>>

ПОСТАНОВА від 22 лютого 2012 р. № 116 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій". 2012

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 лютого 2012 р.

№ 116

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 1108 від 28.11.2012

№ 822 від 13.11.2013

№ 125 від 30.04.2014

№ 383 від 27.08.2014

№ 602 від 19.08.2015

№ 148 від 18.02.2016}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, що додається.

2.

Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 лютого 2012 р. № 116

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій” (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 125 від 30.04.2014}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінмолодьспорт.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 822 від 13.11.2013}

Мінмолодьспорт визначає розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, які виконують програми і здійснюють заходи щодо реалізації державної політики з питань молоді (далі - розпорядники та одержувачі бюджетних коштів).

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 822 від 13.11.2013}

3.

З метою забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері бюджетні кошти спрямовуються на:

1) виплату грантів Президента України для обдарованої молоді та Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;

2) виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 148, зокрема:

здійснення всеукраїнських та міжнародних заходів, виконання яких покладено на Мінмолодьспорт;

надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям (далі - громадські організації) для виконання загальнодержавних програм і здійснення заходів щодо дітей, молоді, жінок та сім’ї;

обміни молоддю відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1016 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 100, ст. 3439), і Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1017 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 100, ст. 3440);

3) здійснення заходів з національно-патріотичного виховання відповідно до плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1400.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 148 від 18.02.2016}

4.

Програми і заходи щодо реалізації державної політики з питань молоді (далі - програми і заходи) та обміни молоддю виконуються і здійснюються розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів у порядку, встановленому Мінмолодьспортом, згідно з календарними планами, затвердженими Міністерством.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 822 від 13.11.2013; в редакції Постанови КМ № 148 від 18.02.2016}

5. Розподіл бюджетних коштів за напрямами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку, здійснюється Мінмолодьспортом згідно із затвердженими ним календарними планами та виходячи з обґрунтованої потреби в бюджетних коштах, визначеної на підставі детальних розрахунків видатків за кожною категорією витрат, діючих цін і тарифів, особливостей програм і заходів, принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання, а також з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 822 від 13.11.2013}

Розподіл бюджетних коштів, передбачених для надання фінансової підтримки громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм і здійснення заходів щодо дітей, молоді, жінок та сім’ї згідно з переліком загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї, для виконання яких молодіжним та дитячим громадським організаціям надається державна підтримка, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 778 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 56, ст. 2241), здійснюється між такими організаціями за результатами конкурсу, що організовується Мінмолодьспортом відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2917).

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 822 від 13.11.2013, № 602 від 19.08.2015; в редакції Постанови КМ № 148 від 18.02.2016}

Розподіл бюджетних коштів, передбачених для обмінів молоддю, здійснюється Мінмолодьспортом за результатами конкурсу, що організовується в порядку, встановленому Мінмолодьспортом, або інших умов, передбачених рекомендаціями Ради обмінів молоддю України та Литви, Українсько-Польської Ради обміну молоддю на виконання Угоди та Договору, зазначених в абзаці другому підпункту 2 пункту 3 цього Порядку.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 148 від 18.02.2016}

6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

1) утримання підприємств, установ та організацій;

2) виконання програм і здійснення заходів:

з метою отримання прибутку;

не передбачених на загальнодержавному чи міжнародному рівні;

{Абзац третій підпункту 2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1108 від 28.11.2012, № 383 від 27.08.2014}

які фінансуються за іншими бюджетними програмами;

за якими не виконано вимоги пункту 5 цього Порядку;

громадськими організаціями, що не забезпечують ефективного розв’язання актуальних проблем дітей, молоді, жінок та сім’ї та не містять конкретних результативних показників виконання поставлених завдань;

3) оплату посередницьких послуг.

7. Мінмолодьспорт:

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 822 від 13.11.2013}

1) перераховує на відкриті в органах Казначейства рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в обсязі, передбаченому розписом асигнувань державного бюджету, до 75 відсотків суми бюджетних коштів, визначених у затвердженому кошторисі витрат на виконання програм і здійснення заходів;

{Підпункт 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 822 від 13.11.2013}

2) приймає після проведення перевірки фінансового, підсумкового та творчого звітів про виконання  програм і здійснення заходів, а також документів громадських організацій, що підтверджують співфінансування програм і заходів в обсязі не менш як 25 відсотків загальної суми витрат за рахунок власних коштів або коштів, залучених з інших позабюджетних джерел, рішення щодо виділення решти бюджетних коштів відповідно до бюджетних зобов’язань, зареєстрованих в органах Казначейства.

{Підпункт 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 822 від 13.11.2013, № 602 від 19.08.2015}

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 125 від 30.04.2014}

9. Закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

10. У разі коли закупівля товарів і послуг здійснюється без застосування установленої законом процедури, договори про надання послуг, необхідних для виконання програм і здійснення заходів, укладаються безпосередньо з їх надавачами, а договори про оренду приміщень, оренду (експлуатацію) обладнання та оргтехніки - безпосередньо з їх власниками (балансоутримувачами).

11. Одержувачі бюджетних коштів, які виконують програми і здійснюють заходи, беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють видатки відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів.

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 лютого 2012 р. № 116

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 174 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і проведення заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 17, ст. 528).

2. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 160 і 174, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2010 р. № 475 “Питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту за деякими програмами” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 46, ст. 1504).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 229 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки програм і заходів аерокосмічного профілю серед дітей та молоді” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 18, ст. 766).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 171 “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і проведення заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 16, ст. 659).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 251 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20 ст. 828).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 478 “Про внесення зміни до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 35, ст. 1446).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2011 р. № 842 “Про внесення зміни до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2428).

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 22 лютого 2012 р. № 116 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій". Кабінет Міністрів України. 2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 22 лютого 2012 р. № 116 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій". 2012

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -