Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ПОСТАНОВА від 4 квітня 2018 р. № 253 "Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку". 2018

Інформація актуальна на 12.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 квітня 2018 р.

№ 253

Київ

Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 5 Закону України “Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Правила надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 4 квітня 2018 р.

№ 253

ПРАВИЛА

надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку

Загальні питання

1. Ці Правила встановлюють порядок здійснення доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку, що належить власникам (володільцям), які не є операторами, провайдерами телекомунікацій, іншим суб’єктам господарювання (операторам, провайдерам телекомунікацій або уповноваженим ними особам) для власних потреб, надання або отримання телекомунікаційних послуг та порядок взаємодії власника інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку і замовника.

2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

використання інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку - послуга власника (володільця) інфраструктури об’єкта доступу (далі - власник) з надання замовнику згідно з виданими технічними умовами з доступу (далі - технічні умови) у користування інфраструктури, у тому числі місця у каналі кабельної каналізації електрозв’язку, на договірних умовах на певний строк;

вільна ємність кабельної каналізації електрозв’язку - вільна площа каналу/каналів кабельної каналізації електрозв’язку, яка доступна до використання і не передбачена проектом власника для використання в найближчі дванадцять місяців;

ділянка кабельної каналізації електрозв’язку - частина кабельної каналізації електрозв’язку між двома або більше оглядовими пристроями, двома адресами, розгалужувальною муфтою та адресою, двома розгалужувальними муфтами;

заміна кабелю - заміна наявного кабелю зв’язку замовника на інший кабель на ділянках кабельної каналізації електрозв’язку;

замовник - суб’єкт господарювання (оператор, провайдер телекомунікацій або уповноважена ним особа), який звернувся чи має намір звернутися до власника інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку із запитом про надання доступу до конкретного елемента інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку або який уклав договір з доступу;

доступ до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку - право замовника на користування інфраструктурою кабельної каналізації електрозв’язку для розміщення, модернізації, експлуатаційного та технічного обслуговування технічних засобів телекомунікацій відповідно до законодавства та на підставі договору з доступу для власних потреб та/або надання телекомунікаційних послуг;

елементи інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку - складові кабельної каналізації електрозв’язку, у тому числі місця обмеженої ємності в трубопроводах (каналах кабельної каналізації), закладних та оглядових пристроях, в колодязях, кабельних шафах, шахтах, колекторах, мостах, естакадах, тунелях, будівлях, а також у приміщеннях для введення кабелів і розміщення лінійного обладнання, що надаються або можуть надаватися власником у користування замовнику на умовах договору з доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку;

планові експлуатаційні роботи - ремонтні роботи та роботи з технічного обслуговування, метою яких є відтворення первинного стану інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку та кабелів зв’язку, в тому числі заміна існуючих кабелів, прокладених замовниками у кабельній каналізації електрозв’язку;

погодження проектної документації з доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку (далі - проектна документація) - комплекс робіт, що проводиться власником з метою визначення її відповідності виданим технічним умовам;

позапланові експлуатаційні роботи - відновні ремонтні роботи, пов’язані з ліквідацією аварій кабелів зв’язку та кабельних муфт замовників, колодязів, каналів/блоків каналів кабельної каналізації електрозв’язку;

пошкодження інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку - стан інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку, коли має місце відхилення від нормативного стану, що створило аварію на телекомунікаційній мережі або створює передумови для її виникнення;

розроблення та видача технічних умов - комплекс робіт з підготовки та видачі власником інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку вихідних даних для розроблення замовником проектної документації.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про телекомунікації” та статті 1 Закону України “Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж” (далі - Закон).

Порядок звернення замовника до власника інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку щодо отримання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку

3.

Для встановлення можливості доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку замовник має право надати власнику письмовий запит про надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку (далі - запит).

У запиті замовником зазначаються:

повне найменування, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, адреса електронної пошти, номери телефонів;

ділянки кабельної каналізації електрозв’язку, на яких планується прокладення кабелів зв’язку (із зазначенням зовнішнього діаметра кабелів), технічних засобів телекомунікацій, а у разі необхідності встановлення на ділянці кабельної каналізації електрозв’язку кабельної муфти - її тип;

реквізити для виставлення рахунка;

дата та час попереднього огляду інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку та спосіб отримання інформації (поштою, телефаксом, електронною поштою тощо) про інфраструктуру кабельної каналізації електрозв’язку з метою визначення її придатності для розміщення технічних засобів телекомунікацій (у разі потреби).

4. Власник розглядає подані запити, при цьому проводить перевірку повноти наданої у запиті інформації без стягнення за це плати.

У разі невідповідності інформації, наданої в запиті, вимогам цих Правил власник повертає його замовнику з відповідним роз’ясненням.

У разі відповідності інформації, наданої в запиті, вимогам цих Правил власник приймає його для розгляду та протягом 15 робочих днів починаючи з дня отримання ним запиту зобов’язаний:

повідомити про час попереднього огляду та надати інформацію про інфраструктуру кабельної каналізації електрозв’язку (у разі наявності відповідного запиту);

за умови наявності вільної ємності кабельної каналізації електрозв’язку та у разі прийняття рішення про видачу технічних умов надіслати про це письмове повідомлення замовнику та одночасно виставити рахунок на оплату послуги з розроблення та видачі технічних умов за реквізитами, зазначеними у запиті.

Під час оцінки власником наявності вільної ємності кабельної каналізації електрозв’язку він повинен врахувати вже видані замовникам технічні умови та строк їх дії;

за умови відсутності вільної ємності кабельної каналізації електрозв’язку запропонувати іншу можливу альтернативну пропозицію на базі своїх ресурсів. Альтернативною є пропозиція розміщення технічних засобів телекомунікацій за іншою трасою (схемою) розміщення або у строк, що перевищує визначений абзацом третім цього пункту строк;

письмово повідомити про відмову у видачі технічних умов із зазначенням причин відмови згідно з пунктом 5 цих Правил.

У разі коли на заявленій ділянці кабельної каналізації електрозв’язку проводиться реконструкція, власник повідомляє про це замовнику. Рахунок на оплату послуги з розроблення та видачі технічних умов на зазначеній ділянці видається замовнику у строк, що не перевищує одного місяця після завершення відповідних робіт.

5. Власник має право відмовити замовнику у видачі технічних умов у разі:

1) ненадання замовником інформації, необхідної для його ідентифікації відповідно до вимог пункту 1 частини тринадцятої статті 12 Закону;

2) відсутності технічної можливості для розміщення технічних засобів телекомунікацій на заявленій ділянці кабельної каналізації електрозв’язку;

3) наявності простроченої понад три місяці заборгованості замовника за раніше отримані послуги з доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку, надані цим власником.

Якщо замовник погодився на альтернативну пропозицію, він повинен подати власнику новий запит у строк, який не перевищує 15 робочих днів з дня отримання альтернативної пропозиції.

Строк розроблення та видачі технічних умов

6. У разі позитивної відповіді на запит щодо можливості надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку та оплати протягом 15 робочих днів замовником послуги з розроблення та видачі технічних умов власник у строк до 10 робочих днів починаючи з дати отримання оплати послуги з розроблення та видачі технічних умов розробляє та надає замовнику:

технічні умови, на підставі яких замовник розробляє або замовляє розроблення проектної документації з доступу;

відомості про осіб, які мають право від імені власника кабельної каналізації електрозв’язку погодити проектну документацію з доступу, та про особу, відповідальну за зв’язки із замовником.

7. У разі зазначення замовником у запиті інформації про необхідність встановлення кабельних муфт на замовленій ділянці власник у технічних умовах зазначає граничну кількість кабельних муфт в оглядових пристроях (кабельних колодязях зв’язку) кабельної каналізації електрозв’язку різного типу для врахування замовником під час розроблення проектної документації з доступу та (на вимогу замовника) номери оглядових пристроїв кабельної каналізації електрозв’язку на замовленій ділянці, у яких не допускається встановлення кабельних муфт.

8. У разі несплати замовником в строк, установлений частиною десятою статті 12 Закону, плати за видачу технічних умов рішення про видачу технічних умов анулюється власником кабельної каналізації електрозв’язку.

9. Якщо замовник оплатив, але з власної вини не отримав технічні умови протягом шести місяців з дня оплати, такі технічні умови вважаються такими, що втратили чинність.

Порядок та строк розроблення і погодження проектної документації

10. Проектна документація повинна розроблятися згідно з виданими технічними умовами та відповідати вимогам норм і стандартів у сфері телекомунікацій.

11. Проектна документація розробляється та подається на погодження власнику не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії технічних умов.

12. Власник протягом 15 робочих днів з дня отримання перевіряє оформлення проектної документації на відповідність виданим технічним умовам та погоджує її або у разі виявлення її невідповідності технічним умовам письмово інформує про це замовника з наданням переліку таких невідповідностей. Якщо зауваження до проектної документації не надані замовнику в письмовій формі, проектна документація вважається погодженою.

Замовник у разі отримання письмової інформації про виявлення невідповідності технічним умовам усуває зазначені невідповідності та надає проектну документацію власнику на повторний розгляд.

Під час повторного розгляду проектної документації надання нових зауважень власником, крім наданих раніше, не допускається.

13. Власник може відмовити замовнику у погодженні проектної документації виключно на підставі її невідповідності виданим технічним умовам. Якщо проектна документація не погоджена, власник у письмовій формі інформує про це замовника з обґрунтованням підстав для відмови у погодженні.

Порядок подання замовником письмового звернення до власника інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку з пропозицією щодо укладення договору з доступу

14. Після отримання погодженої власником проектної документації замовник надсилає письмове звернення власнику з пропозицією щодо укладення договору з доступу, підписане уповноваженою належним чином його посадовою особою (представником), до якої додаються два примірники таких документів:

проектна документація (засвідчені замовником фотокопії проектної документації);

підписаний замовником проект договору з доступу.

Строк розгляду та надання відповіді на звернення замовника до власника інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку з пропозицією щодо укладення договору з доступу

15. Після надходження до власника письмового звернення замовника з пропозицією щодо укладення договору з доступу власник розглядає надані документи та приймає рішення щодо укладення договору з доступу, про що у строк, що не перевищує 15 робочих днів, повідомляє замовнику.

Власник може відмовити замовнику в укладенні договору з доступу виключно з таких підстав:

звернення щодо укладення договору з доступу підписано не уповноваженою належним чином посадовою особою (представником) замовника або складено з порушенням цих Правил;

встановлена законом або судовим рішенням, що набрало законної сили, заборона щодо укладення договору з доступу;

ліквідація (знищення) або розібрання (демонтаж) окремих елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку після надходження до власника звернення про укладення договору з доступу;

ненадання замовником документів, передбачених пунктом 14 цих Правил.

Порядок та строк укладення договору з доступу

16. Укладення договору з доступу здійснюється сторонами відповідно до законодавства та у строк, що не може перевищувати один місяць з дня надходження письмового звернення до власника кабельної каналізації електрозв’язку, відповідно до пункту 14 цих Правил.

Договір з доступу повинен відповідати нормам законодавства та містити:

повне найменування сторін договору з доступу;

детально визначені елементи інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку, якими користується замовник на підставі договору з доступу;

конкретно визначені технічні засоби телекомунікацій, розміщені в/на елементах інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку, якими користується замовник на підставі договору з доступу;

розмір плати за доступ, визначений згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку;

порядок доступу до технічних засобів телекомунікацій, розміщених в/на елементах інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку, якими користується замовник на підставі договору з доступу;

умови захисту технічних засобів телекомунікацій, якими користується замовник на підставі договору з доступу, від їх умисного пошкодження (демонтажу або руйнування);

порядок здійснення власником контролю за користуванням замовником визначеними елементами інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку відповідно до договору з доступу;

строк дії договору з доступу (з можливістю його продовження у порядку, визначеному сторонами);

відповідальність сторін;

умови розірвання договору з доступу;

особливості порядку внесення змін до договору з доступу;

інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін повинно бути досягнуто згоди.

17. За домовленістю сторін до умов договору з доступу, зокрема, може бути включено:

1) порядок проведення планових та позапланових експлуатаційних робіт у кабельній каналізації електрозв’язку;

2) порядок вивільнення ресурсів у кабельній каналізації електрозв’язку (демонтаж кабелю);

3) процедура врегулювання спорів.

Власнику забороняється включати до договору з доступу умови, які передбачають покладення робіт на замовника, зокрема ремонт чи дообладнання замовником колодязів, блоків каналів кабельної каналізації електрозв’язку, які призводять до витрат, пов’язаних з такими роботами, а також вимоги, які передбачають передачу прокладених замовником кабелів зв’язку, технічних засобів телекомунікацій на баланс власника кабельної каналізації електрозв’язку.

Будь-які зміни, що вносяться до договору з доступу, оформляються як додаткові угоди до договору.

18. Строк дії договору з доступу визначається за згодою сторін.

Порядок та умови розірвання договору з доступу та/або його припинення

19. У договорі з доступу може бути передбачено його розірвання достроково за ініціативою власника у разі наявності у замовника заборгованості за надані власником послуги з доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку понад три місяці.

Сторони зобов’язані письмово попередити одна одну про розірвання договору з доступу у строк, передбачений договором, але не менш як за чотири місяці до закінчення строку дії договору з доступу.

Якщо жодна із сторін договору з доступу не повідомила іншій про його розірвання, договір з доступу вважається продовженим на строк, обумовлений у ньому.

Порядок та умови припинення користування елементами інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку

20. Вивільнення ресурсів зайнятої інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку здійснюється у разі розірвання договору з доступу, закінчення строку його дії або внесення до нього відповідних змін.

21. Замовник зобов’язаний демонтувати технічні засоби телекомунікацій протягом двадцяти робочих днів з дня розірвання договору з доступу, закінчення строку його дії або внесення до нього відповідних змін, якщо договором з доступу не визначено інше.

У разі коли замовник (крім бюджетних установ) не проведе демонтаж технічних засобів телекомунікацій у зазначений строк, власник має право їх демонтувати за власний рахунок та на ризик замовника з відшкодуванням збитків відповідно до законодавства.

У разі коли на день припинення договору між замовником та власником має місце спір, демонтаж технічних засобів телекомунікацій забороняється до вирішення спору в установленому законодавством порядку.

Порядок демонтажу технічних засобів телекомунікацій, розміщених без укладення договору з доступу

22. Власник інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку може прийняти рішення про демонтаж технічних засобів телекомунікацій у разі:

виявлення технічних засобів телекомунікацій, які розміщені до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України про затвердження цих Правил без укладення договору з доступу та власник яких відмовляється укласти договір з доступу;

неможливості встановити власника технічних засобів телекомунікацій.

Досудове врегулювання спорів

23. Досудове врегулювання спорів між замовником та власником, які виникають на будь-яких етапах отримання технічних умов, укладення, виконання, зміни та розірвання договору з доступу, вирішується шляхом проведення двосторонніх консультацій та переговорів.

Консультації та переговори проводяться уповноваженими представниками замовника та власника після попереднього повідомлення одній із сторін про ініціювання проведення переговорів.

24. У разі неможливості досудового врегулювання спору між сторонами шляхом проведення консультацій та переговорів спір вирішується в судовому порядку.

Допуск до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку

25. Власник надає замовнику допуск до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку відповідно до умов, визначених у договорі з доступу.

26. Для отримання допуску на проведення монтажних робіт згідно з проектною документацією замовник повинен письмово звернутися до власника.

У зверненні замовника зазначаються елементи інфраструктури, в тому числі ділянка (ділянки) кабельної каналізації електрозв’язку, на якій (яких) планується виконання робіт відповідно до проектної документації, та строки проведення таких робіт.

До звернення додаються:

перелік осіб, які будуть проводити роботи;

гарантійний лист замовника щодо залучення підрядної організації до виконання будівельних робіт (у разі залучення);

технологічна карта або графік виконання робіт;

реквізити договору з доступу.

Власник протягом трьох робочих днів з дня реєстрації звернення перевіряє надані документи та у разі їх відповідності вимогам цього пункту надає допуск до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку для проведення робіт.

У разі виявлення неможливості виконання робіт з прокладення кабелю зв’язку на замовленій ділянці сторони складають акт про виявлені дефекти кабельної каналізації електрозв’язку. При цьому замовнику надається альтернативна пропозиція (за наявності) із внесенням відповідних змін до технічних умов, проектної документації та договору з доступу без стягнення плати за внесення таких змін.

27. Замовник зобов’язаний провести монтажні роботи згідно з проектною документацією.

Після виконання робіт з прокладення (монтажу) кабелю зв’язку протягом 20 робочих днів замовник зобов’язаний надати власнику такі документи:

виконавче креслення траси проходження кабелю в кабельній каналізації електрозв’язку відповідно до проектної документації, затверджене замовником;

підписаний із свого боку акт прокладення кабелю зв’язку.

Власник протягом п’яти робочих днів розглядає отримані документи та у разі відсутності зауважень щодо їх змісту та повноти надання призначає комісію з визначення відповідності виконаних робіт з прокладення кабелю зв’язку проектній документації.

У разі виявлення недоліків в отриманих документах власник письмово повідомляє про це замовнику у той самий строк.

Протягом десяти робочих днів з дати призначення комісії або отримання повідомлення від замовника про усунення недоліків у документах комісія власника з визначення відповідності виконаних робіт з прокладення кабелю зв’язку проектній документації перевіряє виконані роботи та підписує акт прокладення кабелю або мотивовано відмовляє в його підписанні. У такому разі акт прокладення кабелю зв’язку підписується після усунення замовником недоліків.

Підписаний сторонами акт прокладення кабелю підтверджує належне виконання замовником технічних умов та проектної документації.

Підписання акта прокладення кабелю зв’язку є підставою для користування кабельною каналізацією електрозв’язку.

Монтажні роботи можуть бути виконані замовником під контролем представника власника.

28. Введення кабельної лінії зв’язку та технічних засобів телекомунікацій в експлуатацію проводиться відповідно до законодавства.

29. Планові експлуатаційні роботи можуть виконуватися замовником під контролем представника власника.

У повідомленні, яке надсилається замовником за три робочих дні до початку планових експлуатаційних робіт, зазначаються запланований обсяг та приблизний час проведення робіт.

30. Про проведення позапланових експлуатаційних робіт замовник зобов’язаний сповістити власника телефоном із подальшим письмовим підтвердженням до кінця наступного робочого дня.

У повідомленні зазначається час початку проведення позапланових експлуатаційних робіт.

На підставі повідомлення власник зобов’язаний надати замовнику допуск до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку з часу початку проведення позапланових експлуатаційних робіт, зазначених замовником, та у разі потреби здійснювати контроль за проведенням відповідних робіт до повного завершення їх виконання.

Під час проведення позапланових експлуатаційних робіт дозволяється встановлення додаткової оптичної кабельної муфти понад граничну кількість кабельних муфт в оглядовому пристрої (кабельному колодязі зв’язку) кабельної каналізації електрозв’язку залежно від його типу. У такому разі протягом 30 робочих днів з дати встановлення оптичної кабельної муфти замовник здійснює перенесення муфти в оглядовий пристрій (кабельний колодязь зв’язку) кабельної каналізації електрозв’язку, у якому кількість існуючих у ньому кабельних муфт не перевищує граничну, або демонтує пошкоджений кабель на ділянці із заміною на новий кабель таких самих діаметра та довжини.

31. У разі виявлення однією із сторін пошкодження кабельної каналізації електрозв’язку, яке впливає або може вплинути на технічний стан кабелів зв’язку, сторони зобов’язані повідомити протягом доби по телефону або електронною поштою одна одній про виявлений факт та протягом трьох робочих днів підтвердити повідомлення офіційним листом.

Протягом трьох робочих днів з дати отримання однією із сторін повідомлення щодо пошкодження кабельної каналізації електрозв’язку сторони зобов’язані скласти у двох примірниках та підписати акт визначення технічного стану кабельної каналізації електрозв’язку. Факт відмови у підписанні зазначеного акта будь-якою із сторін фіксується в акті із зазначенням причин відмови.

Пошкодження кабельної каналізації електрозв’язку повинні бути усунені власником протягом чотирнадцяти робочих днів з дати підписання акта про визначення технічного стану кабельної каналізації електрозв’язку, а у разі небезпеки настання аварії - протягом трьох робочих днів після отримання власником відповідного повідомлення.

Якщо усунення пошкодження кабельної каналізації електрозв’язку потребує погодження з третіми сторонами, відлік строку усунення пошкодження розпочинається з дати отримання таких погоджень.

Умови розрахунків та оплати наданих послуг

32. За наданий доступ до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку замовник здійснює оплату згідно з договором з доступу відповідно до методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку, яка затверджується НКРЗІ відповідно до Закону.

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 4 квітня 2018 р. № 253 "Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку". Кабінет Міністрів України. 2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 4 квітня 2018 р. № 253 "Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку". 2018

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -