ПОСТАНОВА від 20 квітня 2011 р. N 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти". 2011

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 20 квітня 2011 р.

N 462

Київ

Про затвердження Державного стандарту

початкової загальної освіти

Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну середню

освіту" ( 651-14 ) Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Державний стандарт початкової загальної освіти,

що додається.

Установити, що Державний стандарт впроваджується з 1 вересня

2012 року.

2. Визнати таким, що втрачає чинність з 1 вересня 2012 р.,

пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000

р. N 1717 ( 1717-2000-п ) "Про перехід загальноосвітніх навчальних

закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання"

(Офіційний вісник України, 2000 р., N 47, ст. 2033).

3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту вжити

заходів для своєчасного розроблення та затвердження типових

навчальних планів, навчальних програм для учнів початкової школи з

метою забезпечення впровадження Державного стандарту початкової

загальної освіти, затвердженого цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд.

70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 квітня 2011 р. N 462

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

початкової загальної освіти

Загальні положення

Цей Державний стандарт початкової загальної освіти (далі -

Державний стандарт), розроблений відповідно до мети початкової

школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів

початкових класів, визначає зміст початкової загальної освіти,

який ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах

науковості, полікультурності, світського характеру освіти,

системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на

засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості,

взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини,

суспільства, держави.

Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно

зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке

визначення результативної складової засвоєння змісту початкової

загальної освіти.

У цьому Державному стандарті терміни вживаються у такому

значенні:

1) громадянська компетентність - здатність людини активно,

відповідально та ефективно реалізовувати права та обов'язки з

метою розвитку демократичного суспільства;

2) ключова компетентність - спеціально структурований

комплекс якостей особистості, що дає можливість ефективно брати

участь у різних життєвих сферах діяльності і належить до

загальногалузевого змісту освітніх стандартів;

3) ключова компетенція - об'єктивна категорія, що фіксує

суспільно визначений комплекс певного рівня знань, умінь, навичок,

ставлень, які можна застосувати в широкій сфері діяльності людини

(вміння вчитися, загальнокультурна, громадянська,

здоров'язбережувальна, соціальна компетентність та компетентність

з питань інформаційно-комунікаційних технологій);

4) компетентнісний підхід - спрямованість навчально-виховного

процесу на досягнення результатів, якими є такі

ієрархічно-підпорядковані компетентності учнів, як ключова,

загальнопредметна і предметна;

5) компетентність - набута у процесі навчання інтегрована

здатність особистості, яка складається із знань, досвіду,

цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на

практиці;

6) компетенція - суспільно визнаний рівень знань, умінь,

навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини;

7) комунікативна компетентність - здатність особистості

застосувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи

взаємодії з навколишніми і віддаленими людьми та подіями, навички

роботи у групі, володіння різними соціальними ролями;

8) міжпредметна компетентність - здатність учня застосувати

щодо міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички, способи

діяльності та ставлення, які належать до певного кола навчальних

предметів і предметних галузей;

9) міжпредметні естетичні компетентності - здатність

орієнтуватися в різних сферах життєдіяльності, що формується під

час опанування різних видів мистецтва.

Предметними мистецькими

компетентностями, у тому числі музичними, образотворчими,

хореографічними, театральними, екранними, є здатність до

пізнавальної і практичної діяльності у певному виді мистецтва;

10) предметна компетентність - освоєний учнями у процесі

навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності,

пов'язаної з набуттям нового знання, його перетворенням і

застосуванням;

11) предметна компетенція - сукупність знань, умінь та

характерних рис у межах конкретного предмета, що дає можливість

учневі самостійно виконувати певні дії для розв'язання навчальної

проблеми (задачі, ситуації). Учень має уявлення, знає, розуміє,

застосовує, виявляє ставлення, оцінює;

12) предметна математична компетентність - особистісне

утворення, що характеризує здатність учня (учениці) створювати

математичні моделі процесів навколишнього світу, застосовувати

досвід математичної діяльності під час розв'язування

навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих задач;

13) предметна природознавча компетентність - особистісне

утворення, що характеризує здатність учня розв'язувати доступні

соціально і особистісно значущі практичні та пізнавальні проблемні

задачі, пов'язані з реальними об'єктами природи у сфері відносин

"людина - природа";

14) соціальна компетентність - здатність особистості

продуктивно співпрацювати з різними партнерами у групі та команді,

виконувати різні ролі та функції у колективі.

Державний стандарт складається з:

Базового навчального плану початкової загальної освіти згідно

з додатком 1 (далі - Базовий навчальний план);

загальної характеристики інваріантної та варіативної

складових змісту початкової загальної освіти;

державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

згідно з додатком 2.

У результативній складовій кожної освітньої галузі Державного

стандарту визначено державні вимоги до рівня загальноосвітньої

підготовки учнів початкової школи, які відповідають змісту і

структурі предметних компетентностей.

Протягом навчання у початковій школі учні повинні оволодіти

ключовими компетентностями, які передбачають їх

особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток, формуються на

міжпредметній основі та є інтегрованим результатом предметних і

міжпредметних компетенцій.

На основі цього Державного стандарту Міністерство освіти і

науки, молоді та спорту розробляє навчальні програми, відповідно

до яких здійснюється підготовка варіативних програм і підручників.

Базовий навчальний план

Базовий навчальний план визначає зміст і структуру початкової

загальної освіти за допомогою інваріантної і варіативної

складових, якими встановлюється погодинне співвідношення між

освітніми галузями, гранично допустиме тижневе навантаження учнів

та загальнотижнева кількість годин.

Інваріантна складова змісту початкової загальної освіти

формується на державному рівні і є обов'язковою для всіх

загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх

підпорядкування та форми власності. Інваріантна складова змісту

початкової загальної освіти визначається за допомогою таких

освітніх галузей, як "Мови і літератури", "Математика",

"Природознавство", "Суспільствознавство", "Здоров'я і фізична

культура", "Технології" та "Мистецтво". Виключення з інваріантної

складової будь-якої з освітніх галузей порушує цілісність

загальноосвітньої підготовки на рівні початкової освіти і

наступність основної школи.

В інваріантній складовій Базового навчального плану визначено

мінімально необхідну кількість навчальних годин на вивчення кожної

освітньої галузі.

Варіативна складова Базового навчального плану визначається

загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням особливостей

регіону, навчальних закладів, індивідуальних освітніх запитів

учнів та (або) побажань батьків, або осіб, які їх замінюють. У

початкових класах варіативна складова включає години, які

виділяються на вивчення навчальних предметів освітніх галузей,

курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та

групових занять з учнями.

Вивчення предметів, включених до інваріантної та варіативної

складових, дає змогу забезпечити належний рівень загальноосвітньої

підготовки і соціально-особистісного розвитку учнів молодшого

шкільного віку.

Навчальне навантаження учнів складається з годин інваріантної

і варіативної складових і не може перевищувати гранично

допустимого рівня тижневого навантаження учнів, установленого

Базовим навчальним планом та санітарно-гігієнічними нормами

організації навчально-виховного процесу.

На основі Базового навчального плану, який визначає загальні

засади організації навчально-виховного процесу у початковій школі,

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту розробляє типові

навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів, у яких

зміст освітніх галузей реалізується шляхом вивчення навчальних

предметів і курсів інваріантної складової. На основі типових

навчальних планів навчальні заклади складають щороку робочі

навчальні плани, в яких конкретизується варіативна складова

початкової загальної освіти з урахуванням особливостей організації

навчального процесу.

Бюджетне фінансування загальноосвітнього навчального закладу

здійснюється відповідно до встановленої базовим навчальним планом

сумарної кількості годин інваріантної та варіативної складових з

урахуванням можливого поділу класу на групи у процесі вивчення

окремих предметів.

Освітня галузь "Мови і літератури"

Метою освітньої галузі "Мови і літератури" є розвиток

особистості учня, формування його комунікативної компетентності та

загальних уявлень про мову як систему і літературу як вид

мистецтва. Зазначена освітня галузь складається з мовного і

літературного компонентів.

Мова навчання (українська мова,

мови національних меншин)

Метою вивчення української мови, мов національних меншин як

мов навчання є формування в учнів комунікативної компетентності

шляхом засвоєння доступного і необхідного обсягу знань з мови

навчання, опанування всіх видів мовленнєвої діяльності та набуття

певного соціального досвіду.

Особливість мови навчання полягає в тому, що вона є не тільки

навчальним предметом, а і найважливішим засобом навчання,

виховання і розвитку особистості у процесі опанування всіх інших

предметів початкової загальної освіти.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких

завдань:

формування в учнів мотивації вивчення мови;

забезпечення гармонійного розвитку усіх видів мовленнєвої

діяльності (слухання, говоріння, читання і письма);

формування комунікативних умінь;

опанування найважливіших функціональних складових мовної

системи з урахуванням особливостей фонетичної і граматичної систем

кожної з мов навчання;

соціально-культурний розвиток особистості;

формування вміння вчитися.

З урахуванням мети і завдань мовного компонента освітньої

галузі виділяються такі змістові лінії: мовленнєва, мовна,

соціокультурна і діяльнісна.

Основною змістовою лінією є мовленнєва. При цьому мовна,

соціокультурна і діяльнісна змістові лінії спрямовані на

забезпечення мовленнєвої.

Мова вивчення (українська мова,

мови національних меншин)

Метою навчання української мови як державної та інших мов як

навчальних предметів є формування комунікативної компетентності з

урахуванням інтересів і можливостей учнів початкової школи.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких

завдань:

створення позитивної мотивації до засвоєння знань;

формування умінь і навичок з усіх видів мовленнєвої

діяльності;

засвоєння елементарних знань про найважливіші мовні одиниці,

необхідні та достатні для формування мовленнєвих умінь і навичок;

залучення до національної культури народу, мова якого

вивчається;

сприяння інтелектуальному, моральному, соціокультурному та

естетичному розвиткові особистості.

Зміст навчання української мови як державної та інших мов як

навчальних предметів визначається за такими змістовими лініями, як

мовленнєва, мовна, соціокультурна, які є взаємозалежними,

взаємопов'язаними та спрямованими на формування ключових і

предметних компетентностей.

Іноземна мова

Метою вивчення іноземної мови є формування в учнів

комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь,

сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями

та навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням

мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових

сферах і ситуаціях.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких

завдань:

правильна вимова і розрізнення на слух звуків, слів,

словосполучень і речень;

оволодіння найбільш уживаною лексикою у межах визначеної

тематики і сфери спілкування;

отримання уявлення про основні граматичні категорії мови, яка

вивчається; розпізнавання відомого лексичного і граматичного

матеріалу під час читання та аудіювання і використання його у

процесі усного спілкування;

розуміння на слух мовлення вчителя, однокласників, основного

змісту текстів з використанням наочності;

участь у діалогічному спілкуванні (вміння вести етикетний

діалог і діалог-розпитування під час повсякденного спілкування);

уміння коротко висловлюватися у межах тематики і сфери

спілкування, що визначені для початкової школи, відтворювати

напам'ять римовані твори дитячого фольклору;

оволодіння технікою читання вголос, читання про себе

навчальних та нескладних текстів, використання прийомів

ознайомлювального та навчального читання;

правильне написання слів, словосполучень, речень і текстів;

засвоєння елементарних відомостей про країну, мова якої

вивчається.

З урахуванням мети і завдань вивчення іноземної мови

виділяються такі змістові лінії: мовленнєва, мовна, соціокультурна

і діяльнісна.

Літературне читання

метою літературного читання є формування читацької

компетентності учнів, яка є базовою складовою комунікативної і

пізнавальної компетентності, ознайомлення учнів з дитячою

літературою як мистецтвом слова, підготовка їх до систематичного

вивчення літератури в основній школі.

У процесі навчання відбувається становлення читача, що

здатний до самостійної читацької, творчої діяльності, здійснюється

його мовленнєвий, літературний, інтелектуальний розвиток,

формуються морально-естетичні уявлення і поняття, збагачуються

почуття, виховується потреба у систематичному читанні.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких

завдань:

формування в учнів навички читання як виду мовленнєвої

діяльності;

ознайомлення учнів з дитячою літературою в авторській,

жанровій, тематичній різноманітності; формування в учнів

соціальних, морально-етичних цінностей за допомогою художніх

образів літературних творів;

формування умінь сприймати, розуміти, аналізувати різні види

літературних і навчальних текстів з використанням елементарних

літературознавчих понять;

розвиток мовлення учнів, формування умінь створювати власні

висловлювання за змістом прочитаного (прослуханого);

формування в учнів прийомів самостійної роботи з різними

типами і видами дитячих книжок; умінь здійснювати пошук, відбір

інформації для виконання навчально-пізнавальних завдань;

розвиток творчої літературної діяльності школярів;

виховання потреби у систематичному читанні як засобі пізнання

світу, самопізнання та загальнокультурного розвитку.

З урахуванням зазначеної мети і завдань мовного компонента

освітньої галузі виділяються такі змістові лінії: коло читання,

навичка читання, досвід читацької діяльності і літературна

діяльність.

Освітня галузь "Математика"

Метою освітньої галузі "Математика" є формування предметної

математичної і ключових компетентностей, необхідних для

самореалізації учнів у швидкозмінному світі.

Для досягнення зазначеної мети передбачається формування:

цілісного сприйняття світу, розуміння ролі математики у

пізнанні дійсності; готовності до розпізнавання проблем, які

розв'язуються із застосуванням математичних методів, здатності

розв'язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, обґрунтовувати

свої дії та виконувати дії за алгоритмом;

вміння користуватися математичною термінологією, знаковою і

графічною інформацією; орієнтуватися на площині та у просторі;

застосовувати обчислювальні навички у практичних ситуаціях і

розуміти сутність процесу вимірювання величин;

інтересу до вивчення математики, творчого підходу та

емоційно-ціннісного ставлення до виконання математичних завдань;

уміння навчатися.

В освітній галузі виділяються такі змістові лінії: числа, дії

з числами; величини; математичні вирази, рівності, нерівності;

сюжетні задачі; просторові відношення, геометричні фігури; робота

з даними.

Освітня галузь "Природознавство"

Метою освітньої галузі "Природознавство" є формування

природознавчої компетентності учня шляхом засвоєння системи

інтегрованих знань про природу, способів навчально-пізнавальної

діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у різних сферах

життєдіяльності та природоохоронної практики.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких

завдань:

виховання соціально активної особистості, яка усвідомлює свою

належність до різних елементів природного середовища, здатна

мислити, бережливо ставиться до природи, людей і самого себе;

формування на доступному рівні цілісної природничо-наукової

картини світу, що охоплює систему знань, яка відображає закони і

закономірності природи та місце в ній людини;

розвиток розумових здібностей учнів, їх емоційно-вольової

сфери, пізнавальної активності та самостійності, здатності до

творчості, самовираження і спілкування;

забезпечення єдності інтелектуального та емоційного

сприйняття природи з практичною природоохоронною діяльністю;

засвоєння традицій українського народу у відносинах людини з

природою;

оволодіння доступними способами пізнання предметів і явищ

природи та суспільства.

Освітня галузь "Суспільствознавство"

Метою освітньої галузі "Суспільствознавство" є особистісний

розвиток учня, формування його соціальної і громадянської

компетентностей шляхом засвоєння різних видів соціального досвіду,

що складається із загальнолюдських, загальнокультурних та

національних цінностей, соціальних норм, громадянської активності,

прийнятої в суспільстві поведінки, толерантного ставлення до

відмінностей культур, традицій і різних думок.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких

завдань:

виховання гуманної, соціально активної особистості, яка

усвідомлює свою належність до етносоціального та

соціально-культурного середовища, здатна розуміти значення життя

як найвищої цінності;

оволодіння способами діяльності та моделями поведінки, які

відповідають загальноприйнятим нормам моралі та права;

розвиток навичок взаємодії у сім'ї, колективі, суспільстві

шляхом активного спілкування із соціальним оточенням, накопичення

досвіду комунікативної діяльності, дотримання правил толерантної

поведінки, співпереживання і солідарності з іншими людьми у

різноманітних життєвих ситуаціях;

формування основ споживчої культури, вміння самостійно

приймати рішення щодо власної поведінки.

Соціальна і громадянська компетентності як ключові мають

міждисциплінарний характер, інтегруються за допомогою всіх

освітніх галузей і спрямовуються на соціалізацію особистості,

набуття громадянських навичок співжиття і співпраці у суспільстві,

дотримання соціальних норм.

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура"

Метою освітньої галузі "Здоров'я і фізична культура" є

формування здоров'язбережувальної компетентності шляхом набуття

учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров'я та

дбайливого ставлення до нього, розвитку особистої фізичної

культури.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких

завдань:

формування в учнів знань про здоров'я, здоровий спосіб життя,

безпечну поведінку, фізичну культуру, фізичні вправи,

взаємозв'язок організму людини з природним і соціальним оточенням;

формування та розвиток навичок базових загальнорозвивальних

рухових дій;

розвиток в учнів активної мотивації дбайливо ставитися до

власного здоров'я і займатися фізичною культурою, удосконалювати

фізичну, соціальну, психічну і духовну складові здоров'я;

виховання в учнів потреби у здоров'ї, що є важливою життєвою

цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя;

розвиток умінь самостійно приймати рішення щодо власних вчинків;

набуття учнями власного здоров'язбережувального досвіду з

урахуванням стану здоров'я;

використання у повсякденному житті досвіду

здоров'язбережувальної діяльності для власного здоров'я та

здоров'я інших людей.

Здоров'язбережувальна компетентність як ключова формується на

міжпредметному рівні за допомогою предметних компетенцій з

урахуванням специфіки предметів та пізнавальних можливостей учнів

початкових класів.

Здоров'язбережувальна компетентність формується шляхом

вивчення предметів освітньої галузі "здоров'я і фізична культура"

і передбачає оволодіння учнями відповідними компетенціями.

З урахуванням мети і завдань зміст освітньої галузі

визначається за такими змістовими лініями: здоров'я і фізична

культура.

Освітня галузь "Технології"

Метою освітньої галузі "Технології" є формування і розвиток в

учнів технологічної, інформаційно-комунікаційної та основних

компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і

соціалізації у суспільстві. Технології у початковій школі є однією

з ланок неперервної технологічної освіти, що логічно продовжує

дошкільну освіту, створює базу для успішного опанування учнями

технологій основної школи та здобуття професійної освіти.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких

завдань:

формування уявлення про предметно-перетворювальну діяльність

людини, світ професій, шляхи отримання, зберігання інформації та

способи її обробки; здатності до формулювання творчих задумів,

усвідомленого дотримання безпечних прийомів роботи та користування

інструментами і матеріалами;

розвиток пізнавальної, художньої і технічної обдарованості,

технічного мислення у процесі творчої діяльності, навичок ручних

технік обробки матеріалів, уміння користуватися технічною

термінологією, художньою та графічною інформацією, вміння

працювати з комп'ютером;

виховання готовності до вирішення побутових питань шляхом

застосування алгоритмів виконання технологічних завдань та навичок

технологічної діяльності у практичних ситуаціях.

Зміст галузі "Технології" визначається за такими змістовими

лініями: ручні техніки обробки матеріалів, технічна творчість,

декоративно-ужиткове мистецтво, самообслуговування та ознайомлення

з інформаційно-комунікаційними технологіями.

Освітня галузь "Мистецтво"

Метою освітньої галузі "Мистецтво" є формування і розвиток в

учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних

компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та

способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного

досвіду.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких

завдань:

виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва

та дійсності, розвиток художніх інтересів і потреб, естетичних

ідеалів, здатності розуміти та інтерпретувати твори мистецтва,

оцінювати естетичні явища;

формування в учнів на доступному рівні системи художніх знань

і вмінь, яка відображає цілісність та видову специфіку мистецтва;

розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів, їх художніх

здібностей і мислення, здатності до самовираження та спілкування.

Зміст освітньої галузі "Мистецтво" визначається за такими

змістовими лініями: музична, образотворча та мистецько-синтетична

(відповідно хореографічного, театрального та екранних видів

мистецтва), які реалізуються шляхом вивчення окремих предметів або

інтегрованих курсів.

Додаток 1

до Державного стандарту

БАЗОВИЙ

навчальний план

---------------------------------------------------------------------- | Найменування освітньої галузі | Кількість годин у | | | класах на тиждень | | |-------------------------| | | 1 | 2 | 3 | 4 |разом| |--------------------------------------------------------------------| | Інваріантна складова | |--------------------------------------------------------------------| |Мови і літератури | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 | |------------------------------------------+----+----+----+----+-----| |Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |------------------------------------------+----+----+----+----+-----| |Природознавство | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |------------------------------------------+----+----+----+----+-----| |Суспільствознавство | | | 1 | 1 | 2 | |------------------------------------------+----+----+----+----+-----| |Здоров'я і фізична культура* | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |------------------------------------------+----+----+----+----+-----| |Технології | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |------------------------------------------+----+----+----+----+-----| |Мистецтво | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |------------------------------------------+----+----+----+----+-----| |Усього | 21 | 23 | 24 | 24 | 92 | |--------------------------------------------------------------------| | Варіативна складова | |--------------------------------------------------------------------| |Додаткові години на вивчення предметів | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |освітніх галузей та курсів за вибором, | | | | | | |проведення індивідуальних консультацій та | | | | | | |групових занять | | | | | | |------------------------------------------+----+----+----+----+-----| |Гранично допустиме тижневе навчальне | 20 | 22 | 23 | 23 | 88 | |навантаження на учня | | | | | | |------------------------------------------+----+----+----+----+-----| |Сумарна кількість навчальних годин | 23 | 25 | 26 | 26 | 100 | |інваріантної та варіативної складових, що | | | | | | |фінансується з державного бюджету (без | | | | | | |урахування поділу класів на групи) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- --------------- Примітка. Години, передбачені для фізичної культури освітньої

галузі "Здоров'я і фізична культура", не враховуються під час

визначення гранично допустимого навантаження учнів.

Додаток 2

до Державного стандарту

ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

------------------------------------------------------------------ | Зміст початкової загальної | Державні вимоги до рівня | | освіти | загальноосвітньої підготовки | | | учнів | |----------------------------------------------------------------| | Освітня галузь "Мови і літератури" | | Мова навчання (українська мова, мови національних меншин) | |----------------------------------------------------------------| | Мовленнєва лінія | |----------------------------------------------------------------| |Види мовленнєвої діяльності: | |----------------------------------------------------------------| |Аудіювання |уміти уважно слухати і розуміти| | |текст, запам'ятовувати з одного| | |прослуховування його фактичний | | |зміст, послідовність подій, | | |визначати основну думку | | |висловлювання | |--------------------------------+-------------------------------| |Говоріння |уміти будувати діалог з | | |урахуванням ситуації та | | |учасників спілкування, | | |дотримуватися норм етикету; | | |переказувати прослухані або | | |прочитані тексти; створювати | | |монологічні висловлювання | | |комунікативного характеру | |--------------------------------+-------------------------------| |Читання |уміти правильно та з розумінням| | |читати тексти, які відповідають| | |віковим можливостям учнів | | |початкових класів | |--------------------------------+-------------------------------| |Письмо |уміти будувати письмові | | |перекази і твори з уживанням | | |виражальних мовних засобів, | | |висловленням власної думки, | | |свого ставлення до того, про | | |що йдеться в переказі або | | |творі, дотриманням | | |каліграфічних вимог і | | |правописних норм у межах | | |вивченого матеріалу | |----------------------------------------------------------------| | Мовна лінія | |----------------------------------------------------------------| |Текст. Будова тексту. Типи |знати основні ознаки тексту, | |текстів. Навчальні тексти різних|його будову; вміти визначати | |стилів |тему та мету тексту, практично | | |розрізняти типи і стильові | | |особливості текстів; | | |застосовувати здобуті знання | | |про текст у процесі побудови | | |власних висловлювань | |--------------------------------+-------------------------------| |Речення. Види простих речень за |знати основні ознаки речення; | |метою висловлювання та |розрізняти і правильно | |інтонацією. Головні і другорядні|інтонувати види речень за метою| |члени речення. Словосполучення. |висловлювання та інтонацією; | |Однорідні члени речення. |встановлювати логіко-граматичні| |Звертання. Складне речення |зв'язки між членами речення; | | |мати уявлення про | | |словосполучення; розпізнавати | | |та вживати однорідні члени і | | |звертання в реченні; практично | | |розрізняти прості і складні | | |речення; застосовувати здобуті | | |синтаксичні знання та уміння у | | |власному мовленні | |--------------------------------+-------------------------------| |Слово. Лексичне значення слова. |уміти пояснювати пряме і | |Навчальні словники різних типів |переносне значення слів, | | |розпізнавати в текстах і | | |пояснювати синоніми, антоніми, | | |омоніми, найуживаніші | | |фразеологізми; використовувати | | |здобуті знання з лексики у | | |власному мовленні; уміти | | |користуватися навчальними | | |словниками різних типів | |--------------------------------+-------------------------------| |Будова слова |знати назви значущих частин | | |слова і вміти знаходити їх у | | |словах (у нескладних випадках);| | |розпізнавати і добирати | | |спільнокореневі слова; | | |застосовувати знання про будову| | |слова в мовленнєвій практиці | |--------------------------------+-------------------------------| |Частини мови. Загальні відомості|знати назви та істотні ознаки | |про граматичні категорії частин |частин мови; розрізняти | |мови |самостійні і службові частини | | |мови; розпізнавати частини мови| | |в текстах; правильно вживати | | |граматичні форми частин мови в | | |усних і письмових | | |висловлюваннях | |--------------------------------+-------------------------------| |Звукова і графічна системи мови |уміти розрізняти звуки і букви;| |в їх взаємозв'язку. Каліграфія. |орієнтуватися у звуковій | |Техніка письма. Алфавіт |системі мови; дотримуватися | | |найважливіших орфоепічних норм | | |літературної мови у власному | | |мовленні; володіти графічною | | |навичкою і технікою письма; | | |знати алфавіт; розташовувати | | |слова за алфавітом і знаходити | | |в словнику потрібне слово | |--------------------------------+-------------------------------| |Правопис. Найуживаніші |уміти каліграфічно і грамотно | |орфографічні та пунктуаційні |списувати і писати з голосу | |правила (норми). Орфографічний |тексти з дотриманням вивчених | |словник |правил орфографії і пунктуації;| | |дотримуватися правил правопису | | |під час побудови письмових | | |зв'язних висловлювань; | | |самостійно користуватися | | |орфографічним словником для | | |з'ясування правильності | | |написання слова, його окремих | | |форм; знаходити і виправляти | | |орфографічні та пунктуаційні | | |помилки | |----------------------------------------------------------------| | Соціокультурна лінія | |----------------------------------------------------------------| |Тематичні групи слів, що |знати і вміти записувати назву | |називають державу, її столицю, |держави та її столиці; знати | |державну символіку, реалії |державні символи України; | |життя народу |розуміти і пояснювати значення | | |слів - назв предметів побуту, | | |народних звичаїв; | | |використовувати тематичні групи| | |слів народознавчого змісту в | | |мовленні | |--------------------------------+-------------------------------| |Фольклорні твори великої і малої|знати казки, пісні, прислів'я, | |форми |приказки, загадки, лічилки; | | |уміти доречно використовувати | | |їх в усному і писемному | | |мовленні для його увиразнення | |--------------------------------+-------------------------------| |Особливості національного |знати формули національного | |мовленнєвого етикету. Правила |мовленнєвого етикету і | |мовленнєвої поведінки під час |використовувати їх під час | |спілкування |спілкування; дотримуватися | | |правил етикету під час | | |спілкування з представниками | | |різних вікових груп і статусів | |--------------------------------+-------------------------------| |Соціальні ролі |уміти встановлювати елементарні| | |комунікативні контакти під час | | |виконання тих чи інших | | |соціальних ролей у різних | | |життєвих ситуаціях | |----------------------------------------------------------------| | Діяльнісна лінія | |----------------------------------------------------------------| |Загальнонавчальні вміння і |уміти організовувати свою | |навички, зокрема навчально- |навчальну діяльність; | |організаційні, навчально- |самостійно користуватися | |інформаційні, навчально- |підручником, довідковою | |інтелектуальні і творчі, |літературою; виконувати | |контрольно-оцінювальні |мисленнєві операції: | | |спостерігати, аналізувати мовні| | |явища, порівнювати, | | |узагальнювати, виділяти | | |головне, робити висновки; | | |висловлювати і доводити власну | | |думку; переносити знання та | | |способи діяльності в нову | | |ситуацію; проводити перевірку | | |та самоперевірку усних | | |висловлювань і письмових робіт,| | |оцінювати результати навчання | |----------------------------------------------------------------| | Мова вивчення (українська мова, мови національних меншин) | |----------------------------------------------------------------| | Мовленнєва лінія | |----------------------------------------------------------------| |Аудіювання |уміти сприймати і розуміти | | |мовні одиниці різного рівня, | | |мовлення вчителя, нескладні за | | |змістом тексти | |--------------------------------+-------------------------------| |Говоріння |уміти сприймати та будувати | | |діалогічні і монологічні | | |висловлювання у таких сферах | | |спілкування, як особистісна, | | |навчальна, соціально-побутова | | |і світ природи | |--------------------------------+-------------------------------| |Письмо |уміти списувати, писати з | | |голосу, складати тексти різних | | |типів мовлення, дотримуючись | | |правил орфографії та пунктуації| |--------------------------------+-------------------------------| |Читання |уміти читати (вголос і мовчки) | | |правильно та виразно художні і | | |навчальні тексти | |----------------------------------------------------------------| | Мовна лінія | |----------------------------------------------------------------| |Мова як засіб спілкування і |розуміти значення мови в житті | |пізнання. Рідна, державна та |кожного народу, української | |інші мови |мови як державної | |----------------------------------------------------------------| | Звуки і букви | |----------------------------------------------------------------| |Норми вимови і правопису |знати звукові та графічні | | |відмінності мови навчання та | | |української (інших мов), | | |володіти нормами вимови і | | |наголошення | |--------------------------------+-------------------------------| |Алфавіт |уміти позначати звуки буквами | |--------------------------------+-------------------------------| |Основні правила правопису |знати основні орфографічні | | |правила та вміти їх | | |застосовувати під час | | |списування та письма з голосу; | | |уміти писати з дотриманням | | |вимог до швидкості письма | |--------------------------------+-------------------------------| |Орфографічний та перекладний |уміти користуватися алфавітом | |словники |під час роботи із словниками, | | |визначати значення слова за | | |допомогою словників | |--------------------------------+-------------------------------| |Слово - частина мови |знати, що в кожній мові | | |предмети, ознаки, дії, | | |кількість називаються словами, | | |які служать для зв'язку з | | |іншими; знати слова мови, що | | |вивчається як навчальний | | |предмет, в межах зазначених тем| | |спілкування; | | | | | |уміти доречно вживати слова і | | |словесні формули залежно від | | |ситуації | | | | | |уміти добирати антоніми і | | |синоніми, розуміти | | |багатозначність, переносне | | |значення слів, знати, розуміти | | |і вживати найпростіші | | |фразеологізми | |--------------------------------+-------------------------------| |Будова слова |уміти визначати основу і | | |закінчення, змінювати | | |закінчення у зв'язку з іншим | | |словом; | |--------------------------------+-------------------------------| |Основа і закінчення. Складові |уміти визначати складові | |основи. Словотвір |основи, утворювати | | |спільнокореневі слова | |--------------------------------+-------------------------------| |Морфологічні ознаки слова |уміти визначати і змінювати | | |слова - різні частини мови | | |залежно від їх зв'язку з іншими| | |словами | | | | | |знати і вміти вживати | | |сполучники, прийменники та | | |частку "не" | |--------------------------------+-------------------------------| |Синтаксичні та пунктуаційні |уміти утворювати | |відомості. Словосполучення. |словосполучення з прийменниками| |Речення, його будова. Види |та без них | |речень за метою висловлювання і | | |за інтонацією. Речення-репліки в|уміти будувати речення, | |діалогах |визначати головні та | | |другорядні члени, встановлювати| | |зв'язок між ними | |--------------------------------+-------------------------------| |Речення з однорідними членами. |уміти будувати, поширювати, | |Способи зв'язку між ними |інтонувати речення, різні за | | |метою висловлювання, вживати | | |такі речення залежно від мети, | | |ставити на письмі відповідні | | |розділові знаки; уживати кличну| | |форму іменників у питальних та | | |спонукальних реченнях, ставити | | |розділові знаки при звертанні | | | | | |уміти складати та інтонувати | | |речення з однорідними членами | | |(із сполучниками та без них), | | |ставити розділові знаки | |--------------------------------+-------------------------------| |Текст. Тема і головна думка |знати основні ознаки тексту, | |тексту. Будова тексту. Типи |його будову; уміти визначати | |текстів |тему і мету (основну думку) | | |тексту, практично розрізняти | | |типи і стильові особливості | | |текстів; застосовувати здобуті | | |знання про текст у процесі | | |побудови власних висловлювань | |----------------------------------------------------------------| | Соціокультурна лінія | |----------------------------------------------------------------| |Український соціум (держава, її |знати назву держави, її | |символіка, народи, мови) |столицю, державні символи; мати| | |уявлення про традиції народу, | |Матеріальна та духовна культура |мова якого вивчається; знати | |народу, мова якого вивчається |окремі фольклорні твори великих| | |і малих форм; уміти | |Народні традиції |встановлювати елементарні | | |комунікативні контакти з | | |однолітками і дорослими під час| | |виконання тих або інших | | |соціальних ролей у різних | | |життєвих ситуаціях, толерантно | | |ставитися до думки інших, | | |знаходити довідкову інформацію | | |за допомогою інформаційно- | | |комунікаційних технологій | |----------------------------------------------------------------| | Іноземна мова | |----------------------------------------------------------------| | Мовленнєва лінія | |----------------------------------------------------------------| |Сфери спілкування |аудіювання | |Особистісна | | |--------------------------------+-------------------------------| |Тематичні блоки: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Про себе, родина, друзі, одяг, |розуміти окремі знайомі слова і| |місце проживання, відпочинок і |прості найбільш уживані фрази в| |дозвілля |ситуаціях повсякденного | | |спілкування, а також невеликі | | |за обсягом повідомлення та | | |інструкції | | | | | |розуміти зміст повідомлення в | | |межах особистісної, суспільної | | |та освітньої сфери | |--------------------------------+-------------------------------| |Їжа; основні продукти |розуміти інструкції і | |харчування; природа і погода; |виконувати їх | |тварини; свята | | |--------------------------------+-------------------------------| |Публічна | | |--------------------------------+-------------------------------| |Тематичні блоки: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Подорожі, враження від |розуміти короткі прості | |подорожей, короткі відомості про|пояснення, усне спілкування | |країну (країни), мова якої |двох і більше людей; опис, | |(яких) вивчається |сюжетні тексти, розповідь, | | |повідомлення, пояснення, | | |запрошення, оголошення в межах | | |особистісної, суспільної та | | |освітньої сфери спілкування | |--------------------------------+-------------------------------| |Освітня | читання | |--------------------------------+-------------------------------| |Тематичні блоки: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Навчання у школі, розпорядок |читати і розуміти навчальні та | |дня, шкільні предмети, |нескладні адаптовані автентичні| |однокласники, види навчальної |тексти, що стосуються | |діяльності |особистісної, суспільної та | | |освітньої сфери, а також | | |тексти, що відображають | | |особливості побуту, життя, | | |культури країни, мова якої | | |вивчається, та тексти з | | |незначною кількістю незнайомих | | |мовних одиниць, значення яких | | |можна визначити за допомогою | | |здогадки і словника, відповідно| | |до вікових особливостей та | | |інтересів учнів | | |-------------------------------| | |говоріння | | |-------------------------------| | |монологічне мовлення | | |-------------------------------| | |уміти висловлювати коротке | | |повідомлення у межах | | |відповідної сфери спілкування, | | |передавати основний зміст | | |прочитаного, побаченого або | | |почутого, коротко висловлюючи | | |своє ставлення до осіб, подій, | | |явищ; описувати малюнок (серію | | |малюнків), використовуючи у | | |разі необхідності вербальні та | | |невербальні опори | | |-------------------------------| | |діалогічне мовлення | | |-------------------------------| | |уміти спілкуватися із | | |співрозмовником у межах | | |відповідної сфери спілкування; | | |будувати діалог з використанням| | |основних зразків мовленнєвого | | |етикету, прийнятого у країні, | | |мова якої вивчається | | | | | |робити запит нової інформації, | | |використовуючи для цього | | |запитання різних типів; | | | | | |висловлювати емоції (радість, | | |захоплення, подив, згоду, | | |незгоду, сумнів) у зв'язку з | | |почутим від співрозмовника; | | |ставити запитання | | |співрозмовникові з метою | | |з'ясування або уточнення певної| | |інформації у процесі | | |спілкування, і відповідати на | | |подібні запитання | | | | | |обмінюватися репліками із | | |співрозмовником | | | | | |уточнювати зміст почутого в | | |разі нерозуміння його | | |-------------------------------| | |письмо | | |-------------------------------| | |уміти правильно у письмовій | | |формі з використанням у разі | | |необхідності вербальних або | | |невербальних опор, передати | | |основний зміст прочитаного, | | |побаченого або почутого, | | |коротко висловлюючи своє | | |ставлення до осіб, подій, явищ | | |описувати малюнок (серію | | |малюнків), використовуючи у | | |разі необхідності вербальні | | |опори у межах відповідної сфери| | |спілкування | |----------------------------------------------------------------| | Мовна лінія | |----------------------------------------------------------------| |Лексичні одиниці: однослівні |знати достатню кількість | |форми та стійкі словосполучення |лексичних одиниць і уміти | |у значеннях, визначених сферами |використовувати їх для | |спілкування |вираження основних | | |комунікативних потреб | |Граматичні структури та явища, | | |що використовуються у простих |уміти правильно вживати | |реченнях (фразах) для |граматичні структури та явища у| |задоволення повсякденних потреб |простих реченнях (фразах) для | |у межах відповідної сфери |задоволення простих | |спілкування |повсякденних потреб у межах | | |відповідної сфери спілкування | |----------------------------------------------------------------| | Соціокультурна лінія | |----------------------------------------------------------------| |Відомості, що належать до |уміти обмінюватися інформацією | |культурних цінностей свого та |і висловлювати свої погляди | |інших народів, морально-етичних |простими мовними засобами; | |норм, особливостей вербальної та|встановлювати соціальний | |невербальної поведінки, що |контакт (вітання і прощання; | |сприяє формуванню умінь |знайомство; висловлювання | |міжкультурного спілкування |вдячності, вибачення) | |----------------------------------------------------------------| | Діяльнісна лінія | |----------------------------------------------------------------| |Стратегії мовленнєвої |уміти орієнтуватися в | |діяльності, що спрямовані на |навколишньому середовищі та | |виконання навчальних завдань і |встановлювати соціальний | |розв'язання життєвих проблем |контакт | | | | | |використовувати набуті знання, | | |уміння та навички; оцінювати | | |свої досягнення | |----------------------------------------------------------------| | Літературне читання | |----------------------------------------------------------------| | Коло читання | |----------------------------------------------------------------| |Дитяча література в авторській, |орієнтуватися у колі дитячого | |жанровій, тематичній |читання, а саме: | |різноманітності: | | |--------------------------------+-------------------------------| |твори усної народної творчості; |знати прізвища письменників- | |твори видатних письменників- |класиків, письменників сучасної| |класиків, сучасних письменників |дитячої літератури та їх твори,| |України; зарубіжних письменників|з якими учні неодноразово | | |зустрічалися у процесі | | |навчання, основні теми дитячого| | |читання; окремі жанри вивчених | | |творів | |--------------------------------+-------------------------------| |художня література (малі |розрізняти прозові, поетичні, | |фольклорні форми, казки |драматичні, фольклорні та | |(народні, літературні), легенди,|авторські твори | |вірші, оповідання, повісті, | | |п'єси, байки); науково- | | |пізнавальна, енциклопедична | | |література, дитяча періодика | | |--------------------------------+-------------------------------| |теми дитячого читання: про |знати, поважати державні | |рідний край, Батьківщину, |національні символи, культуру, | |природу, дітей, сім'ю, стосунки |національні традиції свого | |між людьми, навчання, пригоди, |народу, інших народів, які | |фантастика |живуть в Україні та за кордоном| | | | | |усвідомлювати морально-етичний | | |зміст творів; роль читання для | | |пізнання навколишнього світу, | | |формування власної культури | |----------------------------------------------------------------| | Навичка читання | |----------------------------------------------------------------| |Спосіб, правильність, |володіти повноцінною навичкою | |усвідомленість читання, засоби |читання вголос і мовчки як | |виразності усного мовлення; |загальнонавчальним умінням: | |розвиток темпу читання вголос і |сприймати, розуміти зміст | |мовчки |творів (текстів) різних видів, | | |виділяти в них суттєву | | |інформацію; читати вголос | | |правильно, плавно, цілими | | |словами і групами слів з | | |дотриманням засобів виразності | | |усного мовлення та основних | | |норм літературної вимови у | | |темпі, який дає можливість | | |зрозуміти зміст твору (тексту);| | |читати виразно напам'ять вірші | | |(уривки із прози) з дотриманням| | |мовних і позамовних засобів | | |виразності | |----------------------------------------------------------------| | Досвід читацької діяльності | |----------------------------------------------------------------| |Способи опрацювання текстів |уміти самостійно визначати | |різних видів: фактичний та |тему, основну думку | |основний зміст твору; тема, |літературного твору | |основна думка твору; |(навчального тексту); | |структурний аналіз текстів; види|самостійно ставити запитання за| |переказу; постановка запитань до|змістом прочитаного; | |тексту; причиново-наслідкові |орієнтуватися у структурі | |зв'язки між подіями, вчинками |художніх, науково-художніх | |персонажів; діалог, дискусія за |текстів; складати простий план;| |змістом прочитаного |встановлювати причиново- | |(прослуханого) |наслідкові зв'язки між подіями,| | |дійовими особами; доводити | | |власні судження щодо | | |прочитаного, спираючись на | | |текст; передавати (детально, | | |стисло, вибірково) зміст | | |тексту; | |--------------------------------+-------------------------------| |Особливості опрацювання |виділяти, розуміти засоби | |художнього твору: жанрові |художньої виразності, | |ознаки, засоби художньої |використовувати їх у мовленні | |виразності; автор твору, герої |під час переказу, опису, | |(персонажі) твору; сюжет, власне|характеристик; слідкувати за | |ставлення до змісту прочитаного |розвитком подій у творі; | |(прослуханого) |визначати героїв; | | |характеризувати персонажів за | | |їх вчинками, висловлювати до | | |них своє ставлення; | | |висловлювати оцінювальні | | |судження морального змісту; | |--------------------------------+-------------------------------| |Особливості опрацювання науково-|визначати основні ознаки | |художнього твору |понять, явищ, узагальнені | | |висновки у науково-художніх | | |творах, навчальних текстах; | | |орієнтуватися у структурі | | |навчального тексту (заголовок, | | |підзаголовок, абзац, | | |ілюстрація, схема, таблиця, | | |виноска) | |--------------------------------+-------------------------------| |Самостійна робота з дитячою |уміти самостійно розрізняти | |книжкою; книгознавча |типи дитячих видань (книжка- | |пропедевтика, вибір книжки, типи|твір, книжка-збірка, періодика,| |дитячих видань; елементи дитячої|довідкова література; | |художньої, науково-художньої, |визначати орієнтовний зміст | |навчальної книжки, їх |дитячих книжок; здійснювати | |призначення; робота з |пошук, відбір інформації для | |інформацією |виконання навчально- | | |пізнавальних завдань з | | |використанням довідкових | | |видань, дитячої періодики, | | |орієнтуватися у підручнику за | | |змістом; самостійно | | |користуватися методичним і | | |довідковим матеріалом | | |підручника, складати коротку | | |анотацію на прочитаний | | |літературний твір, сприймати | | |книжку як джерело поповнення | | |знань | |--------------------------------+-------------------------------| |Спілкування за змістом |виявляти повагу до | |прочитаного (прослуханого) |співбесідника, толерантність | | |під час обговорення прочитаного| | |(прослуханого) твору | | | | | |усвідомлено будувати зв'язні | | |висловлювання, використовувати | | |мовленнєві засоби з урахуванням| | |комунікативної ситуації | |----------------------------------------------------------------| | Літературна творча діяльність | |----------------------------------------------------------------| |Розвиток творчої діяльності на |мати уявлення про різні види | |основі прочитаного |творчого переказу; створювати | | |свої варіанти розвитку сюжету | | |твору, відтворювати в уяві | | |картини життя, художні образи, | | |зображені письменником | |--------------------------------+-------------------------------| |Самовираження особистості дитини|уміти складати твори-мініатюри,| |у літературній творчості |художні описи за | | |спостереженнями у природі, | | |загадки, лічилки, казки, | | |вірші; колективно та | | |індивідуально інсценізувати | | |художні твори, життєві ситуації| |----------------------------------------------------------------| | Освітня галузь "Математика" | |----------------------------------------------------------------| | Числа. Дії з числами | |----------------------------------------------------------------| |Лічба |розуміти сутність кількісної і | | |порядкової лічби, | | |використовувати кількісні і | | |порядкові числівники | |--------------------------------+-------------------------------| |Натуральні числа. Число нуль |мати уявлення про натуральний | | |ряд чисел, його властивості та | | |про число нуль; називати, | | |читати, записувати, | | |порівнювати числа у межах | | |мільйона на основі десяткової | | |системи числення | | | | | |розуміти позиційний принцип | | |запису чисел, досліджувати та | | |моделювати числа на основі | | |поняття про класи і розряди | |--------------------------------+-------------------------------| |Звичайні дроби |мати уявлення про утворення | | |дробу, про чисельник і | | |знаменник дробу; називати, | | |читати і записувати дроби, | | |порівнювати дроби з однаковими | | |знаменниками; знаходити дріб | | |від числа і число за значенням | | |його дробу | |--------------------------------+-------------------------------| |Арифметичні дії з числами |розуміти зміст арифметичних дій| | |додавання, віднімання, | | |множення, ділення; знати назви | | |компонентів і результатів | | |арифметичних дій, взаємозв'язок| | |між додаванням та відніманням, | | |між множенням та діленням; | | |знаходити невідомий компонент | | |арифметичної дії; розуміти | | |залежність результату | | |арифметичної дії від зміни | | |одного з компонентів | | | | | |знати таблиці додавання і | | |множення одноцифрових чисел та | | |відповідні табличні випадки | | |віднімання і ділення; усно | | |виконувати обчислення у межах | | |ста та обчислення, які | | |ґрунтуються на принципах | | |десяткової системи числення | | | | | |застосовувати алгоритми | | |письмового виконання | | |арифметичних дій у межах | | |мільйона, ділення з остачею; | | |перевіряти правильність | | |результатів арифметичних дій на| | |основі їх взаємозв'язку; | | |моделювати відношення | | |різницевого і кратного | | |порівняння чисел | |----------------------------------------------------------------| | Величини | |----------------------------------------------------------------| |Довжина. Маса. Місткість. Час. |визначати довжини об'єктів | |Вартість. Площа |навколишньої дійсності за | | |допомогою різних одиниць | | |вимірювання; мати уявлення про | | |вимірювання маси за допомогою | | |терезів, подавати масу в різних| | |одиницях вимірювання; мати | | |уявлення про вимірювання | | |місткості та про літр як | | |одиницю вимірювання; | | |користуватися годинником і | | |календарем як засобами | | |вимірювання часу, подавати | | |проміжки часу в різних одиницях| | |вимірювання; мати уявлення про | | |вартість та співвідношення між | | |одиницями вартості в Україні; | | |визначати периметр | | |многокутника; визначати площу | | |фігури за допомогою палетки; | | |застосовувати формули під час | | |обчислення периметра й площі | | |прямокутника; порівнювати й | | |упорядковувати об'єкти за | | |різними ознаками (довжиною, | | |масою, місткістю, площею); | | |замінювати одні одиниці | | |вимірювання величини іншими, | | |порівнювати значення | | |однойменних величин, виконувати| | |арифметичні дії з ними; | | |застосовувати співвідношення | | |між одиницями вимірювання | | |величини під час розв'язування | | |навчально-пізнавальних і | | |практично зорієнтованих задач | |--------------------------------+-------------------------------| |Групи взаємопов'язаних величин |розуміти, що ситуації, які | | |трапляються в навколишньому | | |світі можуть описуватися трьома| | |взаємопов'язаними величинами | | |(вартість, ціна, кількість; | | |відстань, швидкість, час); | | |застосовувати правило | | |знаходження однієї величини за | | |двома іншими під час | | |розв'язування сюжетних задач | |----------------------------------------------------------------| | Математичні вирази. Рівності. Нерівності | |----------------------------------------------------------------| |Числові вирази |мати уявлення про числовий | | |вираз та його значення; | | |встановлювати порядок виконання| | |арифметичних дій у числових | | |виразах, у тому числі з | | |дужками; знаходити значення | | |числових виразів; виконувати | | |тотожні перетворення числових | | |виразів відповідно до законів і| | |з урахуванням властивостей | | |арифметичних дій | |--------------------------------+-------------------------------| |Вирази із змінною |мати уявлення про вираз із | | |змінною; розуміти залежність | | |значення виразу із змінною від | | |числового значення змінної; | | |знаходити значення виразів за | | |заданими значеннями змінних | |--------------------------------+-------------------------------| |Рівності та нерівності |розпізнавати, читати і | | |записувати рівності та | | |нерівності; розрізняти істинні | | |та хибні числові рівності | | |(нерівності); порівнювати | | |значення числових виразів; | | |добирати значення змінної у | | |нерівностях | |--------------------------------+-------------------------------| |Рівняння |мати уявлення про рівняння з | | |однією змінною; розв'язувати | | |рівняння з однією змінною на | | |основі взаємозв'язку між | | |компонентами та результатами | | |арифметичних дій; перевіряти | | |правильність розв'язання | | |рівняння | |----------------------------------------------------------------| | Сюжетні задачі | |----------------------------------------------------------------| |Задача. Структура задачі. |мати уявлення про сюжетну |

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 20 квітня 2011 р. N 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти". Кабінет Міністрів України. 2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 20 квітня 2011 р. N 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти". 2011

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -