>>

ПОСТАНОВА від 20 серпня 2014 р. № 375 "Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України". 2014

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 серпня 2014 р.

№ 375

Київ

Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 225 від 22.04.2015

№ 387 від 08.04.2015

№ 548 від 22.07.2015

№ 90 від 18.02.2016

№ 185 від 11.02.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Міністерство фінансів України, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд.

34


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 серпня 2014 р. № 375

ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство фінансів України

1. Міністерство фінансів України (Мінфін) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, державну політику у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності, державну політику у сфері державного пробірного контролю, бухгалтерського обліку, випуску і проведення лотерей, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку.

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 225 від 22.04.2015, № 548 від 22.07.2015}

2.

Мінфін у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Мінфіну є:

1) забезпечення формування та реалізація державної фінансової та бюджетної політики, державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності, державної політики у сфері державного пробірного контролю, бухгалтерського обліку, випуску та проведення лотерей;

{Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 225 від 22.04.2015}

2) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

3) забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової і митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, державної фінансової політики у сфері співробітництва з іноземними державами, банками і міжнародними фінансовими організаціями, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку;

{Підпункт 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 387 від 08.04.2015, № 548 від 22.07.2015}

4) забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку України.

4.

Мінфін відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

3) погоджує проекти законів, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує у межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

4) готує у межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

5) здійснює нормативно-правове регулювання у фінансовій, бюджетній, податковій, митній сферах, у сфері адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску; у сфері державного фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку, випуску і проведення лотерей, організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності, видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку, у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

6) здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету;

7) складає та уточнює прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетних періоди;

8) визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, які використовуються для підготовки бюджетних запитів і розроблення проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетних періоди, загальний рівень доходів, видатків і кредитування бюджету, дає оцінку обсягу фінансування бюджету для складення проекту Державного бюджету України та індикативних прогнозних показників Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетних періоди;

9) здійснює заходи з підвищення ефективності управління державними фінансами;

9-1) забезпечує управління фіскальними ризиками, пов’язаними з діяльністю суб’єктів господарювання державного сектору економіки;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 9-1 згідно з Постановою КМ № 90 від 18.02.2016}

10) проводить разом з іншими органами виконавчої влади аналіз фінансово-економічного стану держави, перспектив її подальшого розвитку;

11) розробляє разом з іншими центральними органами виконавчої влади проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;

12) розробляє в установленому порядку проект закону про Державний бюджет України на відповідний рік та готує відповідні матеріали, що додаються до нього;

13) організовує роботу, пов’язану із складенням та управлінням виконання Державного бюджету України, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

14) розробляє в установленому порядку прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетних періоди;

15) удосконалює міжбюджетні відносини;

16) забезпечує управління державним та гарантованим державою боргом;

17) удосконалює методи фінансового і бюджетного планування;

18) здійснює державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової і бюджетної звітності в Україні, розробляє стратегію розвитку національної системи бухгалтерського обліку, визначає єдині методологічні засади бухгалтерського обліку та складення фінансової і бюджетної звітності, обов’язкові для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування (крім банків), здійснює адаптацію законодавства з питань бухгалтерського обліку в Україні до законодавства ЄС, запроваджує міжнародні стандарти фінансової звітності та оприлюднює їх на офіційному веб-сайті Мінфіну;

19) забезпечує здійснення повноважень головного розпорядника бюджетних коштів в установах і організаціях, що належать до сфери управління Мінфіну, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких координується та спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів;

20) інформує громадськість про економічні та фіскальні цілі держави;

21) розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів на плановий і наступні за плановим два бюджетних періоди для підготовки проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетних періоди, встановлює строк та порядок їх подання;

22) проводить оцінку відповідності бюджетному законодавству бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм, проектів зведених кошторисів для складення розпису державного бюджету;

23) проводить аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, стосовно його відповідності меті, пріоритетності та ефективності використання бюджетних коштів;

24) здійснює підготовку аналітичних матеріалів до закону про Державний бюджет України;

24-1) здійснює на підставі результатів аналізу персональних даних та інформації, що містить банківську таємницю, верифікацію та моніторинг достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та своєчасного і в повному обсязі отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, та визначає порядок отримання, обробки та захисту такої інформації;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 24-1 згідно з Постановою КМ № 185 від 11.02.2016}

25) аналізує обсяги дебіторської та кредиторської заборгованостей, причини їх виникнення та готує пропозиції щодо їх погашення;

26) готує проект протокольного рішення Кабінету Міністрів України щодо визначення переліків бюджетних програм, за якими необхідно затвердити порядки використання коштів державного бюджету або внести зміни до затверджених порядків використання коштів державного бюджету;

27) складає розпис Державного бюджету України згідно з бюджетними призначеннями та вносить зміни до нього, у тому числі в частині міжбюджетних трансфертів у розрізі місцевих бюджетів; розробляє інструктивні матеріали щодо складення розпису (тимчасового розпису) Державного бюджету України;

28) вносить зміни до розпису Державного бюджету України за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат державного бюджету з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) державного бюджету;

29) затверджує разом з головними розпорядниками бюджетних коштів паспорти бюджетних програм;

30) затверджує лімітні довідки про бюджетні асигнування, що містять бюджетні призначення та їх помісячний розподіл;

31) формує проект річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України та здійснює публічне представлення звіту про виконання Державного бюджету України за попередній бюджетний період;

32) здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету;

33) затверджує загальні вимоги до визначення результативних показників бюджетних програм;

34) визначає організаційно-методологічні засади оцінки ефективності бюджетних програм;

35) визначає розміри фінансових нормативів бюджетної забезпеченості;

36) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо щорічного перегляду ставок податків і зборів, установлених у фіксованому значенні, для компенсації інфляційного впливу на обсяг надходжень до бюджету;

37) визначає та забезпечує впровадження єдиних методологічних засад інформаційно-аналітичного забезпечення управління державними фінансами;

38) здійснює заходи щодо модернізації державних фінансів, створює інтегровану систему управління державними фінансами;

39) здійснює узгодження рішення про надання розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу стосовно загальнодержавних податків та зборів на строк, що виходить за межі одного бюджетного року;

40) здійснює управління державним боргом та гарантованим державою боргом, зокрема:

розробляє та погоджує нормативно-правові акти з питань управління державним боргом;

здійснює управління ризиками, пов’язаними з державним боргом;

здійснює прогноз фінансування державного бюджету;

здійснює державні внутрішні та зовнішні запозичення у межах, визначених законом про Державний бюджет України;

здійснює оперативний облік державного та гарантованого державою боргу;

веде реєстр державних гарантій;

здійснює погашення та обслуговування державного боргу;

здійснює правочини з державним боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж державних боргових зобов’язань, за умови дотримання граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного періоду;

здійснює на відкритих аукціонах продаж прав вимоги простроченої більше трьох років заборгованості перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, а також за кредитами з бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

здійснює заходи, спрямовані на підвищення привабливості інвестування в державні цінні папери України, і комплексні заходи з поліпшення кредитного рейтингу України;

затверджує порядок відбору та функціонування первинних дилерів;

затверджує та оприлюднює графік первинного розміщення державних цінних паперів;

41) забезпечує регулювання міжбюджетних відносин між державним та місцевими бюджетами;

42) встановлює форми зведених показників за мережею, штатними розписами і контингентами установ та одержувачів бюджетних коштів;

43) забезпечує розроблення методики визначення міжбюджетних трансфертів;

44) затверджує форми фінансової та бюджетної звітності про виконання зведеного, державного та місцевих бюджетів;

45) запроваджує програмно-цільовий метод складення і виконання місцевих бюджетів та середньострокове бюджетне планування на місцевому рівні;

46) формує програмну класифікацію видатків та кредитування державного та місцевих бюджетів;

47) затверджує та вносить зміни до бюджетної класифікації;

48) здійснює відкриття бюджетних програм головним розпорядникам коштів державного бюджету;

49) приймає рішення щодо безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету;

50) погоджує обсяги та умови здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій, здійснює реєстрацію місцевих запозичень і місцевих гарантій;

51) погоджує залучення на поворотній основі коштів єдиного казначейського рахунка для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України та для надання середньострокових позик місцевим бюджетам;

52) затверджує порядок отримання і погашення позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевих бюджетів, у фінансових установах;

53) затверджує форми вимоги про повернення використаної не за цільовим призначенням суми субвенції та інформації про встановлення фактів нецільового використання субвенції;

54) проводить оцінку фінансового забезпечення проектів угод щодо регіонального розвитку та державних програм соціально-економічного розвитку територій;

55) забезпечує в установленому законодавством порядку участь держави в капіталізації банків, здійснює управління корпоративними правами таких банків та готує плани їх продажу;

56) формує та проводить у межах повноважень, передбачених законом, єдину державну фінансову політику щодо розвитку ринку фінансових послуг, розвитку державних банків, державної іпотечної установи та інших фінансових установ;

57) затверджує порядок проведення відкритого конкурсу з визначення уповноважених банків, через які здійснюватиметься виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, та проводить зазначений конкурс;

58) здійснює заходи (у тому числі фінансові операції) щодо забезпечення виконання фінансових та інших зобов’язань держави, що випливають із членства України у міжнародних фінансових організаціях згідно з угодами про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій, із членства в Європейському банку реконструкції та розвитку, у Чорноморському банку торгівлі та розвитку, з рамкових угод між Україною та Північним інвестиційним банком, між Україною та Європейським інвестиційним банком, між Урядом України та Північною екологічною фінансовою корпорацією;

59) організовує і налагоджує співробітництво з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими організаціями;

59-1) координує роботу, пов’язану з ініціюванням, підготовкою та реалізацією проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються іноземними державами, банками і міжнародними фінансовими організаціями, проводить моніторинг виконання зазначених проектів, здійснює методичне забезпечення зазначеної роботи;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 59-1 згідно з Постановою КМ № 387 від 08.04.2015}

59-2) організовує опрацювання та проведення експертизи проектних пропозицій щодо ініціювання інвестиційних проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються іноземними державами, банками і міжнародними фінансовими організаціями, з урахуванням експертного висновку про відповідність інвестиційних проектів пріоритетам державної політики у відповідній сфері, приймає рішення про доцільність підготовки відповідного проекту та визначає відповідального за його підготовку і реалізацію;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 59-2 згідно з Постановою КМ № 387 від 08.04.2015}

59-3) вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо доцільності підготовки системного проекту, розробляє стратегічні та програмні документи з питань фінансового співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема забезпечує розроблення плану співробітництва України з такими організаціями на відповідний рік;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 59-3 згідно з Постановою КМ № 387 від 08.04.2015}

59-4) здійснює організаційне та аналітичне забезпечення діяльності  представника України в Асамблеї Вкладників Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 59-4 згідно з Постановою КМ № 387 від 08.04.2015}

59-5) вносить в установленому порядку пропозиції стосовно участі України у діяльності міжнародних фінансових організацій, призначення представників України в таких організаціях та визначення національних координаторів із співробітництва з ними;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 59-5 згідно з Постановою КМ № 387 від 08.04.2015}

59-6) готує та надсилає іноземним державам, банкам і міжнародним фінансовим організаціям офіційні звернення щодо спільної підготовки інвестиційних проектів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 59-6 згідно з Постановою КМ № 387 від 08.04.2015}

60) забезпечує виконання функцій представника України згідно з положеннями міжнародних договорів, укладених з міжнародними організаціями;

61) укладає договори з підприємствами, установами і організаціями, які беруть участь у реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними державами, банками, іншими фінансовими установами та ЄС проектів;

62) здійснює в рамках, спільних з міжнародними організаціями, іноземними державами, банками, іншими фінансовими установами проектів, облік надходження та використання кредитних коштів, контроль за їх цільовим використанням і проведенням розрахунків та виконанням фінансових зобов’язань за укладеними в рамках таких проектів договорами;

63) проводить відбір банків, що залучаються до реалізації спільних з міжнародними організаціями проектів;

64) проводить оцінку фінансового стану потенційних бенефіціарів спільних з міжнародними фінансовими організаціями інвестиційних проектів;

65) здійснює контроль за виконанням зобов’язань за угодами про реструктурування простроченої заборгованості суб’єктів господарювання перед державою;

66) забезпечує організацію роботи з використання бенефіціарами коштів міжнародних фінансових організацій;

67) здійснює заходи щодо виконання програм, що впроваджуються в Україні із застосуванням секторальної бюджетної підтримки ЄС, залучення кредитних коштів ЄС та коштів на безповоротній основі;

68) здійснює ініціювання, підготовку та впровадження проектів (програм) міжнародної технічної допомоги у сфері управління державними фінансами;

69) укладає із суб’єктами господарювання договір про погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед державою за виконання гарантійних зобов’язань;

70) забезпечує міжнародне співробітництво та реалізацію зовнішньої політики у межах повноважень, передбачених законом;

71) бере участь у здійсненні заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС у межах повноважень, передбачених законом;

72) запроваджує міжнародні стандарти фінансової звітності та забезпечує їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінфіну;

73) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, пропагування досягнень і передового досвіду, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж у сферах, віднесених до відання Мінфіну;

74) організовує роботу, пов’язану з формуванням Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

75) реалізовує державну політику у сфері виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності, здійснює державний контроль і координацію діяльності державних органів у цій сфері;

75-1) реалізовує державну політику у сфері державного пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що їх містять;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 75-1 згідно з Постановою КМ № 225 від 22.04.2015}

76) здійснює ліцензування діяльності суб’єктів господарювання у випадках, передбачених законом;

77) здійснює регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму щодо суб’єктів господарювання, які проводять лотереї або будь-які інші азартні ігри, суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, аудиторів, аудиторських фірм, фізичних осіб - підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку;

78) застосовує санкції до суб’єктів первинного фінансового моніторингу відповідно до статей 14, 23 і 25 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”;

79) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, співробітництво з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та іншими міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

80) погоджує основні напрями контрольно-ревізійної роботи органів Держфінінспекції;

81) здійснює внутрішній контроль та аудит на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

82) погоджує кошториси та штатні розписи Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, обласних, Севастопольської міської держадміністрацій, президій національних академій наук;

83) погоджує в установленому порядку типові штати бюджетних установ;

84) погоджує здійснення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному фонді яких державі належить 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв), залучення внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик), надання гарантії або поручительства за такими зобов’язаннями;

85) здійснює координацію та спрямування діяльності органів виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

86) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Мінфіну;

87) визначає пріоритети розвитку сфер, віднесених до відання Мінфіну;

88) готує разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади експертні висновки до законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету (з обов’язковим визначенням вартісної величини такого впливу), можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, і пропозиції щодо їх розгляду;

89) розробляє план діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетних періоди (у тому числі план заходів щодо реалізації інвестиційних програм (проектів);

90) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Мінфіну, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

91) забезпечує проведення соціального діалогу на галузевому рівні;

92) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Мінфін з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Мінфіну, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Мінфіну та на підприємства, в установи і організації, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Мінфіну;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Мінфіну, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням в апараті Мінфіну;

5) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, зокрема міжнародних;

6) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

7) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.

6. Мінфін для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Мінфіну;

2) отримувати безоплатно:

від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Мінфін завдань;

від головних розпорядників бюджетних коштів інформацію, документи і матеріали, необхідні для складення проекту Державного бюджету України, розпису державного бюджету, прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетних періоди та аналізу виконання бюджетів, що входять до складу бюджетної системи держави, матеріали з питань надходження і використання коштів державних цільових фондів, їх кошториси та звіти;

від центральних і місцевих органів виконавчої влади, розпорядників бюджетних коштів інформацію про здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту;

від центральних і місцевих органів виконавчої влади, Національного банку, підприємств, установ і організацій, банків та інших фінансових установ незалежно від форми власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання, а також для виконання покладених на Мінфін завдань;

від центральних органів виконавчої влади інформацію про розроблення і запровадження галузевих методичних рекомендацій щодо застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

від банку, в капіталізації якого бере участь держава, Національного банку та інших органів державної влади інформацію про фінансовий стан цього банку, в тому числі таку, що містить банківську таємницю;

від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, необхідну для виконання функцій з регулювання і нагляду за такими суб’єктами;

від суб’єктів господарювання, яким надані ліцензії Мінфіном на провадження господарської діяльності, інформацію, необхідну для здійснення контролю за їх діяльністю;

від Держфінінспекції щомісяця в установленому порядку звіти про проведення контрольних заходів;

від органів місцевого самоврядування, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій інформацію про здійснені запозичення, у тому числі надходження від розміщення облігацій місцевих позик та надходження від укладених договорів про отримання позик, кредитів, кредитних ліній у фінансових установах;

від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про реєстрацію випуску облігацій місцевих позик та надходження від їх розміщення, а також про погашення;

від суб’єктів господарювання, яким надані ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з випуском та проведенням лотерей, інформацію, необхідну для здійснення контролю за їх діяльністю;

від позичальників, що отримали кредити під державні гарантії, інформацію про отримання, погашення та обслуговування таких кредитів;

від державних підприємств, у тому числі господарських товариств, у статутному фонді яких державі належить 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв), що отримали зовнішні кредити, інформацію про отримання, погашення та обслуговування таких кредитів;

від суб’єктів господарювання державного сектору економіки інформацію, необхідну для управління фіскальними ризиками;

{Підпункт 2 пункту 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 90 від 18.02.2016}

від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Національного банку, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємств, установ і організацій, банків та інших фінансових установ незалежно від форми власності персональні дані отримувачів усіх видів соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, інформацію, що містить банківську таємницю, для здійснення верифікації та моніторингу достовірності поданої отримувачами зазначених виплат інформації. Така інформація подається в електронному вигляді, у тому числі у вигляді баз даних;

{Підпункт 2 пункту 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 185 від 11.02.2016}

3) призупиняти у межах повноважень здійснення бюджетних асигнувань у випадках, передбачених законом;

4) зупиняти в установленому законодавством порядку здійснення операцій з бюджетними коштами в разі виявлення порушення бюджетного законодавства.

7. Мінфін у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами і організаціями.

8. Мінфін у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції України та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази Мінфіну, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Нормативно-правові акти Мінфіну підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Мінфіну, видані у межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

9. Мінфін очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.

Міністр має першого заступника, заступників та заступника Міністра - керівника апарату, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

10. Міністр:

1) очолює Мінфін, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до відання Мінфіну;

3) спрямовує та координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема:

забезпечує формування державної політики у відповідній сфері та контролює її реалізацію центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритети роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, і шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани роботи таких центральних органів виконавчої влади;

вносить на розгляд Прем’єр-міністра України пропозиції щодо кандидатур на посаду керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, і за пропозицією керівників зазначених органів - пропозиції щодо кандидатур на посаду їх заступників;

погоджує структуру апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

видає обов’язкові до виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, накази та доручення з питань, що належать до сфери їх діяльності;

погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників та заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника структурного підрозділу з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, повністю чи в окремій частині;

доручає керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, скасовувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови скасовує такі акти повністю чи в окремій частині;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та їх заступників;

ініціює питання притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, територіальних органів таких центральних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх заступників, інших державних службовців і працівників апаратів центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та їх територіальних органів;

заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, завдань і планів їх роботи;

визначає структурний підрозділ апарату Мінфіну, що відповідає за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

визначає посадових осіб Мінфіну, які включаються до складу колегій центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

визначає порядок обміну інформацією між Мінфіном та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, періодичність її подання;

вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

4) визначає пріоритети роботи Мінфіну та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Мінфіну, звіти про їх виконання;

5) організовує та контролює виконання в апараті Мінфіну Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінфін;

7) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Мінфін та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мінфіну, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

8) приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України;

9) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінфін, та бюджетних коштів, передбачених для утримання апарату Мінфіну;

10) затверджує розпис Державного бюджету України у місячний строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України;

11) вносить зміни до розпису Державного бюджету України за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат державного бюджету з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) державного бюджету;

12) здійснює за дорученням Кабінету Міністрів України державні внутрішні та зовнішні запозичення у межах, визначених законом про Державний бюджет України;

13) вчиняє за рішенням Кабінету Міністрів України правочини щодо надання гарантій для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів України виключно у межах, визначених законом про Державний бюджет України;

14) має право за погодженням з Національним банком у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах та/або шляхом проведення аукціонів розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;

15) веде переговори і підписує міжнародні договори України відповідно до наданих йому повноважень;

16) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства;

17) вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника Міністра та заступників Міністра, заступника Міністра - керівника апарату;

18) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінфіну, призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку їх керівників та заступників керівників, працівників патронатної служби, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

19) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінфіну;

20) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця заступнику Міністра - керівнику апарату;

21) визначає обов’язки першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра - керівника апарату, розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;

22) дає обов’язкові до виконання працівниками апарату Мінфіну доручення;

23) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінфін;

24) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Мінфіні та бюджетних установах, що належать до сфери його управління;

25) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи і організації, що належать до сфери управління Мінфіну, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Мінфіну;

26) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

27) підписує накази Мінфіну;

28) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та працівників апарату Мінфіну, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінфіну, до відзначення державними нагородами;

29) встановлює відомчі заохочувальні відзнаки та приймає рішення про нагородження ними;

30) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників;

31) представляє Мінфін у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

32) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінфіну, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінфіні може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінфіну.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінфіні можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

12. Гранична чисельність державних службовців та працівників Мінфіну затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Мінфіну затверджується Міністром фінансів.

Штатний розпис і кошторис Мінфіну затверджуються заступником Міністра - керівником апарату.

13. Мінфін є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства і банках.

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 20 серпня 2014 р. № 375 "Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України". Кабінет Міністрів України. 2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 20 серпня 2014 р. № 375 "Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України". 2014

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -