Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ПОСТАНОВА від 14 лютого 2018 р. № 77 "Деякі питання Державної інспекції енергетичного нагляду України". 2018

Інформація актуальна на 30.03.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2018 р.

№ 77

Київ

Деякі питання Державної інспекції енергетичного нагляду України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду України, що додається.

2. В абзаці сьомому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105) слова “з нагляду (контролю) у сфері електроенергетики та теплопостачання” замінити словами “у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд.

37


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 лютого 2018 р. № 77

ПОЛОЖЕННЯ

про Державну інспекцію енергетичного нагляду України

1. Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра енергетики та вугільної промисловості та який реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання.

2. Держенергонагляд у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Держенергонагляду є:

1) реалізація державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання;

2) внесення на розгляд Міністра енергетики та вугільної промисловості пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання;

3) організація та здійснення державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання.

4.

Держенергонагляд відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові енергетики та вугільної промисловості;

2) здійснює державний енергетичний нагляд за:

електричними установками і мережами учасників ринку (крім споживачів);

дотриманням учасниками ринку (крім споживачів) вимог правил та інших нормативно-правових актів і нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічного стану електричних установок і мереж, а саме за:

- забезпеченням надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам;

- відповідністю схем електропостачання (зовнішніх та внутрішніх) категорійності споживачів та їх струмоприймачів;

- наявністю та станом резервних автономних джерел живлення на об’єктах споживачів електричної енергії першої категорії і особливої групи першої категорії з надійності електропостачання;

- організацією та періодичністю проведення спеціальної підготовки працівників, які забезпечують оперативно-технологічне управління і технічне обслуговування обладнання на об’єктах електроенергетики, періодичністю перевірки рівня знань зазначених працівників щодо вимог відповідних нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічного стану електричних установок і мереж;

- дотриманням встановленого нормативними документами з питань електроенергетики порядку застосування оператором системи передачі, оператором системи розподілу та електропостачальником заходів з обмеження та/або припинення постачання електричної енергії споживачам;

- дотриманням особливого режиму відключення та/або обмеження електропостачання захищених споживачів;

- забезпеченням належного технічного стану елементів обладнання системної протиаварійної автоматики, встановлених у учасників ринку (у тому числі споживачів);

тепловими, тепловикористальними установками та мережами суб’єктів відносин у сфері теплопостачання щодо додержання вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування, будівництва, підтвердження готовності до роботи, користування енергією у сфері теплопостачання;

3) бере участь:

у роботі комісій з розслідування причин і наслідків аварій і пожеж на обладнанні електричних мереж учасників ринку електричної енергії та суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, які призвели до порушення режимів роботи інших учасників ринку електричної енергії, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання;

у проведенні моніторингу безпеки постачання електричної енергії в Україні за дорученням Міненерговугілля;

у роботі комісії з підготовки висновку щодо доцільності надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях;

4) подає Міненерговугіллю висновки щодо пріоритетності технічних рішень для розвитку системи передачі та систем розподілу, передбачених проектами інвестиційних програм оператора системи передачі та операторів систем розподілу, а також результатів перевірок здійснення учасниками ринку електричної енергії реконструкції та модернізації енергетичного обладнання електричних станцій;

5) проводить моніторинг виконання зобов’язань виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, щодо реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі, у тому числі строків реалізації етапів виконання проекту реконструкції та/або модернізації;

6) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держенергонагляду;

7) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики з питань, що належать до компетенції Держенергонагляду;

8) здійснення функцій з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

9) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.

Держенергонагляд з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті Держенергонагляду, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Держенергонагляду та на керівні посади в його територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Держенергонагляду;

3) координує та контролює діяльність територіальних органів Держенергонагляду;

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держенергонагляду, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

5) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

7) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних;

8) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.

6. Держенергонагляд для виконання покладених на нього завдань має право:

1) вимагати від учасників ринку електричної енергії та суб’єктів відносин у сфері теплопостачання усунення виявлених порушень вимог відповідних нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічного стану електричних, теплових, тепловикористальних установок і мереж, експлуатації, проектування, будівництва, підтвердження готовності до роботи, теплових, тепловикористальних установок і мереж, користування енергією у сфері теплопостачання;

2) вимагати від учасників ринку електричної енергії та суб’єктів відносин у сфері теплопостачання припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного енергетичного нагляду (контролю);

3) видавати учасникам ринку електричної енергії та суб’єктам відносин у сфері теплопостачання обов’язкові для виконання розпорядчі документи щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічного стану електричних установок і мереж, з питань технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування, будівництва, користування енергією у сфері теплопостачання;

4) вносити керівникам суб’єктів господарської діяльності або їх уповноваженим представникам подання про усунення від виконання обов’язків відповідальної за теплове господарство посадової особи теплотехнічного профілю, дії чи бездіяльність якої призвели до порушення вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань експлуатації, проектування та будівництва енергообладнання і мереж у сфері теплопостачання або яка не пройшла в установленому порядку перевірку знань правил технічної експлуатації теплових установок і мереж;

5) ініціювати зупинення експлуатації електричних, теплових, тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання у зв’язку з їх незадовільним технічним станом та/або організацією їх експлуатації шляхом подання відповідного позову до адміністративного суду на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено їх незадовільний технічний стан та/або організацію їх експлуатації;

6) залучати в установленому порядку науковців, фахівців, працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань з метою вирішення питань, що належать до його компетенції;

7) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

8) одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, учасників ринку електричної енергії та суб’єктів відносин у сфері теплопостачання інформацію, необхідну для виконання покладених на Держенергонагляд завдань;

9) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

10) одержувати на письмовий запит безоплатно відповідно до законодавства необхідну для виконання покладених на нього завдань інформацію з питань, що виникають під час здійснення державного енергетичного нагляду (контролю);

11) фіксувати процес проведення державного енергетичного нагляду чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки;

12) здійснювати в установленому законодавством порядку претензійну та позовну роботу, спрямовану на здійснення його повноважень відповідно до Конституції та законів України;

13) застосовувати відповідно до закону штрафні санкції до учасників ринку електричної енергії та суб’єктів відносин у сфері теплопостачання за порушення вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічного стану електричних установок і мереж, з питань технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування, будівництва, користування енергією у сфері теплопостачання;

14) складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

15) приймати рішення про відбір зразків продукції (частин енергетичного обладнання тощо) для проведення експертизи та технічної діагностики;

16) надавати у межах компетенції учасникам ринку електричної енергії та суб’єктам відносин у сфері теплопостачання консультаційну допомогу та розглядати спірні питання, що виникають між учасниками ринку електричної енергії, суб’єктами відносин у сфері теплопостачання;

17) вимагати від суб’єктів відносин у сфері теплопостачання додержання встановлених нормативно-правовими актами режимів постачання та споживання теплової енергії;

18) за письмовим зверненням замовника, надавати висновок щодо технічного обґрунтування вимог технічних умов на приєднання.

7. Державний енергетичний нагляд здійснюють державні інспектори з енергетичного нагляду, які мають право доступу в установленому законом порядку до електричних, теплових, тепловикористальних установок і мереж суб’єктів електричної енергії і споживачів енергії - суб’єктів господарювання для проведення в межах повноважень, передбачених законом, відповідних перевірок, а також мають інші права, передбачені законом.

8. Держенергонагляд здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

Керівники територіальних органів Держенергонагляду та їх заступники, керівники структурних підрозділів Держенергонагляду, на яких покладено повноваження щодо виконання інспекційних функцій, є одночасно головними державними інспекторами з енергетичного нагляду у відповідних територіальних органах або старшими державними інспекторами з енергетичного нагляду.

9. Держенергонагляд під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

10. Держенергонагляд у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міненерговугілля видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

11. Держенергонагляд очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Голова Держенергонагляду за посадою є Головним державним інспектором з енергетичного нагляду.

12. Голова Держенергонагляду:

1) очолює Держенергонагляд, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Держенергонагляд у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

2) вносить на розгляд Міністра енергетики та вугільної промисловості пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання, зокрема розроблені Держенергонаглядом проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

3) вносить на розгляд Міністра енергетики та вугільної промисловості проекти нормативно-правових актів Міненерговугілля з питань, що належать до компетенції Держенергонагляду;

4) організовує та контролює в межах повноважень, передбачених законом, виконання в апараті Держенергонагляду та його територіальними органами Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міненерговугілля;

5) подає Міністрові енергетики та вугільної промисловості для затвердження плани роботи Держенергонагляду;

6) звітує перед Міністром енергетики та вугільної промисловості про виконання планів роботи Держенергонагляду та покладених на нього завдань, усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держенергонагляду, його територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держенергонагляду;

8) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Держенергонагляду (якщо інше не передбачено законом);

9) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Держенергонагляду;

10) вносить Міністрові енергетики та вугільної промисловості пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держенергонагляду і коштів, передбачених на його утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів Держенергонагляду, які є юридичними особами публічного права;

11) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держенергонагляду і коштів, передбачених на його утримання, ліквідує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Міністром енергетики та вугільної промисловості територіальні органи Держенергонагляду як структурні підрозділи апарату Держенергонагляду;

12) затверджує положення, штатний розпис і кошторис територіальних органів Держенергонагляду та за погодженням з Міністром енергетики та вугільної промисловості їх структуру;

13) призначає на посаду та звільняє з посади керівників та заступників керівників територіальних органів Держенергонагляду відповідно до законодавства про державну службу;

14) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

15) забезпечує взаємодію Держенергонагляду із структурним підрозділом Міненерговугілля, визначеним Міністром енергетики та вугільної промисловості, відповідальним за взаємодію з Держенергонаглядом;

16) забезпечує додержання встановленого Міністром енергетики та вугільної промисловості порядку обміну інформацією між Міненерговугіллям та Держенергонаглядом і вчасність її подання;

17) дає у межах повноважень, передбачених законом, доручення, обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату Держенергонагляду та його територіальних органів;

18) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Держенергонагляду;

19) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Держенергонагляду, керівників територіальних органів Держенергонагляду, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

20) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Держенергонагляду, його територіальних органів до відзначення державними нагородами;

21) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держенергонагляду;

22) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

23) утворює комісії, робочі та експертні групи;

24) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Держенергонагляду;

25) здійснює інші повноваження, визначені законом.

13. Голова Держенергонагляду має двох заступників, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

Заступники Голови Держенергонагляду звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.

14. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держенергонагляду, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Держенергонагляді може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держенергонагляду.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держенергонагляді можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою Держенергонагляду.

15. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держенергонагляду затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Держенергонагляду затверджується Головою Держенергонагляду за погодженням з Міністром енергетики та вугільної промисловості.

Штатний розпис і кошторис апарату Держенергонагляду затверджуються Головою Держенергонагляду за погодженням з Мінфіном.

16. Держенергонагляд є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 14 лютого 2018 р. № 77 "Деякі питання Державної інспекції енергетичного нагляду України". Кабінет Міністрів України. 2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 14 лютого 2018 р. № 77 "Деякі питання Державної інспекції енергетичного нагляду України". 2018

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -