>>

ПОСТАНОВА від 9 серпня 2017 р. № 575 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України". 2017

Інформація актуальна на 21.08.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 серпня 2017 р.

№ 575

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 серпня 2017 р.

№ 575

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Порядок і умови проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1362 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 101, ст. 3718; 2012 р., № 77, ст. 3105; 2015 р., № 22, ст. 608), викласти у такій редакції:

“ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 2011 р. № 1362

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 9 серпня 2017 р. № 575)

ПОРЯДОК І УМОВИ

проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги

Загальні питання

1. Ці Порядок і умови визначають механізм проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - конкурс).

2. Рішення про проведення конкурсу приймається Мін’юстом за поданням Координаційного центру з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр).

Зазначене рішення повинне містити найменування адміністративно-територіальної одиниці (одиниць), на території якої (яких) проводиться конкурс, період його проведення, назву дистанційного курсу, що має пройти адвокат до початку першого етапу конкурсу, посилання на адресу веб-сторінки, створеної для реєстрації адвокатів для участі у конкурсі (далі - веб-сторінка реєстрації), а також мінімальні оцінки за кожним етапом конкурсу та підсумкову оцінку адвоката, достатні для його включення до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (далі - Реєстр адвокатів), іншу необхідну інформацію.

Рішенням про проведення конкурсу також затверджується розроблений Координаційним центром план-графік проведення конкурсу (далі - план-графік).

У плані-графіку, зокрема, зазначаються строки:

оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

реєстрації адвокатів та подання ними документів для участі у конкурсі;

проходження адвокатами дистанційного курсу;

надіслання Координаційним центром голові та секретарю відповідної комісії сканованих та посвідчених адвокатом копій документів, поданих адвокатами, та результатів проходження дистанційного курсу;

проведення конкурсу (кожного з етапів);

оприлюднення результатів конкурсу.

3.

Мін’юст за поданням Координаційного центру приймає рішення про повторне проведення конкурсу (окремих етапів конкурсу) відповідно до цих Порядку і умов у разі:

відсутності претендентів для участі у конкурсі;

коли не відібрано жодного з адвокатів за результатами проведення конкурсу;

порушення порядку проведення конкурсу.

Комісія

4. Конкурс проводиться комісіями, що утворюються головними територіальними управліннями юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - комісії).

5. Комісія утворюється на території адміністративно-територіальної одиниці, в якій оголошено конкурс, у складі не менш як семи та не більш як дев’яти осіб. Персональний склад комісії затверджується відповідним головним територіальним управлінням юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - головне територіальне управління юстиції). Головою комісії визначається директор відповідного регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або особа, яка виконує його обов’язки (у виняткових випадках - заступник директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги), секретарем - інший працівник зазначеного центру.

6. Склад комісії формується, зокрема, з представників адвокатури, головного територіального управління юстиції, центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також суддів, представників громадських об’єднань та юридичних вищих навчальних закладів (за їх згодою).

Під час проведення конкурсу можуть бути присутні спостерігачі, зокрема від іноземних держав та міжнародних організацій.

7. Члени комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах і не можуть брати участі у конкурсі.

8.

Комісія:

забезпечує розгляд документів, надісланих адвокатами та проведення індивідуальних співбесід з адвокатами;

оцінює адвокатів за критеріями та методикою, визначеними цими Порядком і умовами;

забезпечує відкритість та прозорість проведення конкурсу, запобігання конфлікту інтересів під час його проведення, захист персональних даних та до моменту завершення конкурсу - конфіденційність результатів оцінювання адвокатів;

приймає рішення у зв’язку з проведенням конкурсу. Рішення комісії оформлюються відповідними протоколами, що підписуються усіма членами комісії, які були присутні на відповідному засіданні або брали участь в оцінюванні адвокатів на відповідному етапі проведення конкурсу;

інформує Координаційний центр про порушення механізму проведення конкурсу;

здійснює інші повноваження щодо організації та проведення конкурсу згідно з цими Порядком і умовами.

9. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

10. Координаційний центр здійснює організаційне забезпечення роботи комісій та доступ до проходження адвокатами дистанційного курсу.

Критерії та методика оцінювання адвокатів

11. Адвокат оцінюється комісією за такими критеріями:

стаж адвокатської діяльності;

наявність або відсутність застосування до адвоката дисциплінарних стягнень;

результат проходження дистанційного курсу;

мотивація до надання безоплатної правової допомоги;

комунікабельність;

емоційна врівноваженість;

вміння адвоката представити приклади надання ним правової допомоги.

12. Оцінювання адвоката за результатами конкурсу, в тому числі за кожним з його етапів, здійснюється у порядку та за формою, затвердженими Мін’юстом.

Оголошення про проведення конкурсу

13. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мін’юсту, Координаційного центру, відповідних головних територіальних управлінь юстиції, регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - регіональні центри) не пізніше ніж за 30 днів до кінцевого строку реєстрації для участі у конкурсі, визначеного планом-графіком.

14. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються такі відомості:

підстава для проведення конкурсу;

вимоги до адвокатів;

перелік документів, необхідних для участі у конкурсі;

спосіб та строки реєстрації для участі у конкурсі та проходження дистанційного курсу;

посилання на веб-сторінку реєстрації для участі у конкурсі;

дата і місце проведення конкурсу;

прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти та інші контактні дані осіб, які забезпечують зв’язок з адвокатами.

Реєстрація для участі у конкурсі та проходження дистанційного курсу

15. Реєстрація адвоката для участі у конкурсі здійснюється на веб-сторінці реєстрації, посилання на яку зазначено в оголошенні про проведення конкурсу.

16. На веб-сторінці реєстрації адвокат заповнює анкету та біографічну довідку, форми яких встановлені Мін’юстом, зазначає адресу електронної пошти для отримання інформації у зв’язку з конкурсом і завантажує скановані та посвідчені адвокатом копії:

згоди на обробку персональних даних, форма якої встановлена Мін’юстом;

заяви, форма якої встановлена Мін’юстом;

усіх заповнених сторінок паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, визначеного Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, чи паспортного документа іноземця;

свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю;

мотиваційного листа (до 500 слів), складеного у довільній формі.

За достовірність відомостей, що містяться у надісланих сканованих та посвідчених адвокатом копіях документів, відповідає адвокат.

На другому етапі проведення конкурсу під час проходження індивідуальної співбесіди адвокати пред’являють оригінали документів, зазначених в абзацах четвертому та п’ятому цього пункту.

17. Після заповнення зазначених у пункті 16 цих Порядку і умов форм та завантаження сканованих та посвідчених адвокатом копій документів адвокат з використанням веб-сторінки реєстрації надсилає їх на опрацювання Координаційному центру.

Координаційний центр забезпечує перевірку наявності надісланих адвокатами сканованих та посвідчених адвокатом копій документів і не пізніше ніж протягом трьох наступних робочих днів за днем надіслання адвокатом зазначених копій документів:

у разі їх відповідності вимогам, установленим пунктом 16 цих Порядку і умов, - запрошує адвоката для проходження дистанційного курсу шляхом надіслання на відповідну адресу електронної пошти адвоката повідомлення, в якому зазначаються посилання на адресу веб-сторінки такого курсу, ідентифікатори доступу (логін та пароль) та дата і час відкриття доступу до проходження курсу;

у разі їх невідповідності зазначеним вимогам - надсилає на відповідну адресу електронної пошти адвоката відповідне повідомлення. При цьому до моменту завершення строку реєстрації, зазначеного в оголошенні про проведення конкурсу, адвокат може повторно пройти процедуру реєстрації для участі у конкурсі.

18. Проходження адвокатами дистанційного курсу здійснюється у строк, зазначений у плані-графіку.

Дистанційний курс містить перевірочні тестові завдання, оцінювання яких здійснюється автоматично з використанням засобів системи управління контентом відповідного дистанційного курсу. Результат проходження курсу формується автоматично.

Після закінчення встановленого строку проходження дистанційного курсу Координаційний центр у строк, визначений у плані-графіку, надсилає голові та секретарю відповідної комісії з використанням засобів електронного зв’язку скановані та посвідчені адвокатом копії документів, поданих адвокатом, та результати проходження дистанційного курсу за формою, встановленою Мін’юстом. У разі коли адвокат не зареєструвався для проходження дистанційного курсу або не повністю пройшов його, внаслідок чого результат проходження курсу не було сформовано, Координаційний центр зазначає таку інформацію під час надіслання копій документів відповідній комісії.

Проведення конкурсу

19. Обов’язковими умовами проведення конкурсу є відкритість, прозорість, запобігання виникненню конфлікту інтересів під час його проведення, захист персональних даних та до моменту завершення конкурсу - конфіденційність результатів оцінювання адвокатів.

20. Під час проведення конкурсу комісія та її члени забезпечують:

дотримання принципу змагальності адвокатів та створення можливості для участі у ньому кожного адвоката;

рівний доступ адвокатів до інформації про порядок та умови проведення конкурсу.

Перед початком оцінювання адвокатів кожен член комісії під час проведення конкурсу підписує заяву про відсутність конфлікту інтересів та зобов’язання щодо нерозголошення результатів оцінювання до моменту завершення конкурсу. У разі наявності конфлікту інтересів у члена комісії він підписує відповідну заяву та не бере участі у засіданнях комісії та проведенні конкурсу. Форми зазначених заяв установлюються Мін’юстом.

21. До участі у конкурсі за рішенням комісії допускаються адвокати, скановані та посвідчені адвокатом копії документів та результати проходження дистанційного курсу яких були надіслані комісії Координаційним центром.

У разі встановлення комісією факту подання адвокатом документів, що містять недостовірні відомості, та/або непроходження адвокатом дистанційного курсу він за рішенням комісії не допускається до участі у конкурсі, про що секретар комісії інформує адвоката з використанням засобів електронного зв’язку в день прийняття такого рішення.

22. Конкурс проводиться двома етапами.

23. На першому етапі комісія розглядає надіслані Координаційним центром скановані копії документів адвоката та на підставі інформації, що міститься у зазначених документах, оцінює адвоката за критеріями стажу адвокатської діяльності, наявності або відсутності застосування до адвоката дисциплінарних стягнень, а також враховує результат проходження адвокатом дистанційного курсу.

24. У разі коли за підсумками першого етапу оцінка адвоката:

є нижчою за встановлену у відповідному наказі Мін’юсту мінімальну оцінку, - за рішенням комісії такий адвокат не допускається до участі у другому етапі конкурсу;

відповідає встановленій у відповідному наказі Мін’юсту мінімальній оцінці або є вищою, - за рішенням комісії такий адвокат допускається до участі у другому етапі конкурсу.

Секретар комісії інформує адвоката про прийняте комісією рішення шляхом надіслання повідомлення на відповідну адресу електронної пошти в перший робочий день, що настає за днем прийняття такого рішення.

25. На другому етапі конкурсу комісією проводиться індивідуальна співбесіда з адвокатом.

Під час проведення зазначеної співбесіди адвокат оцінюється за критеріями мотивації до надання безоплатної правової допомоги, комунікабельності, емоційної врівноваженості та вміння представити приклади надання ним правової допомоги.

За заявою адвоката, який з поважної причини не може (не зміг) взяти участь в індивідуальній співбесіді, комісія своїм рішенням може призначити її проведення в інший день у межах визначеного періоду проведення конкурсу.

26. Рішення комісії про результати конкурсу приймається на її засіданні більшістю голосів від її складу та затверджується протоколом засідання, форма якого встановлюється Координаційним центром, що містить дані про адвокатів, необхідні для включення їх до Реєстру адвокатів, та результати проходження ними конкурсу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. Зазначений протокол підписується протягом семи робочих днів після завершення останнього етапу конкурсу всіма членами комісії, що брали участь в оцінюванні адвокатів.

Секретар комісії протягом двох робочих днів з дня підписання протоколу її засідання надсилає протокол Координаційному центру в паперовому та електронному вигляді.

27. Конкурс вважається таким, що завершився, з дня підписання комісією протоколу засідання комісії.

28. Координаційний центр у тижневий строк з дня надходження протоколу засідання комісії вносить до Реєстру адвокатів відповідні відомості про адвокатів, які отримали оцінки, достатні для їх включення до зазначеного Реєстру.

29. Результати конкурсу:

оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Мін’юсту, Координаційного центру, відповідного головного територіального управління юстиції, відповідного регіонального центру;

можуть бути оскаржені до Мін’юсту або до суду.

30. Електронні скановані та посвідчені адвокатом копії документів, надіслані адвокатом відповідно до пункту 16 цих Порядку і умов, зберігаються у Координаційному центрі протягом строку перебування адвоката у Реєстрі адвокатів, а у разі виключення адвоката із зазначеного Реєстру - протягом шести місяців з дня прийняття відповідного рішення.

У разі коли адвокат за результатами оцінювання на відповідному етапі конкурсу набрав кількість балів, нижчу за визначену мінімальну оцінку, такі електронні копії зберігаються у Координаційному центрі протягом шести місяців з дня завершення конкурсу.”.

2. У Положенні про Координаційний центр з надання правової допомоги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 р. № 504 “Про утворення Координаційного центру з надання правової допомоги та ліквідацію Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 43, ст. 1668; 2014 р., № 57, ст. 1554; 2015 р., № 22, ст. 608):

1) підпункт 10 пункту 13 викласти у такій редакції:

“10) забезпечує за рішенням Мін’юсту утворення регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, у тому числі міжрегіональних ресурсно-комунікаційних (правових) платформ, як своїх територіальних відділень;”;

2) підпункт 7 пункту 17 викласти у такій редакції:

“7) затверджує:

структуру Координаційного центру та положення про його структурні підрозділи;

положення про територіальні відділення Координаційного центру, їх типову структуру та типові положення про структурні підрозділи таких територіальних відділень;

кваліфікаційні вимоги до працівників Координаційного центру та його територіальних відділень;”.

3. У Положенні про Міністерство юстиції України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 54, ст. 1455; 2015 р., № 6, ст. 127):

1) у пункті 4:

у підпункті 29 слова “системи безоплатної правової допомоги” замінити словами “системи надання безоплатної правової допомоги”;

підпункти 36, 38 і 39 викласти у такій редакції:

“36) приймає рішення про утворення територіальних відділень Координаційного центру з надання правової допомоги;”;

“38) встановлює порядок ведення Координаційним центром з надання правової допомоги Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

39) забезпечує проведення конкурсів головними територіальними управліннями юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі для залучення адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;”;

2) у пункті 8 слова “за участю координаційного центру” замінити словами “за участю Координаційного центру”.

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 9 серпня 2017 р. № 575 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України". Кабінет Міністрів України. 2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 9 серпня 2017 р. № 575 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України". 2017

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -