ПОСТАНОВА від 10 липня 2019 р. № 677 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом". 2019

Інформація актуальна на 05.08.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 липня 2019 р.

№ 677

Київ

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом

Відповідно до частини сьомої статті 29 Закону України “Про ринок електричної енергії” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 10 липня 2019 р.

№ 677

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом, які, зокрема, включають заходи з будівництва нової генеруючої потужності, проведення реконструкції (модернізації) діючої генеруючої потужності, продовження строку експлуатації енергоблоків атомних електростанцій (далі - конкурс).

2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, які мають намір:

побудувати нову генеруючу потужність;

провести реконструкцію (модернізацію) діючої генеруючої потужності;

продовжити строк експлуатації енергоблоків атомних електростанцій;

виконати заходи з управління попитом.

Учасникам ринку, яким надається або надавалася підтримка та/або компенсація витрат, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, модернізацією, ремонтом та/або експлуатацією електроустановок об’єкта електроенергетики, шляхом застосування механізму покладення спеціального обов’язку для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії відповідно до положень Закону України “Про ринок електричної енергії” (далі - Закон) не може бути надано підтримку та/або компенсацію витрат, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, модернізацією, ремонтом та/або експлуатацією електроустановок об’єкта електроенергетики, за яким уже надавалася або надається підтримка та/або компенсація таких витрат.

3.

Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

1) гарантійне забезпечення - загальний обсяг фінансового забезпечення у вигляді банківської гарантії та/або грошового внеску, що надається як гарантія виконання зобов’язань учасника конкурсу та/або переможця конкурсу перед оператором системи передачі за результатами відповідного конкурсу;

2) гранична ціна закупівлі - встановлена Кабінетом Міністрів України максимальна можлива ціна закупівлі 1 МВт послуги із забезпечення розвитку генеруючої потужності та/або послуг з виконання заходів з управління попитом, яка встановлюється у національної валюті, перераховується в євро за курсом, встановленим Національним банком на дату оголошення конкурсу;

3) максимальна величина додаткової потужності - визначений умовами конкурсу максимальний обсяг потужності, виражений у МВт, що може бути запропонований учасником конкурсу для надання послуги із забезпечення розвитку генеруючої потужності;

4) мінімальна величина додаткової потужності - визначений умовами конкурсу мінімальний обсяг потужності, виражений у МВт, що може бути запропонований учасником конкурсу для надання послуги із забезпечення розвитку генеруючої потужності;

5) плата за послугу з виконання заходів з управління попитом - відшкодування переможцю конкурсу витрат, пов’язаних із наданням послуги з виконання заходів з управління попитом, визначеної умовами конкурсу згідно з його конкурсною пропозицією, що здійснюється в національній валюті;

6) плата за послугу із забезпечення розвитку генеруючої потужності - відшкодування переможцю конкурсу витрат, пов’язаних із наданням послуги, визначеної умовами конкурсу згідно з його ціновою пропозицією, що здійснюється в національній валюті;

7) учасник конкурсу - суб’єкт господарювання чи об’єднання суб’єктів господарювання (статутне чи договірне), який подав конкурсну пропозицію відповідно до вимог конкурсної документації та цього Порядку.

До складу учасників конкурсу не можуть входити юридичні та фізичні особи держави, визнаної в установленому законодавством порядку державою-агресором чи державою-окупантом щодо України, у тому числі особи, які мають контролера чи кінцевого бенефіціара на території такої держави;

8) цінова пропозиція учасника конкурсу - заявлена учасником конкурсу пропозиція щодо величини ціни надання послуги із забезпечення розвитку генеруючої потужності та/або заходів з управління попитом на 1 МВт потужності, яка заявлена учасником конкурсу.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Господарському кодексі України та Законах України “Про ринок електричної енергії”, “Про публічні закупівлі”, “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”, “Про Антимонопольний комітет України”.

4. Конкурс проводиться з дотриманням таких принципів:

1) забезпечення добросовісної конкуренції серед учасників;

2) відкритості та прозорості;

3) недискримінації учасників;

4) об’єктивної і неупередженої оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу;

5) запобігання корупційним діям і зловживанням під час проведення конкурсу.

Ініціювання конкурсу

5. Оператор системи передачі протягом 30 календарних днів з дня затвердження Регулятором звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію з урахуванням висновків та заходів, передбачених затвердженим планом розвитку системи передачі на наступні десять років та звітом про результати моніторингу безпеки постачання електричної енергії, розробляє та подає Міненерговугіллю висновки та пропозиції щодо:

1) необхідності проведення конкурсу разом з відповідним обґрунтуванням;

2) обсягу закупівлі необхідної генеруючої потужності та/або заходів з управління попитом;

3) мінімальної та максимальної величини додаткової потужності та/або величин (обсягів) впливу на графік електричного навантаження внаслідок виконання заходів з управління попитом;

4) технічних вимог, включаючи технічні характеристики генеруючих потужностей та/або обладнання, з використанням якого виконані заходи з управління попитом.

6. Міненерговугілля опрацьовує з Регулятором та у разі потреби з іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, оператором системи передачі визначення виду, розміру (в тому числі граничної ціни закупівлі) та умов застосування стимулів, визначених положеннями Закону.

Результатом такого опрацювання є підготовка узгоджених пропозицій, на основі яких готується проект акта Кабінету Міністрів України.

7. Міненерговугілля протягом 90 календарних днів з дня отримання висновків та пропозицій оператора системи передачі готує проект рішення про проведення конкурсу із застосуванням стимулів, визначених положеннями Закону, погоджує його з Регулятором та подає Кабінетові Міністрів України.

8. Рішення про проведення конкурсу приймає Кабінет Міністрів України за поданням Міненерговугілля і визначає:

1) строки проведення конкурсу;

2) обсяг закупівлі необхідної генеруючої потужності та/або заходів з управління попитом;

3) стимули та порядок їх застосування для переможця конкурсу, в тому числі граничну ціну закупівлі послуги із забезпечення розвитку генеруючої потужності та мінімальний граничний строк оплати наданої послуги в разі застосування як стимулу плати за послугу із забезпечення розвитку генеруючих потужностей;

4) максимальний граничний строк введення генеруючої потужності в експлуатацію та/або початку виконання заходів з управління попитом;

5) мінімальну та максимальну величину додаткової потужності та/або значення величин (обсягів) впливу на графік електричного навантаження у результаті виконання заходів з управління попитом;

6) вимоги щодо мінімального строку гарантованої (проектної) експлуатації (годин напрацювання) обладнання після введення в експлуатацію генеруючої потужності та/або заходів з управління попитом;

7) основні технічні вимоги, включаючи технічні характеристики генеруючих потужностей для забезпечення необхідних режимів роботи генеруючих потужностей та/або обладнання для виконання заходів з управління попитом.

9. Рішення Кабінету Міністрів України про проведення конкурсу та умови проведення такого конкурсу оприлюднюється на офіційних вебсайтах Міненерговугілля та оператора системи передачі та повідомляється Секретаріатові Енергетичного Співтовариства не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня його прийняття.

Формування конкурсної комісії

10. У разі застосування як стимулу плати за послугу із забезпечення розвитку генеруючих потужностей та/або заходів з управління попитом наказом Міненерговугілля утворюється протягом 30 календарних днів з дати прийняття рішення Кабінету Міністрів України про проведення конкурсу комісія з проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом (далі - конкурсна комісія). Повноваження та регламент роботи конкурсної комісії визначається Положенням про комісію з проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом згідно з додатком.

У разі застосування як стимулу механізму державно-приватного партнерства утворення конкурсної комісії здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про державно-приватне партнерство”.

У разі застосування інших стимулів Міненерговугілля готує проект рішення Кабінету Міністрів України про порядок формування та роботи конкурсної комісії з урахуванням особливостей застосування відповідних стимулів та подає його Кабінетові Міністрів України. Після прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів України здійснюється формування конкурсної комісії та уповноваженими на це органами забезпечується робота такої комісії.

Вимоги до конкурсної документації та учасників конкурсу

11. Оператор системи передачі не пізніше ніж через три місяці з дня прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів України про проведення конкурсу розробляє конкурсну документацію і подає її на затвердження конкурсної комісії.

Конкурсна документація викладається українською та англійською мовами.

Визначальним є текст, викладений українською мовою.

12. Затверджена конкурсна документація оприлюднюється протягом десяти календарних днів на офіційних веб-сайтах Міненерговугілля, оператора системи передачі та надається Секретаріатові Енергетичного Співтовариства.

13. Конкурсна документація не є об’єктом авторського права та/або суміжних прав.

14. Конкурсна документація не повинна містити вимоги, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників конкурсу.

15. Одночасно з оприлюдненням конкурсної документації конкурсна комісія запрошує уповноважених представників суб’єктів господарювання, які мають намір брати участь у конкурсі з будівництва нової генеруючої потужності, проведення реконструкції або модернізації, на нараду щодо вимог до конкурсної документації, умов договорів, процедур, яких повинні дотримуватися всі учасники конкурсу, шляхом розміщення інформаційного повідомлення на офіційному веб-сайті Міненерговугілля та оператора системи передачі із зазначенням часу та місця проведення такої наради у строк не раніше ніж через 20 календарних днів та не пізніше ніж через

30 календарних днів з дати оприлюднення конкурсної документації проводить таку нараду.

16. Після проведення наради конкурсна комісія може прийняти рішення щодо внесення змін до конкурсної документації, які затверджуються протоколом конкурсної комісії. У разі прийняття такого рішення конкурсна документація із змінами не пізніше ніж через 15 календарних днів з дати проведення наради оприлюднюється українською та англійською мовами на офіційних веб-сайтах Міненерговугілля, оператора системи передачі та надається Секретаріатові Енергетичного Співтовариства. У разі наявності розбіжностей у текстах, викладених українською та англійською мовами, визначальним є текст, викладений українською мовою.

17. У конкурсній документації не підлягають змінам умови, які визначені відповідним рішенням Кабінету Міністрів України щодо проведення конкурсу.

18. Конкурсна документація повинна містити, зокрема:

1) інструкцію з підготовки та подання конкурсної пропозиції;

2) перелік документів учасника конкурсу та вимоги до них;

3) кваліфікаційні вимоги до учасника конкурсу, що повинні, зокрема, містити вимоги щодо наявності досвіду реалізованого проекту з реконструкції та/або модернізації енергетичного устаткування та/або нового будівництва електростанції із встановленою потужністю не менше 20 МВт.

Під наявністю досвіду реалізованого проекту слід розуміти, що учасник конкурсу був замовником та/або генеральним підрядником та/або на договірних підставах виконував функції підрядника з виконання робіт на об’єктах енергетики з реконструкції та/або модернізації енергетичного обладнання та/або нового будівництва об’єктів енергетики, що підтверджується:

свідоцтвом про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил та/або сертифікатом відповідності, та/або сертифікатом та/або декларацією про готовність об’єкта до експлуатації, що видані та/або зареєстровані Держархбудінспекцією та/або її територіальними органами (Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю), органами державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” - для об’єктів на території України;

документом про введення об’єкта будівництва та/або об’єкта реконструкції, та/або об’єкта модернізації в експлуатацію, який передбачений законодавством країни розташування об’єкта, - для об’єктів на території інших країн;

документами фінансової звітності (балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів тощо) за попередній календарний або фінансовий рік (річні та/або квартальні тощо) або документів фінансової звітності (балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів тощо) у разі провадження учасником конкурсу господарської діяльності менше одного року;

описом структури фінансування та/або моделі фінансування етапів спорудження (проектування, будівництва, введення в експлуатацію) заявленої генеруючої потужності та/або виконання заходів з управління попитом та відповідних розрахунків щодо обґрунтування його обсягу.

У разі проведення конкурсу з виконання заходів з управління попитом кваліфікаційні вимоги до учасника конкурсу, визначені у цьому підпункті, щодо наявності досвіду реалізованого проекту з реконструкції та/або модернізації енергетичного устаткування та/або нового будівництва електростанції із встановленою потужністю не менше 20 мВт не застосовуються;

4) кваліфікаційні вимоги до пропозиції учасника конкурсу, що повинні, зокрема, містити інформацію про:

основні технічні вимоги, включаючи технічні характеристики генеруючих потужностей та/або обладнання для виконання заходів з управління попитом, а також обсяг даних, які підтверджують відповідність технічних параметрів заявленої генеруючої потужності та/або заходів з управління попитом вимогам кодексу системи передачі;

мінімальну та максимальну величину пропозицій додаткової потужності та/або значення величин (обсягів) впливу на графік електричного навантаження у результаті виконання заходів з управління попитом;

необхідні режими роботи генеруючої потужності та/або обладнання для виконання заходів з управління попитом;

максимальний граничний строк введення об’єкта у промислову експлуатацію;

мінімальний строк гарантованої (проектної) експлуатації (години напрацювання) обладнання генеруючої потужності та/або заходів з управління попитом;

мінімальний строк оплати наданої послуги із забезпечення розвитку генеруючої потужності та/або заходів з управління попитом, що визначений постановою Кабінету Міністрів України про проведення конкурсу;

5) вимоги до складу, форми, строку дії гарантійного забезпечення цінової пропозиції учасників конкурсу та гарантійного забезпечення виконання обов’язків із будівництва генеруючої потужності та/або виконання заходів з управління попитом у разі визнання учасника переможцем конкурсу;

6) вимоги до оформлення конкурсної пропозиції учасника конкурсу (у разі потреби - планів, креслень, схем, графіків, діаграм, обґрунтувань тощо);

7) відомості про стимули, що надаються переможцю конкурсу, та порядок їх застосування;

8) критерії визначення переможця (переможців) конкурсу;

9) вимоги до складу, форми, строку дії цінової пропозиції учасника конкурсу;

10) спосіб, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

11) проект договору (договорів), що повинен бути укладений з переможцем (переможцями) конкурсу;

12) строк укладення договору за результатами проведення конкурсу;

13) банківські реквізити, рахунок оператора системи передачі для надання гарантійного забезпечення цінової пропозиції учасниками конкурсу;

14) процедуру подання запитів та надання роз’яснень щодо конкурсної документації;

15) місце, дату і час розкриття конкурсних пропозицій;

16) прізвище, ім’я та по батькові, номери телефонів, посаду та адресу голови та секретаря конкурсної комісії.

19. Кваліфікаційні вимоги не повинні створювати переваги для окремих учасників конкурсу, містити дискримінаційні положення, посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію, джерело його походження чи виробника, крім загальноприйнятих назв. У разі коли таке посилання необхідне, кваліфікаційні вимоги повинні містити вираз “або еквівалент”.

20. Конкурсна документація може містити додаткову пояснювальну інформацію.

Вимоги до мінімальної та максимальної величини додаткової потужності

21. Мінімальна величина додаткової потужності визначається оператором системи передачі виходячи з принципів:

1) керованості (диспетчеризації) об’єктів генеруючої потужності;

2) можливості надання допоміжних послуг із забезпечення процесів підтримання параметрів операційної безпеки в об’єднаній енергетичній системі.

22. Мінімальна та максимальна величина додаткової потужності встановлюється для кожного конкурсу окремо і є єдиною для всіх учасників конкурсу.

23. У конкурсній документації мінімальна та максимальна величина додаткової потужності наводиться способом, який виключає подвійне тлумачення, - одним числовим значенням, вираженим у мегаватах (МВт), без зазначення відхилень у більший чи менший бік.

24. Максимальна величина додаткової потужності визначається оператором системи передачі виходячи з необхідності дотримання меж операційної безпеки системи передачі України, але не може бути більшою, ніж величина закупівлі необхідної генеруючої потужності та/або величина впливу на графік електричного навантаження у результаті виконання заходів з управління попитом, визначений рішенням Кабінету Міністрів України.

Гарантійне забезпечення учасників і переможців конкурсу

25. Для участі в конкурсі учасник у складі конкурсної пропозиції зобов’язаний надати оператору системи передачі гарантійне забезпечення.

26. Розмір гарантійного забезпечення участі у конкурсі становить суму в національній валюті, яка дорівнює еквіваленту 10000 євро, визначену на день оголошення конкурсу за 1 МВт потужності, яку заявляє учасник у своїй конкурсній пропозиції.

27. Гарантійне забезпечення, передбачене цим Порядком, повертається учасникам конкурсу у строк до п’яти робочих днів з дати укладення договору з переможцем конкурсу, а в разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, у строк до п’яти робочих днів з дати оприлюднення відповідного рішення.

28. Переможець конкурсу перед укладенням договору повинен надати гарантійне забезпечення, що становить еквівалент 30000 євро за 1 МВт потужності у національній валюті, з якою учасника визнано переможцем конкурсу. Гарантійне забезпечення переможця конкурсу подається у національній валюті за офіційним курсом Національного банку, що встановлений на день оголошення конкурсу, і зберігається оператором системи передачі як гарантії виконання зобов’язань за договором, що укладається з переможцем конкурсу.

Переможець конкурсу перед укладенням договору повинен надати гарантійне забезпечення у вигляді безвідкличної банківської гарантії банку, який має кредитний рейтинг не нижче “uаA” за національною шкалою або не менше “А-” за міжнародною шкалою (Fitch Ratings, Moody's Investors Service, Standard & Poors), або підтвердження перерахунку грошового внеску на рахунок оператора системи передачі.

29. Гарантійне забезпечення участі в конкурсі стягується на користь оператора системи передачі з:

1) учасників конкурсу, кваліфікація яких підтверджена протоколом конкурсної комісії в разі відкликання ними своїх конкурсних пропозицій. Зазначена вимога не застосовується в разі визнання конкурсу таким, що не відбувся;

2) переможця (переможців) конкурсу, який (які) не уклав (не уклали) договір в установлений строк.

30. Гарантійне забезпечення, внесене як гарантія виконання зобов’язань за договором, повертається оператором системи передачі у строк до десяти робочих днів після надання переможцем конкурсу оператору системи передачі копії документів, що підтверджують готовність та введення об’єкта в експлуатацію, які передбачені нормами законодавства на момент введення об’єкта в експлуатацію.

31. У разі коли переможець конкурсу не подав копії документів, що підтверджують готовність та введення об’єкта в експлуатацію, у строк, визначений договором, гарантійне забезпечення стягується на користь оператора системи передачі на його вимогу.

32. У разі стягнення гарантійного забезпечення оператор системи передачі повідомляє Регулятору про отримання коштів та подає на погодження пропозиції щодо їх подальшого використання.

Проведення конкурсу

33. Конкурс проводиться двома етапами:

проведення кваліфікації учасників відповідно до вимог конкурсної документації та здійснення відбору пропозицій кваліфікованих учасників для участі у другому етапі конкурсу;

визначення переможця (переможців) з числа кваліфікованих учасників шляхом відбору кращої цінової пропозиції відповідно до умов, визначених цим Порядком.

34. Суб’єкт господарювання стає учасником конкурсу після подання конкурсної пропозиції відповідно до вимог цього Порядку.

35. Подання конкурсних пропозицій здійснюється суб’єктами господарювання у строки, визначені конкурсною документацією після її оприлюднення на офіційних веб-сайтах Міненерговугілля, оператора системи передачі.

36. Конкурсна пропозиція викладається українською мовою. У разі коли у складі конкурсної пропозиції учасник подає документи, викладені іншими мовами, до кожного з таких документів повинен додаватися переклад українською мовою, засвідчений та/або підтверджений в порядку, визначеному в конкурсній документації, а у разі його відсутності - у порядку, визначеному Законом України “Про нотаріат”.

37. Конкурсна пропозиція учасника конкурсу повинна відповідати вимогам конкурсної документації, за якими проводиться кваліфікація учасників конкурсу та визначення переможця, для чого учасник подає всі необхідні документи, передбачені та оформлені відповідно до вимог цього Порядку та конкурсної документації, включаючи цінову пропозицію.

38. У разі коли конкурсна пропозиція учасника містить заходи щодо продовження строку експлуатації енергоблоків атомних електростанцій, учасник разом з проектною документацією, розробленою та затвердженою відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, подає погоджене з Держатомрегулюванням рішення про здійснення заходів щодо продовження експлуатації енергоблока атомної електростанції.

39. Учасник подає у складі конкурсної пропозиції:

1) підтвердження прав на земельну ділянку, якщо вона необхідна для реалізації його пропозиції;

2) підготовлену проектну документацію, склад та зміст якої відповідають вимогам конкурсної документації та законодавству у сфері містобудівної діяльності стадії “ТЕО” та/або “Проект”, у тому числі засвідчений в установленому порядку експертний звіт про розгляд проектної документації, отриманий відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності.

40. Учасник конкурсу може відкликати або скоригувати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання.

41. Розкриття конкурсних пропозицій здійснюється на засіданні конкурсної комісії в день, у час та місці, що зазначені в конкурсній документації.

42. До участі в розкритті конкурсних пропозицій допускаються всі учасники конкурсу, що подали пропозиції, або їх уповноважені представники.

На засіданні конкурсної комісії під час розкриття конкурсних пропозицій мають право бути присутніми представники засобів масової інформації та інших заінтересованих осіб.

43. Конкурсна пропозиція учасника конкурсу подається у двох опечатаних конвертах (контейнерах, коробках), в одному з яких міститься кваліфікаційна частина пропозиції (прошиті, крім банківської гарантії, яка не прошивається, та пронумеровані документи за підписом уповноваженої особи учасника, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним вимогам до учасника конкурсу і його конкурсної пропозиції, включаючи технічну частину, гарантійне забезпечення учасника конкурсу), а в другому - цінова пропозиція (прошиті та пронумеровані документи за підписом уповноваженої особи учасника конкурсу).

44. Обидва конверти (контейнери, коробки) запечатуються в одному великому конверті (контейнері, коробці), який повинен бути підписаний уповноваженою особою, визначеною відповідно до конкурсної документації.

За зверненням уповноваженої особи учасника конкурсу та до закінчення строку подання конкурсних пропозицій уповноважена особа має право отримати свій запечатаний конверт (контейнер, коробку) для внесення змін або відкликання конкурсної пропозиції. Повторне подання конкурсної пропозиції здійснюється відповідно до вимог цього Порядку.

45. Учасник конкурсу повинен подати у складі конкурсної пропозиції тільки одну цінову пропозицію для кожного проекту будівництва генеруючої потужності та/або проведення реконструкції (модернізації) діючої генеруючої потужності, та/або продовження строку експлуатації енергоблоків атомних електростанцій, та/або виконання заходів з управління попитом.

46. Розкриття конкурсних пропозицій здійснюється двома етапами. У процесі першого етапу (кваліфікація) розкривається загальний конверт (контейнер, коробка), здійснюється опис його вкладень, розкривається конверт з кваліфікаційною частиною пропозиції та здійснюється опис його вкладень, що відображається у протоколі конкурсної комісії. Другий конверт (контейнер, коробка) з ціновою пропозицією учасника зберігається у закритому вигляді до дати проведення другого етапу.

47. Протокол розкриття конкурсної пропозиції (кваліфікаційної частини) оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Міненерговугілля, оператора системи передачі протягом п’яти календарних днів.

48. Конкурсна комісія у процесі першого етапу здійснює кваліфікаційний відбір та визначає кваліфікацію учасників конкурсу на підставі перевірки поданих матеріалів щодо відповідності вимогам конкурсної документації.

49. Конкурсна комісія під час розгляду конкурсних пропозицій, але не пізніше ніж за десять календарних днів до строку завершення кваліфікації, має право надавати запити учасникам конкурсу та отримувати роз’яснення щодо документів, поданих ними для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, а також звертатися до третіх осіб щодо отримання підтвердження достовірності документів та інформації, поданих учасником.

50. Роз’яснення учасників конкурсу, отримані конкурсною комісією пізніше ніж за три робочих дні до строку завершення кваліфікації, не розглядаються.

51. Запити конкурсної комісії та роз’яснення учасників оприлюднюються протягом двох робочих днів на офіційних веб-сайтах Міненерговугілля та оператора системи передачі.

52. Рішення конкурсної комісії щодо результатів кваліфікації учасників оформляється протоколом у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дати розкриття кваліфікаційної частини конкурсної пропозиції учасників, у якому визначається перелік кваліфікованих учасників, а також перелік учасників, пропозиції яких не відповідають кваліфікаційним вимогам, із зазначенням для кожного учасника підстав щодо відмови в його кваліфікації. Протокол підписується усіма членами конкурсної комісії, присутніми на засіданні.

53. Рішення конкурсної комісії щодо результатів кваліфікації учасників оприлюднюється протягом п’яти робочих днів з дати проведення засідання на офіційних веб-сайтах Міненерговугілля, оператора системи передачі та подається Секретаріатові Енергетичного Співтовариства. Конкурсна комісія протягом п’яти робочих днів з дати проведення засідання надсилає кожному учаснику конкурсу, що подав пропозицію, рішення щодо результатів його кваліфікації українською та англійською мовами. У разі наявності розбіжностей у текстах, викладених українською та англійською мовами, визначальним є текст, викладений українською мовою.

54. Конкурсна комісія приймає рішення про те, що учасник конкурсу не пройшов кваліфікацію у разі, коли:

1) учасник конкурсу не подав оператору системи передачі гарантійне забезпечення участі в конкурсі та/або розмір такого забезпечення не відповідає вимогам цього Порядку;

2) кваліфікаційна частина конкурсної пропозиції учасника частково або повністю викладена будь-якою мовою, відмінною від української, і при цьому учасником не подано нотаріально засвідчений переклад документів на українську мову;

3) учасник конкурсу подав неповний пакет документів або якщо зміст поданих документів не відповідає вимогам цього Порядку та/або конкурсній документації;

4) технічні параметри об’єкта, що пропонується учасником конкурсу, цілком або у будь-якій окремій частині (без винятку і застережень) не відповідають вимогам кодексу системи передачі для даного типу генерації на момент подання конкурсної пропозиції учасника та вимогам конкурсної документації.

55. Конкурсна комісія у строк не пізніше ніж через 20 календарних днів з дати оприлюднення рішення щодо результатів кваліфікації учасників проводить другий етап конкурсу, в якому визначає його переможця (переможців).

56. Конкурсна комісія та учасники конкурсу не можуть проводити будь-які переговори з питань внесення змін до поданої цінової пропозиції.

57. Конкурсна комісія приймає рішення про відхилення цінової пропозиції у разі, коли:

1) цінова пропозиція учасника перевищує граничну ціну закупівлі послуги із забезпечення розвитку генеруючих потужностей;

2) учасник надав більше однієї цінової пропозиції для одного об’єкта будівництва генеруючої потужності та/або виконання заходів з управління попитом.

58. Переможець (переможці) конкурсу визначається (визначаються) конкурсною комісією із складу кваліфікованих учасників конкурсу.

59. Переможців конкурсу може бути більше одного. Переможці конкурсу визначаються конкурсною комісією відповідно до положень цього Порядку шляхом відбору кращих конкурсних пропозицій відповідно до таких принципів:

1) якщо сукупний обсяг запропонованої потужності всіх конкурсних пропозицій, що пройшли кваліфікацію, дорівнює або менший обсягу закупівлі величини необхідної генеруючої потужності та/або заходів з управління попитом, то всі конкурсні пропозиції є переможцями конкурсу;

2) якщо загальний обсяг запропонованої потужності всіх конкурсних пропозицій, що пройшли кваліфікацію, перевищує обсяг закупівлі величини необхідної генеруючої потужності та/або заходів з управління попитом, то:

конкурсна комісія розміщує пропозиції за рейтингом у порядку збільшення цінових пропозицій. Якщо учасниками конкурсу будуть подані однакові цінові пропозиції, то рейтинг конкурсної пропозиції визначається у порядку збільшення строку введення в експлуатацію об’єкта будівництва;

конкурсна комісія відбирає конкурсні пропозиції відповідно до рейтингу починаючи з найнижчих цінових пропозицій, доки сума потужностей обраних конкурсних пропозицій повністю або з перевищенням не покриє обсяг закупівлі величини необхідної генеруючої потужності та/або заходів з управління попитом. Якщо таке перевищення становитиме менше або дорівнюватиме мінімальній величині пропозиції додаткової потужності, яка визначена конкурсною документацією, то така конкурсна пропозиція також визнається переможцем конкурсу. В іншому разі конкурсна комісія проводить з учасником конкурсу переговори стосовно можливості часткового прийняття конкурсної пропозиції в обсязі не більше загального обсягу закупівлі необхідної генеруючої потужності та/або заходів з управління попитом, визначеного Кабінетом Міністрів України. За результатами таких переговорів конкурсна комісія приймає рішення стосовно умов та обсягів закупівлі послуги.

60. Рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця (переможців) конкурсу оформляється протоколом. Копія протоколу, оформленого відповідним чином, надається кваліфікованим учасникам конкурсу протягом семи календарних днів після завершення другого етапу конкурсу та оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Міненерговугілля, оператора системи передачі і надається Секретаріатові Енергетичного Співтовариства.

61. У разі застосування стимулу у вигляді плати за послугу із забезпечення розвитку генеруючої потужності оператор системи передачі у строк не пізніше десяти календарних днів надсилає переможцю (переможцям) конкурсу оформлений із свого боку договір, що відповідає проекту договору, який є складовою конкурсної документації, з урахуванням поданої переможцем конкурсу цінової пропозиції у двох примірниках.

62. Для укладення договору переможець (переможці) конкурсу повинен (повинні) подати оператору системи передачі підписаний із свого боку один примірник договору не пізніше ніж протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання договору, оформленого оператором системи передачі.

63. Переможець конкурсу вважається таким, що відмовився від укладення договору в разі, коли у визначений строк на адресу оператора системи передачі:

1) не надійшов підписаний переможцем конкурсу договір;

2) надійшов договір, підписаний не уповноваженою переможцем конкурсу особою;

3) надійшов договір, відмінний від договору, поданого оператором системи передачі;

4) надійшла письмова відмова переможця конкурсу від укладення договору.

64. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору відповідно до вимог конкурсної документації або неукладення договору з вини переможця конкурсу у строк, визначений цим Порядком, оператор системи передачі повідомляє про це конкурсній комісії протягом одного робочого дня з дня відмови.

65. Конкурсна комісія протягом десяти календарних днів після звернення оператора системи передачі про відмову переможця конкурсу від укладення договору приймає рішення:

1) про визнання переможця конкурсу таким, що відмовився від укладення договору;

2) про визначення переможцем конкурсу кваліфікованого учасника конкурсу, чия цінова пропозиція є наступною в рейтингу пропозицій за переможцем (переможцями) конкурсу і строк дії цінової пропозиції якого ще не минув, якщо така можливість передбачена конкурсною документацією.

66. Рішення конкурсної комісії про визнання переможця конкурсу таким, що відмовився від укладення договору, та визначення переможцем конкурсу наступного кваліфікованого учасника оформляється протоколом та оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Міненерговугілля, оператора системи передачі і надсилається Міненерговугіллям Секретаріатові Енергетичного Співтовариства.

67. Підставами для прийняття рішення щодо визнання конкурсу таким, що не відбувся, може бути наявність хоча б однієї з таких причин:

відсутність цінових пропозицій до закінчення строку їх подання;

відсутність кваліфікаційних учасників після завершення першого етапу конкурсу;

відхилення всіх цінових пропозицій кваліфікованих учасників конкурсу як таких, що не відповідають умовам конкурсу;

відмова від укладення договорів переможцем (переможцями) конкурсу та неукладення таких договорів з іншими кваліфікованими учасниками конкурсу, чия цінова пропозиція є наступною за переможцем (переможцями) конкурсу, якщо така можливість передбачена конкурсною документацією.

68. Рішення щодо визнання конкурсу таким, що не відбувся, оформляється протоколом конкурсної комісії та протягом наступного робочого дня оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Міненерговугілля, оператора системи передачі і передається Секретаріатові Енергетичного Співтовариства.

69. У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, Міненерговугілля може повторно організувати проведення конкурсу керуючись попередньо прийнятим рішенням Кабінету Міністрів України про проведення такого конкурсу.

70. У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, і за неможливості повторного проведення конкурсу відповідно до умов і у строки, що визначені рішенням Кабінету Міністрів України, Міненерговугілля з урахуванням пропозицій оператора системи передачі та висновків конкурсної комісії щодо причин визнання конкурсу таким, що не відбувся, готує нове подання про проведення конкурсу із застосуванням стимулів, визначених у Законі, та в установленому порядку подає його Кабінетові Міністрів України.

Застосування стимулів

71. Для учасників конкурсу можуть застосовуватися стимули, передбачені Законом.

72. Надання (передача) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність або користування здійснюється органами державної влади або органами місцевого самоврядування у порядку та відповідно до повноважень, визначених Земельним кодексом України. Застосування як стимулу сприяння відведенню земельної ділянки та/або виділенню майданчика для будівництва нової генеруючої потужності передбачає укладення договору між органами державної влади або органами місцевого самоврядування та переможцем конкурсу щодо надання (передачі) земельної ділянки із земель державної або комунальної власності у власність або користування та договору з оператором системи передачі щодо надання послуг із забезпечення розвитку генеруючої потужності та/або заходів з управління попитом з урахуванням вимог відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

73. У разі застосування як стимулу сприяння відведенню земельної ділянки та/або виділенню майданчика для будівництва нової генеруючої потужності Міненерговугілля:

1) на запит представника власника сприяє визначенню заохочувальних умов надання земельної ділянки (майданчика) переможцю конкурсу;

2) зазначає у проекті рішення щодо проведення конкурсу додатково до обсягу, визначеного цим Порядком, опис земельної ділянки (майданчика), що включає, зокрема, місце розташування (адресу), кадастровий номер та умови, на яких її буде надано переможцю конкурсу після отримання підтвердження від власника інформації та документів, передбачених пунктом 75 цього Порядку;

3) подає оператору системи передачі для включення до конкурсної документації опис земельної ділянки (майданчика) та умови, на яких вона надаватиметься переможцю конкурсу, а також проект договору із переможцем конкурсу щодо надання (передачі) земельної ділянки із земель державної або комунальної власності у власність або користування переможця конкурсу, включаючи екологічні та соціальні вимоги, права та обов’язки сторін тощо.

74. Представником власника, який застосовує як стимул сприяння відведенню земельної ділянки/виділенню майданчика для будівництва нової генеруючої потужності, може бути:

1) фізична чи юридична особа - щодо земельної ділянки приватної та колективної власності;

2) орган місцевого самоврядування - щодо земельної ділянки комунальної власності;

3) місцева держадміністрація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, інші органи, уповноважені законом, - щодо земельної ділянки державної власності.

Для застосування зазначеного стимулу представник власника подає Міненерговугіллю:

ухвалене в установленому порядку рішення щодо цільового призначення відповідної земельної ділянки (майданчика для будівництва) - землі енергетики - та умов здійснення на ній будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів енергетичної інфраструктури;

розроблену та оформлену документацію, в тому числі нормативну оцінку ділянки;

затверджений договір між власником та переможцем конкурсу щодо надання (передачі) земельної ділянки у власність або користування, у якому, зокрема, зазначено:

- умови користування та придбання такої земельної ділянки переможцем конкурсу, у тому числі щодо ціни та строку оренди;

- штрафні санкції, що застосовуються у разі невиконання умов договору.

Зазначена земельна ділянка (майданчик) повинна бути придатною для будівництва, мати розмір не менший, ніж очікувана площа забудови об’єкта, який відповідає обсягу закупівлі величини необхідної генеруючої потужності, а строк користування такою земельною ділянкою (майданчиком) не може бути меншим за очікуваний (плановий) строк служби об’єкта.

У разі застосування як стимулу сприяння відведенню земельної ділянки та/або виділенню майданчика для будівництва нової генеруючої потужності представника власника такої ділянки (майданчика) включають до складу конкурсної комісії (за згодою). Якщо представник власника ділянки відмовився укласти договір з переможцем конкурсу, конкурс вважають таким, що не відбувся, після набрання законної сили рішенням суду про відмову в задоволенні вимоги переможця до власника земельної ділянки (майданчика) чи відповідного уповноваженого органу щодо примусового укладення такого договору.

75. Якщо як стимул застосовується механізм державно-приватного партнерства щодо будівництва генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом, то такий конкурс проводиться відповідно до Закону України “Про державно-приватне партнерство”.

76. У разі застосування як стимулу надання державної допомоги суб’єктам господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів стимул встановлення плати за послугу із забезпечення розвитку генеруючої потужності одночасно не застосовується.

77. Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про проведення конкурсу Міненерговугілля подає оператору системи передачі для врахування під час розроблення конкурсної документації вимоги до учасників конкурсу та умови отримання державної допомоги переможцем конкурсу, включаючи припинення та/або повернення такої допомоги і надання звітності про її отримання.

Розрахунок платежів

78. У разі застосування як стимулу встановлення плати за послугу із забезпечення розвитку генеруючої потужності визначається такий механізм здійснення платежів:

1) оператор системи передачі в установленому порядку звертається до Регулятора щодо включення до тарифу на послуги з передачі електричної енергії окремої складової витрат на здійснення плати за придбання послуги із забезпечення розвитку генеруючої потужності, яка відповідає визначеним договором із переможцем конкурсу величинам відповідних поетапних платежів;

2) договір повинен передбачати застосування штрафних санкцій, включаючи випадки повного або часткового стягнення гарантійного забезпечення, що надана переможцем як гарантія виконання зобов’язань за договором, та коригування у бік зменшення або припинення плати за послугу із забезпечення розвитку генеруючої потужності та/або виконання заходів з управління попитом у разі порушення договірних умов будівництва та експлуатації генеруючої потужності, та/або устаткування з управління попитом;

3) починаючи з першого дня календарного місяця, що настає після отримання від переможця конкурсу підтвердження щодо введення генеруючих потужностей в експлуатацію, оператор системи передачі здійснює плату за послугу із забезпечення розвитку генеруючої потужності переможцю конкурсу відповідно до умов договору. Виконання договірних зобов’язань оператором системи передачі здійснюється шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті у розмірі, який визначається як еквівалент суми платежу в євро за курсом Національного банку, встановленим на день, що передує дню здійснення оплати. При цьому плата за послугу із забезпечення розвитку генеруючої потужності повинна бути розрахована та здійснена рівними частинами протягом усього періоду здійснення такої плати за умови виконання переможцем конкурсу необхідних договірних умов експлуатації генеруючої потужності та/або обладнання для виконання заходів з управління попитом;

4) порядок оплати, визначений у підпункті 2 цього пункту, діє до повної виплати договірної величини плати за послугу із забезпечення розвитку генеруючої потужності або до завершення встановленого договором періоду платежів оператора системи передачі;

5) виконання оператором системи передачі плати за придбання послуги із забезпечення розвитку генеруючої потужності на користь переможця припиняється після завершення встановленого періоду здійснення платежів оператора системи передачі на умовах, визначених договором, або після повної виплати договірної величини плати за послугу із забезпечення розвитку генеруючої потужності.


Додаток

до Порядку

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом

1. Комісія з проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом (далі - конкурсна комісія) утворюється протягом 30 календарних днів від дати прийняття рішення Кабінету Міністрів України про проведення конкурсу.

2. Персональний склад конкурсної комісії затверджує її голова.

3. Голова конкурсної комісії має право у разі потреби вносити зміни до її персонального складу та призначати секретаря конкурсної комісії.

4. До складу конкурсної комісії входять:

Міністр енергетики та вугільної промисловості, голова конкурсної комісії;

генеральний директор директорату енергетичних ринків, заступник голови комісії;

директор або заступник директора оператора системи передачі (за згодою);

член НКРЕКП (відповідно до розподілу повноважень, за згодою);

керівник структурного підрозділу НКРЕКП, який бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики у сфері функціонування ринку електричної енергії (за згодою);

заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі (відповідно до розподілу повноважень, за згодою),

секретар конкурсної комісії (особа, визначена головою конкурсної комісії).

У разі дострокового припинення повноважень члена конкурсної комісії, призначеного за посадою у центральному органі виконавчої влади, оператора системи передачі або НКРЕКП (за згодою), відповідний центральний орган виконавчої влади, оператор системи передачі або НКРЕКП (за згодою) повинен протягом п’яти робочих днів надати пропозиції щодо включення до складу конкурсної комісії свого нового представника.

5. Інформаційне, протокольне, організаційне, матеріальне та інше забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснює її секретаріат.

Забезпечення діяльності секретаріату здійснюється оператором системи передачі.

6. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

7. Конкурсна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) приймає, реєструє та перевіряє документи, подані учасниками конкурсу, на відповідність вимогам конкурсної документації;

2) проводить кваліфікаційний відбір учасників конкурсу та визначає кваліфікованих учасників, допущених для участі у другому етапі конкурсу;

3) визначає переможця (переможців) з числа кваліфікованих учасників шляхом відбору кращої цінової пропозиції відповідно до умов, визначених Порядком проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 677;

4) приймає рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся;

5) забезпечує відкритість конкурсного відбору;

6) здійснює інші функції, передбачені зазначеним Порядком.

8. Конкурсна комісія має право для проведення консультацій та надання відповідних висновків з питань проведення конкурсу залучати до участі у своїй роботі наукові, фінансові та експертні установи та/або окремі фахові експертні організації, а також незалежних експертів.

9. Члени конкурсної комісії та працівники секретаріату, що отримали доступ до інформації, наданої учасниками конкурсу, повинні поводитися з такою інформацією у спосіб, щоб не створювати переваг або перешкод окремим учасникам конкурсу.

10. Голова та секретар конкурсної комісії повинні забезпечити членам конкурсної комісії безперешкодний доступ та створення комфортних умов для ознайомлення з конкурсною документацією та пропозиціями учасників конкурсу, а також забезпечити збереження всієї документації протягом роботи конкурсної комісії.

11. Способом роботи конкурсної комісії є засідання. Інформація про час і місце проведення засідання конкурсної комісії визначається її головою та оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Міненерговугілля та оператора системи передачі не пізніше ніж за два робочих дні до його початку.

12. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Члени конкурсної комісії повинні бути присутніми на кожному засіданні конкурсної комісії особисто.

13. Головуючим на засіданні конкурсної комісії є її голова. У разі його відсутності обов’язки голови виконує заступник голови конкурсної комісії.

14. На засідання конкурсної комісії допускаються представники засобів масової інформації та заінтересованих осіб за попередньою заявкою. Забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу засідання конкурсної комісії на офіційному веб-сайті оператора системи передачі.

15. Вільний доступ до записів трансляцій засідання на офіційних веб-сайтах забезпечується Міненерговугіллям та оператором системи передачі протягом не менше одного року з дня проведення засідання. Зберігання записів трансляцій засідання забезпечується Міненерговугіллям та оператором системи передачі протягом не менше трьох років з дня проведення засідання.

16. На засіданнях конкурсної комісії як спостерігачі можуть бути присутніми народні депутати України, представники інших центральних органів виконавчої влади, представники Європейської Комісії, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, інших міжнародних організацій, які співпрацюють з Україною у сферах енергетики, наукових та громадських організацій без права голосу.

17. Рішення конкурсної комісії оформляються протоколами, викладаються українською та англійською мовами і протягом п’яти робочих днів з дати проведення засідання оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Міненерговугілля і оператора системи передачі та надаються Секретаріатові Енергетичного Співтовариства. У разі наявності розбіжностей у текстах, викладених українською та англійською мовами, визначальним є текст, викладений українською мовою.

18. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів конкурсної комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

19. Протокол засідання конкурсної комісії підписується всіма її членами, які були присутні на засіданні, та оприлюднюється протягом п’яти робочих днів з дати проведення засідання шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міненерговугілля та оператора системи передачі.

Члени конкурсної комісії мають право подавати письмові зауваження до протоколу у разі незгоди з прийнятим конкурсною комісією рішенням з обґрунтуванням своєї позиції, які долучаються до протоколу та є його невід’ємною частиною.

20. Діловодство конкурсної комісії повинно забезпечувати документальне оформлення всіх дій конкурсної комісії у двох рівнозначних примірниках. Після завершення роботи конкурсної комісії один примірник документації конкурсної комісії передається відповідним актом приймання-передачі оператору системи передачі, а другий примірник та подані учасниками конкурсні пропозиції залишаються в Міненерговугіллі на зберігання в установленому порядку.

21. Оператор системи передачі повинен забезпечити використання та зберігання першого примірника документації конкурсної комісії в установленому порядку.

22. Конкурсна комісія припиняє свою роботу після укладення договору з переможцем конкурсу або у разі прийняття рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся. Такі рішення оформляються протоколом.

23. Супроводжувальні листи до протоколу або витяг із протоколу засідання конкурсної комісії підписуються головою або секретарем комісії.

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 10 липня 2019 р. № 677 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом". Кабінет Міністрів України. 2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 10 липня 2019 р. № 677 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом". 2019

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -