>>

ПОСТАНОВА від 18 лютого 2016 р. № 148 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України". 2016

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 лютого 2016 р.

№ 148

Київ

Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму “Молодь України” на 2016-2020 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання завдань та заходів Програми виходячи з можливостей державного бюджету.

3. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади подавати щороку до 1 лютого Міністерству молоді та спорту інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд.

73

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 лютого 2016 р. № 148

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

“Молодь України” на 2016-2020 роки

Мета програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Реалізація попередніх програм дала певні позитивні результати. Напрацьовано нові механізми підтримки молоді, що знайшли своє відображення у дорожній карті реформування молодіжної сфери. Проте існує ще багато проблем, пов’язаних з достатньо низьким рівнем економічної та громадської активності молоді. Так, за результатами соціологічного дослідження у 2015 році попри існування достатньої кількості молодіжних громадських організацій тільки 2 відсотки молоді є членами таких організацій та 6 відсотків молоді відвідують організовані ними заходи.

Залишається доволі низькою участь молоді у суспільно-політичному житті держави і формуванні політики з питань, що впливають на її життя, розвиток та вирішення нагальних проблем. Тільки 5 відсотків молодих людей брали участь в обговоренні законопроектів на державному або місцевому рівні.

Досягнення мети Програми може бути забезпечено за кількома варіантами.

Перший варіант реалізації Програми полягає у застосуванні традиційного механізму організації роботи з молоддю - на основі діючої управлінської вертикалі: центральні органи виконавчої влади - структурні підрозділи з питань молоді та спорту місцевих держадміністрацій - молодь.

Проте така модель, як правило, майже цілком орієнтована на розв’язання проблем за рахунок бюджетних коштів, нівелює управлінську роль молодіжних громадських об’єднань, обмежує активність органів місцевого самоврядування.

Другий, оптимальний варіант реалізації Програми дасть змогу досягнути мету, оскільки забезпечить:

спільну та скоординовану діяльність органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства: молодіжними та дитячими громадськими організаціями; організаціями, установами та закладами, що працюють з молоддю і волонтерами, за безпосередньою участю молоді;

підтримку соціально значущих проектів інститутів громадянського суспільства, зокрема молодіжних та дитячих громадських організацій;

посилення роботи з розвитку міжнародного молодіжного співробітництва, сприяння інтеграції молоді у світову та європейську молодіжну спільноту;

застосування кращих досягнень світової та європейської практики формування та реалізації політики у молодіжній сфері.

Такий варіант реалізації Програми ґрунтується на системі загальноєвропейських принципів: відкритості, рівності можливостей, реалістичності Програми, дієвому та відповідальному підході, а також безпосередньому залученні молоді до її виконання.

Це сприятиме:

посиленню ролі молоді у суспільно-політичному житті держави та становленню її як одного із ключових суб’єктів державної політики у молодіжній сфері;

дієвій співпраці із залученням громадянського суспільства;

органічному поєднанню в ціннісних орієнтаціях молоді громадянської позиції та патріотизму;

фінансуванню заходів з виконання Програми за рахунок державного, місцевого бюджетів, надходжень від донорських та благодійних фондів;

створенню умов для розширення соціальних гарантій молоді;

підвищенню рівня доступу молоді до якісної освіти та створенню умов для її зайнятості.

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає концентрацію зусиль на таких пріоритетних завданнях:

формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання - шляхом здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді;

здоровий спосіб життя молоді - шляхом здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;

розвиток неформальної освіти - шляхом здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, зокрема шляхом участі у волонтерській діяльності;

зайнятість молоді - шляхом створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді);

житло для молоді - шляхом створення умов для забезпечення молоді житлом;

партнерська підтримка молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб - шляхом здійснення заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді з числа внутрішньо переміщених осіб.

Процес реалізації Програми передбачає здійснення комплексу експертно-аналітичних, організаційних, впроваджувальних і підсумкових оціночних заходів із застосуванням гендерного підходу.

Координацію міжвідомчої співпраці щодо реалізації державної політики у молодіжній сфері здійснюватиме Мінмолодьспорт.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв’язання проблем та досягнення мети Програми, наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

збільшити щороку на 10 відсотків кількість молоді, залученої до програм та заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання та підвищення рівня громадянської свідомості молоді;

збільшити щороку на 4 відсотки чисельність молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я;

створити цілісну систему неформальної освіти молоді;

збільшити щороку на 50 осіб підготовку працівників, які працюють з молоддю, із залученням державних службовців молодіжної сфери і представників молодіжних громадських організацій та забезпечити видачу зазначеним працівникам відповідних сертифікатів;

забезпечити розвиток молодіжного підприємництва шляхом удосконалення існуючої нормативно-правової бази та систематизації преференцій для молодих підприємців, формування підприємницьких навичок молоді;

забезпечити надання підтримки молоді у працевлаштуванні та сприяти створенню для неї нових робочих місць;

підвищити рівень самоорганізації і самоврядування інститутів громадянського суспільства та їх осередків;

забезпечити залучення молоді до волонтерства як форми суспільно значущої діяльності вторинної зайнятості;

знизити рівень правопорушень серед молоді до 2020 року на 20 відсотків, активізувавши правову освіту та участь молоді у суспільно значущій громадській діяльності;

забезпечити ефективне виконання державних і регіональних програм з метою забезпечення молоді житлом, насамперед осіб з особливими потребами, молодих сімей, що мають у своєму складі учасників бойових дій, інвалідів війни, а також молодих сімей, один із членів якої загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини;

забезпечити інтеграцію української молоді в європейські та світові молодіжні структури;

збільшити щороку на 5 відсотків чисельність молоді, що бере участь у реалізації проектів ЄС та інших іноземних держав, зокрема програми “Erasmus +”.

Оцінка стану виконання Програми проводиться Мінмолодьспортом разом з науковими установами.

У разі потреби здійснюватимуться перегляд запланованої діяльності, пошук та впровадження більш ефективних способів розв’язання проблеми.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Видатки на виконання Програми здійснюватимуться за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 501284,68 тис.

гривень, у тому числі 210142,1 тис. гривень - за рахунок коштів державного бюджету, 277882,58 тис. гривень - місцевих бюджетів, 13260 тис. гривень - за рахунок інших джерел.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку з урахуванням можливостей державного та місцевих бюджетів під час формування їх показників.


Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 1018 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 80, ст. 2683).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 148.

3. Державний замовник - Мінмолодьспорт.

4. Керівник Програми - Міністр молоді та спорту.

5. Виконавці заходів Програми - Мінмолодьспорт, МОН, МВС, Міноборони, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Мінкультури, Мінрегіон, ДСНС, Національна академія наук, Національна академія педагогічних наук, Національна академія медичних наук, обласні та Київська міська держадміністрації.

6. Строк виконання Програми - 2016-2020 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,

тис. гривень

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

210142,1

10346,2

43109,3

48056,6

52362,9

56267,1

Місцеві бюджети

277882,58

47363,92

49201,22

54642,58

60186,85

66488,01

Інші джерела

13260

1750

2510

2750

3000

3250

_______

Усього

501284,68

59460,12

94820,52

105449,18

115549,75

126005,11


Додаток 2

до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки

Найменування завдання

Найменування

показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня)

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень

У тому числі за роками

усього

у тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

1. Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання молоді

 

 

 

 

 

 

 

проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, зборів-походів, семінарів-тренінгів, тренінгів, олімпіад, інтернет-олімпіад, змагань (зокрема комп’ютерних та їх розроблення), зборів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, зльотів, марафонів, походів, концертів та інших заходів; видання інформаційних і методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами з метою забезпечення:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість залученої молоді, осіб

377479

55260

72806

79174

82665

87574

посилення профілактики правопорушень у процесі підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспортом

51000

12000

12500

13000

13500

Мінмолодьспорт

державний бюджет

12 000

2 400

2 800

3 200

3 600

 

МВС

 

 

 

 

 

 

МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

Національною академією педагогічних наук

8260

2065

2065

2065

2065

Національна академія педагогічних наук

 

3 900

975

975

975

975

облдержадміністраціями:

облдержадміністрації:

місцеві бюджети

 

Вінницькою

25000

5000

5000

5000

5000

5000

 

Вінницька

 

165,1

24

27,84

32,3

37,46

43,5

 

Волинською

20000

2000

3000

4000

5000

6000

 

Волинська

 

200

30

35

40

45

50

 

Дніпропетровською

29000

5000

5000

6000

6000

7000

 

Дніпропетровська

 

15

2

2

3

4

4

 

Донецькою

22000

3000

4000

5000

5000

5000

 

Донецька

 

38

10

6

10

6

6

 

Житомирською

125000

25000

25000

25000

25000

25000

 

Житомирська

 

76

15

15

15

15,5

15,5

 

Закарпатською

3740

640

700

750

800

850

 

Закарпатська

 

1 110

155

185

215

255

300

 

Запорізькою

25000

3000

4000

5000

6000

7000

 

Запорізька

 

134,85

20

23

26,45

30,42

34,98

 

Івано-Франківською

7500

1000

1000

1500

2000

2000

 

Івано-Франківська

 

339

60,2

62

68,6

72

76,2

 

Київською

2350

350

410

470

530

590

 

Київська

 

187,5

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

 

Кіровоградською

3100

500

600

600

700

700

 

Кіровоградська

 

26

4

5

5

6

6

 

Луганською

 

 

 

 

 

 

 

Луганська

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівською

4500

900

900

900

900

900

 

Львівська

 

115

23

23

23

23

23

 

Миколаївською

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська

 

 

 

 

 

 

 

Одеською

2000

300

350

400

450

500

 

Одеська

 

25

5

5

5

5

5

 

Полтавською

1500

300

300

300

300

300

 

Полтавська

 

10

2

2

2

2

2

 

Рівненською

9000

1000

1000

2000

2000

3000

 

Рівненська

 

72

10

12

14

16

20

 

Сумською

25000

5000

5000

5000

5000

5000

 

Сумська

 

297,66

40

48

57,6

69,12

82,94

 

Тернопільською

1500

300

300

300

300

300

 

Тернопільська

 

125

15

20

25

30

35

 

Харківською

2000

300

350

400

450

500

 

Харківська

 

150

20

25

30

35

40

 

Херсонською

250

50

50

50

50

50

 

Херсонська

 

24

3

4

5

6

6

 

Хмельницькою

1000

200

200

200

200

200

 

Хмельницька

 

170

30

32

34

36

38

 

Черкаською

5288

800

912

1040

1185

1351

 

Черкаська

 

62,5

7,52

9,66

11,95

14,82

18,55

 

Чернівецькою

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

380

70

75

75

80

80

 

Чернігівська

 

12

2

2,2

2,4

2,6

2,8

 

Київською міськдержадміністрацією

3111

550

594

624

655

688

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

1 130,9

200

216

226,8

238,1

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

20 385,51

715,22

4 172,2

4 664,6

5 161,52

5 671,97

 

у тому числі

державний бюджет

15 900

3 375

3 775

4 175

4 575

 

 

 

місцеві бюджети

4 485,51

715,22

797,2

889,6

986,52

1 096,97

 

кількість залученої молоді, осіб

5269824

334495

1195428

1221906

1248218

1269777

формування патріотичної свідомості молоді, зокрема у навчальних закладах і молодіжному середовищі, шляхом розвитку історичної пам’яті; популяризації української культури і народних традицій; усвідомлення національної своєрідності; залучення молоді до суспільно значущої діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспортом

975260

66600

212800

224835

232545

238480

Мінмолодьспорт

державний бюджет

13 703

765

2 775

3 105

3 449

3 609

 

МОН

2800000

700000

700000

700000

700000

МОН

 

1 276

244

294

344

394

 

ДСНС

2400

600

600

600

600

ДСНС

 

600

150

150

150

150

 

Міноборони

Міноборони

 

 

Національною академією педагогічних наук

100

100

Національна академія педагогічних наук

 

297,4

297,4

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

облдержадміністрації:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

72500

14500

14500

14500

14500

14500

Вінницька

 

742,73

108

125,28

145,35

168,6

195,5

 

Волинською

 

 

 

Волинська

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровською

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

Дніпропетровська

 

70

12

14

14

14

16

 

Донецькою

77000

15000

15000

15500

15500

16000

 

Донецька

 

1 200

200

220

250

260

270

 

Житомирською

635000

127000

127000

127000

127000

127000

 

Житомирська

 

470

90

90

95

95

100

 

Закарпатською

9000

1700

1750

1800

1850

1900

 

Закарпатська

 

1 100

150

180

215

255

300

 

Запорізькою

80000

11000

13500

16500

18000

21000

 

Запорізька

 

539,39

80

92

105,8

121,67

139,92

 

Івано-Франківською

42500

8000

8000

8000

9000

9500

 

Івано-Франківська

 

1 705,8

298

308

348

371,2

380,6

 

Київською

2850

380

480

570

650

770

 

Київська

 

925

185

185

185

185

185

 

Кіровоградською

3700

500

500

700

1000

1000

 

Кіровоградська

 

34

6

6

7

7

8

 

Луганською

400

80

80

80

80

80

 

Луганська

 

15,75

3,15

3,15

3,15

3,15

3,15

 

Львівською

1000

200

200

200

200

200

 

Львівська

 

250

50

50

50

50

50

 

Миколаївською

22250

4450

4450

4450

4450

4450

 

Миколаївська

 

510

85

91

101

111

122

 

Одеською

44695

6655

7940

8975

10025

11100

 

Одеська

 

7 570

1 080

1 290

1 485

1 710

2 005

 

Полтавською

5500

1100

1100

1100

1100

1100

 

Полтавська

 

1 289

257,8

257,8

257,8

257,8

257,8

 

Рівненською

132000

19000

22900

26400

29800

33900

 

Рівненська

 

3 348

450

540

648

777

933

 

Сумською

40000

7000

7500

8000

8500

9000

 

Сумська

 

297,66

40

48

57,6

69,12

82,94

 

Тернопільською

2500

500

500

500

500

500

 

Тернопільська

 

300

50

55

60

65

70

 

Харківською

260000

40000

45000

50000

60000

65000

 

Харківська

 

396

55

66

77

88

110

 

Херсонською

250

50

50

50

50

50

 

Херсонська

 

39

5

6

8

10

10

 

Хмельницькою

80

80

 

Хмельницька

 

30

30

 

Черкаською

11237

1700

1938

2209

2519

2871

 

Черкаська

 

468,7

54,61

69,66

88,58

112,66

143,19

 

Чернівецькою

6000

1000

1100

1200

1300

1400

 

Чернівецька

 

165

27

30

33

36

39

 

Чернігівською

7500

1500

1500

1500

1500

1500

 

Чернігівська

 

2 500

450

475

500

525

550

 

Київською міськдержадміністрацією

31102

5500

5940

6237

6549

6876

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

1 413,79

250

270

283,5

297,7

312,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

41 256,22

4 781,56

7 938,29

8 566,78

9 532,9

10 436,69

 

у тому числі

державний бюджет

15 876,4

765

3 466,4

3 549

3 943

4 153

 

 

 

місцеві бюджети

25 379,82

4 016,56

4 471,89

5 017,78

5 589,9

6 283,69

 

кількість залученої молоді, осіб

529190

67435

102290

110609

120373

128483

виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до внеску національних меншин у державотворчі процеси України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспортом

114940

200

27480

28580

29130

29550

Мінмолодьспорт

державний бюджет

14 632

150

3 060

3 670

3 826

3 926

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

облдержадміністрації:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

20000

4000

4000

4000

4000

4000

Вінницька

 

137,56

20

23,2

26,92

31,22

36,22

 

Волинською

20000

2000

3000

4000

5000

6000

Волинська

 

200

30

35

40

45

50

 

Дніпропетровською

750

150

150

150

150

150

Дніпропетровська

 

8

1

1

2

2

2

 

Донецькою

36000

7000

7000

7000

7500

7500

Донецька

 

73

15

14

15

14

15

 

Житомирською

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

6500

1200

1250

1300

1350

1400

 

Закарпатська

 

600

100

110

120

130

140

 

Запорізькою

25000

3000

4000

5000

6000

7000

 

Запорізька

 

471,9

70

80,5

92,6

106,4

122,4

 

Івано-Франківською

11500

2000

2000

2500

2500

2500

 

Івано-Франківська

 

186,8

33

33,4

38

40

42,4

 

Київською

 

Київська

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

12000

2000

2000

2000

3000

3000

 

Кіровоградська

 

76

11

13

15

17

20

 

Луганською

650

130

130

130

130

130

 

Луганська

 

552,6

110,52

110,52

110,52

110,52

110,52

 

Львівською

250

50

50

50

50

50

 

Львівська

 

125

25

25

25

25

25

 

Миколаївською

500

100

100

100

100

100

 

Миколаївська

 

29

5

5

6

6

7

 

Одеською

1000

200

200

200

200

200

 

Одеська

 

25

5

5

5

5

5

 

Полтавською

500

100

100

100

100

100

 

Полтавська

 

161

32,2

32,2

32,2

32,2

32,2

 

Рівненською

160500

25575

28800

32100

35400

38625

 

Рівненська

 

7 550

1 015

1 218

1 461

1 752

2 104

 

Сумською

10000

2000

2000

2000

2000

2000

 

Сумська

 

111,62

15

18

21,6

25,92

31,1

 

Тернопільською

2500

500

500

500

500

500

 

Тернопільська

 

300

50

55

60

65

70

 

Харківською

92000

15000

17000

18000

20000

22000

 

Харківська

 

215

30

35

40

50

60

 

Херсонською

230

30

50

50

50

50

 

Херсонська

 

14

1

2

3

4

4

 

Хмельницькою

500

100

100

100

100

100

 

Хмельницька

 

65

10

10

15

15

15

 

Черкаською

13220

2000

2280

2599

2963

3378

 

Черкаська

 

245,95

28,27

36,19

46,32

59,28

75,89

 

Чернівецькою

 

Чернівецька

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

650

100

100

150

150

150

 

Чернігівська

 

280

50

53

56

59

62

 

Київською міськдержадміністрацією

 

 

 

 

 

 

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

26 059,43

1 806,99

4 975,01

5 901,16

6 420,54

6 955,73

 

у тому числі

державний бюджет

14 632

150

3 060

3 670

3 826

3 926

 

 

 

місцеві бюджети

11 427,43

1 656,99

1 915,01

2 231,16

2 594,54

3 029,73

 

кількість залученої молоді, осіб

258668

43930

47648

51600

55520

59970

формування бережливого ставлення до навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспортом

3000

300

600

900

1200

Мінмолодьспорт

державний бюджет

2 425

400

600

700

725

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністрації:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

20000

4000

4000

4000

4000

4000

 

Вінницька

 

206,27

30

34,8

40,37

46,8

54,3

 

Волинською

20000

2000

3000

4000

5000

6000

 

Волинська

 

200

30

35

40

45

50

 

Дніпропетровською

10000

2000

2000

2000

2000

2000

 

Дніпропетровська

 

93

18

18

19

19

19

 

Донецькою

22500

4000

4000

4500

5000

5000

 

Донецька

 

160

25

30

32

35

38

 

Житомирською

25000

5000

5000

5000

5000

5000

 

Житомирська

 

29

5

5

6

6

7

 

Закарпатською

2500

400

450

500

550

600

 

Закарпатська

 

690

110

120

130

150

180

 

Запорізькою

35000

5500

6000

7000

7500

9000

 

Запорізька

 

134,85

20

23

26,45

30,42

34,98

 

Івано-Франківською

5500

500

1000

1000

1500

1500

 

Івано-Франківська

 

152,2

27,2

28,6

30,6

32

33,8

 

Київською

15970

2180

2620

3170

3620

4380

 

Київська

 

175

35

35

35

35

35

 

Кіровоградською

 

Кіровоградська

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганською

 

Луганська

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівською

250

50

50

50

50

50

 

Львівська

 

110

22

22

22

22

22

 

Миколаївською

1500

300

300

300

300

300

 

Миколаївська

 

116

19

20

23

25

29

 

Одеською

10000

2000

2000

2000

2000

2000

 

Одеська

 

20

4

4

4

4

4

 

Полтавською

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

Полтавська

 

40

8

8

8

8

8

 

Рівненською

 

Рівненська

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумською

25000

5000

5000

5000

5000

5000

 

Сумська

 

111,62

15

18

21,6

25,92

31,1

 

Тернопільською

10000

2000

2000

2000

2000

2000

 

Тернопільська

 

200

30

35

40

45

50

 

Харківською

11200

1500

2000

2200

2500

3000

 

Харківська

 

180

25

30

35

40

50

 

Херсонською

1000

200

200

200

200

200

 

Херсонська

 

14

1

2

3

4

4

 

Хмельницькою

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

Хмельницька

 

10

2

2

2

2

2

 

Черкаською

1322

200

228

260

296

338

 

Черкаська

 

301,1

34,61

44,3

56,7

72,58

92,91

 

Чернівецькою

 

Чернівецька

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

650

100

100

150

150

150

 

Чернігівська

 

30

5

5,50

6

6,50

7

 

Київською міськдержадміністрацією

28276

5000

5400

5670

5954

6252

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

1 130,9

200

216

226,8

238,1

250

 

 

 

Разом

 

6 528,94

665,81

1 136,2

1 407,52

1 592,32

1 727,09

 

у тому числі

державний бюджет

2 425

400

600

700

725

 

 

 

місцеві бюджети

4 103,94

665,81

736,2

807,52

892,32

1 002,09

 

кількість залученої молоді, осіб

747103

121930

143786

150877

160906

169604

підтримки ініціатив молоді та її інноваційного потенціалу, створення умов для творчого і духовного розвитку молоді, її інтелектуального самовдосконалення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспортом

35741

2000

8290

8291

8380

8780

Мінмолодьспорт

державний бюджет

4 300

200

800

1 000

1 100

1 200

 

МОН

25584

 

6396

6396

6396

6396

МОН

 

46 880

 

11 720

11 720

11 720

11 720

 

Мінкультури

2560

 

560

620

670

710

Мінкультури

 

1 192

 

270

288

306

328

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністрації:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

25000

5000

5000

5000

5000

5000

 

Вінницька

 

770,22

112

129,92

150,7

174,8

202,8

 

Волинською

20000

2000

3000

4000

5000

6000

 

Волинська

 

200

30

35

40

45

50

 

Дніпропетровською

26550

5350

5300

5300

5300

5300

 

Дніпропетровська

 

25,6

5,6

5

5

5

5

 

Донецькою

28900

5500

5700

5700

6000

6000

 

Донецька

 

285

50

55

60

60

60

 

Житомирською

77000

15000

15000

15000

16000

16000

 

Житомирська

 

1 120

220

220

220

230

230

 

Закарпатською

11000

2100

2150

2200

2250

2300

 

Закарпатська

 

2 085

300

330

400

480

575

 

Запорізькою

90000

13000

16000

18000

20500

22500

 

Запорізька

 

767,51

125

137,75

151,1

167,9

185,76

 

Івано-Франківською

14000

2000

2500

2500

3000

4000

 

Івано-Франківська

 

577,8

105,2

90,6

127

113

142

 

Київською

1100

120

170

220

270

320

 

Київська

 

900

180

180

180

180

180

 

Кіровоградською

13300

2500

2300

2300

3000

3200

 

Кіровоградська

 

74

11

13

15

15

20

 

Луганською

2650

530

530

530

530

530

 

Луганська

 

147,6

29,52

29,52

29,52

29,52

29,52

 

Львівською

20000

3500

3750

4000

4250

4500

 

Львівська

 

1 750

250

300

350

400

450

 

Миколаївською

14000

2800

2800

2800

2800

2800

 

Миколаївська

 

141

25

27

29

29

31

 

Одеською

150

30

30

30

30

30

 

Одеська

 

6 480

3 600

720

720

720

720

 

Полтавською

150000

30000

30000

30000

30000

30000

 

Полтавська

 

745,65

149,13

149,13

149,13

149,13

149,13

 

Рівненською

30000

5000

5500

6000

6500

7000

 

Рівненська

 

745

100

120

144

173

208

 

Сумською

70000

10000

12000

14000

16000

18000

 

Сумська

 

818,58

110

132

158,4

190,08

228,1

 

Тернопільською

2500

500

500

500

500

500

 

Тернопільська

 

300

50

55

60

65

70

 

Харківською

9600

1300

1600

2000

2200

2500

 

Харківська

 

155

20

25

30

35

45

 

Херсонською

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

10000

2000

2000

2000

2000

2000

 

Хмельницька

 

250

50

50

50

50

50

 

Черкаською

9918

1500

1710

1950

2223

2535

 

Черкаська

 

174

20

25,60

32,77

41,94

53,69

 

Чернівецькою

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

1000

200

200

200

200

200

 

Чернігівська

 

150

20

25

30

35

40

 

Київською міськдержадміністрацією

56550

10000

10800

11340

11907

12503

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

1 696,5

300

324

340,2

357,2

375,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

72 730,46

6 062,45

15 968,52

16 479,82

16 871,57

17 348,1

 

у тому числі

державний бюджет

52 372

200

12 790

13 008

13 126

13 248

 

 

 

місцеві бюджети

20 358,46

5 862,45

3 178,52

3 471,82

3 745,57

4 100,1

__________

Разом за завданням 1

 

166 960,56

14 032,03

34 190,22

37 019,88

39 578,85

42 139,58

у тому числі

 

державний бюджет

101 205,4

1 115

23 091,4

24 602

25 770

26 627

 

 

 

місцеві бюджети

65 755,16

12 917,03

11 098,82

12 417,88

13 808,85

15 512,58

2. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді

 

 

 

 

 

 

 

проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних акцій, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, наметових таборів, походів, зборів-походів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами з метою забезпечення:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість залученої молоді, осіб

1960892

349315

376585

395111

413182

426699

підвищення рівня здоров’я молоді, популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспортом

52918

1000

12900

12945

12973

13100

Мінмолодьспорт

державний бюджет

1 860

60

300

400

500

600

 

Національною академією медичних наук

8000

 

2000

2000

2000

2000

Національна академія медичних наук

 

5 979,88

 

763,43

1 292,15

1 962,15

1 962,15

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністрації:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

72500

14500

14500

14500

14500

14500

 

Вінницька

 

646,55

94

109,05

126,5

146,8

170,2

 

Волинською

20000

2000

3000

4000

5000

6000

 

Волинська

 

80

10

10

15

20

25

 

Дніпропетровською

75000

15000

15000

15000

15000

15000

 

Дніпропетровська

 

37

6

7

8

8

8

 

Донецькою

100000

20000

20000

20000

20000

20000

 

Донецька

 

262

50

52

52

54

54

 

Житомирською

925000

180000

180000

185000

190000

190000

 

Житомирська

 

470

90

90

95

95

100

 

Закарпатською

4250

750

800

850

900

950

 

Закарпатська

 

1 200

200

220

240

260

280

 

Запорізькою

45000

5000

7000

9000

11000

13000

 

Запорізька

 

239,97

40

43,6

47,57

52

56,8

 

Івано-Франківською

3800

400

600

800

1000

1000

 

Івано-Франківська

 

385,6

69,5

70,7

78,4

80,8

86,2

 

Київською

9450

1650

1650

1850

2050

2250

 

Київська

 

1 400

280

280

280

280

280

 

Кіровоградською

4000

500

500

1000

1000

1000

 

Кіровоградська

 

125

20

20

25

30

30

 

Луганською

225

45

45

45

45

45

 

Луганська

 

120

24

24

24

24

24

 

Львівською

200

40

40

40

40

40

 

Львівська

 

61,2

12,24

12,24

12,24

12,24

12,24

 

Миколаївською

44500

8900

8900

8900

8900

8900

 

Миколаївська

 

476

70

81

95

107

123

 

Одеською

4720

680

800

930

1080

1230

 

Одеська

 

730

105

120

140

160

205

 

Полтавською

10000

2000

2000

2000

2000

2000

 

Полтавська

 

250

50

50

50

50

50

 

Рівненською

152000

22900

26900

30400

33900

37900

 

Рівненська

 

2 302

310

372

445

533

642

 

Сумською

50000

10000

10000

10000

10000

10000

 

Сумська

 

186,04

25

30

36

43,2

51,84

 

Тернопільською

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

Тернопільська

 

350

50

60

70

80

90

 

Харківською

300000

50000

55000

60000

65000

70000

 

Харківська

 

700

101

119

138

156

186

 

Херсонською

450

50

100

100

100

100

 

Херсонська

 

18

2

3

4

4

5

 

Хмельницькою

2000

400

400

400

400

400

 

Хмельницька

 

75

25

25

25

 

Черкаською

9914

1500

1710

1949

2222

2533

 

Черкаська

 

203,45

22,52

29,56

38,22

49,35

63,8

 

Чернівецькою

30000

5000

5500

6000

6500

7000

 

Чернівецька

 

1 110

220

221

222

223

224

 

Чернігівською

15000

3000

3000

3000

3000

3000

 

Чернігівська

 

120

20

22

24

26

28

 

Київською міськдержадміністрацією

16965

3000

3240

3402

3572

3751

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

1 130,94

200

216

226,8

238,14

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

20 518,63

2 156,26

3 350,58

4 209,88

5 194,68

5 607,23

 

у тому числі

державний бюджет

7 839,88

60

1 063,43

1 692,15

2 462,15

2 562,15

 

 

 

місцеві бюджети

12 678,75

2 096,26

2 287,15

2 517,73

2 732,53

3 045,08

 

кількість залученої молоді, осіб

656850

104538

126395

134096

142102

149719

сприяння зміцненню психічного здоров’я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та соціальному середовищі; репродуктивного здоров’я молоді, популяризації серед молоді знань з безпеки життєдіяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспортом

59940

1000

14350

14520

14970

15100

Мінмолодьспорт

державний бюджет

2 650

50

500

600

700

800

 

Національною академією педагогічних наук

680

170

170

170

170

Національна академія педагогічних наук

 

3 712,4

911,3

911,3

911,3

978,5

 

Національною академією медичних наук

800

200

200

200

200

Національна академія медичних наук

 

344,8

86,2

86,2

86,2

86,2

 

ДСНС

920

230

230

230

230

ДСНС

 

2 000

500

500

500

500

 

облдержадміністраціями:

облдержадміністрації:

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

15000

3000

3000

3000

3000

3000

 

Вінницька

 

323,2

47

54,5

63,2

73,4

85,1

 

Волинською

20000

2000

3000

4000

5000

6000

 

Волинська

 

135

15

15

25

35

45

 

Дніпропетровською

400

80

80

80

80

80

 

Дніпропетровська

 

26

4

5

5

6

6

 

Донецькою

40600

8000

8000

8100

8200

8300

 

Донецька

 

236

45

45

47

49

50

 

Житомирською

1000

200

200

200

200

200

 

Житомирська

 

59

10

10

12

12

15

 

Закарпатською

4750

850

900

950

1000

1050

 

Закарпатська

 

700

100

120

140

160

180

 

Запорізькою

 

Запорізька

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківською

59000

8000

10000

12000

14000

15000

 

Івано-Франківська

 

202

38

38

38

44

44

 

Київською

14600

2000

2400

2900

3300

4000

 

Київська

 

75

15

15

15

15

15

 

Кіровоградською

12500

2000

2000

2500

3000

3000

 

Кіровоградська

 

51

8

9

10

12

12

 

Луганською

 

Луганська

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівською

7500

1500

1500

1500

1500

1500

 

Львівська

 

188,8

37,76

37,76

37,76

37,76

37,76

 

Миколаївською

2000

400

400

400

400

400

 

Миколаївська

 

18

2

3

4

4

5

 

Одеською

50000

10000

10000

10000

10000

10000

 

Одеська

 

125

25

25

25

25

25

 

Полтавською

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

Полтавська

 

250

50

50

50

50

50

 

Рівненською

3000

500

550

600

650

700

 

Рівненська

 

70

10

10

15

15

20

 

Сумською

50000

10000

10000

10000

10000

10000

 

Сумська

 

186,04

25

30

36

43,2

51,84

 

Тернопільською

2500

500

500

500

500

500

 

Тернопільська

 

200

30

35

40

45

50

 

Харківською

61000

10000

11000

12000

13000

15000

 

Харківська

 

410

70

75

80

85

100

 

Херсонською

250

50

50

50

50

50

 

Херсонська

 

18

2

3

4

4

5

 

Хмельницькою

5000

1000

1000

1000

1000

1000

 

Хмельницька

 

250

50

50

50

50

50

 

Черкаською

3306

500

570

650

741

845

 

Черкаська

 

33,06

5

5,7

6,5

7,41

8,45

 

Чернівецькою

 

Чернівецька

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

1250

250

250

250

250

250

 

Чернігівська

 

30

5

5,50

6

6,50

7

 

Київською міськдержадміністрацією

235854

41708

45045

47296

49661

52144

 

Київська міськдержадміністрація

місцевий бюджет

9 171,14

1 568,6

1 690,7

1 819,9

1 963,94

2 128

 

 

 

Разом

 

21 464,44

2 212,36

4 329,66

4 626,86

4 940,71

5 354,85

 

у тому числі

державний бюджет

8 707,2

50

1 997,5

2 097,5

2 197,5

2 364,7

 

 

 

місцеві бюджети

12 757,24

2 162,36

2 332,16

2 529,36

2 743,21

2 990,15

__________

Разом за завданням 2

 

 

 

41 983,07

4 368,62

7 680,24

8 836,74

10 135,39

10 962,08

у тому числі

 

державний бюджет

16 547,08

110

3 060,93

3 789,65

4 659,65

4 926,85

 

 

місцеві бюджети

25 435,99

4 258,62

4 619,31

5 047,09

5 475,74

6 035,23

3. Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти)

кількість залученої молоді, осіб

у тому числі:

143656

 

19356

 

23281

 

28331

 

35512

 

37176

 

1) проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів (базових, спеціалізованих, для тренерів) з метою виконання програми “Молодіжний працівник” з підготовки працівників, які працюють з молоддю, із залученням державних службовців молодіжної сфери та представників молодіжних громадських організацій і видача зазначеним працівникам відповідних сертифікатів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінмолодьспортом

2390

250

460

510

560

610

Мінмолодьспорт

державний бюджет

3 232

348

596

696

746

846

 

облдержадміністраціями:

облдержадміністрації:

місцеві бюджети

 

Вінницькою

1500

300

300

300

300

300

Вінницька

 

474,59

69

80,1

92,85

107,7

124,94

 

Волинською

1500

100

200

300

400

500

Волинська

 

100

10

15

20

25

30

 

Дніпропетровською

2500

500

500

500

500

500

Дніпропетровська

 

25

5

5

5

5

5

 

Донецькою

5600

1000

1100

1100

1200

1200

Донецька

 

318

60

62

64

66

66

 

Житомирською

Житомирська

 

 

Закарпатською

Закарпатська

 

 

Запорізькою

15000

1000

2000

3000

4000

5000

Запорізька

 

172,52

30

32,1

34,35

36,75

39,32

 

Івано-Франківською

77000

10000

12000

15000

20000

20000

Івано-Франківська

 

647,2

123,6

119,5

130,4

133,7

140