ПОСТАНОВА від 20 квітня 2006 р. N 550 "Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами". 2006

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 20 квітня 2006 р.

N 550

Київ

Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною

фінансовою інспекцією, її територіальними органами

{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1618 ( 1618-2006-п ) від 16.11.2006

N 918 ( 918-2008-п ) від 16.10.2008

N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011

N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012

N 1067 ( 1067-2012-п ) від 21.11.2012

N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

Відповідно до статті 2 Закону України "Про основні засади

здійснення державного фінансового контролю в Україні" ( 2939-12 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

Затвердити Порядок проведення інспектування Державною

фінансовою інспекцією, її територіальними органами, що додається.

{ Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою

КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 квітня 2006 р. N 550

ПОРЯДОК

проведення інспектування Державною

фінансовою інспекцією, її територіальними органами

{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ

N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

{ У тексті Порядку слова "орган служби" у всіх відмінках і

формах числа замінено словами "контролюючий орган" у

відповідному відмінку і числі, а слово "служба" у всіх

відмінках - словами "контролюючий орган" у відповідному

відмінку згідно з Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від

07.09.2011 }

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення інспектування в

міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах,

фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування,

бюджетних установах і у суб'єктів господарювання державного

сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та

організаціях, які отримують (отримували в період, який

перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та

фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування

або використовують (використовували у період, який перевіряється)

державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні установи), а на

підставі рішення суду - в інших суб'єктів господарювання. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 513

( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

2.

Інспектування полягає у документальній і фактичній

перевірці певного комплексу або окремих питань

фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю і проводиться

у формі ревізії, яка повинна забезпечувати виявлення фактів

порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні

посадових і матеріально відповідальних осіб.

3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому

значенні:

акт ревізії - документ, який складається посадовими особами

контролюючого органу, що проводили ревізію, фіксує факт її

проведення та результати. Заперечення, зауваження до акта ревізії

(за їх наявності) та висновки на них є невід'ємною частиною акта;

{ Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою

КМ N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

винні особи - особи, які відповідно до покладених на них

обов’язків та законодавства були відповідальні за

фінансово-господарські операції, проведені з порушенням

законодавства, та/або дії (бездіяльність) яких призвели до такого

порушення; { Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ N 513

( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

зустрічна звірка - метод документального та фактичного

підтвердження у підприємств, установ та організацій виду, обсягу і

якості операцій та розрахунків для з’ясування їх реальності та

повноти відображення в обліку об’єкта контролю; { Абзац четвертий

пункту 3 в редакції Постанови КМ N 513 ( 513-2013-п ) від

03.07.2013 }

об'єкт контролю - підконтрольна установа, інший суб'єкт

господарювання, включаючи його структурні та відокремлені

підрозділи, які не є юридичними особами, щодо якого контролюючий

орган має повноваження та підстави для проведення ревізії

відповідно до законодавства;

контролюючий орган - Держфінінспекція, її територіальні

органи в Автономній Республіці Крим, областях, мм.

Києві та

Севастополі, районах, містах або міжрайонні, об'єднані в районах

та містах територіальні органи, головні державні фінансові

інспектори в районах та містах; { Абзац шостий пункту 3 в редакції

Постанови КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011; із змінами,

внесеними згідно з Постановою КМ N 513 ( 513-2013-п ) від

03.07.2013 }

планова виїзна ревізія - ревізія у підконтрольних установах,

яка передбачена у плані контрольно-ревізійної роботи контролюючого

органу і проводиться за місцезнаходженням такої підконтрольної

установи чи за місцем розташування об'єкта права власності,

стосовно якого проводиться ревізія, не частіше ніж один раз на

календарний рік;

позапланова виїзна ревізія - ревізія, яка не передбачена в

планах контрольно-ревізійної роботи контролюючого органу і

проводиться за наявності обставин, визначених Законом України "Про

основні засади здійснення державного фінансового контролю в

Україні" ( 2939-12 ) (далі - Закон); { Абзац восьмий пункту 3 із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 513 ( 513-2013-п ) від

03.07.2013 }

посадові особи контролюючого органу - працівник або група у

складі двох і більше працівників контролюючого органу, що в межах

компетенції контролюючого органу проводять ревізію або зустрічну

звірку; { Абзац дев’ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

правоохоронні органи - органи прокуратури, внутрішніх справ,

служби безпеки, підрозділи податкової міліції Міндоходів; { Абзац

десятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011, N 513 ( 513-2013-п ) від

03.07.2013 }

ревізія місцевого бюджету - форма контролю за виконанням

функцій із складання і виконання місцевого бюджету, яка полягає в

одночасному проведенні ревізій стану дотримання вимог бюджетного

законодавства місцевими фінансовими органами, органами

Казначейства і учасниками бюджетного процесу, що здійснюють

управління коштами відповідного місцевого бюджету чи комунальним

майном та/або їх використовують; { Пункт 3 доповнено абзацом

згідно з Постановою КМ N 918 ( 918-2008-п ) від 16.10.2008; із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від

07.09.2011 }

фінансово-господарська діяльність об'єкта контролю -

сукупність рішень, дій та операцій, які об'єкт контролю приймає та

здійснює в частині володіння, використання та розпорядження

фінансовими ресурсами, необоротними та іншими активами. { Пункт 3

доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 918 ( 918-2008-п ) від

16.10.2008 }

Організація і проведення ревізій

4. Планові та позапланові виїзні ревізії проводяться

контролюючими органами відповідно до Закону ( 2939-12 ) та цього

Порядку.

5. Планові виїзні ревізії проводяться відповідно до планів

контрольно-ревізійної роботи, затверджених в установленому

порядку, позапланові виїзні ревізії - за наявності підстав,

визначених Законом ( 2939-12 ).

6. Контролюючі органи за письмовим зверненням можуть

отримувати від органів державної влади та органів місцевого

самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, що

стосується діяльності та фінансового стану об'єкта контролю.

7. У ході підготовки до ревізії посадовими особами

контролюючого органу складається в двох примірниках програма

ревізії, в якій визначаються найменування об'єкта контролю, тема,

період та питання, що підлягають ревізії відповідно до компетенції

контролюючого органу. Програма затверджується керівником

контролюючого органу чи його заступником.

Під час проведення ревізії посадовими особами контролюючого

органу можуть вноситися за письмовим погодженням з керівником

контролюючого органу чи його заступником зміни до програми

ревізії. { Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

Один примірник програми ревізії видається керівнику об'єкта

контролю чи його заступнику під розписку на примірнику

контролюючого органу для ознайомлення. Якщо керівник об'єкта

контролю чи його заступник відмовляється від підпису, але не

заперечує проти проведення ревізії, це зазначається у вступній

частині акта ревізії.

8. Контролюючий орган, що проводить планову виїзну ревізію,

повідомляє об'єкту контролю одним із способів, визначених у пункті

39 цього Порядку, про дати її початку та закінчення. Планова

виїзна ревізія розпочинається не раніше ніж через 10 календарних

днів після надіслання об'єкту контролю повідомлення.

Про проведення позапланової виїзної ревізії та зустрічної

звірки не повідомляється.

9. Склад, кількість посадових осіб контролюючого органу та

строки проведення ревізії визначаються контролюючим органом з

урахуванням обсягу передбачених програмою ревізії питань та в

межах визначеної її тривалості (30 робочих днів для планової та 15

- для позапланової). { Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 1618 ( 1618-2006-п ) від 16.11.2006 }

Строк проведення ревізії в межах визначеної Законом

тривалості продовжується за рішенням керівника контролюючого

органу, а понад визначену Законом тривалість - за рішенням суду на

строк, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної

ревізії та 5 - для позапланової виїзної ревізії. { Абзац другий

пункту 9 в редакції Постанови КМ N 1618 ( 1618-2006-п ) від

16.11.2006 }

10. До участі в ревізії за письмовим зверненням керівника

контролюючого органу можуть залучатися спеціалісти міністерств,

інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних

органів, підприємств, установ та організацій. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 513

( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

11. На проведення ревізії контролюючого органу на кожну

посадову особу контролюючого органу та залученого спеціаліста

оформляється в двох примірниках направлення встановленого

Мінфіном зразка. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 968

( 968-2011-п ) від 07.09.2011, N 1067 ( 1067-2012-п ) від

21.11.2012 }

12. Перед початком ревізії посадові особи контролюючого

органу та залучені спеціалісти повинні під розписку на примірнику

контролюючого органу видати керівнику об'єкта контролю чи його

заступнику направлення та копію рішення суду (у разі проведення

позапланової виїзної ревізії за рішенням суду).

Якщо керівник об'єкта контролю чи його заступник

відмовляється від підпису, але не заперечує проти проведення

ревізії, про це зазначається у вступній частині акта ревізії.

13. У разі продовження строку планової або позапланової

виїзної ревізії в межах визначеної Законом ( 2939-12 ) тривалості

посадові особи контролюючого органу та залучені спеціалісти

зобов'язані пред'явити керівнику об'єкта контролю чи його

заступнику направлення з продовженим строком проведення ревізії.

{ Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою

КМ N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

Якщо строк планової виїзної ревізії чи строк позапланової

виїзної ревізії, яка проводиться за рішенням суду, продовжений

понад визначену Законом ( 2939-12 ) тривалість, посадові особи

контролюючого органу зобов'язані пред'явити керівнику об'єкта

контролю також копію відповідного рішення суду.

14. Посадові особи контролюючого органу зобов'язані

розписатися в журналі реєстрації перевірок об'єкта контролю (у

разі його надання). Факт ненадання об'єктом контролю журналу

фіксується у вступній частині акта ревізії. { Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 513

( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

15. Керівники об'єкта контролю, а також підприємства,

установи чи організації, у яких проводиться зустрічна звірка,

забезпечують посадовим особам контролюючого органу місце для

роботи, створення умов для зберігання документів, можливість

користування зв'язком, комп'ютерною, розмножувальною та іншою

технікою, а також надання інших послуг для виконання службових

обов'язків. { Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 513

( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

16. Ревізія проводиться шляхом:

документальної перевірки, що передбачає контроль за

установчими, фінансовими, бухгалтерськими (первинними і зведеними)

документами, статистичною, фінансовою та бюджетною звітністю,

господарськими договорами, розпорядчими та іншими документами

об'єкта контролю, пов'язаними з плануванням і провадженням

фінансово-господарської діяльності, веденням бухгалтерського

обліку, складенням фінансової звітності (далі - документи об'єкта

контролю). У разі ведення бухгалтерського обліку з використанням

електронних засобів зберігання і обробки інформації на вимогу

посадової особи контролюючого органу керівник об'єкта контролю

повинен забезпечити оформлення відповідних документів на

паперовому носії. Надання документів об'єкта контролю посадовим

особам контролюючого органу забезпечується керівником об'єкта чи

його заступником; { Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

фактичної перевірки, що передбачає контроль за наявністю

грошових сум, цінних паперів, бланків суворої звітності, оборотних

і необоротних активів, інших матеріальних і нематеріальних

цінностей шляхом проведення інвентаризації, обстеження та

контрольного обміру виконаних робіт, правильністю застосування

норм витрат сировини і матеріалів, виходу готової продукції і

природних втрат шляхом організації контрольних запусків у

виробництво, контрольних аналізів готової продукції та інших

аналогічних дій за участю відповідних спеціалістів контролюючого

органу або інших органів, підприємств, установ та організацій.

Посадові особи контролюючого органу мають право вимагати від

керівників об'єкта контролю організацію та проведення фактичної

перевірки в присутності посадових осіб контролюючого органу та за

участю матеріально-відповідальних осіб, а у разі перевірки обсягу

виконаних робіт - також представників суб'єкта господарювання -

виконавців робіт. { Абзац третій пункту 16 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

Документальна і фактична перевірки проводяться щодо

дотримання вимог законів та інших нормативно-правових актів.

Фактична перевірка здійснюється станом на дату її проведення

незалежно від періоду, що підлягає ревізії. Для підтвердження

результатів фактичної перевірки та фактів, що стосуються періоду,

який підлягає ревізії, посадові особи контролюючого органу можуть

перевіряти документи об’єкта контролю і за інші періоди

фінансово-господарської діяльності об’єкта контролю. { Абзац

четвертий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

У разі відмови керівників об'єкта контролю від проведення

інвентаризації посадові особи контролюючого органу вживають

заходів відповідно до Закону ( 2939-12 ).

17. Перелік і обсяг відомостей про результати ревізії на

об'єкті контролю не підлягають розголошенню до їх повного

документування в акті ревізії, крім випадків, передбачених

законодавством.

Для дослідження питань, передбачених програмою ревізії,

посадові особи контролюючого органу мають право отримувати на

об'єкті контролю перелік відомостей, що містять інформацію з

обмеженим доступом. { Абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

18. У разі виявлення порушень законодавства, контроль за

дотриманням якого віднесено до компетенції контролюючого органу,

посадові особи контролюючого органу повинні вимагати від

працівників об'єкта контролю, причетних до виявлених порушень,

письмові пояснення.

Якщо працівники об'єкта контролю відмовляються від надання

письмових пояснень, цей факт фіксується в акті ревізії.

Для з'ясування окремих обставин фінансово-господарської

діяльності об'єкта контролю посадові особи контролюючого органу

можуть вимагати письмові пояснення від працівників об'єкта

контролю, а також інформацію від інших осіб відповідно до Закону.

{ Абзац третій пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою

КМ N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

Пояснення оформляються на ім'я керівника контролюючого

органу, який призначив ревізію, з обов'язковим зазначенням дати.

Особам, від яких вимагаються пояснення, вручається під особистий

підпис про отримання відповідний перелік питань.

19. Якщо під час ревізії виявлено факти порушення

законодавства, вжиття заходів щодо яких не належить до компетенції

контролюючого органу (зокрема, з питань обігу готівки, валютних

операцій, формування об'єкта та/або бази оподаткування,

ціноутворення, дотримання антимонопольного законодавства та

інших), посадові особи контролюючого органу невідкладно письмово

повідомляють про це керівнику контролюючого органу чи його

заступнику, які забезпечують інформування відповідних державних

органів про такі факти. { Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 513

( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

20. У разі коли під час проведення ревізії виявлено

документи, які свідчать про порушення законодавства, і на об'єкті

контролю не гарантується збереження та не виключена можливість їх

підробки, посадові особи контролюючого органу можуть на підставі

рішення суду вилучати на строк до закінчення ревізії оригінали

таких документів та оформляти вилучення відповідним актом із

залишенням у справах об'єкта контролю копій вилучених документів

та їх опису.

Копії акта вилучення та опису вилучених документів об'єкта

контролю вручаються під розписку уповноваженій особі об'єкта

контролю. Якщо уповноважена особа об'єкта контролю відмовляється

від засвідчення акта вилучення чи підпису про отримання його

копії, відповідні документи видаються об'єкту контролю одним із

способів, визначених у пункті 39 цього Порядку.

У разі вилучення документів об'єкта контролю у зв'язку з їх

підробленням або виявленими зловживаннями контролюючий орган

негайно повідомляє про це правоохоронні органи для прийняття

рішення про вилучення таких документів. Якщо правоохоронними

органами не прийнято відповідне рішення, зазначені документи в

останній день ревізії повертаються об'єкту контролю.

Для повернення вилучених оригіналів документів об'єкта

контролю, а також їх передачі правоохоронним органам складається

відповідний акт та опис повернутих (переданих) документів. Про

передачу вилучених оригіналів документів правоохоронним органам

контролюючий орган повідомляє об'єкту контролю з наданням копії

опису переданих документів.

Акт вилучення та опис вилучених документів, акт повернення

(передачі) та опис повернутих (переданих) документів реєструються

контролюючим органом не пізніше наступного робочого дня після їх

підписання в журналі реєстрації описів, форма якого встановлюється

Держфінінспекцією. { Абзац п'ятий пункту 20 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

21. Для підтвердження виявлених ревізією фактів посадові

особи контролюючого органу у разі потреби отримують від об'єкта

контролю завірені копії документів, які засвідчують відповідні

факти, і долучають їх до матеріалів ревізії. { Абзац перший пункту

21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 513

( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

Якщо керівники об'єкта контролю відмовляються від надання

завірених копій документів, це зазначається в акті ревізії.

22. Планова виїзна ревізія може бути зупинена у разі

необхідності проведення зустрічних звірок, без завершення яких

неможливе якісне проведення ревізії, термінового виконання інших

завдань відповідно до повноважень, передбачених Законом, а також у

разі обґрунтованого звернення об’єкта контролю за погодженням з

керівником контролюючого органу. При цьому ревізія повинна бути

закінчена протягом 60 робочих днів. { Абзац перший пункту 22 із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 513 ( 513-2013-п ) від

03.07.2013 }

Рішення про зупинення та поновлення планової виїзної ревізії

приймає керівник контролюючого органу за письмовим поданням

посадової особи контролюючого органу, що проводить ревізію.

У разі зупинення ревізії на строк понад 3 робочих дні

контролюючий орган надсилає об'єкту контролю та органу, який

ініціював проведення ревізії, письмове повідомлення про дату

зупинення ревізії.

Поновлення проведення ревізії можливе одразу після

повідомлення про це об'єкта контролю. Повідомлення здійснюється

одним із способів, визначених у пункті 39 цього Порядку.

Строк, на який зупинено ревізію, не включається до тривалості

її проведення. { Абзац п’ятий пункту 22 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

23. У разі відсутності бухгалтерського обліку на об'єкті

контролю, недопущення посадових осіб контролюючого органу до

проведення ревізії та ненадання необхідних для перевірки

документів, наявності інших об'єктивних і незалежних від

контролюючого органу обставин, що унеможливлюють або перешкоджають

проведенню ревізії, посадовою особою контролюючого органу

складається акт про неможливість проведення ревізії із зазначенням

відповідних причин, який підписується та вручається об'єкту

контролю у тому ж порядку, що і акт ревізії. { Абзац перший пункту

23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 513

( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

У разі усунення таких обставин ревізія за рішенням керівника

контролюючого органу може бути завершена в установленому

законодавством порядку. При цьому до її тривалості не включається

строк, протягом якого ревізія фактично не проводилася. В іншому

випадку ревізія не вважається проведеною і контролюючий орган має

право вдруге організувати та провести ревізію об’єкта контролю,

зокрема в плановому порядку, протягом того ж календарного року.

{ Абзац другий пункту 23 в редакції Постанови КМ N 513

( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

Про факти недопущення посадових осіб контролюючого органу до

проведення ревізії, ненадання необхідних для перевірки документів

та інші незалежні від контролюючого органу обставини, що

перешкоджають проведенню ревізії, контролюючий орган письмово

інформує правоохоронні органи для вжиття заходів, передбачених

законодавством.

Перешкоджання посадовим особам контролюючого органу у

проведенні ревізії є підставою для застосування до об'єкту

контролю санкцій, передбачених законодавством, і для притягнення

керівника об'єкта контролю до адміністративної відповідальності.

На підставі акта про відсутність бухгалтерського обліку

контролюючий орган пред'являє письмові вимоги об'єкту контролю

щодо приведення обліку у відповідність із законодавством та

інформує про це орган управління об'єкта контролю.

24. Якщо відсутність належного бухгалтерського обліку окремих

операцій об'єкта контролю дає можливість проводити ревізію з інших

питань програми, така ревізія проводиться за цими питаннями.

Контролюючий орган, який виявив відсутність бухгалтерського обліку

окремих операцій, пред'являє письмову вимогу об'єкту контролю щодо

приведення обліку у відповідність із законодавством та інформує

орган управління об'єкта контролю. Факт відсутності належного

бухгалтерського обліку окремих операцій об'єкта контролю

фіксується в акті ревізії.

25. Керівник об'єкта контролю повинен забезпечити поновлення

бухгалтерського обліку в строк не більш як два місяці з дати

надіслання контролюючим органом відповідної вимоги. Посадовим

особам контролюючого органу забороняється брати участь у

поновленні бухгалтерського обліку на об'єкті контролю.

26. З метою підтвердження виду, обсягу операцій та

розрахунків для з’ясування їх реальності та повноти відображення в

обліку об’єкта контролю контролюючими органами можуть проводитися

зустрічні звірки на підприємствах, в установах та організаціях.

{ Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою

КМ N 1618 ( 1618-2006-п ) від 16.11.2006; в редакції Постанови КМ

N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

Для проведення зустрічної звірки посадовій особі

контролюючого органу видається направлення встановленого

Мінфіном зразка за підписом керівника, скріпленим печаткою

відповідного контролюючого органу. { Абзац другий пункту 26 із

змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 968 ( 968-2011-п )

від 07.09.2011, N 1067 ( 1067-2012-п ) від 21.11.2012 }

За результатами зустрічної звірки складається у чотирьох

примірниках довідка, перший, другий та третій примірники якої

долучаються до відповідних примірників акта ревізії. Четвертий

примірник довідки складається для підприємства (установи чи

організації), на якому проводилася зустрічна звірка. Підписання та

вручення підприємству (установі чи організації) довідки зустрічної

звірки здійснюється у тому ж порядку, який визначений для акта

ревізії. { Абзац третій пункту 26 із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 1618 ( 1618-2006-п ) від 16.11.2006, в редакції

Постанови КМ N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

У разі недопущення посадової особи контролюючого органу до

проведення зустрічної звірки складається за підписом посадових

осіб контролюючого органу акт, у якому фіксується такий факт, і

невідкладно письмово інформуються правоохоронні органи для вжиття

заходів, передбачених законодавством.

Стосовно осіб об’єкта контролю, які чинять перешкоди у

проведенні зустрічної звірки і ревізії, вживають заходів для

притягнення до адміністративної відповідальності. { Абзац п’ятий

пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 513

( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

Особливості проведення ревізії за зверненням

правоохоронного органу

27. За зверненням правоохоронного органу контролюючі органи в

межах своєї компетенції проводять планові та позапланові виїзні

ревізії за місцезнаходженням об'єкта контролю.

28. У разі ненадання правоохоронним органом рішення суду про

проведення позапланової виїзної ревізії, але за наявності у

зверненні правоохоронного органу фактів, що свідчать про порушення

вимог законів, контроль за дотриманням яких віднесено до

компетенції контролюючого органу, можливе включення ревізії

об'єкта контролю до плану контрольно-ревізійної роботи

контролюючого органу на наступний плановий період за умови, що

така установа не ревізувалася контролюючими органами у плановому

порядку протягом поточного календарного року. { Абзац перший

пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 513

( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

Звернення правоохоронного органу розглядається

Держфінінспекцією, її територіальним органом в Автономній

Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, якщо воно

підписане керівником відповідного органу чи його заступником і

містить: { Абзац другий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

повну назву об'єкта контролю, дані про його місцезнаходження,

організаційно-правову форму;

інформацію про належність об'єкта контролю до підконтрольних

установ;

обґрунтування необхідності проведення ревізії;

перелік питань, на які відповідно до компетенції контролюючих

органів необхідно дати відповідь;

зазначення періоду проведення ревізії об'єкта контролю.

Якщо зазначені дані викладені в рішенні суду про надання

дозволу на проведення ревізії, допускається їх відсутність у

зверненні правоохоронного органу, до якого додається таке рішення.

{ Пункт 28 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 513

( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

Рішення щодо включення ревізії об'єкта контролю за зверненням

правоохоронного органу до плану контрольно-ревізійної роботи

приймається керівником Держфінінспекції, її територіального органу

в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

{ Абзац пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

Про прийняте рішення інформується протягом 10 робочих днів

після отримання звернення відповідний правоохоронний орган.

29. Позапланова виїзна ревізія об'єкта контролю за зверненням

правоохоронного органу проводиться у разі надання ним:

клопотання слідчого або прокурора про призначення

позапланової виїзної ревізії та ухвали суду про дозвіл на її

проведення, в якому зазначаються підстави проведення, дати її

початку та закінчення, а також номер кримінального провадження,

орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави

повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення

(для ревізії суб'єкта господарської діяльності, не віднесеного

Законом до підконтрольних установ); { Абзац другий пункту 29 в

редакції Постанови КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

постанови слідчого або прокурора про призначення позапланової

виїзної ревізії, винесеної після повідомлення посадовій особі

підконтрольної установи, що ревізується, про підозру у вчиненні

нею кримінального правопорушення; { Абзац третій пункту 29 із

змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1618 ( 1618-2006-п )

від 16.11.2006, N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }

інформації про факти, що свідчать про порушення об'єктом

контролю - підконтрольною установою законів, та рішення суду про

дозвіл на проведення ревізії, в якому зазначаються підстави

проведення, дати початку та закінчення. У разі надходження

зазначеної інформації без рішення суду Держфінінспекція, її

територіальний орган в Автономній Республіці Крим, областях, мм.

Києві та Севастополі протягом 7 робочих днів самостійно подає до

суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії із зазначенням

дати початку та закінчення. Про відмову суду у видачі дозволу на

проведення позапланової виїзної ревізії об'єкта контролю

невідкладно інформується відповідний правоохоронний орган. { Абзац

четвертий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

30. Звернення правоохоронного органу, що не відповідає

вимогам визначеним у пунктах 28 і 29 цього Порядку, та/або не

належить до компетенції контролюючого органу, підлягає поверненню

протягом 10 робочих днів правоохоронному органу для уточнення.

31. Для проведення ревізії за зверненням правоохоронного

органу складається відповідно до компетенції контролюючого органу

на підставі питань, що містяться у зверненні, постанові слідчого

або прокурора, рішенні суду, програма ревізії, яка письмово

погоджується з правоохоронним органом. { Пункт 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1618

( 1618-2006-п ) від 16.11.2006 }

32. З метою комплексного охоплення плановою виїзною ревізією

питань фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю до

програми крім зазначених у зверненні правоохоронного органу питань

можуть включатися за ініціативою контролюючого органу інші питання

відповідно до компетенції контролюючого органу.

33. Звернення правоохоронного органу, постанова слідчого або

прокурора, рішення суду долучаються до матеріалів ревізії і

залишаються в контролюючому органі.

34. Контролюючі органи проводять з правоохоронними органами

щоквартальні звірки результатів розгляду переданих їм матеріалів

ревізій відповідно до порядку, встановленого Мінфіном разом з

Генеральною прокуратурою, МВС, СБУ та Міндоходів. { Пункт 34 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 968

( 968-2011-п ) від 07.09.2011, N 513 ( 513-2013-п ) від

03.07.2013 }

Оформлення результатів ревізії

35. Результати ревізії оформляються актом, який складається

на паперовому носії державною мовою і повинен мати наскрізну

нумерацію сторінок. На першому аркуші акта ревізії, який

оформляється на бланку контролюючого органу, зазначається назва

документа (акт), дата і номер, місце складення (назва міста, села

чи селища). { Абзац перший пункту 35 із змінами, внесеними згідно

з Постановою КМ N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

Акт ревізії містить:

вступну частину, в якій зазначаються підстава для проведення

ревізії, тема ревізії, повна назва об'єкта контролю, його

місцезнаходження, відомості про організаційно-правову форму та

форму власності, дати початку і закінчення ревізії, період, який

підлягав ревізії, перелік посадових осіб контролюючого органу та

залучених спеціалістів, що проводили ревізію, перелік посадових

осіб, які відповідали за фінансово-господарську діяльність об'єкта

контролю у період, що підлягав ревізії;

констатуючу частину, в якій наведено інформацію про

результати ревізії в розрізі кожного питання програми із

зазначенням, за який період, яким способом (вибірковим, суцільним)

та за якими документами перевірено ці питання, висновок про

наявність або відсутність порушень законодавства, а також у разі

наявності визначений в установленому законодавством порядку розмір

збитків, завданих державі чи об’єкту контролю внаслідок таких

порушень. { Абзац четвертий пункту 35 із змінами, внесеними згідно

з Постановою КМ N 513 ( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

Виявлені допущені об'єктом контролю порушення законодавства,

контроль за дотриманням якого віднесено до компетенції

контролюючого органу, фіксуються в констатуючій частині акта

ревізії з обов'язковим посиланням на норми законів чи інших

нормативно-правових актів, які порушено, та зазначенням винних у

їх допущенні осіб.

За результатами проведення ревізії з окремих питань програми

посадовими особами контролюючого органу та залученими

спеціалістами, що проводили ревізію в складі групи, можуть за

рішенням керівника групи складатися довідки, які підписуються

відповідною посадовою особою контролюючого органу чи спеціалістом

та працівниками об'єкта контролю, що є відповідальні з цих питань.

Довідки складаються в одному примірнику, видаються керівнику групи

для прийняття рішення щодо включення до акта ревізії викладених в

них фактів та долучаються до матеріалів ревізії. На вимогу об'єкта

контролю йому можуть бути видані копії довідок.

36. Акт ревізії підписується посадовою особою контролюючого

органу та керівником і головним бухгалтером об'єкта контролю або

особою, уповноваженою на ведення бухгалтерського обліку (далі -

головний бухгалтер), а також за необхідності іншими працівниками

об'єкта.

У разі проведення посадовими особами контролюючого органу і

залученими спеціалістами ревізії в складі групи акт ревізії

підписується керівником групи.

Потреба в ознайомленні з актом ревізії та його підписанні

іншими працівниками об'єкта контролю, зокрема колишніми керівником

і головним бухгалтером, що є відповідальні за

фінансово-господарську діяльність об'єкта контролю у період, що

підлягає ревізії, визначається посадовою особою контролюючого

органу самостійно.

Акт ревізії централізованої бухгалтерії, яка обслуговує

декілька бюджетних установ, підписується посадовою особою

контролюючого органу, керівником та головним бухгалтером органу,

при якому утворена централізована бухгалтерія. Із змістом акта

ревізії централізованої бухгалтерії ознайомлюються керівники

бюджетних установ, що обслуговуються відповідною централізованою

бухгалтерією та щодо діяльності яких ревізією виявлено порушення.

{ Пункт 36 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 513

( 513-2013-п ) від 03.07.2013 }

{ Пункт 37 виключено на підставі Постанови КМ N 918

( 918-2008-п ) від 16.10.2008 }

38. Акт ревізії складається у трьох примірниках: перший - для

контролюючого органу, другий - для об'єкта контролю, третій - для

передачі правоохоронним органам у випадках, передбачених цим

Порядком та законодавством.

Для унеможливлення підробки примірники акта візуються

посадовою особою контролюючого органу на кожній сторінці із

зазначенням на останній сторінці загальної кількості сторінок.

Третій примірник акта ревізії до передачі правоохоронному

органу зберігається у матеріалах ревізії. На звернення

правоохоронного органу про видачу акта ревізії у разі, коли третій

примірник вже надіслано іншому правоохоронному органу,

контролюючий орган повідомляє про його назву, реквізити

супровідного листа та видає завірену копію акта ревізії.

39. Після складення акта ревізії посадова особа контролюючого

органу підписує всі його примірники та забезпечує реєстрацію в

журналі реєстрації актів ревізій, форма якого визначається

Держфінінспекцією. { Абзац перший пункту 39 із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

Перший і третій примірники акта ревізії надаються для

ознайомлення і підписання об'єкту контролю у строк не пізніше ніж

5 робочих днів після закінчення ревізії одним із таких способів:

а) особисто під розписку керівнику або головному бухгалтеру

об'єкта контролю;

б) через канцелярію (підрозділ з питань діловодства) з

відміткою на примірнику акта контролюючого органу про дату

реєстрації в журналі вхідної кореспонденції об'єкта контролю та

підписом працівника канцелярії (загального відділу), який здійснив

реєстрацію; { Підпункт "б" пункту 39 із змінами, внесеними згідно

з Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

в) рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням. При

цьому на примірнику акта, що залишається в контролюючому органі,

зазначаються реквізити поштового повідомлення, яке долучається до

матеріалів ревізії.

40. Керівник, головний бухгалтер та інші визначені працівники

об'єкта контролю зобов'язані ознайомитися з актом ревізії та у

разі погодження з викладеними у ньому фактами підписати отримані

примірники акта. У разі наявності заперечень (зауважень) щодо

змісту акта ревізії керівник, головний бухгалтер чи інші особи

підписують його із застереженням.

Підписані примірники акта ревізії об'єкт контролю

зобов'язаний повернути контролюючому органу у строк не пізніше ніж

3 робочих дні після отримання. У разі ненадходження до

контролюючого органу підписаних примірників акта ревізії протягом

зазначеного строку посадові особи контролюючого органу засвідчують

це актом про відмову від підпису, що складається у трьох

примірниках, один з яких видається об'єкту контролю способом,

визначеним у пункті 39 цього Порядку.

Після складення акта про відмову від підпису контролюючий

орган має право здійснити належні заходи щодо реалізації

результатів ревізії з обов'язковим інформуванням про факт відмови

від підписання акта ревізії органу управління об'єкта контролю і

за необхідності відповідних органів державної влади та органів

місцевого самоврядування.

У разі неповернення об'єктом контролю першого і третього

примірників акта ревізії контролюючий орган у передбачених цим

Порядком та законодавством випадках подає правоохоронним органам

акт про відмову від підпису, належним чином завірену копію другого

примірника акта ревізії та долучає оригінал цього примірника до

матеріалів ревізії.

41. Після надходження підписаних керівником і головним

бухгалтером об'єкта контролю першого і третього примірників акта

ревізії контролюючий орган не пізніше наступного робочого дня з

моменту отримання видає об'єкту контролю другий примірник акта

ревізії.

42. У разі підписання акта ревізії із запереченнями

(зауваженнями) керівник об'єкта контролю у строк не пізніше ніж 5

робочих днів після повернення контролюючому органу акта ревізії

повинен подати йому письмові заперечення (зауваження). Якщо

протягом цього строку заперечення (зауваження) щодо акта не

надійдуть, то контролюючий орган має право вжити відповідних

заходів для реалізації результатів ревізії. Рішення про розгляд

заперечень (зауважень), що надійшли з порушенням встановленого

строку, приймає керівник контролюючого органу.

43. Контролюючий орган аналізує правильність обґрунтувань,

викладених у запереченнях (зауваженнях), і в строк не пізніше ніж

15 робочих днів після отримання заперечень (зауважень) дає на них

письмовий висновок, який затверджується керівником контролюючого

органу або його заступником.

44. З метою уточнення викладених у запереченнях (зауваженнях)

фактів посадові особи контролюючого органу мають право вимагати

від об'єкта контролю необхідні для перевірки документи та

додаткові пояснення.

Реалізація результатів ревізії

45. У міру виявлення ревізією порушень законодавства посадові

особи контролюючого органу, не чекаючи закінчення ревізії, мають

право усно рекомендувати керівникам об'єкта контролю невідкладно

вжити заходів для їх усунення та запобігання у подальшому.

46. Якщо вжитими в період ревізії заходами не забезпечено

повне усунення виявлених порушень, контролюючим органом у строк не

пізніше ніж 10 робочих днів після реєстрації акта ревізії, а у

разі надходження заперечень (зауважень) до нього - не пізніше ніж

3 робочих дні після надіслання висновків на такі заперечення

(зауваження) надсилається об'єкту контролю письмова вимога щодо

усунення виявлених ревізією порушень законодавства із зазначенням

строку зворотного інформування.

Про усунення виявлених ревізією фактів порушення

законодавства цей об'єкт контролю у строк, визначений вимогою про

їх усунення, повинен інформувати відповідний контролюючий орган з

поданням завірених копій первинних, розпорядчих та інших

документів, що підтверджують усунення порушень.

47. Про результати ревізії, якою виявлено порушення законів

та інших нормативно-правових актів, у визначені в пункті 46 цього

Порядку строки інформуються органи управління об'єкта контролю та

за необхідності відповідні органи державної влади та органи

місцевого самоврядування.

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 20 квітня 2006 р. N 550 "Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами". Кабінет Міністрів України. 2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 20 квітня 2006 р. N 550 "Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами". 2006

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -