ПОСТАНОВА від 1 жовтня 2014 р. № 500 "Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби". 2014

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 жовтня 2014 р.

№ 500

Київ

Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 171 від 25.03.2015

№ 301 від 14.05.2015

№ 768 від 30.09.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Національне агентство України з питань державної служби, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 19


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 жовтня 2014 р.

№ 500

ПОЛОЖЕННЯ

про Національне агентство України з питань державної служби

1. Національне агентство України з питань державної служби (Нацдержслужба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується i координується Кабінетом Мiнiстрiв України та який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, здійснює функціональне управління державною службою.

2. Нацдержслужба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Нацдержслужби є:

1) забезпечення формування і реалізація державної політики у сфері державної служби;

2) участь у формуванні державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування;

3) здійснення функціонального управління державною службою.

4. Нацдержслужба відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) готує зауваження та пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи;

4) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

5) складає та веде перелік державних органів, установ та організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до посад державних службовців;

6) здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади, аналіз та узагальнення його результатів, вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності таких органів, у тому числі щодо оптимізації їх повноважень та функцій;

6-1) удосконалює в межах повноважень, передбачених законом, інструменти, процедури та стандарти діяльності органів виконавчої влади;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 6-1 згідно з Постановою КМ № 768 від 30.09.2015}

7) здійснює разом із заінтересованими органами заходи щодо стимулювання державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

8) надає роз’яснення щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, які в разі потреби оприлюднюються у друкованих засобах масової інформації для врахування особами, на яких поширюється дія Законів України “Про державну службу” і “Про службу в органах місцевого самоврядування”;

9) веде облік кількісного та якісного складу державних службовців міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, проводить аналіз такого складу, за результатами якого готує пропозиції щодо підвищення ефективності роботи з кадрами;

10) здійснює методичне та консультативне забезпечення діяльності кадрових служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, а також органів місцевого самоврядування з питань служби в таких органах;

11) вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо віднесення посад державних службовців та посад в органах місцевого самоврядування, що не визначені у Законах України “Про державну службу” і “Про службу в органах місцевого самоврядування”, а також нових посад державних службовців та посад в органах місцевого самоврядування до відповідних категорій посад;

12) надає керівникам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій висновок щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівника кадрової служби відповідного органу;

13) організовує у випадках та порядку, передбачених законом, проведення спеціальної перевірки у новоутворених державних органах (до моменту утворення у таких органах відповідального структурного підрозділу);

{Підпункт 13 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 171 від 25.03.2015}

13-1) забезпечує надсилання до державних органів (їх територіальних органів) запитів про перевірку відомостей щодо претендентів на посади, призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України, та узагальнення отриманої інформації відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”;

{Підпункт пункту 4 в редакції Постанови КМ № 171 від 25.03.2015}

14) здійснює контроль за додержанням визначених законодавством про державну службу умов реалізації громадянами права на державну службу;

15) в межах повноважень, передбачених законом, проводить в державних органах перевірки стану дотримання вимог Закону України “Про державну службу”;

{Підпункт 15 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 301 від 14.05.2015}

16) проводить в установленому порядку службові розслідування з питань дотримання державними службовцями вимог Закону України “Про державну службу”;

{Підпункт 16 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 301 від 14.05.2015}

{Підпункт 17 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 301 від 14.05.2015}

{Підпункт 18 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 301 від 14.05.2015}

19) контролює у межах повноважень, передбачених законом, формування державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та його виконання органами державної влади;

20) організовує та координує підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва, соціального діалогу, бере участь у межах повноважень, передбачених законом, у здійсненні контролю за якістю навчання;

21) бере участь у межах повноважень, передбачених законом, у ліцензуванні та акредитації навчальних закладів, погодженні освітньо-професійних програм підготовки та професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

22) вивчає, узагальнює питання щодо потреб у підготовці магістрів за спеціальностями галузі знань “Державне управління”, формує державне замовлення та контролює його виконання;

23) організовує та координує підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань “Державне управління” за державним замовленням, бере участь у межах повноважень, передбачених законом, у здійсненні контролю за якістю навчання;

24) здійснює конкурсний відбір вищих навчальних закладів для підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань “Державне управління” за державним замовленням, укладає з ними державні контракти та контролює їх виконання;

25) погоджує зарахування вступників, дострокове відрахування та переведення на вакантні місця державного замовлення слухачів, які навчаються за спеціальностями галузі знань “Державне управління” за державним замовленням;

26) сприяє направленню на навчання за кордон державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (в тому числі тих, хто направляється за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги), аналізує та веде облік відповідних відомостей;

27) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення моніторингу та загального контролю за працевлаштуванням випускників, які навчалися за спеціальностями галузі знань “Державне управління” за державним замовленням;

28) здійснює міжнародне співробітництво, забезпечує виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України, з питань, що належать до її компетенції;

29) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію проектів та виконання програм у сфері вдосконалення державного управління та державної служби, в тому числі міжнародних, а також програм залучення міжнародної технічної допомоги;

30) вивчає європейський досвід у сфері державної служби, розробляє пропозиції щодо впровадження у діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування кращої міжнародної практики;

31) готує пропозиції та розробляє заходи щодо підвищення ефективності державного управління та державної служби, у тому числі щодо інституційного забезпечення їх адаптації до стандартів ЄС;

32) установлює відомчі заохочувальні відзнаки та вирішує питання щодо нагородження ними державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

33) організовує відповідно до законодавства проведення наукових досліджень і прикладних розробок з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

34) виступає засновником друкованих засобів масової інформації, забезпечує видання збірників з довідковими, науковими та науково-методичними матеріалами і працями з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

35) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Нацдержслужби, її територіальних органів, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери її управління;

36) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління;

37) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення форм державної статистичної звітності;

38) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Нацдержслужба з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом,  здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Нацдержслужби, її територіальних органах, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери її управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Нацдержслужби та на керівні посади в її територіальних органах, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери її управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Нацдержслужби та її територіальних органів;

3) спрямовує, координує та контролює діяльність підприємств, установ і організацій, що належать до сфери її управління;

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Нацдержслужби, її територіальних органах, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери її управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

5) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

6) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил;

7) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

6.

Нацдержслужба для виконання покладених на неї завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також від громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

7. Нацдержслужба здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

8. Нацдержслужба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, а також з органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками і організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами і організаціями.

9. Нацдержслужба у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Накази Нацдержслужби, які відповідно до законодавства є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Нормативно-правові акти Нацдержслужби підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Нацдержслужби, видані в межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

10.

Нацдержслужбу очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.

11. Голова Нацдержслужби:

1) очолює Нацдержслужбу, здійснює керівництво її діяльністю;

2) визначає пріоритети роботи Нацдержслужби та шляхи виконання покладених на неї завдань, затверджує плани її роботи, звіти про їх виконання;

3) організовує та контролює виконання в апараті Нацдержслужби та її територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства;

4) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Нацдержслужби;

5) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

6) погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до сфери діяльності Нацдержслужби;

7) вносить в установленому порядку пропозиції щодо кандидатур на посади своїх заступників;

8) призначає на посаду за погодженням із головами відповідних місцевих держадміністрацій, звільняє з посади керівників територіальних органів Нацдержслужби, призначає на посаду та звільняє з посади заступників керівників територіальних органів Нацдержслужби;

9) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Нацдержслужби;

10) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Нацдержслужби;

11) утворює комісії, робочі та експертні групи;

12) забезпечує проведення незалежного та об’єктивного внутрішнього аудиту, планування і координацію аудиторських заходів та ефективний контроль за їх проведенням в апараті Нацдержслужби;

13) забезпечує здійснення інформаційно-комунікаційних заходів, а також організацію доступу до публічної інформації, що перебуває у володінні Нацдержслужби;

14) призначає на посаду та звільняє з посади директора адміністративного офісу програми TWINNING в Україні;

15) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників апарату Нацдержслужби, керівників її територіальних органів, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

16) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців і працівників апарату Нацдержслужби, її територіальних органів до відзначення державними нагородами;

17) представляє Нацдержслужбу у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

18) залучає державних службовців та працівників міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Нацдержслужби;

19) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Нацдержслужби, затверджує положення (статути) про них, в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, виконує в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Нацдержслужби;

20) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

21) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Нацдержслужба;

22) дає обов’язкові для виконання доручення державним службовцям і працівникам апарату Нацдержслужби та її територіальних органів, керівникам установ, що належать до сфери її управління;

23) скасовує повністю або в окремій частині акти територіальних органів Нацдержслужби;

24) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

25) підписує накази Нацдержслужби;

26) здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Голова Нацдержслужби має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України на підставі пропозицій Голови Нацдержслужби.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Нацдержслужби, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Нацдержслужбі може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Нацдержслужбі можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Нацдержслужби.

14. Гранична чисельність державних службовців та працівників Нацдержслужби затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Нацдержслужби затверджується її Головою.

Штатний розпис, кошторис апарату Нацдержслужби затверджуються Головою Нацдержслужби за погодженням із Мінфіном.

15. Нацдержслужба є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 1 жовтня 2014 р. № 500 "Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби". Кабінет Міністрів України. 2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 1 жовтня 2014 р. № 500 "Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби". 2014

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -