>>

ПОСТАНОВА від 12 липня 2017 р. № 550 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 752 і від 22 липня 2015 р. № 645". 2017

Інформація актуальна на 09.08.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 липня 2017 р.

№ 550

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 752 і від 22 липня 2015 р. № 645

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 752 “Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 55, ст. 2191; 2013 р., № 63, ст. 2283; 2015 р., № 34, ст. 1011) і від 22 липня 2015 р. № 645 “Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 73, ст. 2400) зміни, що додаються.

2. Міністерству освіти і науки затвердити у двомісячний строк з дня набрання чинності цією постановою план заходів з реалізації Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р.

№ 752, з урахуванням змін, затверджених цією постановою.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 липня 2017 р. № 550

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 752 і від 22 липня 2015 р. № 645

1. Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 752 “Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти”, викласти в такій редакції:

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 липня 2011 р.

№ 752

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 липня 2017 р. № 550)

ПОЛОЖЕННЯ

про Єдину державну електронну базу з питань освіти

1. Єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) є автоматизованою системою збирання, реєстрації, оброблення, зберігання та захисту відомостей та даних з питань освіти, що передбачені законом, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Положення.

Єдина база є інтегрованою інформаційно-телекомунікаційною системою, технічні засоби якої перебувають в межах території України, складається з комплексу автоматизованих робочих місць, об’єднаних в єдину інформаційну систему засобами зв’язку з використанням технології віддаленого доступу, має підключення до мереж зв’язку загального користування з розмежуванням прав доступу, забезпечує захист від порушень цілісності інформації, забезпечує різні рівні доступності (блокування) відкритої інформації та інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом.

Власником Єдиної бази є держава. Розпорядником Єдиної бази та володільцем її відомостей та даних є МОН.

2. Головним призначенням Єдиної бази є забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб інформацією в галузі освіти щодо навчальних закладів, документів про освіту та наукові ступені, результатів зовнішнього незалежного оцінювання, перебігу вступної кампанії до навчальних закладів, студентських (учнівських) квитків державного зразка, іншою інформацією в галузі освіти, визначеною законом, цим Положенням і розпорядником Єдиної бази.

Єдина база забезпечує роботу таких сервісів у сфері освіти:

автоматизація ліцензування освітньої діяльності у сферах професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти;

забезпечення вступу до навчальних закладів шляхом подання документів через Інтернет (електронний вступ);

формування рейтингових списків вступників та списків вступників, рекомендованих до зарахування;

забезпечення автоматизованого розподілу місць державного замовлення;

інформування громадськості про перебіг вступних кампаній до навчальних закладів, у тому числі із залученням відкритих інформаційних систем;

формування, реєстрація та облік відомостей та даних, що відтворюються в документах у сферах професійно-технічної та вищої освіти (документах про освіту та наукові ступені, студентських (учнівських) квитках державного зразка, ліцензіях на провадження освітньої діяльності, сертифікатах про акредитацію, свідоцтвах про атестацію навчальних закладів);

перевірка достовірності документів про освіту та наукові ступені, студентських (учнівських) квитків державного зразка, ліцензій на провадження освітньої діяльності, сертифікатів про акредитацію та свідоцтв про атестацію навчальних закладів;

формування статистичних звітів у сферах професійно-технічної та вищої освіти;

інших сервісів, визначених розпорядником Єдиної бази.

3.

Для реалізації призначення Єдиної бази основні функції Єдиної бази передбачають:

внесення, створення, реєстрацію, редагування (оновлення) відомостей, даних та електронних документів;

формування, реєстрацію та облік документів у сфері освіти, визначених законодавством, у порядку, що визначається розпорядником Єдиної бази;

здійснення пошуку відомостей в Єдиній базі за встановленими параметрами (про документи у сфері освіти, навчальні заклади/наукові установи тощо);

зберігання інформації про прийом, відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів освіти в порядку, що визначається розпорядником Єдиної бази;

забезпечення можливості перевірки достовірності документів про освіту та наукові ступені, студентських (учнівських) квитків державного зразка, ліцензій на провадження освітньої діяльності, сертифікатів про акредитацію та свідоцтв про атестацію навчальних закладів;

формування статистичної звітності для подання інформації, визначеної законодавством;

взаємодію з Єдиним державним демографічним реєстром, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Державним реєстром документів моряків України, Державним земельним кадастром та іншими автоматизованими системами та інформаційними ресурсами як розпорядника Єдиної бази, так і інших юридичних осіб.

4. Відомості та дані вносяться до Єдиної бази за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення Єдиної бази та спеціалізованого програмного забезпечення, що використовується особами, які взаємодіють з Єдиною базою в порядку, що визначається розпорядником Єдиної бази.

Відомості та дані вносяться до Єдиної бази українською мовою, а у випадках, визначених законодавством, - також іноземною мовою.

5. Персональні дані вносяться до Єдиної бази у випадках, передбачених законом, у порядку та обсягах, що визначаються розпорядником Єдиної бази. Внесення персональних даних в Єдину базу в інших випадках здійснюється за згодою суб’єкта персональних даних.

6. Оброблення і захист відомостей та даних, у тому числі персональних, здійснюються в Єдиній базі відповідно до вимог законодавства у сферах захисту інформації, що перебуває у власності держави, та персональних даних.

7. Єдина база включає:

Реєстр навчальних закладів;

Реєстр документів про освіту;

Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

Реєстр студентських (учнівських) квитків державного зразка.

Джерелом даних реєстрів Єдиної бази є інформація, що міститься в документах, створених відповідно до законодавства.

8. Реєстр навчальних закладів містить відомості про навчальні заклади/наукові установи, що провадять освітню діяльність, їх відокремлені структурні підрозділи незалежно від форми власності та належності до сфери управління.

До зазначеного Реєстру включаються такі відомості про навчальний заклад/наукову установу:

повне найменування (та скорочене у разі його наявності);

ідентифікаційний код;

найменування органу, до сфери управління якого належить;

місцезнаходження;

прізвище, ім’я, по батькові, посада, освіта, наукові ступені і вчені звання, номер телефону та адреса електронної пошти керівника навчального закладу/наукової установи та керівників підрозділів;

відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

відомості про ліцензії на провадження освітньої діяльності, в тому числі ті, що анульовані чи втратили чинність, а також відомості, на підставі яких видавалися ліцензії на провадження освітньої діяльності;

відомості про акредитацію, атестацію навчального закладу/наукової установи, в тому числі ті, що втратили чинність, відомості, на підставі яких приймалися рішення про акредитацію чи атестацію;

відомості про кількість здобувачів освіти за спеціальностями, професіями, рівнями освіти, роками навчання, за окремими категоріями, визначеними розпорядником Єдиної бази;

відомості про кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників за посадами, освітою, науковими ступенями і вченими званнями;

відомості про результати перевірок дотримання навчальними закладами/науковими установами ліцензійних умов, аудиторських перевірок, інспектування навчального закладу/наукової установи;

звіти навчального закладу/наукової установи, в тому числі фінансові, передбачені законодавством;

інші відомості, визначені розпорядником Єдиної бази.

Відомості Реєстру є відкритими.

9. Реєстр документів про освіту містить відомості про документи про освіту та наукові ступені, створені відповідно до законодавства.

До зазначеного Реєстру включаються відомості про:

документи про освіту та наукові ступені державного зразка, видані навчальними закладами/науковими установами України з 2000 року, крім інформації про випускників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

власні документи про вищу освіту, видані навчальними закладами України;

спільні та подвійні дипломи, видані вищими навчальними закладами України;

документи про вищу освіту, видані іноземними навчальними закладами, із свідоцтвами про їх державне визнання, виданими МОН;

документи про вищу духовну освіту із свідоцтвами про їх державне визнання, виданими МОН;

документи про вищу освіту, видані іноземними навчальними закладами, з рішеннями вищого навчального закладу України про їх визнання;

інші документи про освіту та наукові ступені, що визначаються розпорядником Єдиної бази в установленому порядку.

Записи про кожен документ про освіту та наукові ступені містять всі відомості про документ, повне найменування навчального закладу/наукової установи, який видав документ, прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи (осіб), яка (які) підписали документ.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи мають доступ до Реєстру документів про освіту в обсязі, достатньому для проведення перевірки достовірності поданого документа про освіту.

10. Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання містить відомості про сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, внесені в Єдину базу Українським центром оцінювання якості освіти.

Зазначений Реєстр забезпечує:

інформування про результати зовнішнього незалежного оцінювання;

передавання результатів зовнішнього незалежного оцінювання в систему подання електронних заяв про вступ до вищих навчальних закладів;

оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання у вигляді знеособлених персональних даних для досліджень;

перевірку достовірності відомостей про сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання під час вступної кампанії до навчальних закладів.

11. На основі Реєстру сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та Реєстру навчальних закладів у Єдиній базі функціонує система електронного вступу та розподілу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою та освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”.

12. Реєстр студентських (учнівських) квитків державного зразка забезпечує облік студентських (учнівських) квитків державного зразка, виданих професійно-технічними та вищими навчальними закладами, можливість перевірки їх достовірності, а також підтвердження факту навчання студентів (учнів) та їх права на отримання соціальної допомоги та пільг.

Перелік відомостей, що містяться в зазначеному Реєстрі, визначається розпорядником Єдиної бази.

13. Відповідальність за достовірність, точність та повноту відомостей, що містяться в Єдиній базі, несуть згідно із законом навчальні заклади, Український центр оцінювання якості освіти та інші підприємства, установи, організації, що уповноважені на внесення таких відомостей в Єдину базу у порядку, що визначається розпорядником Єдиної бази. Керівник підприємства, установи, організації визначає посадових осіб, які несуть персональну відповідальність за своєчасність внесення до Єдиної бази повних, актуальних та достовірних відомостей, визначених законодавством.

14. Особа має повний доступ до всіх відомостей про себе, внесених до Єдиної бази.

Доступ до відомостей, що містяться в Єдиній базі, здійснюється в порядку, що визначається розпорядником Єдиної бази.

Безоплатний і вільний доступ осіб до знеособлених відомостей та даних, що містяться в Єдиній базі, надається через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиної бази у вигляді загальної довідкової або статистичної інформації.

15. Розпорядник Єдиної бази:

затверджує порядок формування, функціонування та доступу до Єдиної бази;

визначає порядок та обсяги обробки відомостей, які вносяться до Єдиної бази;

затверджує перелік інформаційних послуг, які надаються Єдиною базою;

здійснює контроль за забезпеченням захисту відомостей згідно із законодавством;

встановлює порядок взаємодії Єдиної бази з іншими інформаційними системами у сфері освіти;

організовує забезпечення доступності відомостей Єдиної бази надавачам адміністративних послуг в обсягах, необхідних для надання таких послуг.

16. Технічним адміністратором Єдиної бази та розпорядником її відомостей та даних, у тому числі персональних, є державне підприємство “Інфоресурс”, що належить до сфери управління розпорядника Єдиної бази, забезпечує здійснення заходів із створення, доопрацювання і супроводження програмного забезпечення Єдиної бази та інформаційно-пошукової системи доступу до її відкритих даних, відповідає за їх технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист відомостей та даних, що містяться в Єдиній базі, надає, тимчасово припиняє (блокує) та анулює доступ до Єдиної бази в порядку, що визначається розпорядником Єдиної бази.

Технічний адміністратор Єдиної бази забезпечує:

функціонування Єдиної бази в порядку, що визначається розпорядником Єдиної бази;

структурну систематизацію даних, що містяться в Єдиній базі, відповідно до державних та/або галузевих класифікаторів;

доступ надавачів освітніх послуг та здобувачів освіти до Єдиної бази в порядку, що визначається розпорядником Єдиної бази;

оброблення, ведення обліку та зберігання в Єдиній базі замовлень, поданих навчальними закладами в електронній формі, на формування відомостей та даних, що відтворюються в документах про освіту, в порядку, що визначається розпорядником Єдиної бази;

можливість здобувачам ліцензій на провадження освітньої діяльності, ліцензіатам формувати ліцензійні справи та подавати заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення, звуження провадження освітньої діяльності), а також про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності в електронному вигляді з використанням Єдиної бази;

технічну можливість розпоряднику Єдиної бази вносити в Єдину базу відомості про прийняті рішення щодо залишення заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності без розгляду, відмови у видачі, видачі, а також анулювання ліцензій на провадження освітньої діяльності;

ведення в Єдиній базі обліку даних про органи управління освітою;

здійснення заходів щодо захисту відомостей та даних, що містяться в Єдиній базі;

виконання інших функцій із забезпечення функціонування Єдиної бази в порядку, що визначається розпорядником Єдиної бази;

доступність відомостей Єдиної бази надавачам адміністративних послуг в обсягах, визначених розпорядником Єдиної бази.

17. Органи управління освітою в межах компетенції контролюють внесення навчальними закладами до Єдиної бази відомостей, передбачених законодавством.”.

2. В абзаці другому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 645 слова “загальну середню та” і “загальноосвітніми і професійно-технічними” виключити.

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 12 липня 2017 р. № 550 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 752 і від 22 липня 2015 р. № 645". Кабінет Міністрів України. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 12 липня 2017 р. № 550 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 752 і від 22 липня 2015 р. № 645". 2017

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -