про це заявникові згідно з додатком 34 із зазначенням документів та технічних помилок у них, виправлення яких має передувати виправленню відповідних відомостей у Державному земельному кадастрі.

Виправлення технічних помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок наявності технічних помилок у документах, на підставі яких внесені такі відомості, здійснюється Державним кадастровим реєстратором після виправлення помилок у зазначених документах за заявою заінтересованої особи за формою згідно з додатком 35 відповідно до пунктів 140-148 цього Порядку.

До заяви додаються:

документи (або їх посвідчені копії), на підставі яких до Державного земельного кадастру внесені відомості, та ті, що містять технічні помилки;

документи з виправленими технічними помилками, які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у Державному земельному кадастрі;

документ, що підтверджує оплату послуг з виправлення технічних помилок у Державному земельному кадастрі.

151. У разі виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, органом, що здійснює його ведення (в тому числі після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою), зазначений орган у п'ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересованій особі згідно з додатком 36 та виправляє зазначену помилку відповідно до пунктів 140-148 цього Порядку.

У повідомленні про виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, органом, що здійснює його ведення, зазначаються суть виявлених помилок та можливі шляхи їх виправлення.

152. У разі виявлення фізичною або юридичною особою у документації із землеустрою та оцінки земель помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру (в тому числі після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою), заінтересована особа звертається до Державного кадастрового реєстратора із заявою про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру за формою згідно з додатком 37.

До заяви додаються:

документи (або їх посвідчені копії), що містять зазначені у повідомленні помилки, допущені у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель (у разі наявності таких документів);

погоджена документація із землеустрою та оцінки земель з виправленими відомостями, яка є підставою для виправлення відповідних помилок у Державному земельному кадастрі;

документ, що підтверджує оплату послуг з внесення до Державного земельного кадастру виправлених відомостей у документації із землеустрою та оцінки земель (крім випадків внесення відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами або прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами).

Заява разом з доданими до неї документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

153. Виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель, здійснюється після внесення змін до такої документації.

154. Приймання та ведення обліку заяв про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру, їх оприлюднення та розгляд здійснюються відповідно до пунктів 69-88 цього Порядку після підтвердження факту допущення помилки у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель, внесення виправлень відповідно до пунктів 140-148 цього Порядку.

155. У разі виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, в документації із землеустрою та оцінки земель помилки, допущеної у його відомостях (у тому числі після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою), зазначений орган у п'ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересованій особі згідно з додатком 38 та виправляє зазначену помилку відповідно до пунктів 152-154 цього Порядку.

У повідомленні про виявлення помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель, зазначаються суть виявленої помилки та можливі шляхи її виправлення.

156. Виправлення помилок у відомостях про земельну ділянку може здійснюватися також на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) або матеріалів інвентаризації земель чи рішення суду.

156-1. Технічна помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель, виправляється на підставі повідомлення про виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру органом, що здійснює його ведення, за формою згідно з додатком 36.

У разі виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель, Державний кадастровий реєстратор:

виправляє технічну помилку у відомостях Державного земельного кадастру, яка виникла внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані у Державному реєстрі земель;

формує в електронній формі протокол виправлення технічної помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку або внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані в державному реєстрі земель, згідно з додатком 30-1;

засвідчує протокол виправлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані у державному реєстрі земель, власним електронним цифровим підписом.

Технічна помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель, за наявності відкритої Поземельної книги виправляється відповідно до пункту 156 цього Порядку.

Технічні помилки, допущені у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані у державному реєстрі земель, виправляються у день їх виявлення.

{Порядок доповнено пунктом 156-1 згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}

156-2. Помилка, що виникла у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку, виправляється на підставі заяви про виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку, за формою згідно з додатком 37-1.

До заяви додаються:

документація із землеустрою (відомості з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою), на підставі якої до Державного земельного кадастру внесені відомості;

документація із землеустрою, яка є підставою для виправлення помилок у Державному земельному кадастрі (за наявності).

Заява разом з доданими до неї документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Державний кадастровий реєстратор для виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку, здійснює:

закриття (у разі зміни площі або меж земельної ділянки) Поземельної книги згідно з пунктом 58 цього Порядку;

формування в електронній та паперовій формі протоколу виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку або внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані в державному реєстрі земель, згідно з додатком 30-1;

передачу органу державної реєстрації прав інформації в порядку інформаційного обміну про виправлену помилку, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку (у разі зміни площі або меж земельної ділянки).

Протокол виправлення помилки формується у двох примірниках, один з яких видається заявникові, другий - долучається до закритої Поземельної книги (у разі закриття Поземельної книги) або до заяви про виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку.

Виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки, можливе для тих земельних ділянок, на які у Державному земельному кадастрі відсутні актуальні відомості про речові права, зареєстровані у Державному реєстрі речових прав з 1 січня 2013 року.

{Порядок доповнено пунктом 156-2 згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}

156-3. Помилки у застосуванні систем координат для земельних ділянок, які були зареєстровані до 1 січня 2013 р. та перенесені до Державного земельного кадастру, виправляються адміністратором Державного земельного кадастру шляхом перерахування координат земельних ділянок, про що він за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру повідомляє Державному кадастровому реєстратору, який вносить виправлені відомості до Державного земельного кадастру та складає протокол за формою згідно з додатком 30-1 відповідно до абзаців шостого - десятого пункту 156-2 цього Порядку.

{Порядок доповнено пунктом 156-3 згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}

157. У разі виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, помилки у присвоєнні кадастрового номера земельній ділянці (в тому числі після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою) зазначений орган у п'ятиденний строк з моменту виявлення помилки:

1) складає в електронній та паперовій формі протокол виправлення помилки за формою згідно з додатком 30;

2) безоплатно виправляє помилку в кадастровому номері шляхом присвоєння земельній ділянці за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру нового кадастрового номера, наступного за останнім у відповідному кадастровому кварталі;

3) письмово повідомляє про це власникам, користувачам відповідної земельної ділянки за формою згідно з додатком 31.

158. Помилки, допущені у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, підлягають виправленню у Державному земельному кадастрі після їх виправлення у відповідних кадастрах та інформаційних системах.

159. У разі виявлення фізичною або юридичною особою помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, заінтересована особа письмово повідомляє про це відповідному територіальному органові Держгеокадастру згідно з додатком 39.

До повідомлення додаються документи, що підтверджують помилки та їх характер.

Повідомлення разом з доданими до нього документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

160. Приймання та ведення обліку заяв про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру, їх розгляд здійснюються відповідно до пунктів 69-88 цього Порядку після підтвердження факту допущення помилки у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, внесення відповідних виправлень відповідно до пунктів 140-148 цього Порядку.

161. У разі виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, помилки у його відомостях, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, зазначений орган у п'ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересованій особі згідно з додатком 40 та суб'єктові інформаційної взаємодії, від якого така інформація надійшла до Державного земельного кадастру.

У повідомленні про виявлення помилки у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, зазначаються суть виявленої помилки та можливі шляхи її виправлення.

Виправлення виявленої помилки здійснюється у п'ятиденний строк після отримання виправлених відомостей від відповідного суб'єкта інформаційної взаємодії відповідно до пунктів 144-148 цього Порядку.

Користування відомостями та документами Державного земельного кадастру

Форми надання відомостей Державного земельного кадастру

162. Відомості Державного земельного кадастру надаються державними кадастровими реєстраторами у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру;

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), за формою згідно з додатком 41;

3) викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);

4) копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.

{Пункт 162 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки надаються у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Під час здійснення нотаріальних дій відомості з Державного земельного кадастру надаються також нотаріусами за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

{Абзац сьомий пункту 162 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

Відомості з Державного земельного кадастру, внесені або перенесені до нього з Державного реєстру земель після 1 січня 2013 р., надаються у порядку, передбаченому пунктами 166-186 цього Порядку, у формі, зазначеній у підпунктах 1-4 цього пункту, також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг та уповноваженими посадовими особами виконавчих органів органів місцевого самоврядування.

{Пункт 162 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

Відомості з Державного земельного кадастру є актуальними на дату та час формування документів, визначених підпунктами 1-4 цього пункту.

{Пункт 162 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

Витяги, довідки, викопіювання та копії документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру, в паперовій та електронній  формі відповідно до Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” мають однакову юридичну силу.

{Пункт 162 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

163. Користування відомостями Державного земельного кадастру може також здійснюватися шляхом:

1) надання доступу до нього в режимі читання;

2) отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них;

3) пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держгеокадастру;

4) інформаційної взаємодії Держгеокадастру та Укрдержреєстру;

4-1) безпосереднього доступу та користування відомостями Державного земельного кадастру державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно під час проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки;

{Пункт 163 доповнено підпунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

5) інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами;

6) отримання органами державної влади, органами місцевого самоврядування інформації під час державної реєстрації відповідних земельних ділянок;

7) отримання органами державної влади, органами місцевого самоврядування узагальнених відомостей про кількість та якість земель.

{Підпункт 7 пункту 163 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

164. Відомості Державного земельного кадастру, які містять інформацію, що є державною таємницею, надаються в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про державну таємницю".

Інші відомості Державного земельного кадастру є відкритою інформацією, крім випадків, визначених законом.

165. Надання відомостей Державного земельного кадастру відповідно до пунктів 162 і 163 цього Порядку здійснюється на платній основі, крім випадків:

{Абзац перший пункту 165 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 726 від 02.10.2013}

1) видачі Державним кадастровим реєстратором витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку для підтвердження:

державної реєстрації земельної ділянки;

внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель;

внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;

внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі державного кордону, межі адміністративно-територіальних одиниць, нормативну грошову оцінку земель, розташованих у межах територій адміністративно-територіальних одиниць, економічну оцінку земель, обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами;

2) надання органам державної влади, органам місцевого самоврядування:

узагальнених відомостей про кількість та якість земель;

відомостей і документів Державного земельного кадастру щодо земель та земельних ділянок, розташованих на відповідній території, для здійснення повноважень, визначених законом;

3) надання органам державної влади, органам місцевого самоврядування узагальнених відомостей про кількість та якість земель;

{Підпункт 3 пункту 165 в редакції Постанови КМ № 205 від 21.03.2016}

4) пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей Державного земельного кадастру, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держгеокадастру, про:

межі адміністративно-територіальних одиниць;

кадастрові номери земельних ділянок;

межі земельних ділянок;

цільове призначення земельних ділянок;

розподіл земель між власниками, користувачами (форма власності, вид речового права);

обмеження у використанні земель та земельних ділянок;

зведені дані про кількість та якість земель;

нормативну грошову оцінку земель та земельних ділянок;

{Підпункт 4 пункту 165 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

5) безпосереднього доступу та користування відомостями Державного земельного кадастру державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно під час проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки;

{Підпункт 5 пункту 165 в редакції Постанови КМ № 205 від 21.03.2016}

6) надання суб’єктам речових прав на земельну ділянку довідок про осіб, які отримали доступ до інформації про цих суб’єктів в Державному земельному кадастрі.

{Пункт 165 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ № 782 від 30.09.2015}

Надання витягів з Державного земельного кадастру, довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території), викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану), засвідчених копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру, та витягів з них

{Назва підрозділу в редакції Постанови КМ № 205 від 21.03.2016}

166. Для отримання витягу з Державного земельного кадастру, довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану), довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі, засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього заявник або уповноважена ним особа за дорученням власника земельної ділянки, або нотаріус відповідно до пункту 17 частини першої статті 34 Закону України "Про нотаріат" під час вчинення правочину щодо земельної ділянки подає Державному кадастровому реєстраторові або адміністраторові центру надання адміністративних послуг чи уповноваженій посадовій особі виконавчого органу органу місцевого самоврядування:

{Абзац перший пункту 166 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 782 від 30.09.2015, № 205 від 21.03.2016}

1) заяву (у паперовій або електронній формі) за формою згідно з додатком 42;

{Підпункт 1 пункту 166 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

2) документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру або довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану), або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього (крім випадків, визначених пунктом 165 цього Порядку);

3) документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому порядку.

У разі коли заявник або уповноважена ним особа за дорученням власника земельної ділянки, або нотаріус відповідно до пункту 17 частини першої статті 34 Закону України "Про нотаріат" під час вчинення правочину щодо земельної ділянки відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" та пункту 187 цього Порядку мають доступ до Державного земельного кадастру, вони мають право надсилати документи, зазначені у підпунктах 1-3 цього пункту, Державному кадастровому реєстраторові в електронній формі за власним цифровим підписом засобами електрозв'язку та отримувати документи, зазначені в абзаці першому цього пункту, в електронній формі за цифровим підписом Державного кадастрового реєстратора.

У разі подання заяви адміністратору центру надання адміністративних послуг чи уповноваженій посадовій особі виконавчого органу органу місцевого самоврядування надаються відомості з Державного земельного кадастру, які внесені або перенесені до нього з Державного реєстру земель після 1 січня 2013 року.

{Пункт 166 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

167. Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру у паперовій формі з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або в електронній формі надсилається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру.

Державний кадастровий реєстратор або адміністратор центру надання адміністративних послуг чи уповноважена посадова особа виконавчого органу органу місцевого самоврядування надає протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви (у разі подання заяви про надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку - у день її надходження) документ, передбачений пунктом 166 цього Порядку, або мотивовану відмову в наданні такого документа.

{Пункт 167 в редакції Постанови КМ № 205 від 21.03.2016}

167-1. У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Відомості з Державного земельного кадастру про земельну ділянку або мотивована відмова у наданні таких відомостей за бажанням заявника видаються Державним кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого органу органу місцевого самоврядування або надсилаються зазначеними особами поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку може бути виданий будь-яким Державним кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого органу органу місцевого самоврядування.

У разі подання заяви в електронній формі за власним електронним цифровим підписом (печаткою) заявника відомості з Державного земельного кадастру про земельну ділянку або мотивована відмова у наданні таких відомостей за бажанням заявника видаються також у формі електронного документа засобами телекомунікаційного зв’язку.

Незалежно від місця, форми та способу надання відомостей з Державного земельного кадастру додаткові кошти, крім встановленої згідно із законом плати за надання відповідних адміністративних послуг, не стягуються.

{Порядок доповнено пунктом 167-1 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

168. Відмова у наданні відомостей з Державного земельного кадастру надається у формі повідомлення у разі, коли:

1) у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;

2) із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа;

3) документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом.

Повідомлення про відмову у наданні відомостей надається за формою згідно з додатком 43.

169. Заяви (запити) про отримання документів, передбачених пунктом 166 цього Порядку, обліковуються шляхом їх реєстрації у Державному земельному кадастрі з присвоєнням їм реєстраційного номера, фіксацією дати їх реєстрації та створенням їх електронних копій за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Заяви (запити) реєструються в день їх надходження в порядку черговості.

Дата реєстрації заяви (запиту) у Державному земельному кадастрі є датою її прийняття.

170. Під час прийняття заяви (запиту) до Державного земельного кадастру щодо об'єкта Державного земельного кадастру вносяться такі дані:

1) реєстраційний номер заяви (запиту);

2) дата реєстрації заяви (запиту);

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою (запитом), зазначені у підпункті 3 пункту 72 цього Порядку;

4) кадастровий номер (за наявності) та місцезнаходження земельної ділянки або дані про інший об'єкт Державного земельного кадастру, щодо якого здійснено запит;

5) підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації (якщо запит здійснено органом державної влади, органом місцевого самоврядування);

6) відомості про оплату послуг з надання відомостей з Державного земельного кадастру або про їх безоплатне надання з посиланням на відповідну норму закону;

7) відомості про Державного кадастрового реєстратора (адміністратора центру надання адміністративних послуг, уповноважену посадову особу виконавчого органу органу місцевого самоврядування, нотаріуса), який прийняв заяву (запит).

{Підпункт 7 пункту 170 в редакції Постанови КМ № 205 від 21.03.2016}

171. Витяг з Державного земельного кадастру надається про:

1) межі державного кордону за формою згідно з додатком 44;

2) землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць (та за їх межами в межах державного кордону) за формою згідно з додатком 45;

3) обмеження у використанні земель за формою згідно з додатком 46;

4) земельну ділянку за формою згідно з додатком 47.

171-1. У день прийняття (у разі подання особисто) або надходження (у разі надіслання поштою або в електронній формі) заяви про надання відомостей Державний кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру перевіряє наявність відкритої Поземельної книги на земельну ділянку, відомості про яку запитуються.

У разі відсутності відкритої Поземельної книги на земельну ділянку, відомості про яку запитуються, за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру Державному кадастровому реєстратору за місцем розташування земельної ділянки повідомляється про необхідність відкриття Поземельної книги на таку земельну ділянку.

Державний кадастровий реєстратор за місцем розташування земельної ділянки, відомості про яку запитуються, у день надходження повідомлення про необхідність відкриття Поземельної книги відкриває відповідно до пунктів 107-161 цього Порядку Поземельну книгу на таку земельну ділянку.

У разі неможливості відкриття Поземельної книги на земельну ділянку внаслідок відсутності відомостей про неї у Державному реєстрі земель Державний кадастровий реєстратор вносить відповідний запис до відомостей Державного земельного кадастру про неможливість відкриття Поземельної книги на таку земельну ділянку із зазначенням причини прийняття даного рішення.

Про наявність відкритої Поземельної книги на земельну ділянку, відомості про яку запитуються, або про неможливість відкриття Поземельної книги на таку земельну ділянку за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру повідомляється Державному кадастровому реєстратору за місцезнаходженням центру надання адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати витяг, і зазначеному центру.

Державний кадастровий реєстратор за місцезнаходженням центру надання адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати витяг, у день надходження повідомлення про відкриття Поземельної книги на земельну ділянку формує, підписує витяг та передає його у паперовому вигляді до зазначеного центру для видачі заявнику.

У разі наявності у Державному земельному кадастрі відомостей про неможливість відкриття Поземельної книги на земельну ділянку, відомості про яку запитуються, Державний кадастровий реєстратор за місцезнаходженням центру надання адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати витяг, формує повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до пункту 168 цього Порядку і передає таке повідомлення у паперовому вигляді до зазначеного центру для видачі заявнику.

Після формування витягу або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру за допомогою програмного забезпечення заявнику надсилається на адресу електронної пошти (за наявності) повідомлення щодо завершення опрацювання його заяви про надання відомостей, її реєстраційного номера та місцезнаходження центру надання адміністративних послуг, в якому можна отримати витяг або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру.

Подання заяви в електронній формі про надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з Державного земельного кадастру про об’єкт Державного земельного кадастру та оплата послуги з їх надання за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру та електронних платіжних систем можуть здійснюватися через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру.

Для подання заяви в електронній формі заявник на Єдиному державному порталі адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки, що забезпечує формування та подання заяви (далі - Інтернет-сторінка), вносить за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру таку інформацію:

для фізичної особи:

- прізвище, ім’я та по батькові;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

- реквізити документа, що посвідчує особу (найменування, номер та серія документа, дата його видачі), та документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи (для уповноваженої особи);

- місце проживання;

для юридичної особи (резидента та нерезидента):

- найменування юридичної особи;

- податковий номер;

- контактний телефон;

- статус (власник/користувач земельної ділянки або уповноважена ним особа; спадкоємець; особа, в інтересах якої встановлено обмеження, або уповноважена нею особа);

- кадастровий номер земельної ділянки, стосовно якої замовляється витяг;

- адреса електронної пошти;

- найменування та місцезнаходження центру надання адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати витяг.

Після внесення інформації для подання заяви в електронній формі за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру заявнику повідомляється про прийняття заяви та присвоєний їй реєстраційний номер.

Перегляд заявником інформації про стан опрацювання та результати розгляду заяви в електронній формі здійснюється на Інтернет-сторінці за відомостями про:

кадастровий номер земельної ділянки;

дату подання заяви.

На підставі інформації, наданої заявником під час подання заяви в електронній формі та здійснення оплати послуги, Державний кадастровий реєстратор за місцезнаходженням центру надання адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати витяг, відповідно до пунктів 168-170, 176 цього Порядку формує заяву про надання відомостей з Державного земельного кадастру, а також витяг або повідомлення про відмову у наданні таких відомостей та передає їх у паперовому вигляді до зазначеного центру або за бажанням заявника надсилає такі відомості у формі електронного документа засобами телекомунікаційного зв’язку на адресу електронної пошти, зазначену у заяві.

Заява про надання відомостей у паперовому вигляді підписується заявником під час видачі йому центром надання адміністративних послуг витягу або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру.”;

{Порядок доповнено пунктом 171-1 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

172. У разі необхідності отримання додаткової до витягу з Державного земельного кадастру графічної інформації про об'єкт Державного земельного кадастру замовник може отримати викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) про такий об'єкт відповідно до пунктів 166-170, 181-183 цього Порядку.

173. На отримання витягу з Державного земельного кадастру про межі державного кордону, землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць (та за їх межами в межах державного кордону) мають право органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом.

174. На отримання витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель мають право:

1) органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом;

2) власники, користувачі земельних ділянок або уповноважені ними особи, земельні ділянки яких розташовані в межах або перетинаються межами обмежень у використанні земель та/або межами їх режимоутворюючих об'єктів (за наявності таких об'єктів);

3) особи, в інтересах яких встановлено обмеження, або уповноважені ними особи.

175. На отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку мають право:

1) фізичні та юридичні особи за умови їх ідентифікації з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи;

2) органи державної влади та органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом.

{Пункт 175 в редакції Постанови КМ № 782 від 30.09.2015}

176. Витяг з Державного земельного кадастру про об’єкт Державного земельного кадастру формується за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Примірник витягу в електронній формі Державний кадастровий реєстратор (адміністратор центру надання адміністративних послуг, уповноважена посадова особа виконавчого органу органу місцевого самоврядування) посвідчує власним цифровим підписом, а у паперовій формі - підписує та засвідчує свій підпис власною печаткою і надає заявникові. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку в електронній формі долучається до Поземельної книги в електронній формі.

{Абзац перший пункту 176 в редакції Постанови КМ № 1115 від 23.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

{Абзац другий пункту 176 виключено на підставі Постанови КМ № 1115 від 23.12.2015}

У разі коли витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку надається нотаріусом, примірник такого витягу підписується нотаріусом і посвідчується його печаткою та залишається у справах нотаріуса.

{Абзац третій пункту 176 в редакції Постанови КМ № 1115 від 23.12.2015}

177. У разі звернення за отриманням витягу з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру заявник пред'являє Державному кадастровому реєстраторові, адміністраторові центру надання адміністративних послуг чи уповноваженій посадовій особі виконавчого органу органу місцевого самоврядування паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а у разі звернення уповноваженої ним особи - також документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника.

{Абзац перший пункту 177 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

Документ, що підтверджує повноваження діяти від імені іноземної особи, повинен бути легалізований в установленому законодавством порядку.

177-1. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку містить відомості про земельну ділянку та права на неї, відомості про власника (користувача) земельної ділянки, крім персональних даних, які є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі (реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта громадянина України, місце проживання, дата народження фізичної особи).

{Порядок доповнено пунктом 177-1 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

178. Витяг з Державного земельного кадастру є дійсним протягом трьох місяців з моменту його видачі, крім витягу про земельну ділянку для оформлення права на спадщину, що видається спадкоємцям, та витягу з Державного земельного кадастру, що видається для підтвердження державної реєстрації земельної ділянки або внесення інших відомостей до Державного земельного кадастру, які є безстроковими.

179. Довідки з Державного земельного кадастру, що містять узагальнену інформацію про землі (території), надаються органам державної влади, органам місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом, особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів та Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

{Пункт 179 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015; в редакції Постанови КМ № 205 від 21.03.2016}

180. Довідка з Державного земельного кадастру, що містить узагальнену інформацію про землі (території), формується за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру у двох примірниках, які підписує Державний кадастровий реєстратор (адміністратор центру надання адміністративних послуг, уповноважена посадова особа виконавчого органу органу місцевого самоврядування) та засвідчує свій підпис власною печаткою, а у разі, коли довідка надається в електронній формі, - посвідчує його власним цифровим підписом.

{Абзац перший пункту 180 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

Перший примірник довідки надається заявникові, другий - зберігається у відповідному територіальному органі Держгеокадастру.

181. Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) надаються за формою згідно з додатком 7.

182. На отримання викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) мають право:

1) замовники витягів з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру в разі необхідності отримання ними додаткової графічної інформації про такий об'єкт;

2) органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом;

3) власники, користувачі земельних ділянок або уповноважені ними особи;

4) особи, в інтересах яких встановлено обмеження у використанні земель, або уповноважені ними особи;

5) оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які зареєстровані у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників;

{Підпункт 5 пункту 182 в редакції Постанов КМ № 726 від 02.10.2013, № 1115 від 23.12.2015}

5-1) особи, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, Державного реєстру інженерів-геодезистів, Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, для виконання зазначених робіт.

{Пункт 182 доповнено підпунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 726 від 02.10.2013; в редакції Постанови КМ № 205 від 21.03.2016}

183. Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) формується за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру в одному примірнику, який надається заявникові після підписання Державним кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого органу органу місцевого самоврядування та засвідчення його підпису власною печаткою, а у разі, коли викопіювання надається в електронній формі, - посвідчення його власним цифровим підписом.

{Пункт 183 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

184. Засвідчені копії документів Державного земельного кадастру та витяги з них надаються за формами згідно з додатками 48 і 49.

185. На отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них мають право особи, які відповідно до цього Порядку мають право на отримання оригіналів відповідних документів, а саме:

1) щодо документації, на підставі якої внесені відомості до Поземельної книги на земельну ділянку, - особи, яким належить речове право на таку земельну ділянку;

2) щодо інших документів (крім документів, що містять державну таємницю) - фізичні та юридичні особи;

3) щодо усіх документів Державного земельного кадастру та витягів з них - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, якщо це пов'язано із здійсненням ними повноважень, встановлених законом.

186. Засвідчені копії документів Державного земельного кадастру та витяги з них формуються за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру у двох примірниках, які підписує Державний кадастровий реєстратор (адміністратор центру надання адміністративних послуг, уповноважена посадова особа виконавчого органу органу місцевого самоврядування) та засвідчує свій підпис власною печаткою, а у разі, коли копія документа Державного земельного кадастру або витяг з нього надається в електронній формі, - посвідчує його власним цифровим підписом.

{Абзац перший пункту 186 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

Перший примірник копії документа Державного земельного кадастру або витягу з нього надається заявникові, другий - зберігається у відповідному територіальному органі Держгеокадастру.

Надання доступу до Державного земельного кадастру в режимі читання

187. Користування відомостями Державного земельного кадастру здійснюється шляхом надання доступу до нього в режимі читання:

1) банкам під час здійснення операцій з іпотеки;

2) особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

{Підпункт 2 пункту 187 в редакції Постанов КМ № 726 від 02.10.2013, № 1115 від 23.12.2015, № 205 від 21.03.2016}

2-1) особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та Державного реєстру інженерів-геодезистів, для виконання зазначених робіт;

{Пункт 187 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 726 від 02.10.2013}

{Підпункт 2-2 пункту 187 виключено на підставі Постанови КМ № 205 від 21.03.2016}

2-3) суб’єктам, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав;

{Пункт 187 доповнено підпунктом 2-3 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

3) нотаріусам під час здійснення нотаріальних дій щодо земельної ділянки (крім посвідчення заповіту) для отримання витягу з Державного земельного кадастру про таку земельну ділянку;

3-1) органам державної влади;

{Пункт 187 доповнено підпунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

3-2) органам місцевого самоврядування;

{Пункт 187 доповнено підпунктом 3-2 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

3-3) органам і підрозділам СБУ, що здійснюють контррозвідувальну діяльність та боротьбу з тероризмом.

{Пункт 187 доповнено підпунктом 3-3 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

188. Надання доступу до Державного земельного кадастру в режимі читання суб'єктам, зазначеним у пункті 187 цього Порядку, здійснюється адміністратором Державного земельного кадастру за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру з використанням телекомунікаційних каналів зв'язку та електронного цифрового підпису.

{Абзац перший пункту 188 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}

{Абзац другий пункту 188 виключено на підставі Постанови КМ № 1115 від 23.12.2015}

Доступ до Державного земельного кадастру з метою отримання відомостей в електронній формі забезпечується після їх підключення до зазначеного Кадастру.

{Пункт 188 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 457 від 24.06.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}

Послуги із забезпечення доступу суб’єктів, зазначених у пункті 187 цього Порядку, до Державного земельного кадастру, а саме підключення, технічне і технологічне супроводження такого доступу, надаються адміністратором Державного земельного кадастру згідно з заявою про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру в режимі читання за формою згідно з додатком 54.

{Пункт 188 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 457 від 24.06.2015; в редакції Постанови КМ № 1115 від 23.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

Заява подається в паперовій чи електронній формі. Заява в електронній формі посвідчується власним електронним цифровим підписом (печаткою) заявника.

{Пункт 188 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ  № 205 від 21.03.2016}

Надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру в режимі читання здійснюється адміністратором Державного земельного кадастру протягом п’яти робочих днів.

{Пункт 188 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ  № 205 від 21.03.2016}

{Пункт 188 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 457 від 24.06.2015}

188-1. Надання доступу до Державного земельного кадастру суб’єктам, зазначеним у пункті 5-1 цього Порядку, здійснюється адміністратором Державного земельного кадастру за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру з використанням телекомунікаційних каналів зв’язку та електронного цифрового підпису.

Послуги із забезпечення доступу суб’єктів, зазначених у пункті 5-1 цього Порядку, а саме підключення, до Державного земельного кадастру надаються адміністратором Державного земельного кадастру згідно із заявою про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру за формою згідно з додатком 55.

Заява подається до Держгеокадастру в паперовій чи електронній формі. Заява в електронній формі посвідчується власним електронним цифровим підписом (печаткою) заявника.

До заяви додається довідка про результати стажування або про виконання обов’язків Державного кадастрового реєстратора для суб’єктів, зазначених у пункті 5-1 цього Порядку.

Держгеокадастр у день надходження заяви розглядає її та передає адміністратору Державного земельного кадастру для проведення перевірки відповідності автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру та програмного забезпечення вимогам, зазначеним у пункті 189 цього Порядку.

Адміністратор Державного земельного кадастру протягом трьох робочих днів проводить зазначену перевірку та надає Держгеокадастру акт перевірки за формою згідно з додатком 56.

У разі відповідності автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру та програмного забезпечення вимогам, зазначеним у пункті 189 цього Порядку, Держгеокадастр протягом одного робочого дня з моменту надходження акта перевірки надає адміністратору Державного земельного кадастру дозвіл на надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру суб’єктам, зазначеним у пункті 5-1 цього Порядку, що здійснюється безоплатно протягом одного робочого дня з моменту отримання такого дозволу.

{Порядок доповнено пунктом 188-1 згідно з Постановою КМ  № 205 від 21.03.2016}

189. Автоматизоване робоче місце користувача Державного земельного кадастру повинно відповідати вимогам до автоматизованого робочого місця користувача Державного земельного кадастру та програмного забезпечення згідно з додатком 57.

Адміністратор Державного земельного кадастру на своєму офіційному веб-сайті розміщує зазначені вимоги.

{Пункт 189 в редакції Постанови КМ № 205 від 21.03.2016}

190. Доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання може надаватися до відомостей про:

1) геодезичну основу Державного земельного кадастру;

2) картографічну основу Державного земельного кадастру;

3) державний кордон (графічне зображення державного кордону, повні назви суміжних іноземних держав, опис меж прикордонної смуги, документи, на підставі яких встановлено державний кордон, проведено демаркацію державного кордону);

4) землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць (назва адміністративно-територіальної одиниці, опис меж адміністративно-територіальної одиниці, площа земель в межах адміністративно-територіальної одиниці, повні назви суміжних адміністративно-територіальних одиниць, акти, на підставі яких встановлені та змінені межі адміністративно-територіальних одиниць, категорії земель у межах адміністративно-територіальної одиниці (назва, код (номер), межі категорії земель, опис меж, площа, документи, на підставі яких встановлено категорію земель), угіддя адміністративно-територіальної одиниці (назва, код (номер), контури угідь, площа, документи, на підставі яких визначено угіддя, якісні характеристики угідь), економічна та нормативна грошова оцінка земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці, бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці);

5) землі в межах державного кордону за межами територій адміністративно-територіальних одиниць (відомості, зазначені у підпункті 4 цього пункту, у частині, що характеризують такі землі з урахуванням їх місцезнаходження);

6) обмеження у використанні земель (вид, опис меж, площа, зміст обмеження, опис режимоутворюючого об'єкта - контури, найменування та характеристики, що обумовлюють встановлення обмежень (за наявності такого об'єкта), документи, на підставі яких встановлено обмеження у використанні земель);

7) земельну ділянку (кадастровий номер, місцезнаходження, опис меж, площа, міри ліній по периметру, координати поворотних точок меж, прив'язка поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі, якісний стан земель та бонітування ґрунтів, інші об'єкти Державного земельного кадастру, до яких територіально (повністю або частково) входить земельна ділянка, цільове призначення (категорія земель, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель), склад угідь із зазначенням контурів будівель і споруд, їх назви, обмеження у використанні земельних ділянок, частина земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки, нормативна грошова оцінка, документація із землеустрою та оцінки земель щодо земельної ділянки та інші документи, на підставі яких встановлено відомості про земельну ділянку, а також відомості про власників, користувачів земельної ділянки).

Суб’єктам, зазначеним у підпунктах 1 і 3 пункту 187 цього Порядку, доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається до відомостей, передбачених підпунктами 4-7 цього пункту (крім відомостей про прив’язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі та координат поворотних точок меж земельної ділянки).

{Пункт 190 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

Суб’єктам, зазначеним у підпунктах 2 і 2-1 пункту 187 цього Порядку, доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається до відомостей, передбачених підпунктами 2, 6-7 цього пункту (крім відомостей про прив’язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі та координат поворотних точок меж земельної ділянки).

{Пункт 190 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

Суб’єктам, зазначеним у підпункті 2-3 пункту 187 цього Порядку, доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається до відомостей, передбачених підпунктами 6-7 цього пункту (крім відомостей про прив’язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі та координат поворотних точок меж земельної ділянки).

{Пункт 190 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

Суб’єктам, зазначеним у підпункті 3-1 пункту 187 цього Порядку, доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається до відомостей, передбачених підпунктами 2, 4-6 цього пункту (крім відомостей про прив’язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі та координат поворотних точок меж земельної ділянки).

{Пункт 190 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

Територіальним органам центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається в межах території дії їх повноважень.

{Пункт 190 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

Суб’єктам, зазначеним у підпункті 3-2 пункту 187 цього Порядку, доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається до відомостей, передбачених підпунктами 2, 4-6 цього пункту (крім відомостей про прив’язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі та координат поворотних точок меж земельної ділянки).

{Пункт 190 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

Доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається:

{Пункт 190 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

сільським, селищним, міським радам у межах території адміністративно-територіальної одиниці - району;

{Пункт 190 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

обласним радам у межах території адміністративно-територіальної одиниці - області;

{Пункт 190 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

Київській та Севастопольській міським радам у межах території адміністративно-територіальної одиниці - мм. Києва та Севастополя.

{Пункт 190 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

Суб’єктам, зазначеним у підпункті 3-3 пункту 187 цього Порядку, доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається до відомостей, передбачених підпунктами 2-7 цього пункту (крім відомостей про прив’язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі та координат поворотних точок меж земельної ділянки).

{Пункт 190 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

191. Для отримання інформації з Державного земельного кадастру суб'єкт, зазначений у пункті 187 цього Порядку, здійснює пошук у Державному земельному кадастрі.

Отриману в результаті пошуку інформацію забороняється надавати іншим особам за їх зверненням, крім випадків, встановлених законом.

Суб'єкт, зазначений у пункті 187 цього Порядку, здійснює заходи щодо забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню інформації, отриманої в результаті доступу до Державного земельного кадастру, відповідно до законодавства.

192. Формування інформації з Державного земельного кадастру здійснюється за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відповідно до авторизованого запиту суб'єкта, зазначеного у пункті 187 цього Порядку, з обов'язковим зазначенням у ньому підстав для формування такого запиту та критеріїв пошуку інформації про об'єкт Державного земельного кадастру, щодо якого здійснюються певні дії.

193. Під час доступу суб'єкта, зазначеного у пункті 187 цього Порядку, до Державного земельного кадастру за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру фіксуються:

1) особа суб'єкта, зазначеного у пункті 187 цього Порядку;

2) дата, час та тривалість доступу;

3) підстави та параметри запита до Державного земельного кадастру;

4) обсяг та зміст інформації, доступ до якої надано відповідно до авторизованого запиту суб'єкта, зазначеного у пункті 187 цього Порядку.

194. З метою забезпечення захисту інформації, доступ до якої надається відповідно до запитів суб'єктів, зазначених у пункті 187 цього Порядку, використовуються засоби захисту інформації відповідно до законодавства.

Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держгеокадастру

195. Користування відомостями Державного земельного кадастру шляхом пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держгеокадастру, здійснюється фізичними та юридичними особами:

1) у випадках, передбачених підпунктами 1-8 пункту 196 цього Порядку, - безоплатно з використання поширених веб-оглядачів та редакторів без застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів цілодобово без обмеження з можливістю анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації;

{Підпункт 1 пункту 195 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

2) у випадках, передбачених підпунктами 9-12 пункту 196 цього Порядку, - на платній основі з використанням поширених веб-оглядачів та редакторів із застосуванням програмного забезпечення Державного земельного кадастру шляхом авторизованого запиту фізичних та юридичних осіб цілодобово з можливістю перегляду, копіювання та роздрукування інформації;

{Підпункт 2 пункту 195 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

3) у випадках, передбачених підпунктами 13-16 пункту 196 цього Порядку, - безоплатно з використанням поширених веб-оглядачів та редакторів із застосуванням програмного забезпечення Державного земельного кадастру шляхом авторизованого запиту фізичних та юридичних осіб цілодобово з можливістю перегляду, копіювання та роздрукування інформації за умови ідентифікації особи (фізичної або юридичної), яка отримує доступ до інформації, з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи.

{Пункт 195 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ № 782 від 30.09.2015}

195-1. За надання відомостей з Державного земельного кадастру справляється адміністративний збір відповідно до частини третьої статті 38 Закону України “Про Державний земельний кадастр”.

{Порядок доповнено пунктом 195-1 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

196. На офіційному веб-сайті Держгеокадастру за допомогою технологічних та програмних засобів Державного земельного кадастру оприлюднюються відомості Державного земельного кадастру про:

1) межі адміністративно-територіальних одиниць;

2) кадастрові номери земельних ділянок;

3) межі земельних ділянок;

4) цільове призначення земельних ділянок;

5) розподіл земель між власниками, користувачами (форма власності, вид речового права);

6) обмеження у використанні земель та земельних ділянок;

7) зведені дані щодо кількісного та якісного обліку земель;

8) нормативну грошову оцінку земель та земельних ділянок;

9) земельні угіддя;

10) частини земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки;

11) координати поворотних точок меж об'єктів Державного земельного кадастру;

12) бонітування ґрунтів;

13) суб’єкта права власності на земельну ділянку:

для фізичних осіб (громадян України, іноземців, осіб без громадянства) - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), крім відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, місце проживання, дату народження фізичної особи;

{Абзац другий підпункту 13 пункту 196 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

для юридичної особи (резидента та нерезидента) - найменування, податковий номер;

для територіальної громади - відомості про територіальну громаду села, селища, міста, району в місті; найменування і податковий номер органу місцевого самоврядування;

для держави - відомості про державу Україна; найменування органу державної влади, що здійснює управління нерухомим майном; податковий номер органу державної влади;

{Пункт 196 доповнено підпунктом 13 згідно з Постановою КМ № 782 від 30.09.2015}

14) суб’єкта речового права на земельну ділянку:

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства) - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), крім відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, місце проживання, дату народження фізичної особи;

{Абзац другий підпункту 14 пункту 196 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016}

для юридичної особи (резидента та нерезидента) - найменування, податковий номер;

для органів місцевого самоврядування - найменування, податковий номер;

для органів державної влади - найменування, податковий номер;

{Пункт 196 доповнено підпунктом 14 згідно з Постановою КМ № 782 від 30.09.2015}

15) державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, права користування (сервітут) земельної ділянки, права постійного користування, права оренди (суборенди) земельною ділянкою; права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); права забудови земельної ділянки (суперфіцій).

У разі надання відомостей про державну реєстрацію права оренди (суборенди) земельної ділянки зазначається цільове призначення такої земельної ділянки;

{Пункт 196 доповнено підпунктом 15 згідно з Постановою КМ № 782 від 30.09.2015}

16) дату державної реєстрації, реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно із зазначенням відомостей про її кадастровий номер та орган, що здійснив державну реєстрацію.

{Пункт 196 доповнено підпунктом 16 згідно з Постановою КМ № 782 від 30.09.2015}

З метою інформування заявників про стан розгляду їх заяв (запитів) на офіційному веб-сайті Держгеокадастру оприлюднюються відомості, зазначені у пункті 88 цього Порядку.

Надання органам державної влади, органам місцевого самоврядування інформації під час державної реєстрації земельних ділянок, а також узагальнених відомостей про кількість та якість земель, а до 2015 року копій звітів державної статистичної звітності з кількісного обліку земель

197. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування в електронній формі за допомогою веб-сервісів, які є складовою частиною програмного забезпечення Державного земельного кадастру, шляхом розміщення відомостей Державного земельного кадастру на відповідній веб-сторінці органу державної влади або органу місцевого самоврядування надаються такі відомості:

1) відомості про державну реєстрацію земельної ділянки (дату державної реєстрації, орган, що здійснив таку реєстрацію), кадастровий номер, площу, місцезнаходження земельної ділянки, кадастровий план зареєстрованої земельної ділянки;

2) узагальнені відомості про кількість та якість земель;

3) до 2015 року - копії звітів державної статистичної звітності з кількісного обліку земель.

Доступ органу державної влади, органу місцевого самоврядування до зазначених відомостей є персоніфікованим і здійснюється за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру шляхом створення за його запитом персонального облікового запису та відповідної веб-сторінки органу державної влади або органу місцевого самоврядування.

Надання інших відомостей Державного земельного кадастру

198. Крім випадків, передбачених пунктами 162 і 163 цього Порядку, відомості Державного земельного кадастру надаються:

1) громадянам:

довідка про наявність та розмір земельної частки (паю) за формою згідно з додатком 50 (у випадку, передбаченому статтею 4 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям");

довідка про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання) за формою згідно з додатком 51 (з метою додержання вимог частини четвертої статті 116 Земельного кодексу України);

2) нотаріусам - витяг з Державного земельного кадастру про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку новому власникові земельної ділянки за формою згідно з додатком 52 (у випадку, передбаченому пунктом 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок");

3) суб’єктам речових прав на земельні ділянки - довідка про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі, за формою згідно з додатком 53.

{Пункт 198 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ № 782 від 30.09.2015}

199. Надання відомостей з Державного земельного кадастру, передбачених пунктом 198 цього Порядку, здійснюється державними кадастровими реєстраторами відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр”.

{Пункт 199 із змінами, внесеними згідно із Постановою КМ № 782 від 30.09.2015; в редакції  Постанови КМ № 205 від 21.03.2016}

Адміністрування Державного земельного кадастру

200. Адмініструванням Державного земельного кадастру є:

1) здійснення заходів щодо створення та супроводження програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

2) технічне і технологічне забезпечення Державного земельного кадастру;

3) збереження та захист відомостей Державного земельного кадастру.

Порядок адміністрування Державного земельного кадастру встановлюється Мінрегіоном.

201. Адміністрування Державного земельного кадастру здійснюється його адміністратором на підставі договорів, укладених з Держгеокадастром на проведення робіт та надання послуг, пов'язаних з адмініструванням Державного земельного кадастру, відповідно до пункту 200 цього Порядку.

202. Адміністратор Державного земельного кадастру провадить господарську діяльність у сфері ведення Державного земельного кадастру, а також інших сферах відповідно до цього Порядку та свого статуту.

203. Фінансове забезпечення адміністрування Державного земельного кадастру здійснюється відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр".

204. Адміністратор Державного земельного кадастру здійснює такі заходи щодо створення та супроводження програмного забезпечення Державного земельного кадастру:

1) створення та супроводження програмного забезпечення (в тому числі його впровадження, вдосконалення та проведення моніторингу, навчання користувачів програмного забезпечення Державного земельного кадастру), яке використовується Держгеокадастром та його територіальними органами під час ведення Державного земельного кадастру (в тому числі під час створення та оновлення його геодезичної та картографічної основи);

2) створення та супроводження програмного забезпечення (в тому числі його впровадження, вдосконалення та проведення моніторингу, навчання користувачів програмного забезпечення Державного земельного кадастру) з метою користування відомостями Державного земельного кадастру для пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держгеокадастру, крім випадків, коли відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" та цього Порядку такі дії здійснюються фізичними та юридичними особами безоплатно;

3) створення та супроводження програмного забезпечення (в тому числі його впровадження, вдосконалення та проведення моніторингу, навчання користувачів програмного забезпечення Державного земельного кадастру), яке використовується суб'єктами інформаційної взаємодії інших кадастрів та інформаційних систем, їх держателями та адміністраторами для користування відомостями Державного земельного кадастру;

4) створення та супроводження іншого програмного забезпечення, веб-сервісів, пов'язаних із створенням, внесенням та наданням відомостей Державного земельного кадастру відповідно до цього Порядку (в тому числі їх впровадження, вдосконалення та проведення моніторингу, навчання фізичних та юридичних осіб).

205. Адміністратор Державного земельного кадастру здійснює такі заходи щодо технічного і технологічного забезпечення Державного земельного кадастру:

1) технічне і технологічне забезпечення формування геодезичної та картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрового зонування та інформаційного наповнення Державного земельного кадастру;

2) технічне і технологічне забезпечення доступу користувачів програмного забезпечення Державного земельного кадастру до відомостей Державного земельного кадастру;

2-1) технічне і технологічне забезпечення підключення та супроводження доступу користувачів до відомостей Державного земельного кадастру;

{Пункт 205 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}

3) технічне і технологічне забезпечення користування відомостями Державного земельного кадастру суб'єктами інформаційної взаємодії інших кадастрів та інформаційних систем, їх держателями та адміністраторами під час здійснення такої взаємодії;

4) технічне і технологічне забезпечення користування відомостями Державного земельного кадастру органами державної влади, органами місцевого самоврядування в електронній формі за допомогою веб-сервісів;

5) технічне і технологічне забезпечення автоматизації ведення Державного земельного кадастру (в тому числі його матеріально-технічного, апаратного забезпечення, забезпечення засобами комунікації, введення в експлуатацію апаратних засобів та засобів комунікації та методичної підтримки);

6) технічне і технологічне забезпечення оброблення та систематизації відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру (в тому числі архівних матеріалів);

7) технічне і технологічне забезпечення зберігання та архівування відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру.

206. Адміністратор Державного земельного кадастру здійснює такі заходи щодо збереження та захисту відомостей, що містяться у Державному земельному кадастрі:

1) створення та забезпечення функціонування комплексної системи збереження та захисту відомостей Державного земельного кадастру відповідно до законодавства у сфері захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах;

2) авторизація доступу державних кадастрових реєстраторів, користувачів програмного забезпечення Державного земельного кадастру та суб'єктів інформаційної взаємодії інших кадастрів та інформаційних систем до Державного земельного кадастру;

3) створення, збереження та захист резервної копії відомостей Державного земельного кадастру;

4) впровадження та забезпечення використання засобів криптографічного та технічного захисту інформації під час ведення Державного земельного кадастру;

5) забезпечення використання електронного цифрового підпису для функціонування електронного документообігу під час ведення Державного земельного кадастру.


Додаток 1

до Порядку

ВИМОГИ

до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа

{У додатку 1 слово “Держземагентство” в усіх відмінках замінено словом “Держгеокадастр” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015}

Загальні положення

1. Ці вимоги встановлюють порядок оформлення електронного документа, що містить відомості про результати робіт із землеустрою та оцінки земель в електронному вигляді (електронного документа), формується з метою внесення даних до Державного земельного кадастру, а також визначають набір базових лексичних та синтаксичних правил для створення електронного документа.

2. У цих вимогах терміни вживаються у такому значенні:

атрибут - складова частина елемента електронного документа, що визначає його параметри;

виконавець робіт -  розробник документації із землеустрою та/або суб’єкт оціночної діяльності відповідно до статті 6 Закону України “Про оцінку земель”;

{Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ № 1115 від 23.12.2015}

елемент - складова частина електронного документа, що є закінченою смисловою одиницею. Елемент складається з одного або кількох вкладених у нього елементів (дочірні елементи) і атрибутів;

електронний документ - електронний файл уніфікованої форми для обміну інформацією, яка використовується під час ведення Державного земельного кадастру і виконання топографо-геодезичних робіт, робіт із землеустрою та оцінки земель.

3. Зміст електронного документа формується на основі відомостей, що містяться у паперових документах, складених виконавцями робіт.

4. До електронного документа вноситься інформація про:

результати та виконавців робіт із землеустрою та оцінки земель, топографо-геодезичних робіт;

об’єкти Державного земельного кадастру;

суб’єктів земельних відносин.

5. Базовими елементами формування електронного документа є геодезичні дані (координати точок повороту меж контуру об’єкта Державного земельного кадастру), які забезпечують просторову основу інших відомостей електронного документа і можливість їх використання у Державному земельному кадастрі.

6. Формат електронного документа визначає метамову, на основі якої визначаються специфічні, предметно-орієнтовані схеми даних для кожного виду документації із землеустрою та оцінки земель.

7. Виконавець робіт заповнює ті елементи електронного документа, щодо яких він розробляє документацію із землеустрою або оцінки земель відповідно до укладених договорів.

Логічна структура електронного документа

8. Електронний документ створюється у вигляді файла формату XML у кодуванні Unicode (UTF-8).

Електронний документ повинен бути коректним (well-formed) та валідним (valid).

9. Файл складається з текстових рядків, що містять елементи та атрибути, а також їх значення. Назви елементів та атрибутів складаються з англійських літер.

10. Типи елементів можуть бути простими (simple type) або комплексними (complex type). Комплексні типи як сукупність вкладених простих та комплексних типів описуються окремими таблицями.

11. Опис логічної структури елемента електронного документа наведено в додатку 1.

12. Зміст таблиці зазначається двома рядками з відповідними назвами “<Розташування елемента>” та “<Назва елемента>”.

13. У першому рядку змісту таблиці “<Розташування елемента>” зазначається розташування елемента в дереві XML схеми електронного документа у такому вигляді:

“<Назва кореневого елемента>/

<Назва дочірнього елемента першого рівня>/…/

<Назва дочірнього елемента N рівня>/”,

де N = 1, …, p; р - натуральне число.

14. Назва кореневого елемента електронного документа (UkrainianCadastralExchangeFile) зазначається в кожній таблиці опису структури елемента електронного документа.

15. У другому рядку змісту таблиці “<Назва елемента>” зазначаються назви дочірніх елементів відповідних рівнів - “<Назва дочірнього елемента N рівня>” та його скорочений опис українською мовою - “<Анотація дочірнього елемента N рівня>”.

16. Таблиця має кілька стовпчиків, що об’єднані під назвою “Склад елемента”, в яких зазначаються назви дочірніх елементів відповідних рівнів - “<Назва дочірнього елемента M рівня дочірнього елемента N рівня>” (де M = 1,…,k; k - натуральне число), їх типи - “<Тип дочірнього елемента M рівня дочірнього елемента N рівня>” та анотації - “<Анотація дочірнього елемента M рівня дочірнього елемента N рівня>” в такій послідовності:

у першому стовпчику - дочірні елементи першого рівня;

у другому - другого рівня.

Кількість рівнів дочірніх елементів може бути різною.

17. В останньому стовпчику таблиці під назвою “Додаткова інформація” зазначаються у разі необхідності додаткового опису наведених дочірніх елементів посилання на таблиці, які описують комплексні типи дочірніх елементів та інші елементи.

18. Перетини стовпчиків та рядків таблиці є полями таблиці.

Структура електронного документа

19. Структура електронного документа складається із службової та інформаційної частин. 

20. Службова частина (AdditionalPart) використовується для формування і обміну інформацією про реквізити електронного документа та виконавця робіт і складається з:

інформації про електронний документ;

інформації про осіб, які сформували, здійснили коригування даних електронного документа.

21. Інформаційна частина (InfoPart) використовується для обміну інформацією про об’єкти Державного земельного кадастру і їх метричні відомості та складається з:

метричної інформації електронного документа;

територіальної зони (групи об’єктів Державного земельного кадастру);

кадастрової зони;

кадастрового кварталу.

Інформація про електронний документ

22. Опис елемента “Інформація про електронний документ” (ServiceInfo) наведено в додатку 2.

23. Елемент “Інформація про електронний документ” (ServiceInfo) складається з таких елементів, в яких зазначаються:

1) в елементі “Ідентифікація електронного документа” (FileID) - дата формування електронного документа (FileDate) та його унікальний ідентифікатор (FileGUID).

Датою формування електронного документа є момент внесення всіх обов’язкових та опціонних даних, які одержані за результатами виконання земельнокадастрових та землеоціночних робіт та надання послуг.

Унікальний ідентифікатор електронного документа присвоюється у разі створення системи ідентифікуючих даних (ідентифікаторів);

2) в елементі “Версія формату електронного документа” (FormatVersion) - інформація про версію електронного документа у разі її присвоєння;

3) в елементі “Найменування територіального органу Держгеокадастру” (ReceiverName) - повне найменування територіального органу Держгеокадастру, який перевіряє дані електронного документа;

4) в елементі “Ідентифікатор територіального органу Держгеокадастру” (ReceiverIdentifier) - код територіального органу Держгеокадастру;

5) в елементі “Назва програмного забезпечення” (Software) - повна назва комп’ютерної програми, за допомогою якої формуються дані електронного документа;

6) в елементі “Версія програмного забезпечення” (SoftwareVersion) - версія комп’ютерної програми, за допомогою якої формуються дані електронного документа.

24. Інформація, що зазначається в елементах згідно з підпунктами 3 і 4 пункту 23 цих вимог, використовується під час проведення перевірки належності подання електронного документа на перевірку, систематизації електронних документів, з метою упорядкування даних Державного земельного кадастру, інформація, що зазначається в елементах згідно з підпунктами 5 і 6 пункту 23 цих вимог, - для проведення аналізу ефективності програмного забезпечення під час формування даних електронних документів та для внесення пропозицій стосовно їх вдосконалення.

Інформація про осіб, які сформували, здійснили коригування даних електронного документа

25. Опис елемента “Інформація про осіб, які сформували, здійснили коригування даних електронного документа” (InfoLandWork) наведено в додатку 3.

26. Елемент “Інформація про осіб, які сформували, здійснили коригування даних електронного документа” (InfoLandWork) складається з таких елементів, в яких зазначаються:

1) в елементі “Відомості про виконавця робіт” (Executor) - відомості про особу, яка сформувала дані електронного документа, згідно з додатком 4;

2) в елементі “Опис коригувань даних електронного документа” (Actions):

в елементі “Тип дії особи щодо коригування даних електронного документа” (TypeAction) - тип такої дії для кожної зміни даних електронного документа;

в елементі “Опис дій особи щодо коригування даних електронного документа” (Action) - опис дій особи під час коригування даних електронного документа;

в елементі “Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка здійснила коригування даних електронного документа” (ExecutorName) - прізвище, ім’я та по батькові особи, яка здійснила коригування даних електронного документа;

в елементі “Посада особи” (ExecutorPosition) - посада;

в елементі “Дата коригування” (DateApproved) - дата коригування даних електронного документа.

Метрична інформація електронного документа

27. Метрична інформація електронного документа (MetricInfo) наведена у додатку 5.

28. Метрична інформація електронного документа (MetricInfo) складається з таких елементів, в яких зазначається:

1) в елементі “Система координат” (CoordinateSystem) - дані про одну із систем геодезичних координат:

система координат СК42 (шестиградусна зона) (SC42) - державна система геодезичних координат 1942 року (в шестиградусних зонах), введена в дію постановою Ради Міністрів СРСР від 7 квітня 1946 р. № 760;

система координат СК-42 (трьохградусна зона)” (SC42_3) - державна система геодезичних координат 1942 року (в трьохградусних зонах);

місцева система координат (Local) - система геодезичних координат, утворена від державної системи координат;

система координат УСК-2000 (USC2000) - державна геодезична референцна система координат УСК-2000;

система координат WGS84 (WGS84) - світова геодезична референцна система WGS-84;

система координат 1963 року (SC63) - умовна система координат 1963 року, введена в дію постановою ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 14 лютого 1963 р. № 208-76;

2) в елементі “Система висот” (HeightSystem) - інформація про спосіб розрахунку висот, який використовується під час проведення геодезичних вимірів. Такими системами є балтійська система висот (Baltic); балтійська система висот 77 (Baltic77); інша система висот (Other);

3) в елементі “Одиниці виміру” (MeasurementUnit) - інформація про одиниці виміру, які використовуються під час проведення геодезичних вимірів та/або складення планово-картографічних матеріалів (метри (М), кілометри (Km) або інші одиниці виміру (Other);

4) в елементі “Координати вузлів полігона об’єкта Державного земельного кадастру” (PointInfo) - інформація про координати вузлів полігона об’єкта Державного земельного кадастру згідно з додатком 6;

5) в елементі “Блок опису поліліній” (Polyline) зазначаються:

в елементі “Полілінії межі полігона об’єкта Державного земельного кадастру” (PL) - інформація про полілінії межі полігона об’єкта Державного земельного кадастру;

в елементі “Унікальний номер полілінії межі полігона об’єкта Державного земельного кадастру” (ULID) - унікальний номер полілінії межі полігона об’єкта Державного земельного кадастру;

в елементі “Блок опису всіх вузлів полілінії” (Points) - опис усіх вузлів полілінії;

в елементі “Посилання на UPID вузла полігона об’єкта Державного земельного кадастру” (P) - посилання на UPID - унікальний номер вузла полігона об’єкта Державного земельного кадастру;

в елементі “Довжина лінії” (Length) - довжина лінії;

6) в елементі “Закріплені вузли межі полігона об’єкта Державного земельного кадастру” (ControlPoint) - перелік вузлів полілінії (посилання на UPID вузла полігона об’єкта Державного земельного кадастру) (Р), які встановлені в натурі (на місцевості).

Територіальна зона (група об’єктів Державного земельного кадастру)

29. Елемент “Територіальна зона (група об’єктів Державного земельного кадастру)” (TerritorialZoneInfo) наведений у додатку 7.

30. В елементі “Територіальна зона (група об’єктів Державного земельного кадастру)” (TerritorialZoneInfo) зазначаються такі елементи та дані:

1) в елементі “Номер територіальної зони - обліковий номер об’єкта Державного земельного кадастру” (TerritorialZoneNumber), зокрема:

в елементі “Код територіальної зони - групи об’єктів Державного земельного кадастру” (TerritorialZoneCode) - код (тризначний) територіальної зони згідно з переліком територіальних зон, наведеним у додатку 2 до Порядку ведення Державного земельного кадастру;

в елементі “Позначення виду об’єкта Державного земельного кадастру певної групи” (TerritorialZoneID) - ідентифікатор (шестизначний) територіальної зони для використання у пошуковій системі Державного земельного кадастру згідно з переліками та класифікаторами, наведеними у додатках 3-6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, додатком 42 до цих вимог (для відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць), а також номерами економіко-планувальних зон, зазначених у документації з оцінки земель (згідно з Національним стандартом № 2 “Оцінка нерухомого майна”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1442 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 44, ст. 2885), номерами зон регулювання забудови (функціональних зон), зазначених у відповідній містобудівній документації, номерами еколого-економічних зон та зон протиерозійного районування (зонування), встановлених відповідно до Порядку здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 681 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 21, ст. 1429);

{Абзац третій підпункту 1 пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 726 від 02.10.2013, № 1115 від 23.12.2015}

в елементі “Порядковий номер об’єкта Державного земельного кадастру певної групи та виду” (TerritorialZoneShortNumber) - порядковий номер (десятизначний) територіальної зони, який визначено за результатами робіт із землеустрою, оцінки земель чи кадастрових зйомок, складення містобудівної документації (крім відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць, де порядковий номер відповідає коду Державного класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97);

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 30 в редакції Постанови КМ № 1115 від 23.12.2015}

2) в елементі “Виконавець” (Executor) - інформація про виконавця робіт із встановлення меж територіальної зони, зокрема:

в елементі “Прізвище, ім’я та по батькові особи” (ExecutorName) - прізвище, ім’я та по батькові особи, яка підготувала документацію із землеустрою щодо встановлення меж територіальної зони;

в елементі “Посада виконавця” (ExecutorPosition) - посада особи, яка підготувала документацію із землеустрою щодо встановлення меж територіальної зони;

в елементі “Контактна інформація” (ContactInfo) - номер телефону (Phone), номер факсу (Fax), електронна адреса (Email);

в елементі “Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника” (Qualification) - номер кваліфікаційного сертифіката (QualificationNumber) та дата його видачі (Qualification Date);

{Підпункт 2 пункту 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}

2-1) в елементі “Об’єкти Державного земельного кадастру” (Objects) - відомості про державний кордон України згідно з додатком 40 до цих вимог, землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць згідно з додатком 41 до цих вимог та відомості про обмеження у використанні земель згідно з додатком 43 до цих вимог (вимоги до порядку оформлення електронного документа, що містить відомості про державний кордон України, землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць та обмеження у використанні земель, визначаються Мінрегіоном);

{Пункт 30 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}

2-2) в елементі “Опис режимоутворюючого об’єкта” (ModeObjects) - відомості про режимоутворюючі об’єкти згідно з додатком 44 до цих вимог;

{Пункт 30 доповнено підпунктом 2-2 згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}

3) в елементі “Відповідальна особа” (Chief), зокрема:

в елементі “Прізвище, ім’я та по батькові особи” (ChiefName) - прізвище, ім’я та по батькові відповідальної за дотримання вимог законодавства особи - виконавця робіт;

в елементі “Посада особи” (ChiefPosition) - посада відповідальної за дотримання вимог законодавства особи - виконавця робіт;

в елементі “Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника” (Qualification) - номер кваліфікаційного сертифіката (QualificationNumber) та дата його видачі (Qualification Date);

{Підпункт 3 пункту 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}

4) в елементі “Документація із землеустрою” (TechDocumentation), зокрема:

в елементі “Вид документації із землеустрою” (DocumentationType) - назва документації із землеустрою та її код згідно з додатком 8;

в елементі “Обліковий номер документації із землеустрою” (BookNumber) - номер документації із землеустрою, який присвоюється виконавцем робіт;

в елементі “Перелік документів, з яких складається документація із землеустрою” (DocumentList) - відповідно до змісту документації із землеустрою код кожного документа згідно з додатком 9, а у разі відсутності коду - повна назва документа, який містить документація із землеустрою;

в елементі “Дата складення документації із землеустрою” (DateDrafted) - дата складення документації із землеустрою;

в елементі “Дата складення акта приймання-передачі виконаних робіт” (DateSigned) - дата складення акта приймання-передачі робіт із землеустрою між виконавцем робіт і їх замовником;

5) в елементі “Державна експертиза землевпорядної документації” (DocumentExpertise), зокрема:

в елементі “Потреба у проведенні державної експертизи” (ExpertiseRequired) - відомості про проведення обов’язкової державної експертизи документації із землеустрою відповідно до Закону України “Про державну експертизу землевпорядної документації” згідно з додатком 10;

в елементі “Найменування органу Держгеокадастру” (Expertise Аuthority) - найменування структурного підрозділу Держгеокадастру або його територіального органу, який проводив державну експертизу землевпорядної документації;

в елементі “Дата висновку” (ExpertiseDate) - дата затвердження висновку державної експертизи землевпорядної документації відповідно до Закону України “Про державну експертизу землевпорядної документації”;

в елементі “Номер висновку” (ExpertiseNumber) - номер висновку державної експертизи землевпорядної документації;

6) в елементі “Затвердження документації із землеустрою” (DocumentationApproval), зокрема:

в елементі “Найменування органу” (ApprovedBy) - найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, який затвердив документацію із землеустрою;

в елементі “Дата документа” (ApprovalDate) - дата документа, яким затверджено документацію із землеустрою;

в елементі “Номер документа” (ApprovalNumber) - номер документа, яким затверджено документацію із землеустрою;

7) в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів територіальної зони” (Externals) - відомості про зовнішні межі територіальної зони;

8) в елементі “Блок опису внутрішніх полігонів територіальної зони” (Internals) - відомості про внутрішні межі територіальної зони.

Внесення відомостей в елементи, зазначені у підпунктах 7 і 8 цього пункту, здійснюється за допомогою елемента “Межа зовнішнього (внутрішнього) полігона територіальної зони” (Boundary) згідно з додатком 11.

31. Якщо документація із землеустрою не проходила державної експертизи, елемент “Державна експертиза землевпорядної документації” (DocumentExpertise) не заповнюється.

Кадастрова зона

32. Елемент “Кадастрова зона” (CadastralZoneInfo) наведений у додатку 12.

33. Елемент “Кадастрова зона” (CadastralZoneInfo) є елементом, який використовується в Державному земельному кадастрі для швидкого доступу до інформації про кадастровий квартал та присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, складається з таких елементів, в яких зазначаються:

1) в елементі “Номер кадастрової зони” (CadastralZoneNumber) -дванадцятизначний номер кадастрової зони;

2) в елементі “Ознака об’єкта Державного земельного кадастру” (CadastralUnit) - описова інформація про кадастрову зону (CadastralZone);

3) в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів кадастрової зони” (Externals) - відомості про зовнішні межі кадастрової зони;

4) в елементі “Блок опису внутрішніх полігонів кадастрової зони” (Internals) - відомості про внутрішні межі кадастрової зони.

Внесення відомостей у зазначені елементи здійснюється за допомогою елемента “Межа зовнішнього (внутрішнього) полігона кадастрової зони” (Boundary) згідно з додатком 11;

5) в елементі “Блок опису кадастрових кварталів” (CadastralQuarters) зібрані всі дані про кожний кадастровий квартал (CadastralQuarterInfo), з яких складається кадастрова зона.

Кадастровий квартал

34. Елемент “Кадастровий квартал” (CadastralQuarterInfo) наведений у додатку 13.

35. Елемент “Кадастровий квартал” (CadastralQuarterInfo) використовується в Державному земельному кадастрі для швидкого доступу до інформації про земельну ділянку (її місцезнаходження, права на неї та обмеження таких прав) і складається з таких елементів і даних, в яких зазначаються:

1) в елементі “Номер кадастрового кварталу” (CadastralQuarterNumber) - тризначний номер кадастрового кварталу;

2) в елементі “Інформація про регіон” (RegionalContacts):

прізвище, ім’я та по батькові керівника органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування на дату затвердження документації із землеустрою (LocalAuthorityHead);

прізвище, ім’я та по батькові начальника територіального органу Держгеокадастру у районах, містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення на дату погодження документації із землеустрою (DKZRHead);

3) в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів кадастрового кварталу” (Externals) - відомості про зовнішні межі кадастрового кварталу;

4) в елементі “Блок опису внутрішніх полігонів кадастрового кварталу” (Internals) - відомості про внутрішні межі кадастрового кварталу.

Внесення відомостей в елементи, зазначені у підпунктах 3 і 4 цього пункту, здійснюється за допомогою елемента “Межа зовнішнього (внутрішнього) полігона кадастрового кварталу” (Boundary) згідно з додатком 11;

5) в елементі “Блок опису земельних ділянок” (Parcels) - дані про кожну земельну ділянку (ParcelInfo), з яких складається кадастровий квартал.

Земельна ділянка

36. Елемент “Земельна ділянка” (ParcelInfo) наведений у додатку 14.

37. Елемент “Земельна ділянка” (ParcelInfo) складається з таких елементів:

“Місцезнаходження земельної ділянки” (ParcelLocationInfo);

“Категорія земель/Цільове призначення земельної ділянки/Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель” (CategoryPurposeInfo);

“Форма власності на земельну ділянку” (OwnershipInfo);

“Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь” (ParcelMetricInfo);

“Блок опису всіх власників земельної ділянки” (Proprietors);

“Право користування земельною ділянкою” (LegalModeInfo);

“Реквізити документації” (TechnicalDocumentationInfo);

“Державний акт на земельну ділянку” (StateActInfo);

“Грошова оцінка земельної ділянки” (ValuationInfo);

“Блок опису оренди земельної ділянки” (Leases);

“Блок опису суборенди земельної ділянки” (Subleases);

“Блок опису всіх обмежень земельної ділянки” (Restrictions);

“Блок опису всіх угідь земельної ділянки” (LandsParcel);

“Блок опису всіх суміжників земельної ділянки” (AdjacentUnits).

38. Елементи, зазначені у пункті 37 цих вимог, мають свій перелік елементів і даних, які характеризують земельну ділянку та права на неї як на об’єкт земельних відносин.

Місцезнаходження земельної ділянки

39. Елемент “Місцезнаходження земельної ділянки” (ParcelLocationInfo) наведений у додатку 15.

40. Елемент “Місцезнаходження земельної ділянки” (ParcelLocationInfo) складається з таких елементів і даних, в яких зазначаються:

1) в елементі “Регіон” (Region) - назва адміністративно-територіальної одиниці;

2) в елементі “Назва населеного пункту” (Settlement) - назва міста, селища, села без урахування належності земельної ділянки до земель населеного пункту чи її розташування за межами населеного пункту;

3) в елементі “Назва району” (District) - назва району, в якому розташовано населений пункт;

4) в елементі “Відношення до населеного пункту” (ParcelLocation) - належність земельної ділянки до земель в межах населеного пункту (Urban) або інформація про те, що земельна ділянка розташована за межами населеного пункту (Rural);

5) в елементі “Адреса земельної ділянки” (ParcelAddress) - місцезнаходження земельної ділянки. У разі коли земельна ділянка розташована в межах населеного пункту, зазначений елемент складається з таких елементів:

“Тип (вулиця, проспект, провулок)” (StreetType);

“Назва вулиці” (StreetName);

“Номер будинку” (Building);

“Номер корпусу” (Block);

6) в елементі “Блок додаткової інформації” (AdditionalInfoBlock) - вся необхідна додаткова інформація (AdditionalInfo) про місцезнаходження земельної ділянки.

Категорія земель/Цільове призначення земельної ділянки/Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель

41. Елемент “Категорія земель/Цільове призначення земельної ділянки/Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель” (CategoryPurposeInfo) наведений у додатку 16.

42. Елемент “Категорія земель/Цільове призначення земельної ділянки/Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель” (CategoryPurposeInfo) складається з таких елементів і даних, в яких зазначаються:

1) в елементі “Категорія земель” (Category) - назва категорії земель за їх основним цільовим призначенням згідно з додатком 3 до Порядку ведення Державного земельного кадастру;

2) в елементі “Цільове призначення земельної ділянки” (Purpose) - цільове призначення земельної ділянки згідно з документацією із землеустрою, яке визначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель;

{Підпункт 2 пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 726 від 02.10.2013}

3) в елементі “Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель згідно з документом, що є підставою для набуття права” (Use) - вид використання земельної ділянки, який визначається відповідно до частини п’ятої статті 20 Земельного кодексу України.

Форма власності на земельну ділянку

43. Елемент “Форма власності на земельну ділянку” (OwnershipInfo) наведений у додатку 17 та складається з елемента “Код форми власності” (Code), який заповнюється згідно з переліком “Код форми власності на земельну ділянку”, наведеним у додатку 18.

Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь

44. Елемент “Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь” (ParcelMetricInfo) наведений у додатку 19.

45. Елемент “Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь” (ParcelMetricInfo) складається з елементів, які стосуються метричних даних об’єкта, Державного земельного кадастру, в яких зазначаються:

1) в елементі “Унікальний номер ділянки в межах кварталу” (ParcelID) - унікальний чотиризначний номер земельної ділянки в межах кварталу;

2) в елементі “Опис земельної ділянки” (Description) - довільний опис земельної ділянки;

3) в елементі “Площа земельної ділянки” (Area) - одиниці виміру площі земельної ділянки (MeasurementUnit), значення площі (Size) та метод її визначення (DeterminationMethod), зокрема:

обчислення площі за значеннями координат точок повороту меж земельної ділянки, зазначених в електронному документі (ExhangeFileCoordinates);

значення площі, наведене у правовстановлюючому документі (DocExch);

переобчислення (Calculation) із зазначенням системи координат, в якій відбувалося переобчислення;

4) в елементі “Похибка” (Error) - середня квадратична похибка обчислення площі земельної ділянки;

5) в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів земельної ділянки” (Externals) - відомості про зовнішні межі земельної ділянки;

6) в елементі “Блок опису внутрішніх полігонів земельної ділянки” (Internals) - відомості про внутрішні межі земельної ділянки.

46. Внесення відомостей в елементи, передбачені підпунктами 5 і 6 пункту 45 цих вимог, здійснюється за допомогою елемента “Межа об’єкта” (Boundary) згідно з додатком 11.

47. Якщо ділянка складається з кількох полігонів (архіпелагів), зовнішніх (Externals) меж може бути більш як одна. За наявності вкраплених ділянок (внутрішніх полігонів, так званих бубликів) відповідний елемент (Externals) включає в себе один або декілька внутрішніх полігонів.

Інформація про власника земельної ділянки

48. Елемент “Інформація про власника земельної ділянки” (ProprietorInfo) наведений у додатку 20.

49. Елемент “Інформація про власника земельної ділянки” (ProprietorInfo) складається з таких елементів, в яких зазначаються:

1) в елементі “Частка земельної ділянки” (ParcelPart) - частка кожного із співвласників земельної ділянки у відсотках (Percent) або у вигляді дробу (Part), якщо земельна ділянка перебуває у спільній частковій власності. У разі зазначення частки у вигляді дробу зазначаються чисельник (Numerator) та знаменник (Denominator) частки земельної ділянки;

2) в елементі “Інформація про власника земельної ділянки” (Authentication) - інформація про власника земельної ділянки - фізичну особу (NaturalPerson) або юридичну особу (LegalEntity), яка є власником земельної ділянки або набуває її у власність. Якщо земельна ділянка перебуває у спільній власності, співвласники зазначаються послідовно в алфавітному порядку за прізвищем для фізичних осіб та найменуванням для юридичних осіб;

3) в елементі “Шифр рядка власника за формою 6-зем” (ProprietorCode) - шифр рядка відповідного власника земельної ділянки згідно з формою 6-зем “Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності” (річна);

4) в елементі “Пільги” (Privilege) - інформація про пільги, які має особа щодо земельної ділянки, зокрема в елементі “Дані про пільги” (RegistrationInfo) - стаття закону, що передбачає пільгу (RegName), та дата виникнення права на пільгу (RegistrationDate);

5) в елементі “Підстава набуття права власності” (PropertyAcquisitionJustification) - реквізити документа, що є підставою для набуття права власності на земельну ділянку, зокрема:

назва документа (код) (Document);

номер документа (DocumentNumber);

дата прийняття (укладення) документа (DocumentDate);

найменування органу, який прийняв рішення стосовно передачі земельної ділянки у власність (ApprovalAuthority);

6) в елементі “Назва документа (код)” (Document) - відомості згідно з переліком підстав набуття прав на земельну ділянку, наведеним у додатку 21;

7) в елементі “Блок додаткової інформації” (AdditionalInfoBlock) - додаткова інформація (AdditionalInfo) про власника земельної ділянки.

Права користування земельною ділянкою

50. Елемент “Права користування земельною ділянкою” (LegalModeInfo) наведений у додатку 22.

51. Елемент “Права користування земельною ділянкою” (LegalModeInfo) складається з елементів та відомостей про користування земельною ділянкою і осіб, які набули або набувають права користування земельною ділянкою, в яких зазначаються:

1) в елементі “Дані про права користування земельною ділянкою” (LegalModeType) - відомості про права користування земельною ділянкою згідно з додатком 23;

2) в елементі “Строк дії права” (Duration) - строки, з якими пов’язані початок (StartDate) та закінчення (ExpirationDate) строку дії права на земельну ділянку;

3) в елементі “Особа, яка набула (набуває) право” (Grantee) - інформація про особу, яка набула або набуває право на земельну ділянку;

4) в елементі “Особа, яка передає право” (Grantor) - інформація про особу, яка надає в користування земельну ділянку.

52. Внесення відомостей в елементи, передбачені підпунктами 3 і 4 пункту 51 цих вимог, здійснюється за допомогою елементів “Дані про фізичну особу” (NaturalPerson) та “Дані про юридичну особу” (LegalEntity) залежно від того, фізична чи юридична особа набуває або надає в користування таку земельну ділянку.

Реквізити документації

53. Елемент “Реквізити документації” (TechnicalDocumentationInfo) наведений у додатку 24.

54. Елемент “Реквізити документації” (TechnicalDocumentationInfo) складається з елементів, які містять інформацію про вид документації, проведення її державної експертизи та затвердження, в яких зазначаються:

1) в елементі “Вид документації” (DocumentationType) - код виду документації згідно з додатком 8;

2) в елементі “Дата складення документації” (DraftingDate) - дата складення документації виконавцем робіт (з урахуванням витрат часу на доопрацювання, що обумовлені зауваженнями, викладеними у висновку державної експертизи землевпорядної документації);

3) в елементі “Реєстраційні дані документації” (RegistrationDate) - така інформація:

в елементі “Обліковий номер документації” (BookNumber) - номер документації, який присвоюється її розробником або територіальним органом Держгеокадастру;

в елементі “Дата реєстрації” (RegistrationDate) - дата реєстрації документації;

в елементі “Орган, що зареєстрував документацію” (RegistrationAuthority) - найменування органу, який зареєстрував документацію;

4) в елементі “Перелік документів, які використовуються для формування електронного документа” (DocumentList) - послідовно відповідно до змісту документації код документа згідно з додатком 9. У разі відсутності коду документа, який міститься у документації, зазначається його повна назва;

5) в елементі “Відомості про проходження державної експертизи землевпорядної документації” (Expertise) - така інформація:

потреба у проведенні державної експертизи (ExperitseRequired) - код форми державної експертизи землевпорядної документації відповідно до Закону України “Про державну експертизу землевпорядної документації” згідно з додатком 10;

найменування органу Держгеокадастру (ExpertiseАuthority), зокрема структурного підрозділу центрального апарату або територіального органу Держгеокадастру, який проводив державну експертизу землевпорядної документації;

висновок державної експертизи землевпорядної документації (ExpertOpinion), де зазначаються типи висновків експертизи землевпорядної документації згідно з переліком, наведеним у додатку 25;

дата висновку (ExpertiseDate) державної експертизи землевпорядної документації відповідно до Закону України “Про державну експертизу землевпорядної документації”;

номер висновку (ExpertiseNumber) державної експертизи землевпорядної документації;

6) в елементі “Затвердження документації” (ApprovalInfo) - відомості про:

найменування органу (органу державної влади або органу місцевого самоврядування), який затвердив документацію (ApprovalAuthority);

дату документа, яким затверджено документацію (ApprovalDate);

номер документа, яким затверджено документацію (ApprovalNumber);

назву документа, яким затверджено документацію (ApprovalDocument);

7) в елементі “Дата акта приймання-передачі” (ApprovalActDate) - дата підписання акта приймання-передачі виконаних робіт із землеустрою та/або оцінки земель між їх розробником та замовником.

55. Якщо документація не проходила державної експертизи землевпорядної документації, в елементі “Відомості про проходження державної експертизи землевпорядної документації” (Expertise) не зазначається інформація в елементах ExpertiseАuthority, ExpertOpinion, ExpertiseDate та ExpertiseNumber, тобто не зазначається інформація про найменування структурного підрозділу центрального апарату або територіального органу Держгеокадастру, дату та номер висновку експертизи.

Державний акт на земельну ділянку/свідоцтво про право власності на нерухоме майно

56. Елемент “Державний акт на земельну ділянку/свідоцтво про право власності на нерухоме майно” (StateActInfo) наведений у додатку 26.

57. Елемент “Державний акт на земельну ділянку/свідоцтво про право власності на нерухоме майно” (StateActInfo) складається з елементів, до яких вноситься інформація про реквізити державного акта на земельну ділянку/свідоцтва про право власності на нерухоме майно, його видачу та державну реєстрацію, в яких зазначаються:

1) в елементі “Тип державного акта” (StateActType) - назва державного акта на земельну ділянку згідно з додатком 27 (далі - державний акт);

2) в елементі “Бланк державного акта на земельну ділянку/свідоцтва про право власності на нерухоме майно” (StateActForm) - серія (Series) та номер (Number) державного акта/свідоцтва про право власності на нерухоме майно;

3) в елементі “Реєстрація державного акта” (StateActRegistrationInfo) - номер Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі (RegistrationBookNumber), в яку внесено запис про державну реєстрацію державного акта, та номер її розділу (SectionNumber), реєстраційний номер державного акта (RegistrationNumber), дата реєстрації (RegistrationDate), а також відомості про осіб, які підписали та зареєстрували державний акт (RegistrationPersonInfo);

4) в елементі “Відомості про осіб, які підписали та зареєстрували державний акт” (RegistrationPersonInfo) - відомості про:

осіб, які підписали державний акт (SignedByName), та їх посади (SignedByPosition);

особу, яка зареєструвала державний акт (RegisteredBy), та її посаду (RegisteredByPosition);

5) в елементі “Дата видачі державного акта /свідоцтва про право власності на нерухоме майно” (DeliveryDate) - дата видачі державного акта /свідоцтва про право власності на нерухоме майно набувачу земельної ділянки або його представнику;

6) в елементі “Відомості про особу, яка отримала державний акт/ свідоцтво про право власності на нерухоме майно” (DeliveryPerson) - дані про фізичну особу, якій видано державний акт / свідоцтво про право власності на нерухоме майно (NaturalPerson), згідно з додатком 28;

7) в елементі “Документ, на підставі якого видано державний акт” (EntitlementDocument) - назва документа (код) (Document), номер документа (DocumentNumber), дата прийняття (укладення) документа (DocumentDate) та найменування органу, який прийняв рішення (ApprovalAuthority). Відомості до елемента “Назва документа (код)” (Document) вносяться згідно з переліком підстав набуття прав на земельну ділянку, наведеним у додатку 21;

8) в елементі “Відомості про відмітку на державному акті” (MarkInfo) послідовно залежно від розташування даних у державному акті на право власності на земельну ділянку зазначаються відомості про:

відмітку нотаріуса на державному акті на право власності на земельну ділянку (NotaryMark), у тому числі зазначаються найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу та (або) прізвище, ім’я та по батькові нотаріуса, який проставив відмітку (NotaryName), дата проставлення відмітки (NotaryMarkDate) та її номер (NotaryMarkNumber);

відмітку органу, який здійснює реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на державному акті на право власності на земельну ділянку (RegistrationAuthorityMark), у тому числі зазначаються найменування територіального органу Держгеокадастру (RegistrationAuthorityName), дата проставлення відмітки (RegistrationAuthorityDate) та її номер (RegistrationAuthorityNumber);

осіб, які набули (набувають) право власності на земельну ділянку (OwnerName), шляхом проставлення відмітки на державному акті.

Оцінка земельної ділянки

58. Елемент “Оцінка земельної ділянки” (ValuationInfo) наведений у додатку 29.

59. Елемент “Оцінка земельної ділянки” (ValuationInfo) складається з елементів, які містять відомості про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, в яких зазначаються:

в елементі “Нормативна грошова оцінка” (Normative) - відомості про:

дату оцінки (ValuationDate) - дата, зазначена в технічній документації з нормативної грошової оцінки земель;

значення грошової оцінки (Value) - значення нормативної грошової оцінки земельної ділянки у гривнях;

виконавця робіт (Executor) - відомості про суб’єкта господарювання, який проводив нормативну грошову оцінку земель, згідно з додатком 4;

дані про технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки (ValuationDocumentation) - номер технічної документації (Number) та її описова частина (Attribute).

Оренда земельної ділянки

60. Елемент “Оренда земельної ділянки” (LeaseInfo) наведений у додатку 30.

61. Елемент “Оренда земельної ділянки” (LeaseInfo) складається з елементів та даних про договір оренди земельної ділянки, в яких зазначаються:

1) в елементі “Рішення про передачу земельної ділянки в оренду” (ExecutivePowerDecision) - інформація про орган, який прийняв рішення про передачу земельної ділянки в оренду (ExecutivePower), вид документа (ApprovalDocument), назву документа (ApprovalDocumentName), дату його прийняття (ApprovalDate) та номер (ApprovalDocumentNumber).

Цей елемент заповнюється у разі передачі земельної ділянки в оренду із земель державної або комунальної власності;

2) в елементі “Інформація про договір оренди земельної ділянки” (LeaseAgreement) - дані про:

всіх орендарів земельної ділянки (Leasees) із зазначенням інформації про кожного орендаря земельної ділянки (Leasee) згідно з додатком 28 або 31 залежно від особи, яка виступає орендарем земельної ділянки (фізичної або юридичної особи);

площу земельної ділянки або її частини, наданої в оренду (зазначається у кв. метрах або гектарах) (Area);

строк оренди земельної ділянки (дата початку оренди (StartDate), дата закінчення оренди (ExpirationDate) та строк дії договору оренди (LeaseDuration);

орендну плату (Rent), яка включає в себе інформацію про розмір орендної плати за користування земельною ділянкою або її частиною, визначений у грошовій (MoneyRent) чи іншій формі (OtherRent);

реєстраційний номер державної реєстрації договору оренди (RegistrationNumber);

дату державної реєстрації договору оренди (RegistrationDate) - дату внесення запису про реєстрацію договору оренди землі до Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі;

3) в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів оренди земельної ділянки” (Externals) - відомості про зовнішні межі орендованої земельної ділянки;

4) в елементі “Блок опису внутрішніх полігонів оренди земельної ділянки” (Internals) - відомості про внутрішні межі орендованої земельної ділянки.

Внесення відомостей у зазначені елементи здійснюється за допомогою елемента (Boundary) згідно з додатком 11 (комплексний тип “Межа об’єкта”).

Суборенда земельної ділянки

62. Елемент “Суборенда земельної ділянки” (SubleaseInfo) наведений у додатку 32.

63. Елемент “Суборенда земельної ділянки” (SubleaseInfo) складається з елементів та даних про договір суборенди земельної ділянки, в яких зазначаються:

1) в елементі “Блок опису всіх суборендарів” (Subleasees) - відомості про фізичних або юридичних осіб (суборендарів земельної ділянки) згідно з додатком 28 або 31;

2) в елементі “Дата державної реєстрації договору суборенди землі” (RegistrationDate) - дата внесення запису про реєстрацію договору суборенди землі до Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі;

3) в елементі “Реєстраційний номер договору суборенди землі” (RegistrationNumber) - реєстраційний номер договору суборенди земельної ділянки відповідно до встановленої форми;

4) в елементі “Площа земельної ділянки або її частини” (Area) - площа земельної ділянки або її частини, переданої в суборенду;

5) в елементі “Плата за суборенду” (Subrent) - інформація про розмір орендної плати за користування земельною ділянкою або її частиною, визначений у договорі, у грошовій (MoneySubrent) чи іншій формі (OtherSubrent);

6) в елементі “Строк суборенди” (SubleaseTerm) - відомості про строк суборенди земельної ділянки (дата початку суборенди (StartDate), дата закінчення суборенди (ExpirationDate) та строк дії договору суборенди (SubleaseDuration);

7) в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів суборенди земельної ділянки” (Externals) - відомості про зовнішні межі суборендованої земельної ділянки;

8) в елементі “Блок опису внутрішніх полігонів суборенди земельної ділянки” (Internals) - відомості про внутрішні межі суборендованої земельної ділянки.

Внесення відомостей у зазначені елементи здійснюється за допомогою елемента (Boundary) згідно з додатком 11 (комплексний тип “Межа об’єкта”).

Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою

64. Елемент “Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою” (RestrictionInfo) наведений у додатку 33.

65. Елемент “Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою” (RestrictionInfo) включає елементи, у яких зазначається інформація про встановлення та припинення обмеження щодо використання земельної ділянки, в яких зазначаються:

1) в елементі “Код обмеження” (RestrictionCode) - код згідно з переліком обмежень щодо використання земельних ділянок, наведеним у додатку 6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру;

2) в елементі “Зміст обмеження” (RestrictionName) зазначається назва обмеження щодо використання земельної ділянки;

3) в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів зони обмеження” (Externals) - відомості про зовнішні межі зони обмеження;

4) в елементі “Блок опису внутрішніх полігонів зони обмеження” (Internals) - відомості про внутрішні межі зони обмеження.

Внесення відомостей у зазначені елементи здійснюється за допомогою елемента (Boundary) згідно з додатком 11 (комплексний тип “Межа об’єкта”);

5) в елементі “Підстава для виникнення права земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію та інших обмежень щодо користування земельною ділянкою” (RestrictionEntitlement) - відомості про:

код документа, на підставі якого виникає право (DocumentType), згідно з додатком 34;

назву документа, на підставі якого виникає обмеження щодо користування земельною ділянкою (DocumentName);

дату прийняття (укладення) документа, що є підставою для встановлення обмеження щодо користування земельною ділянкою (DocumentDate);

дані про фізичну особу (NaturalPerson) та (або) юридичну особу (LegalEntity), які прийняли (уклали) документ, що є підставою для встановлення обмеження щодо користування земельною ділянкою;

6) в елементі “Строк дії” (RestrictionTerm) - відомості про строк (Time) обмеження щодо користування земельною ділянкою (дата початку дії обмеження (StartDate), дата закінчення дії обмеження (ExpirationDate), строк дії обмеження (Duration). У разі встановлення обмеження на невизначений строк про це зазначається в елементі “Постійний” (Permanent);

7) в елементі “Дата реєстрації обмеження” (RegistrationDate) - дата реєстрації обмеження щодо користування земельною ділянкою;

8) в елементі “Реєстраційний номер обмеження” (RegistrationNumber) - реєстраційний номер обмеження щодо користування земельною ділянкою або номер реєстрації документа, на підставі якого встановлюється обмеження;

9) в елементі “Блок опису всіх осіб, на користь яких встановлено обмеження” (Beneficiaries) - відомості про фізичних (NaturalPerson) та (або) юридичних осіб (LegalEntity), на користь яких встановлено обмеження щодо користування земельною ділянкою;

10) в елементі “Плата за користування земельною ділянкою” (Payment) - інформація про платність (Paid) або безоплатність (Free) користування земельною ділянкою. Якщо користування земельною ділянкою є платним, зазначається розмір плати у грошовій (MoneyRent) чи іншій формі (OtherRent).

Угіддя земельної ділянки

66. Елемент “Угіддя земельної ділянки” (LandParcelInfo) наведений у додатку 35.

67. Елемент “Угіддя земельної ділянки” (LandParcelInfo) включає елементи, у яких зазначаються ідентифікаційні та метричні дані угідь земельної ділянки та в яких зазначаються:

1) в елементі “Кадастровий номер” (CadastralCode) - унікальний кадастровий номер земельної ділянки;

2) в елементі “Код угіддя” (LandCode) - код угіддя згідно з додатком 4 до Порядку ведення Державного земельного кадастру;

3) в елементі “Метрична інформація” (MetricInfo) - такі дані:

площа угіддя (Area) - інформація про одиниці виміру площі угіддя (MeasurementUnit), значення площі (Size), метод визначення площі (DeterminationMethod) за координатами точок повороту меж угіддя, зазначеними в електронному документі (ExhangeFileCoordinates), згідно із значенням площі, зазначеним у правовстановлюючому документі (DocExch), або шляхом переобчислення (Calculation);

периметр угіддя (Perimeter) - периметр межі угіддя;

середня квадратична похибка обчислення площі угіддя (Error);

опис меж угідь земельної ділянки лініями (полілініями) здійснюється за допомогою елементів “Блок опису зовнішніх полігонів угіддя земельної ділянки” (Externals) та “Блок опису внутрішніх полігонів угідь земельної ділянки” (Internals). Внесення відомостей у зазначені елементи здійснюється за допомогою елемента (Boundary) згідно з додатком 11 (комплексний тип “Межа об’єкта”).

Суміжники об’єкта Державного земельного кадастру

68. Елемент “Суміжники об’єкта Державного земельного кадастру” (AdjacentUnitInfo) наведений у додатку 36.

69. Елемент “Суміжники об’єкта Державного земельного кадастру” (AdjacentUnitInfo) включає елементи, у яких зазначаються відомості про суміжні ділянки об’єкта Державного земельного кадастру та осіб, які є їх власниками або розпорядниками, та в яких зазначаються:

1) в елементі “Кадастровий номер/обліковий номер суміжного об’єкта Державного земельного кадастру” (CadastralNumber) - унікальний номер суміжного об’єкта Державного земельного кадастру;

2) в елементі “Межі з суміжником” (AdjacentBoundary) - опис меж із суміжним об’єктом Державного земельного кадастру згідно з додатком 11 (комплексний тип “Межа об’єкта”);

3) в елементі “Ознака конфлікту меж” (Conflict) - межі, які перетинаються із сусідніми об’єктами Державного земельного кадастру;

4) в елементі “Власник або розпорядник” (Proprietor) - особа, яка є власником суміжного об’єкта Державного земельного кадастру або має право розпоряджатися ним;

5) в елементі “Блок додаткової інформації” (AdditionalInfoBlock) - будь-яка додаткова інформація в довільній формі, що стосується суміжного об’єкта Державного земельного кадастру.

Державний кордон України

69-1. Елемент “Державний кордон України” (Border) наведений у додатку 40 до цих вимог.

69-2. Елемент “Державний кордон України” (Border) включає елементи, які містять відомості про державний кордон України, в яких зазначаються:

1) в елементі “Графічне зображення державного кордону України” (BorderMetricInfo) - метричні відомості про державний кордон України, а саме:

послідовно з’єднані лініями поворотні точки державного кордону;

координати поворотних точок державного кордону;

текстовий опис державного кордону;

довжина державного кордону (в цілому та окремих ділянок).

У разі зміни частини ліній державного кордону України в електронному документі зазначаються відомості про полігон;

2) в елементі “Повні назви суміжних іноземних держав” (CountryName) - повні назви суміжних іноземних держав згідно з Державним реєстром географічних назв у вигляді міжнародних кодів;

3) в елементі “Опис меж прикордонної смуги” (BorderLine) - відомості про межі прикордонної смуги, а саме:

графічне зображення меж прикордонної смуги з координатами її поворотних точок, текстовим описом та довжиною (в цілому та окремих ділянок);

площа прикордонної смуги;

облікові номери ділянок прикордонної смуги згідно з додатком 2 до Порядку ведення Державного земельного кадастру та пунктом 28 зазначеного Порядку;

інформація про документи, на підставі яких встановлено межі прикордонної смуги (в цілому та/або окремих ділянок), зокрема назва, дата та номер рішення про встановлення меж прикордонної смуги, найменування органу, що його прийняв;

4) в елементі “Інформація про документи” (BorderDocumentation) - інформація про документи, на підставі яких встановлено державний кордон України, а саме назва, дата та номер рішення про затвердження документації із встановлення державного кордону, найменування органу, що його прийняв;

5) в елементі “Дані щодо демаркації” (DemarcationInfo) - дані щодо демаркації державного кордону України, а саме:

кількість засобів демаркації державного кордону України (в цілому та окремих ділянок);

дата встановлення кожного засобу демаркації державного кордону України;

координати засобів демаркації державного кордону України;

інформація про документи, на підставі яких проведено демаркацію державного кордону України (в цілому та/або окремих ділянок), зокрема назва, дата та номер рішення про демаркацію державного кордону України, найменування органу, що його прийняв.

{Додаток доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}

Землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць

69-3. Елемент “Землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць” (Lands) наведений у додатку 41 до цих вимог.

69-4. Елемент “Землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць” (Lands) включає елементи, які містять відомості про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць (Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, районів у містах) та за їх межами, в яких зазначаються:

1) в елементі “Назва адміністративно-територіальної одиниці” (TerritorialZoneName) - відомості про тип та назву адміністративно-територіальної одиниці згідно з Державним реєстром географічних назв та Державним класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97;

2) в елементі “Опис меж адміністративно-територіальної одиниці” (LandsMetricInfo) - метричні відомості про межі адміністративно-територіальної одиниці, а саме:

графічне зображення меж адміністративно-територіальної одиниці з координатами їх поворотних точок, текстовим описом та довжиною (в цілому та окремих ділянок);

кількість та координати межових знаків, якими в натурі (на місцевості) закріплено межі адміністративно-територіальної одиниці (в цілому та окремих ділянок);

3) в елементі “Площа земель” (LandsArea) - площа земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці;

4) в елементі “Назви суміжних адміністративно-територіальних одиниць” (OutsideLands) - відомості про типи та назви суміжних адміністративно-територіальних одиниць згідно з Державним реєстром географічних назв та Державним класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97;

5) в елементі “Інформація про документи, на підставі яких встановлено (змінено) межі” (LandsDocumentation) - інформація про документи, на підставі яких встановлено (змінено) межі адміністративно-територіальної одиниці, а саме:

назва, дата та номер рішення про затвердження документації із встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць, найменування органу, що його прийняв;

електронні копії документів, на підставі яких встановлено (змінено) межі адміністративно-територіальних одиниць;

6) в елементі “Відомості про категорії земель” (LandsCategory) - відомості про категорії земель у межах адміністративно-територіальної одиниці, а саме:

назва, код (номер) категорії земель (в цілому і за окремими контурами) згідно з додатками 2 і 3 до Порядку ведення Державного земельного кадастру та пунктом 28 зазначеного Порядку;

межі земель кожної категорії за окремими контурами з координатами їх поворотних точок та довжиною;

площа земель кожної категорії (в цілому і за окремими контурами);

інформація про документи, на підставі яких встановлено категорію земель (назва, дата та номер рішення про затвердження документації із землеустрою, за якою здійснено віднесення земель до відповідної категорії, найменування органу, що його прийняв), електронні копії таких документів;

7) в елементі “Відомості про угіддя” (LandsParcels) - відомості про угіддя адміністративно-територіальної одиниці, а саме:

назва, код (номер) угіддя (в цілому і за окремими контурами) згідно з додатками 2 і 4 до Порядку ведення Державного земельного кадастру та пунктом 28 зазначеного Порядку;

контури угідь з координатами їх поворотних точок та довжиною;

площа кожного угіддя (в цілому і за окремими контурами);

інформація про документи, на підставі яких визначено угіддя (назва, дата та номер рішення про затвердження відповідної документації із землеустрою, найменування органу, що його прийняв), електронні копії таких документів;

інформація про якісні характеристики угідь (в цілому і за окремими контурами), зокрема: відмітки висот у Балтійській системі висот, горизонталі рельєфу, ареали крутизни схилів, об’єкти рельєфу (яри, кручі, скелі, урвища, зсуви тощо), висоту перерізу рельєфу, кути крутизни схилів; належність до ареалів певних ґрунтів, їх агровиробничих груп (підгруп) згідно з додатком 5 до Порядку ведення Державного земельного кадастру; вміст гумусу; результати агрохімічних обстежень; наявність негативних ознак (засоленість, заболоченість, еродованість, зсуви, обвали, карстоутворення, підтоплення, скелетність, забрудненість радіоактивними, хімічними чи біологічними речовинами, деградованість, малопродуктивність тощо), а також про документи, на підставі яких визначено якісні характеристики угідь (назва, дата та номер рішення про затвердження відповідної документації, найменування органу, що його прийняв (у разі, коли така документація затверджується), електронні копії таких документів;

8) в елементі “Відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель” (LandsValuation) - відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці, а саме:

розподіл земель за економіко-планувальними зонами та оціночними одиницями (районами), зокрема: код оціночної економіко-планувальної зони згідно з додатком 2 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, номер економіко-планувальної зони та оціночної одиниці (району); межі економіко-планувальних зон та оціночних одиниць (районів) з координатами їх поворотних точок; площа економіко-планувальних зон та оціночних одиниць (районів); значення зональних коефіцієнтів;

значення нормативної грошової оцінки земель у межах адміністративно-територіальної одиниці (середня вартість одного кв. метра земель населеного пункту, одиниці площі земель за межами населеного пункту);

інформація про локальні фактори і зони їх дії (назви локальних факторів; межі зон дії локальних факторів (за видами) з координатами їх поворотних точок; значення коефіцієнта локального фактора в межах зони його дії);

інформація про ареали агровиробничих груп ґрунтів відповідно до підпункту 7 цього пункту;

інформація про бонітування ґрунтів відповідно до підпункту 9 цього пункту;

інформація про документи, на підставі яких встановлено нормативну грошову оцінку земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці (назва, дата та номер рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, найменування органу, що його прийняв, дата проведення нормативної грошової оцінки земель та введення в дію зазначеного рішення), електронні копії таких документів.

Перелік відомостей про економічну оцінку земель, які вносяться до Державного земельного кадастру, визначається Мінрегіоном;

9) в елементі “Відомості про бонітування ґрунтів” (LandsSoils) - відомості про бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці, а саме:

розподіл ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці за балами бонітету, зокрема: межі ґрунтів з однаковими балами бонітету з координатами їх поворотних точок, площа ґрунтів з однаковими балами бонітету, значення бала бонітету за кожним ареалом ґрунтів;

середній бал бонітету ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці;

інформація про документи, на підставі яких проведено бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці (назва, дата та номер рішення про затвердження технічної документації з бонітування ґрунтів, найменування органу, що його прийняв, дата проведення бонітування ґрунтів), електронні копії таких документів.

{Додаток доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}

Обмеження у використанні земель

69-5. Елемент “Обмеження у використанні земель” (LandsRestrictions) наведений у додатку 43 до цих вимог.

69-6. Елемент “Обмеження у використанні земель” (LandsRestrictions) включає елементи, які містять відомості про обмеження у використанні земель, в яких зазначаються:

1) в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів зони обмеження” (Externals) - дані згідно з додатком 11 до цих вимог;

2) в елементі “Площа обмеження” (RestrictionArea) - площа обмеження у використанні земель;

3) в елементі “Код забороненого виду діяльності” (Ban) - код забороненого виду діяльності згідно з класифікатором, який затверджується Мінрегіоном;

4) в елементі “Код обов’язків щодо вчинення певних дій” (Liability) - код обов’язків щодо вчинення певних дій згідно з класифікатором, який затверджується Мінрегіоном;

5) в елементі “Строк дії обмеження” (RestrictionTerm) - початок дії, закінчення дії та строк дії обмеження у використанні земель;

6) в елементі “Додаткова інформація” (AdditionalInfoBlock) - додаткова інформація про обмеження у використанні земель.

{Додаток доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}

Режимоутворюючий об’єкт

69-7. Елемент “Режимоутворюючий об’єкт” (ModeObject) наведений у додатку 44 до цих вимог.

69-8. Елемент “Режимоутворюючий об’єкт” (ModeObject) включає елементи, які містять відомості про режимоутворюючий об’єкт, в яких зазначаються:

1) в елементі “Номер” (Number) - номер режимоутворюючого об’єкта у документації;

2) в елементі “Найменування” (ModeObjectName) - найменування режимоутворюючого об’єкта;

3) в елементі “Місцезнаходження” (ModeObjectAddress) - дані згідно з додатком 37 до цих вимог;

4) в елементі “Площа” (ModeObjectArea) - площа режимоутворюючого об’єкта;

5) в елементі “Характеристики” (ModeObjectFactor) - характеристики, що обумовлюють встановлення обмеження;

6) в елементі “Метрична інформація” (ModeObjectMetric) - метрична інформація про режимоутворюючий об’єкт.

{Додаток доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015}

Комплексні типи

70. Для внесення даних до елементів електронного документа використовуються уніфіковані типи даних (комплексні типи) згідно з додатками 4, 6, 11, 28, 31, 37 і 38, в яких зазначаються:

1) у комплексному типі “Відомості про виконавця робіт” (ExecutorInfo) - інформація про:

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця або найменування юридичної особи, яка є розробником документації із землеустрою (CompanyName);

податковий номер юридичної особи, яка є розробником документації із землеустрою (EDRPOU);

{Абзац третій підпункту 1 пункту 70 в редакції Постанови КМ № 1115 від 23.12.2015}

податковий номер фізичної особи, яка є розробником документації із землеустрою (TaxNumber);

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 70 в редакції Постанови КМ № 1115 від 23.12.2015}

прізвище, ім’я, по батькові (ChiefName) та посаду (ChiefPosition) особи, що відповідає за дотримання вимог законодавства під час виконання таких робіт (Chief);

прізвище, ім’я, по батькові (ExecutorName) та посаду (ExecutorPosition) особи, яка є безпосереднім виконавцем робіт із землеустрою та/або оцінки земель, контактну інформацію (ContactInfo);

місце проживання (PostalAddress) виконавця робіт з використанням комплексного типу, зазначеного у підпункті 6 цього пункту.

Комплексний тип “Відомості про виконавця робіт” наведений у додатку 4;

2) у комплексному типі “Координати вузлів полігона об’єкта Державного земельного кадастру” (PointInfo) - дані про:

визначення вузлів полігона об’єкта Державного земельного кадастру (Point) та присвоєння UPID - унікального номера вузла полігона об’єкта Державного земельного кадастру, його ім’я (PN) та метод їх визначення (DeterminationMethod);

просторові координати точок повороту меж об’єкта Державного земельного кадастру (X, Y), точність їх визначення (MX, MY), а також відомості про закріплення їх межовими знаками (Н), точність встановлення межових знаків (MH), опис точки (Description). 

Комплексний тип “Координати вузлів полігона об’єкта Державного земельного кадастру” наведений у додатку 6;

3) у комплексному типі “Межа об’єкта” (Boundary) - дані про:

опис меж (ліній, поліліній) об’єкта Державного земельного кадастру, угідь, обмежень, частини земельної ділянки (об’єкта), на яку поширюється право користування, та присвоєння унікальних номерів полілінії об’єкта, номерів вузлів її початку та закінчення;

замкнутість ліній (поліліній) об’єкта в межах об’єкта Державного земельного кадастру.

Комплексний тип “Межа об’єкта” (Boundary) наведений у додатку 11;

4) у комплексному типі “Дані про фізичну особу” (NaturalPerson) - відомості про:

прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи з використанням комплексного типу, зазначеного у підпункті 7 цього пункту;

податковий номер фізичної особи (TaxNumber);

документ, що посвідчує особу (Passport) (назва документа (DocumentType), серія (PassportSeries), номер (PassportNumber), дата видачі (PassportIssuedDate) та орган, який видав документ (IssuanceAuthority);

додаткові дані про фізичну особу (AdditionalInfo);

громадянство фізичної особи (Citizenship);

місце проживання фізичної особи (Address) з використанням комплексного типу, зазначеного у підпункті 6 цього пункту. 

Комплексний тип “Дані про фізичну особу” наведений у додатку 28;

5) у комплексному типі “Дані про юридичну особу” (LegalEntity) - такі відомості:

найменування юридичної особи (Name);

податковий номер юридичної особи (EDRPOU);

місцезнаходження юридичної особи (Address) з використанням комплексного типу, зазначеного у підпункті 6 цього пункту;

додаткова інформація про юридичну особу (AdditionalInfo). 

Комплексний тип “Дані про юридичну особу” наведений у додатку 31;

6) у комплексному типі “Адреса” (Address) - такі дані:

код країни згідно з Класифікатором країн світу ДК007-96 (Country);

поштовий індекс (ZIP);

назва адміністративно-територіальної одиниці (Region);

назва району області, м. Києва або м. Севастополя чи міста обласного значення (District);

назва міста, селища чи села (Settlement);

вулиця (проспект, бульвар, провулок, узвіз тощо) (Street);

номер будинку (Building);

номер корпусу (Block);

номер квартири (офісу) (BuildingUnit).

Комплексний тип “Адреса” наведений у додатку 37;

7) у комплексному типі “Прізвище, ім’я, по батькові” (FullNameType) - прізвище (LastName), ім’я (FirstName) та по батькові (MiddleName) фізичної особи.

Комплексний тип “Прізвище, ім’я, по батькові” наведений у додатку 38.

Електронний цифровий підпис електронного документа

71. Залежно від порядку формування та проведення перевірки електронного документа його зміст доповнюється елементами, які включають електронний цифровий підпис та відомості про осіб, відповідальних за формування даних електронного документа.

72. Електронний цифровий підпис в електронному документі накладається згідно із Законами України “Про електронні документи та електронний документообіг” і “Про електронний цифровий підпис”.


{Додатки 1-44 до вимог}

{Додатки 2-53 до Порядку}


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 жовтня 2012 р. № 1051

ПЕРЕЛІК

актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. № 15 “Про порядок ведення державного земельного кадастру” (ЗП України, 1993 р., № 3, ст. 55).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 р. № 99 “Про внесення змін до Положення про порядок ведення державного земельного кадастру та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 1992 р. № 532” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 5, с. 182).

3. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. № 1919 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 42, ст. 2096).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1088 “Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 30, ст. 1532).

5. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 р. № 792 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 25, ст. 1650).

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2006 р. № 295 “Про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства “Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах” до сфери управління Мін’юсту”.

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2006 р. № 419 “Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2006 р. № 295”.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 748 “Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1088” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 54, ст. 1879).

9. Пункти 1 і 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 844 “Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 61, ст. 2158).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021 “Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 75, ст. 2557).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1404 “Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 101, ст. 3531).

12. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1413 “Питання Державної служби геодезії, картографії та кадастру” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 6).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 749 “Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2263).

14. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1117 “Про ідентифікацію об’єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 94, ст. 3347).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 р. № 791 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021 і від 18 серпня 2010 р. № 749 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1998 р. № 2073” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 57, ст. 2283).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1388 “Про внесення зміни до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 3, ст. 83).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. № 258 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 24, ст. 919).

18. Пункти 1 і 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2012 р. № 808 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 65, ст. 2669).

Публікації документа

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 17 жовтня 2012 р. № 1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру". Кабінет Міністрів України. 2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 17 жовтня 2012 р. № 1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру". 2012

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -