Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

ПОСТАНОВА від 8 жовтня 2014 р. № 520 "Про затвердження Положення про Державну авіаційну службу України". 2014

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 жовтня 2014 р.

№ 520

Київ

Про затвердження Положення про Державну авіаційну службу України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Державну авіаційну службу України, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 жовтня 2014 р.

№ 520

ПОЛОЖЕННЯ

про Державну авіаційну службу України

1. Державна авіаційна служба (Державіаслужба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури, який реалізує державну політику у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України та є уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

2. Державіаслужба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Державіаслужби є:

1) реалізація державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України;

2) внесення пропозицій Міністрові інфраструктури щодо забезпечення формування державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України;

3) організація використання повітряного простору України;

4) здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації, нагляду за забезпеченням аеронавігаційного обслуговування.

4. Державіаслужба відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові інфраструктури;

2) здійснює комплексні заходи щодо забезпечення безпеки польотів, авіаційної, екологічної, економічної та інформаційної безпеки;

3) здійснює розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України;

4) забезпечує розроблення державної стратегії, програм розвитку цивільної авіації та використання повітряного простору України;

5) забезпечує створення рівних умов для розвитку господарської діяльності підприємств цивільної авіації усіх форм власності;

6) здійснює сертифікацію, схвалення та реєстрацію об’єктів і суб’єктів авіаційної діяльності та ліцензування їх діяльності;

7) погоджує/затверджує технічні вимоги щодо розроблення авіаційної наземної техніки, аеродромного обладнання, наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), автоматизованих систем керування повітряним рухом, авіаційних тренажерів;

8) здійснює нагляд за безпекою польотів повітряних суден, льотною придатністю суден, внесених до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, придатністю до експлуатації аеродромів, наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), інших об’єктів цивільної авіації, а також забезпечує державне регулювання, здійснює контроль та проводить перевірку ефективності системи авіаційної безпеки;

9) здійснює нагляд та контроль за дотриманням суб’єктами авіаційної діяльності вимог законодавства, авіаційних правил України, зокрема шляхом проведення планових і позапланових перевірок, аудитів та інспектувань, а також ситуаційних експериментів, випробувань, оглядів, спостережень;

10) бере участь у проведенні випробувань та прийнятті в експлуатацію авіаційної наземної техніки, аеродромного обладнання, наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), що використовуються для обслуговування повітряного руху, метеорологічного, радіотехнічного та аеронавігаційного забезпечення діяльності цивільної авіації, а також проводить сертифікацію технічних засобів захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання;

11) здійснює заходи для визначення відповідності встановленим рівням кваліфікації та професійної придатності авіаційного персоналу і персоналу служб авіаційної безпеки, проводить сертифікацію навчальних закладів та інструкторів з підготовки спеціалістів цивільної авіації;

12) визначає або залучає експертів для розроблення та наукового супроводження державних стандартів, галузевих і міжгалузевих документів та інших нормативно-правових актів;

13) здійснює представництво України в Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО), міжнародних авіаційних організаціях та у міжнародних відносинах з питань цивільної авіації;

14) вживає у межах своїх повноважень заходів до співробітництва України з ЄС у галузі цивільної авіації, забезпечує виконання Українською Стороною зобов’язань за Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС, адаптацію національного законодавства з питань цивільної авіації до законодавства ЄС, здійснює інші заходи щодо інтеграції України до Європейської авіатранспортної системи та системи організації повітряного руху (Єдиного європейського неба);

15) здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до її компетенції, готує та укладає в порядку, передбаченому законодавством, міжнародні договори з питань співробітництва у галузі авіаційного транспорту, забезпечує в межах своїх повноважень виконання зобов’язань за міжнародними договорами України;

16) забезпечує реалізацію та координацію проектів і програм міжнародної технічної допомоги;

17) розробляє, затверджує та впроваджує технічні нормативи та стандарти у галузі цивільної авіації;

18) контролює у межах своїх повноважень організацію та забезпечення повітряних перевезень вищих посадових осіб України;

19) забезпечує надходження та використання коштів Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

20) реалізує в межах повноважень, передбачених законом, економічну, тарифну, фінансову, кадрову, науково-технічну, страхову, інвестиційну, соціальну політику в галузі цивільної авіації;

21) організовує ведення державного статистичного обліку показників діяльності цивільної авіації та забезпечує подання статистичної інформації до ІКАО;

22) здійснює контроль за обов’язковим авіаційним страхуванням та фінансово-економічною спроможністю виконання експлуатантами норм і правил з питань безпеки авіації;

23) проводить процедуру допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків і світлосигнальних систем аеродромів та видає відповідні посвідчення;

24) здійснює ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезень пасажирів та/або вантажу повітряним транспортом;

25) здійснює реєстрацію і виключення з реєстру цивільних повітряних суден та аеродромів України, веде Державний реєстр цивільних повітряних суден України та Державний реєстр аеродромів цивільної авіації України;

26) здійснює нагляд та сертифікацію авіаційних навчальних закладів з підготовки, перепідготовки, підтвердження/відновлення та підвищення кваліфікації персоналу з наземного обслуговування, затверджує програми підготовки та перепідготовки в таких закладах;

27) надає дозволи на виліт цивільних повітряних суден з аеродромів України, приліт повітряних суден до аеродромів України або на проліт територією України та погоджує дозволи на виконання польотів за Договором з відкритого неба;

28) видає дозвіл на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та подвійного використання;

29) затверджує розклад руху авіаперевізникам на виконання регулярних рейсів, розглядає комерційні угоди, укладені між перевізниками, що стосуються надання ними спільних послуг, пов’язаних з повітряними перевезеннями пасажирів та багажу;

30) погоджує місця розташування, висоту об’єктів на приаеродромних територіях з урахуванням умов впливу авіаційного шуму і емісій авіаційних двигунів та об’єктів, які можуть вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних засобів цивільної авіації;

31) погоджує технічні завдання під час розроблення проектів будівництва нових і реконструкції діючих аеропортів та зміни до проектів з питань, що стосуються забезпечення безпеки польотів;

32) приймає рішення про спільне використання аеродрому разом з органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить аеродром, або власником аеродрому;

33) погоджує місця розташування або розширення аеропорту (аеродрому);

34) надає право на експлуатацію повітряних ліній і призначень авіаперевізникам відповідно до положень законодавства, міжурядових угод про повітряне сполучення та інших домовленостей на рівні авіаційних властей;

35) здійснює контроль та нагляд за додержанням вимог законодавства у сфері повітряних перевезень пасажирів та багажу, вантажів, небезпечних вантажів, товарів військового призначення та подвійного використання;

36) готує за результатами проведення щомісячного і щорічного аналізу звіт про регулярність польотів, а також збирає та обробляє інформацію про місцезнаходження повітряних суден експлуатантів України, що виконують роботи в інших державах;

37) організовує пошукове та аварійно-рятувальне забезпечення польотів цивільної авіації та забезпечує цілодобове функціонування Координаційного центру пошуку та рятування цивільної авіації в установленому законодавством порядку;

38) визначає вимоги щодо організації пошукового, аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів цивільної авіації;

39) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту;

40) організовує та контролює у межах повноважень, передбачених законом, суб’єктів авіаційної діяльності та експлуатантів аеропортів щодо дотримання авіаційних правил України в частині забезпечення екологічної безпеки цивільної авіації;

41) розробляє та затверджує за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил, а в разі потреби - із заінтересованими державними органами, підприємствами, установами та організаціями структуру повітряного простору України;

42) визначає класифікацію повітряного простору України обслуговування повітряного руху;

43) визначає вимоги щодо надання аеронавігаційного обслуговування та перелік послуг, що надаються суб’єктами аеронавігаційного обслуговування на всіх етапах польоту повітряних суден;

44) встановлює порядок обслуговування аеронавігаційною інформацією та визначає порядок публікації об’єднаного пакета аеронавігаційної інформації;

45) розробляє і встановлює вимоги щодо метеорологічного обслуговування цивільної авіації;

46) погоджує проведення ремонтних, технологічних або інших робіт в/на аеропорту/аеродромі, які впливають на зміну інформації у Збірнику аеронавігаційної інформації;

47) затверджує технічні завдання на виконання модернізації та впровадження нових наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), введення в експлуатацію об’єктів обслуговування повітряного руху;

48) організовує приймальні випробування нових наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), об’єктів обслуговування повітряного руху і затверджує програми та методики їх приймальних випробувань;

49) здійснює закріплення виділених робочих частот та позивних сигналів для авіаційного електрозв’язку за підприємствами, установами та організаціями цивільної авіації;

50) виконує функції національного наглядового органу з питань аеронавігаційного обслуговування та організації повітряного руху;

51) відповідає за розроблення, впровадження та забезпечення виконання Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, а також державної програми контролю якості забезпечення авіаційної безпеки цивільної авіації;

52) визначає перелік держав та аеропортів, до яких тимчасово заборонено чи обмежено польоти цивільних повітряних суден експлуатантів;

53) затверджує програми підготовки та перепідготовки авіаційного персоналу;

54) здійснює оформлення і видачу посвідчення члена екіпажу;

55) вчиняє відповідні дії щодо визнання сертифіката або аналогічного документа, виданого авіаційним органом влади іноземної держави чи компетентною організацією;

56) здійснює координацію робіт, пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювання, здійсненням метрологічного контролю і нагляду в галузі цивільної авіації в єдиній системі метрологічного забезпечення України;

57) визначає порядок ведення обліку, надання тимчасових позначень та видачі тимчасових облікових посвідчень для нових та модифікованих повітряних суден цивільної авіації, що не внесені до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, на яких проводяться приймальні та сертифікаційні випробування, і для модифікованих цивільних повітряних суден іноземної реєстрації, на яких проводяться приймальні та сертифікаційні випробування в Україні;

58) присвоює повітряним суднам, внесеним до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, державні та реєстраційні розпізнавальні знаки;

59) здійснює самостійно або уповноважує установи для реєстрації планерів, дельтапланів, надлегких літальних апаратів, інших повітряних суден спортивного призначення, повітряних суден аматорської конструкції, аеростатичних апаратів, а також видачу посвідчень про їх реєстрацію;

60) здійснює сертифікацію експертних центрів у сфері авіаційної діяльності;

61) організовує розроблення та здійснення заходів щодо підтримки льотної придатності повітряних суден, ефективності їх експлуатації та інженерного забезпечення авіаційної діяльності, а також схвалення бюлетенів промисловості;

62) здійснює видачу авіаційному персоналу свідоцтв, продовжує строк їх дії та встановлює рейтинги;

63) разом із спеціалізованою експертною установою з розслідування авіаційних подій з цивільними повітряними суднами створює систему обов’язкових сповіщень про авіаційні події та інциденти з метою сприяння збору інформації про фактичні чи потенційні недоліки у забезпеченні безпеки авіації;

64) опубліковує та поширює необхідну обов’язкову інформацію для забезпечення безпеки польотів;

65) визначає перелік подій та обсяг інформації про безпеку в галузі цивільної авіації, які підлягають обов’язковому сповіщенню суб’єктами авіаційної діяльності, аналізу та/або розслідуванню, а також встановлює порядок сповіщення, розгляду отриманої інформації, її аналізу та вжиття відповідних заходів;

66) установлює правила та порядок організації польотів цивільних повітряних суден;

67) здійснює організацію, виконання та контроль лідирування повітряних суден на території України;

68) розробляє вимоги до екзаменаторів та впроваджує систему нагляду за діяльністю призначених нею екзаменаторів, які проводять теоретичні та практичні іспити авіаційного персоналу;

69) постійно проводить оцінку ризиків та рівня безпеки цивільної авіації з метою впровадження відповідних заходів;

70) здійснює інспектування іноземних повітряних суден на території України на відповідність стандартам ІКАО;

71) здійснює нагляд та контроль за дотриманням експлуатантами аеропортів вимог щодо медичного забезпечення в зоні відповідальності аеропортів;

72) надає повноваження авіаційного медичного екзаменатора на проведення медичної сертифікації, обмежує або забороняє проведення медичної сертифікації у разі порушення вимог, визначених законодавством, у тому числі авіаційними правилами України;

73) надає повноваження медичним центрам на проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу, обмежує або забороняє проведення медичної сертифікації у разі порушення вимог, визначених законодавством, у тому числі авіаційними правилами України;

74) погоджує програми навчальних закладів, на базі яких проводяться курси професійної підготовки для кандидатів на посаду авіаційного медичного екзаменатора;

75) визначає умови і порядок проведення медичного обстеження авіаційного персоналу;

76) розробляє нормативно-правові акти та методичні рекомендації щодо ставок аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України та ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України;

77) встановлює кваліфікаційні вимоги, надає погодження та скасовує погодження кандидатур керівників суб’єктів авіаційної діяльності, представників керівного складу таких суб’єктів, які несуть відповідальність за безпеку авіації, систему управління якістю;

78) бере участь у розробленні проектів національних, державних і галузевих програм розвитку цивільної авіації;

79) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Державіаслужби;

80) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо забезпечення розвитку та захисту конкуренції в галузі цивільної авіації;

81) готує пропозиції щодо формування державного бюджету в частині фінансування заходів, спрямованих на забезпечення безпеки авіації;

82) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Державіаслужба з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контролю за їх виконанням в апараті Державіаслужби;

2) здійснює добір кадрів в апарат Державіаслужби, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату Державіаслужби;

3) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

4) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил;

5) забезпечує отримання, зберігання та супроводження документів, що регламентують експлуатацію авіаційної техніки;

6) організовує планово-фінансову роботу в апараті Державіаслужби, здійснює контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку, забезпечує цільове використання бюджетних коштів.

6.

Державіаслужба для виконання покладених на неї завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також від громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

5) встановлювати обмеження або заборону на вчинення певних дій суб’єктами авіаційної діяльності або зобов’язати їх вчиняти певні дії відповідно до законодавства та авіаційних правил України;

6) накладати штрафи за умов, визначених Повітряним кодексом України;

7) встановлювати обмеження на експлуатацію повітряних суден;

8) анулювати ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезень пасажирів та/або вантажу повітряним транспортом;

9) анулювати, відмовляти у наданні, обмежувати обсяг прав на експлуатацію повітряних ліній у випадках, визначених Повітряним кодексом України;

10) обмежувати частково або повністю використання повітряного простору України або його окремої частини;

11) визначати за результатами оцінки рівня загрози всі або окремі рейси будь-якого експлуатанта як рейси підвищеного ризику із застосуванням посилених заходів безпеки в аеропортах України;

12) відмовляти в реєстрації цивільного повітряного судна у разі, коли повітряне судно не відповідає вимогам щодо льотної придатності, охорони навколишнього природного середовища або інших обмежень, установлених Державіаслужбою;

13) встановлювати обмеження або заборону на польоти іноземних авіаперевізників на підставі результатів перевірок повітряних суден таких авіаперевізників у разі їх невідповідності стандартам ІКАО;

14) визначати або залучати до виконання окремих робіт або надання послуг, в тому числі до проведення інспекцій, перевірок, оцінки, експертизи, випробувань та досліджень, підприємства, установи, організації і науковців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, недержавних організацій;

15) направляти державних інспекторів, які мають чинне свідоцтво льотного складу, для виконання льотних тренувань, підтримання кваліфікації та проведення перевірок в авіакомпаніях (авіапідприємствах) і спеціалізованих навчальних закладах, а також для проходження тренувань на повітряних суднах та комплексних тренажерах.

7.

Державіаслужба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями.

8. Державіаслужба в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, відповідно до стандартів і рекомендованої практики ІКАО, нормативних актів інших міжнародних авіаційних організацій та з урахуванням законодавства ЄС у галузі цивільної авіації розробляє та приймає авіаційні правила України, що регулюють діяльність цивільної авіації та використання повітряного простору, і видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

Ті авіаційні правила України, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Авіаційні правила України підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

9. Державіаслужбу очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра інфраструктури.

10. Голова Державіаслужби:

1) очолює Державіаслужбу, здійснює керівництво її діяльністю, в установленому порядку представляє Державіаслужбу у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

2) вносить на розгляд Міністра інфраструктури пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України, розроблені Державіаслужбою проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінінфраструктури, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

3) організовує та контролює в межах повноважень, передбачених законом, виконання в апараті Державіаслужби Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінінфраструктури з питань, що належать до сфери діяльності Державіаслужби;

4) подає на затвердження Міністрові інфраструктури плани роботи Державіаслужби;

5) звітує перед Міністром інфраструктури про виконання планів роботи Державіаслужби та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Державіаслужби, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

6) забезпечує дотримання встановленого Міністром інфраструктури порядку обміну інформацією між Мінінфраструктури і Державіаслужбою та своєчасність її подання;

7) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

8) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром інфраструктури керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Державіаслужби, призначає на посаду та звільняє з посади державних службовців та працівників Державіаслужби;

9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи Державіаслужби;

10) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців та працівників Державіаслужби до відзначення державними нагородами;

11) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників Державіаслужби, присвоює їм ранги державних службовців;

12) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики з питань державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в апараті Державіаслужби;

13) утворює комісії, робочі та експертні групи;

14) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Державіаслужби;

15) підписує накази Державіаслужби;

16) подає на розгляд Міністра інфраструктури пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади своїх заступників;

17) дає в межах повноважень, передбачених законом, доручення, обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Державіаслужби;

18) направляє державних інспекторів, які мають діючі свідоцтва льотного складу, для включення до складу екіпажу повітряного судна експлуатанта України з метою підтримання, підвищення власної кваліфікації під час виконання службових обов’язків;

19) може звільнити суб’єкта авіаційної діяльності від виконання окремих технічних або процедурних вимог авіаційних правил України, якщо буде визнано, що це необхідно в інтересах суспільства та не створює загрози безпеці цивільної авіації;

20) здійснює в межах та у спосіб, визначені законом та авіаційними правилами України:

організацію заходів щодо забезпечення безпеки авіації;

регулювання об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху та її розвитку;

організацію розроблення проектів авіаційних правил України та їх прийняття;

заборону, скасування, тимчасове припинення або зміну виконання будь-яких видів польотів і авіаційної діяльності у разі виявлення загрози безпеці польотів або їх невідповідності встановленим стандартам і авіаційним правилам України;

введення обмежень щодо строків експлуатації повітряних суден;

укладення договорів, угод, контрактів, протоколів, інших документів з питань, пов’язаних з діяльністю Державіаслужби;

утворення апеляційної комісії для розгляду скарг на дії, рішення та висновки Державіаслужби та її посадових осіб;

укладення в установленому законодавством порядку з авіаційним органом влади іноземної держави договору про взяття на себе певних функцій та обов’язків держави реєстрації щодо повітряного судна, яке зареєстроване в цій державі, якщо експлуатантом такого повітряного судна є український експлуатант, відповідно до Закону України “Про ратифікацію Протоколу про введення нової статті 83-bis до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію”;

укладення в установленому законодавством порядку договору з авіаційним органом влади іноземної держави про передачу цій державі певних функцій та обов’язків держави реєстрації щодо повітряного судна, зареєстрованого в Україні;

21) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Голова Державіаслужби має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра інфраструктури.

12. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Державіаслужби, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у Державіаслужбі може утворюватися колегія.

Рішення колегії Державіаслужби можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Державіаслужби.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Державіаслужбі можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Державіаслужби.

13. Граничну чисельність державних службовців та працівників Державіаслужби затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату Державіаслужби затверджує її Голова за погодженням з Міністром інфраструктури.

Штатний розпис і кошторис апарату Державіаслужби затверджує її Голова за погодженням з Мінфіном.

14. Державіаслужба є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 8 жовтня 2014 р. № 520 "Про затвердження Положення про Державну авіаційну службу України". Кабінет Міністрів України. 2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 8 жовтня 2014 р. № 520 "Про затвердження Положення про Державну авіаційну службу України". 2014

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -