Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

ПОСТАНОВА від 29 липня 2009 р. N 789 "Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба"галузі знань "Державне управління"та працевлаштування випускників". 2009

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 29 липня 2009 р.

N 789

Київ

Про затвердження Порядку прийому на навчання

за освітньо-професійною програмою підготовки

магістрів за спеціальністю "Державна служба"

галузі знань "Державне управління"

та працевлаштування випускників

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 809 ( 809-2012-п ) від 22.08.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок прийому на навчання за

освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за

спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління"

та працевлаштування випускників, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р.

N 402 ( 402-2005-п ) "Про затвердження Положення про порядок

прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами

підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" в освітній

галузі "Державне управління" та працевлаштування випускників"

(Офіційний вісник України, 2005 р., N 22, ст. 1216);

постанову Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р.

N 1136 ( 1136-2007-п ) "Про внесення змін до пункту 20 Положення

про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними

програмами підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба"

в освітній галузі "Державне управління" та працевлаштування

випускників" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 71, ст. 2675).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 липня 2009 р. N 789

ПОРЯДОК

прийому на навчання за освітньо-професійною

програмою підготовки магістрів за спеціальністю

"Державна служба" галузі знань "Державне управління"

та працевлаштування випускників

{ У тексті Порядку слово "Головдержслужба" в усіх

відмінках замінено словом "Нацдержслужба" у

відповідному відмінку згідно з Постановою КМ

N 809 ( 809-2012-п ) від 22.08.2012 }

1. Цей Порядок визначає умови і механізм прийому на навчання

за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за

спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління"

(далі - навчання) та працевлаштування випускників.

2. Цей Порядок не застосовується у разі прийому на навчання

до Національної академії державного управління при Президентові

України.

3. На слухачів, які навчаються за державним замовленням, та

випускників не поширюється дія Порядку працевлаштування

випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких

здійснювалась за державним замовленням, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р.

N 992

( 992-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 460).

4. Навчання здійснюють вищі навчальні заклади, відібрані на

конкурсній основі у порядку, затвердженому Нацдержслужбою, та на

підставі ліцензії на освітню діяльність.

5. Строк навчання за денною формою становить 12 місяців, за

заочною, вечірньою та заочно-дистанційною - 22 місяці.

6. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування

подають Нацдержслужбі обґрунтовані пропозиції щодо визначення

потреби в підготовці магістрів за державним замовленням.

7. Навчання здійснюється відповідно до навчальних планів,

розроблених вищим навчальним закладом на основі галузевого

стандарту вищої освіти і погоджених з Нацдержслужбою перед

початком навчального року.

8. Відкриття нової спеціалізації за спеціальністю "Державна

служба" галузі знань "Державне управління" здійснюється відповідно

до встановленого законодавством порядку та погоджується з

Нацдержслужбою.

9. На навчання приймаються особи, які направляються органом

державної влади чи органом місцевого самоврядування (далі -

особи), на конкурсній основі, крім тих, що зазначені у пункті 11

цього Порядку. Направлення до вищого навчального закладу органів

державної влади чи органів місцевого самоврядування оформлюється

згідно з додатком 1.

10. На навчання за державним замовленням приймаються особи,

які мають повну вищу освіту, працюють в органах державної влади чи

органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або

служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, не

досягли 45 років на момент подання документів.

11. На навчання за державним замовленням поза конкурсом

приймаються у межах 5 відсотків плану прийому за кожною формою

навчання особи, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 10

цього Порядку, та стали переможцями і лауреатами щорічного

Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".

12. Особи, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 10

цього Порядку, успішно склали вступні екзамени, але не пройшли за

конкурсом, приймаються на навчання на контрактній основі.

13. На навчання за державним замовленням не приймаються

особи, які раніше навчалися за державним замовленням і отримали

диплом магістра за спеціальностями галузі знань "Державне

управління", та особи, щодо яких існують встановлені законами

обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу, службу в

органах місцевого самоврядування і перебуванням на ній.

14. До заяви про вступ до вищого навчального закладу на

навчання додаються особова картка форми П-2 ДС, автобіографія,

медична довідка за формою N 086-у, шість фотокарток розміром

3 x 4 сантиметри, направлення до вищого навчального закладу, а

також копії диплома про повну вищу освіту та додатка до нього,

трудової книжки та довідки про присвоєння ідентифікаційного

номера, засвідчені в установленому порядку. Паспорт та військовий

квиток подаються особисто.

15. Приймання документів та вступні екзамени проводяться

щороку в квітні - липні.

16. Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за

результатами вступних екзаменів з основ держави і права, основ

економіки та співбесіди з питань, що стосуються державного

управління.

17. Програма вступних екзаменів розробляється вищим

навчальним закладом.

18. Вступні екзамени складаються державною мовою.

19. Апеляції за результатами вступних екзаменів розглядає

комісія, до складу якої включається представник територіального

органу Нацдержслужби. Склад апеляційної комісії затверджує

ректор вищого навчального закладу за погодженням з

Нацдержслужбою.

20. Прийом осіб на навчання здійснює приймальна комісія, до

складу якої включаються представники територіального органу

Нацдержслужби, інших органів державної влади та органів

місцевого самоврядування (за згодою), провідні фахівці у сфері

державного управління, а також представники громадських

організацій (за згодою).

21. Рішення про зарахування осіб на навчання як слухачів

приймає за результатами вступних екзаменів приймальна комісія

вищого навчального закладу за погодженням з Нацдержслужбою.

Рішення приймальної комісії затверджується ректором вищого

навчального закладу.

22. Зарахування слухачів на навчання проводиться щороку до

1 серпня, про що приймальна комісія їх письмово повідомляє.

23. У разі зарахування на навчання за денною формою державний

службовець або посадова особа місцевого самоврядування

звільняється із займаної посади відповідно до статті 38 Кодексу

законів про працю України ( 322-08 ).

24. На час навчання державного службовця, посадової особи

місцевого самоврядування за державним замовленням за денною формою

їх посади можуть займатись іншими особами лише на умовах

строкового трудового договору.

25. У разі зарахування осіб на навчання за державним

замовленням укладається у місячний строк договір між органом

державної влади чи органом місцевого самоврядування, вищим

навчальним закладом та слухачем (далі - тристоронній договір).

Примірний тристоронній договір за денною формою навчання наведено

у додатку 2, а за заочною, вечірньою, заочно-дистанційною формою

навчання - у додатку 3.

26. Час навчання за денною формою та відпустки, що надається

згідно з пунктом 48 цього Порядку, зараховується випускникам до

загального трудового стажу, а також до стажу державної служби,

служби в органах місцевого самоврядування у разі, коли вони у

місячний строк після закінчення навчання та відпустки розпочали

роботу у відповідному органі або вступили до аспірантури чи

докторантури з наукової галузі "Державне управління" на навчання з

відривом від виробництва.

27. Навчання починається щороку з 1 жовтня.

28. Слухачі, які навчаються за заочною, вечірньою та

заочно-дистанційною формою, перед кожною сесією подають

довідку-підтвердження про перебування на державній службі чи

службі в органах місцевого самоврядування.

29. Переведення слухачів, які навчаються за державним

замовленням, з одного вищого навчального закладу до іншого або з

однієї спеціалізації чи форми навчання на іншу здійснюється

відповідно наказами ректорів обох вищих навчальних закладів або

наказом ректора за умови наявності вакантних місць державного

замовлення у межах ліцензованого обсягу та за погодженням з

Нацдержслужбою.

30. Слухачі, які навчаються на контрактній основі та

відповідають вимогам, визначеним пунктом 10 цього Порядку, можуть

бути переведені на конкурсній основі на навчання за державним

замовленням за умови наявності вакантних місць державного

замовлення у межах ліцензованого обсягу та за погодженням з

Нацдержслужбою.

31. На час навчання за державним замовленням за денною формою

слухачам встановлюється стипендія у розмірі середньої заробітної

плати за останнім місцем роботи згідно з Порядком обчислення

середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету

Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 ( 100-95-п )

(ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 111), - із змінами до неї, але не

більш як 1,5 посадового окладу провідного спеціаліста

міністерства, встановленого згідно з додатком 13 до постанови

Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268

( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов оплати праці

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,

судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10,

ст. 632; 2007 р., N 37, ст. 1455) та постановою Кабінету Міністрів

України від 6 лютого 2008 р. N 34 ( 34-2008-п ) "Про внесення

зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний

вісник України, 2008 р., N 10, ст. 240).

32. У разі зміни в установленому порядку умов оплати праці та

розміру посадового окладу відповідних категорій працівників

установлений розмір стипендії перераховується в межах видатків на

оплату стипендіального забезпечення, затверджених у кошторисах.

33. За слухачами, які зараховані на навчання до вищого

навчального закладу в 2008 році та на момент зарахування на

навчання за денною формою не перебували на державній службі чи

службі в органах місцевого самоврядування (випускниками вищих

навчальних закладів та особами, які зараховані до кадрового

резерву для прийняття на державну службу), зберігається стипендія

у розмірі, раніше установленому згідно з наказами ректора.

34. Слухачі, які навчаються за заочною, вечірньою та

заочно-дистанційною формою, користуються пільгами, передбаченими

для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються без

відриву від виробництва.

35. На час навчання іногороднім слухачам надаються місця у

гуртожитку.

36. Слухачі після завершення навчання відраховуються з вищого

навчального закладу згідно з наказом ректора.

37. Слухач може бути достроково відрахований:

1) за власним бажанням;

2) за станом здоров'я на підставі медичного висновку;

3) за невиконання навчального плану;

4) за порушення правил внутрішнього розпорядку вищого

навчального закладу;

5) якщо він зарахований на навчання за державним замовленням

і без поважних причин не приступив до занять протягом 10 днів

після їх початку;

6) за невиконання зобов'язань, передбачених тристороннім

договором;

7) якщо навчався за державним замовленням за заочною,

вечірньою чи заочно-дистанційною формою та припинив перебування на

державній службі або службі в органах місцевого самоврядування

(крім випадків, коли звільнення проводилося відповідно до пункту 1

частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України)

( 322-08 );

8) якщо в процесі навчання виникли обставини, за яких на

слухача поширюються встановлені законодавством обмеження,

пов'язані з прийняттям на службу чи проходженням служби в органах

державної влади чи органах місцевого самоврядування.

Дострокове відрахування слухача, який навчався за державним

замовленням, погоджується з Нацдержслужбою.

38. У разі дострокового відрахування слухачів, які зараховані

на навчання за державним замовленням та без поважних причин не

приступили до занять протягом 10 днів після їх початку,

проводиться протягом 10 наступних днів додаткове зарахування

слухачів на звільнені місця за погодженням з Нацдержслужбою.

Зараховуються особи, які склали вступні екзамени, але не пройшли

за конкурсом.

39. Слухачі, які навчалися за державним замовленням за

заочною, вечірньою чи заочно-дистанційною формою, припинили

перебування на державній службі або службі в органах місцевого

самоврядування і достроково відраховані з вищого навчального

закладу, можуть продовжити навчання на контрактній основі.

У разі повернення на державну службу чи службу в органах

місцевого самоврядування зазначені слухачі мають право на

поновлення на навчанні за державним замовленням за погодженням з

Нацдержслужбою та за умови наявності вакантних місць державного

замовлення у межах ліцензованого обсягу і повторного укладення

тристороннього договору.

40. У разі припинення навчання з поважної причини слухач може

бути поновлений на навчанні за державним замовленням за рішенням

ректора, погодженим з Нацдержслужбою, та за умови наявності

вакантних місць державного замовлення у межах ліцензованого обсягу

і повторного укладення тристороннього договору.

41. Орган державної влади чи орган місцевого самоврядування у

10-денний строк з дня звільнення з державної служби або служби в

органах місцевого самоврядування слухача, який навчається за

державним замовленням за заочною, вечірньою чи заочно-дистанційною

формою, інформує про це вищий навчальний заклад та територіальний

орган Нацдержслужби.

42. Слухачі, які навчаються за денною формою, проходять

стажування в органах державної влади чи органах місцевого

самоврядування, що направляли їх на навчання, з урахуванням

напрямів досліджень за тематикою дипломних магістерських робіт.

43. Державна екзаменаційна комісія, яка утворюється вищим

навчальним закладом, приймає державні екзамени та проводить захист

дипломних магістерських робіт. До складу державної екзаменаційної

комісії включаються представники територіальних органів

Нацдержслужби, інших органів державної влади та органів

місцевого самоврядування (за згодою), провідні фахівці в сфері

державного управління та науково-педагогічні працівники, які мають

науковий ступінь у галузі знань "Державне управління".

44. Вищий навчальний заклад погоджує тематику дипломних

магістерських робіт з відповідним територіальним органом

Нацдержслужби та надсилає їх перелік до Нацдержслужби. Слухач

погоджує тематику дипломної магістерської роботи з органом

державної влади чи органом місцевого самоврядування, з яким

укладено тристоронній договір.

45. Слухачам, які виконали навчальний план, склали державний

екзамен та захистили дипломну магістерську роботу, видається

диплом, що підтверджує здобуття кваліфікації магістра державної

служби.

46. Диплом магістра з відзнакою видається слухачам, які мають

оцінку "відмінно" не менш як з 75 відсотків усіх навчальних

дисциплін (модулів) та оцінку "добре" з решти предметів, склали

державний екзамен та захистили дипломну магістерську роботу з

оцінкою "відмінно".

47. У разі коли слухач не склав державний екзамен або не

захистив дипломну магістерську роботу з поважної причини, він може

отримати дозвіл ректора на повторне складення державного екзамену

та захист дипломної магістерської роботи в наступному навчальному

році.

48. Випускникам, які навчалися за державним замовленням за

денною формою та отримали диплом магістра, надається відпустка на

30 календарних днів і виплачується місячна стипендія.

49. Випускники, які навчалися за державним замовленням за

денною формою, зобов'язані прибути на роботу в строк і за місцем,

що встановлені тристороннім договором, відпрацювати в органі

державної влади чи органі місцевого самоврядування або за їх

згодою та за погодженням з Нацдержслужбою в іншому органі

державної влади чи органі місцевого самоврядування не менш як

п'ять років.

50. Випускник може не відпрацьовувати за направленням у разі,

коли він:

вступив у поточному році на навчання за державним замовленням

за денною формою до аспірантури чи докторантури з наукової галузі

"Державне управління" за рекомендацією вченої ради вищого

навчального закладу, де він навчався за програмою підготовки

магістрів;

розпочав займатися протягом одного місяця після закінчення

навчання та відпустки науково-педагогічною чи науковою діяльністю

в сфері державного управління.

51. Дата прибуття випускника на роботу за направленням

переноситься на період складення вступних екзаменів і вирішення

питання щодо його зарахування до аспірантури чи докторантури.

Вищий навчальний заклад повідомляє про це орган державної влади чи

орган місцевого самоврядування, до якого випускник повинен

направлятися, та територіальний орган Нацдержслужби з метою

збереження за випускником відповідної посади на період складення

вступних екзаменів.

52. Вищий навчальний заклад видає випускникові, який навчався

за державним замовленням за денною формою, направлення на роботу

за формою згідно з додатком 4, про що в 10-денний строк інформує

територіальний орган Нацдержслужби і орган державної влади чи

орган місцевого самоврядування, до яких направлено випускника.

53. Орган державної влади чи орган місцевого самоврядування

повинен запропонувати випускникові, який навчався за державним

замовленням за денною формою, посаду не нижче тієї, що він займав

до вступу на навчання, рівноцінну за оплатою праці та характером

діяльності.

54. У разі ліквідації або реорганізації органу державної

влади чи органу місцевого самоврядування працевлаштування

випускника, який навчався за державним замовленням за денною

формою, здійснюється його правонаступником.

55. У разі коли слухач до навчання працював на виборній

посаді та під час навчання закінчився строк перебування на ній,

питання працевлаштування випускника вирішує навчальний заклад за

сприянням територіального органу Нацдержслужби.

56. Зобов'язання щодо працевлаштування випускника, який

навчався за державним замовленням за денною формою, зберігається у

разі скорочення чисельності штату і зміни структури органу

державної влади чи органу місцевого самоврядування. При цьому

зміна керівника органу не є підставою для відмови випускникові у

працевлаштуванні.

57. У разі коли випускник, який навчався за державним

замовленням за денною формою, не склав державний екзамен або не

захистив дипломну магістерську роботу, орган державної влади чи

орган місцевого самоврядування може прийняти його на посаду з

урахуванням отриманої підготовки.

58. Випускник, який навчався на контрактній основі, може бути

працевлаштований в установленому порядку на державну службу чи

службу в органах місцевого самоврядування за сприянням

територіального органу Нацдержслужби.

59. Орган державної влади чи орган місцевого самоврядування

надсилає у місячний строк повідомлення вищому навчальному закладу

та територіальному органу Нацдержслужби про працевлаштування

випускника за формою згідно з додатком 5.

60. Облік працевлаштованих випускників ведуть кадрові служби

органів державної влади, органи місцевого самоврядування та

територіальні органи Нацдержслужби. Моніторинг та загальний

контроль за працевлаштуванням випускників здійснює

Нацдержслужба.

61. Відшкодування вартості навчання за державним замовленням

здійснюється згідно з тристороннім договором.

62. Вартість навчання в установленому порядку відшкодовують:

1) слухачі, яких достроково відраховано з вищого навчального

закладу відповідно до пункту 37 цього Порядку (крім підпункту 2

пункту 37);

2) слухачі, які під час навчання за державним замовленням за

заочною, вечірньою чи заочно-дистанційною формою припинили

перебування на державній службі чи службі в органах місцевого

самоврядування (крім випадків, коли слухач звільнений відповідно

до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю

України) ( 322-08 );

3) випускники, які не прибули на роботу за направленням без

поважної причини або відмовилися протягом п'яти років після

закінчення вищого навчального закладу від перебування на державній

службі чи службі в органах місцевого самоврядування;

4) випускники, які не склали державний екзамен або не

захистили дипломну магістерську роботу без поважних причин та не

прийняті на посади відповідно до тристороннього договору.

Додаток 1

до Порядку

НАПРАВЛЕННЯ

до вищого навчального закладу

від ____ ___________ 20__ р. N ___________

__________________________________________________________________

(найменування органу державної влади чи органу місцевого

самоврядування)

в особі __________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали керівника)

направляє на навчання за _________________________________________

(денною, заочною, вечірньою,

заочно-дистанційною)

формою навчання до вищого навчального закладу, який здійснює

підготовку магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі

знань "Державне управління" ______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада, _________________________________________________________________.

місце роботи особи, яка направляється на навчання)

У разі зарахування на навчання за спеціальністю "Державна

служба" галузі знань "Державне управління" _______________________

(найменування органу __________________________________________________________________

державної влади чи органу місцевого самоврядування)

укладе з _____________________________________ та вищим навчальним

(прізвище та ініціали слухача)

закладом договір відповідно до вимог Порядку прийому на навчання

за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за

спеціальністю "Державна служба" галузі знань"Державне управління"

та працевлаштування випускників, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 789.

_______________________________ __________ ______________________

(посада керівника та (підпис) (ініціали та прізвище)

найменування органу державної

влади чи органу місцевого

самоврядування)

___ ___________ 20__ р.

М.П.

Додаток 2

до Порядку

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

(денна форма навчання)

від ___ __________ 20___ р. N _________

__________________________________________________________________

(найменування органу державної влади чи органу місцевого

самоврядування)

в особі _________________________________________________________,

(посада, прізвище та ініціали керівника) __________________________________________________________________

(найменування вищого навчального закладу) в особі __________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали керівника) та _______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові слухача)

уклали договір про підготовку магістра за спеціальністю

"Державна служба" галузі знань "Державне управління".

1. Орган державної влади чи орган місцевого самоврядування,

що направляє _____________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка

направляється на навчання)

на навчання, зобов'язується:

1) зарахувати на період навчання до кадрового резерву ________________________________ на посаду _______________________

(прізвище та ініціали слухача) (найменування

та категорія)

з урахуванням того, що оплата праці не буде нижчою, ніж та, що

він (вона) отримував (отримувала) до вступу у вищий навчальний

заклад;

2) надати випускникові після закінчення навчання роботу на

посаді та з оплатою праці не нижчою, ніж та, що визначена йому при

зарахуванні до кадрового резерву згідно з договором, або роботу на

посаді не нижче тієї, що він займав до вступу на навчання,

рівноцінних за оплатою праці та характером діяльності;

3) погодити слухачеві тематику дипломної магістерської

роботи;

4) забезпечити проходження стажування слухача згідно з

навчальним планом;

5) надіслати в місячний строк повідомлення вищому навчальному

закладу та територіальному органу Нацдержслужби про

працевлаштування випускника.

2. Вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку

магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань

"Державне управління", зобов'язується:

1) виконати державне замовлення та державний контракт на

підготовку магістрів;

2) забезпечити професійну підготовку магістра;

3) створити слухачеві належні умови для навчання;

4) забезпечити іногороднього слухача місцем у гуртожитку;

5) видати випускникам направлення на роботу та інформувати

Нацдержслужбу про працевлаштування випускників;

6) здійснювати переведення слухача на іншу спеціалізацію або

форму навчання лише за його згодою та клопотанням органу державної

влади чи органу місцевого самоврядування, який направляв на

навчання;

7) після закінчення навчання видати випускникові документ про

освіту встановленого зразка та виплатити місячну стипендію.

3. Слухач зобов'язується:

1) оволодіти всіма видами теоретичної та практичної

підготовки, передбаченої навчальним планом;

2) погодити з органом державної влади чи органом місцевого

самоврядування, який направляв на навчання, тематику дипломної

магістерської роботи;

3) прибути в місячний строк після закінчення навчання та

відпустки на роботу до відповідного органу державної влади чи

органу місцевого самоврядування і відпрацювати в ньому не менш як

п'ять років;

4) відшкодувати вартість навчання відповідно до пункту 62

Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою

підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі

знань "Державне управління" та працевлаштування випускників,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

29 липня 2009 р. N 789;

5) виконувати правила внутрішнього розпорядку вищого

навчального закладу;

6) дбайливо ставитися до приміщень, обладнання, приладів,

навчальної, довідкової та методичної літератури, комп'ютерної

техніки та іншого майна, що належить вищому навчальному закладу. У

разі заподіяння шкоди майну вищого навчального закладу нести

матеріальну відповідальність згідно із законодавством.

4. Прикінцеві положення.

Договір набирає чинності з дня його підписання трьома

сторонами і діє до ___ ___________ 20__ р. (визначається

відповідно до строку навчання з урахуванням строку відпустки,

тривалістю 30 календарних днів, та строку відпрацювання на

державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування не

менш як п'ять років).

Договір укладається у трьох примірниках: один примірник

зберігається в органі державної влади чи органі місцевого

самоврядування, який направляє особу на навчання, другий - у

вищому навчальному закладі, який здійснює підготовку магістрів за

спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне

управління", третій - у слухача. Кожний з примірників має однакову

юридичну силу.

Під час виконання вимог, визначених договором і Порядком

прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки

магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань

"Державне управління" та працевлаштування випускників,

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від

29 липня 2009 р. N 789, сторони керуються Законами України "Про

державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування",

"Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про вищу освіту".

Спори, що виникають у разі порушення вимог договору,

розглядаються у судовому порядку.

Зміни і доповнення до договору вносяться шляхом підписання

додаткових договорів.

5. Адреси сторін:

орган державної влади чи орган місцевого самоврядування: __________________________________________________________________

вищий навчальний заклад: __________________________________________________________________

слухач: __________________________________________________________________

(місце постійного проживання) __________________________________________________________________

(серія та номер паспорта, ким і коли виданий)

_____________________ _______________________

(посада керівника та (посада керівника та

найменування органу _____________________ _______________________

державної влади чи найменування вищого

_____________________ _______________________

органу місцевого навчального закладу)

самоврядування)

________ ___________ ________ ___________ ________ _____________

(підпис) (ініціали (підпис) (ініціали (підпис) (ініціали

та та та прізвище

прізвище) прізвище) слухача)

___ ________ 20__ р. ___ ________ 20__ р. ___ __________ 20__ р.

М.П. М.П.

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 809

( 809-2012-п ) від 22.08.2012 }

Додаток 3

до Порядку

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

(заочна, вечірня, заочно-дистанційна форма навчання)

від ____ __________ 20___ р. N ________

__________________________________________________________________

(найменування органу державної влади чи органу місцевого

самоврядування)

в особі _________________________________________________________,

(посада, прізвище та ініціали керівника) __________________________________________________________________

(найменування вищого навчального закладу)

в особі __________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали керівника)

та _______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові слухача)

уклали договір про підготовку магістра за спеціальністю

"Державна служба" галузі знань "Державне управління".

1. Орган державної влади чи орган місцевого самоврядування,

що направляє ________________________________________ на навчання,

(прізвище, ім'я та по батькові особи,

яка направляється на навчання)

зобов'язується:

1) створити слухачеві належні умови для навчання

за __________________ формою; (форма навчання)

2) погодити слухачеві тематику дипломної магістерської

роботи;

3) у разі припинення перебування слухача на державній службі

чи службі в органах місцевого самоврядування або у разі виникнення

обставин, за яких на слухача поширюються встановлені

законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну

службу, службу в органах місцевого самоврядування і перебування на

ній, повідомити про це у 10-денний строк вищий навчальний заклад;

2. Вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку

магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань

"Державне управління", зобов'язується:

1) виконати державне замовлення та державний контракт на

підготовку магістрів;

2) забезпечити професійну підготовку магістра;

3) створити слухачеві належні умови для навчання;

4) забезпечити іногороднього слухача місцем у гуртожитку на

період настановних занять, складення державних іспитів та захисту

дипломної магістерської роботи;

5) здійснювати проведення слухача на іншу спеціалізацію або

форму навчання за його згодою та клопотанням органу державної

влади чи органу місцевого самоврядування, який направляв на

навчання;

6) після закінчення навчання видати випускникові документ про

освіту встановленого зразка.

3. Слухач зобов'язується:

1) оволодіти всіма видами теоретичної та практичної

підготовки, передбаченої навчальним планом;

2) погодити з органом державної влади чи органом місцевого

самоврядування, який направляв на навчання, тематику дипломної

магістерської роботи;

3) відшкодувати вартість навчання відповідно до пункту 62

Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою

підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі

знань "Державне управління" та працевлаштування випускників,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

29 липня 2009 р. N 789;

4) виконувати правила внутрішнього розпорядку вищого

навчального закладу;

5) дбайливо ставитися до приміщень, обладнання, приладів,

навчальної, довідкової та методичної літератури, комп'ютерної

техніки та іншого майна, що належить вищому навчальному закладу. У

разі заподіяння шкоди майну вищого навчального закладу нести

матеріальну відповідальність згідно із законодавством.

4. Прикінцеві положення.

Договір набирає чинності з дня його підписання трьома

сторонами і діє до ___ ___________ 20__ року.

Договір укладається у трьох примірниках: один примірник

зберігається в органі державної влади чи органі місцевого

самоврядування, який направляє особу на навчання, другий - у

вищому навчальному закладі, який здійснює підготовку магістрів за

спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне

управління", третій - у слухача. Кожний з примірників має однакову

юридичну силу.

Під час виконання вимог, визначених договором і Порядком

прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки

магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань

"Державне управління" та працевлаштування випускників,

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від

29 липня 2009 р. N 789, сторони керуються Законами України "Про

державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування",

"Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про вищу освіту".

Спори, що виникають у разі порушення вимог договору,

розглядаються у судовому порядку.

Зміни і доповнення до договору вносяться шляхом підписання

додаткових договорів.

5. Адреси сторін:

орган державної влади чи орган місцевого самоврядування: __________________________________________________________________

вищий навчальний заклад: __________________________________________________________________

слухач: __________________________________________________________________

(місце постійного проживання) __________________________________________________________________

(серія та номер паспорта, ким і коли виданий)

_____________________ _______________________

(посада керівника та (посада керівника та

найменування органу _____________________ _______________________

державної влади чи найменування вищого

_____________________ _______________________

органу місцевого навчального закладу)

самоврядування)

________ ___________ ________ ___________ ________ _____________

(підпис) (ініціали (підпис) (ініціали (підпис) (ініціали

та та та прізвище

прізвище) прізвище) слухача)

___ ________ 20__ р. ___ ________ 20__ р. ___ __________ 20__ р.

М.П. М.П.

Додаток 4

до Порядку

НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ

від ___ ___________ 20__ р. N ________

_________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові випускника)

який (яка) закінчив (закінчила) в 20__ році ______________________

(найменування вищого __________________________________________________________________

навчального закладу, його підпорядкованість, адреса, телефон)

та пройшов (пройшла) підготовку за освітньо-кваліфікаційним

рівнем магістр за спеціальністю "Державна служба" галузі знань

"Державне управління" за спеціалізацією _________________________,

(найменування) направляється до _________________________________________________

(найменування органу державної влади чи органу __________________________________________________________________

місцевого самоврядування, адреса, телефон)

для роботи на посаді ____________________________________________.

(найменування)

Дата прибуття до місця призначення ___ ___________ 20__ року.

___________________________________ __________ __________________

(посада керівника та найменування (підпис) (ініціали та

вищого навчального закладу) прізвище)

___ ___________ 20__ р.

М.П.

Додаток 5

до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ до направлення на роботу N ___ до направлення на роботу N ___

від ___ ____________ 20__ р. від ___ ____________ 20__ р.

(підлягає поверненню в місячний (підлягає поверненню в місячний

строк до територіального органу строк до ______________________)

Нацдержслужби) ________________________________

(найменування вищого навчального

закладу)

________________________________ ________________________________

(найменування органу державної (найменування органу державної ________________________________ ________________________________

влади чи органу місцевого влади чи органу місцевого

самоврядування) самоврядування)

повідомляє, що випускник _______ повідомляє, що випускник _______ ________________________________ ________________________________

(найменування вищого навчального (найменування вищого навчального

закладу) закладу) ______________________ 20__ року ______________________ 20__ року _______________________________, _______________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові) (прізвище, ім'я та по батькові)

який (яка) до навчання займав який (яка) до навчання займав

(займала) посаду державного (займала) посаду державного

службовця (посадової особи службовця (посадової особи

місцевого самоврядування) або місцевого самоврядування) або

був (була) зарахований (зарахо- був (була) зарахований

вана) до кадрового резерву в (зарахована) до кадрового ________________________________ резерву в ______________________

(найменування органу (найменування органу ________________________________ ________________________________

державної влади чи органу державної влади чи органу місцевого самоврядування) місцевого до самоврядування)

призначений (призначена) на призначений (призначена) на

посаду _________________________ посаду _________________________

(найменування та (найменування та

категорія) категорія) ________________________________ ________________________________

(посада керівника та (посада керівника та найменування органу найменування органу ________________________________ ________________________________

державної влади чи органу державної влади чи органу

місцевого самоврядування) місцевого самоврядування) ________ _______________________ ________ _______________________

(підпис) (ініціали та прізвище) (підпис) (ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р. ___ ____________ 20__ р.

М.П. М.П.

{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 809

( 809-2012-п ) від 22.08.2012 }

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 29 липня 2009 р. N 789 "Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба"галузі знань "Державне управління"та працевлаштування випускників". Кабінет Міністрів України. 2009

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 29 липня 2009 р. N 789 "Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба"галузі знань "Державне управління"та працевлаштування випускників". 2009

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -