>>

ПОСТАНОВА від 1 квітня 2013 р. № 255 "Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії". 2013

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 квітня 2013 р.

№ 255

Київ

Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 380 від 29.05.2013

№ 19 від 13.01.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України;

Положення про стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України;

Положення про працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України;

перелік органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, що навчаються за освітнім ступенем магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Управління та адміністрування”.

{Абзац п'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

2.

Підпункт 8 пункту 1 Порядку призначення та виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 “Питання стипендіального забезпечення” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1871; 2006 р., № 7, ст. 363; 2008 р., № 21, ст. 588; 2011 р., № 73, ст. 2739; 2012 р., № 91, ст. 3677) викласти у такій редакції:

“8) аспірантів і докторантів, які навчаються з відривом від виробництва;”.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 19


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 квітня 2013 р. № 255

ПОЛОЖЕННЯ

про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України

1. Національна академія державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) як головний державний вищий навчальний заклад у системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Управління та адміністрування” здійснює підготовку осіб для роботи на посадах першої - четвертої категорії в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також формування відповідного кадрового резерву.

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

Національна академія здійснює прийом слухачів на навчання за денною, вечірньою, заочною (заочно-дистанційною) формою для підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Управління та адміністрування”.

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

Організація навчання слухачів у Національній академії здійснюється за державним замовленням і договорами між Національною академією та замовниками на умовах, що визначаються такими договорами.

Строк навчання слухачів у Національній академії за денною формою становить 18 місяців, за вечірньою, заочною (заочно-дистанційною) - 30 місяців.

2.

На навчання до Національної академії за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Управління та адміністрування” приймаються громадяни України, які мають вищу освіту (документ про вищу освіту встановленого зразка).

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 19 від 13.01.2016}

3. До Інституту державної служби та місцевого самоврядування і регіональних інститутів Національної академії на навчання за державним замовленням за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Управління та адміністрування” приймаються особи, які направляються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами, установами, на які поширюється дія Законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування” (далі - органи, установи).

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

Посадові особи місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах, направляються на навчання за рішенням відповідних рад.

На навчання за денною формою за державним замовленням за договорами-направленнями органів, установ приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 45 років на момент подання документів до приймальної комісії.

На навчання за вечірньою, заочною (заочно-дистанційною) формою за державним замовленням за рекомендацією органів, установ приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, працюють на посадах першої - четвертої категорії або зараховані до кадрового резерву на такі посади, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 50 років на момент подання документів до приймальної комісії.

4.

До Інституту “Вища школа державного управління” Національної академії на навчання за державним замовленням за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Управління та адміністрування” за денною формою приймаються особи, які на момент подання документів до приймальної комісії не досягли 35 років, а також:

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та вступають за договорами-направленнями органів, установ;

є випускниками вищих навчальних закладів, мають документ про вищу освіту встановленого зразка з відзнакою та вступають за договорами-направленнями органів, установ.

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

5. До Інституту вищих керівних кадрів Національної академії на навчання за державним замовленням за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Управління та адміністрування” за заочною (заочно-дистанційною) формою за рекомендацією органів, установ приймаються особи, які:

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

працюють на посадах керівників першої - третьої категорії;

працюють на посадах спеціалістів третьої категорії та перебувають у кадровому резерві на посади керівників першої - третьої категорії.

{Абзац четвертий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 19 від 13.01.2016}

Навчання народних депутатів України здійснюється відповідно до Закону України “Про статус народного депутата України”. Народні депутати України під час вступу до Національної академії, крім документів, визначених пунктом 13 цього Положення, подають рекомендацію Голови Верховної Ради України або його заступників.

6. Договори-направлення та рекомендації органів, установ щодо осіб, які вступають на навчання до Національної академії, оформляються за формою згідно з додатками 1 і 2.

7. Прийом на навчання осіб за договорами до регіональних інститутів Національної академії за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Управління та адміністрування” професійно орієнтованими на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування спеціальностями здійснюється відповідно до умов прийому до вищих навчальних закладів, затверджених МОН. Особи, які успішно пройшли атестацію, отримують документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Управління та адміністрування” згідно із Законом України “Про вищу освіту”.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

8. Іноземці та особи без громадянства приймаються на навчання до Національної академії на підставі міжнародних договорів, договорів, укладених між Національною академією і іноземними навчальними закладами та організаціями, індивідуальних договорів на умовах, визначених такими договорами відповідно до законодавства.

9. До Національної академії на навчання за державним замовленням не приймаються особи, що раніше навчалися за державним замовленням і одержали документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Управління та адміністрування”.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

10. План прийому на навчання до Національної академії розробляється Національною академією відповідно до державного замовлення та договорів.

11. Формування обсягів державного замовлення на підготовку фахівців для роботи в органах, установах здійснюється Національною академією та Нацдержслужбою в установленому порядку.

12. Органи, установи подають до Національної академії не пізніше ніж за три місяці до початку вступних екзаменів відомості про осіб, що рекомендуються для участі у конкурсному відборі на навчання, за встановленою Національною академією формою.

13. До заяви про вступ до Національної академії додаються особова картка державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування встановленого зразка (особовий листок з обліку кадрів для інших категорій вступників), автобіографія, медична довідка встановленої форми, п’ять фотокарток розміром 3 х 4 сантиметри, копії диплома про вищу освіту, додатка до нього, засвідчені в установленому порядку, трудової книжки, засвідченої кадровим підрозділом, реєстраційного номера облікової картки платника податків (або відмітки у паспорті громадянина України, якщо він відмовився від присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідному органові державної податкової служби), а також рекомендація (для вступників на вечірню, заочну (заочно-дистанційну) форму навчання) або договір-направлення органів, установ (для вступників на денну форму навчання).

{Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

Вступники, які здобули вищу освіту за кордоном, подають також відповідну довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться МОН в установленому порядку.

{Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

Паспорт громадянина України, паспорт громадянина іноземної держави та військовий квиток пред’являються особисто.

14. Прийом на навчання здійснюється за конкурсом незалежно від джерела фінансування.

Організацію прийому вступників здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується президентом Національної академії.

Для організації прийому вступників у регіональних інститутах Національної академії утворюються приймальні комісії, діяльність яких координується приймальною комісією Національної академії.

До складу приймальної комісії входять керівники, науково-педагогічні та наукові працівники Національної академії, провідні фахівці та вчені, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування (за згодою). Головою приймальної комісії є президент Національної академії, головами приймальних комісій регіональних інститутів Національної академії - директори таких інститутів.

Приймальна комісія діє згідно з положенням, затвердженим президентом Національної академії, в якому визначаються її функції, порядок проведення вступних екзаменів та зарахування до складу слухачів.

Усі питання, пов’язані з прийомом слухачів до Національної академії, у тому числі умови прийому слухачів на навчання за договорами за денною, вечірньою, заочною (заочно-дистанційною) формою, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії, прийняте згідно з її компетенцією, є підставою для видання відповідного наказу президента Національної академії.

15. Прийом документів, вступні екзамени та зарахування на навчання проводяться щороку в квітні - липні.

Президент Національної академії має право прийняти рішення про додатковий набір у липні - серпні за окремим конкурсом відповідно до встановлених правил. Зарахування на навчання у такому випадку здійснюється за договорами не пізніше 31 серпня.

16. Вступники проходять конкурсний відбір за результатами вступних екзаменів, а саме:

комп’ютерного тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань;

співбесіди із сучасних проблем державного управління з метою визначення практичного досвіду, аналітичних і творчих здібностей, мотивації до роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування.

Вступники на навчання за денною формою до Інституту державної служби та місцевого самоврядування і регіональних інститутів Національної академії додатково складають вступний екзамен з іноземної мови.

Вступники на навчання до Інституту “Вища школа державного управління” Національної академії додатково складають вступний екзамен з англійської мови.

Вступні екзамени проводяться державною мовою.

17. За результатами вступних екзаменів приймальна комісія ухвалює рішення про зарахування вступників до Національної академії, яке затверджується наказом її президента.

Переможці і лауреати щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”, які відповідають умовам прийому до Національної академії, у разі успішного складення вступних екзаменів приймаються поза конкурсом.

Зазначені особи приймаються у межах 5 відсотків плану прийому за кожною формою навчання.

18. Апеляції за результатами вступних екзаменів розглядає апеляційна комісія Національної академії, склад та порядок роботи якої затверджує президент Національної академії.

Порядок подання і розгляду апеляцій доводиться до відома вступників до початку вступних екзаменів.

19. Особи, які успішно склали вступні екзамени, але не пройшли за конкурсом, відповідно до рішення приймальної комісії можуть бути прийняті на навчання за договорами.

20. Відомості про слухачів, зарахованих на навчання до Національної академії за державним замовленням, надсилаються Національною академією до Нацдержслужби та органів, установ, які направили або рекомендували їх на навчання.

21. У разі зарахування на навчання за денною формою працівник органу, установи звільняється із займаної посади згідно із статтею 38 Кодексу законів про працю України у зв’язку із вступом до Національної академії.

На час навчання державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування за денною формою за державним замовленням у Національній академії посада, яку вони займали до навчання (крім виборних посад), може займатися іншою особою лише на умовах строкового трудового договору та не є вакантною.

Трудові книжки осіб, які зараховані на денну форму навчання за державним замовленням, зберігаються у Національній академії (її регіональному інституті).

22. Час навчання в Національній академії за денною формою та час відпустки, що надається згідно з пунктом 32 цього Положення, зараховуються випускникам Національної академії до стажу державної служби або служби в органах місцевого самоврядування, якщо до вступу до Національної академії вони перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і після закінчення навчання та відпустки і проходження спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, розпочали роботу у відповідному органі, установі.

23. Особи, прийняті на навчання за денною формою за державним замовленням, зараховуються на період навчання органами, установами до кадрового резерву на посади, що визначені договорами-направленнями.

Слухачі Національної академії, які навчаються за вечірньою, заочною (заочно-дистанційною) формою, перед початком кожного семестру подають Національній академії довідку з місця роботи, скріплену печаткою відповідного органу, установи.

24. Слухачам, які на момент зарахування на навчання до Національної академії за денною формою за державним замовленням перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, виплачується стипендія у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більш як 1,5 максимального посадового окладу провідного спеціаліста міністерства, встановленого законодавством.

Слухачам, які на момент зарахування на навчання до Національної академії за денною формою за державним замовленням не перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, виплачується стипендія в розмірі одного максимального посадового окладу провідного спеціаліста міністерства, встановленого законодавством.

Стипендія перераховується одночасно із зміною в установленому порядку умов оплати праці відповідних категорій працівників.

25. Іногороднім слухачам на час навчання надається місце для проживання у гуртожитках Національної академії.

26. Слухачам, які успішно пройшли атестацію, видається документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Управління та адміністрування”.

Документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Управління та адміністрування” з відзнакою видається слухачам, які мають оцінку “відмінно” з не менш як 75 відсотків усіх навчальних дисциплін, оцінку “добре” з інших навчальних дисциплін, успішно пройшли атестацію з оцінкою “відмінно”.

{Пункт 26 в редакції Постанови КМ № 19 від 13.01.2016}

27. Слухачі після завершення навчання відраховуються з Національної академії наказом президента Національної академії.

28. Дострокове відрахування слухачів здійснюється:

за власним бажанням (зазначене відрахування слухачів у разі навчання за державним замовленням здійснюється за згодою органу, установи, які направили або рекомендували їх на навчання);

за станом здоров’я на підставі медичного висновку;

за невиконання всіх видів робіт, передбачених програмою підготовки або за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку. Такі слухачі відраховуються з Національної академії без права на поновлення;

якщо слухачі зараховані на навчання і без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів після їх початку;

якщо слухачі навчаються за державним замовленням за вечірньою, заочною (заочно-дистанційною) формою та припинили перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування (крім випадків, коли звільнення проводилося відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України).

У разі дострокового відрахування слухачів, які зараховані на навчання за державним замовленням і без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів після їх початку, проводиться протягом 10 наступних календарних днів додаткове зарахування слухачів. На звільнені місця за рішенням приймальної комісії зараховуються особи, які склали вступні екзамени, але не пройшли за конкурсом.

Національна академія повідомляє Нацдержслужбі та органові, установі, які направили або рекомендували слухача на навчання, про його дострокове відрахування.

{Абзац восьмий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

29. У разі припинення навчання з поважної причини, підтвердженої документально, слухачі можуть бути поновлені на навчанні за державним замовленням (крім першого року навчання) за умови, що вони мають право навчатися за відповідною формою, та наявності вакантних місць у межах ліцензованого обсягу.

У разі поновлення на навчанні договори-направлення та рекомендації органів, установ подаються повторно.

Слухачам Національної академії, які не склали державних екзаменів або не захистили магістерської роботи, президент Національної академії може дозволити повторне складення державних екзаменів та захист магістерської роботи у наступному навчальному році.

30. Органи, установи у 10-денний строк з дня звільнення з посади слухача, який навчається за державним замовленням за вечірньою, заочною (заочно-дистанційною) формою і рекомендований ними для навчання, інформують про це Національну академію та Нацдержслужбу.

{Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

31. Переведення слухачів на навчання в межах Інституту державної служби та місцевого самоврядування і регіональних інститутів Національної академії, а також на навчання за іншою формою здійснюється наказом президента Національної академії за умови, що вони мають право навчатися за відповідною формою, та наявності вакантних місць у межах ліцензованого обсягу.

32. Слухачам, які закінчили навчання за денною формою за державним замовленням і отримали документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Управління та адміністрування”, надається відпустка на 30 календарних днів та виплачується місячна стипендія за рахунок стипендіального фонду.

{Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

33. Слухачі Національної академії мають право на пільги, передбачені законодавством.

Для підготовки магістерської роботи слухачам вечірньої, заочної (заочно-дистанційної) форми навчання надається додаткова відпустка на два місяці.

34. Випускники Національної академії, які навчалися за денною формою за державним замовленням, зобов’язані відпрацювати на посадах державної служби або служби в органах місцевого самоврядування після закінчення Національної академії не менш як п’ять років.


Додаток 1

до Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України

ДОГОВІР-НАПРАВЛЕННЯ

на навчання за денною формою до Національної академії державного управління при Президентові України

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

Додаток 2

до Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України

РЕКОМЕНДАЦІЯ


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 квітня 2013 р. № 255

ПОЛОЖЕННЯ

про стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України

1. Стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Національна академія), які навчаються за денною формою, обов’язково проводиться в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших органах, установах, на які поширюється дія Законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування” (далі - органи, установи).

2. Стажування слухачів Національної академії (далі - стажування) є невід’ємною складовою частиною програми підготовки в Національній академії магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Управління та адміністрування” за денною формою навчання.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

3. Стажування проводиться з метою:

набуття досвіду виконання завдань, обов’язків та практичної роботи у структурних підрозділах органів, установ на посадах державної служби або служби в органах місцевого самоврядування;

підвищення професійної компетентності і ділових якостей;

проведення досліджень за тематикою магістерських робіт;

підготовки аналітичних і узагальнюючих матеріалів з питань державного управління, місцевого самоврядування та управління суспільним розвитком для їх застосування у практичній діяльності.

4. Стажування проводиться строком до двох місяців відповідно до графіка навчального процесу.

5. Мета та строки стажування визначаються індивідуальними програмами стажування, що розробляються Національною академією за погодженням з органами, установами і затверджуються з урахуванням напрямів досліджень за тематикою магістерських робіт.

6. Стажування також може проводитися за кордоном відповідно до угод про співпрацю між Національною академією та іноземними навчальними закладами, організаціями, що його проводять, з визначенням змісту, умов стажування та фінансового забезпечення.

7. Керівництво стажуванням здійснюють науково-педагогічні працівники Національної академії (її регіональних інститутів) та працівники органів, установ, де проводиться стажування.

8. Норми часу для розрахунку та обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників Національної академії (її регіональних інститутів) - керівників стажування визначаються наказом президента Національної академії.

9. На період стажування Національна академія (її регіональні інститути) виплачує слухачам, що навчаються за денною формою за державним замовленням, стипендію, оплачує іногороднім слухачам проїзд до місця стажування і назад (у межах України), добові витрати під час перебування у дорозі та витрати на проживання в гуртожитку.

10. Слухач Національної академії за час проходження стажування повинен виконати індивідуальну програму стажування і подати звіт про стажування до Національної академії та органу, установи, де проводилося стажування.

11. Вимоги до індивідуальної програми та звіту про стажування та критерії його оцінки визначаються Національною академією, а також органами і установами, в яких воно проводиться.

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

Організаційні та правові питання стажування, не передбачені у цьому Положенні, вирішуються згідно із законодавством.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 квітня 2013 р. № 255

ПОЛОЖЕННЯ

про працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України

1. Випускники Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Національна академія), які навчалися за денною формою за державним замовленням за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Управління та адміністрування”, працевлаштовуються органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими органами, установами, на які поширюється дія Законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”, з якими укладено договори-направлення на навчання за денною формою до Національної академії відповідно до Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України (далі - органи, установи).

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

Органи, установи забезпечують надання випускникам Національної академії посад, на яких вони перебувають у кадровому резерві згідно з договорами-направленнями, або, як виняток, не нижче тих, які вони займали до вступу до Національної академії, рівноцінних за оплатою праці та характером діяльності, після проходження спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також реалізацію переважного права на зайняття вакантної посади чи просування по службі без конкурсного відбору або стажування та зарахування їх до кадрового резерву на посади першої - четвертої категорії.

Відповідальність за прийняття випускників Національної академії на посади державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування покладається на керівника органу, установи.

2. У разі ліквідації чи реорганізації органу, установи, де раніше працювали випускники Національної академії, їх працевлаштовує орган, установа, що є правонаступником, або орган, установа, на які покладено відповідні функції. Зобов’язання щодо працевлаштування випускників Національної академії зберігається також у разі скорочення чисельності штату і зміни структури органу, установи. Зміна керівника органу, установи не є підставою для відмови у працевлаштуванні випускників Національної академії.

3. Протягом місяця після початку навчання Національна академія подає відповідному органові, установі та Нацдержслужбі повідомлення про вступників, які розпочали навчання. На підставі цього повідомлення органи, установи зараховують слухачів Національної академії до кадрового резерву згідно з пунктом 23 Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України.

Органи, установи подають щороку в січні до Національної академії та Нацдержслужби підтвердження щодо перебування слухачів у кадровому резерві із зазначенням повної назви посади, на яку випускників Національної академії буде призначено після її закінчення.

4. Керівник органу, установи призначає на посаду випускника Національної академії відповідно до штатного розпису з урахуванням вимог, зазначених у пункті 1 цього Положення.

5. За згодою органу, установи та слухача Національної академії можливе його переміщення у період навчання у кадровому резерві органу, установи або зарахування до кадрового резерву іншого органу, установи з укладенням відповідного договору-направлення та наступним працевлаштуванням.

6. Національна академія видає її випускникові направлення на роботу за формою згідно з додатком 1, про що інформує Нацдержслужбу та орган, установу, до якого направлено випускника. У направленні зазначається строк прибуття випускника до місця призначення.

За згодою органу, установи випускникові Національної академії може бути видане направлення на роботу до іншого органу, установи. Підставою для видачі такого направлення є протокол про припинення за згодою сторін дії договору-направлення та письмове підтвердження про працевлаштування випускника Національної академії і зарахування його до кадрового резерву на посаду першої - четвертої категорії.

7. Випускник Національної академії, який навчався за державним замовленням, зобов’язаний відпрацювати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування після закінчення Національної академії не менш як п’ять років.

8. Випускник Національної академії може не розпочати роботу за направленням з поважних причин, визначених в установленому порядку. Поважною причиною є, зокрема, вступ випускника до іноземного навчального закладу для подальшої підготовки у галузі знань “Управління та адміністрування”, а також прийняття на науково-педагогічну чи наукову роботу в сфері державного управління.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

9. Орган, установа у місячний строк після прибуття випускника Національної академії надсилає Національній академії і Нацдержслужбі повідомлення за формою згідно з додатком 2, а також інформує Національну академію та Нацдержслужбу про причини непрацевлаштування випускника.


Додаток 1

до Положення про працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України

НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ № ___

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

Додаток 2

до Положення про працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України

ПОВІДОМЛЕННЯ

до направлення на роботу № ___


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 квітня 2013 р. № 255

ПЕРЕЛІК

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, що навчаються за освітнім ступенем магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Управління та адміністрування”

{Назва Переліку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, в яких проводиться стажування

Квота для щорічного направлення слухачів Національної академії на стажування, кількість осіб

Секретаріат Кабінету Міністрів України

25

Мінагрополітики

8

МВС

відповідно до укладених договорів-направлень

Мінприроди

8

Мінекономрозвитку

10

Міненерговугілля

відповідно до укладених договорів-направлень

МЗС

10

Мінінфраструктури

3

Мінкультури

8

Міндоходів

10

Міноборони

відповідно до укладених договорів-направлень

Міністерство освіти і науки

15

Міністерство молоді та спорту

4

МОЗ

10

Мінрегіон

10

Мінсоцполітики

4

Мінфін

6

Мін’юст

6

Міністерство промислової політики

4

Державіаслужба

3

Укрдержархів

1

Держветфітослужба

2

ДВС

2

Казначейство

4

ДМС

4

ДПтС

2

Пробірна служба

2

Укрдержреєстр

2

Держсанепідслужба

2

ДСНС

8

Держгеонадра

2

Держгірпромнагляд

2

Держекспортконтроль

2

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів

4

Державна служба інтелектуальної власності

3

Держстат

6

Держлікслужба

2

ДСКН

2

ДСЗПД

4

Держслужба соцзахворювань

2

Держфінмоніторинг

4

Укравтодор

3

Держводагентство

3

Держекоінвестагентство

3

Держенергоефективності

3

Держінвестпроект

4

Держінформнауки

10

Держземагентство

3

Держлісагентство

2

Держрезерв

2

Держрибагентство

4

Держкіно

2

Держтуризмкурорт

4

ДАЗВ

2

ДКА

2

Держархбудінспекція

6

Держекоінспекція

2

ДІНЗ

4

Держсільгоспінспекція

2

Укрморрічінспекція

3

Укртрансінспекція

3

Держспоживінспекція

2

Держпраці

4

Держатомрегулювання

відповідно до укладених договорів-направлень

Держфінінспекція

4

Адміністрація Держприкордонслужби

відповідно до укладених договорів-направлень

Нацкомфінпослуг

6

Укрєвроінфрапроект

2

Пенсійний фонд України

4

Антимонопольний комітет

4

Держкомтелерадіо

10

Фонд державного майна

6

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації

відповідно до укладених договорів-направлень

Нацдержслужба

20

Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади

4 (на кожний підрозділ)

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

6

Київська міськдержадміністрація

20

Севастопольська міськдержадміністрація

6

Облдержадміністрації

4 (на кожну адміністрацію)

Районні держадміністрації (за визначенням обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій)

4 (на кожну адміністрацію)

Обласні, міські ради міст загальнодержавного і обласного значення та їх виконавчі органи

до 4 на кожну місцеву раду (за домовленістю)

Інші органи, установи

за домовленістю

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 380 від 29.05.2013}


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 квітня 2013 р. № 255

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 468 “Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів, де проводиться стажування слухачів Національної академії” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 15, ст. 1044).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 547 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 468” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28, ст. 1623).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 766 “Про внесення змін до положень про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України і про стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1645).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р. № 563 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 468” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 47, ст. 1526).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. № 665 “Про доповнення Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 50, ст. 1692).

6. Пункт 20 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 968 “Питання Державної фінансової інспекції” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 71, ст. 2684).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1318 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 468” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 99, ст. 3617).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 478 “Про внесення зміни до пункту 16 Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 42, ст. 1611).

Документи та файли

Сигнальний документ — f397861n184.doc
Сигнальний документ — f397861n159.doc
Сигнальний документ — f397861n190.doc
Сигнальний документ — f397861n161.doc

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 1 квітня 2013 р. № 255 "Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії". Кабінет Міністрів України. 2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 1 квітня 2013 р. № 255 "Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії". 2013

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -