>>

ПОСТАНОВА від 12 квітня 2000 р. N 646 "Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку". 2000

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 12 квітня 2000 р.

N 646

Київ

Про затвердження Інструкції з обліку

дітей і підлітків шкільного віку

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Інструкцію з обліку дітей і підлітків шкільного

віку, що додається.

2. Міністерству освіти і науки, Міністерству внутрішніх

справ, Державному комітетові статистики, Державному комітетові

молодіжної політики, спорту і туризму, Раді міністрів Автономної

Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським

державним адміністраціям у межах своєї компетенції забезпечити

разом з органами місцевого самоврядування щорічне проведення

обліку дітей і підлітків шкільного віку.

Державному комітетові статистики за поданням Міністерства

освіти і науки запровадити відповідну статистичну звітність.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради

Міністрів УРСР від 9 серпня 1972 р. N 364 "Про затвердження

Інструкції по обліку дітей і підлітків шкільного віку в

Українській РСР" (ЗП УРСР, 1972 р., N 8, ст. 77).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 квітня 2000 р.

N 646

ІНСТРУКЦІЯ

з обліку дітей і підлітків шкільного віку

Загальні положення

1. З метою забезпечення здобуття громадянами України повної

загальної середньої освіти щороку проводиться облік дітей і

підлітків шкільного віку.

2. Обліку підлягають діти і підлітки віком від 6 до 18 років

та діти, яким до 1 вересня поточного року виповнюється 5 років, що

постійно проживають на території України.

3. Облік дітей і підлітків шкільного віку організовують Рада

міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські, районні, районні у мм. Києві та

Севастополі держадміністрації разом з органами місцевого

самоврядування.

Необхідну допомогу у проведенні обліку в межах своєї

компетенції надають органи державної статистики, внутрішніх справ,

служби у справах неповнолітніх.

Координацію роботи з обліку дітей і підлітків, її методичне

забезпечення здійснює Міністерство освіти і науки.

4. Друкування бланків списків дітей і підлітків шкільного

віку і забезпечення ними районних, районних у мм. Києві та

Севастополі держадміністрацій, органів місцевого самоврядування

здійснюють органи управління освітою. Друкування бланків

відповідної форми статистичної звітності та забезпечення ними

осіб, що відповідають за складання звітів, здійснюють органи

державної статистики.

Порядок проведення обліку дітей і підлітків

шкільного віку

5. Для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку

дітей і підлітків шкільного віку районні, районні у мм.

Києві та

Севастополі держадміністрації разом з органами місцевого

самоврядування щороку здійснюють такі заходи:

1) призначають уповноважених з числа працівників

житлово-експлуатаційних організацій, житлово-будівельних та

житлових кооперативів, об'єднань (товариств) співвласників

багатоквартирних будинків, навчальних закладів, органів внутрішніх

справ, служб у справах неповнолітніх для виконання роботи,

пов'язаної з обліком дітей і підлітків шкільного віку. У разі

потреби можуть утворюватися робочі групи;

2) організовують і проводять щороку у період з 25 квітня по

15 травня інструктаж для осіб, що відповідають за складання

списків дітей і підлітків шкільного віку, а також забезпечують їх

бланками списків;

3) визначають території обслуговування і відповідним рішенням

закріплюють їх за загальноосвітніми навчальними закладами, за

винятком гімназій, ліцеїв, колегіумів, приватних шкіл,

спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) з поглибленим вивченням

окремих предметів з першого класу.

6. Складання списків, їх уточнення щороку здійснюється

уповноваженими районних, районних у мм. Києві та Севастополі

держадміністрацій разом з органами місцевого самоврядування у

період з 15 травня по 15 серпня.

Кожний список використовується аж поки внесеним до нього

підліткам виповниться 18 років.

7. Списки дітей і підлітків шкільного віку складаються у двох

примірниках за формою згідно з додатком 1 окремо на: дітей, яким

до 1 вересня поточного року виповнюється 5 років, і дітей та

підлітків, яким до 1 вересня поточного року виповнюється 6 - 18

років (на кожний рік народження окремо), на підставі списків

первинного обліку громадян, що зберігаються у

житлово-експлуатаційних організаціях, правліннях

житлово-будівельних кооперативів, органах місцевого

самоврядування.

Списки дітей і підлітків шкільного віку з вадами розумового

та фізичного розвитку, які повинні навчатися у закладах для дітей,

що потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, а

також тих, які не можуть навчатися за висновками

психолого-медико-педагогічних консультацій, щороку складаються

цими консультаціями у двох примірниках за формою згідно з додатком

2 і не пізніше ніж 20 серпня передаються до відділів освіти

районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій

(далі - відділи освіти).

8. Після уточнення зазначені в абзаці першому пункту 7 цієї

Інструкції списки затверджуються рішенням районної, районної у

мм. Києві та Севастополі держадміністрації і не пізніше ніж 20

серпня один примірник передається до відділів освіти.

Відповідальність за зберігання у контрольному стані списків

дітей і підлітків шкільного віку несуть районні, районні у

мм. Києві та Севастополі держадміністрації разом з органами

місцевого самоврядування.

9. Відділи освіти не пізніше ніж 25 серпня поточного року

надають списки дітей і підлітків шкільного віку загальноосвітнім

навчальним закладам згідно з їх закріпленням за територіями

обслуговування.

10. Директори загальноосвітніх навчальних закладів щороку до

5 вересня на підставі списків забезпечують перевірку явки дітей і

підлітків до загальноосвітнього навчального закладу і до 10

вересня повертають ці списки відділам освіти з відмітками про те,

чи з'явилися учні на навчання, разом з довідками з місця навчання

тих учнів, які здобувають загальну середню освіту в інших

навчальних закладах.

За наявності у загальноосвітньому навчальному закладі учнів,

які проживають на закріпленій за цим закладом території

обслуговування і яких не було включено до списку, директор подає

додатковий список таких учнів у двох примірниках до відділу

освіти, який надсилає один примірник до відповідної районної,

районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації.

11. На підставі списків, отриманих від загальноосвітніх

навчальних закладів, списків дітей і підлітків з вадами розумового

та фізичного розвитку і списків дітей і підлітків, які не можуть

навчатися за висновками психолого-медико-педагогічних

консультацій, відділи освіти складають статистичні звіти за

затвердженою формою про кількість дітей і підлітків шкільного

віку, які фактично приступили до навчання, та подають їх до

районних відділів статистики.

12. Держкомстат Автономної Республіки Крим, обласні, Київське

та Севастопольське міські управління статистики на підставі

отриманих від районних відділів статистики звітів складають

зведені звіти і подають в установлені терміни відповідно Головному

міжрегіональному інформаційному центру Держкомстату України, Раді

міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та

Севастопольській міським держадміністраціям.

Документація з обліку дітей і

підлітків шкільного віку

13. Загальноосвітній навчальний заклад повинен мати:

рішення відповідної районної, районної у мм. Києві та

Севастополі держадміністрації або органу місцевого самоврядування

щодо закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами

території обслуговування;

книгу обліку учнів;

класні журнали;

особові справи учнів;

список учнів, які не прибули на навчання станом на 5 вересня

(із зазначенням причини).

14. У разі коли учень протягом поточного навчального року

вибуває з населеного пункту, у загальноосвітньому навчальному

закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх

замінюють, із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня для здобуття загальної середньої освіти

до іншого навчального закладу подаються такі документи:

заява батьків або осіб, які їх замінюють, про перехід дитини

(підлітка) до іншого навчального закладу (із зазначенням причини);

довідка, що підтверджує зарахування дитини (підлітка) до

іншого навчального закладу;

учнівський квиток.

15. Учні, які тимчасово не відвідували загальноосвітній

навчальний заклад, подають медичну довідку чи письмове пояснення

батьків або осіб, які їх замінюють, про причину відсутності на

уроках.

Довідки та пояснення зберігаються в особовій справі учня

протягом навчального року.

16. Відділ освіти забезпечує збереження:

списків дітей і підлітків шкільного віку разом з довідками з

місця навчання тих учнів, які здобувають загальну середню освіту в

інших навчальних закладах;

списків дітей і підлітків шкільного віку з вадами розумового

та фізичного розвитку, які повинні навчатися у закладах для дітей,

що потребують соціальної допомоги і соціальної реабілітації, а

також тих, які не можуть навчатися за висновками

психолого-медико-педагогічних консультацій.

Контроль за здобуттям повної загальної

середньої освіти

17. Контроль за здобуттям повної загальної середньої освіти

здійснюють районні, районні у мм. Києві та Севастополі

держадміністрації разом з органами місцевого самоврядування.

18. Директор загальноосвітнього навчального закладу вживає

заходів до реалізації права дітей і підлітків шкільного віку, які

постійно проживають на закріпленій за навчальним закладом

території обслуговування, на здобуття повної загальної середньої

освіти, а саме:

здійснює постійний контроль за відвідуванням навчального

закладу, з'ясовує причини відсутності на уроках. У разі

відсутності учня понад 10 днів, а також неможливості продовження

ним навчання у загальноосвітньому навчальному закладі складає

відповідний акт та надсилає його до відділу освіти, який у свою

чергу повідомляє про це службу у справах неповнолітніх;

організовує роботу з надання допомоги у засвоєнні навчального

матеріалу учням, які тривалий час не відвідували навчальний

заклад.

19. Органи управління освітою, загальноосвітні навчальні

заклади, органи внутрішніх справ і служби у справах неповнолітніх

зобов'язані систематично вести у межах своєї компетенції

роз'яснювальну роботу серед населення щодо обов'язковості здобуття

дітьми і підлітками повної загальної середньої освіти.

Додаток 1

до Інструкції з обліку дітей

і підлітків шкільного віку

Автономна Республіка Крим

область ____________ місто ________________

населений пункт____________________________

районна, районна у мм. Києві та Севастополі

держадміністрація__________________________

рішення від __________N____________________

СПИСОК

дітей і підлітків віком від 6 до 18 років

та дітей, яким до 1 вересня виповнюється 5 років _____________ року народження

------------------------------------------------------------------ N |Номер |Адреса |Прізвище,|Прізвище, |Навчання |Дані про з/п|господар-|дитини |ім'я та |ім'я та |за рока- |тих, які не |ства в |(підліт-|по бать- |по бать- |ми - наз-|навчаються |погос- |ка) - |кові од- |кові, |ва нав- |(зазначити, |подарсь- |вулиця, |ного з |стать, |чального |скільки кла- |кій кни- |номер |батьків |число, |закладу, |сів закінчив |зі сіль- |будинку |або осіб,|місяць, |клас |і причини |ради (для|і |які їх |рік наро- | |невідвідува- |сільської|квартири|замінюють|дження | |ння навчаль- |місцевос-| | |дитини | |ного закла- |ті) | | |(підлітка)| |ду), у тому | | | | | |числі за | | | | | |висновками | | | | | |психолого- | | | | | |медико-педа- | | | | | |гогічних | | | | | |консультацій ------------------------------------------------------------------

----------------------------- Примітка. Підписується щороку керівником житлово-експлуатаційної

організації (правління житлово-будівельного кооперативу) чи органу

місцевого самоврядування, уповноваженим та директором

загальноосвітнього навчального закладу.

Додаток 2

до Інструкції з обліку дітей

і підлітків шкільного віку

Автономна Республіка Крим

область _____________ місто _______________

район _____________________________________ (назва психолого-медико-педагогічної

консультації, яка складає список)

СПИСОК

дітей і підлітків віком від 6 до 18 років та дітей,

яким до 1 вересня виповнюється 5 років, з розумовими

та фізичними вадами, які повинні навчатися, а також

тих, які не можуть навчатися ____________ року народження

------------------------------------------------------------------ N |Адреса дитини|Прізвище, ім'я|Прізвище, ім'я |Висновок психоло- з/п|(підлітка) - |та по батькові|та по батькові,|го-медико-педаго- |вулиця, номер|одного з бать-|стать, число, |гічної консульта- |будинку і |ків або осіб, |місяць, рік на-|ції |квартири |які їх замі- |родження дитини| | |нюють |(підлітка) | ------------------------------------------------------------------

----------------------------- Примітка. Підписується керівником психолого-медико-педагогічної

консультації.

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 12 квітня 2000 р. N 646 "Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку". Кабінет Міністрів України. 2000

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 12 квітня 2000 р. N 646 "Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку". 2000

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -