Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

ПОСТАНОВА від 6 лютого 2019 р. № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад". 2019

Інформація актуальна на 16.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 лютого 2019 р.

№ 106

Київ

Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади в межах затверджених їм відповідних бюджетних призначень під час складання кошторисів передбачити починаючи з 2020 року кошти на підвищення кваліфікації державних службовців апарату цих органів, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників у розмірі не більше ніж 2 відсотки фонду оплати праці.

Рекомендувати іншим державним органам та організаціям, на які поширюється дія Законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”, у межах затверджених їм відповідних бюджетних призначень під час складання кошторисів передбачити починаючи з 2020 року кошти на підвищення кваліфікації державних службовців апарату цих органів у розмірі не більше ніж 2 відсотки фонду оплати праці.

3.

Рекомендувати органам місцевого самоврядування:

керуватися затвердженим цією постановою Положенням щодо підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад;

під час складання і затвердження відповідних місцевих бюджетів передбачати починаючи з 2020 року видатки на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування у розмірі не менше ніж 2 відсотки фонду оплати праці.

4. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 19


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 лютого 2019 р. № 106

ПОЛОЖЕННЯ

про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

Загальна частина

1. Це Положення визначає організаційні засади функціонування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (далі - система професійного навчання).

2.

У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

1) академічна доброчесність - сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися суб’єкти надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдери), а також державні службовці, голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники, посадові особи місцевого самоврядування та депутати місцевих рад (далі - учасники професійного навчання) під час проходження професійного навчання з метою забезпечення довіри до результатів навчання;

2) індивідуальна програма підвищення рівня професійної компетентності (далі - індивідуальна програма) - документ, що визначає індивідуальні потреби учасника професійного навчання в професійному навчанні, форму та види проходження такого навчання;

3) замовник освітніх послуг у сфері професійного навчання - центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх асоціації, інші державні органи та організації, на які поширюється дія Законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”;

4) кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) - одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження учасників професійного навчання, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин;

5) професійна компетентність - здатність учасника професійного навчання в межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та особистісного розвитку;

6) професійне навчання - набуття та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок учасників професійного навчання, що забезпечує відповідний рівень їх професійної кваліфікації для їх професійної діяльності;

7) професійний розвиток - безперервний, свідомий, цілеспрямований процес особистісного та професійного зростання, що базується на інтеграції знань, умінь і компетентностей;

8) суб’єкт надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдер) - фізична або юридична особа (заклад освіти, підприємство, установа, організація будь-якої форми власності), що провадить освітню діяльність, міжнародні та іноземні установи, організації, які реалізують відповідні програми, проекти міжнародної технічної допомоги.

3.

Система професійного навчання створюється для задоволення потреб державних органів та органів місцевого самоврядування, на які поширюється дія Законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, у високопрофесійних фахівцях і забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності учасників професійного навчання.

4. Система професійного навчання базується на таких принципах:

обов’язковості та безперервності професійного навчання протягом проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, роботи в державних органах, здійснення повноважень депутата місцевої ради;

цілеспрямованості, прогностичності та випереджувального характеру;

інноваційності та практичної спрямованості;

індивідуалізації та диференціації підходів до навчання;

відкритості та академічної доброчесності;

наближеності освітніх послуг до місця проживання та проходження служби особи;

гарантованості фінансування професійного навчання.

5. Інституційна структура системи професійного навчання включає:

замовників освітніх послуг у сфері професійного навчання;

суб’єктів надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерів);

саморегулівні професійні об’єднання (професійні асоціації, професійні мережі) суб’єктів надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерів) (далі - саморегулівні професійні об’єднання).

6. Учасники професійного навчання можуть реалізовувати своє право на професійне навчання через:

підготовку - успішне виконання учасниками професійного навчання відповідної освітньо-професійної програми, що є підставою для присудження ступеня вищої освіти за рівнем магістра за спеціальностями, необхідними для професійної діяльності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, зокрема за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”;

підвищення кваліфікації - набуття учасниками професійного навчання нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань;

стажування - набуття учасниками професійного навчання практичного досвіду виконання завдань та обов’язків у професійній діяльності або галузі знань;

самоосвіту - самоорганізоване здобуття учасниками професійного навчання певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, дозвіллям.

7. За результатами професійного навчання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування нараховуються кредити ЄКТС, які підлягають обліку, що ведеться службами управління персоналом.

Державні службовці у межах виконання індивідуальних програм та посадові особи місцевого самоврядування мають набирати не менше одного кредиту ЄКТС протягом календарного року.

Підготовка та підвищення кваліфікації учасників професійного навчання

8. Підготовка за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. № 255 “Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 30, ст. 1030; 2016 р., № 79, ст. 2647), Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2031; 2016 р., № 79, ст. 2647), та стандартів вищої освіти.

Атестація за результатами навчання здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, або може проводитися в інших формах, визначених стандартами вищої освіти.

9. Підвищення кваліфікації здійснюється за програмами, які за змістом навчання поділяються на загальні і спеціальні.

Загальні програми підвищення кваліфікації - програми підвищення кваліфікації, метою яких є підвищення рівня професійної компетентності учасників професійного навчання на основі раніше набутого професійного та життєвого досвіду та відповідно до загальних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування.

Зміст загальних програм підвищення кваліфікації охоплює загальні питання державного управління та місцевого самоврядування, питання запобігання корупції, зміни у законодавстві з питань державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної інтеграції, питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, підвищення рівня володіння іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи, державною мовою, а також інші питання, визначені відповідними державними, регіональними, місцевими програмами, стратегіями.

Спеціальні програми підвищення кваліфікації - програми підвищення кваліфікації, метою яких є підвищення рівня професійної компетентності учасників професійного навчання на основі раніше набутого професійного та життєвого досвіду та відповідно до їх індивідуальних потреб і спеціальних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування.

Зміст спеціальних програм підвищення кваліфікації охоплює питання функціонування та основних напрямів діяльності окремого державного органу, органу місцевого самоврядування.

Очікувані результати навчання за загальними та спеціальними програмами підвищення кваліфікації мають охоплювати професійні знання та професійні компетентності, необхідні учасникам професійного навчання для належного виконання ними встановлених завдань і обов’язків.

10. Загальні та спеціальні програми підвищення кваліфікації за тривалістю та інтенсивністю поділяються на:

професійні (сертифікатні) програми - довгострокові програми підвищення кваліфікації обсягом не менше двох кредитів ЄКТС;

короткострокові програми - короткострокові програми підвищення кваліфікації обсягом 0,2-1 кредит ЄКТС.

11. Програми підвищення кваліфікації можуть передбачати очну (денну, вечірню), дистанційну та змішану (очну та дистанційну з використанням спеціальних інтернет-платформ, веб-сайтів тощо) форми навчання.

12. Загальні професійні (сертифікатні) програми розробляються з урахуванням вимог відповідних професійних стандартів (у разі наявності), затверджуються відповідними суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами) та підлягають акредитації відповідно до вимог пункту 13 цього Положення.

Спеціальні професійні (сертифікатні) програми розробляються, затверджуються відповідними суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами) та погоджуються відповідними замовниками освітніх послуг у сфері професійного навчання за такими програмами.

Загальні короткострокові програми розробляються, затверджуються відповідними суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами) та погоджуються НАДС.

Спеціальні короткострокові програми розробляються, затверджуються відповідними суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами) та погоджуються відповідними замовниками освітніх послуг у сфері професійного навчання за такими програмами.

13. Вимоги до структури та змісту професійних (сертифікатних) та короткострокових програм визначаються НАДС.

Акредитація загальних професійних (сертифікатних) програм проводиться саморегулівними професійними об’єднаннями чи іншими акредитованими юридичними особами, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти. До створення зазначених юридичних осіб акредитація загальних професійних (сертифікатних) програм здійснюється НАДС шляхом їх погодження.

14. Підвищення кваліфікації за загальними та/або спеціальними професійними (сертифікатними) програмами є обов’язковим:

1) для державних службовців:

вперше призначених на посаду державної служби, зокрема на посаду державної служби категорій “А” та “Б”, протягом року з дня їх призначення на посаду;

які займають посади державної служби, не рідше одного разу на три роки;

2) для посадових осіб місцевого самоврядування:

вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування, протягом року після призначення;

вперше обраних на виборну посаду, протягом року після набуття повноважень;

призначених на посаду в органи місцевого самоврядування, не рідше одного разу на три роки;

обраних або затверджених відповідною радою на виборну посаду, не рідше одного разу протягом строку здійснення повноважень;

3) для голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників не рідше одного разу на три роки.

15. Підвищення кваліфікації за загальними та/або спеціальними короткостроковими програмами є обов’язковим для:

державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування (крім визначених в абзаці третьому цього пункту) не рідше одного разу на три роки;

посадових осіб місцевого самоврядування, обраних на виборну посаду на місцевих виборах, обраних або затверджених відповідною радою на виборну посаду, не рідше двох разів протягом строку здійснення повноважень;

депутатів місцевих рад не рідше одного разу протягом строку здійснення повноважень.

16. За результатами підвищення кваліфікації за професійними (сертифікатними) програмами, за умови їх успішного виконання, видається сертифікат про підвищення кваліфікації, а за короткостроковими програмами - відповідний документ про підвищення кваліфікації.

Документи про підвищення кваліфікації, що видані суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами), які провадять освітню діяльність з підвищення кваліфікації відповідно до ліцензії та/або за акредитованими загальними професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації, не потребують окремого визнання і підтвердження.

Документи про підвищення кваліфікації, видані установами/організаціями/закладами, які провадять освітню діяльність з підвищення кваліфікації без відповідної ліцензії та/або за неакредитованими загальними професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації, потребують окремого визнання і підтвердження в установленому НАДС порядку.

17. Визнання із нарахуванням кредитів ЄКТС результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації, участі у заходах з обміну досвідом в Україні та за кордоном, які проводяться за рахунок коштів асоціацій органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, міжнародних та іноземних установ, організацій та коштів міжнародної технічної допомоги, здійснюється у встановленому НАДС порядку.

Порядок визнання із нарахуванням кредитів ЄКТС результатів навчання за сертифікатними програмами підвищення кваліфікації у відповідних закладах освіти за кордоном за рахунок власних коштів учасників професійного навчання визначається НАДС разом з МОН.

Стажування та самоосвіта учасників професійного навчання

18. Порядок стажування державних службовців затверджується НАДС.

У разі успішного проходження державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування стажування йому нараховуються кредити ЄКТС у встановленому НАДС порядку.

19. Професійне навчання може здійснюватися шляхом самоосвіти у формі участі у конференціях, науково-практичних конференціях, фахових семінарах, тренінгах, майстер-класах, курсах з оволодіння практичними навичками тощо.

20. Потреба у формуванні, розвитку, оновленні відповідних компетентностей державного службовця шляхом самоосвіти визначається на основі оцінювання результатів його службової діяльності і відображається в індивідуальній програмі.

Частка самоосвіти серед інших видів професійного навчання в межах виконання індивідуальної програми має становити не менше 10 і не більше 20 відсотків загальної кількості отриманих кредитів ЄКТС за результатами виконання програми.

Потреба у формуванні, розвитку, оновленні відповідних компетентностей посадової особи місцевого самоврядування шляхом самоосвіти може визначатися за результатами атестації посадової особи місцевого самоврядування.

21. За результатами самоосвіти державному службовцю, посадовій особі місцевого самоврядування нараховуються кредити ЄКТС у встановленому НАДС порядку.

Потреби у професійному навчанні та формування, розміщення і виконання державного замовлення

22. НАДС спільно із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування один раз на три роки здійснює із залученням на конкурсній основі відповідних дослідницьких організацій, установ вивчення загальних потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.

Звіт про результати вивчення загальних потреб у професійному навчанні оприлюднюється на веб-порталі управління знаннями, положення про який затверджується НАДС, та враховується під час формування переліку пріоритетних напрямів (тем) для підвищення кваліфікації.

23. НАДС щороку за результатами визначення та аналізу загальних потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування формує перелік пріоритетних напрямів (тем) для підвищення кваліфікації таких учасників професійного навчання за загальними професійними (сертифікатними) програмами та короткостроковими програмами, який враховується суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами) під час формування змісту відповідних програм підвищення кваліфікації.

24. Визначення та аналіз індивідуальних потреб у професійному навчанні державних службовців здійснюються державними органами під час щорічного оцінювання результатів службової діяльності та складання індивідуальної програми.

За результатами узагальнення індивідуальних програм державні органи щороку не пізніше 20 грудня надсилають НАДС інформацію про потреби в професійному навчанні державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” та “В”, та не пізніше 15 січня - копії індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”.

Визначення та аналіз індивідуальних потреб у професійному навчанні посадових осіб місцевого самоврядування здійснюються органами місцевого самоврядування та/або асоціаціями органів місцевого самоврядування за результатами атестації посадових осіб місцевого самоврядування та/або в інший спосіб.

Замовники освітніх послуг у сфері професійного навчання під час погодження спеціальних професійних (сертифікатних) та короткострокових програм враховують результати вивчення індивідуальних потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.

25. Результати вивчення потреб у професійному навчанні враховуються замовниками освітніх послуг у сфері професійного навчання під час формування і розміщення державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.

26. Державним замовником на підготовку кадрів за освітньо-професійними програмами спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” за ступенем магістра:

за денною формою навчання державних службовців, посади яких належать до 1-9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання державних службовців, посади яких належать до 1-5 групи оплати праці, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, є Державне управління справами за погодженням з НАДС;

за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання державних службовців, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п’ятої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, - НАДС.

Формування, розміщення і виконання державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1262 “Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1475; 2002 р., № 47, ст. 2137) та Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 363 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 39, ст. 1378).

Фінансування професійного навчання

27. Фінансування підготовки державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за освітньо-професійними програмами спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” за ступенем магістра за державним замовленням здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Підготовка посадових осіб місцевого самоврядування може здійснюватися за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

28. Підвищення кваліфікації учасників професійного навчання здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, коштів програм (проектів) міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

29. Самоосвіта учасників професійного навчання може здійснюватися за рахунок їх власних коштів або з інших джерел, не заборонених законодавством.

Оцінювання та моніторинг системи професійного навчання

30. Суб’єкти надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдери) забезпечують запровадження та здійснення внутрішнього моніторингу та оцінювання якості такого навчання.

Зовнішній моніторинг та оцінювання якості професійного навчання здійснюються замовниками освітніх послуг у сфері професійного навчання.

Моніторинг та оцінювання якості професійного навчання здійснюються відповідно до положення, затвердженого НАДС.

31. НАДС здійснює моніторинг стану системи професійного навчання та щонайменше один раз на три роки готує відповідну доповідь з урахуванням результатів визначення та аналізу потреб у професійному навчанні, оцінювання якості освітніх послуг, яка оприлюднюється НАДС на його офіційному веб-сайті та веб-порталі управління знаннями.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 лютого 2019 р. № 106

ПЕРЕЛІК

актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 167 “Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 7, с. 57), крім пункту 3 постанови.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1152 “Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 72, ст. 2705).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 807 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1152” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 69, ст. 2318).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 564 “Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 51, ст. 1701).

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 р. № 642 “Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 53, ст. 2118).

6. Пункт 5 змін, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1292 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 99, ст. 3636).

7. Пункти 14 та 19 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 р. № 809 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 65, ст. 2670).

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. № 260 “Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 р. № 642” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 33, ст. 1171).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 13 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1152” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 6, ст. 312).

10. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 19 “Деякі питання професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 7, ст. 347).

11. Пункт 15 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 313 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 35, ст. 1360).

12. Пункт 3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 465 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 60, ст. 2058).

13. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 р. № 674 “Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 79, ст. 2647).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 171 “Про внесення змін до Порядку проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 27, ст. 788).

15. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. № 423 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1557).

16. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 482 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 52, ст. 1829).

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 6 лютого 2019 р. № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад". Кабінет Міністрів України. 2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 6 лютого 2019 р. № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад". 2019

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -