Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

ПОСТАНОВА від 6 квітня 1998 р. N 457 "Про затвердження Статуту залізниць України". 1998

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 6 квітня 1998 р.

N 457

Київ

Про затвердження Статуту

залізниць України

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1510 ( 1510-2002-п ) від 11.10.2002

N 1973 ( 1973-2002-п ) від 25.12.2002

N 720 ( 720-2014-п ) від 29.12.2014

N 977 ( 977-2015-п ) від 25.11.2015 }

Відповідно до статті 3 Закону України "Про залізничний

транспорт" ( 273/96-ВР ) Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

Затвердити Статут залізниць України (додається).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.34

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 квітня 1998 р. N 457

Статут

залізниць України

1.

Загальні положення

1. Залізничний транспорт загального користування (далі -

залізничний транспорт) є однією з базових галузей економіки

України, що забезпечує її внутрішні та зовнішні

транспортно-економічні зв'язки і потреби населення у перевезеннях. Основною організаційною ланкою на залізничному транспорті є

залізниця.

2. Статут залізниць України (далі - Статут) визначає

обов'язки, права і відповідальність залізниць, а також

підприємств, організацій, установ і громадян, які користуються

залізничним транспортом. Статутом регламентуються порядок укладання договорів,

організація та основні умови перевезення вантажів, пасажирів,

багажу, вантажобагажу і пошти, основні положення експлуатації

залізничних під'їзних колій, а також взаємовідносини залізниць з

іншими видами транспорту.

3. Дія Статуту поширюється на перевезення залізничним

транспортом вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти, у

тому числі на перевезення вантажів, навантаження і розвантаження

яких відбувається на залізничних під'їзних коліях незалежно від

форм власності, які не належать до залізничного транспорту

загального користування (далі - залізничні під'їзні колії). Перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу і

пошти залізницями, що будуються, до здавання їх у постійну

експлуатацію здійснюється згідно з порядком, який визначають

власник або орган управління будівництва та відповідна залізниця

за погодженням з Держнаглядохоронпраці.

4. Перевезення залізницями вантажів, пасажирів, багажу і

вантажобагажу у міжнародному сполученні здійснюється відповідно до

угод про залізничні міжнародні сполучення.

5.

На підставі цього Статуту Мінтранс затверджує: а) Правила перевезення вантажів (далі - Правила); б) Технічні умови навантаження і кріплення вантажів; в) Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та

пошти залізничним транспортом України (далі - Правила перевезень

пасажирів); г) інші нормативні документи. Нормативні документи, що визначають порядок і умови

перевезень, користування засобами залізничного транспорту, безпеки

руху, охорони праці, громадського порядку, перетину залізничних

колій іншими видами транспорту і комунікаціями, пожежної безпеки,

санітарні норми та правила на залізничному транспорті, є

обов'язковими для всіх юридичних і фізичних осіб на території

України.

6. У цьому Статуті наведені нижче терміни вживаються у такому

значенні: вантаж - матеріальні цінності, які перевозяться залізничним

транспортом у спеціально призначеному для цього вантажному

рухомому складі; вантажовідправник (відправник вантажу, вантажовласник) -

зазначена у документі на перевезення вантажу (накладній) юридична

чи фізична особа, яка довіряє вантаж залізниці для його

перевезення; вантажоодержувач (одержувач вантажу, вантажовласник) -

зазначена у документі на перевезення вантажу (накладній) юридична

чи фізична особа, яка за дорученням вантажовідправника отримує

вантаж; вантажні операції - навантаження вантажу на залізничний

рухомий склад, вивантаження вантажу із залізничного рухомого

складу, сортування дрібних відправок та контейнерів,

перевантаження, перевалка на транспортні засоби іншого виду

транспорту; внутрістанційні перевезення - перевезення вантажу з однієї

під'їзної колії на іншу в межах однієї станції; Збірник правил перевезення і тарифів залізничного транспорту

- офіційне періодичне видання, в якому публікуються затверджені

згідно з цим Статутом нормативні акти з питань перевезення; міжнародне залізничне сполучення - перевезення пасажирів,

вантажів, багажу, вантажобагажу та пошти між Україною та

іноземними державами; накладна - основний перевізний документ встановленої форми,

оформлений відповідно до цього Статуту та Правил і наданий

залізниці відправником разом з вантажем.

Накладна є обов'язковою

двосторонньою письмовою формою угоди на перевезення вантажу, яка

укладається між відправником та залізницею на користь третьої

сторони - одержувача. Накладна одночасно є договором на заставу

вантажу для забезпечення гарантії внесення належної провізної

плати та інших платежів за перевезення. Накладна супроводжує

вантаж на всьому шляху перевезення до станції призначення; небезпечні вантажі - речовини, матеріали, вироби, відходи

виробничої та іншої діяльності, які через присутні їм властивості

за наявності певних факторів можуть в процесі транспортування, під

час проведення вантажних робіт та збереження призвести до вибуху,

пожежі, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших

об'єктів транспорту, заподіяння матеріальних втрат і шкоди

навколишньому середовищу, а також загибелі, травмування, отруєння,

опіків, захворювання людей, тварин; перевізні документи - накладна та інші залізничні документи

на вантаж; під'їзди до залізничних станцій - автомобільні шляхи, які

примикають до території залізничної станції; Правила перевезення вантажів (Правила) - нормативний акт, що

конкретизує передбачені цим Статутом положення, які регламентують

участь та обов'язки сторін у процесі перевезення вантажів; пряме залізничне сполучення - перевезення вантажів,

пасажирів, багажу і вантажобагажу у межах двох і більше залізниць

України; пряме змішане сполучення - перевезення, що здійснюється

залізницями та іншими видами транспорту за єдиним транспортним

документом протягом усього шляху прямування; тарифи на перевезення вантажів, пасажирів, багажу,

вантажобагажу - система цінових ставок та правил їх застосування,

за якими провадяться розрахунки за перевезення залізницями; збори - цінові ставки, за якими провадяться розрахунки за

виконання підприємствами залізничного транспорту робіт та послуг,

пов'язаних з перевезенням вантажів, пасажирів, багажу,

вантажобагажу; Технічні умови навантаження і кріплення вантажів -

обов'язкові для дотримання всіма учасниками перевезення вимоги

щодо розміщення, закріплення, способу навантаження, розвантаження

вагонів, забезпечення безпеки руху, збереження залізничного

рухомого складу та вантажів (далі - Технічні умови); транспортні засоби - залізничний рухомий склад (вагони всіх

видів, локомотиви, моторейковий транспорт) і контейнери.

II. Вантажне господарство. Пристрої

для обслуговування пасажирів

7. Залізниці здійснюють перевезення вантажів, пасажирів,

багажу, вантажобагажу і пошти між станціями, відкритими для

виконання відповідних операцій.

Станції здійснюють операції, пов'язані з перевезенням

пасажирів, багажу і вантажобагажу з прийняттям, видачею вантажів

вагонними, дрібними відправками та в контейнерах, а за договорами

з відправниками та одержувачами - їх навантаження і вивантаження.

Станції можуть відкриватися для проведення усіх або окремих

операцій.

Відкриття чи закриття станцій для здійснення усіх чи окремих

операцій провадиться Укрзалізницею після опублікування про це у

Збірнику правил перевезень і тарифів залізничного транспорту. При

цьому питання про експлуатацію малодіяльних збиткових залізничних

дільниць, станцій, а також залізничних під'їзних колій, що

перебувають на балансі залізниць, вирішується разом з відповідними

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

У разі неприйняття органами місцевого самоврядування

(протягом 6 місяців після звернення залізниці) рішень про

компенсацію збитків з місцевих бюджетів або за рахунок

підприємств, що обслуговуються цими дільницями, станціями та

під'їзними коліями, Укрзалізниця за погодженням з Мінтрансом має

право прийняти рішення про закриття збиткових дільниць, станцій та

під'їзних колій.

8. Перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу і

пошти залізницями провадиться у вагонах парку залізниць або

орендованих у залізниць, а також у власних вагонах, що належать

підприємствам, організаціям, установам, громадянам - суб'єктам

підприємницької діяльності, в тому числі розташованим за межами

України. Вагони, призначені для перевезення вантажів, пасажирів,

багажу, вантажобагажу і пошти, повинні відповідати вимогам Правил

технічної експлуатації залізниць України та санітарно-гігієнічним

і протиепідемічним нормам і правилам.

9. Вантажні операції виконуються як на станційних складах і

майданчиках, що перебувають у віданні залізниць (місця загального

користування), так і на приколійних складах, майданчиках та в

інших пунктах, які належать підприємствам, організаціям,

установам, громадянам - суб`єктам підприємницької діяльності або

надані їм залізницею на підставі договору (місця незагального

користування).

10. Для виконання вантажних операцій станції згідно з їх

спеціалізацією повинні мати обладнані належним чином споруди і

пристрої в місцях загального користування. Всі споруди і пристрої вантажного господарства за своєю

потужністю і переробною спроможністю повинні забезпечувати

своєчасне виконання запланованого обсягу вантажних операцій, повне

збереження вантажів, своєчасне оброблення рухомого складу, а також

механізацію вантажних робіт з додержанням вимог нормативних актів

з питань охорони праці.

11. На станціях із значним обсягом вантажних операцій, які

виконуються в місцях загального користування, організуються

вантажні райони. Площі вантажних районів і під'їзди до них повинні

забезпечувати нормальні умови для роботи усіх видів транспорту і

механізмів, що обслуговують вантажний район, а також безпеку руху

поїздів і дотримання техніки безпеки людей та охорону

навколишнього природного середовища. Вантажний район за своєю спеціалізацією повинен мати усі

необхідні технічні засоби і пристрої, що забезпечують збереження

вантажів і протипожежний захист.

12. Залізниця вправі приймати рішення про складування за

плату підприємствами, організаціями, установами, громадянами -

суб`єктами підприємницької діяльності вантажів у смузі відведення,

а також надавати дозвіл на примикання під'їзних колій та

будівництво тимчасових споруд. 13. Для зважування вантажів, багажу і вантажобагажу

(товаробагажу) використовуються вагонні, вантажні, елеваторні та

інші ваги. Для визначення маси вантажу зважуванням залізниці в місцях

загального користування, а відправники та одержувачі вантажів,

морські і річкові порти, які примикають до залізниць, в місцях

незагального користування повинні мати необхідну кількість ваг і

вагових приладів. Для навантаження масових насипних і навалочних

вантажів їх відправники повинні використовувати вагові прилади,

які визначають масу вантажу в процесі навантаження, чи

механізовані дозувальні пристрої.

14. Ваги і вагові прилади підлягають обов'язковій державній

повірці і тавруванню в установленому порядку. Зважування вантажів

на несправних вагах, а також на вагах з простроченими термінами

повірки і таврування не дозволяється. Залізниці на договірних засадах можуть приймати на технічне

обслуговування (технічний нагляд, ремонт, контрольна повірка) ваги

власників, призначені для зважування вантажів. Повірка, таврування ваг та вагових приладів провадяться під

час установки ваг, після виходу їх із капітального та середнього

ремонту та періодично у терміни, встановлені Держстандартом.

15. Станції, призначені для операцій з перевезення пасажирів,

багажу та вантажобагажу, повинні відповідати вимогам, що

забезпечують виконання цих операцій, а також санітарно-гігієнічним

та протиепідемічним нормам і правилам.

16. На станціях, вокзалах, у пасажирських поїздах повинна

бути книга скарг і пропозицій пасажирів, відправників та

одержувачів вантажів, яка видається за першою вимогою.

III. Планування та організація перевезення вантажів

17. Перевезення вантажів залізничним транспортом

організовуються на договірних засадах. Форма договору про

організацію перевезень вантажів встановлюється Правилами. Для

забезпечення виконання договірних зобов'язань здійснюється місячне

планування перевезень. Умови та порядок організації перевезення в усіх видах

сполучення визначаються Правилами. Порядок розроблення, термін подання заявок, затвердження

планів та облік виконання перевезень вантажів встановлюються

Правилами, а військових перевезень - спеціальними інструкціями.

18. Місячне планування перевезення вантажів здійснюється

залізницями відправлення на основі поточних або довгострокових

договорів про організацію перевезення вантажів та замовлень

відправників. Замовлення на перевезення за встановленою номенклатурою

вантажовласники або за їх дорученням експедиторські організації, а

також морські та річкові порти подають відповідним залізницям.

Замовлення складаються за встановленою формою у вагонах, а у

випадках, передбачених Правилами, - і в тоннах. У разі потреби одночасно з місячним замовленням надаються

плани перевезень вантажів маршрутами.

19. У разі неподання з вини залізниць вагонів (контейнерів)

для виконання місячного плану перевезення вантажів вони

зобов'язані за замовленням відправника виділити рухомий склад, щоб

надолужити недовантаження протягом наступного місяця у порядку,

встановленому Правилами.

20. Виконання перевезень, у тому числі на пред'явлення,

позапланових, понадпланових та перевезень для надолуження

недовантаження протягом минулого місяця враховується в обліковій

картці встановленої Правилами форми. Порядок та умови зарахування вагонів, контейнерів під

завантаження встановлюються Правилами.

21. Начальник залізниці та уповноважені ним посадові особи за

заявою вантажовідправника без додаткової плати: а) дозволяють завантаження понад план та поза планом; б) змінюють передбачені планом залізниці та станції

призначення в порядку та розмірах, установлених Правилами; в) дозволяють внутрістанційні перевезення вантажів.

Начальник станції за заявою вантажовідправника дозволяє без

додаткової плати: а) змінювати передбачений планом тип рухомого складу, якщо

таке перевезення допускається Правилами; б) змінювати вид вантажу у межах однієї номенклатурної групи,

передбаченої планом; в) не пізніше ніж за 3 доби до дня навантаження змінювати в

місячних планах перевезень залізниці та станції призначення в

обсягах до 50 відсотків планової (договірної) норми; Для перевезень вантажів понад план та поза планом відправник

подає заявку залізниці у термін, передбачений Правилами. Оформлення замовлень на перевезення вантажів поза планом та

понад план здійснюється у порядку, встановленому Правилами.

22. За договором залізничного перевезення вантажу залізниця

зобов'язується доставити ввірений їй вантажовідправником вантаж у

пункт призначення в зазначений термін і видати його одержувачу, а

відправник зобов'язується сплатити за перевезення встановлену

плату. Виконання залізницею додаткових операцій, пов'язаних з

перевезенням вантажів (завантаження, розвантаження, зважування,

експедирування тощо), здійснюється на підставі окремих договорів. Відправник може здійснювати у встановленому порядку

добровільне страхування вантажів.

23. Відправники повинні надати станції навантаження на кожне

відправлення вантажу заповнену накладну (комплект перевізних

документів). Станція призначення видає накладну одержувачу разом з

вантажем. Дата приймання і видачі вантажу засвідчується на накладній

календарним штемпелем станції. В разі проведення митного контролю

дата видачі вантажу ставиться після закінчення митних операцій. Для посвідчення прийняття вантажу до перевезення станція

видає відправнику квитанцію. Форма накладної і порядок її заповнення, а також форма

квитанції затверджуються Мінтрансом. Під час перевезення масових вантажів у випадках, передбачених

Правилами, допускається оформлення однієї накладної (комплекту

перевізних документів) на перевезення цілого маршруту або групи

вагонів чи комплекту контейнерів. Станції видають вантажовідправникам бланки накладних

(комплектів перевізних документів) за плату згідно з тарифом.

24. Вантажовідправники несуть відповідальність за всі

наслідки неправильності, неточності або неповноти відомостей,

зазначених ним у накладній. Залізниця має право перевіряти правильність цих відомостей, а

також періодично перевіряти кількість та масу вантажу, що

зазначаються у накладній. Упакування, пакетування, тара повинні відповідати вимогам

нормативних документів. Відправник зобов'язаний на вимогу залізниці пред'явити

стандарт або технічні умови, сертифікат на відвантажувану

продукцію (якщо вона підлягає сертифікації), а також на її тару.

25. Відправники і одержувачі вибухових, легкозаймистих,

радіоактивних, отруйних та інших небезпечних вантажів повинні

виконати всі належні заходи, що гарантують безпеку перевезень,

мати засоби і мобільні підрозділи для ліквідації аварій та їх

наслідків під час перевезення цих вантажів.

26. Вантажі приймаються до перевезення вантажною швидкістю, а

також великою швидкістю. До перевезення великою швидкістю приймаються, як правило,

швидкопсувні вантажі, а також інші вантажі в напрямках,

установлених Укрзалізницею. Швидкість перевезення зазначається у накладній

вантажовідправником.

27. Вантажі, що потребують тари для їх збереження від втрат,

недостач, псування та пошкодження, повинні здаватися до

перевезення у непошкодженій тарі, яка відповідає стандартам

(технічним умовам), а вантажі, на тару та упаковку яких стандартів

не установлено, - у непошкодженій тарі, яка забезпечує їх

збереження. Овочі, фрукти та інші швидкопсувні вантажі повинні

пред'являтися до перевезення у такому стані, який забезпечує

збереження їх якості упродовж граничного терміну перевезення,

передбаченого Правилами. Під час перевезення вантажів, які змерзаються і здуваються,

відправник зобов'язаний вжити відповідних профілактичних заходів.

Залізниця може відмовити в перевезенні у разі невжиття

відправником зазначених заходів. У разі невиконання зазначених

вимог відповідальність за втрату або пошкодження вантажу, що

виникли з цієї причини, несе відправник.

28. Залізниці можуть приймати до перевезення вантажі з

оголошеною вартістю. Оголошена вартість не повинна перевищувати

дійсної вартості вантажу. У разі розходження між відправником та

станцією відправлення вартість вантажу визначається незалежною

експертизою, про що складається відповідний акт. Перелік вантажів, оголошення вартості яких є обов'язковим, а

також вантажів, оголошення вартості яких не допускається,

встановлюється Правилами. Під час прийняття вантажу з оголошеною вартістю стягується

додатковий збір у розмірі, встановленому тарифом.

29. Укрзалізниця має право запроваджувати, за погодженням з

Мінтрансом, тимчасові обмеження щодо перевезень в окремі райони

під час стихійного лиха, виникнення інших надзвичайних обставин,

скупчення нерозвантажених транспортних засобів у пунктах

призначення.

30. Завантаження вантажів у вагони (контейнери), а також

вивантаження з них здійснюється відправниками та одержувачами. Залізниці можуть брати на себе виконання вантажних робіт за

договорами з відправниками або одержувачами. Для транспортного обслуговування відправників і одержувачів у

місцях загального користування у складі залізниць можуть у

встановленому порядку утворюватись підприємства механізованих

вантажних робіт, а на під'їзних коліях - об'єднання підприємств

залізничного транспорту.

31. Залізниця зобов'язана подавати під завантаження справні,

придатні для перевезення відповідного вантажу, очищені від

залишків вантажу, сміття, реквізиту, а у необхідних випадках -

продезінфіковані вагони та контейнери. Додаткова підготовка вагонів та контейнерів під завантаження

вантажів, що потребують особливих умов перевезення і зберігання,

може здійснюватися залізницею на підставі договору за рахунок

відправника. Під наливання повинні подаватися цистерни та бункерні

напіввагони, що відповідають роду наливного вантажу. Підготовка під наливання спеціальних цистерн та бункерних

напіввагонів усіх форм власності здійснюється відправником. Придатність рухомого складу для перевезення вантажу в

комерційному відношенні визначається: вагонів - відправником, якщо завантаження здійснюється його

засобами, або залізницею, якщо завантаження здійснюється засобами

залізниці; контейнерів, цистерн та бункерних напіввагонів -

відправником.

32. Вантажі повинні завантажуватись без перевищення

вантажопідйомності вагона (контейнера). У разі завантаження вагонів (контейнерів) понад їх

вантажопідйомність організація, яка провадила навантаження

(відправник, залізниця, порт), зобов'язана вивантажити надлишок. Відправник зобов'язаний підготувати вантаж з урахуванням його

схоронності під час транспортування і здійснювати навантаження з

виконанням Технічних умов. Перелік вантажів, перевезення яких допускається на відкритому

рухомому складі, встановлюється Правилами.

33. Необхідні для навантаження і перевезення пристосування та

матеріали (козли, стояки, прокладки, підкладки, дріт, брезент,

вірьовка, щитові огородження тощо) повинні заготовляти

вантажовідправники. Встановлення цих пристосувань і матеріалів під час

завантаження і зняття їх під час вивантаження здійснюються тією

організацією (підприємством), засобами якої провадиться

завантаження чи вивантаження. Про встановлення зазначених пристосувань та матеріалів у

вагоні (контейнері) вантажовідправник повинен зазначити у

накладній. Пристосування та матеріали видаються на станції призначення

одержувачу разом із вантажем.

34. Про час подачі вагонів під завантаження, вивантаження

засобами відправника, одержувача начальник станції зобов'язаний

повідомити їх не пізніше ніж за 2 години до подачі.

35. Одержувач або організація, яка здійснює вивантаження,

зобов'язані: повністю вивантажити (злити) вантаж із вагона (цистерни) і

контейнера; повністю прибрати з вагона (контейнера) скріплюючий дріт,

дротові закрутки з люків і штурвалів, стояки, бруски та інші

елементи кріплення вантажів, крім інвентарних засобів кріплення,

які підлягають поверненню; прибрати також папір, картон, фанеру, листовий метал, дошки

та інші засоби упаковки і збереження вантажів. У разі неповного

розвантаження вагони залишаються в одержувача з внесенням ним

платежів за період користування вагонами; очистити зовнішню поверхню кузова вагона (контейнера) від

залишків, які її забруднюють, захисної плівки, наклейок, бірок і

написів, а всередині вагонів (контейнерів) - від залишків вантажу,

емульсій, профілактичних засобів проти змерзання.

Очищення контейнерів здійснюється в усіх випадках

вантажовідправником та вантажоодержувачем. Очищення, промивання і в необхідних випадках дезінфекція

вагонів після перевезення тварин, птиці, сирих тваринних продуктів

та швидкопсувних вантажів можуть здійснюватися за рахунок

одержувача у спеціально обладнаних місцях. Промивання, дегазація, дезактивація вагонів після

вивантаження небезпечних, отруйних, сморідних і забруднюючих

вантажів здійснюються одержувачем у спеціально обладнаних місцях.

Перелік таких вантажів встановлюється Правилами. Очищення внутрішньої і зовнішньої поверхні цистерн та

бункерних напіввагонів від забруднення після наливу і злиття

здійснюється відповідно вантажовідправником або

вантажоодержувачем. Злиття продуктів з цистерн та бункерних напіввагонів має

здійснюватись повністю (за винятком випадків, коли стандартами

допускається наявність залишків) з очищенням в'язких продуктів з

внутрішньої поверхні котла і бункера. Залізниця має право не приймати не очищені після вивантаження

(злиття) вагони і контейнери. Вантажна операція вважається

незакінченою до повного очищення вагонів (контейнерів), а з

одержувача стягується плата за користування вагонами

(контейнерами) за весь час їх затримки під очищенням. Вантажоодержувач вносить залізниці установлену відповідно до

статті 119 цього Статуту плату за час знаходження цистерн і

бункерних напіввагонів на промивально-пропарювальній станції

залізниці під очищенням від залишків продуктів. Вантажоодержувач відшкодовує також витрати залізниць,

пов'язані з очищенням порожніх вагонів у пунктах їх наступного

навантаження. За погодженням між вантажовідправником і вантажоодержувачем

очищення внутрішньої поверхні спеціальних вагонів, які належать їм

або орендовані ними, може не здійснюватись, якщо це не суперечить

нормам та Правилам.

36. У разі виникнення ускладнень на станції у зв'язку з

несвоєчасним вивантаженням і вивезенням вантажів начальник

залізниці має право збільшувати розмір збору за їх збереження до

двократного розміру. Начальник залізниці, уповноважені ним керівники організацій,

що входять до складу залізниці, відповідно до Правил мають право

на укладення договорів про збереження вантажів на складах станцій

або у вагонах.

37. Під час здавання вантажів для перевезення відправником

має бути зазначена у накладній їх маса. Тарні і штучні вантажі перевозяться із зазначенням у

накладній маси і кількості вантажних місць. Маса цих вантажів

визначається до здавання їх для перевезення і зазначається на

вантажних місцях. Вантажі, що перевозяться насипом і наливом, а також інші

вантажі, зважування яких на вантажних вагах неможливе, зважуються

на вагонних вагах. Перелік вантажів, що можуть перевозитися насипом і наливом,

установлюється Правилами. Загальна маса вантажу визначається шляхом зважування на вагах

або підрахуванням маси на вантажних місцях за трафаретом чи

стандартом. Маса окремих вантажів може визначатися розрахунковим методом,

за обміром або умовно (нафтопродукти в цистернах, тварини,

лісоматеріали тощо). Маса вантажів визначається відправником. Спосіб визначення маси зазначається у накладній.

38. Завантажені контейнери, а також криті вагони (у тому

числі ізотермічні) і цистерни пломбуються тим підприємством,

організацією, засобами яких провадиться навантаження. Домашні речі

можуть перевозитися за пломбами залізниці або експедитора. Перелік вантажів, що допускаються до перевезення у вагонах

без пломб, технічні умови виготовлення пломб, а також порядок

пломбування вагонів і контейнерів встановлюються Правилами. Пломби, пломбувальні лещата та дріт, запірно-пломбувальні

пристрої для пломбування вагонів і контейнерів надаються

залізницею за плату виходячи з їх собівартості.

39. Приймання вантажів дрібними відправленнями здійснюється

через склади станцій.

40. Перевезення окремих вантажів, перелік яких затверджено

Правилами, здійснюється у супроводі провідника відправника

(одержувача). Перевезення інших вантажів у супроводі провідника

може здійснюватися за домовленістю з залізницею.

41. Залізниці зобов'язані доставити вантажі за призначенням в

установлені терміни. Терміни доставки вантажів і правила обчислення термінів

доставки вантажів встановлюються Правилами, виходячи з технічних

можливостей залізниць. Обчислення терміну доставки починається з 24-ої години дати

приймання вантажу до перевезення. Вантаж вважається доставленим вчасно, якщо на станції

призначення він вивантажений засобами залізниці, про що

повідомлено одержувача, або якщо вагон (контейнер) з вантажем

подано під вивантаження засобами одержувача до закінчення

встановленого терміну доставки. У разі затримки подачі вагонів (контейнерів) під вивантаження

внаслідок зайнятості вантажного фронту або з інших причин,

залежних від одержувачів, вантаж вважається доставленим вчасно,

якщо він прибув на станцію призначення до закінчення встановленого

терміну доставки.

42. Залізниця зобов'язана повідомити одержувача в день

прибуття вантажу або до 12-ої години наступного дня. Порядок і

способи повідомлення встановлюються начальником станції. Одержувач

може визначити спосіб повідомлення. Якщо залізниця не повідомить про прибуття вантажу, одержувач

звільняється від внесення плати за користування вагонами

(контейнерами) і за зберігання вантажу до того часу, як буде

надіслано повідомлення. За угодою між одержувачем і станцією вагони (контейнери)

можуть подаватися без попереднього повідомлення.

43. Вантажовідправник має право змінити зазначеного у

накладній вантажоодержувача без зміни станції призначення. Заява про зміну вантажоодержувача подається начальнику

станції відправлення з доданням вантажної квитанції. У разі

неможливості подання вантажної квитанції відправник подає копію

письмового або телеграфного повідомлення на адресу першого

вантажоодержувача про таку зміну. Залізниця виконує розпорядження відправника лише у тому

випадку, якщо вантаж не видано одержувачу.

44. Залізниця може на заяву відправника, одержувача змінити

станцію призначення вантажу, прийнятого до перевезення

(переадресувати вантаж), з оплатою витрат за договірним тарифом.

За час затримки вагонів (контейнерів) в очікуванні переадресування

справляється плата, встановлена згідно із статтею 119 цього

Статуту. Час затримки обчислюється з моменту, коли минуло дві

години після повідомлення про прибуття вантажу.

45. В усіх випадках зміни одержувача або станції призначення

вантажу підприємство, організація, громадяни, за заявою яких

здійснено таку зміну, є відповідальними перед попереднім

одержувачем за наслідки такої зміни і зобов'язані відрегулювати

розрахунки між відправниками, попередніми адресатами та фактичними

одержувачами.

46. Одержувач зобов'язаний прийняти і вивезти зі станції

вантаж, що надійшов на його адресу. Терміни вивезення і порядок

зберігання вантажів установлюються Правилами. Вантажі, що прибули, зберігаються на станції безкоштовно

протягом доби. Цей термін обчислюється з 24-ої години дати

вивантаження вантажу (контейнера) засобами залізниці або з 24-ої

години дати подачі вагонів під вивантаження засобами одержувача. За зберігання вантажу на станції понад зазначений термін

справляється плата, встановлена тарифом.

47. У разі прибуття вантажу на адресу одержувача, поставка

якого йому не передбачена планом (договором, контрактом,

замовленням, нарядом та ін.), останній зобов'язаний прийняти такий

вантаж від станції на відповідальне зберігання.

Одержувач може відмовитись від прийняття вантажу лише у разі,

коли якість вантажу через псування або пошкодження змінилася

настільки, що виключається можливість повного або часткового його

використання. Відповідальність за псування і пошкодження вантажу, що

сталися через його несвоєчасне вивантаження і вивезення

одержувачем, а також через затримку вагонів на залізничних

під'їзних коліях і станціях з його вини, несе одержувач.

48. Вантажі видаються на станції призначення одержувачу,

зазначеному у накладній, після внесення усіх належних залізниці

платежів. Одержувач розписується в дорожній відомості про одержання

вантажу. Якщо залізниця не має можливості видати вантаж одержувачу,

зазначеному у накладній, вона вчиняє з вантажем дії за вказівкою

відправника, який зобов'язаний дати таку вказівку у тридобовий

термін від дня вручення йому повідомлення. Якщо повідомлення відправника не надійшло в зазначений

термін, залізниця може реалізувати вантаж або повернути його

відправнику у разі неможливості реалізувати. Залізниця вправі

також реалізувати вантаж, що надійшов, іншій організації у разі

перебування його на станції понад граничні терміни зберігання,

установлені Правилами, з дотриманням вимог, передбачених статтею

50 цього Статуту. За затримку вагонів (контейнерів) в очікуванні вказівки

відправника новий одержувач вносить залізниці відповідну плату.

49. Якщо залізниця не має можливості доставити прийнятий до

перевезення вантаж і видати його одержувачу, вона може передати

(реалізувати) цей вантаж у порядку, встановленому Правилами.

Оцінка вантажів, що передаються (реалізуються), в тому числі

у випадках, передбачених статтею 48 цього Статуту, здійснюється

комісійно представниками залізниці, організації, якій передається

вантаж, та місцевих фінансових і торгівельних органів у порядку,

встановленому Правилами. Про оцінку вантажу складається акт.

50. Сума, одержана залізницею за переданий (реалізований)

вантаж, крім суми, належної залізниці, перераховується зазначеним

у накладній одержувачу або відправнику залежно від того, хто з них

оплатив вартість вантажу.

У разі неможливості такого розрахунку у зв'язку з відсутністю

одержувача або відправника чи їх правонаступників зазначені кошти

повинні використовуватися для відшкодування збитків від претензій

або позовів за вантажі, не доставлені за призначенням. { Абзац

другий пункту 50 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1973 ( 1973-2002-п ) від 25.12.2002 }

51. Підприємства залізничного транспорту загального

користування мають право на заставу майна переданих їм для

перевезення вантажів для забезпечення гарантії належної провізної

оплати та інших платежів.

Заставне право діє поки вантаж перебуває у віданні залізниці.

Якщо відправник (одержувач) не внесе залізниці належні їй

платежі, залізниця використовує заставне право і реалізує вантаж

після закінчення передбаченого Правилами граничного терміну його

зберігання. Граничний термін зберігання не повинен перевищувати 30

діб.

52. На станціях призначення залізниця зобов'язана перевірити

масу, кількість місць і стан вантажу у разі:

прибуття вантажу у пошкодженому вагоні (контейнері), а також

у вагоні (контейнері) з пошкодженими пломбами відправника або

пломбами попутних станцій;

прибуття вантажу з ознаками недостачі, псування або

пошкодження під час перевезення на відкритому рухомому складі або

у критих вагонах без пломб, якщо таке перевезення передбачене

Правилами;

прибуття швидкопсувного вантажу з порушенням граничного

терміну його перевезення або з порушенням температурного режиму

перевезення в рефрижераторних вагонах (контейнерах);

прибуття вантажу, який був завантажений залізницею;

видачі з місць загального користування вантажів, вивантажених

залізницею;

прибуття вантажів у вагонах навалом і насипом за вимогою

одержувача у розмірах, передбачених Правилами.

У зазначених вище випадках тарні і штучні вантажі видаються

залізницею з перевіркою кількості і стану вантажу тільки у

пошкоджених місцях. У разі виявлення пошкодження тари або інших

обставин, що можуть привести до зміни стану вантажу, залізниця

зобов'язана перевірити вантаж у пошкоджених місцях за фактурами і

рахунками з розкриттям пошкоджених місць.

У решті випадків вантажі, завантажені відправником, і ті, що

прибули у справних вагонах, контейнерах із непошкодженими пломбами

відправника, а також без ознак недостачі, псування, пошкодження на

відкритому рухомому складі або у критих та інших вагонах без

пломб, якщо такі перевезення передбачені Правилами, видаються без

перевірки їх кількості і стану.

Маса вантажу вважається правильною, якщо різниця у масі,

визначена на станції відправлення, порівняно з масою, що виявилася

на станції призначення, не перевищує:

у разі недостачі - норми природної втрати маси вантажу і

граничного розходження визначення маси нетто;

у разі надлишку - граничного розходження визначення маси

нетто.

За участь представника залізниці на вимогу одержувача у

вивантаженні і видачі вантажу з одержувача справляється збір за

договірним тарифом.

53. Якщо під час перевірки маси, кількості місць або стану

вантажу на станції призначення буде виявлено недостачу, псування

або пошкодження вантажу, або якщо ці обставини зазначені у

комерційному акті, складеному на шляху проходження, станція

призначення зобов'язана визначити обсяг фактичної недостачі, міру

псування або пошкодження вантажу.

У разі потреби в здійсненні експертизи вантажу залізниця за

власною ініціативою або на вимогу одержувача запрошує експертів.

54. Для перевезення вантажів можуть застосовуватися

універсальні контейнери транспорту, а також спеціальні і

спеціалізовані контейнери, що належать відправникам або

одержувачам.

Навантаження вантажів у контейнери і вивантаження з них

здійснюється відправником та одержувачем.

Навантаження контейнерів транспорту на вагони і вивантаження

їх з вагонів у місцях загального користування здійснюється

залізницею.

Усі контейнери за розмірами і вантажопідйомністю повинні

відповідати вимогам стандартів (технічних умов).

Вантажі, які можуть бути сформовані в транспортні пакети,

повинні пред'являтися для перевезення у пакетованому вигляді.

55. У складі залізниць можуть створюватися експедиторські та

транспортно-експедиційні організації.

56. Перевезення вантажів залізничними лініями вузької колії,

а також із станцій широкої колії до станцій вузької колії і у

зворотному напрямку здійснюється в порядку, встановленому

Правилами.

57. Тарифи на перевезення вантажів, пасажирів, багажу,

вантажобагажу залізничним транспортом (за винятком приміських

пасажирських перевезень) встановлюються у порядку, що визначає

Кабінет Міністрів України.

Тарифи на перевезення пасажирів і багажу у приміському

сполученні встановлюються відповідними залізницями за погодженням

з місцевими органами виконавчої влади. У разі застосування

тарифів, що не забезпечують рентабельності цих перевезень, збитки

залізниць компенсуються з місцевих бюджетів.

Тарифи на перевезення вантажів, пасажирів, багажу,

вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні

встановлюються відповідно до міжнародних договорів та чинного

законодавства.

Плата за перевезення вантажів справляється залежно від

відстані, яка визначається згідно з планом формування поїздів.

58. Розрахунки за роботи і послуги, пов'язані з перевезенням

вантажів, вантажобагажу, пошти, щодо яких не здійснюється державне

регулювання тарифів, провадяться за вільними тарифами, які

визначаються за домовленістю сторін у порядку, що не суперечить

антимонопольному законодавству.

59. Тарифи і збори за перевезення вантажів і багажу лініями,

що будуються і відкриті для тимчасової експлуатації,

затверджуються власником або органом управління будівництвом за

погодженням з Мінтрансом та Мінекономіки.

60. Залізницями затверджуються:

а) тарифи на перевезення вантажів і пасажирів всіма

залізничними лініями, що не належать до загальної мережі

залізниць;

б) ставки зборів з вантажоодержувачів за очищення, промивання

та дезінфекцію вагонів засобами залізниць у випадках, передбачених

статтею 35 цього Статуту, а також за очищення, промивання засобами

залізниць вагонів після вивантаження в інших випадках, коли згідно

з Правилами потрібне спеціальне очищення і промивання вагонів;

в) тарифи на перевезення вантажів коліями, що належать

залізницям, без виходу на колії загального користування;

г) ставки зборів та розмір плати за послуги, передбачені у

статті 12 цього Статуту;

д) пільгові тарифи на перевезення вантажів у місцевому

сполученні.

61. Тарифи на перевезення, збори і штрафи, встановлені

відповідно до чинного законодавства, публікуються у Збірниках

правил перевезень і тарифів залізничного транспорту.

Тарифи на перевезення і ставки зборів, затверджені

залізницями, публікуються у засобах масової інформації із

зазначенням терміну введення їх у дію.

62. Порядок розрахунків за перевезення і послуги

встановлюється Укрзалізницею згідно з чинним законодавством.

Належні за перевезення вантажів і надання додаткових послуг

платежі можуть вноситися готівкою, чеками, безготівково, якщо інше

не передбачено законодавством, на станціях відправлення або

передоплатою через розрахункові підрозділи залізниць.

На період проведення антитерористичної операції плата за

перевезення вантажів із станцій відправлення публічного

акціонерного товариства "Українська залізниця", розташованих на

території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої

повноваження, вноситься на станціях призначення публічного

акціонерного товариства "Українська залізниця", що розташовані на

іншій території України. { Пункт 62 доповнено новим абзацом згідно

з Постановою КМ N 720 ( 720-2014-п ) від 29.12.2014; в редакції

Постанови КМ N 977 ( 977-2015-п ) від 25.11.2015 }

Остаточні розрахунки між залізницями і одержувачами за

перевезення вантажів і надання додаткових послуг здійснюються на

станціях призначення.

Платежі за перевезення експортно-імпортних вантажів

здійснюються згідно з міжнародними угодами та чинним

законодавством.

У разі несвоєчасного внесення вантажовідправником,

вантажоодержувачем, експедитором належної плати, зборів та штрафів

справляється пеня за кожний день затримки у розмірі, встановленому

законодавством. Відправка, видача вантажів можуть бути затримані

до внесення платежів. За час затримки відправник, одержувач,

експедитор сплачують за користування вагонами (контейнерами),

залізниці плату, передбачену статтею 119 цього Статуту.

63. Мінтранс разом із заінтересованими міністерствами, іншими

центральними органами виконавчої влади, відправниками та

одержувачами у виняткових випадках, коли через особливі обставини

перевезення окремих вантажів не може бути здійснено з дотриманням

Правил, можуть встановлювати порядок перевезення таких вантажів на

особливих умовах.

Перевезення вантажів на особливих умовах здійснюються за

окремими договорами. При цьому сторони вправі передбачати у

договорах додаткову відповідальність за виконання зобов`язань щодо

перевезень вантажів.

IV. Залізничні під'їзні колії

64. До залізничних під'їзних колій належать колії, що

з'єднані із загальною мережею залізниць безперервною рейковою

колією і які належать підприємствам, підприємцям, організаціям та

установам незалежно від форм власності, а також громадянам -

суб`єктам підприємницької діяльності (далі - підприємство). Під'їзні колії призначено для транспортного обслуговування

одного або кількох підприємств у взаємодії із залізничним

транспортом загального користування.

65. Примикання залізничних під'їзних колій до загальної

мережі залізниць дозволяється Укрзалізницею або за її дорученням

начальником залізниці. Будівництво і реконструкція залізничних під'їзних колій, а

також пристроїв, призначених для навантаження, вивантаження і

очищення вагонів, здійснюється за проектами, погодженими з

Укрзалізницею або за її дорученням з начальником залізниці. Конструкція та стан колійних пристроїв і технічних споруд

залізничних під'їзних колій повинні забезпечувати пропуск

великовагових вагонів, а у разі обслуговування залізничної

під'їзної колії локомотивами залізниць, - пропуск локомотивів,

наданих для цього залізницею.

66. Колійний розвиток станції, який пов'язаний із збільшенням

обсягів перевезень на залізничній під'їзній колії підприємства,

здійснюється з матеріалів та за рахунок коштів цього підприємства. Заходи, пов'язані з примиканням залізничної під'їзної колії

підприємства і будівництвом при цьому необхідних нових постів та

роз'їздів у місцях примикання, обладнанням їх і укладанням стрілки

примикання, здійснюються залізницею за рахунок коштів цього

підприємства. Кошти на розвиток існуючих і будівництво нових залізничних

станцій у зв'язку з примиканням нової під'їзної колії

передбачаються у проектах та кошторисах підприємств на будівництво

залізничної під'їзної колії.

67. Відкриття для постійної експлуатації новозбудованої

залізничної під'їзної колії і подання на цю колію рухомого складу

допускається після прийняття цієї залізничної колії в експлуатацію

комісією за участю представника Держнаглядохоронпраці і

встановлення залізницею порядку обслуговування під'їзної колії. На кожну залізничну під'їзну колію складається масштабний

план з нанесенням на нього розташування вантажних фронтів і

механізмів, а також технічний паспорт, поздовжній профіль і

креслення споруд. Подача вагонів на залізничні під'їзні колії у період їх

будівництва допускається на умовах тимчасової угоди між залізницею

та підприємством, якому належить під'їзна колія, або будівельною

організацією, які несуть відповідальність за збереження вантажу,

рухомого складу, вчасне повернення його і безпеку руху.

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 6 квітня 1998 р. N 457 "Про затвердження Статуту залізниць України". Кабінет Міністрів України. 1998

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 6 квітня 1998 р. N 457 "Про затвердження Статуту залізниць України". 1998

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -