>>

ПОСТАНОВА від 23 листопада 2016 р. № 852 "Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення". 2016

Інформація актуальна на 06.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 листопада 2016 р.

№ 852

Київ

Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 7, частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

перелік послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд.

75

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 листопада 2016 р. № 852

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови визначають вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік підтвердних документів, що додаються до заяви про одержання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (далі - ліцензія).

2. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні:

адміністративне приміщення - приміщення (офіс) та/або будівля (споруда), що належать суб’єкту господарювання на правах власності або оренди, в яких розташовується у разі утворення його орган управління, та мають поштову адресу;

монтаж - комплекс операцій із встановлення, з’єднання окремих складових частин, вузлів та агрегатів, налагодження та проведення перевірки щодо працездатності;

послуги протипожежного призначення - проведення оцінки (експертизи) протипожежного стану новоутворених підприємств та об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин);

роботи протипожежного призначення - монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень, систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних), систем протидимного захисту, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) таких систем, спостерігання за системами протипожежного захисту, технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники), вогнезахист (вогнезахисне просочування глибоке чи поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про ліцензування видів господарської діяльності” та інших законодавчих актах.

3.

Для одержання ліцензії здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про одержання ліцензії за формою згідно з додатком 1.

Фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу, також подається копія паспорта з відповідною відміткою такого органу.

4. До заяви про одержання ліцензії додаються такі документи:

1) відомості про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження заявленого виду господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, підписані здобувачем ліцензії, за формою згідно з додатком 2;

2) відомості про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) за окремими посадами, підписані здобувачем ліцензії, за формою згідно з додатком 3;

3) копії документів, що підтверджують право власності (оренди) здобувача ліцензії на обладнання та виробничі приміщення, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення згідно з цими Ліцензійними умовами;

4) копії документів, що підтверджують відповідний ступінь вищої освіти і стаж роботи, кваліфікацію працівників, наявність трудових договорів з усіма найманими працівниками, які залучаються до провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення згідно з цими Ліцензійними умовами;

5) опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох примірниках за формою згідно з додатком 4.

Органу ліцензування забороняється вимагати від здобувача ліцензії інші документи.

5.

Заява про одержання ліцензії (переоформлення ліцензії; звуження провадження виду господарської діяльності; розширення провадження виду господарської діяльності) та документи, що додаються до неї, приймаються згідно з описом документів.

Загальні вимоги щодо провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

6. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити наявність адміністративного приміщення на правах власності (оренди), матеріально-технічної бази згідно з видом робіт (послуг), на який одержано ліцензію, разом з даними, що дають можливість її ідентифікувати, мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) відповідного рівня підготовки, що підтверджується відповідним ступенем вищої освіти, визначеним цими Ліцензійними умовами.

7. Для надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення ліцензіат забезпечує наявність мінімальної кількості працівників. Допускається залучення керівників та виконавців робіт (послуг) одночасно для кількох видів робіт (послуг) за умови відповідності їх ступеня вищої освіти, визначеного цими Ліцензійними умовами для певного виду робіт (послуг).

Мінімальна кількість працівників (керівників та виконавців робіт (послуг), яка встановлена для певних видів робіт (послуг) цими Ліцензійними умовами, визначається  штатним розписом ліцензіата або трудовим договором (контрактом).

У разі коли для провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення ліцензіат набирає працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) понад установлену цими Ліцензійними умовами для певних видів робіт (послуг) мінімальну кількість, ступінь вищої освіти та напрям підготовки таких працівників повинні відповідати вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами.

8. Під час провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення ліцензіат зобов’язаний:

використовувати системи та засоби протипожежного призначення, а також вироби та продукцію, яка має сертифікат відповідності, якщо вони підлягають обов’язковій сертифікації;

вести журнали обліку виконаних робіт (наданих послуг) протипожежного призначення за формою згідно з додатками 5-10.

9. З метою ведення обліку виконаних робіт (наданих послуг) протипожежного призначення ліцензіатом ведеться відповідний журнал (у паперовому або електронному вигляді), який заповнюється після виконання (надання) таких робіт (послуг) протягом трьох робочих днів з дня підписання актів їх виконання (надання). Строк зберігання журналу становить п’ять років після закінчення його ведення.

Вимоги щодо виконання робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних)

Кадрові вимоги

10. Керівник робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних) повинен мати:

вищу освіту за однією із спеціальностей у галузях знань “Архітектура та будівництво”, “Цивільна безпека” (за спеціальностями “Цивільна безпека”, “Пожежна безпека”), “Автоматизація та приладобудування”, “Електроніка та телекомунікації”, “Електрична інженерія”;

стаж роботи за цим видом робіт не менше трьох років або в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю “Пожежна безпека”) не менше п’яти років.

11. Виконавці робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних) повинні відповідати таким вимогам:

1) водяних, пінних, газових, порошкових систем пожежогасіння:

електрозварник ручного зварювання (газозварник) - не нижче 4-го розряду;

монтажник санітарно-технічного устатковання (монтажник санітарно-технічних систем і устатковання) - не нижче 4-го розряду;

електромонтер охоронно-пожежної сигналізації (електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання, електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку, монтажник радіоелектронної апаратури та приладів) - не нижче 3-го розряду;

налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики) - не нижче 4-го розряду;

2) аерозольних систем пожежогасіння:

електромонтер охоронно-пожежної сигналізації (електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання, електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку, монтажник радіоелектронної апаратури та приладів) - не нижче 3-го розряду;

налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики) - не нижче 4-го розряду.

Кількість виконавців робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) водяних, пінних, газових, порошкових систем пожежогасіння повинна становити не менше чотирьох осіб, а аерозольних систем пожежогасіння - не менше двох осіб.

Технологічні вимоги щодо наявності матеріально-технічної бази

12. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити наявність:

приладів для вимірювання сили електричного струму, опору, напруги, захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр, тестер);

обладнання для проведення гідро- і пневмовипробувань на міцність та герметичність елементів систем пожежогасіння (крім аерозольних систем пожежогасіння);

промислових приладів для визначення кількості вогнегасної речовини (для газових, порошкових систем пожежогасіння);

електро- або газозварювального обладнання (крім аерозольних систем пожежогасіння).

Організаційні вимоги

13. Ліцензіат зобов’язаний листом повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, що зазначені у його документах, які додавалися до заяви про одержання ліцензії, у місячний строк після виникнення таких змін.

Ліцензіат протягом строку дії ліцензії забезпечує зберігання у паперовому та/або електронному вигляді документів:

які використовувалися (складалися) під час надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

копії яких подавалися органу ліцензування;

які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування.

Ліцензіат зобов’язаний забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Про припинення (планове та/або позапланове) провадження господарської діяльності за будь-яким місцем її провадження ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування у день припинення діяльності.

Про відновлення провадження господарської діяльності ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування до дня відновлення діяльності.

Роботи з монтажу систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних) виконуються відповідно до затвердженої проектної документації.

Системи пожежогасіння повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів та/або нормативних документів технічного характеру.

Ліцензіат, що виконує роботи з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних):

забезпечує працездатність систем пожежогасіння;

своєчасно виконує роботи з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежогасіння;

виконує роботи з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежогасіння за умови тимчасового припинення спостерігання за ними та своєчасно повідомляє суб’єкту, що здійснює спостерігання за такими системами, про початок та закінчення робіт.

Виконання робіт з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежогасіння, які експлуатуються, здійснюється після їх перевірки.

Вимоги щодо виконання робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень

Кадрові вимоги

14. Керівник робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень повинен мати:

вищу освіту за однією із спеціальностей у галузях знань “Архітектура та будівництво”, “Цивільна безпека” (за спеціальностями “Цивільна безпека”, “Пожежна безпека”), “Автоматизація та приладобудування”, “Електроніка та телекомунікації”, “Електрична інженерія”;

стаж роботи за цим видом робіт не менше трьох років або в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю “Пожежна безпека”) не менше п’яти років.

15. Виконавці робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень повинні відповідати таким вимогам:

електромонтер охоронно-пожежної сигналізації (електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання, електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку, монтажник радіоелектронної апаратури та приладів) - не нижче 3-го розряду;

налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики) - не нижче 4-го розряду.

Кількість виконавців таких робіт повинна становити не менше двох осіб.

Технологічні вимоги щодо наявності матеріально-технічної бази

16. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити наявність:

приладів для вимірювання сили електричного струму, опору, напруги, захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр, тестер);

пристрою для проведення перевірки системи пожежної сигналізації (імітатор тепла та диму).

Організаційні вимоги

17. Ліцензіат зобов’язаний листом повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, що зазначені у його документах, які додавалися до заяви про одержання ліцензії, у місячний строк після виникнення таких змін.

Ліцензіат протягом строку дії ліцензії забезпечує зберігання у паперовому та/або електронному вигляді документів:

які використовувалися (складалися) під час надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

копії яких подавалися органу ліцензування;

які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування.

Ліцензіат зобов’язаний забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Про припинення (планове та/або позапланове) провадження господарської діяльності за будь-яким місцем її провадження ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування у день припинення діяльності.

Про відновлення провадження господарської діяльності ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування до дня відновлення діяльності.

Роботи з монтажу систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень виконуються відповідно до затвердженої проектної документації.

Монтаж систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень на об’єктах, де система пожежної сигналізації встановлена, здійснюється після проведення їх перевірки. У разі коли система пожежної сигналізації перебуває у неробочому стані, монтаж інших систем здійснюється після відновлення її працездатності.

Системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів та/або нормативних документів технічного характеру.

Ліцензіат, що виконує роботи з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень:

забезпечує працездатність систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень;

своєчасно виконує роботи з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень;

виконує роботи з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень за умови тимчасового припинення спостерігання за ними та своєчасно повідомляє суб’єкту, що здійснює спостерігання за такими системами, про початок та закінчення робіт.

Виконання робіт з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень, які експлуатуються, здійснюється після їх перевірки.

Вимоги щодо виконання робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протидимного захисту

Кадрові вимоги

18. Керівник робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протидимного захисту повинен мати:

вищу освіту за однією із спеціальностей у галузях знань “Архітектура та будівництво”, “Цивільна безпека” (за спеціальностями “Цивільна безпека”, “Пожежна безпека”), “Автоматизація та приладобудування”, “Електроніка та телекомунікації”, “Електрична інженерія”;

стаж роботи за цим видом робіт не менше трьох років або в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю “Пожежна безпека”) не менше п’яти років.

19. Виконавці робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протидимного захисту повинні відповідати таким вимогам:

монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту та аспірації - не нижче 4-го розряду (для робіт з монтажу систем протидимного захисту);

електромонтер охоронно-пожежної сигналізації (електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання, електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку, монтажник радіоелектронної апаратури та приладів) - не нижче 3-го розряду;

налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики) - не нижче 4-го розряду.

Кількість виконавців робіт з монтажу систем протидимного захисту повинна становити не менше трьох осіб, а робіт з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) таких систем - не менше двох осіб.

Технологічні вимоги щодо наявності матеріально-технічної бази

20. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити наявність:

приладів для вимірювання сили електричного струму, опору, напруги, захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр, тестер);

приладів для проведення аеродинамічних випробувань (комбінований приймач тиску, приймач повного тиску, електронний анемометр, електронний психрометр, диференційний манометр);

пристрою для проведення перевірки системи пожежної сигналізації (імітатор тепла та диму).

Організаційні вимоги

21. Ліцензіат зобов’язаний листом повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, що зазначені у його документах, які додавалися до заяви про одержання ліцензії, у місячний строк після виникнення таких змін.

Ліцензіат протягом строку дії ліцензії забезпечує зберігання у паперовому та/або електронному вигляді документів:

які використовувалися (складалися) під час надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

копії яких подавалися органу ліцензування;

які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування.

Ліцензіат зобов’язаний забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Про припинення (планове та/або позапланове) провадження господарської діяльності за будь-яким місцем її провадження ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування у день припинення діяльності.

Про відновлення провадження господарської діяльності ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування до дня відновлення діяльності.

Роботи з монтажу систем протидимного захисту виконуються відповідно до затвердженої проектної документації.

Монтаж систем протидимного захисту на об’єктах, де така система встановлена, здійснюється після проведення її перевірки. У разі коли система пожежної сигналізації перебуває у неробочому стані, монтаж системи здійснюється після відновлення її працездатності.

Системи протидимного захисту повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів та/або нормативних документів технічного характеру.

Ліцензіат, що виконує роботи з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протидимного захисту:

забезпечує працездатність систем протидимного захисту;

своєчасно виконує роботи з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протидимного захисту;

виконує роботи з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протидимного захисту за умови тимчасового припинення спостерігання за ними та своєчасно повідомляє суб’єкту, що здійснює спостерігання за такими системами, про початок та закінчення робіт.

Виконання робіт з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протидимного захисту, які експлуатуються, здійснюється після їх перевірки.

Вимоги щодо виконання робіт із спостерігання за системами протипожежного захисту

Кадрові вимоги

22. Керівник робіт із спостерігання за системами протипожежного захисту повинен мати:

вищу освіту за однією із спеціальностей у галузях знань “Цивільна безпека” (за спеціальностями “Цивільна безпека”, “Пожежна безпека”), “Автоматизація та приладобудування”, “Електроніка та телекомунікації”, “Електрична інженерія”;

стаж роботи із спостерігання за системами протипожежного захисту чи з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протипожежного захисту не менше трьох років або в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю “Пожежна безпека”) не менше п’яти років.

23. Виконавці робіт із спостерігання за системами протипожежного захисту повинні відповідати таким вимогам:

інженер повинен мати вищу освіту за однією із спеціальностей у галузі знань “Інформаційні технології”, “Автоматизація та приладобудування”. Допускається залучення інженера на підставі цивільно-правового договору;

наявність чотирьох диспетчерів або операторів для цілодобового чергування в центрі приймання тривожних сповіщень (якщо до пульту пожежного спостерігання підключено більше 300 об’єктів, не менше восьми диспетчерів або операторів - по два диспетчери та/або оператори на зміну);

наявність двох електромонтерів охоронно-пожежної сигналізації (електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання, електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку, монтажник радіоелектронної апаратури та приладів) не нижче 3-го розряду для чергування та аварійного виїзду.

На підставі цивільно-правового договору може здійснюватися спостерігання за системами протипожежного захисту об’єктів диспетчерами або операторами інших ліцензіатів, які мають технічно сумісні центри приймання тривожних сповіщень.

Технологічні вимоги щодо наявності матеріально-технічної бази

24. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити наявність:

центрів приймання тривожних сповіщень, в яких обладнані приміщення для розміщення персоналу (керівників пульта, інженерно-технічних працівників, диспетчерів або операторів) та акумуляторного і комп’ютерного обладнання, побутова кімната і санвузол;

пультів пожежного спостерігання (устатковання для індикації центрів приймання тривожних сповіщень та програмне забезпечення);

засобів для аудіозапису, які забезпечують запис телефонних та радіопереговорів з їх подальшою архівацією і збереженням протягом одного місяця;

приладів для вимірювання сили електричного струму, опору, напруги, захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр, осцилограф, частотомір, тестер).

Приміщення операторного залу центру приймання тривожних сповіщень, де розташовані робочі місця диспетчерів або операторів, повинні бути обмежені для доступу сторонніх осіб та забезпечуються природним, штучним та аварійним освітленням, природною вентиляцію, основним та резервним джерелом електроживлення, обладнуються стаціонарним телефонним зв’язком, захисним заземленням та пристроями для блискавкозахисту, пожежною сигналізацією та вогнегасниками.

Організаційні вимоги

25. Ліцензіат зобов’язаний листом повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, що зазначені у його документах, які додавалися до заяви про одержання ліцензії, у місячний строк після виникнення таких змін.

Ліцензіат протягом строку дії ліцензії забезпечує зберігання у паперовому та/або електронному вигляді документів:

які використовувалися (складалися) під час надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

копії яких подавалися органу ліцензування;

які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування.

Ліцензіат зобов’язаний забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Про припинення (планове та/або позапланове) провадження господарської діяльності за будь-яким місцем її провадження ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування у день припинення діяльності.

Про відновлення провадження господарської діяльності ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування до дня відновлення діяльності.

Роботи з підключення систем протипожежного захисту об’єктів до пультів пожежного спостерігання виконуються на підставі проектної документації та після проведення перевірки таких систем.

Роботи із спостерігання за системами протипожежного захисту виконуються на об’єктах, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем яких здійснюється з урахуванням особливостей виконання таких робіт.

У разі припинення виконання робіт з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протипожежного захисту об’єктів, за якими здійснюється спостерігання, ліцензіат, який здійснює спостерігання, письмово повідомляє замовнику робіт про можливість припинення такого спостерігання. У разі коли протягом 30 календарних днів з моменту одержання письмового повідомлення підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) не поновлено, ліцензіат припиняє здійснювати спостерігання за системою протипожежного захисту об’єкта і протягом трьох робочих днів письмово повідомляє про це замовнику робіт.

Вимоги щодо провадження робіт з технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяних, водопінних, порошкових, газових вогнегасників)

Кадрові вимоги

26. Керівник робіт з технічного  обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяних, водопінних, порошкових, газових вогнегасників) повинен мати:

вищу освіту за однією із спеціальностей у галузях знань “Архітектура та будівництво”, “Цивільна безпека” (за спеціальностями “Цивільна безпека”, “Пожежна безпека”), “Механічна інженерія”;

стаж роботи за цим видом робіт не менше трьох років або в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю “Пожежна безпека”) не менше п’яти років.

Кількість виконавців робіт повинна становить не менше двох осіб.

Технологічні вимоги щодо наявності матеріально-технічної бази

27. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити наявність:

виробничих приміщень (приміщень для приймання та зберігання вогнегасників з метою проведення їх технічного обслуговування, а також для зарядження, фарбування, складення та проведення перевірки вогнегасників);

складських приміщень для зберігання вогнегасних речовин, вогнегасників після проведення їх технічного обслуговування;

верстата для розбирання та складення вогнегасників;

стенда для миття та очищення вогнегасників;

стенда для гідравлічних випробувань корпусів вогнегасників;

стенда для пневматичних випробувань запірно-пускових пристроїв;

зарядної станції для порошкових та газових вогнегасників;

фарбувальної камери;

компресора.

Приміщення для технічного обслуговування вогнегасників обладнуються припливно-витяжною вентиляцією, санітарно-технічним обладнанням, природним та/або штучним освітленням, первинними засобами пожежогасіння і комплектами засобів для надання першої медичної допомоги та індивідуальними засобами захисту органів дихання.

Складські приміщення для зберігання вогнегасних речовин обладнуються опаленням та припливно-витяжною вентиляцією.

Організаційні вимоги

28. Ліцензіат зобов’язаний листом повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, що зазначені у його документах, які додавалися до заяви про одержання ліцензії, у місячний строк після виникнення таких змін.

Ліцензіат протягом строку дії ліцензії забезпечує зберігання у паперовому та/або електронному вигляді документів:

які використовувалися (складалися) під час надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

копії яких подавалися органу ліцензування;

які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування.

Ліцензіат зобов’язаний забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Про припинення (планове та/або позапланове) провадження господарської діяльності за будь-яким місцем її провадження ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування у день припинення діяльності.

Про відновлення провадження господарської діяльності ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування до дня відновлення діяльності.

Технічному обслуговуванню підлягають тільки ті вогнегасники, що мають сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання.

Під час технічного обслуговування вогнегасників використовуються тільки ті вогнегасні речовини, деталі та складові частини, що зазначені в технічній документації.

За результатами виконання робіт складається акт приймання-передачі вогнегасників, у якому зазначаються найменування та місцезнаходження виконавця і замовника робіт, перелік виконаних робіт.

Вимоги щодо виконання робіт з вогнезахисту (вогнезахисного просочування глибокого чи поверхневого, вогнезахисного обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисного заповнення)

Кадрові вимоги

29. Керівник робіт з вогнезахисту (вогнезахисного просочування глибокого чи поверхневого, вогнезахисного обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисного заповнення) повинен мати:

вищу освіту за однією із спеціальностей у галузях знань “Архітектура та будівництво”, “Цивільна безпека” (за спеціальностями “Цивільна безпека”, “Пожежна безпека”);

стаж роботи за цим видом робіт не менше трьох років або в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю “Пожежна безпека”) не менше п’яти років.

30. Виконавці робіт з вогнезахисту (вогнезахисного просочування глибокого чи поверхневого, вогнезахисного обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисного заповнення) повинні мати:

для виконання робіт з вогнезахисного просочування глибокого чи поверхневого, вогнезахисного обробляння (фарбування, штукатурення) - маляра (штукатура) не нижче 3-го розряду;

для виконання робіт з вогнезахисного обробляння (обмотування, облицювання), вогнезахисного заповнення - робітника не нижче 3-го розряду.

Кількість виконавців таких робіт визначається згідно з відповідним регламентом робіт з вогнезахисту і повинна становити не менше двох осіб.

Технологічні вимоги щодо наявності матеріально-технічної бази

31. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити наявність:

виробничого та/або складського приміщення для використання та зберігання вогнезахисних засобів;

ваг товарних для зважування до 100 кілограмів;

приладів для визначення вологості деревини (електронний вологомір), показників концентрації водневих іонів (pH-метр), густини (ареометр), температури (термометр);

приладів для визначення товщини покриву (електронний товщиномір, мікрометр, штангенциркуль);

обладнання, устатковання та приладів відповідно до регламентів робіт з вогнезахисту для вогнезахисних засобів у частині їх застосування.

Організаційні вимоги

32. Ліцензіат зобов’язаний листом повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, що зазначені у його документах, які додавалися до заяви про одержання ліцензії, у місячний строк після виникнення таких змін.

Ліцензіат протягом строку дії ліцензії забезпечує зберігання у паперовому та/або електронному вигляді документів:

які використовувалися (складалися) під час надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

копії яких подавалися органу ліцензування;

які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування.

Ліцензіат зобов’язаний забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Про припинення (планове та/або позапланове) провадження господарської діяльності за будь-яким місцем її провадження ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування у день припинення діяльності.

Про відновлення провадження господарської діяльності ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування до дня відновлення діяльності.

Вимоги щодо надання послуг протипожежного призначення

Кадрові вимоги

33. Надавачі послуг протипожежного призначення повинні мати:

вищу освіту за спеціальністю “Пожежна безпека”;

стаж роботи в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю “Пожежна безпека”) не менше п’яти років.

Технологічні вимоги щодо наявності матеріально-технічної бази

34. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити наявність комп’ютера та принтера.

Організаційні вимоги

35. Ліцензіат зобов’язаний листом повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, що зазначені у його документах, які додавалися до заяви про одержання ліцензії, у місячний строк після виникнення таких змін.

Ліцензіат протягом строку дії ліцензії забезпечує зберігання у паперовому та/або електронному вигляді документів:

які використовувалися (складалися) під час надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

копії яких подавалися органу ліцензування;

які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування.

Ліцензіат зобов’язаний забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Про припинення (планове та/або позапланове) провадження господарської діяльності за будь-яким місцем її провадження ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування у день припинення діяльності.

Про відновлення провадження господарської діяльності ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування до дня відновлення діяльності.

За результатами оцінки протипожежного стану визначається відповідність новоутворених підприємств та об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) вимогам правил пожежної безпеки.


Додаток 1

до Ліцензійних умов

ЗАЯВА

про одержання ліцензії


Додаток 2

до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ

про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження заявленого виду господарської діяльності

_________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання)

_________________________________________________________________

(вид робіт та послуг протипожежного призначення)

1. Відомості про наявність адміністративних, виробничих, складських приміщень:

Порядковий номер

Місцезнаходження приміщення

Призначення приміщення

Дата та номер документа, на підставі якого дозволено експлуатувати, використовувати за призначенням приміщення

2. Відомості про наявність оргтехніки, обладнання, пристроїв, вимірювального обладнання та засобів вимірювальної техніки: 

Порядковий номер

Найменування оргтехніки, обладнання, пристроїв, вимірювального обладнання та засобів вимірювальної техніки

Кількість

Рік виготов

лення

Нормативний строк роботи

Документ, що підтверджує право власності або користування

Дата останнього технічного обстеження (повірки, калібрування) та найменування організації, що його проводила

Здобувач ліцензії

____________

(підпис)

__________________________

(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

МП (за наявності)


Додаток 3

до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ

про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців) за окремими посадами

_______________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання)

________________________________________________

(вид робіт та послуг протипожежного призначення)

Відомості про наявність працівників:

Порядковий номер

Керівник/

виконавець робіт

Найменування посади згідно із штатним розкладом

Прізвище, ім’я,

по батькові працівника

Освіта (який навчальний заклад закінчив і коли, напрям підготовки, спеціальність, професія)

Стаж роботи за заявленим видом господарської діяльності

Кваліфікаційні розряди

Здобувач ліцензії

____________

(підпис)

_________________________

(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

МП (за наявності)


Додаток 4

до Ліцензійних умов

ОПИС ДОКУМЕНТІВ


Додаток 5

до Ліцензійних умов

ЖУРНАЛ

обліку виконаних робіт протипожежного призначення

_________________________________________________

(найменування виду робіт*)

Порядковий номер

Найменування та місцезнаходження об’єкта, на якому виконувалися роботи

Найменування замовника робіт

Тип пожежної автоматики**

Найменування пожежних приймально-контрольних приладів та їх кількість

Дата та номер документа щодо виконання робіт

Примітка

__________

* Журнал ведеться для обліку робіт з монтажу систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних), пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень, протидимного захисту.

** Зазначається окремо за кожним видом систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних), пожежної сигналізації (адресної, неадресної), оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень, протидимного захисту.


Додаток 6

до Ліцензійних умов

ЖУРНАЛ

обліку виконаних робіт протипожежного призначення

_________________________________________________

(найменування виду робіт*)

Порядковий номер

Найменування та місцезнаходження об’єкта, на якому виконувалися роботи

Найменування замовника робіт

Тип пожежної автоматики**

Дата початку виконання робіт, номер договору

Дата припинення виконання робіт

Примітка

__________

* Журнал ведеться для обліку робіт з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних), пожежної сигналізації, протидимного захисту, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень.

** Зазначається окремо за кожним видом систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних), пожежної сигналізації (адресної, неадресної), оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень, протидимного захисту.


Додаток 7

до Ліцензійних умов

ЖУРНАЛ

обліку виконаних робіт протипожежного призначення

_________________________________________________

(найменування виду робіт*)

Порядковий номер

Найменування та місцезнаходження об’єкта

Дата на номер договору про здійснення спостерігання

Тип пожежної автоматики, що передає тривожні сповіщення**

Дата припинення  спостерігання за системами протипожежного захисту об’єкта

Примітка

__________

* Журнал ведеться для обліку робіт із спостерігання за системами протипожежного захисту.

** Зазначається окремо за кожним видом систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних), пожежної сигналізації (адресної, неадресної), протидимного захисту.


Додаток 8

до Ліцензійних умов

ЖУРНАЛ

обліку виконаних робіт протипожежного призначення

__________________________________________________

(найменування виду робіт*)

Порядковий номер

Найменування та місцезнаходження об’єкта, на якому виконувалися роботи

Найменування замовника робіт

Найменування та загальна площа поверхні конструкцій, виробів, матеріалів, що оброблялися**

Найменування та кількість використаного вогнезахисного засобу**

Дата та номер  документа щодо виконання робіт

Примітка

__________

* Журнал ведеться для обліку робіт з вогнезахисту (вогнезахисного просочування глибокого чи поверхневого, вогнезахисного обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисного заповнення).

** Зазначається окремо за кожним видом конструкцій, виробів, матеріалів, що оброблялися (колони, ферми, плити перекриття, кабелі, повітропроводи, проходки, дерев’яні елементи горищних покриттів, завіси, декорації тощо).


Додаток 9

до Ліцензійних умов

ЖУРНАЛ

обліку наданих послуг протипожежного призначення

______________________________________________

(найменування виду послуг)

Порядковий номер

Найменування та місцезнаходження об’єкта

Найменування замовника послуги

Дата та номер висновку щодо результатів оцінки протипожежного стану

Примітка

Додаток 10

до Ліцензійних умов

ЖУРНАЛ

обліку виконаних робіт протипожежного призначення

__________________________________________________

(найменування виду робіт*)

Порядковий номер

Дата подання вогнегасників для технічного обслуговування

Найменування і місцезнаходження замовника робіт

Дата та номер договору про технічне обслуговування

Тип первинного засобу пожежогасіння

Кількість первинних засобів пожежогасіння, заводський номер (за наявності)

Результати оцінки технічного стану вогнегасників, поданих для технічного обслуговування

Перелік виконаних робіт

Дата та номер акта виконаних робіт

Підпис замовника робіт, що отримав вогнегасники

Примітка

__________

* Журнал ведеться для обліку робіт з технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники).


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 листопада 2016 р. № 852

ПЕРЕЛІК

послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню

1. Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних).

2. Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень.

3. Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем протидимного захисту.

4. Спостерігання за системами протипожежного захисту.

5. Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники).

6. Вогнезахист (вогнезахисне просочування глибоке чи поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення).

7. Оцінка (експертиза) протипожежного стану новоутворених підприємств та об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин).

__________

Примітка.

Ліцензуванню підлягають роботи з монтажу систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних), систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень, систем протидимного захисту на об’єктах будівництва IV і V категорій складності у разі відсутності ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорії складності, виданої Держархбудінспекцією на такий вид робіт.

Документи та файли

Сигнальний документ — f462542n352.doc
Сигнальний документ — f462542n353.doc

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 23 листопада 2016 р. № 852 "Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення". Кабінет Міністрів України. 2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 23 листопада 2016 р. № 852 "Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення". 2016

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -