Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

ПОСТАНОВА від 27 січня 1993 р. N 64 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці"". 1993

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 27 січня 1993 р.

N 64

Київ

Про заходи щодо виконання

Закону України "Про охорону праці"

На виконання постанови Верховної Ради України від 14 жовтня

1992 р. "Про порядок введення в дію Закону України "Про охорону

праці" ( 2695-12 ) Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

1. Міністерствам і відомствам за участю профспілок

забезпечити розробку і затвердження проектів нормативних актів,

що випливають із Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),

згідно з додатком.

Нормативні акти, що підлягають затвердженню Кабінетом

Міністрів України, подати у встановлені строки.

2. Державному комітету по нагляду за охороною праці:

за участю центральних і місцевих органів державної виконавчої

влади та профспілок розробити і подати до 1 жовтня 1993 р.

Кабінету Міністрів України для затвердження Національну програму

поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в 1993

- 1995 роках, а також пропозиції про включення до основних

показників прогнозу економічного і соціального розвитку України на

відповідний рік і на перспективу найбільш важливих питань охорони

праці;

створити до 1 січня 1994 р.

державний реєстр діючих правил,

норм, стандартів, економічних нормативів та інших документів з

охорони праці, а також тих, що потребують перегляду, розробки і

введення в дію, визначивши виконавців, порядок і строки проведення

цієї роботи.

Установити, що видавництво "Техніка" є базовим для видання

нормативних актів про охорону праці.

3. Міністерству фінансів разом з Державним комітетом по

нагляду за охороною праці установити порядок створення Державного

фонду охорони праці та передбачити починаючи з 1993 року в

державному бюджеті окремим рядком кошти цього фонду для розробки

Національної програми поліпшення безпеки, гігієни праці та

виробничого середовища в 1993 - 1995 роках і нормативних актів про

охорону праці.

4. Покласти на Державний комітет по нагляду за охороною праці

обов'язки щодо управління Державним фондом охорони праці.

5. Державному комітету по нагляду за охороною праці розробити

до 1 квітня 1993 р. пропозиції щодо пріоритетних напрямів наукових

досліджень і розробок з питань охорони праці.

Державному комітету з питань науки і технологій разом з

Академією наук розглянути до 1 травня 1993 р. вказані пропозиції,

визначити виконавців та строки проведення наукових досліджень і

розробок для включення їх в Національну програму поліпшення

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в 1993 - 1995

роках.

6. Міністерствам, іншим центральним органам державної

виконавчої влади:

розробити до 1 червня 1993 р. комплексні заходи на 1993 -

1995 роки щодо поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого

середовища;

укладати щорічно в четвертому кварталі з відповідними

галузевими профспілками угоди з питань поліпшення умов і безпеки

праці.

Угоди на 1993 рік укласти до 1 квітня 1993 року;

створити до 1 липня 1993 р. галузеві фонди охорони праці, а

також постійно діючі навчальні центри підвищення кваліфікації

посадових осіб з охорони праці;

у другому півріччі визначити структуру служб охорони праці на

виробництві та укомплектувати їх висококваліфікованими

спеціалістами. Вжити необхідних заходів до забезпечення

організуючої ролі цих служб у налагодженні ефективної

профілактичної роботи щодо запобігання аваріям, травмам і

профзахворюванням.

7. Місцевим органам державної виконавчої влади:

створити в першому кварталі 1993 р. в апараті управління

спеціальні структурні підрозділи для виконання функцій,

передбачених статтею 41 Закону України "Про охорону праці";

за участю профспілок сформувати до 1 липня 1993 р. програми

заходів на 1993 - 1995 роки з питань безпеки, гігієни праці та

виробничого середовища, що мають міжгалузеве значення;

розглянути питання про створення регіональних і місцевих

фондів охорони праці;

кошти на охорону праці, що передбачаються в місцевих бюджетах

починаючи з другого півріччя 1993 р., виділяти окремим рядком.

8. Міністерству освіти організувати починаючи з 1993 року

підготовку спеціалістів з охорони праці, враховуючи особливості

виробництва відповідних галузей, а також вивчення основ охорони

праці в усіх навчальних закладах системи освіти.

9. Державному комітету по нагляду за охороною праці разом з

відповідними центральними органами державної виконавчої влади

внести до 15 листопада 1993 р. Кабінету Міністрів України

пропозиції щодо подальшого удосконалення структури органів

державного нагляду за охороною праці.

10. Асоціаціям, корпораціям, концернам та іншим об'єднанням

підприємств визначити повноваження свого апарату щодо поліпшення

умов і безпеки праці на виробництві, зміцнити при необхідності

служби охорони праці.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА

Міністр

Кабінету Міністрів України А. ЛОБОВ

Інд.37

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 27 січня 1993 р. N 64

ПЕРЕЛІК

нормативних актів, які необхідно розробити для

реалізації Закону України "Про охорону праці"

—————————————————————————————————————————————————————————————————— | |Строк вне- | |сення до Назва нормативного акта | Готують проект |Кабінету | |Міністрів | |України ——————————————————————————————————————————————————————————————————

1. Нормативні акти

Кабінету Міністрів України

1. Положення про соціальне Фонд соціального II квартал

страхування працівників страхування 1993 р.

від нещасних випадків і

профзахворювань (ст.8) Держнаглядохоронпраці

Мінюст

Мінсоцзахист

Пенсійний фонд

МОЗ

Мінпраці

2. Правила відшкодування Мінпраці I квартал

власником шкоди, запо- Мінюст 1993 р.

діяної працівникові уш- Мінфін

кодженням здоров'я, по- МОЗ

в'язаним з виконанням Держнаглядохоронпраці

ним трудових обов'язків Академія наук

(ст. 11-12) Мінсоцзахист

3. Положення про фонд Мінфін II квартал

охорони праці (на дер- Держнаглядохоронпраці 1993 р.

жавному, галузевому, Мінпраці

регіональному рівнях і Мінекономіки

на підприємстві) Мінюст

(ст. 21)

4. Положення про експерти- Мінбудархітектури I квартал

зу проектів будівництва Держнаглядохоронпраці 1993 р.

(реконструкції) об'єк- МОЗ

тів виробничого та со- МВС

ціально-культурного Держатомнагляд

призначення (ст. 24)

5. Положення про видачу Держнаглядохоронпраці II квартал

власнику Державним ко- МОЗ 1993 р.

мітетом по нагляду за МВС

охороною праці дозволу Держатомнагляд

на початок роботи під-

приємства (ст. 24)

6. Положення про прийняття Мінбудархітектури II квартал

в експлуатацію виробни- Держнаглядохоронпраці 1993 р.

чих об'єктів (ст. 24) МОЗ

Держатомнагляд

МВС

7. Положення про розсліду- Держнаглядохоронпраці I квартал

вання та облік нещасних МОЗ 1993 р.

випадків, профзахворю- МВС

вань і аварій на вироб- Держатомнагляд

ництві (ст. 25)

8. Положення про тарифи Мінпраці II квартал

внесків на державне со- Пенсійний фонд 1993 р.

ціальне страхування

залежно від Фонд соціального

стану охорони праці та страхування

травматизму (ст. 30) Держнаглядохоронпраці

Мінфін

9. Положення про адмініс- Мінюст II квартал

тративну відповідаль- Держнаглядохоронпраці 1993 р.

ність власників за по- МОЗ

рушення вимог охорони Мінпраці

праці (ст. 31) МВС

Держатомнагляд

10. Порядок опрацювання і Держнаглядохоронпраці IV квартал

перегляд міжгалузевих МОЗ 1993 р. і галузевих норматив- МВС них актів про охорону Держатомнагляд праці (ст. 34) Мінпраці

11. Зміни і доповнення до Мінпраці I квартал

Положення про державну МОЗ 1993 р.

експертизу умов праці Держнаглядохоронпраці

(ст. 40)

12. Положення про Націона- Мінпраці III квартал

льну раду з питань МОЗ 1993 р.

безпечної життєдіяль- МВС

ності населення при Мінюст

Кабінеті Міністрів Держатомнагляд

України (ст. 38) Держнаглядохоронпраці

2. Нормативні акти Держнаглядохоронпраці

1. Положення про трудове і Міносвіти III квартал

професійне навчання не- Держнаглядохоронпраці 1993 р.

повнолітніх професій, Мінпраці

пов'язаних з важкими МОЗ

роботами і роботами з МВС

шкідливими або небезпе-

чними умовами праці

(ст. 15)

2. Типове положення про Держнаглядохоронпраці III квартал

навчання (інструктаж) і МОЗ 1993 р.

перевірку знань праців- Держатомнагляд

ників з питань охорони МВС

праці (ст. 20)

3. Перелік робіт з підви- Держнаглядохоронпраці II квартал

щеною небезпекою, для Держатомнагляд 1993 р.

проведення яких потріб- МВС

не спеціальне навчання МОЗ

і щорічна перевірка

знань з охорони праці

(ст. 20)

4. Перелік посад службових Держнаглядохоронпраці II квартал

осіб, які зобов'язані Держатомнагляд 1993 р.

проходити попередню і МВС

періодичну перевірку МОЗ

знань з охорони праці

(ст. 20)

5. Спільні рекомендації Держнаглядохоронпраці IV квартал

державних органів і Мінпраці 1993 р.

профспілок щодо змісту МОЗ

розділу "Регулювання

охорони праці у колек-

тивному договорі (уго-

ді, трудовому догово-

рі)" /ст. 22/

6. Типове положення про Держнаглядохоронпраці II квартал

служби охорони праці (в МОЗ 1993 р.

міністерстві, об'єднан- Держатомнагляд

ні, на підприємстві) МВС

(ст. 23) Мінпраці

7. Типове положення про Держнаглядохоронпраці I квартал

комісію з питань охоро- Мінпраці 1993 р.

ни праці підприємства МОЗ

(ст. 26) МВС

Держатомнагляд

8. Єдина державна система Держнаглядохоронпраці IV квартал

показників обліку умов Мінстат 1993 р.

і безпеки праці (ст. 27 Мінпраці

та 39) МОЗ

9. Типове положення про Держнаглядохоронпраці III квартал

професійні воєнізовані МВС 1993 р.

аварійно-рятувальні фо- Держатомнагляд

рмування на виробництві Мінпраці

(ст. 40)

10. Порядок опрацювання і Держнаглядохоронпраці IV квартал

затвердження власником МОЗ 1993 р. нормативних актів про МВС охорону праці, що ді- Держатомнагляд ють на підприємстві Мінпраці (ст. 45)

11. Типове положення про Держнаглядохоронпраці III квартал

роботу уповноважених Мінпраці 1993 р. трудових колективів з МОЗ питань охорони праці МВС (ст. 47) Держатомнагляд

3. Нормативні акти МОЗ

1. Критерії оцінки умов МОЗ IV квартал

праці, в тому числі для Мінпраці 1993 р.

пільг і компенсацій Держнаглядохоронпраці

(ст. 9) Академія наук

2. Перелік важких робіт і МОЗ II квартал

робіт з шкідливими або Держнаглядохоронпраці 1993 р.

небезпечними умовами Мінпраці

праці, на яких заборо-

няється використання

праці жінок (ст. 14)

3. Граничні норми підніма- МОЗ I квартал

ння і переміщення важ- Держнаглядохоронпраці 1993 р.

ких речей жінками (ст. Мінпраці

14)

4. Перелік важких робіт і МОЗ III квартал

робіт з шкідливими або Держнаглядохоронпраці 1993 р.

небезпечними умовами Мінпраці

праці, на яких заборо- Міносвіти

няється використання

праці неповнолітніх

(ст. 15)

5. Граничні норми підніма- МОЗ IV квартал

ння і переміщення важ- Держнаглядохоронпраці 1993 р.

ких речей неповнолітні- Мінпраці

ми (ст. 15) Міносвіти

6. Положення про медичний МОЗ III квартал

огляд працівників пев- Мінпраці 1993 р.

них категорій (ст. 19) Держнаглядохоронпраці

Мінсоцзахист

4. Нормативні акти Міносвіти і Мінпраці

1. Програми вивчення основ Міносвіти IV квартал

охорони праці у навчал- Держнаглядохоронпраці 1993 р.

ьних закладах, а також Держатомнагляд

підготовки та підвищен- МВС

ня кваліфікації спеціа- МОЗ

лістів з охорони праці

(ст. 20)

2. Положення про організа- Міносвіти II квартал

цію охорони праці та Держнаглядохоронпраці 1993 р.

порядок розслідування МОЗ

нещасних випадків у на- МВС

вчальних закладах (ст.

36)

3. Положення про атестацію Мінпраці IV квартал

робочих місць щодо їх Держнаглядохоронпраці 1993 р.

відповідності норматив- МОЗ

ним актам про охорону МВС

праці (ст. 40) Держатомнагляд

Міністр

Кабінету Міністрів України А. ЛОБОВ

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 27 січня 1993 р. N 64 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці"". Кабінет Міністрів України. 1993

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 27 січня 1993 р. N 64 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці"". 1993

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -