ПОСТАНОВА від 28 листопада 2018 р. № 1010 "Деякі питання професійної атестації за професією “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”". 2018

Інформація актуальна на 06.12.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 листопада 2018 р.

№ 1010

Київ

Деякі питання професійної атестації за професією “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”

Відповідно до частини п’ятої статті 18 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок здійснення професійної атестації за професією “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”;

критерії, яким повинні відповідати підприємства, установи, організації, що здійснюють професійну атестацію за професією “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд.

37


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 листопада 2018 р. № 1010

ПОРЯДОК

здійснення професійної атестації за професією “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення професійної атестації фізичних осіб на відповідність кваліфікаційним вимогам професії “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)” (далі - професійна атестація).

2. Терміни та поняття, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

заявник - особа, що подала заяву про здійснення професійної атестації до органу із сертифікації персоналу за професією “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”;

кандидат - заявник, допущений до професійної атестації відповідно до вимог цього Порядку;

кваліфікаційні вимоги професії “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)” (далі - кваліфікаційні вимоги професії) - сукупність знань, вмінь і практичних навичок, необхідних для провадження професійної діяльності за професією “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)” відповідно до переліку основних робіт і кваліфікаційних вимог, встановлених до професії “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)” у розділі 5 випуску 87 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (наказ Мінрегіону від 14 лютого 2012 р.

№ 56) (далі - Довідник) або відповідному професійному стандарті;

кваліфікаційний сертифікат (далі - сертифікат) - документ, що виданий відповідно до вимог цього Порядку та підтверджує відповідність компетентності особи, якій його видано, кваліфікаційним вимогам професії;

орган із сертифікації персоналу за професією “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)” (далі - орган сертифікації) - підприємство, установа, організація, що відповідає встановленим критеріям та здійснює сертифікацію персоналу за професією “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)” відповідно до вимог міжнародних та національних стандартів, які регламентують діяльність органів із сертифікації персоналу;

професійна атестація - процедура сертифікації персоналу на відповідність кваліфікації кандидата вимогам, що висуваються до працівника, який повинен проваджувати діяльність за професією “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”, що вимагає спеціальних знань, підготовки та досвіду, відповідно до цього Порядку;

професійний стандарт - це вимоги до компетентностей працівників, що є основою для формування професійних кваліфікацій “менеджера (управителя) житлового будинку (групи будинків)”, затверджених в установленому порядку Мінрегіоном;

реєстр сертифікатів - інформація про документи з присудження професійних кваліфікацій, виданих органом сертифікації, що містить інформацію про атестовану особу і статус сертифіката та розміщується у відкритому доступі на веб-сайті органу сертифікації;

реєстр атестованих осіб - узагальнений перелік осіб, які пройшли професійну атестацію за професією “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”, що ведеться і розміщується у відкритому доступі на офіційному веб-сайті Мінрегіону;

стаж роботи за фахом - досвід роботи за трудовим договором або надання послуг за цивільно-правовим договором підприємству, установі, організації у сфері житлово-комунальних послуг, зокрема утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та/або управління багатоквартирним будинком чи підприємницька діяльність за видами економічної діяльності “комплексне обслуговування об’єктів” та/або “управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту”.

3.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про житлово-комунальні послуги”, “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”, “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про професійний розвиток працівників”.

4. Професійна атестація здійснюється як первинна та повторна професійна атестація (переатестація).

Первинна професійна атестація передбачена для осіб, які вперше проходять процедуру професійної атестації.

Повторна професійна атестація (переатестація) передбачає здійснення професійної атестації для осіб, які мають сертифікат за результатами здійснення первинної професійної атестації, строк дії якого закінчується/закінчився.

5. До первинної професійної атестації допускаються заявники, що надали документальне підтвердження існування підстав для її проходження відповідно до вимог, встановлених до професії “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)” у Довіднику або відповідному професійному стандарті.

6. Орган сертифікації затверджує схему атестації (сертифікації) за професією “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”, яка повинна забезпечити процедуру сертифікації працівників на відповідність їх компетентностей у повному обсязі переліку основних робіт і кваліфікаційних вимог, встановлених до професії “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)” у Довіднику або відповідному професійному стандарті.

7. Професійна атестація здійснюється за такими етапами:

1) подання заявником заяви про здійснення професійної атестації (далі - заява);

2) розгляд заяви та документів, наданих заявником, та прийняття рішення про здійснення або відмову у здійсненні професійної атестації;

3) проведення оцінки компетентності кандидата;

4) прийняття рішення про видачу сертифіката або вмотивовану відмову в цьому;

5) оформлення та видача сертифіката.

8. Заявник подає органу сертифікації:

заяву, в якій зазначає свої прізвище, ім’я, по батькові, контактні дані;

згоду або відмову в наданні згоди на обробку, використання, поширення персональних даних та доступ до його персональних даних третім особам;

іншу інформацію згідно з формою, що затверджується органом сертифікації.

9. До заяви додаються:

1) копія паспорта;

2) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

3) копія (копії) документа (документів) про освіту, в тому числі післядипломну (якщо застосовується);

4) копії документів, що підтверджують стаж роботи за фахом (якщо застосовується).

10. Заява разом з доданими до неї документами приймається за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів.

11. У разі зміни відомостей, зазначених у поданих відповідно до пункту 9 цього Порядку документах, заявник зобов’язаний протягом 10 робочих днів письмово повідомити про це органу сертифікації. До такого повідомлення додаються копії відповідних документів.

12. Орган сертифікації розглядає подані документи та не пізніше ніж протягом 10 днів з дня подання заяви приймає рішення про здійснення професійної атестації або про відмову у її здійсненні.

13. Підставою для відмови у здійсненні професійної атестації є:

ненадання документального підтвердження існування підстав для проходження професійної атестації на відповідність заявника кваліфікаційним вимогам, встановленим до професії “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)” у Довіднику або відповідному професійному стандарті;

неподання/подання не у повному обсязі документів, зазначених у пункті 9 цього Порядку;

подання недостовірної інформації.

14. Процедура здійснення професійної атестації повинна бути завершена у строк не більш як 30 днів з моменту прийняття рішення про здійснення професійної атестації.

15. Професійна атестація здійснюється на платній основі. Вартість робіт (послуг) та порядок внесення плати за здійснення професійної атестації визначаються на договірних засадах.

16. Оцінка компетентності кандидата проводиться шляхом кваліфікаційного іспиту, порядок та умови проведення якого визначаються схемою сертифікації органу сертифікації.

17. Завдання для іспиту повинні включати теоретичну та практичну складові, які розробляються з урахуванням кваліфікаційної характеристики за професією “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”, встановленої у Довіднику або відповідному професійному стандарті (за наявності). Зразки завдання для іспиту розміщуються на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

18. У разі успішного складення кваліфікаційного іспиту орган сертифікації приймає рішення про видачу сертифіката.

19. У разі нескладення кандидатом кваліфікаційного іспиту орган сертифікації приймає рішення про відмову у видачі сертифіката.

20. Орган сертифікації видає кандидату сертифікат протягом 10 днів з дня прийняття рішення про його видачу за формою згідно з додатком.

21. Строк дії сертифіката, виданого за результатами первинної професійної атестації, становить три роки.

22. Орган сертифікації протягом 10 днів з дня прийняття рішення про видачу сертифіката вносить інформацію до реєстру сертифікатів, виданих органом сертифікації, відповідно до пункту 23 цього Порядку та подає Мінрегіону інформацію відповідно до пункту 24 цього Порядку для внесення до реєстру атестованих осіб.

23. До реєстру сертифікатів органом сертифікації вноситься така інформація:

1) ідентифікаційний номер сертифіката;

2) дата видачі та строк дії сертифіката;

3) прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видано сертифікат;

4) відомості про видачу дубліката сертифіката;

5) відомості про анулювання сертифіката.

24. До реєстру атестованих осіб вноситься така інформація:

1) прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видано сертифікат;

2) місце роботи на дату отримання сертифіката (за наявності);

3) ідентифікаційний номер сертифіката;

4) орган сертифікації, що видав сертифікат (повне найменування та код згідно з ЄДРПОУ);

5) місцезнаходження органу сертифікації, що видав сертифікат.

25. У разі зміни відомостей щодо атестованої особи та/або її кваліфікаційного сертифіката орган сертифікації повідомляє про зміни, що відбулися, та надає відповідні дані до Мінрегіону не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня отримання відомостей про такі зміни.

26. Підставою для здійснення повторної професійної атестації (переатестації) є закінчення строку дії сертифіката.

27. Для здійснення повторної професійної атестації (переатестації) подається заява, до якої додаються документи, визначені у пункті 9 цього Порядку, а також копія раніше виданого сертифіката та документів, що підтверджують стаж роботи не менше 2,5 року протягом строку його дії (у разі наявності). Заява про здійснення повторної професійної атестації подається органу сертифікації не пізніше ніж за один місяць до дня закінчення строку дії попереднього сертифіката.

28. Оцінка компетентності кандидата під час повторної професійної атестації проводиться відповідно до схеми сертифікації та цього Порядку.

29. Строк дії сертифіката за результатами повторної професійної атестації (переатестації) становить три роки, а у разі підтвердження стажу роботи не менше 2,5 року протягом строку дії сертифіката за результатами первинної атестації - п’ять років. У разі видачі сертифіката за результатами повторної атестації (переатестації) до реєстру сертифікатів органом сертифікації вноситься інформація відповідно до пунктів 23 і 24 цього Порядку.

30. У разі втрати або пошкодження сертифіката орган сертифікації протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви від особи, якій було його видано, видає дублікат сертифіката, про що вносяться відомості до реєстру сертифікатів органу сертифікації. Вартість робіт (послуг) з видачі дубліката сертифіката визначається на договірних засадах.

31. Підставою для анулювання сертифіката є:

заява про анулювання сертифіката від особи, якій його видано;

закінчення строку дії сертифіката та неотримання органом сертифікації від атестованої особи заяви про повторну професійну атестацію (переатестацію);

рішення суду щодо компетентності атестованої особи, професійні дії якої призвели до негативних наслідків під час комплексного обслуговування об’єкта, яке набрало законної сили;

виявлення факту подання атестованою особою для здійснення професійної атестації недостовірних документів або інформації, що в них міститься.

32. Орган сертифікації веде облік заяв та скарг щодо застосування у професійній діяльності кваліфікаційного сертифіката особами, яким видано сертифікати, протягом усього строку їх дії.

33. Сертифікат вважається анульованим з дати прийняття органом сертифікації рішення про його анулювання. Орган сертифікації приймає рішення про анулювання сертифіката у 30-денний строк з моменту виникнення підстав для його анулювання. Відомості про анулювання сертифіката вносяться до реєстру сертифікатів органу сертифікації.

34. Орган сертифікації протягом 10 днів з дати прийняття рішення про анулювання сертифіката повідомляє про це Мінрегіону для внесення відомостей до реєстру атестованих осіб. У разі прийняття органом сертифікації рішення про анулювання сертифіката протягом п’яти робочих днів атестованій особі надсилається письмове повідомлення з наданням копії відповідного рішення, у якому зазначаються підстави для анулювання сертифіката.

35. Рішення органу сертифікації про відмову у здійсненні професійної атестації, відмову у видачі сертифіката або його анулювання може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.

36. Особа, сертифікат якої анульовано, має право повторно подати заяву не раніше ніж через 12 місяців з дня прийняття рішення про його анулювання.


Додаток

до Порядку

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 листопада 2018 р. № 1010

КРИТЕРІЇ,

яким повинні відповідати підприємства, установи, організації, що здійснюють професійну атестацію за професією “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”

1. Компетентність та спроможність підприємства, установи, організації здійснювати професійну атестацію (сертифікацію персоналу), що підтверджується акредитацією їх в Національному агентстві з акредитації на відповідність вимогам міжнародних та національних стандартів, які регламентують діяльність органів із сертифікації персоналу.

2. Наявність нормативно-методичної документації, яка визначає вимоги до проведення та оцінки результатів професійної атестації та відповідає Порядку здійснення професійної атестації працівників за професією “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 1010.

3. Відповідність схем сертифікації персоналу за професією “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)” міжнародним та національним стандартам, що регламентують діяльність органів із сертифікації персоналу, а також охоплення нею у повному обсязі переліку основних робіт і кваліфікаційних вимог, встановлених до професії “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)” у розділі 5 випуску 87 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (наказ Мінрегіону від 14 лютого 2012 р. № 56) або відповідному професійному стандарті.

4. Наявність фахівців, які залучаються до процедури здійснення професійної атестації за професією “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”, що провадять трудову діяльність у сфері:

житлово-комунального господарства (вища освіта, обіймання керівної посади не менше п’яти років);

вищої освіти (вища освіта не нижче другого (магістерський) або третього (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівня);

оцінювання персоналу, присудження (визнання) професійних кваліфікацій (вища освіта, досвід роботи в органах сертифікації (оцінювання, присудження, визнання) не менше двох років).

5. Наявність приміщення та/або підтвердження можливості задовольнити потреби у приміщенні, яке відповідає вимогам та умовам здійснення професійної атестації (сертифікації персоналу).

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 28 листопада 2018 р. № 1010 "Деякі питання професійної атестації за професією “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”". Кабінет Міністрів України. 2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 28 листопада 2018 р. № 1010 "Деякі питання професійної атестації за професією “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”". 2018

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -