ПОСТАНОВА від 18 серпня 2017 р. № 633 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630". 2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 серпня 2017 р. № 633
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 “Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 30, ст. 1811; 2007 р., № 83, ст. 3071; 2009 р., № 68, ст. 2349; 2010 р., № 12, ст. 574; 2011 р., № 85, ст. 3121; 2015 р., № 101, ст. 3474; 2016 р., № 87, ст. 2828, № 98, ст. 3186; 2017 р., № 26, ст. 746) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2017 р. № 633

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630

1. У Правилах надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених зазначеною постановою:

1) пункт 11 викласти в такій редакції:

“11. У разі встановлення будинкових засобів обліку води у багатоквартирному будинку, де окремі (або всі) квартири обладнані квартирними засобами обліку, споживачі, які не зняли та не передали показання квартирного засобу обліку виконавцю та які не мають квартирних засобів обліку (у разі обладнання всіх квартир квартирними засобами обліку - споживачі, які не зняли та не передали показання квартирного засобу обліку виконавцю), оплачують послуги згідно з показаннями будинкових засобів обліку, не враховуючи витрати води виконавця, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які є власниками або орендарями приміщень у цьому будинку, та сумарних витрат води за показаннями всіх квартирних засобів обліку. Різниця розподіляється між споживачами, які не мають квартирних засобів обліку, та споживачами, які не зняли та не передали показання квартирного засобу обліку води виконавцю, пропорційно кількості мешканців квартири в разі відсутності витоків із загальнобудинкової мережі, що підтверджується актом обстеження, який складається виконавцем у присутності не менш як двох мешканців будинку.

Плата за послуги нараховується згідно з показаннями будинкового засобу обліку води, а у разі його відсутності (несправності) за нормативами (нормами) споживання у таких випадках:

у разі відсутності засобів обліку води, встановлених у квартирі (будинку садибного типу);

у разі несправності квартирних засобів обліку, що не підлягає усуненню, з моменту її виявлення;

у разі відсутності у виконавця показань квартирних засобів обліку за розрахунковий період з подальшим перерахунком відповідно до пункту 18 цих Правил.

За наявності витоків із загальнобудинкової мережі споживачі, які не мають квартирних засобів обліку або не зняли та не передали показання квартирного засобу обліку, оплачують послуги з холодного, гарячого водопостачання та водовідведення за встановленими нормативами (нормами) за місяць, у якому ці витоки виявлено.”;

2) пункт 12 доповнити абзацами такого змісту:

“У разі встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії у багатоквартирному будинку, де окремі або всі квартири обладнані квартирними засобами обліку теплової енергії, споживачі, які не мають таких засобів обліку та які не передали виконавцю показання квартирних засобів обліку теплової енергії, оплачують таку послугу за показаннями будинкового засобу обліку теплової енергії пропорційно опалюваній площі (об’єму) квартири, не враховуючи витрати теплової енергії виконавця, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які є власниками або орендарями приміщень у цьому будинку, та сумарних витрат тепла за показаннями усіх квартирних засобів обліку.

Плата за послуги нараховується згідно з показаннями будинкового засобу обліку теплової енергії, а у разі його відсутності (несправності) за нормативами (нормами) споживання у таких випадках:

у разі відсутності засобів обліку теплової енергії, встановлених у квартирі (будинку садибного типу);

у разі несправності квартирних засобів обліку, що не підлягає усуненню, з моменту її виявлення;

у разі відсутності у виконавця показань квартирних засобів обліку теплової енергії за розрахунковий період з подальшим перерахунком відповідно до пункту 18 цих Правил.”;

3) пункт 16 доповнити абзацом такого змісту:

“Виконавець має право здійснювати перевірку показань квартирних засобів обліку в порядку, визначеному законом і договором.”;

4) пункт 18 викласти в такій редакції:

“18.

Розрахунковим періодом для оплати послуг, якщо інше не визначено договором, є календарний місяць. Оплата послуг здійснюється не пізніше 20 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом (місяцем), якщо договором не встановлено інший строк.

Система (щомісячна або авансова) та форма (готівкова або безготівкова) оплати послуг визначається у договорі між споживачем і виконавцем.

Після отримання показань квартирних засобів обліку, якщо вони відрізняються від розрахованих за показаннями будинкових засобів обліку, виконавець здійснює коригування плати за надану послугу в наступному розрахунковому періоді шляхом зменшення або збільшення обсягів спожитої кожним споживачем послуги, що відображається в платіжному документі періоду, наступного за здійсненням коригування.”;

5) пункт 28 після слів “системи опалення” доповнити словами “, квартирні засоби обліку теплової енергії”.

2. У типовому договорі про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац шостий пункту 6 замінити абзацами такого змісту:

“Розмір щомісячної плати за послугу з централізованого опалення визначається згідно з нормативами (нормами) споживання та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря i фактичної кількості діб надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим у разі:

відсутності засобів обліку;

несправності квартирних засобів обліку, що не підлягає усуненню, з моменту її виявлення (у разі відсутності (несправності) будинкового засобу обліку);

відсутності у виконавця показань квартирних засобів обліку за розрахунковий період з подальшим перерахунком відповідно до пункту 18 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі - Правила) (у разі відсутності (несправності) будинкового засобу обліку).”;

2) пункти 7 і 9 викласти в такій редакції:

“7. Плата за надані послуги за наявності засобів обліку води i теплової енергії справляється за їх показаннями згідно з пунктами 10-13 Правил.

Показання квартирних засобів обліку щомісяця знімаються споживачами та зазначаються в платіжному документі, наданому виконавцем, або надаються виконавцю будь-яким іншим способом (за допомогою телефонного зв’язку, електронних сервісів, запроваджених виконавцем, тощо).”;

“9. Розрахунковим періодом є календарний місяць, якщо інше не визначено договором.

Оплата послуг здійснюється не пізніше ____ числа місяця, наступного за розрахунковим періодом (місяцем).

У разі застосування авансової системи оплати послуг платежі вносяться за ___ місяців у розмірі ________ гривень.”;

3) у пункті 11 після слова “передбачених” доповнити словами “Правилами і”;

4) пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. Плата за послуги справляється згiдно з нормативами (нормами) споживання та з урахуванням фактичної температури зовнiшнього повiтря i фактичної кiлькостi дiб надання цiєї послуги в мiсяцi, який є розрахунковим у разі:

вiдсутностi у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобiв облiку теплової енергії;

несправності квартирних засобів обліку, що не підлягає усуненню, з моменту її виявлення (у разі відсутності (несправності) будинкового засобу обліку);

відсутності у виконавця показань квартирних засобів обліку за розрахунковий період з подальшим перерахунком відповідно до пункту 18 Правил (у разі відсутності (несправності) будинкового засобу обліку).”;

5) абзац третій підпункту 3 пункту 17 після слів “контрольних показань” доповнити словом “квартирних”;

6) доповнити пункт 18 підпунктами 1-1 і 6-1 такого змісту:

“1-1) здійснювати нарахування за надані послуги за розрахунковий період”;

“6-1) здійснювати перевірку показань квартирних засобів обліку в порядку, визначеному законом і договором.”;

7) у пункті 19:

підпункт 2 після слів “інформувати споживача про” доповнити словами “здійснення перевірки показань квартирних засобів обліку,”;

доповнити пункт підпунктом 2-1 такого змісту:

“2-1) після отримання показань квартирних засобів обліку, якщо вони відрізняються від розрахованих за показаннями будинкового лічильника, виконавець здійснює коригування плати за надану послугу в наступному розрахунковому періоді шляхом зменшення або збільшення обсягів спожитої споживачем послуги, що відображається окремо у виставленому рахунку (платіжному документі) наступного періоду;”;

підпункт 3 після слів “інших порушень порядку надання послуг” доповнити словами “, можливі способи передачі показань квартирних засобів обліку (шляхом заповнення відповідних граф у платіжних документах, за допомогою телефонного зв’язку чи електронних сервісів, запроваджених виконавцем, тощо)”.

Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 30.08.2017 — № 160

| >>
Законодавчий акт: Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 18 серпня 2017 р. № 633 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630", 2017

= завантажити законодавчий акт =

ПОСТАНОВА від 18 серпня 2017 р. № 633 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630". 2017

 1. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 18 серпня 2017 р. № 633 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630", 2017
 2. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 9 серпня 2017 р. № 605 "Про внесення змін у додатки 1-3 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 299", 2017
 3. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 18 серпня 2017 р. № 611 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 р. № 261", 2017
 4. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 4 липня 2017 р. № 471 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298", 2017
 5. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 9 серпня 2017 р. № 584 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142", 2017
 6. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 9 серпня 2017 р. № 582 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 565 і від 16 грудня 2015 р. № 1122", 2017
 7. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 4 липня 2017 р. № 469 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 і від 10 березня 2017 р. № 142", 2017
 8. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 4 липня 2017 р. № 464 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 200 і від 1 серпня 2007 р. № 993", 2017
 9. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 9 серпня 2017 р. № 566 "Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 596", 2017
 10. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 18 серпня 2017 р. № 630 "Про внесення змін до Положення про Державну службу України з питань праці", 2017
 11. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 9 серпня 2017 р. № 560 "Про внесення зміни до пункту 7 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 528", 2017
 12. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 12 квітня 2017 р. № 245 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15", 2017
 13. Кабінет Міністрів України. ПОСТАНОВА від 12 липня 2017 р. № 550 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 752 і від 22 липня 2015 р. № 645", 2017
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Постанови Кабінета Міністрів України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -