ПОСТАНОВА від 21 лютого 2007 р. № 257 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств". 2007

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2007 р.

№ 257

Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 502 від 27.05.2013}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 878 від 26.06.2007

№ 687  від 30.07.2008

№ 283 від 24.03.2010

№ 424 від 09.06.2010

№ 968 від 07.09.2011

№ 230 від 12.03.2012

№ 256 від 28.03.2012

№ 565 від 20.06.2012

№ 502 від 27.05.2013}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1.

Утворити Міжвідомчу комісію з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств у складі згідно з додатком.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 502 від 27.05.2013}

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств, що додається.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 502 від 27.05.2013}

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 34


Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 21 лютого 2007 р. № 257

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 27 травня 2013 р.

№ 502)

СКЛАД

Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств

Перший віце-прем’єр-міністр України, голова Комісії

Радник Першого віце-прем’єр-міністра України, заступник голови Комісії

Радник Першого віце-прем’єр-міністра України, секретар Комісії

Міністр внутрішніх справ

Міністр доходів і зборів

Міністр економічного розвитку і торгівлі

Міністр закордонних справ

Міністр промислової політики

Міністр фінансів

Міністр юстиції

Голова Фонду державного майна

Голова Держземагентства

Голова Держпідприємництва

Голова ДВС

Голова Держфінінспекції

Голова Укрдержреєстру

Голова Держфінмоніторингу

Голова Нацдержслужби

Директор Департаменту юридичного забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України

Радник Прем’єр-міністра України

Радник Першого віце-прем’єр-міністра України

Заступник керівника Служби Першого віце-прем’єр-міністра України

Голова НКЦПФР (за згодою)

Голова Антимонопольного комітету (за згодою)

Голова Національного банку (за згодою)

Голова СБУ (за згодою)

Генеральний прокурор України (за згодою)

Голова Вищої ради юстиції (за згодою)

Голова Ради суддів України (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з верховенства права та правосуддя (за згодою)

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (за згодою).

{Склад в редакції Постанов КМ № 687 від 30.07.2008, № 283 від 24.03.2010, № 424 від 09.06.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 968 від 07.09.2011, № 230 від 12.03.2012, № 256 від 28.03.2012; в редакції  Постанов КМ № 565 від 20.06.2012, № 502 від 27.05.2013}


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 лютого 2007 р.

№ 257

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 27 травня 2013 р. № 502)

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу комісію з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств

1. Міжвідомча комісія з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств (далі - Комісія) є тимчасовим дорадчим органом Кабінету Міністрів України, що утворюється ним для забезпечення здійснення своїх повноважень.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій державних органів з питань захисту прав інвесторів, посилення протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств, порушенням земельного законодавства;

підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств, порушенням земельного законодавства, зокрема щодо підвищення ефективності діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у відповідній сфері;

розроблення комплексу заходів щодо захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств, порушенням земельного законодавства, забезпечення вдосконалення механізму регулювання у відповідній сфері.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади заходів щодо протидії порушенням прав інвесторів, незаконному поглинанню та захопленню підприємств, порушенням земельного законодавства;

вивчає результати діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;

забезпечує оперативний обмін між державними органами відповідною інформацією;

організовує роботу із збирання і моніторингу інформації про факти порушення прав інвесторів, незаконного поглинання та захоплення підприємств, порушення земельного законодавства;

проводить аналіз звернень та інших документів на предмет наявності ознак порушення прав інвесторів, незаконного поглинання та захоплення підприємств, порушення земельного законодавства;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції;

заслуховує на своїх засіданнях інформацію посадових осіб підприємств, установ та організацій, представників державних органів з питань, що належать до її компетенції;

інформує громадськість про факти порушення прав інвесторів, незаконного поглинання та захоплення підприємств, порушення земельного законодавства.

5. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря і членів Комісії.

Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України. Головою Комісії є Перший віце-прем’єр-міністр України.

Голова Комісії затверджує персональний склад Комісії та в разі потреби вносить до нього зміни.

У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник.

8. Голова Комісії:

організовує роботу Комісії;

скликає засідання Комісії;

затверджує проект порядку денного Комісії та вносить до нього зміни;

веде засідання Комісії;

підписує листи, звернення та інші документи, підготовлені Комісією за результатами її роботи.

9. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням голови Комісії, але не рідше ніж один раз на три місяці. Член Комісії має право ініціювати проведення позачергового засідання.

Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина членів Комісії.

10. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції і рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації Комісії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Пропозиції та рекомендації Комісії оформлюються протоколом, який підписується головуючим і копії якого надсилаються Кабінетові Міністрів України, членам Комісії, іншим заінтересованим особам протягом трьох днів після проведення засідання Комісії.

Пропозиції та рекомендації Комісії є обов’язковими до розгляду державними органами.

Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Комісія використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

Комісія має власну веб-сторінку та розділ на Урядовому порталі.

12. Опрацювання інформації, підготовку матеріалів, що підлягають розгляду на засіданні Комісії, зокрема проекту порядку денного засідання, висновків щодо питань порядку денного та відповідних проектів рішень, здійснює аналітична група, яку очолює секретар Комісії.

Положення про аналітичну групу та її персональний склад затверджує голова Комісії.

13. Організаційне, інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

{Положення в редакції Постанов КМ № 424 від 09.06.2010, № 502 від 27.05.2013}

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 21 лютого 2007 р. № 257 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств". Кабінет Міністрів України. 2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 21 лютого 2007 р. № 257 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств". 2007

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -