Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

ПОСТАНОВА від 12 серпня 2009 р. N 863 "Про посилення контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат". 2009

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 12 серпня 2009 р.

N 863

Київ

Про посилення контролю за погашенням заборгованості

із заробітної плати (грошового забезпечення),

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

З метою посилення контролю за погашенням заборгованості із

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та

інших соціальних виплат Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Типове положення про тимчасову комісію з питань

погашення заборгованості із заробітної плати (грошового

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, що

додається.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від

8 вересня 2005 р. N 875 ( 875-2005-п ) "Про утворення Комісії з

питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій,

стипендій та інших соціальних виплат" (Офіційний вісник України,

2005 р., N 37, ст. 2273; 2006 р., N 40, ст. 2683, N 50, ст. 3318)

зміни, що додаються.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та

Севастопольській міським, районним державним адміністраціям

утворити тимчасові комісії з питань погашення заборгованості із

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та

інших соціальних виплат.

4. Державному комітетові телебачення та радіомовлення сприяти

висвітленню роботи Комісії та тимчасових комісій з питань

погашення заборгованості із заробітної плати (грошового

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат у

засобах масової інформації.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 серпня 2009 р. N 863

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про тимчасову комісію з питань погашення заборгованості

із заробітної плати (грошового забезпечення),

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

1. Тимчасова комісія з питань погашення заборгованості із

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та

інших соціальних виплат (далі - тимчасова комісія) є тимчасовим

дорадчим органом, утвореним міністерством, іншим центральним

органом виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки

Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською, районною

держадміністрацією для здійснення своїх повноважень з питань,

пов'язаних із своєчасною виплатою заробітної плати (грошового

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

2. Тимчасова комісія у своїй діяльності керується

Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами

Президента України та постановами Верховної Ради України,

прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів

України, актами Кабінету Міністрів України та положеннями про

тимчасову комісію, розробленими відповідно до цього Положення.

3. Основними завданнями тимчасової комісії є:

1) сприяння діяльності органів виконавчої влади з питань,

пов'язаних із своєчасною виплатою та погашенням заборгованості із

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та

інших соціальних виплат підприємствами, установами та

організаціями;

2) підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів

та способів вирішення проблемних питань погашення заборгованості

із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та

інших соціальних виплат і підвищення ефективності діяльності

центральних і місцевих органів виконавчої влади, удосконалення

нормативно-правової бази у зазначеній сфері.

4. Тимчасова комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем

з погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і

вивчає результати діяльності підприємств, установ та організацій,

пов'язаної з розв'язанням зазначених проблем;

2) бере участь у підготовці проектів нормативно-правових

актів, спрямованих на забезпечення погашення заборгованості із

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та

інших соціальних виплат;

3) подає центральним і місцевим органам виконавчої влади,

органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та

організаціям розроблені за результатами своєї діяльності

рекомендації та пропозиції, спрямовані на погашення заборгованості

із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та

інших соціальних виплат;

4) забезпечує періодичне висвітлення у засобах масової

інформації стану справ з погашенням заборгованості із заробітної

плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших

соціальних виплат;

5) інформуює щомісяця Комісію з питань погашення

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат про стан

заборгованості, а також про вжиті заходи для її погашення.

5. Тимчасова комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і

місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та

організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї

завдань;

2) запрошувати на свої засідання керівників та інших

працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади,

підприємств, установ та організацій для розгляду питань погашення

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

3) подавати пропозиції відповідним органам державної влади

щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства про оплату

праці;

4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї

завдань тимчасові робочі групи;

5) залучати до участі у своїй роботі представників

центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого

самоврядування, підприємств, установ та організацій (за

погодженням з їх керівниками).

6. Тимчасова комісія під час виконання покладених на неї

завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої

влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами,

установами та організаціями.

7. Тимчасова комісія провадить діяльність згідно з

положеннями, розробленими відповідно до цього Положення і

затвердженими центральними та місцевими органами виконавчої влади.

Посадовий склад тимчасової комісії затверджує центральний

орган виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласна, Київська та Севастопольська міські, районні

держадміністрації.

Тимчасову комісію очолює міністр, керівник іншого

центрального органу виконавчої влади, Голова Ради міністрів

Автономної Республіки Крим, голова обласної, Київської та

Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та

Севастополі держадміністрації.

8. До складу тимчасової комісії можуть входити заступник

керівника центрального органу виконавчої влади, заступник голови

місцевої держадміністрації, заступник Голови Ради міністрів

Автономної Республіки Крим з питань соціальної політики, керівники

структурних підрозділів зазначених органів, керівники

територіальних органів Держкомстату, Фонду державного майна, ДПА,

Держфінінспекції, МВС, Пенсійного фонду України, а також об'єднань

організацій роботодавців, профспілок та інших громадських

організацій (за згодою). { Абзац перший пункту 8 із змінами,

внесеними згідно з Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від

07.09.2011 }

Персональний склад тимчасової комісії затверджує її голова.

9. Формою роботи тимчасової комісії є засідання, які

проводяться за рішенням голови тимчасової комісії, але не рідше

ніж один раз на місяць.

Засідання тимчасової комісії веде голова, а у разі його

відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні тимчасової

комісії забезпечує її секретар.

Засідання тимчасової комісії вважається правоможним, якщо на

ньому присутні більш як половина її членів.

10. На засіданнях тимчасова комісія розробляє пропозиції та

рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них

проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів

тимчасової комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос

головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання,

який підписується головуючим на засіданні та секретарем і у

триденний строк надсилається усім членам тимчасової комісії та

Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних

виплат.

Член тимчасової комісії, який не підтримує пропозиції та

рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку,

що додається до протоколу засідання.

11. Пропозиції та рекомендації тимчасової комісії можуть бути

реалізовані шляхом видання відповідних актів центральним органом

виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,

обласною, Київською та Севастопольською міською, районною

держадміністрацією відповідно до своїх повноважень.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне

забезпечення роботи тимчасової комісії здійснює міністерство,

інший центральний та місцевий орган виконавчої влади.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 серпня 2009 р. N 863

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови

Кабінету Міністрів України

від 8 вересня 2005 р. N 875 ( 875-2005-п )

1. У назві та тексті постанови ( 875-2005-п ) слова

"заробітної плати, пенсій," замінити словами "заробітної плати

(грошового забезпечення), пенсій,".

2. Абзац другий пункту 1 постанови ( 875-2005-п ) викласти в

такій редакції:

"Затвердити головою Комісії Міністра праці та соціальної

політики, заступниками голови - заступника Міністра економіки і

заступника Міністра фінансів.".

3. Положення про Комісію з питань погашення заборгованості із

заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат,

затверджене зазначеною постановою ( 875-2005-п ), викласти у такій

редакції:

"ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 вересня 2005 р. N 875 ( 875-2005-п )

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 серпня 2009 р. N 863)

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань погашення заборгованості

із заробітної плати (грошового забезпечення),

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

1. Комісія з питань погашення заборгованості із заробітної

плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших

соціальних виплат (далі - Комісія) є тимчасовим дорадчим органом,

утвореним Кабінетом Міністрів України для здійснення своїх

повноважень з питань, пов'язаних із своєчасною виплатою та

погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією

( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента

України та постановами Верховної Ради України, прийнятими

відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами

Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої

влади з питань, пов'язаних із своєчасною виплатою та погашенням

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

2) координація діяльності тимчасових комісій з питань

погашення заборгованості із заробітної плати (грошового

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

(далі - тимчасові комісії), утворених міністерствами, іншими

центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної

Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською

міськими, районними держадміністраціями;

3) підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів і

способів вирішення проблемних питань погашення заборгованості із

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та

інших соціальних виплат і підвищення ефективності діяльності

центральних і місцевих органів виконавчої влади, удосконалення

нормативно-правової бази у зазначеній сфері.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем

з погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та

вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,

установ та організацій, пов'язаної з розв'язанням зазначених

проблем;

2) координує діяльність тимчасових комісій, пов'язану з

виконанням завдань з погашення заборгованості із заробітної плати

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних

виплат і запобігання її виникненню;

3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових

актів з питань, що належать до її компетенції;

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за

результатами своєї діяльності рекомендації та пропозиції,

спрямовані на погашення заборгованості із заробітної плати

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних

виплат;

5) забезпечує періодичне висвітлення у засобах масової

інформації стану справ з погашенням заборгованості із заробітної

плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших

соціальних виплат.

5. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого

самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,

необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) запрошувати на свої засідання керівників центральних і

місцевих органів виконавчої влади, тимчасових комісій,

підприємств, установ, організацій та інших працівників (за

погодженням з їх керівниками) для розгляду питань погашення

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

3) залучати до участі у своїй роботі представників

центральних і місцевих органів виконавчої влади, тимчасових

комісій, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх

керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї

завдань тимчасові робочі групи;

5) подавати пропозиції відповідним органам державної влади

щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства про оплату

праці.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань

взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади,

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та

організаціями.

7. До складу Комісії входять Міністр праці та соціальної

політики (голова Комісії), заступник Міністра економіки (заступник

голови Комісії), заступник Міністра фінансів (заступник голови

Комісії), керівники центральних органів виконавчої влади або їх

заступники з питань погашення заборгованості із заробітної плати

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних

виплат, керівники спільного представницького органу всеукраїнських

профспілок та профспілкових об'єднань, Федерації роботодавців

України, Всеукраїнської асоціації роботодавців, Спілки підприємців

малих, середніх і приватизованих підприємств України та Спілки

орендарів і підприємців України, які є суб'єктами Генеральної

угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими

об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та

всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями, а також керівники

інших громадських організацій (за згодою).

Персональний склад Комісії затверджує її голова.

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за

рішенням її голови.

Засідання Комісії веде голова, а у разі його відсутності -

один із заступників голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії

забезпечує її секретар.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому

присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та

рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них

проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів

Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос

головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання,

який підписується головуючим на засіданні та секретарем і

надсилається усім членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації,

може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до

протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути

реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення,

проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх

повноважень.

У випадках, передбачених законом, Комісія може приймати

рішення, обов'язкові для виконання органами виконавчої влади,

органами місцевого самоврядування, іншими державними органами,

підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

11. Комісія має бланк із своїм найменуванням.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне

забезпечення діяльності Комісії здійснює Мінпраці.".

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 12 серпня 2009 р. N 863 "Про посилення контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат". Кабінет Міністрів України. 2009

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 12 серпня 2009 р. N 863 "Про посилення контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат". 2009

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -